Носачи информација органа града Панчева су:

– архивирани документи у писаном облику
– електронска база података „Службени лист града Панчева“

Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе, (“Службени гласник РС“, бр. 80/92) и Упутством о канцеларијском пословању (“Службени гласник РС“, бр. 10/93 и 14/93). регулисано је место и начин чувања информација у Градској управи града Панчева.

Информације се заводе путем аутоматске обраде података у Писарници Градске управе у просторијама Градског услужног центра.

Регистарски материјал настао у текућој години уписује се у Архивску књигу која представља начин чувања података архивске грађе, односно носача информација.

Сав регистарски материјал се чува у Архивском депоу који има металне полице и одговарајућу вентилацију. Архивска грађа – носачи информација се чувају у архивским фасциклама.
Сређују се по редном броју који се добија аутоматском обрадом података, затим по класификационим знацима који се такође добијају аутоматском обрадом података на основу Уредбе о категоријама регистарског материјала с роковима чувања и на крају се распоређују по години настанка.

На основу листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, безвредан регистратурски материјал се по истеку рока чувања излучује и уништава, а материјал се трајним роком чувања је архивска грађа која се предаје Историјском архиву града Панчева.

– Основне организационе јединице Градске управе града Панчева воде електронске базе података из свог делокруга утврђеним Одлуком о Градској управи града Панчева.

– Град Панчево издаје „Службени лист града Панчева“ у коме објављује акта органа града Панчева, и то општа аката и појединачна акта, када је то њима предвиђено.