Графички приказ

 

 

Град Панчево врши своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и поверене надлежности које су законом поверене Граду из оквира надлежности Републике Србије и одлуком Аутономне Покрајине Војводине поверене из оквира надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

Град, преко својих органа у складу са Уставом и законом:

 1. доноси програме развоја;
 2. доноси просторни план Града и урбанистичке планове;
 3. доноси буџет и завршни рачун;
 4. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 5. уређује и обезбеђује располагање пословним простором у јавној својини града, утврђује висину закупнине пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 6. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
 7. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 8. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 9. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;
 10. уређује и обезбеђује располагање пословним простором у јавној својини града, утврђује висину закупнине пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 11. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине и стара се о њиховом извршењу;
 12. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним јавним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
 13. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
 14. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији града као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
 15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
 16. оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 17. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, утврђује више нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима и услугама социјалне заштите;
 18.  организује обављање послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за остваривање општег интереса у култури, као и за финансирање и суфинасирање програма и пројеката у области културе од значаја за град и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
 19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
 22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
 24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
 25. располаже имовином Града, користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
 26. уређује и организује обављање послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
 27. организује обављање послова правне заштите својих права и интереса;
 28. образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;
 29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територи;
 30. подстиче и помаже развој задругарства;
 31. организује службу правне помоћи грађанима;
 32. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;
 33. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији Града;
 34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Града, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у Граду у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права;
 35. прописује прекршаје за повреде градских прописа;
 36. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Града;
 37. образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције.
 38. уређује организацију и рад мировних већа;
 39. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града;
 40. помаже рад организација и удружења грађана;
 41. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;
 42. уређује и обезбеђује функционисање система цивилне заштите, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања, доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и обавља и друге послове одређене законом;
 43. израђује планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије, предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са одбрамбеним припремама Аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, предузима мере за функционисање града у ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању, обавља и друге послове одређене законом;
 44. обезбеђује услове за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
 45. спроводи друштвену бригу за јавно здравље на својој територији, и
 46. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и Статутом.

Град обавља као поверене послове, поједине послове инспекцијског надзора из области, просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства, саобраћаја, грађевинарства и друге инспекцијске послове у складу са законом.

Органи града Панчева Изабрана лица на сталном раду Изабрана лица – волонтери Постављена лица Запослени на неодређено време Запослени на одређено време Укупно
Скупштина града  1  1  2  –  –  4
Градоначелник  2  –  –  –  –  2
Градско веће  5  1  –  –  –  6
Начелник Градске управе  –  –  1  –  –  1
Заменик начелника Градске управе  –  –  1  –  –   1
Помоћник градоначелника  –  –  5  –  –  5
Секретар Градског већа и градоначелника  –  –  –  1  –  1
Секретаријат за општу управу  –  –  –  30  2  32
Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа  –  –  –  18  1  19
Секретаријат за јавне службе и социјална питања  –  –  –  28  1  29
Секретаријат за финансије  –  –  –  16  3  19
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено комуналне послове и саобраћај  –  –  –  30  3  33
Секретаријат за заштиту животне средине  –  –  –  7  2  9
Секретаријат за привреду и економски развој  –  –  – 9 0 9
Секретаријат за пoљоприведу, село и рурални развој  –  –  –  9  3  12
Секретаријат за имовину  –  –  –  7  1  8
Секретаријат за пореску администрацију  –  –  –  16  –  16
Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове  –  –  –  20  1  21
Секретаријат за јавне набавке  –  –  –  5  –  5
Секретаријат за инвестиције  –  –  –  12  2  14
Секретаријат за инспекцијске послове  –  –  –  37  4 41
Комунална милиција  –  –  –  10  –  10
Кабинет градоначелника  –  –  –  –  –  –
Градска служба за буџетску инспекцију  –  –  –  2  –  2
Служба интерне ревизије града Панчева  –  –  –  1  –  1
Градско правобранилаштво града Панчева  –  –  2  2  4
Локални омбудсман града Панчева  1  –  –  2  –  3
Укупан број  9  2  11  263  24  309

.
Секретаријат за финансије

Секретаријат за финансије врши послове који се односе на:

 • припрему предлога консолидованог биланса града и праћење остварења по врстама јавних прихода и јавних расхода;
 • сагледавање потребног нивоа прихода које Република уступа граду;
 • примену параметара и препорука из Фискалне стратегије и упутства Министарства финансија за припрему буџета локалне власти, у погледу опредељења за припрему буџета града;
 • доношење упутства о начину уплаћивања, евидентирања и праћења јавних средстава буџета града;
 • учествује у припреми нацрта одлука за остваривање изворних јавних прихода, праћење њиховог спровођења и давање мишљења о примени истих;
 • израду анализа, извештаја и информација о остваривању јавних прихода на нивоу града;
 • планирање и припрему нацрта одлуке о буџету града;
 • припрему финансијског плана секретаријата;
 • разматрање предлога финансијских планова директних корисника буџета града и дефинисање оквира за потрошњу истих;
 • утврђивање планираних расхода буџета града по изворима финансирања и програмским, функционалним и економским класификацијама свих директних корисника буџета;
 • праћење извршења финансијских планова директних корисника буџета града;
 • припрему аката и предлога аката из делокруга рада Секретаријата;
 • праћење преузимања обавеза директних корисника буџета града (резервисање средстава плана);
 • праћење и координацију програмских информација, анализу полугодишњег и годишњег извештаја о учинку програма, програмских активности и пројеката директних корисника буџета града;
 • контролу подношења захтева за финансирање капиталних пројеката и израду нацрта плана јавних инвестиција града;
 • усклађивање и контролу пословних процедура из надлежности Секретаријата, давање препорука и друге активности ради успостављања финансијског управљања и контроле;
 • вршење послова у вези регионалног развоја у складу са законом, као и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима.
 • финансијско планирање, управљање готовинским средствима и ликвидношћу, контролу и реализацију расхода буџета, буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора;
 • припрему нацрта одлуке о завршном рачуну буџета града и консолидованог извештаја града;
 • реализацију уговора о кредитима града: повлачење транши кредита, управљање приливима по основу дуга, благовремено сервисирање обавеза по кредитима;
 • планирање прилива и отплате обавеза за наредни период, израда периодичних извештаја о стању задужености и обавезама;
 • праћење и контролу прихода по основу камате остварених депоновањем;
 • наплату инструмената финансијског обезбеђења по захтеву надлежног буџетског корисника;
 • праћење, анализирање и проучавање законских прописа из области рада трезора;
 • спровођење контроле над поштовањем рокова измирења новчаних обавеза, као и контроле измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних и индиректних корисника средстава буџета града, чији се подрачуни воде у оквиру консолидованог рачуна трезора града и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, када су ти корисници средстава буџета дужници;
 • вршење обраде података о регистрованим фактурама и другим захтевима за исплату у комерцијалним трансакцијама корисника средстава буџета града и на основу тих података, достављање извештаја са подацима о неизмиреним обавезама корисницима средстава буџета града;
 • вршење обрачуна примања запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код директних корисника средстава буџета града;
 • обављање безготовинских и готовинских исплата за кориснике јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора града.
 • вођење књиговодствених евиденција директних корисника средстава буџета града на основу валидних књиговодствених исправа;
 • усаглашавања потраживања и обавеза;
 • учествовање у припреми извештаја за потребе буџетских корисника у сврху екстерне ревизије;
 • израду завршног рачуна директних корисника средстава буџета града и консолидованог завршног рачуна за директне кориснике средстава буџета града који у свом саставу имају индиректне кориснике средстава;
 • утврђивања пореског третмана обавеза и потраживања у циљу тачног обрачуна ПДВ-а;
 • обрачун ПДВ-а и осталих пореских обавеза на основу документације достављене за књиговодствено евидентирање.
 • припремање предлога решења о давању сагласности надлежног органа града на годишње и вишегодишње програме пословања, остале програме, као и измене истих донетих од стране јавних предузећа, јавно комуналних предузећа и осталих облика организовања којима је оснивач град;
 • анализу услова пословања и извештавања за јавна предузећа, јавно комунална предузећа и остале облике организовања којима је оснивач град;
 • праћење кретања масе зарада у јавним предузећима и достављање извештаја министарству;
 • припремање предлога решења о сагласности надлежног органа града на ценовнике комуналних и других услуга јавних предузећа чији је оснивач град;
 • припремање предлога решења о давању сагласности на расподелу добити односно на покриће губитка по завршном рачуну у јавним предузећима која обављају делатност од општег интереса, основаним од стране града;
 • на захтев Министарства финансија, у циљу детаљнијег финансијског праћења и контроле укупног дуга, прикупљање података прихода и расхода, као и неизмирених обавеза јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, сачињавање збирне табеле и прослеђивање;
 • праћење, анализирање у вези примене законских прописа из области јавних предузећа;
 • захтеве за приступ информацијама од јавног значаја које су Овлашћеном лицу за приступ информацијама од јавног значаја подносили углавном грађани, невладине организације, медији и друго, које су се претежно односиле на приступ информацијама које се односе на утрошак средстава из буџета, цене комуналних услуга, уједе напуштених паса и мачака и друго;
 • као и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градској служби за буџетску инспекцију, Служби интерне ревизије града Панчева, Градском правобранилаштву и Стручној служби локалног омбудсмана града Панчева уређена је организација и делокруг Секретаријата за финансије, образовањем унутрашњих организационих јединица, и то:
– Одељење за буџет
– Одељење за трезор
– Oдељење за рачуноводство

Радом Одељења за буџет руководи помоћник секретара за буџет, а радом Одељења за трезор и Одељења за рачуноводство руководи шеф Одељења.

Секретар, Ениса Аговић Хоти, руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата у области финансија, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује и координира израду и израђује аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; учествује у изради контролне листе и аката о примени прописа из надлежности Секретаријата, у припреми Плана јавних набавки, докуметације из поступака јавних набавки и давање сагласности корисницима јавних средстава за преузимање обавеза по вишегодишњим уговорима; сарађује са другим организационим јединицама, органима, установама, предузећима и организацијама, и обавља и друге које му одреди начелник Градске управе.

Помоћник секретара за буџет, Сања Илић, руководи, планира и организује рад Одељења за буџет; стара се ефикасном и квалитетном обављању послова Одељења, организује и планира извршавање послова, даје објашњења и пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у обављању послова из надележности Одељења; припрема инструкције и издаје упутства за припрему Одлуке о буџету Града у складу са упутством Министра и важећим прописима и осталих инструкција из области финансија, утврђује предлог захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10 % текућих прихода; припрема Нацрт Одлуке о буџету града Панчева , Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева, Нацрт Одлуке о завршном рачуну Града, припрема предлоге амандмана на Предлоге одлука и других прописа Града, припрема нацрте и предлоге одлука и других општих аката из надлежности Града, као и образложење и прилоге уз нацрте и предлоге тих аката. Руководи пословима из области планирања, врши пројекције прихода, примања, расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета Града, ради на пословима утврђивања, контроле и наплате прихода, припрема нацрте обавештења о одобреним расположивим апропријацијама и доставља обавештења буџетским корисницима, припрема акта за промену (преусмеравање) апропријације и учествује у мониторингу остварења индикатора програма, програмских активности и пројеката, учествује у евалуацији остварења програмских циљева. Припрема анализе, извештаје, информације, презентације и друге стручне и аналитичке материјале на основу планираних и остварених прихода и планираних и извршених расхода буџета Града; припрема извештаје и информације за органе Града, замењује секретара у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када га секретар овласти; директно руководи Одељењем за буџет, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф одељења за трезор, Данијела Јаснић, руководи, планира и организује рад Одељења за трезор, стара се квалитетноми ефикасном обављању послова из надлежности Одељења, организује извршавање послова, даје објашњења и пружа стручну помоћ у обављању послова трезора локалне самоуправе, припрема инструкције и упутства за примену прописа и организује извршење буџета у складу са Упутством о раду трезора; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих финансијских података добијених на основу планираних и остварених прихода и примања и планираних и извршених расхода и издатака буџета Града, истражује, прикупља и анализира податке од директних и индиректних корисника средстава буџета Града, утврђује чињенично стање приликом реализације буџета, проучава последице утврђеног стања, обавештава надлежне уз предлагање одговарајућих мера и пружање стручне помоћи, припрема извештаје и друге материјале из делокруга рада којима се информишу и извештавају надлежни органи, прати прилив и одлив на консолидованом рачуну трезора и анализе прегледа података о промету и стању на рачуну трезора, прикупља документацију и пласира слободна новчана средства, припрема и доставља налог за пренос слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора на орочавање или ноћно пласирање Управи за трезор, врши анализу кредитне способности Града, повлачи средства кредита од пословних банака на основу Уговора о дугорочним кредитима за финансирање капиталних инвестиција Града, припрема и региструје менице код Управе за трезор као средства обезбеђења приликом задуживања Града, контролише и одобрава плаћања обавеза за узете кредите Града, учествује у изради консолидованог завршног рачуна града Панчева и Одлуке о завршном рачуну града Панчева; директно руководи Одељењем за трезор, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф одељења за рачуноводство, Љиљана Стојсављевић, руководи, планира и организује рад Одељења за рачуноводство; припрема инструкције и упутстава за извршење буџета у складу са рачуноводственом политиком. Организује обављање студијско- аналитичких послова за израду Одлуке о буџету града и анализу планираних и остварених прихода и примања и планираних и извршених расхода и издатака. Врши израду нацрта финансијских планова директних корисника града и њихових измена, припрема анализе, извештаје и информације за потребе надлежних органа . Даје мишљења о потребним мерама за ефикансно спровођење активности из надлежности Одељења; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи и јавност, даје мишљења у вези са применом прописа и општих аката из надлежности Одељења, припрема инструкције и упутстава за примену прописа, пружа стручну помоћ у раду непосредних извршилаца. Издаје акта из делокруга Одељења која се упућују другим субјектима, решава захтеве за плаћање свих врста исплата за директне кориснике града. Организује и координира израду аката из надлежности Одељења, даје стручна мишења на нацрте и предлоге прописа и општих аката из надлежности органа града, учествује у изради Плана јавних набавки, предузимању мера и активности неопходних за правилно и правовремено спровођење закључених уговора, учествује у припреми и изради завршних рачуна директних корисника града, директно руководи Одељењем за ттрезор, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

.
Комунална милиција

Назив Комуналне полиције је промењен у Комуналну милицију ступањем на снагу Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“ бр. 49/2012).

У Комуналној милицији је запослено на неодређено време укупно 10 људи, од чега је 8 комуналних милиционера, Начелник Комуналне милиције и саветник.

.
Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове

Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове обавља послове послове који се односе на:

 • управљање људским ресурсима,
 • припрему предлога Кадровског плана,
 • припрему предлога годишњег Посебног програма стручног усавршавања службеника,
 • вођење кадровске евиденције запослених,
 • израду нормативних аката из делокруга Службе,
 • обављање стручних послова и припрему општих и појединачних акта о правима и обавезама запослених у Градској управи,
 • припрему појединачних аката који се односе на остваривање права и обавеза из радног односа постављених и изабраних лица у органима Града,
 • планирање, организовање и старање о несметаном функционисању информационих технологија за потребе органа Града,
 • одржавање и проширење рачунарске мреже за потребе органа Града,
 • обављање послова текућег и инвестиционог одржавања и обезбеђивања зграде Града,
 • послове противпожарне заштите,
 • послови из области безбедности и здравља на раду,
 • послове превоза службеним возилима и старања о њиховом одржавању,
 • као и друге послове утврђене законом, актима Аутономне Покрајине Војводине и органа Града.

.
Секретеријат за јавне набавке

Послови:

 • праћење и према прописа из области јавних набавки и других области у вези са остваривањем функција секретеријата
 • израда и спровођење програма рада секретеријата, правилника као и других програмских и планских аката из делокруга секретеријата
 • припрема плана јавних набавки
 • припрема докуметације, спровђење поступка јавних набавки у складу са законом и подзаконским актима
 • сарадња са надлежним органима и службама за које се врши набавка до окончања постушка у складу са законом
 • вођење прописних евиденција из области јавних набавки као и других евиденција у складу са законом и прописима општине
 • припрема извештаја о раду и других информативних и стручних материјала из делокруга секретеријата
 • попис и евиденција непокретних и покретних ствари којима располаже општина а које секретеријат користи за остваривање своје функције у складу са закјоном којим се уређује државна имовина
 • друге послове из свог делокруга, ускладу са законом,  другим прoписима и  Правилником о ближем уређивању поступака јавних набавки Града Панчева бр. II-05-06-14/2018-14 од 27.02.2018.године ближе се уређује:
 • процедура планирања набавки;
 • спровођење поступка јавних набавки
 • извршење уговора закључених у поступку јавних набавки
 • учесници, одговорности, начин обављања послова јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама
 • начин планирања набавки, критерујум, начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности
 • начин испитивања  и истраживања тржишта
 • поступак планирања, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка
 • начин обезбеђивања конкуренције
 • спровођења, контола јавних набавки и начин праћења извршења уговора о јавној набавци и уговора закључених у поступку на који се Закон не примењује

Секретеријат за јавне набавке обавља све послове на основу акта о систематизацији.

.
Секретаријат за заштиту животне средине

Одељење за праћење стања животне средине
– Одељење за процене утицаја, планове и програме

Секретаријат за заштиту животне средине обавља следеће послове:

 • послове у вези са припремом одлука и других општих аката у складу са законом;
 • обавља послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине, праћењем и контролом стања и услова животне средине на територији Града у свим областима заштите животне средине и врши послове поверене законом;
 • управља системом за континуални мониторинг квалитета ваздуха;
 • доноси програме и планове квалитета ваздуха;
 • организује и прати додатна и ванредна мерења квалитета ваздуха, полена, површинских и подземних вода;
 • спроводи систематско мерење буке;
 • информише јавност о квалитету животне средине;
 • утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова;
 • утврђује мере и услове за објекте чија изградња или коришћење могу угрозити животну средину;
 • утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку обједињене процедуре;
 • даје мишљење о потреби стратешке процене утицаја на животну средину просторних и урбанистичких планова и сагласност на Извештаје о стратешкој процени;
 • успоставља и води регистар извора загађивања за своје подручје;
 • спроводи поступак процене утицаја на животну средину за пројекте за које одобрење за градњу даје орган локалне самоуправе и даје мишљење у поступку процене утицаја на животну средину за пројекте који се реализују на територији Града, а који спроводе други надлежни органи;
 • обавља послове везане за управљање отпадом и спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом из оквира своје надлежности;
 • спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за рад стационарних извора загађења ваздуха, спроводи поступке по захтевима за издавање интегрисаних дозвола, спроводи поступке по захтевима за добијање дозвола за обављање делатности промета или дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија;
 • обавља послове у вези са утицајем нејонизујућег зрачења;
 • учествује у изради аката у вези са утврђивањем накнаде за заштиту и унапређење животне средине;
 • прати реализацију мера и активности из Локалног еколошког акционог плана;
 • припрема предлог Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средине у делу који се реализује преко овог Секретаријата, обавља послове из области очувања и рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије;
 • припрема програме развоја зелених површина и прати њихову реализацију, програме заштите природе; и
 • даје предлог за стављање под заштиту природних добара на територији Града и обавља послове у вези са финансирањем управљања заштићеним природним добрима на територији Града, обавља послове у вези са енергетском ефикасношћу јавних објеката, обавља спровођење превентивне ДДД заштите, остварује сарадњу са другим надлежним органима и институцијама у области заштите животне средине.
 • обавља обавезе система енергетског менаџмента (СЕМ) и попуњава ИСЕМ базе (информациони систем енергетског менџмента)коју енергетгски менаџер за Град Панчево редовно попуњава са подацима са рачуна о потрошњи електричне енергије, воде и осталих енергената заједно са свим рачунима јавне расвете.
 • Врши мониторинг и сузбијање штетних организама ( комарци, крпељи, осе и сл).

Секретар
Зденка Миљковић, дипл. инг.
Телефон: 064/866-2217
Е-пошта:
zdenka.miljkovic@pancevo.rs

Помоћник секретара
Весна Петковић Боровница, дипл.физ.хем.мастер
Телефон: 064/866-2248
Е-пошта:
vesna.petkovic-borovnica@pancevo.rs

.
Секретаријат за инвестиције

Одељење за припрему и праћење инвестиција у нискоградњи и високоградњи
Одељење за опште послове у области инвестиција и одржавање објеката

Секретаријат за инвестиције обавља следеће послове:

 • планирање, иницирање израде и спровођење годишњег програма за спровођење инвестиција које су од значаја за Град;
 • пројектовање и праћење реализације буџета за инвестиције и вођење евиденције о инвестицијама;
 • координирање и спровођење послова на изради техничке документације за објекте нискоградње и високоградње (одређивање пројектног задатка, припрема документације за спровођење јавне набавке за израду техничке документације, контрола техничке документације, обезбеђивање техничког прегледа и сл.);
 • подношење захтева за издавање дозвола у поступцима обједињене процедуре и прибављање остале неопходне документације за спровођење инвестиција за објекте нискоградње и високоградње;
 • координирање и спровођење послова који се односе на реализацију инвестиција у области нискоградње и високоградње (припремање документације за спровођење поступка јавне набавке за одабир извођача за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и другим радовима на којима је град инвеститор, вршење стручног надзора, праћење реализације уговорених послова и сл.);
 • обезбеђивање јавног осветљења;
 • припремање и спровођење годишњих Програма уређивања грађевинског земљишта и Програма отуђења грађевинског земљишта у сарадњи са осталим организационим јединицама Градске управе града Панчева и са ЈП Урбанизмом;
 • припремање и праћење реализације уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта;
 • одржавање јавних споменика, скулптуралних дела и спомен-плоча на јавним површинама и уређење фасада; и
 • друге послове утврђене законом, Статутом града и другим актима органа Града.

Секретар
Ђурица Ресановић, дипл. грађ. инж.
Телефон: 064/8
76-5235
Е-пошта: djurica.resanovic@pancevo.rs

Помоћник секретара
Бранка Марић, дипл. инж. маш.
Телефон: 064/876-5211
Е-пошта: branka.maric@pancevo.rs

Шеф одељења
Станко Шкаљак, дипл. инж. саоб.
Телефон:
064/866-2349
Е-пошта:
stanko.skaljak@pancevo.rs

.
Секретаријат за инспекцијске послове

Преглед, односно краћи опис послова које обавља секретаријат, као и имена, звања и контакт подаци руководилаца.

www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/inspekcijski-poslovi/