Графички приказ

Организациона шема

 

novo-organizaciona-sema

 

Град Панчево врши своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и поверене надлежности које су законом поверене Граду из оквира надлежности Републике Србије и одлуком Аутономне Покрајине Војводине поверене из оквира надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

Град, преко својих органа у складу са Уставом и законом:

 1. доноси програме развоја;
 2. доноси просторни план Града и урбанистичке планове;
 3. доноси буџет и завршни рачун;
 4. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 5. уређује и обезбеђује располагање пословним простором у јавној својини града, утврђује висину закупнине пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 6. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
 7. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 8. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 9. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;
 10. уређује и обезбеђује располагање пословним простором у јавној својини града, утврђује висину закупнине пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 11. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине и стара се о њиховом извршењу;
 12. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним јавним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
 13. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
 14. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији града као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
 15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
 16. оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 17. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, утврђује више нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима и услугама социјалне заштите;
 18.  организује обављање послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за остваривање општег интереса у култури, као и за финансирање и суфинасирање програма и пројеката у области културе од значаја за град и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
 19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
 22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
 24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
 25. располаже имовином Града, користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
 26. уређује и организује обављање послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
 27. организује обављање послова правне заштите својих права и интереса;
 28. образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;
 29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територи;
 30. подстиче и помаже развој задругарства;
 31. организује службу правне помоћи грађанима;
 32. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;
 33. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији Града;
 34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Града, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у Граду у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права;
 35. прописује прекршаје за повреде градских прописа;
 36. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Града;
 37. образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције.
 38. уређује организацију и рад мировних већа;
 39. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града;
 40. помаже рад организација и удружења грађана;
 41. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;
 42. уређује и обезбеђује функционисање система цивилне заштите, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања, доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и обавља и друге послове одређене законом;
 43. израђује планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије, предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са одбрамбеним припремама Аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, предузима мере за функционисање града у ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању, обавља и друге послове одређене законом;
 44. обезбеђује услове за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
 45. спроводи друштвену бригу за јавно здравље на својој територији, и
 46. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и Статутом.

Град обавља као поверене послове, поједине послове инспекцијског надзора из области, просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства, саобраћаја, грађевинарства и друге инспекцијске послове у складу са законом.

Органи града Панчева Изабрана лица на сталном раду Изабрана лица – волонтери Постављена лица Запослени на неодређено време Запослени на одређено време Укупно
Скупштина града  1  1  2  –  –  4
Градоначелник  2  –  –  –  –  2
Градско веће  6  1  –  –  –  7
Начелник Градске управе  –  –  1  –  –  1
Заменик начелника Градске управе  –  –  –  –  –   –
Помоћник градоначелника  –  –  5  –  –  5
Секретар Градског већа и градоначелника  –  –  –  1  –  1
Секретаријат за општу управу  –  –  –  31  2  33
Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа  –  –  –  19  2  21
Секретаријат за јавне службе и социјална питања  –  –  –  27  2  29
Секретаријат за финансије  –  –  –  16  3  19
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено комуналне послове и саобраћај  –  –  –  30  3  33
Секретаријат за заштиту животне средине  –  –  –  7  1  8
Секретаријат за привреду и економски развој  –  –  – 11 11
Секретаријат за пoљоприведу, село и рурални развој  –  –  –  11  3  14
Секретаријат за имовину  –  –  –  7  1  8
Секретаријат за пореску администрацију  –  –  –  15  –  15
Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове  –  –  –  19  1  20
Секретаријат за јавне набавке  –  –  –  5  –  5
Секретаријат за инвестиције  –  –  –  13  2  15
Секретаријат за инспекцијске послове  –  –  –  36  4  40
Комунална полиција  –  –  –  11  –  11
Кабинет градоначелника  –  –  –  –  –  –
Градска служба за буџетску инспекцију  –  –  –  2  –  2
Служба интерне ревизије града Панчева  –  –  –  1  –  1
Градско правобранилаштво града Панчева  –  –  3  2  –  5
Заштитник грађана града Панчева  1  –  –  2  –  3
Укупан број  10  2  11  267  24  314