Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доступан је на интернет страници, на следећем линку: Закон о јавним набавкама.

Важећи подзаконски акти – Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доступни су на интернет страници Управе за јавне набавке, на следећем линку: Важећи подзаконски акти.

Регистар понуђача доступан је на интернет страници Агенције за привредне регистре, на следећем линку: Регистар понуђача.

Информације о текућим и завршеним јавним набавкама доступне су на званичној презентацији Града Панчева, на следећем линку: Јавне набавке, као и на Порталу јавних набавки, на следећем линку: Портал јавних набавки.

Планови јавних набавки за 2016. годину доступни су на званичној презентацији Града Панчева, на следећем линку: Јавне набавке.

Уговорене вредности за поступке јавних набавки у 2015.  и 2016 години:

Уговорене вредности за поступке јавних набавки у 2015. години
Врста поступка Уговорена вредност без урачунатог ПДВ-а,у хиљадама Уговорена вредност без урачунатог ПДВ-а, у хиљадама
Поступци јавних набавки ( без јавних набавки мале вредности)                            217,241                                 251,757
Поступак јавне набавке мале вредности                              30,566                                  35,701
Набавке на које се Закон не примењује                               7,328                                  14,930
Уговорене вредности за поступке јавних набавки у 2016. години
Врста поступка Уговорена вредност без урачунатог ПДВ-а,у хиљадама Уговорена вредност без урачунатог ПДВ-а, у хиљадама
Поступци јавних набавки ( без јавних набавки мале вредности)                            268,755                                 321,270
Поступак јавне набавке мале вредности                              40,021                                  47,330
Набавке на које се Закон не примењује                              61,341                                  64,099

 

У првом тромесечју текуће године спроведено је 14 отворених поступака јавне набавке и 9 поступака јавних набавки мале вредности, од чега је успешно спроведено 8 поступака док је 1 поступак обустављен.

Број закључених уговора у поступку јавне набавке мале вредности: за добра 6, за услуге 4.

За набавке на које се закон не примењује, укупан број закључених уговора износи 37.

У другом тромесечју текуће године спроведена су 2 отворена поступка јавне набавке, 1 преговарачки поступак по члану 36. тачка 2 Закона о јавним набакама и 19 поступака јавне набавке мале вредности од којих је 15 успешно спроведено док су 4 обустављена.

Број закључених уговора у поступку јавне набаке мале вредности: за добра 3, за услуге 12.

Измењено је 7 закључених уговора

За набавке на које се закон не примењује, укупан број закључених уговора износи 65.

Секретеријат за јавне набавке није спроводио поступак за набавке које су изузете из примене закона којим се уређују јавне набавке по неком основу (нпр. хитност, поверљивост)

 http://www.pancevo.rs/usluge/javne-nabavke/