Графички приказ

Град Панчево врши своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и поверене надлежности које су законом поверене Граду из оквира надлежности Републике Србије и одлуком Аутономне Покрајине Војводине поверене из оквира надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

Град, преко својих органа у складу са Уставом и законом:

 1. доноси програме развоја;
 2. доноси просторни план Града и урбанистичке планове;
 3. доноси буџет и завршни рачун;
 4. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 5. уређује и обезбеђује располагање пословним простором у јавној својини града, утврђује висину закупнине пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 6. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
 7. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 8. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 9. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;
 10. уређује и обезбеђује располагање пословним простором у јавној својини града, утврђује висину закупнине пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 11. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине и стара се о њиховом извршењу;
 12. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним јавним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
 13. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
 14. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији града као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
 15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
 16. оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 17. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, утврђује више нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима и услугама социјалне заштите;
 18. организује обављање послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за остваривање општег интереса у култури, као и за финансирање и суфинасирање програма и пројеката у области културе од значаја за град и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
 19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
 22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
 24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
 25. располаже имовином Града, користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
 26. уређује и организује обављање послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
 27. организује обављање послова правне заштите својих права и интереса;
 28. образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;
 29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територи;
 30. подстиче и помаже развој задругарства;
 31. организује службу правне помоћи грађанима;
 32. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;
 33. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији Града;
 34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Града, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у Граду у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права;
 35. прописује прекршаје за повреде градских прописа;
 36. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Града;
 37. образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције.
 38. уређује организацију и рад мировних већа;
 39. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града;
 40. помаже рад организација и удружења грађана;
 41. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;
 42. уређује и обезбеђује функционисање система цивилне заштите, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања, доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и обавља и друге послове одређене законом;
 43. израђује планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије, предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са одбрамбеним припремама Аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, предузима мере за функционисање града у ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању, обавља и друге послове одређене законом;
 44. обезбеђује услове за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
 45. спроводи друштвену бригу за јавно здравље на својој територији, и
 46. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и Статутом.

Град обавља као поверене послове, поједине послове инспекцијског надзора из области, просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства, саобраћаја, грађевинарства и друге инспекцијске послове у складу са законом.

Органи града Панчева Изабрана лица на сталном раду Изабрана лица – волонтери Постављена лица Запослени на неодређено време Запослени на одређено време Укупно
Скупштина града 1 1 2 0 0 4
Градоначелник 2 0 0 0 0 2
Градско веће 5 1 0 0 0 6
Начелник Градске управе 0 0 1 0 0 1
Заменик начелника Градске управе 0 0 1 0 0 1
Помоћник градоначелника 0 0 3 0 0 3
Секретар Градског већа и градоначелника 0 0 0 1 0 1
Секретаријат за општу управу 0 0 0 29 0 29
Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа 0 0 0 14 0 14
Секретаријат за јавне службе и социјална питања 0 0 0 26 5 31
Секретаријат за финансије 0 0 0 17 5 22
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено комуналне послове и саобраћај 0 0 0 30 4 34
Секретаријат за заштиту животне средине 0 0 0 6 1 7
Секретаријат за привреду и економски развој 0 0 0 5 0 5
Секретаријат за пoљоприведу, село и рурални развој 0 0 0 8 3 11
Секретаријат за имовину 0 0 0 9 0 9
Секретаријат за пореску администрацију 0 0 0 15 3 18
Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове 0 0 0 15 0 15
Секретаријат за јавне набавке 0 0 0 6 1 7
Секретаријат за инвестиције 0 0 0 8 0 8
Секретаријат за инспекцијске послове 0 0 0 33 2 35
Комунална милиција 0 0 0 9 0 9
Кабинет градоначелника 0 0 0 0 0 0
Служба интерне ревизије града Панчева 0 0 0 2 0 2
Градско правобранилаштво града Панчева 0 0 2 2 0 4
Локални омбудсман града Панчева 1 0 0 1 0 2
Укупан број 9 2 9 233 24 280

.

Секретаријат за општу управу

Секретаријат за општу управу обавља следеће послове:

 • унапређења организације рада и модернизације Градске управе;
 • праћења изворних послова локалне самоуправе и поверених послова;
 • послове Градског услужног центра;
 • послове из области личног стања грађана, вођења матичних књига и књига држављана, издавања јавних исправа из матичних књига и књига држављана, вођења управног поступка у области личног стања грађана;
 • вођење управног поступка у управним стварима ако прописима није одређено који је орган стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари, а то не може да се утврди ни по природи ствари;
 • издавање уверења и других исправа о чињеницама о којима се не води службена евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом;
 • послове ажурирања јединственог бирачког списка и посебног бирачког списка националне мањине;
 • послове службене употреба језика и писама националних мањина;
 • поште;
 • административно-техничке послове у вези са пружањем правне помоћи грађанима;
 • стручне и административне послове у вези са спровођењем избора у складу са законом, као и у вези са спровођењем избора за органе месних заједница;
 • стручне и административне послове у вези са непосредним изјашњавањем грађана; и
 • стручне и административне послове за потребе месних заједница и њених органа.

У оквиру Секретаријата за општу управу, уже унутрашње организационе јединице су:

1) Одељење за послове опште управе, у чијем саставу је организациона јединица:
– Пријемна канцеларија;
2) Одељење за лични статус грађана; и
3) Одељење за месне канцеларије.

Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа

Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа обавља послове који се односе на:

 • стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Скупштине града и њених радних тела,
 • стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Градског већа и његових радних тела,
 • стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе обављања функције Градоначелника,
 • послове у вези са избором, именовањем и постављењем лица чији избор, именовање и постављење је у надлежности Скупштине града, Градоначелника и Градског већа,
 • послове у вези са објављивањем аката у »Службеном листу града Панчева«,
 • послове провере формално-правне исправности аката упућених Скупштини града, Градоначелнику и Градском већу,
 • послове пружања стручне помоћи одборничким групама и одборницима о питањима из надлежности Скупштине,
 • послове протокола за потребе органа Града,
 • послове везане за односе с јавношћу за потребе органа Града,
 • стручне и административно-техничке послове у вези са употребом имена, грба и заставе Града,
 • послове одбране и ванредних ситуација
 • друге послове утврђене законом, Статутом града и другим актима органа Града.

Секретар
Телефон: 013/308-714
Е-пошта:

Помоћник секретара Маја Давитков
Телефон: 013/308-823
Е-пошта: maja.davitkov@pancevo.rs

Шеф Одељења за скупштинске послове Ивана Марковић
Телефон: 013/308-730
Е-пошта: ivana.markovic@pancevo.rs

Шеф Одељења за одбрану и ванредне ситуације Миодраг Милошевић
Телефон: 013/308-960
Е-пошта: miodrag.milosevic@pancevo.rs

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Секретаријат за јавне службе и социјална питања обавља послове који се односе на:

 • задовољавање одређених потреба грађана у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, друштвене бриге о деци, социјалне и здравствене заштите, културе, спорта и физичке културе, информисања, бриге о младима и цивилног сектора, за чије се остваривање средства обезбеђују у буџету Града,
 • праћење остваривања делатности установа у области јавних служби, чији је оснивач Град, Аутономна Покрајина Војводина или Република Србија и других организација чији се рад, зараде, програмски, материјални и други трошкови у целини или делимично финансирају из буџета Града,
 • поступак припреме буџета Града, односно планирање средстава за зараде, капитално одржавање зграда и опреме, материјалне и друге трошкове, праћење извршења буџета, –
 • трансфер и контролу наменског коришћења финансијских средстава буџетских корисника, остваривање надзора над законитошћу рада установа у области јавних служби,
 • решавање управних ствари у првом степену, односно поступак утврђивања и остваривања права у области финансијске подршке породици са децом и борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, обрачун и исплату примања корисницима по основу признатих права, обављање свих других финансијско-књиговодствених послова у овим областима, у оквиру послова поверених Граду,
 • већи обим права утврђених актима органа Града за која су средства обезбеђена у буџету Града, у области финансијске подршке породици са децом и социјалне заштите,
  збрињавање, регулисање статуса и остваривања права избеглих и расељених лица,
 • пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима са сметњама у развоју.

У оквиру Секретаријата за јавне службе и социјална питања, уже унутрашње организационе јединице су:

 • Одељење за правне послове,
 • Одељење за економско- финансијске послове,
 • Одељење за основно и средње образовање,
 • Одељење за културу, информисање и спорт,
 • Одељење за студијско-аналитичке послове у области јавних служби,
 • Одељење за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту.

Секретаријат за финансије

Секретаријат за финансије врши послове који се односе на:

 • припрему предлога консолидованог биланса града и праћење остварења по врстама јавних прихода и јавних расхода;
 • сагледавање потребног нивоа прихода које Република уступа граду;
 • примену параметара и препорука из Фискалне стратегије и упутства Министарства финансија за припрему буџета локалне власти, у погледу опредељења за припрему буџета града;
 • доношење упутства о начину уплаћивања, евидентирања и праћења јавних средстава буџета града;
 • учествује у припреми нацрта одлука за остваривање изворних јавних прихода, праћење њиховог спровођења и давање мишљења о примени истих;
 • израду анализа, извештаја и информација о остваривању јавних прихода на нивоу града;
 • планирање и припрему нацрта одлуке о буџету града;
 • припрему финансијског плана секретаријата;
 • разматрање предлога финансијских планова директних корисника буџета града и дефинисање оквира за потрошњу истих;
 • утврђивање планираних расхода буџета града по изворима финансирања и програмским, функционалним и економским класификацијама свих директних корисника буџета;
 • праћење извршења финансијских планова директних корисника буџета града;
 • припрему аката и предлога аката из делокруга рада Секретаријата;
 • праћење преузимања обавеза директних корисника буџета града (резервисање средстава плана);
 • праћење и координацију програмских информација, анализу полугодишњег и годишњег извештаја о учинку програма, програмских активности и пројеката директних корисника буџета града;
 • контролу подношења захтева за финансирање капиталних пројеката и израду нацрта плана јавних инвестиција града;
 • усклађивање и контролу пословних процедура из надлежности Секретаријата, давање препорука и друге активности ради успостављања финансијског управљања и контроле;
 • вршење послова у вези регионалног развоја у складу са законом, као и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима.
 • финансијско планирање, управљање готовинским средствима и ликвидношћу, контролу и реализацију расхода буџета, буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора;
 • припрему нацрта одлуке о завршном рачуну буџета града и консолидованог извештаја града;
 • реализацију уговора о кредитима града: повлачење транши кредита, управљање приливима по основу дуга, благовремено сервисирање обавеза по кредитима;
 • планирање прилива и отплате обавеза за наредни период, израда периодичних извештаја о стању задужености и обавезама;
 • праћење и контролу прихода по основу камате остварених депоновањем;
 • наплату инструмената финансијског обезбеђења по захтеву надлежног буџетског корисника;
 • праћење, анализирање и проучавање законских прописа из области рада трезора;
 • спровођење контроле над поштовањем рокова измирења новчаних обавеза, као и контроле измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних и индиректних корисника средстава буџета града, чији се подрачуни воде у оквиру консолидованог рачуна трезора града и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, када су ти корисници средстава буџета дужници;
 • вршење обраде података о регистрованим фактурама и другим захтевима за исплату у комерцијалним трансакцијама корисника средстава буџета града и на основу тих података, достављање извештаја са подацима о неизмиреним обавезама корисницима средстава буџета града;
 • вршење обрачуна примања запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код директних корисника средстава буџета града;
 • обављање безготовинских и готовинских исплата за кориснике јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора града.
 • вођење књиговодствених евиденција директних корисника средстава буџета града на основу валидних књиговодствених исправа;
 • усаглашавања потраживања и обавеза;
 • учествовање у припреми извештаја за потребе буџетских корисника у сврху екстерне ревизије;
 • израду завршног рачуна директних корисника средстава буџета града и консолидованог завршног рачуна за директне кориснике средстава буџета града који у свом саставу имају индиректне кориснике средстава;
 • утврђивања пореског третмана обавеза и потраживања у циљу тачног обрачуна ПДВ-а;
 • обрачун ПДВ-а и осталих пореских обавеза на основу документације достављене за књиговодствено евидентирање.
 • припремање предлога решења о давању сагласности надлежног органа града на годишње и вишегодишње програме пословања, остале програме, као и измене истих донетих од стране јавних предузећа, јавно комуналних предузећа и осталих облика организовања којима је оснивач град;
 • анализу услова пословања и извештавања за јавна предузећа, јавно комунална предузећа и остале облике организовања којима је оснивач град;
 • праћење кретања масе зарада у јавним предузећима и достављање извештаја министарству;
 • припремање предлога решења о сагласности надлежног органа града на ценовнике комуналних и других услуга јавних предузећа чији је оснивач град;
 • припремање предлога решења о давању сагласности на расподелу добити односно на покриће губитка по завршном рачуну у јавним предузећима која обављају делатност од општег интереса, основаним од стране града;
 • на захтев Министарства финансија, у циљу детаљнијег финансијског праћења и контроле укупног дуга, прикупљање података прихода и расхода, као и неизмирених обавеза јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, сачињавање збирне табеле и прослеђивање;
 • праћење, анализирање у вези примене законских прописа из области јавних предузећа;
 • захтеве за приступ информацијама од јавног значаја које су Овлашћеном лицу за приступ информацијама од јавног значаја подносили углавном грађани, невладине организације, медији и друго, које су се претежно односиле на приступ информацијама које се односе на утрошак средстава из буџета, цене комуналних услуга, уједе напуштених паса и мачака и друго;
 • као и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градској служби за буџетску инспекцију, Служби интерне ревизије града Панчева, Градском правобранилаштву и Стручној служби локалног омбудсмана града Панчева уређена је организација и делокруг Секретаријата за финансије, образовањем унутрашњих организационих јединица, и то:
– Одељење за буџет
– Одељење за трезор
– Oдељење за рачуноводство

Радом Одељења за буџет руководи помоћник секретара за буџет, а радом Одељења за трезор и Одељења за рачуноводство руководи шеф Одељења.

Секретар, Ениса Аговић Хоти, руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата у области финансија, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује и координира израду и израђује аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; учествује у изради контролне листе и аката о примени прописа из надлежности Секретаријата, у припреми Плана јавних набавки, докуметације из поступака јавних набавки и давање сагласности корисницима јавних средстава за преузимање обавеза по вишегодишњим уговорима; сарађује са другим организационим јединицама, органима, установама, предузећима и организацијама, и обавља и друге које му одреди начелник Градске управе.

Помоћник секретара за буџет, Сања Илић, руководи, планира и организује рад Одељења за буџет; стара се ефикасном и квалитетном обављању послова Одељења, организује и планира извршавање послова, даје објашњења и пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у обављању послова из надележности Одељења; припрема инструкције и издаје упутства за припрему Одлуке о буџету Града у складу са упутством Министра и важећим прописима и осталих инструкција из области финансија, утврђује предлог захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10 % текућих прихода; припрема Нацрт Одлуке о буџету града Панчева , Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева, Нацрт Одлуке о завршном рачуну Града, припрема предлоге амандмана на Предлоге одлука и других прописа Града, припрема нацрте и предлоге одлука и других општих аката из надлежности Града, као и образложење и прилоге уз нацрте и предлоге тих аката. Руководи пословима из области планирања, врши пројекције прихода, примања, расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета Града, ради на пословима утврђивања, контроле и наплате прихода, припрема нацрте обавештења о одобреним расположивим апропријацијама и доставља обавештења буџетским корисницима, припрема акта за промену (преусмеравање) апропријације и учествује у мониторингу остварења индикатора програма, програмских активности и пројеката, учествује у евалуацији остварења програмских циљева. Припрема анализе, извештаје, информације, презентације и друге стручне и аналитичке материјале на основу планираних и остварених прихода и планираних и извршених расхода буџета Града; припрема извештаје и информације за органе Града, замењује секретара у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када га секретар овласти; директно руководи Одељењем за буџет, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф одељења за трезор, Данијела Јаснић, руководи, планира и организује рад Одељења за трезор, стара се квалитетноми ефикасном обављању послова из надлежности Одељења, организује извршавање послова, даје објашњења и пружа стручну помоћ у обављању послова трезора локалне самоуправе, припрема инструкције и упутства за примену прописа и организује извршење буџета у складу са Упутством о раду трезора; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих финансијских података добијених на основу планираних и остварених прихода и примања и планираних и извршених расхода и издатака буџета Града, истражује, прикупља и анализира податке од директних и индиректних корисника средстава буџета Града, утврђује чињенично стање приликом реализације буџета, проучава последице утврђеног стања, обавештава надлежне уз предлагање одговарајућих мера и пружање стручне помоћи, припрема извештаје и друге материјале из делокруга рада којима се информишу и извештавају надлежни органи, прати прилив и одлив на консолидованом рачуну трезора и анализе прегледа података о промету и стању на рачуну трезора, прикупља документацију и пласира слободна новчана средства, припрема и доставља налог за пренос слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора на орочавање или ноћно пласирање Управи за трезор, врши анализу кредитне способности Града, повлачи средства кредита од пословних банака на основу Уговора о дугорочним кредитима за финансирање капиталних инвестиција Града, припрема и региструје менице код Управе за трезор као средства обезбеђења приликом задуживања Града, контролише и одобрава плаћања обавеза за узете кредите Града, учествује у изради консолидованог завршног рачуна града Панчева и Одлуке о завршном рачуну града Панчева; директно руководи Одељењем за трезор, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф одељења за рачуноводство, Љиљана Стојсављевић, руководи, планира и организује рад Одељења за рачуноводство; припрема инструкције и упутстава за извршење буџета у складу са рачуноводственом политиком. Организује обављање студијско- аналитичких послова за израду Одлуке о буџету града и анализу планираних и остварених прихода и примања и планираних и извршених расхода и издатака. Врши израду нацрта финансијских планова директних корисника града и њихових измена, припрема анализе, извештаје и информације за потребе надлежних органа . Даје мишљења о потребним мерама за ефикансно спровођење активности из надлежности Одељења; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи и јавност, даје мишљења у вези са применом прописа и општих аката из надлежности Одељења, припрема инструкције и упутстава за примену прописа, пружа стручну помоћ у раду непосредних извршилаца. Издаје акта из делокруга Одељења која се упућују другим субјектима, решава захтеве за плаћање свих врста исплата за директне кориснике града. Организује и координира израду аката из надлежности Одељења, даје стручна мишења на нацрте и предлоге прописа и општих аката из надлежности органа града, учествује у изради Плана јавних набавки, предузимању мера и активности неопходних за правилно и правовремено спровођење закључених уговора, учествује у припреми и изради завршних рачуна директних корисника града, директно руководи Одељењем за ттрезор, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата..

Комунална милиција

Назив Комуналне полиције је промењен у Комуналну милицију ступањем на снагу Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“ бр. 49/2012).

У Комуналној милицији је запослено на неодређено време укупно 9 људи, од чега је 8 комуналних милиционера и саветник.

.
Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове

Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове обавља послове послове који се односе на:

 • управљање људским ресурсима,
 • припрему предлога Кадровског плана,
 • припрему предлога годишњег Посебног програма стручног усавршавања службеника,
 • вођење кадровске евиденције запослених,
 • израду нормативних аката из делокруга Службе,
 • обављање стручних послова и припрему општих и појединачних акта о правима и обавезама запослених у Градској управи,
 • припрему појединачних аката који се односе на остваривање права и обавеза из радног односа постављених и изабраних лица у органима Града,
 • планирање, организовање и старање о несметаном функционисању информационих технологија за потребе органа Града,
 • одржавање и проширење рачунарске мреже за потребе органа Града,
 • обављање послова текућег и инвестиционог одржавања и обезбеђивања зграде Града,
 • послове противпожарне заштите,
 • послови из области безбедности и здравља на раду,
 • послове превоза службеним возилима и старања о њиховом одржавању,
 • као и друге послове утврђене законом, актима Аутономне Покрајине Војводине и органа Града.

.
Секретеријат за јавне набавке

Послови:

 • праћење и према прописа из области јавних набавки и других области у вези са остваривањем функција секретеријата
 • израда и спровођење програма рада секретеријата, правилника као и других програмских и планских аката из делокруга секретеријата
 • припрема плана јавних набавки
 • припрема докуметације, спровђење поступка јавних набавки у складу са законом и подзаконским актима
 • сарадња са надлежним органима и службама за које се врши набавка до окончања постушка у складу са законом
 • вођење прописних евиденција из области јавних набавки као и других евиденција у складу са законом и прописима општине
 • припрема извештаја о раду и других информативних и стручних материјала из делокруга секретеријата
 • попис и евиденција непокретних и покретних ствари којима располаже општина а које секретеријат користи за остваривање своје функције у складу са закјоном којим се уређује државна имовина
 • друге послове из свог делокруга, ускладу са законом, другим прoписима и основу Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на који се Закон о јавним набавкама не примењује за јавног наручиоца Градска управа града Панчева („Службени лист града Панчева“, бр. 13/2023),
 • Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на који се Закон о јавним набавкама не примењује за јавног наручиоца Градоначелника града Панчева („Службени лист града Панчева“, бр. 13/2023),
 • Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на који се Закон о јавним набавкама не примењује за јавног наручиоца Скупштину града Панчева („Службени лист града Панчева“, бр. 13/2023),
 • Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на који се Закон о јавним набавкама не примењује за јавног наручиоца Градско веће града Панчева („Службени лист града Панчева“, бр. 13/2023),
 • процедура планирања набавки;
 • спровођење поступка јавних набавки
 • извршење уговора закључених у поступку јавних набавки
 • учесници, одговорности, начин обављања послова јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама
 • начин планирања набавки, критерујум, начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности
 • начин испитивања и истраживања тржишта
 • поступак планирања, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка
 • начин обезбеђивања конкуренције
 • спровођења, контола јавних набавки и начин праћења извршења уговора о јавној набавци и уговора закључених у поступку на који се Закон не примењује

Секретеријат за јавне набавке обавља све послове на основу акта о систематизацији.

.
Секретаријат за заштиту животне средине

Одељење за праћење стања животне средине
– Одељење за процене утицаја, планове и програме

Секретаријат за заштиту животне средине обавља следеће послове:

 • послове у вези са припремом одлука и других општих аката у складу са законом;
 • обавља послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине, праћењем и контролом стања и услова животне средине на територији Града у свим областима заштите животне средине и врши послове поверене законом;
 • управља системом за континуални мониторинг квалитета ваздуха;
 • доноси програме и планове квалитета ваздуха;
 • организује и прати додатна и ванредна мерења квалитета ваздуха, полена, површинских и подземних вода;
 • спроводи систематско мерење буке;
 • информише јавност о квалитету животне средине;
 • утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова;
 • утврђује мере и услове за објекте чија изградња или коришћење могу угрозити животну средину;
 • утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку обједињене процедуре;
 • даје мишљење о потреби стратешке процене утицаја на животну средину просторних и урбанистичких планова и сагласност на Извештаје о стратешкој процени;
 • успоставља и води регистар извора загађивања за своје подручје;
 • спроводи поступак процене утицаја на животну средину за пројекте за које одобрење за градњу даје орган локалне самоуправе и даје мишљење у поступку процене утицаја на животну средину за пројекте који се реализују на територији Града, а који спроводе други надлежни органи;
 • обавља послове везане за управљање отпадом и спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом из оквира своје надлежности;
 • спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за рад стационарних извора загађења ваздуха, спроводи поступке по захтевима за издавање интегрисаних дозвола, спроводи поступке по захтевима за добијање дозвола за обављање делатности промета или дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија;
 • обавља послове у вези са утицајем нејонизујућег зрачења;
 • учествује у изради аката у вези са утврђивањем накнаде за заштиту и унапређење животне средине;
 • прати реализацију мера и активности из Локалног еколошког акционог плана;
 • припрема предлог Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средине у делу који се реализује преко овог Секретаријата, обавља послове из области очувања и рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије;
 • припрема програме развоја зелених површина и прати њихову реализацију, програме заштите природе; и
 • даје предлог за стављање под заштиту природних добара на територији Града и обавља послове у вези са финансирањем управљања заштићеним природним добрима на територији Града, обавља послове у вези са енергетском ефикасношћу јавних објеката, обавља спровођење превентивне ДДД заштите, остварује сарадњу са другим надлежним органима и институцијама у области заштите животне средине.
 • обавља обавезе система енергетског менаџмента (СЕМ) и попуњава ИСЕМ базе (информациони систем енергетског менџмента)коју енергетгски менаџер за Град Панчево редовно попуњава са подацима са рачуна о потрошњи електричне енергије, воде и осталих енергената заједно са свим рачунима јавне расвете.
 • Врши мониторинг и сузбијање штетних организама ( комарци, крпељи, осе и сл).

Секретар
Зденка Миљковић, дипл. инг.
Телефон: 064/866-2217
Е-пошта:
zdenka.miljkovic@pancevo.rs

Помоћник секретара
Весна Јерков, дипл.физ.хем.мастер
Телефон: 064/866-2248
Е-пошта:
vesna.jerkov@pancevo.rs

Секретаријат за пореску администрацију

у оквиру којег се обављају послови утврђивања, контроле и наплате годишњег пореза на имовину, локалних комуналних такси, накнаде за заштиту животне средине, накнаде за коришћење јавних добара и других изворних јавних прихода за које је Секретаријат надлежан у складу са посебним прописом; издавање уверења и потврда у вези изворних јавних прихода из делокруга Секретаријата, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, послови редовне наплате, пореског рачуноводства и извештавања, послови принудне наплате, послове пореске контроле, ; вођење јединственог пореског рачуноводства за изворне јавне приходе из делокруга Секретаријата; обављају се и други послови у складу са законом и упутствима.

Наведени послови обављају се у оквиру следећих одељења:

– одељење пореске инспекције – физичка лица

– одељење пореске контроле – физичка лица

– одељење пореске контроле – правна лица и предузетници

– одељење за наплату, пореску књиговодство и извештавање

.
Секретаријат за инвестиције

Одељење за припрему и праћење инвестиција у нискоградњи и високоградњи
Одељење за опште послове у области инвестиција и одржавање објеката

Секретаријат за инвестиције обавља следеће послове:

 • планирање, иницирање израде и спровођење годишњег програма за спровођење инвестиција које су од значаја за Град;
 • пројектовање и праћење реализације буџета за инвестиције и вођење евиденције о инвестицијама;
 • координирање и спровођење послова на изради техничке документације за објекте нискоградње и високоградње (одређивање пројектног задатка, припрема документације за спровођење јавне набавке за израду техничке документације, контрола техничке документације, обезбеђивање техничког прегледа и сл.);
 • подношење захтева за издавање дозвола у поступцима обједињене процедуре и прибављање остале неопходне документације за спровођење инвестиција за објекте нискоградње и високоградње;
 • координирање и спровођење послова који се односе на реализацију инвестиција у области нискоградње и високоградње (припремање документације за спровођење поступка јавне набавке за одабир извођача за извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и другим радовима на којима је град инвеститор, вршење стручног надзора, праћење реализације уговорених послова и сл.);
 • обезбеђивање јавног осветљења;
 • припремање и спровођење годишњих Програма уређивања грађевинског земљишта и Програма отуђења грађевинског земљишта у сарадњи са осталим организационим јединицама Градске управе града Панчева и са ЈП Урбанизмом;
 • припремање и праћење реализације уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта;
 • одржавање јавних споменика, скулптуралних дела и спомен-плоча на јавним површинама и уређење фасада; и
 • друге послове утврђене законом, Статутом града и другим актима органа Града.

Секретар
Ђурица Ресановић, дипл. грађ. инж.
Телефон: 064/8
76-5235
Е-пошта: djurica.resanovic@pancevo.rs

Помоћник секретара
Бранка Марић, дипл. инж. маш.
Телефон: 064/876-5211
Е-пошта: branka.maric@pancevo.rs

.
Секретаријат за инспекцијске послове

Преглед, односно краћи опис послова које обавља секретаријат, као и имена, звања и контакт подаци руководилаца.

www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/inspekcijski-poslovi/

Секретаријат за привреду и економски развој

1.2. Преглед, односно краћи опис послова које организациона јединица обавља (подаци о пословима се уносе према стварном стању, а не према прописаном, уколико постоји разлика).

Секретаријат за привреду и економски развој обавља следеће послове:
израда програма и спровођење пројеката локалног економског развоја и старање о унапређивању општег оквира за привређивање;
праћење стања у области привредног развоја;
остваривање сарадње са надлежним установама и институцијама на градском, покрајинском и републичком нивоу ради унапређења привредног развоја Града;
пружање подршке инвеститорима у складу са Законом о улагањима и обављање послова јединице за локални економски развој и подршку улагањима;
промотивне активности привредних потенцијала;
пружање методолошке подршке у припреми предлога интерсекторских пројеката од значаја за Град, њихову имплементацију и одрживост, као и припрему и спровођење пројеката из надлежности Секретаријата;
стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине и уређује њихово радно време;
стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
обавља категоризацију кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића;
реализује мере подршке предвиђене Локалним акционим планом за запошљавање и мере подршке привредним и други субјектима;
пружање стручне подршке Савету за запошљавање Града и Привредном савету Града Панчева
решавање у првом степену у управим стварима из своје надлежности и издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција – издавање уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза до краја 2005. године.

1.3. Уколико постоји акт о систематизацији, навести које би послове организациона јединица требало да обавља на основу тог акта.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе града Панчева дефинисане су унутрашње организационе јединице у Секретаријату за привреду и економски развој:
1) Одељење за локални економски развој
2) Одељење за подршку пројектима
3) Одељење за опште послове у области привреде

Радом Одељења за локални економски развој руководи секретар Секретаријата за привреду и економски развој, радом Одељења за подршку пројектима руководи шеф Одељења, а радом Одељења за опште послове у области привреде руководи помоћник секретара Секретаријата за привреду и економски развој.

1.4. Имена, звања и конктак подаци о руководиоцима организационих јединица.

БИЉАНА МИЛАДИНОВИЋ, самостални саветник – помоћник секретара
Телефон: 013/344 455
biljana.miladinovic@pancevo.rs

ТАТЈАНА МЕДИЋ, самостални саветник – шеф Одељења за подршку пројектима
Телефон: 013/308 711
tatjana.medic@pancevo.rs

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе града Панчева дефинисане су унутрашње организационе јединице у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај.

Називи организационих јединица:
1. Одељење за обједињену процедуру, у чијем саставу је следећа организациона јединица:
– Одсек за грађевинске послове у поступку обједињене процедуре,
2. Одељење за легализацију
3. Одељење за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове, у чијем саставу је следећа организациона јединица:
– Одсек за стамбено-комуналне послове,
4. Одељење за саобраћај.

Секретаријат обавља следеће послове:
– издаје локацијске услове у року од 25 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издаје решења о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издаје потврде пријаве радова у року од 3 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издаје решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издаје решења о употребној дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– измене решења о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издаје потврде о пријави завршетка израде темеља у року од 6 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издаје потврде о пријави завршетка објекта у конструктивном смислу у року од 6 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издаје решења о озакоњењу, потврде о поднетом захтеву за озакоњење објеката и решења о употреби објеката који су озакоњени (легализовани);
– издаје решења за постављање објеката привременог карактера-киоска у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– издаје решења за постављање угоститељских башта у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– издаје решења за постављање јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– издаје решења за постављање отворених угоститељских садржаја у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– издаје решења за постављање аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кестена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда,у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– издаје решења за постављање мобилијара спортског карактера у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– издаје решења за постављање чилера у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– издаје решења за постављање банкомата у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– издаје решења за постављање монтажних платформи и рампи за инвалиде у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– издаје решења за постављање споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– издаје решења за постављање балон хала спортске намене у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– издаје решења за постављање понтона у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације.

Имена, звања и конктакт подаци о руководиоцима организационих јединица:

 • Јасминка Павловић, дипломирани правник, секретар
  Телефон: 013/308-898
  jasminka.pavlovic@pancevo.rs
 • Весна Влајковић, дипломирани правник, помоћник секретара за обједињену процедуру
  Телефон: 013/308-822
  vesna.vlajkovic@pancevo.rs
 • Јадранка Јелић, дипл.инж.арх., шеф одељења за легализацију
  Телефон: 013/308-890
  jadranka.jelic@pancevo.rs
 • Душанка Антонијев Стајић, дипл.инж.арх., шеф одељења за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове
  Телефон: 013/308-787
  dusanka.antonijev-stajic@pancevo.rs
 • Драгана Мишковић, дипломирани правник, шеф одсека за стамбено-комуналне послове
  Телефон: 013/351-298
  dragana.miskovic@pancevo.rs

Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој

– Одељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство

-Одељење за пољопривредно земљиште

-Одељење за села и рурални развој

Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој обавља следеће послове:

 • израђује нацрте годишњих планова, програма и материјала из делокруга рада Одељења односно одговарајућих планских аката предвиђених законом и одлукама органа Града Панчева и врши доставу података републичким и покрајинским и органима потребних за доношење и спровођење основа заштите, коришћења и унапређења пољпривредног земљишта у државној својини, који се односе на територију Града Панчева;
 • учествује у припреми буџета, финансијског плана и плана јавних набавки у делу који се односи на делокруг Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој;
 • прати реализације уговора, споразума, протокола и других докумената у којима је једна од страна Град Панчева, а који се односе на делокруг Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој;
 • прати стање пољопривредне инфраструктуре (каналска мрежа, мрежа атарских путева, противградна превентива и др.);
 • прати стање постојећих ветрозаштитних појасева и подизање нових на територији града Панчева;
 • учествује у изради нацрта и предлаже доношење планских аката и докумената за израду основа заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта у државној својини који се односе на територију Града Панчева;
 • учествује у изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике;
 • пружа савете и даје информације у вези расписаних јавних конкурса;
 • пружа стручну помоћ и праћење рада пољопривредника и пољопривредних удружења на територији Града Панчева;
 • прати стање у области сточарства и задругарства у граду Панчеву, предлаже мере за побољшање стања у овој области, прати прописе и доноси иницијативе за предузимање обавезних мера и активности када је то обавеза Градске управе града Панчева, иницира, израђује нацрте и предлаже доношење планских аката и докумената у области сточарства који се односе на територију Града Панчева;
 • обавља нормативно-правне послове из делокруга рада Секретаријата, воде управне поступке и решава правне поступке из надлежности Секретаријата, посебно поступак у вези промене намене пољопирвредног земљишта;
 • учествује у раду пољочуварске службe града Панчева;
 • информације о пролећној сетви, припремама за жетву, жетви стрних жита, јесењој берби и јесењој сетви које разматра и усваја Скупштина града Панчева. информације се достављају Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Новом Саду. Образац је прописан од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
 • праћење стања у области сточарства и задругарства у граду Панчеву, доношење планских аката и докумената у области сточарства а који се односе на територију Града,
 • учествовање у изради финансијско-планских докумената везаних за средства која у буџет Града пристижу по основу закупа пољопривредног земљишта;
 • праћење и учествовање у пословима заштите земљишта, посебно заштита од вода; праћење стања у водопривреди од интереса за Град и предлагање мера за побољшање стања у овој области; праћење прописа из области водопривреде, ванредних ситуација и покретање иницијативе за предузимање обавезних мера и активности када је то обавеза Градске управе града Панчева, пружање помоћи Градском штабу за ванредне ситуације у случају опасности од елементарних непогода и у раду цивилне заштите;
 • припремање нацрта и учествовање у изради програма редовног одржавања, инвестиционих програма и пројектно-техничке документације каналске мреже за одводњавање на територији Града у мери и обиму и у складу са надлежностима Града,
 • прикупљање информација о угроженим подручјима и евидентирање прегледа плавних површина на територији Града узрокованих атмосферским и подземним водама на основу извештаја са теретна и у сарадњи са месним заједницама и градским штабом предлаже хитне мере;
 • праћење и контролисање пројектовање и изградњу нових система и реконструкцију постојећих система и вршење надзора над редовним одржавањем постојећих система за одвођење атмосферских и поплавних вода;
 • обављање електронске обраде података и оперативно-административних послова из области пољопривредног земљишта; обављање техничко-административних послова у процесу прикупљања катастарске и друге документације за установљење базе података из надлежности Одељења и учествовање у процесу формирања и одржавања ове базе података;
 • израда Програма мере подршке за спрoвођење пољопривредене политике и политике руралног развоја, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013, 142/14, 103/15 ,101/16, 35/2023 и 92/2023);
 • учествовање у изради и расподели Аграрног буџета града,
 • израда програмских и других материјала из делокруга рада Одељења, реализација мера предвиђене акционим плановима и пројектима за повећање нивоа развијености инфраструктуре, задругарства, културног, социјалног развоја у насељеним местима, као и нивоа развоја удружења и асоцијација становништва у насељеним местима;
 • учествовање у припреми програма и извештаја о раду Месних заједница у насељеним местима; активно учествовање, подстицање, подржавање и пружање помоћи свим субјектима на територији насељених места у активностима које су предмет руралног развоја; и
 • пружање подршке Месним заједницама у насељеним местима и ЈКП са територије насељених места у припреми и реализацији инфраструктурнх пројеката и других пројеката везаних за развојне приоритете насељених места;
 • праћење наменског коришћења средстава и финансијског пословања буџетских корисника у насељеним местима и у вези тога;
 • предлагање мера и активности; и
 • учествовање у изради одговарајућих извештаја.

Треша Радоњин, секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој,
канцеларија 305,
телефон: 013/308-879,
е-mail: tresa.radonjin@pancevo.rs

Зорица Богданов, шеф Одељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
канцеларија 309б,
телефон: 013/308-865 ,
е-mail: zorica.bogdanov@pancevo.rs

Секретаријат за имовину

Секретаријат за имовину чине:

1) Одељење за управљање јавном својином

2) Одељење за управно правне послове.

Радом Секретаријата за имовину руководи секретар Секретаријата Иван Дупор. Одељењем за управљање јавном својином руководи помоћник секретара Јелена Анкић, а одељење ради послове који се односе на идентификацију, евиденцију, управљање и коришћење непокретности на којима Град има право својине, а које се остварује уписом у катастар непокретности Републичког геодетског завода. Прикупљене податке Секретаријат доставља Републичкој дирекцији за имовину електронским путем. Након прикупљених потврда да непокретности нису предмет реституције, нити на други начин имовински-правно спорне, а на захтев Јавног градског правобранилаштва, уписује их у катастар непокретности као јавну својину Града. Одељењем за управно правне послове руководи шеф одељења Милован Ановић, а ово одељење бави се вођењем управних поступака по захтеву странака.

Уз стручну помоћ Секретаријата, Град управља наведеним непокретностима по ценама формираним на тржишним принципима, те такве може дати на коришћење, у закуп, разменити или отуђити. Подаци о непокретностима у јавној својини Града похрањују се у републичке и градске базе података односно софтвере, укључујући даља ажурирања (допуне, измене, брисања). Корисници градске својине све промене пријављују електронским путем преко сајта Е Управа, попуном НЕП образаца и његовом доставом Републичкој дирекцији за имовину.

У свом раду Секретаријат непосредно примењује Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – други закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), Закон о експропријацији („Сл. гласник РС“ бр. 53/95, „Сл.лист СРЈ“ бр.16/01-одлука СУС и „Сл. гласник РС“ бр. 20/09, 55/13-одлука УС и 106/16-аутентично тумачење), Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), као и многе друге законе и подзаконске акте и градске одлуке, којима су поједине области разрађене.

Остале услуге које пружа Секретаријат:

 • спроводи управни поступак у вези са утврђивањем земљишта за редовну употребу објеката и формирање грађевинских парцела
 • спроводи поступке експропријације, административних преноса, денационализације, повраћаја земљишта и задружне имовине, те враћања утрина и пашњака селима
 • припрема предлоге аката у вези са конституисањем права службености, као и давању сагласности за извођење радова на непокретностима у јавној својини Града
 • ближе уређује питања која се односе на коришћење и давање у закуп пословног и магацинског простора и гаража у складу са законом и подзаконским прописима који уређују ту област.
 • припрема предлоге аката у вези са располагањем стварима у јавној својини Града које доноси Скупштина Града, као и друге акте имовинско-правног карактера.