Услуге које се пружају заинтересованим лицима у Градској управи града Панчева обухваћене су листом формалних захтева, у оквиру сваке организационе јединице Градске управе града Панчева.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ 

Јединствени бирачки списак и посебан бирачки списак националне мањине

Јединствени бирачки списак
Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и користи се искључиво у циљу спровођења избора или изјашњавања грађана на референдуму. У бирачки списак града Панчева уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији града Панчева Након доношења одлуке о расписивању избора, у бирачки списак уписују се и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора. Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак. Јединствени бирачки списак води Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са Законом о јединственом бирачом списку. Део бирачког списка за подручје града Панчева ажурира (врши упис, брисање, измене, допуне и исправке) Секретаријат за општу управу, као поверен посао.

Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева
Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева, грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу и електронским путем на званичном сајту Министарства  државне управе и локалне самоуправа www.mduls.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Промене у јединственом бирачком списку града Панчева
Упис, измене, допуне, исправке и брисање из дела бирачког списка за подручје града Панчева врше се по службеној дужности или по захтеву странке.

Упис у посебан бирачки списак националних мањина
Посебан бирачки списак националне мањине је службена евиденција у коју се уписују припадници националне мањине који имају бирачко право, у складу са Законом о националним саветима националних мањина. Припадници националне мањине уписују се у Посебан бирачки списак националне мањине када испуне опште услове за стицање бирачког права, подношењем захтева за упис у Посебан бирачки списак. Припадник националне мањине може бити уписан у само један Посебан бирачки списак националне мањине. Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине. Увид у посебан бирачки списак за подручје града Панчева, грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу и електронским путем на званичном сајту Министарства  државне управе и локалне самоуправа www.mduls.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Архива

У Архиви се води архивска књига, врши улагање архивираних предмета у регистратурске јединице-фасцикле по роковима чувања, врши попис безвредног регистратурског материјала у поступку излучивања безвредног регистратурског материјала; врши примопредаја регистратурског материјала, дају на увид предмети и техничка документација референтима, врши одабирање архивске грађе, попис и излучивање безвредног регистратурског материјала. Странка или треће лице које има правни интерес у предмету може поднети захтев за разгледање предмета из архиве и о свом трошку преписивати и фотокопирати списе архивираних предмета, као и тражити увид у пројектну документацију.

Пријемна канцеларија

У Пријемној канцеларији, на основу закона и упутства из области канцеларијског пословања и прописа о издавању радне књижице, обављали су се послови који се односе на преглед, отварање, распоређивање поште, пријем захтева од странака, завођење захтева и отварање омота путем АОП-а, развођење архивирањем предмета, обавештавања о нерешеним и решеним предметима, експедовање поште, пријем и достављање интерне доставне књиге и други послови из надлежности пријемне канцеларије.

Пријем поднесака за рад са странкама
– Пријем поднесака, жалби, приговора, допуна, лично или путем поште;
– Доношење пројеката из Архиве, на захтев странке;
– Вршење претраге на рачунару и обавештавање заинтересоване странке, о кретању заведеног предмета;
– Усмена обавештења

Овера потписа, рукописа и преписа докумената
Градска управа града Панчева од 1. марта 2017. године не обаља послове овере потписа, рукописа и преписа у просторијама Градског услужног центра и месним канцеларијама на територији града Панчева. У складу са чланом 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, Градска управа града Панчево, од 1. марта 2017. године, није више надлежна за обављање послова овере потписа, рукописа и преписа, тако да наведени послови прелазе у искључиву надлежност јавних бележника.

Јавни бележници за подручје основног суда у граду Панчеву:
– Бранислав Медаковић, ул. Војводе Радомира Путника бр. 22, тел. 013/335-709, 335-236
– Љиљана Крстић Милаков, ул. Жарка Зрењанина бр. 7, тел. 013/345-801
– Моника Абци Тадић, ул. Максима Горког бр. 4, тел. 013/210-04-83, 065/376-23-40
– Снежана Јукић, ул. Др Светислава Касапиновића бр. 22а, стан бр. 1, тел. 013/252-15-47

Издавање потврде о животу (издаје се ради регулисања иностраних пензија)
Потврда о животу је исправа којим корисник доказује да је жив и да и даље постоји правни основ за исплату иностраних пензија или других накнада. Потврда се издаје ради достављања иностраном носиоцу осигурања једном годишње.

Служба бесплатне правне помоћи

Служба бесплатне правне помоћи основана је 1. фебруара 2005. године на основу Споразума о спровођењу „Пројекта Бесплатна правна помоћ у Панчеву“ закљученог између Омбудсмана Каталоније, Адвокатске Коморе Војводине и Општине Панчево. Циљ покретања система је да се грађанима омогући приступ Правди, путем Службе за правно саветовање и Службе адвокатског заступања на суду. Служба бесплатне правне помоћи ради у оквиру локалне самоуправе – Града Панчева и финасира се из Буџета Града, У Служби раде адвокати Основне организације адвоката Алибунар, Ковачица, Опово и Панчево. Служба има седиште у улици Змај Јовиној број 5, локал број 5, телефон 332-586, радно време од 09,00-13,00 часова e-mail

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА

Одељење за лични статус грађана, на основу закона и упутстава, обавља послове који се односе на матичну књигу рођених, венчаних и умрлих у два примерка, врши послове издавања извода из матичних књига и уверења на основу података из матичних књига и склапања брака, издавања уверења о држављанству, вођење поступка и доношење решења о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

Издавање уверења о држављанству
Уверење о држављанству, матичар издаје лицима која имају држављанство Републике Србије, на основу Књиге држављана или Матичне књиге рођених, у складу са Законом о држављанству Републике Србије. Уверење о држављанству се издаје према месту уписа чињенице држављанства у књигу држављана, и то:
– Oд 01.08.1948. – 31.12.1952. по месту пребивалишта
– Лица рођена од 01.01.1953.-13.03.1973. по месту уписа оца (једног од родитеља)
– Лица рођена  од 14.03.1973.-26.12.1979. по месту пребивалишта родитеља у тренутку рођења детета
– Лица рођена  од 27.12.1979. по месту рођења детета.
Лица која су стекла држављанство Републике Србије решењем Савезног министарства унутрашњих послова у периоду од 1997. до 2003. године, и на основу тога уписана у матичну књигу југословенских држављана, која се води у овом министарству, захтев за издавање извода из МКЈД подносе надлежној полицијској станици по месту пребивалишта. односно боравишта лично или преко овлашћеног пуномоћника, а уколико лице борави у иностранству захтев се подноси дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије. Лицима која су примљена у држављанство Републике Србије решењем Министарства унутрашњих послова Републике Србије, а по основу одредби Закона о држављанству Републике Србије (“Службени гласник РС” 135/2004 и 90/2007), чињеница стицања држављанства Републике Србије уписује се у матичне књиге рођених надлежних општина, односно градова, које су овлашћене и за издавање уверења о држављанству Републике Србије.

Издавање извода из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге рођених, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу рођених до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.

 Издавање извода из матичне књиге венчаних
Извод из матичне књиге венчаних, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу венчаних до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.

Издавање извода из матичне књиге умрлих
Извод из матичне књиге умрлих, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу умрлих до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама

Уверење о слободном брачном стању
Уверење о слободном брачном стању – nulla osta је уверење да је лице слободног брачног стања и да не постоје брачне сметње за закључење брака са одређеним лицем пред надлежним органом у иностранству. Уверење о слободном брачном стању издаје матичар у складу са Породичним законом и Законом о општем управном поступку.

Накнадни упис у матичну књигу умрлих
Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих подноси странка за лице које је умрло на територији града Панчева, а није у законском року од 30 дана од дана када се десила чињеница смрти, уписано у матичне књиге умрлих на територији града града Панчева, у складу са Законом о матичним књигама.

Накнадни упис у матичну књигу рођених
Захтев за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених подносе родитељи када се податак о рођењу детета пријављује по истеку 30 дана од дана када се десила чињеница рођења, у складу са Законом о матичним књигама.

Промена личног имена
Право на промену личног имена има свако лице које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање, у складу са Породичним законом. Захтев за промену личног имена (имена, презимена, односно имена и презимена подноси лично лице које жели да изврши промену личног имана општинској управи, односно градској управи на чијем подручју има пребивалиште, односно боравиште.

Потврда о породичном стању за употребу у иностранству
Потврда о породичном стању за употребу у иностранству издаје се грађанима који су на раду у иностранству, а чији чланови уже породице живе у Републици Србији, и намењена је остваривању права на дечји додатак у иностранству.

Потврда о издржавању за употребу у иностранству
Потврда о издражавању за употребу у иностранству издаје се грађанима чији су сродници на раду у иностранству и намењена је остваривању права на повраћај пореза по основу издржавања сродника у Републици Србији.

Исправка података у матичним књигама
Исправка података у матичним књигама врши се због грешке која настане приликом уписа нових чињеница или  допуне уписа новом чињеницом. Грешке у матичним књигама које су уочене после закључења уписа, матичар може исправити само на основу решења надлежног органа по месту вођења матичне књиге у којој треба да се изврши исправка.  Исправке у матичним књигама могу се вршити по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес.

Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка
Чланом 92. Закона о ванпарничном поступку прописана је дужност матичара, који је надлежан да изврши упис смрти у матичну књигу умрлих, да достави извод из матичне књиге умрлих оставинском суду у року од 30 дана по извршеном упису. Оставински суд, након пријема извода из матичне књиге умрлих, доноси решење којим поверава јавном бележнику да састави смртовницу. Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка се поверава јавном бележнику на чијем се службеном подручју налази последње пребивалиште, односно боравиште оставиоца у Републици Србији. Ако оставилац није имао пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, састављање смртовнице се поверава јавном бележнику на чијем службеном подручју се налази заоставштина или њен претежни део.

Склапање брака
Будући супружници подносе усмени или писмени захтев за склапање брака матичару Матичног подручја на чијој територији желе да склопе брак. На захтев будућих супружника спроводи се поступак за склапање брака прописан Породичним законом, а након тога у заказано време и на свечан начин обавља чин склапања брака, у просторији посебно предвиђеној за ту намену. По окончању поступка склапања брака, супружници добијају извод из матичне књиге венчаних.

Упис у матичну књигу умрлих
Чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем саставу је насељено место где је смрт наступила. Чињеница смрти пријављује се матичару усмено на записник или писмено. Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео, друга лица с којима је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт. Чињеницу смрти лица у здравственој установи или у другој установи или организацији дужна је да пријави установа или организација у којој је лице умрло. Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана смрти, односно од дана налажења леша.

Упис у матичну књигу лица из бивших република СФРЈ
Чињенице рођења, закључења брака и смрти држављана Републике Србије настале ван њене територије уписују се у матичне књиге које се воде на територији града Панчева, ако нису уписане у матичне књиге које се воде у дипломатско-конзуларним представништвима. Упис се вриши по месту пребивалишта, односно боравишта.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене у браку
Здравствена установа у којој је дете рођено пријаву рођења детета доставља електронским путем матичару на чијој територији је дете рођено, уколико родитељи у здравственој установи дају сагласности за достављање електронске пријаве рођења детета матичару. Електронска пријава детета коју здравствена установа доставља матичару омогућава да се дете упише у матичну књигу рођених, односно да му се одреди лично име и држављанство,  ЈМБГ, пријави пребивалиште и пријави на здравствено осигурање, без доласка родитеља код матичара. Родитељи добијају SMS поруку да је дете уписано у матичну књигу рођених, а извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству се достављају на кућну адресу родитеља. Уколико је дете рођено ван брака, родитељи су дужни да и поред електронске пријаве рођења детета дођу код матичара и да пред матичарем отац детета да изјаву о признању очинства на Записник о признању очинства, а мајка да сагласност на изјаву о признању. Уколико родитељи у здравственој установи не дају сагласност на електронску пријаву рођења детета, пријава рођења детета коју издаје здравствена установа у којој је дете рођено доставља се матичару матичног подручја на чијој територији је дете рођено, најкасније у року од 15 дана од дана рођења. У року од 30 дана од дана рођења детета, родитељи детета долазе лично код матичара и одређују име и презиме и држављанство детета. Матичар сачињавања записника о пријави рођења детета, издаје извод из матичне књиге рођених и доставља захтев Полицијској управи Панчево за одређивање јединственог матичног броја грађана. Након добијања јединственог матичног броја грађана, матичар позива родитеље да преузму извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству за дете. Уколико родитељи у року од 30 дана од дана рођења детета, код надлежног матичара, не одреде лично име детета или се не споразумеју о личном имену детета, упис личног имена детета извршиће се на основу решења надлежног органа старатељства (Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево). Ако су рођењу детета ван здравствене установе присуствовали лекар, односно бабица, пријаву рођења детета матичару доставља лекар, односно бабица.

Упис чињеница рођења, склапање брака и смрти насталих у иностранству
Упис чињеница рођења, склапања брака и смрти насталих у иностранству у домаће матичне књиге врши увек матичар, било да је документација достављена службено или од стране странке, без доношења решења, и то у месту последњег пребивалишта странке у земљи, у складу са Законом о матичним књигама.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Месне канцеларије обављају послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, вршење пописа имовине и др.), прикупљање и достављање података за ажурирање бирачког списка, издавање уверења о чињеницама када је то одређно законом, вршење послова пријемне канцеларије, вршење административно-техничких и других послова зборова грађана, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницама месног самодоприноса и слично), пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос и пружање стручне помоћи месним заједницама. Месне канцеларије могу да обављају и друге послове које им повери Градска управа. У месним канцеларијама могу се обављати послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Градске управе, односно лице које он овласти и органи, организације и установе, уз сагласност Градоначелника.

Месна канцеларија Банатски Брестовац – матичар Љиљана Томовић; телефон/факс: 013/626-101; e-пошта: ljiljana.tomovic@pancevo.rs
Месна канцеларија Банатско Ново Село – матичар Зоран Стојичић; телефон/факс: 013/615-051; e-пошта: zoran.stojicic@pancevo.rs
Месна канцеларија Глогоњ – матичар Стојанка Трајковски; телефон: 013/627-002; e-пошта: stojanka.trajkovski@pancevo.rs
Месна канцеларија Долово – матичар Драгана Шашић; телефон/факс: 013/2634-214; e-пошта: dragana.sasic@pancevo.rs
Месна канцеларија Иваново – матичар Марко Чокан; телефон/факс: 013/629-101; e-пошта: marko.cokan@pancevo.rs
Месна канцеларија Јабука – матичар Милена Спасић; телефон 013/2100-042; e-пошта: milena.spasic@pancevo.rs
Месна канцеларија Качарево – матичар Владимир Стоицов; телефон/факс: 013/601-263; e-пошта: vladimir.stoicov@pancevo.rs
Месна канцеларија Омољица – матичар Сава Мијатовић; телефон/факс: 013/617-001; e-пошта: sava.mijatovic@pancevo.rs
Месна канцеларија Старчево – матичар Драгана Стојадиновић; телефон/факс: 013/631-001; e-пошта: dragana.stojadinovic@pancevo.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

I. Остваривање права на финансијску подршку породици са децом
– Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета;

– Признавање права на остале наканде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета;

– Признавање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада;
– Признавање права на родитељски додатак које се остварује из средстава Републике Србије;

-Признавање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине)
– Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева;
– Признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама;
– Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки;
– Породице поред права на једнократну новчану помоћ за случај рођења тројки и четворки, остварују право на једнократну новчану помоћ сваке календарске године до навршене 18 године детета, као и једнократну помоћ за набавку уџбеника и школског прибора сваке календарске године за децу узраста од 5,5 година до завршетка средњег образовања, односно 18. година;
– Остваривање права на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче;

– Остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине Јужнобанатског управног округа, а према којима Јавно комунално предузеће за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево нема редовне дневне линијe;

– Остваривање права на дечји додатак.

II. Остваривање права из области борачко инвалидске заштите за остваривање права на личну, цивилну и породичну инвалиднину
– Остваривање права на личну инвалиднину;
– Остваривање права на цивилну инвалиднину и допунска права;
– Остваривање права на породичну инвалиднину и допунска права.

III. Остваривање права у области права избеглих, прогнаних и расељењих лица
– Признавање статуса избеглог и прогнаног лица;
– Промена места боравка избеглог и прогнаног лица;
– Прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства.

IV. Остваривање права у области додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

V. Остваривање права на стицање статуса енергетски угроженог купца

VI. Остваривање права на субвенционисање трошкова комуналних услуга

VII. Остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика Средњих школа у АП Војводини

VIII. Остваривање права на регресирање трошкова студената у АП Војводини

IX. Остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обавњљају уметничку или другу делатност у области културе

X. Остваривање права у области заштите права пацијената

XI. Суфинансирање програма и пројеката у области спорта путем конкурса

XII. Суфинансирање програма и пројеката у области културе путем конкурса

XIII. Суфинансирање програма и пројеката у области аматерског стваралаштва путем конкурса

XIV. Суфинансирање програма и пројеката у области информисања путем конкурса

XV. Суфинансирање програма и пројеката у области удружења путем конкурса

XVI. Суфинансирање програма и пројеката у области омладинског сектора путем конкурса

XVII. Суфинансирање програма и пројеката у области ромских удружења путем конкурса

XVIII. Суфинансирање програма и пројеката у области образовања путем конкурса

XIX. Суфинансирање програма и пројеката у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву путем конкурса

XX. Утврђивање и праћење наменског, рационалног и ефикасног утрошка средстава која се у буџету Града обезбеђују за област основног и средњег образовања и васпитања

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Издавање уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза
Правни основ за поступање је Закон о општем управном постпуку. Секретаријат за привреду и економски развој је водио регистар самосталних радњи и обављању послова ауто-такси превоза до краја 2005. године и у вези са тим на захтев странке издаје уверење о вођењу самосталне радње и обављању ауто-такси превоза. Од почетка 2006. године евиденцију предузетника и предузећа води Агенција за привредне регистре. Уверења се издају на захтев странке за потребе доказивања радног стажа и остваривања других права.

Издавање решења о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића врши
Решење се издаје на захтев правног или физичког лица, власника или корисника угостутељског објекта који је предмет категоризације. Решење доноси Секретаријат за привреду и економски развој, на предлог Комисије за категоризацију приватног смештаја на територији града Панчева. Секретаријат за привреду и економски развој води евиденцију категорисаних угоститељских објеката. Категоризација угоститељских објеката за смештај.

Пружање информација по упиту инвеститора
За конкретан упит инвеститора Одељерње за ЛЕР у сарадњи са Кабинетом градоначелника града Панчева и другим организационим јединицама Градске управе, ЈП/ЈКП прикупља и обједињује информације које се као одговори достављају потенцијалном инвеститору. Одељење за ЛЕР организује посету инввестиционој локацији и састанке са свим релевантним службама у инвестиционом циклусу. Упит се подноси Кабинету градоначелника града Панчева или Одељењу за ЛЕР у писаном облика, на српском или енглеском језику, у виду писма о намерама.

Додела бесповратних средстава незапосленим лица, студентима, малим и средњим предузећима и предузетницима
Заинтересовани лица/правни субјекти могу ово право да остваре подношењем пријаве и пратеће документације прописане јавним позивима који се односе на следеђе теме:  1. Стручна пракса, 2. субвенције за отварање нових радних места, 3. Студентска летња пракса, 4. Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење наставе, 5. Програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању), 6. Додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање, 7.   Јавни радовиза категорију теже запошљивих лица   и  8.  Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме. Заинтересовани лица/правни субјекти треба да испуне услове прописане конретним јавним позивом, и да приликом конкуирисања доставе благовремено комплетну документацију.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Одељење за обједињену процедуру
Пружа услуге физичким и правним лицима који имају право на подношења захтева за издавање дозвола у оквиру обједињене процедуре под условима пропсаним Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС”, бр. 113/15 и 96/16) и осталим важећим правилнцима. На основу Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС”, бр. 113/15 и 96/16) за издавање дозвола у оквиру обједињене процедуре прописани су следећи рокови:
– издавања локацијских услова у року од 25 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавања решења о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– потврде пријава радова у року од 3 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавање решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавање решења о употребној дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– измена решења о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– потврда о пријави завршетка израде темеља у року од 6 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС; i
– потврда о пријави завршетка објекта у конструктивном смислу у року од 6 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС.

Одељење за легализацијu
Пружа услуге физичким и правним лицима на основу Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр.96/15) и у складу са наведеним законом издају се решења о озакоњењу, потврде о поднетом захтеву за озакоњење објеката и решења о употреби објеката који су озакоњени (легализовани).

Одељење за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове
Пружа услуге физичким и правним лицима под условима пропсаним Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр.64/15), Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Сл. лист града Панчева”, бр.29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 9/16). На основу Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Сл. лист града Панчева”, бр. 29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева (“Сл.лист града Панчева”, бр. 9/16) прописани су следећи рокови за издавање решења:
– за изавање решења за постављање кисока у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање башта у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање отворених угоститељских садржаја у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кестена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда,у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање мобилијара спортског карактера у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање чилера у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање банкомата у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање монтажних платформи и рампи за инвалиде у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање балон хала спортске намене у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације; и
– за издавање решења за постављање понтона у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације.
На основу Закона о становању и одржавању стамбених зграда (“Службени гласник РС”, бр.104/16) издају се решења за исељеање бесправно усељених лица. На основу Одлуке о сахрањивању и гробљима (“Сл.лист града Панчева”, бр. 14/15, 22/16 и 38/16) издају се решења о ексхумацији.

 

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове нема у својој надлежности непосредно пружање услуга грађанима односно заинтересованим лицима.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине пружа услуге обавештавања грађана о квалитету ваздуха у граду преносом података у реалном времену преко интернета што се може погледати на линку коме се приступа директно или преко сајта Града Панчева. Такође, у Секретаријату се воде поступци издавања дозвола у области отпада, стационарних извора загађења, хемикалија, поступци процена утицаја на животну средину, за дозволу за IPPC. Обрасци захтева за покретање наведених поступака могу се преузети на сајту Града Панчева, у рубрици Обрасци и то: http://www.pancevo.rs/dokumenta/ekologija-dokumenti/obrasci/