Носачи информација органа града Панчева су:

Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе (“Службени гласник РС“, бр. 80/92) и Упутством о канцеларијском пословању (“Службени гласник РС“, бр. 10/93 и 14/93) регулисано је место и начин чувања информација у Градској управи града Панчева.

Информације се заводе путем аутоматске обраде података у Писарници Градске управе у просторијама Градског услужног центра.

Регистарски материјал настао у текућој години уписује се у Архивску књигу која представља начин чувања података архивске грађе, односно носача информација.

Сав регистарски материјал се чува у Архивском депоу који има металне полице и одговарајућу вентилацију. Архивска грађа – носачи информација се чувају у архивским фасциклама.
Сређују се по редном броју који се добија аутоматском обрадом података, затим по класификационим знацима који се такође добијају аутоматском обрадом података на основу Уредбе о категоријама регистарског материјала с роковима чувања и на крају се распоређују по години настанка.

На основу листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, безвредан регистратурски материјал се по истеку рока чувања излучује и уништава, а материјал се трајним роком чувања је архивска грађа која се предаје Историјском архиву града Панчева.

Основне организационе јединице Градске управе града Панчева воде електронске базе података из свог делокруга утврђеним Одлуком о Градској управи града Панчева. Град Панчево издаје „Службени лист града Панчева“ у коме објављује акта органа града Панчева и то општа аката и појединачна акта, када је то њима предвиђено.

Секретаријат за финансије

Према члану 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Секретаријат је у обавези да информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованима омогућити увид у документ који садржи информацију, као и његово копирање и слање копије документа поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев.

Носачи информација, насталих у раду или у вези са радом којима Сектераријат располаже, чувају се у:
– електронској форми на рачунарима код службеника који раде на предметима,
– канцеларијама, код службеника који раде на предметима,
– архиви Писарнице градске управе, Трг Краља Петра I 2-4,
– Историјском архиву града Панчева

Информације се класификују, чувају и архивирају, према прописима о канцеларијском пословању у државним органима.

Секретеријат за јавне набавке

Електронска база података на посебно за ту сврху одређен рачунар у канцеларији Секретеријата.

Електронска база података сачувана и на екстерном хард диску који се чува у закључано металном ормару у просторијама Секретеријата.

Апликативни софтвер управе за јавне набавке на посебно за ту сврху одређен рачунар у канцеларији руководица Секретеријата за јавне набавке.

Архива са евидентираним предметима.

Архива са понудама понуђача.

Архива предмета са регистраторима класификована по датумима предмета у ормарима у канцеларијама Секретеријата.

Апликативни сопфтвер управе за јавне набавке.