Услуге које се пружају заинтересованим лицима у Градској управи града Панчева обухваћене су листом формалних захтева, у оквиру сваке организационе јединице Градске управе града Панчева.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Јединствени бирачки списак и посебан бирачки списак националне мањине

Јединствени бирачки списак

Законом о јединственом бирачког списку прописано је да је бирачки списак јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и користи се искључиво у циљу спровођења избора или изјашњавања грађана на референдуму. У бирачки списак града Панчева уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији града Панчева. Након доношења одлуке о расписивању избора, у бирачки списак уписују се и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора. Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак. Јединствени бирачки списак води Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са Законом о јединственом бирачом списку. Део бирачког списка за подручје града Панчева ажурира (врши упис, брисање, измене, допуне и исправке) Секретаријат за општу управу, као поверен посао. Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку прописан је садржај, начин коришћења, вођења, исправљања и закључивања бирачког списка, начин излагања делова бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе, као и друга питања од значаја вођење бирачког списка.

Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева

Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева, грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправа www.mduls.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Промене у јединственом бирачком списку за подручје града Панчева

Упис, измене, допуне, исправке и брисање из дела бирачког списка за подручје града Панчева врше се по службеној дужности или по захтеву странке. Секретаријат за општу управу о захтеву за промену у јединственом бирачком списку одлучује у року од 24 часа од пријема захтева.

Дан после расписивања избора Секретаријат за општу управу обавештава грађане да могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. Секретаријат за општу управу доноси решење за гласање по месту боравишта у Републици Србијиу за бираче који имају баравиште у граду Панчеву (изабрано место гласања).

Дан после расписивања избора, дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије обавештавају бираче који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству. Секретаријат за општу управу доноси решење за бираче који имају пребивалиште на територији града Панева.

Посебан бирачки списак националне мањине

Законом о националним саветима националних мањина прописано је да је Посебан бирачки списак службена евиденција у коју се уписују припадници националне мањине који имају бирачко право. Припадник националне мањине уписује се у посебан бирачки списак искључиво на лични захтев. Посебан бирачки списак води Министарство државне управе и локалне самоупрве.

Део посебног бирачког списка националне мањине за подручје града Панчева ажурира (врши упис, брисање, измене, допуне или исправке) Секретаријат за општу управу, као поверен посао.

Увид у посебан бирачки списак националне мањине

Увид у посебан бирачки списак националне мањине грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправа www.mduls.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Промене у посебном бирачкп, списки националне мањине

Посебан бирачки списак националне мањине је службена евиденција у коју се уписују припадници националне мањине који имају бирачко право, у складу са Законом о националним саветима националних мањина. Припадници националне мањине уписују се у Посебан бирачки списак националне мањине када испуне опште услове за стицање бирачког права, подношењем захтева за упис у Посебан бирачки списак. Припадник националне мањине може бити уписан у само један Посебан бирачки списак националне мањине. Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине. Правилником о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине прописано је да се упис у посебан бирачки списак врши искључиво на лични захтев припадника националне мањине, који се својеручно потписан. Секретаријату за општу управу подносе захтев припадници националних мањина који имају пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица на територији града Панчева. Промене у посебном бирачком списку врше се по службеној дужности или на захтев.

Архива

У складу са Законом о културним добрима и прописима о канцеларијском пословању у Архиви се води архивска књига, врши улагање архивираних предмета у регистратурске јединице-фасцикле по роковима чувања, врши попис безвредног регистратурског материјала у поступку излучивања безвредног регистратурског материјала; врши примопредаја регистратурског материјала, дају на увид предмети и техничка документација референтима, врши одабирање архивске грађе, попис и излучивање безвредног регистратурског материјала.

Странка или треће лице које има правни интерес у предмету може поднети захтев за разгледање предмета из архиве и о свом трошку преписивати и фотокопирати списе архивираних предмета, као и тражити увид у пројектну документацију

Пријемна канцеларија

У Пријемној канцеларији, на основу закона и упутства из области канцеларијског пословања и прописа о издавању радне књижице, обављали су се послови који се односе на преглед, отварање, распоређивање поште, пријем захтева од странака, завођење захтева и отварање омота путем АОП-а, развођење архивирањем предмета, обавештавања о нерешеним и решеним предметима, експедовање поште, пријем и достављање интерне доставне књиге и други послови из надлежности пријемне канцеларије.

Пријем поднесака за рад са странкама

– Пријем поднесака, жалби, приговора, допуна, лично или путем поште;
– Доношење пројеката из Архиве, на захтев странке;
– Вршење претраге на рачунару и обавештавање заинтересоване странке, о кретању заведеног предмета;
– Усмена обавештења

Овера потписа, рукописа и преписа докумената

Градска управа града Панчева од 1. марта 2017. године не обаља послове овере потписа, рукописа и преписа у просторијама Градског услужног центра и месним канцеларијама на територији града Панчева. У складу са чланом 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, Градска управа града Панчево, од 1. марта 2017. године, није више надлежна за обављање послова овере потписа, рукописа и преписа, тако да наведени послови прелазе у искључиву надлежност јавних бележника.

Јавни бележници за подручје основног суда у граду Панчеву:

– Бранислав Медаковић, ул. Војводе Радомира Путника бр. 22, тел. 013/335-709, 335-236
– Љиљана Крстић Милаков, ул. Жарка Зрењанина бр. 7, тел. 013/345-801
– Моника Абци Тадић, ул. Максима Горког бр. 4, тел. 013/210-04-83, 065/376-23-40
– Снежана Јукић, ул. Др Светислава Касапиновића бр. 22а, стан бр. 1, тел. 013/252-15-47

Издавање потврде о животу (издаје се ради регулисања иностраних пензија)

Потврда о животу је исправа којим корисник доказује да је жив и да и даље постоји правни основ за исплату иностраних пензија или других накнада. Потврда се издаје ради достављања иностраном носиоцу осигурања једном годишње.

Увид у списе предмета

Право увида у списе предмета могу тражити физичка и правна лица, уколико су странке у предмету, а трећа лица могу поднети захтев ако учине вероватним свој правни интерес. Увид у списе предмета може се вршити само уз присуство архивара.

Препис исправе, чији је издавалац орган Града

Захтев за препис исправе могу тражити правна и физичка лица, уколико су странке у предмету, а трећа лица могу поднети захтев, ако учине вероватним свој правни интерес.

Служба бесплатне правне помоћи

Служба бесплатне правне помоћи основана је 1. фебруара 2005. године на основу Споразума о спровођењу „Пројекта Бесплатна правна помоћ у Панчеву“ закљученог између Омбудсмана Каталоније, Адвокатске Коморе Војводине и Општине Панчево. Циљ покретања система је да се грађанима омогући приступ Правди, путем Службе за правно саветовање и Службе адвокатског заступања на суду. Служба бесплатне правне помоћи ради у оквиру локалне самоуправе – Града Панчева и финасира се из Буџета Града,

На основу члана 9. став 6. Закона о бесплатној правној помоћи, којим је прописано да јединица локалне самоуправе може организовати заједничку службу бесплатне правне помоћи са другим пружаоцем, у оквиру овлашћења која су тим пружаоцима поверена овим законом, али не може на њега пренети пружање бесплатне правне помоћи у потпуности, Град Панчево и Адвокатска комора Војводине, дана 25. септембра 2019. године закључили су Уговор о организовању Заједничке службе бесплатне правне помоћи у Граду Панчеву.

У Заједничкој служби бесплатне правне помоћеи организовано је пружање бесплатних правних савета и састављање поднесака (захтева, предлога, молбе, притужбе или приговора), сем иницијалних аката којима се покреће судски поступак и поднесака који се подносе током већ покренутог судског поступка.

Заступање, као облик бесплатне правне помоћи врше адвокати у складу са Законом о бесплатној правној помоћи.

Градска управа града Панчева врши пријем захтева за одобравање бесплатне правне помоћи, а овлашћено лице у Градској управи, доноси решење којим се о том захтеву одлучује.

Служба има седиште у улици Змај Јовиној број 5, локал број 5, телефон 332-586, радно време од 09,00-13,00 часова.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА

Одељење за лични статус грађана, на основу закона и упутстава, обавља послове који се односе на матичну књигу рођених, венчаних и умрлих у два примерка, врши послове издавања извода из матичних књига и уверења на основу података из матичних књига и склапања брака, издавања уверења о држављанству, вођење поступка и доношење решења о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

Законом о матичним књигама и Упутством о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига уређује се врста, садржина и начин вођења матичних књига, Регистар матичних књига; надлежност за њихово вођење и решавање у управном поступку у области матичних књига; начин чувања матичних књига и списа и вршење увида у матичне књиге, обнављање матичних књига; упис у матичне књиге на основу исправа иностраног органа; врсте извода из матичних књига и издавање извода и уверења на основу матичних књига; размена и коришћење података из Регистра матичних књига, услови за обављање послова матичара, као и друга питања у вези с вођењем матичних књига.

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана, и то: матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

У матичне књиге уписују се чињенице рођења, брака и смрти.

Издавање уверења о држављанству

Уверење о држављанству, матичар издаје лицима која имају држављанство Републике Србије, на основу Књиге држављана или Матичне књиге рођених, у складу са Законом о држављанству Републике Србије. Уверење о држављанству се издаје према месту уписа чињенице држављанства у књигу држављана, и то:
– Oд 01.08.1948. – 31.12.1952. по месту пребивалишта
– Лица рођена од 01.01.1953.-13.03.1973. по месту уписа оца (једног од родитеља)
– Лица рођена од 14.03.1973.-26.12.1979. по месту пребивалишта родитеља у тренутку рођења детета
– Лица рођена од 27.12.1979. по месту рођења детета.
Лица која су стекла држављанство Републике Србије решењем Савезног министарства унутрашњих послова у периоду од 1997. до 2003. године, и на основу тога уписана у матичну књигу југословенских држављана, која се води у овом министарству, захтев за издавање извода из МКЈД подносе надлежној полицијској станици по месту пребивалишта. односно боравишта лично или преко овлашћеног пуномоћника, а уколико лице борави у иностранству захтев се подноси дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије. Лицима која су примљена у држављанство Републике Србије решењем Министарства унутрашњих послова Републике Србије, а по основу одредби Закона о држављанству Републике Србије (“Службени гласник РС” 135/2004 и 90/2007), чињеница стицања држављанства Републике Србије уписује се у матичне књиге рођених надлежних општина, односно градова, које су овлашћене и за издавање уверења о држављанству Републике Србије.

Издавање извода из матичне књиге рођених

Извод из матичне књиге рођених, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу рођених до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.

Издавање извода из матичне књиге венчаних

Извод из матичне књиге венчаних, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу венчаних до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.

Издавање извода из матичне књиге умрлих

Извод из матичне књиге умрлих, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу умрлих до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама

Уверење о слободном брачном стању

Уверење о слободном брачном стању – nulla osta је уверење да је лице слободног брачног стања и да не постоје брачне сметње за закључење брака са одређеним лицем пред надлежним органом у иностранству. Уверење о слободном брачном стању издаје матичар у складу са Породичним законом и Законом о општем управном поступку.

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих подноси странка за лице које је умрло на територији града Панчева, а није у законском року од 30 дана од дана када се десила чињеница смрти, уписано у матичне књиге умрлих на територији града града Панчева, у складу са Законом о матичним књигама.

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Захтев за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених подносе родитељи када се податак о рођењу детета пријављује по истеку 30 дана од дана када се десила чињеница рођења, у складу са Законом о матичним књигама.

Промена личног имена

Право на промену личног имена има свако лице које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање, у складу са Породичним законом. Захтев за промену личног имена (имена, презимена, односно имена и презимена подноси лично лице које жели да изврши промену личног имана општинској управи, односно градској управи на чијем подручју има пребивалиште, односно боравиште.

Потврда о породичном стању за употребу у иностранству

Потврда о породичном стању за употребу у иностранству издаје се грађанима који су на раду у иностранству, а чији чланови уже породице живе у Републици Србији, и намењена је остваривању права на дечји додатак у иностранству.

Потврда о издржавању за употребу у иностранству

Потврда о издражавању за употребу у иностранству издаје се грађанима чији су сродници на раду у иностранству и намењена је остваривању права на повраћај пореза по основу издржавања сродника у Републици Србији.

Исправка података у матичним књигама

Исправка података у матичним књигама врши се због грешке која настане приликом уписа нових чињеница или допуне уписа новом чињеницом. Грешке у матичним књигама које су уочене после закључења уписа, матичар може исправити само на основу решења надлежног органа по месту вођења матичне књиге у којој треба да се изврши исправка. Исправке у матичним књигама могу се вршити по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес.

Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка

Чланом 92. Закона о ванпарничном поступку прописана је дужност матичара, који је надлежан да изврши упис смрти у матичну књигу умрлих, да достави извод из матичне књиге умрлих оставинском суду у року од 30 дана по извршеном упису. Оставински суд, након пријема извода из матичне књиге умрлих, доноси решење којим поверава јавном бележнику да састави смртовницу. Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка се поверава јавном бележнику на чијем се службеном подручју налази последње пребивалиште, односно боравиште оставиоца у Републици Србији. Ако оставилац није имао пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, састављање смртовнице се поверава јавном бележнику на чијем службеном подручју се налази заоставштина или њен претежни део.

Склапање брака

Будући супружници подносе усмени или писмени захтев за склапање брака матичару Матичног подручја на чијој територији желе да склопе брак. На захтев будућих супружника спроводи се поступак за склапање брака прописан Породичним законом, а након тога у заказано време и на свечан начин обавља чин склапања брака, у просторији посебно предвиђеној за ту намену. По окончању поступка склапања брака, супружници добијају извод из матичне књиге венчаних.

Склапање брака преко пуномоћника

Секретаријат за општу управу доноси решење о склапању брака преко пуномоћника, у складу са Породичним законом. Решењем се изузетно може може дозволити склапање брака у присуству једног будућег супружника и пуномоћника другог будућег супружника, ако за то постоје нарочито оправдани разлози. Пуномоћје за склапање брака мора бити оверено и издато само ради склапања брака, треба да садржи личне податке о властодавцу, пуномоћнику и будућем супружнику који ће присуствовати склапању брака.

Пуномоћје важи 90 дана од дана оверавања.

Враћање презимена после склапање брака

У складу са Породичним законом, супружници се могу приликом склапања брака споразумети да сваки од њих задржи своје презиме, да уместо свог узме презиме другог супружника или да свом презимену дода презиме другог супружника, односно презимену другог супружника дода своје презиме. Странка која је променила презиме приликом склапања брака може у року од 60 дана од дана престанка брака матичару на Записник да да изјаву о враћање на презиме које је имала пре склапања брака.

По истеку рока од 60 дана од дана престанка брака, странка може да поднесе захтев за промену личног имена, о чему се доноси решење у управном поступку.

Упис у матичну књигу умрлих

Чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем саставу је насељено место где је смрт наступила. Чињеница смрти пријављује се матичару усмено на записник или писмено. Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео, друга лица с којима је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт. Чињеницу смрти лица у здравственој установи или у другој установи или организацији дужна је да пријави установа или организација у којој је лице умрло. Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана смрти, односно од дана налажења леша.

Упис у матичну књигу лица из бивших република СФРЈ

Чињенице рођења, закључења брака и смрти држављана Републике Србије настале ван њене територије уписују се у матичне књиге које се воде на територији града Панчева, ако нису уписане у матичне књиге које се воде у дипломатско-конзуларним представништвима. Упис се вриши по месту пребивалишта, односно боравишта.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене у браку

Здравствена установа у којој је дете рођено пријаву рођења детета доставља електронским путем матичару на чијој територији је дете рођено, уколико родитељи у здравственој установи дају сагласности за достављање електронске пријаве рођења детета матичару. Електронска пријава детета коју здравствена установа доставља матичару омогућава да се дете упише у матичну књигу рођених, односно да му се одреди лично име и држављанство, ЈМБГ, пријави пребивалиште и пријави на здравствено осигурање, без доласка родитеља код матичара. Родитељи добијају SMS поруку да је дете уписано у матичну књигу рођених, а извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству се достављају на кућну адресу родитеља. Уколико је дете рођено ван брака, родитељи су дужни да и поред електронске пријаве рођења детета дођу код матичара и да пред матичарем отац детета да изјаву о признању очинства на Записник о признању очинства, а мајка да сагласност на изјаву о признању. Уколико родитељи у здравственој установи не дају сагласност на електронску пријаву рођења детета, пријава рођења детета коју издаје здравствена установа у којој је дете рођено доставља се матичару матичног подручја на чијој територији је дете рођено, најкасније у року од 15 дана од дана рођења. У року од 30 дана од дана рођења детета, родитељи детета долазе лично код матичара и одређују име и презиме и држављанство детета. Матичар сачињавања записника о пријави рођења детета, издаје извод из матичне књиге рођених и доставља захтев Полицијској управи Панчево за одређивање јединственог матичног броја грађана. Након добијања јединственог матичног броја грађана, матичар позива родитеље да преузму извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству за дете. Уколико родитељи у року од 30 дана од дана рођења детета, код надлежног матичара, не одреде лично име детета или се не споразумеју о личном имену детета, упис личног имена детета извршиће се на основу решења надлежног органа старатељства (Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево). Ако су рођењу детета ван здравствене установе присуствовали лекар, односно бабица, пријаву рођења детета матичару доставља лекар, односно бабица.

Признање очинства

Уколико је дете рођено ван брака, очинство може да призна мушкарац који је навршио 16. година живота и који је способан за расуђивање. Очинство се може признати само ако је дете живо у тренутку признања, а изузетно признање очинства производи дејство иако је дато пре рођења детета, ако се дете живо роди. Са признањем очинства мора да се сагласи мајка ако је навршила 16. годину живота и ако је способна за расуђивање. Изјава о признању очинства даје се на Записник матичару који води матичну књигу рођених за дете. Изјава о признању очинства моће дати пред органом старатељства, судом или јавним бележником.

Упис чињеница рођења, склапање брака и смрти насталих у иностранству

Упис чињеница рођења, склапања брака и смрти насталих у иностранству у домаће матичне књиге врши увек матичар, било да је документација достављена службено или од стране странке, без доношења решења, и то у месту последњег пребивалишта странке у земљи, у складу са Законом о матичним књигама.

Упис личног имена на језику и писму националних мањина у матичне књиге

У складу са Законом о заштити права и слобода националних мањина и Законом о матичним књигама припадници националних мањина имају право на слободан избор и коришћење личног имена и имена своје деце, као и на уписивање личних имена у све јавне исправе, службене евиденције и збирке личних података према језику и правопису припадника националне мањине. Ово право не искључује паралелна писмена и по српском правопису и писму.

Лично име детета, родитеља, супружника и умрлог уписује се на српском језику, ћириличким писмом, а припадници националне мањине имају право на упис личног имена према језику и правопису припадника националне мањине, што не искључује паралелан упис личног имена и на српском језику, ћириличким писмом.

Увид у матичне књиге

Увид у матичне књиге и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, у складу са Законом о матичним књигама, може се дозволити лицу на који се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу. Увид у матичнe књиге врши се у седишту матичног подручја за које се води матична књига, и то у присуству матичара. О сваком увиду у матичне књиге и списе сачињава се записник у коме се уписују разлози увида у матичне књиге и списе, датум када је извршен увид у матичне књиге и списе, као и подаци из личне карте лица коме је дозвољен упис.

Накнадни упис податка, брисање и промена податка о националној припадности

У складу са Законом о матичним књигама, у матичну књигу рођених уписује се податак о националној припадности. Податак о нaциoнaлној припадности сe уписуje нa зaхтeв рoдитeља, нa oснoву њихoвe заједничке изjaвe на записник пред матичарeм који води матичну књигу рођених за дете.

Пунoлeтнo лице, кoмe у мaтичнoj књизи рoђeних ниje уписaн пoдaтaк о нaциoнaлној припадности или уколико жели да се тај податак брише или промени, мoжe то учинити нa oснoву изjaвe дaтe на записник о накнадном упису податка о националности прeд матичаром кojи вoди мaтичну књигу рoђeних.

НАПОМЕНА

У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку, у поступцима који се покрећу по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Месне канцеларије обављају послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, вршење пописа имовине и др.), прикупљање и достављање података за ажурирање бирачког списка, издавање уверења о чињеницама када је то одређно законом, вршење послова пријемне канцеларије, вршење административно-техничких и других послова зборова грађана, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницама месног самодоприноса и слично), пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос и пружање стручне помоћи месним заједницама. Месне канцеларије могу да обављају и друге послове које им повери Градска управа. У месним канцеларијама могу се обављати послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Градске управе, односно лице које он овласти и органи, организације и установе, уз сагласност Градоначелника.

Месна канцеларија Банатски Брестовац – матичар Љиљана Томовић; телефон/факс: 013/626-101; e-пошта: ljiljana.tomovic@pancevo.rs
Месна канцеларија Банатско Ново Село – матичар Зоран Стојичић; телефон/факс: 013/615-051; e-пошта: zoran.stojicic@pancevo.rs
Месна канцеларија Глогоњ – матичар Стојанка Трајковски; телефон: 013/627-002; e-пошта: stojanka.trajkovski@pancevo.rs
Месна канцеларија Долово – матичар Драгана Шашић; телефон/факс: 013/2634-214; e-пошта: dragana.sasic@pancevo.rs
Месна канцеларија Иваново – матичар Марко Чокан; телефон/факс: 013/629-101; e-пошта: marko.cokan@pancevo.rs
Месна канцеларија Јабука – матичар Милена Спасић; телефон 013/2100-042; e-пошта: milena.spasic@pancevo.rs
Месна канцеларија Качарево – матичар Владимир Стоицов; телефон/факс: 013/601-263; e-пошта: vladimir.stoicov@pancevo.rs
Месна канцеларија Омољица – матичар Сава Мијатовић; телефон/факс: 013/617-001; e-пошта: sava.mijatovic@pancevo.rs
Месна канцеларија Старчево – матичар Јелена Хржина; телефон/факс: 013/631-001; e-пошта: jelena.hrzina@pancevo.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

I. Остваривање права на финансијску подршку породици са децом
– Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета;

 • Признавање права на остале наканде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета;

 • Признавање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада;

 • Признавање права на родитељски додатак које се остварује из средстава Републике Србије;

 • Признавање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине)

 • Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева;

 • Признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама;

 • Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки;

 • Породице поред права на једнократну новчану помоћ за случај рођења тројки и четворки, остварују право на једнократну новчану помоћ сваке календарске године до навршене 18 године детета, као и једнократну помоћ за набавку уџбеника и школског прибора сваке календарске године за децу узраста од 5,5 година до завршетка средњег образовања, односно 18. година;

 • Остваривање права на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче;

 • Остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине Јужнобанатског управног округа, а према којима Јавно комунално предузеће за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево нема редовне дневне линијe;

 • Остваривање права на дечји додатак.

II. Остваривање права из области борачко инвалидске заштите за остваривање права на личну, цивилну и породичну инвалиднину

 • Остваривање права на личну инвалиднину;

 • Остваривање права на цивилну инвалиднину и допунска права;

 • Остваривање права на породичну инвалиднину и допунска права.

III. Остваривање права у области права избеглих, прогнаних и расељењих лица

 • Признавање статуса избеглог и прогнаног лица;

 • Промена места боравка избеглог и прогнаног лица;

 • Прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства.

IV. Остваривање права у области додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

V. Остваривање права на стицање статуса енергетски угроженог купца

VI. Остваривање права на субвенционисање трошкова комуналних услуга

VII. Остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика Средњих школа у АП Војводини

VIII. Остваривање права на регресирање трошкова студената у АП Војводини

IX. Остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обавњљају уметничку или другу делатност у области културе

X. Остваривање права у области заштите права пацијената

XI. Суфинансирање програма и пројеката у области спорта путем конкурса

XII. Суфинансирање програма и пројеката у области културе путем конкурса

XIII. Суфинансирање програма и пројеката у области аматерског стваралаштва путем конкурса

XIV. Суфинансирање програма и пројеката у области информисања путем конкурса

XV. Суфинансирање програма и пројеката у области удружења путем конкурса

XVI. Суфинансирање програма и пројеката у области омладинског сектора путем конкурса

XVII. Суфинансирање програма и пројеката у области ромских удружења путем конкурса

XVIII. Суфинансирање програма и пројеката у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву путем конкурса

XIX. Утврђивање и праћење наменског, рационалног и ефикасног утрошка средстава која се у буџету Града обезбеђују за област основног и средњег образовања и васпитања

e-mail: tanja.temisvarac@pancevo.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Одељење за обједињену процедуру
Пружа услуге физичким и правним лицима који имају право на подношења захтева за издавање дозвола у оквиру обједињене процедуре под условима пропсаним Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС”, бр. 113/15 и 96/16) и осталим важећим правилнцима. На основу Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС”, бр. 113/15 и 96/16) за издавање дозвола у оквиру обједињене процедуре прописани су следећи рокови:
– издавања локацијских услова у року од 25 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавања решења о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– потврде пријава радова у року од 3 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавање решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавање решења о употребној дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– измена решења о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– потврда о пријави завршетка израде темеља у року од 6 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС; i
– потврда о пријави завршетка објекта у конструктивном смислу у року од 6 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС.
За све додатне информације странка се може обратити Одељењу за обједињену процедуру на телефоне 308-822 и 308-898.
Одељење за легализацију
Пружа услуге физичким и правним лицима на основу Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр.96/15) и у складу са наведеним законом издају се решења о озакоњењу, потврде о поднетом захтеву за озакоњење објеката и решења о употреби објеката који су озакоњени (легализовани).
За све додатне информације странка се може обратити Одељењу за легализацију на телефоне 308-890 и 308-771
Одељење за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове
Пружа услуге физичким и правним лицима под условима пропсаним Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр.64/15), Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Сл. лист града Панчева”, бр.29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 9/16). На основу Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Сл. лист града Панчева”, бр. 29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева (“Сл. лист града Панчева”, бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева (“Сл.лист града Панчева”, бр. 9/16) прописани су следећи рокови за издавање решења:
– за изавање решења за постављање кисока у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање башта у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање отворених угоститељских садржаја у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кестена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда,у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање мобилијара спортског карактера у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање чилера у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање банкомата у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање монтажних платформи и рампи за инвалиде у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање балон хала спортске намене у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације; и
– за издавање решења за постављање понтона у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације.
На основу Закона о становању и одржавању стамбених зграда (“Службени гласник РС”, бр.104/16) издају се решења за исељеање бесправно усељених лица и донесе решења о регистрацији стамбених заједница. На основу Одлуке о сахрањивању и гробљима (“Сл.лист града Панчева”, бр. 14/15, 22/16 и 38/16) издају се решења о ексхумацији.
За све додатне информације странка се може обратити на телефоне за монтажне и покретне објекте 351-298, за планску документацију 308-787, за регистрације стамбених заједница 308-822.
Одељење за саобраћај
Одељење за саобраћај у оквиру надлежности и овлашћења омогућује остваривање права на бесплатно паркирање возила за особе са инвалидитетом и за труднице, издаје дозволе за снабдевање на територији Града и издаје потврде о погодности возила за обављање ауто-такси превоза.
За остваривање права на бесплатно паркирање возила особа са инвалидитетом потребно је да странка поднесе захтев у Градском услужном центру на услужном месту број 1 или 2. Захтев у виду писаног обрасца може се добити непосредно при подношењу поднеска или се може преузети на сајту Градске управе града Панчева. Уз захтев је неопходно приложити и следећу документацију:
– фотокопију личне карте са адресом пребивалишта;
– фотокопију решења о проценту телесног оштећења, односно врсте инвалидитета издато од надлежних институција;
– две фотографије димензија 30 х 35 мм; и
– фотокопију саобраћајне дозволе (напомена: уколико особа са инвалидитетом није власник већ корисник возила потребно је приложити уговор о лизингу или оверени купопродајни уговор).
Странка је приликом подношења захтева ослобођена обавезе плаћања градске административне таксе. Решење о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом и паркинг карту за особе са инвалидитетом, станка преузима у канцеларији 307, у временском периоду од 07:30 до 15:30 сати.
За остваривање права на бесплатно паркирање возила за труднице на територији Града потребно је да странка поднесе захтев у Градском услужно м центру на услужном месту број 1 или 2. Захтев у виду писаног обрасца може се добити непосредно при подношењу поднеска или се може преузети на сајту Градске управе града Панчева.Уз захтев је неопходно приложити и следећу документацију:
– фотокопију трудничког картона или налаз лекара специјалисте са термином порођаја;
– фотокопије личних карти будућих родитеља са адресом пребивалишта;
– фотокопију саобраћаjне дозволе возила које је у власништву труднице или члана заједничког домаћинства; и
– фотокопије возачких дозвола.
Странка је приликом подношења захтева ослобођена обавезе плаћања градске административне таксе. Решење којим се трудници одобрава коришћење посебних паркиралишта на територији Града без плаћања накнаде, станка преузима у канцеларији 307, у временском периоду од 07:30 до 15:30 сати.
Захтев за издавање решења којим се одобрава кретање и паркирање теретних моторних возила ради снабдевања странка подноси се у Градском услужном центру на услужном месту број 1 или 2. Захтев у виду писаног обрасца може се добити непосредно при подношењу поднеска или се може преузети на сајту Градске управе града Панчева. Уз захтев је неопходно приложити и следећу документацију:
– фотокопију саобраћајне дозволе, за возило купљено на лизинг, оверена копија уговора о лизингу;
– фотокопију решења о упису пословног субјекта у судски регистар – за правна лица;
– фотокопију решења за обављање самосталне делатности – за предузетнике;
– доказ о поседовању пореског идентификационог броја (ПИБ); и
– доказ о уплаћеној градској административној такси.
Странка је у обавези да уплати градску административну таксу у износу од 1200,00 динара по месецу снабдевања. Жиро рачун за уплату градске административне таксе се може преузети на сајту Градске управе града Панчева.
Потврде о погодности возила за обављање ауто-такси превоза Одељење за саобраћај издаје на основу записника Комисије за испитивање погодности возила за обављање ауто-такси превоза, којим се констатује погодност возила за обављање ауто-такси превоза на основу претходно извршеног прегледа возила. Потврде о погодности возила за обављање ауто-такси превоза се преузимају у канцеларији 307, у временском периоду од 07:30 до 15:30 сати.
За све додатне информације странка се може обратити Одељењу за саобраћај путем телефона 013/308-713.
Захтеви са потребном документацијом по којима поступа Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај и важећи плански документи налазе се на интернет адреси: http://www.pancevo.rs/dokumenta/urbanizam-i-gradjevina/obrasci-zahtevi/
Захтеви у поступку обједињене процедуре налазе се у систему ЦИС-а на интернет адреси https://reid.apr.gov.rs/IDF/.

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове нема у својој надлежности непосредно пружање услуга грађанима односно заинтересованим лицима.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1.Издавање уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза

За издавање уверења о вођењу радње – статусу предузетника, за радње које су биле регистроване у Секретаријату за привреду и економски развој до краја 2005. године, подноси се попуњен захтев који се преузима у Градском услужном центру. Уз попуњен захтев који се предаје на шалтерима 1, 2 и 3 Градског услужног центра прилаже се и доказ о уплати административне таксе:

Градска административна такса

сврха дознаке: Градска административна такса,

прималац: Буџет града Панчева

жиро рачун: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226

износ: 469,00 динара

Подносилац захтева је ослобођен плаћања такси уколико се уверење издаје ради регулисања радног стажа.

Захтев се може преузети на линку:

хттп://www.панцево.рс/услуге/привреда/

(Захтев за издавање уверења о статусу предузетника – за предузетнике регистроване пре 2006.године)

Рок за издавање уверења је 8 дана од дана подношења захтева

Особе задужена за услугу:

Игор Андријић

канцеларија бр. 309

тел: 013/308 962

е-маил: игор.андријиц@панцево.рс

2.Издавање решења о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића врши

2.1.

За сваки угоститељски објекат: собу, апартман и кућу који се категорише подноси се посебан захтев, електронским путем на порталу е-Туриста, хттпс://www.етуриста.гов.рс/

Документација која се попуњава електронски је:

захтев

изјава са подацима о испуњености стандарда

изјава о испуњеноси санитарно хигијенских услова.

изјава о испуњености минималних техничких услова

Документација која се прилаже као скениран документ електронски је, у зависности од подносиоца захетва:

2.1.1. Трошкови поступка категоризације

Доказ о уплати републичке административне таксе

Доказ о уплати Републичке административне таксе за Захтев (по тарифном броју 1.) у износу од 380,00 динара уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.

Доказ о уплати Републичке административне таксе за израду решења (по тарифном броју 9,) у износу од 660,00 динара, уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.

2.1.2. Оверене сагласности за физичко лице:

Ако захтев подноси сувласник прилаже сагласност другог/других сувласника, која је оверена код јавног бележника;

Ако захтев подноси члан породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад) прилаже сагласност власника,односно сувласника, која је оверена код јавног бележника.

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о правном основу коришћења објекта.

2.1.3. Доказ о власништву над објектом за физичко лице:

За укњижене објекте није потребно прилагати доказ о власништву/сувласништву и надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;

Уколико непокретност није укњижена прилаже се уговор о купопродаји или откупу непокретности, или уговор о поклону или решење о оставинској расправи и др. докази – оригинал или оверена фотокопија која не сме бити старији од шест месеци;

Уколико је непокретност изграђена без грађевинске дозволе или има одступања од грађевиснке дозволе, односно уколико не поседује употребну дозволу, цениће се доказ да је органу надлежном за легализацију поднет захтев за легализацију, које податке надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;

Физичко лице које у оквиру сеоског туристичког домаћинства пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном мора бити власник, односно сувласник тог земљишта. Власништво над земљиштем се доказује на напред наведен начин, а прихватиће се и укњижено право коришћења.

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о правном основу коришћења објекта.

2.1.4. Лекарско уверење, односно потврда од овлашћене здравствене установе за физичко лице

За физичко лице и чланове домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту у којем се пружа услуга смештаја (у објектима домаће радиности), односно услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака (у објекту сеоског туристичког домаћинства) – прибавља се лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске делатности издато од овлашћене здравствене установе (Дом здравља – медицина рада) у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству;
• За физичко лице и чланови домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту сеоског туристичког домаћинства у којем се пружа услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака – прибавља се
потврда од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељске услуге у којем се пружају услуге исхране и пића, нису евидентирани на клицоноштво и паразите, у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству.

У објекту домаће радиности физичко лице може да пружа само угоститељске услуге смештаја.
У објекту сеоског туристичког домаћинства физичко лице може да пружа угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака.

Рок за издавање решења је 30 дана од дана подношења захтева.

Информације у вези са категоризацијом угоститељских објеката можете добити на:

хттп://www.панцево.рс/привреда/објекти-за-сместај/категоризација-угоститељских-објеката-за-сместај/

Игор Андријић

тел.013/308-962

канцеларија 309

е-мааил: игор.андријиц@панцево.рс

Решење се издаје на захтев правног или физичког лица, власника или корисника угостутељског објекта који је предмет категоризације. Решење доноси Секретаријат за привреду и економски развој, на предлог. Комисије за категоризацију угоститељских објеката за смештај. Секретаријат за привреду и економски развој води евиденцију категорисаних и некатегорисаних угоститељских објеката на територији града Панчева.

3. Поступак пружања информација по упиту инвеститора

Обрасци Захтева за образовање пројектног тима и Предлог улагача за утврђивање инвестиционог програма могу преузети у Градском услужном центру:

   • захтев за образовање пројектног тима
   • предлог улагача за утврђивање инвестиционог програма

Више информација о могућности инвестирања на територији града Панчева можете добити у Одељењу за локални економски развој:

Биљана Миладиновић

тел.013/344-455

канцеларија бр. 301

е-маил: биљана.миладиновиц@панцево.рс

Решење се издаје на захтев правног или физичког лица, власника или корисника угостутељског објекта који је предмет категоризације. Решење доноси Секретаријат за привреду и економски развој, на предлог Комисије за категоризацију приватног смештаја на територији града Панчева. Секретаријат за привреду и економски развој води евиденцију категорисаних угоститељских објеката. Категоризација угоститељских објеката за смештај.

3.Пружање информација по упиту инвеститора
За конкретан упит инвеститора Одељерње за ЛЕР у сарадњи са Кабинетом градоначелника града Панчева и другим организационим јединицама Градске управе, ЈП/ЈКП прикупља и обједињује информације које се као одговори достављају потенцијалном инвеститору. Одељење за ЛЕР организује посету инввестиционој локацији и састанке са свим релевантним службама у инвестиционом циклусу. Упит се подноси Кабинету градоначелника града Панчева или Одељењу за ЛЕР у писаном облика, на српском или енглеском језику, у виду писма о намерама.

4.Реализација мера у оквиру Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ)

Заинтересована лица/правни субјекти могу да поднесу пријаву и пратећу документацију прописану јавним позивима које расписује град Панчево, а који се односе на следеђе мере: 1. Стручна пракса, 2. Студентска летња пракса, 3. Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење пројектне и практичне наставе, 4. Програм за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању), 5. Додела субвенција почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање и 6. Јавни радовиза категорију теже запошљивих лица, 7. Пројекат Хелп – самозапошљавање и 8. Сајам запошљавања.

Сви јавни позиви града Панчева за реализацију мера у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање за 2021. годину објављују се на званичној интернет презентацији града Панчева у категорији конкурси и јавни позиви и доступни су на

http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/

Више информација о актуелним јавним позивима можете добити на:

Гордана Ћирић

тел: 013/308-961

канцеларија 303

e-mail: gordana.ciric@pancevo.rs

5. Субвенције микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме
Заинтересовани привредни субјекти могу да поднесу пријаву на Јавни конкурс који расписује Град Панчево за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме. Заинтересована лица/правни субјекти треба да испуне услове прописане конретним јавним позивом и да приликом конкуирисања доставе благовремено комплетну документацију.

Јавни позив се објављује на званичној интернет презентацији града Панчева у категорији конкурси и јавни позиви и доступан је на http://www.pancevo.rs/lokalnasamouprava/konkursi/

Више информација о Јавном конкурсу можете добити у канцеларији 302, особе за контакт:

Тања Темишварац

тел: 013/353-361

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Захтев за одлучивање о потрeби процене утицаја на животну средину

Секретаријат за заштиту животне средине за пројекте који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину, за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе, а налазе се на Листи II Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“ бр.114/2008), одлучује о потрeби процене утицаја на животну средину.

Носилац пројекта јесте подносилац захтева за добијање дозволе или одобрења за изградњу или реконструкцију објекта или осталих интервенција у природи и природном окружењу, односно лице које планира да обавља или обавља делатност из области која је предмет процене утицаја на животну средину

У складу са чл. 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009) и чл. 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ бр.69/05) носилац пројекта је потребно да поднесе захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину који садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 2) опис локације; 3) опис карактеристика пројекта; 4) приказ главних алтернатива које су разматране; 5) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 6) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину; 7) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја; 8) друге податке и информације на захтев надлежног органа.

На основу члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину уз захтев се прилаже следећа документација: Локацијски услови за пројекте за које се издаје грађевинска дозвола или информација о локацији за пројекте који зе изводе на основу решења којима се одобрава извођење радова; идејно решење или идејни пројекат, графички приказ микро и макро локације; услови и сагласност других надлежних органа и организација; стручна оцена оптерећења животне средине за планиране/постављене изворе нејонизујућих зрачења; други докази на захтев секретаријата; доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 2490,00 динара (жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања републичка административна такса, прималац Република Србија).

Услуга се добија подношењем Захтева за одлучивање о потрeби процене утицаја на животну средину који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева. Захтев се предаје у писарници Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево.

У складу са чл. 10 Закона о процени утицаја на животну средину надлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом захтеву о потреби процене утицаја у року од десет дана од дана пријема уредног захтева. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана пријема обавештења могу доставити своје мишљење. Надлежни орган, у року од десет дана од истека рока за достављање мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, одлучује о поднетом захтеву узимајући у обзир специфичности пројекта и локације, као и достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.

Надлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку и о њој обавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана доношења одлуке.

2. Захтев за одлучивање о потрeби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Секретаријат за заштиту животне средине за пројекте који су реализовани без израде студије о процени утицаја, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе, а за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе, а налазе се на Листи II Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“ бр.114/2008), одлучује о потрeби процене утицаја затеченог стања на животну средину.

Носилац изведеног пројекта за који се по одредбама Закона о процени утицаја врши процена утицаја, а који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, у складу са чл. 8. и 30. Закона о процени утицаја на животну средину подноси захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину који садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 2) опис локације; 3) опис карактеристика пројекта; 4) приказ главних алтернатива које су разматране; 5) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 6) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину; 7) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја; 8) друге податке и информације на захтев надлежног органа.

На основу члана 30. Закона о процени утицаја на животну средину уз захтев се прилаже следећа документација: копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу; извод из пројекта изведеног објекта; извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци; графички приказ микро и макро локације; доказ о уплати републичке административне таксе (жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања републичка административна такса, прималац Република Србија).

Услуга се добија подношењем Захтева за одлучивање о потрeби процене утицаја затеченог стања на животну средину који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева. Захтев се предаје у писарници Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево.

У складу са чл. 10 Закона о процени утицаја на животну средину надлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом захтеву у року од десет дана од дана пријема уредног захтева. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана пријема обавештења могу доставити своје мишљење.

Надлежни орган, у року од десет дана од истека рока за достављање мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, одлучује о поднетом захтеву узимајући у обзир специфичности пројекта и локације, као и достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.

Надлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку и о њој обавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана доношења одлуке.

3. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

Секретаријат за заштиту животне средине за пројекте за које се обавезно врши процена утицаја и за пројекте за које је надлежни орган утврдио обавезу процене утицаја, за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе, одређује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину.

Носиоци пројеката за које се обавезно врши процена утицаја и пројеката за које је надлежни орган утврдио обавезу процене утицаја, у складу са чл. 12. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 3. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину подносе захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину који садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 1а) опис локације; 2) опис пројекта; 3) приказ главних алтернатива које су разматране; 4) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 5) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта; 6) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штених утицаја; 7) нетехнички резиме података наведених од 2) до 6); 8) подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације; 9) друге податке и информације на захтев надлежног органа.

На основу члана 12. Закона о процени утицаја на животну средину уз захтев се прилаже следећа документација: локацијски услови; одлука надлежног органа о потреби процене утицаја на животну средину; идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта; графички приказ микро и макро локације; услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом; доказ о уплати републичке административне таксе (жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања републичка административна такса, прималац Република Србија).

6) На који начин се услуга добија (нпр. захтевом, молбом и сл.)

Услуга се добија подношењем Захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева. Захтев се предаје у писарници Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево.

У складу са чл. 14 Закона о процени утицаја на животну средину надлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину у року од десет дана од дана пријема уредног захтева. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу доставити своја мишљења о поднетом захтеву у року од 15 дана од дана пријема обавештења

Надлежни орган, у року од десет дана од истека рока за достављање мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, доноси одлуку о обиму и садржају студије о процени утицаја, узимајући у обзир специфичности пројекта и локације, као и достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.

Надлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку и о њој обавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана доношења одлуке.

4. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину затеченог стања

Секретаријат за заштиту животне средине за пројекте за које се обавезно врши процена утицаја и за пројекте за које је надлежни орган утврдио обавезу процене утицаја, а који је изграђен без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, одређује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину затеченог стања.

Носиоци изведених пројеката за које се обавезно врши процена утицаја и пројеката за које је надлежни орган утврдио обавезу процене утицаја, а који су изграђени без одобрења за изградњу или се користи без одобрења за употребу, у складу са чл. 12. и 30. Закона о процени утицаја на животну средину подносе захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину затеченог стања који садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 1а) опис локације; 2) опис пројекта; 3) приказ главних алтернатива које су разматране; 4) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 5) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта; 6) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штених утицаја; 7) нетехнички резиме података наведених од 2) до 6); 8) подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације; 9) друге податке и информације на захтев надлежног органа.

На основу члана 30. Закона о процени утицаја на животну средину уз захтев се прилаже следећа документација: одлука надлежног органа о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину; копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом односно о условима за издавање одобрења за изградњу; извод из пројекта изведеног објекта; извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији од шест месеци; графички приказ микро и макро локације; доказ о уплати републичке административне таксе (жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања републичка административна такса, прималац Република Србија).

Услуга се добија подношењем Захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину затеченог стања који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева. Захтев се предаје у писарници Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево.

У складу са чл. 14 Закона о процени утицаја на животну средину надлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину затеченог стања у року од десет дана од дана пријема уредног захтева. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу доставити своја мишљења о поднетом захтеву у року од 15 дана од дана пријема обавештења.

Надлежни орган, у року од десет дана од истека рока за достављање мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, доноси одлуку о обиму и садржају студије о процени утицаја затеченог стања, узимајући у обзир специфичности пројекта и локације, као и достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.

Надлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку и о њој обавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана доношења одлуке.

5. Захтев за сагласност на студију о процени утицаја на животну средину

Секретаријат за заштиту животне средине за пројекте за које је надлежни орган одредио обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину, а за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе, даје сагласност на студију о процени утицаја на животну средину.

Носиоци пројекта којем је надлежни орган одредио обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину, у складу са чл. 16. Закона о процени утицаја на животну средину потребно је да поднесу захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину у року од годину дана од дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај студије о процени утицаја. Студија о процени утицаја обавезно садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 2) опис локације на којој се планира реализација пројекта; 3) опис пројекта; 4) приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао; 5) приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација); 6) опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину; 7) процену утицаја на животну средину у случају удеса; 8) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину; 9) програм праћења утицаја на животну средину; 10) нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9); 11) подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци. Уз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законом.

На основу члана 16. Закона о процени утицаја на животну средину уз захтев се прилаже следећа документација: три примерка студије у писаном и један у електронском облику; одлука надлежног органа из претходне фазе поступка; доказ о уплати републичке административне таксе у износу који се утврђује у зависности од површине према Закону о републичким административним таксама (жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања републичка административна такса, прималац Република Србија):

Услуга се добија подношењем Захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева. Захтев се предаје у писарници Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево

У складу са чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину надлежни орган у року од седам дана од дана пријема захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја обавештава носиоца пројекта, заинтересоване органе и организације и јавност о времену и месту јавног увида, јавне презентације, као и јавне расправе о студији о процени утицаја. Јавна расправа може се одржати најраније 20 дана од дана обавештавања јавности.

Излагање студије о процени утицаја на јавни увид се оглашава у дневном, односно локалном листу на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем планираног пројекта, односно активности и траје најмање 20 дана од дана обавештавања.

Надлежни орган најкасније у року од десет дана од дана пријема захтева за сагласност образује техничку комисију за оцену студије о процени утицаја.

Надлежни орган доставља студију о процени утицаја техничкој комисији у року од три дана од дана њеног образовања.

По завршеном јавном увиду, односно јавној презентацији и јавној расправи, надлежни орган у року од три дана доставља техничкој комисији извештај са прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности

Надлежни орган у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе, на основу мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, доставља носиоцу пројекта преглед мишљења са предлозима за измене и допуне студије о процени утицаја. Носилац пројекта надлежном органу подноси студију о процени утицаја по потреби измењену и допуњену са прегледом мишљења и предлозима за измене и допуне студије о процени утицаја у року од 15 дана од дана њиховог пријема.

Надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема измењене и допуњене студије о процени утицаја, доставља техничкој комисији ту студију са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и извештајем о спроведеном поступку процене утицаја.

Техничка комисија дужна је да извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке достави надлежном органу најкасније у року од 30 дана од дана пријема студије о процени утицаја од надлежног органа.

Надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја, на основу спроведеног поступка и извештаја техничке комисије и доставља носиоцу пројекта у року од десет дана од дана пријема извештаја Техничке комисије.

О одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја, надлежни орган је дужан да у року од десет дана од дана њеног доношења обавести заинтересоване органе и организације и јавност.

6. Захтев за сагласност на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Секретаријат за заштиту животне средине за пројекте за које је надлежни орган одредио обим и садржај студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину, а за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе, даје сагласност на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину.

Носиоци пројекта којем је надлежни орган одредио обим и садржај студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину, у складу са чл. 16. Закона о процени утицаја на животну средину подносе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину у року од годину дана од дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај студије о процени утицаја затеченог стања. Студија о процени утицаја обавезно садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 2) опис локације на којој се планира реализација пројекта; 3) опис пројекта; 4) приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао; 5) приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација); 6) опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину; 7) процену утицаја на животну средину у случају удеса; 8) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину; 9) програм праћења утицаја на животну средину; 10) нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9); 11) подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци. Уз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законом.

На основу члана 16. Закона о процени утицаја на животну средину уз захтев се прилаже следећа документација: три примерка студије у писаном и један у електронском облику; одлука надлежног органа из претходне фазе поступка; доказ о уплати републичке административне таксе у износу који се утврђује у зависности од површине према Закону о републичким административним таксама (жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања републичка административна такса, прималац Република Србија):

Услуга се добија подношењем Захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева. Захтев се подноси у писарници Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево.

У складу са чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину надлежни орган у року од седам дана од дана пријема захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја обавештава носиоца пројекта, заинтересоване органе и организације и јавност о времену и месту јавног увида, јавне презентације, као и јавне расправе о студији о процени утицаја. Јавна расправа може се одржати најраније 20 дана од дана обавештавања јавности.

Излагање студије о процени утицаја на јавни увид се оглашава у дневном, односно локалном листу на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем планираног пројекта, односно активности и траје најмање 20 дана од дана обавештавања.

Надлежни орган најкасније у року од десет дана од дана пријема захтева за сагласност образује техничку комисију за оцену студије о процени утицаја.

Надлежни орган доставља студију о процени утицаја техничкој комисији у року од три дана од дана њеног образовања.

По завршеном јавном увиду, односно јавној презентацији и јавној расправи, надлежни орган у року од три дана доставља техничкој комисији извештај са прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности

Надлежни орган у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе, на основу мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, доставља носиоцу пројекта преглед мишљења са предлозима за измене и допуне студије о процени утицаја. Носилац пројекта надлежном органу подноси студију о процени утицаја по потреби измењену и допуњену са прегледом мишљења и предлозима за измене и допуне студије о процени утицаја у року од 15 дана од дана њиховог пријема.

Надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема измењене и допуњене студије о процени утицаја, доставља техничкој комисији ту студију са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и извештајем о спроведеном поступку процене утицаја.

Техничка комисија дужна је да извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке достави надлежном органу најкасније у року од 30 дана од дана пријема студије о процени утицаја од надлежног органа.

Надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја, на основу спроведеног поступка и извештаја техничке комисије и доставља носиоцу пројекта у року од десет дана од дана пријема извештаја Техничке комисије.

О одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја, надлежни орган је дужан да у року од десет дана од дана њеног доношења обавести заинтересоване органе и организације и јавност.

7. Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину

Секретаријат за заштиту животне средине одређује обим и садржај за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину, за пројекте за које се обавезно врши процена утицаја и за пројекте за које је надлежни орган утврдио обавезу процене утицаја, за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе, а носилац пројекта није отпочео са реализацијом, односно изградњом и извођењем пројекта у року од две године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја или ако у току изградње, односно извођења пројекта, носилац пројекта мора да одступи од документације на основу које је израђена студија о процени утицаја на животну средину на коју је дата сагласност.

Носиоци пројеката који у складу са чл. 28. Закона о процени утицаја на животну средину морају да ажурирају студију о процени уицаја, у складу са чл. 12. и 28. Закона о процени утицаја на животну средину подносе захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину који садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 1а) опис локације; 2) опис пројекта; 3) приказ главних алтернатива које су разматране; 4) опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају; 5) опис могућих значајних штетних утицаја пројекта; 6) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штених утицаја; 7) нетехнички резиме података наведених од 2) до 6); 8) подаци о могућим тешкоћама на које је наишао носилац пројекта у прикупљању података и документације; 9) друге податке и информације на захтев надлежног органа.

На основу чл. 28. и чл. 12. Закона о процени утицаја на животну средину и члана 3. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину уз захтев се прилаже следећа документација: локацијски услови; идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта; графички приказ микро и макро локације; услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законом; доказ о уплати републичке административне таксе (жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања републичка административна такса, прималац Република Србија).

Услуга се добија подношењем Захтева за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева. Захтев се подноси у писарници Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево.

У складу са чл. 14 Закона о процени утицаја на животну средину надлежни орган обавештава заинтересоване органе и организације и јавност о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину у року од десет дана од дана пријема уредног захтева. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу доставити своја мишљења о поднетом захтеву у року од 15 дана од дана пријема обавештења.

Надлежни орган, у року од десет дана од истека рока за достављање мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, доноси одлуку о обиму и садржају за ажурирање студије о процени утицаја, узимајући у обзир специфичности пројекта и локације, као и достављена мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности.

Надлежни орган доставља носиоцу пројекта одлуку и о њој обавештава заинтересоване органе и организације и јавност у року од три дана од дана доношења одлуке.

8. Захтев за сагласност на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину

Секретаријат за заштиту животне средине за пројекте за које је надлежни орган одредио обим и садржај за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину, а за које одобрење за извођење издаје орган локалне самоуправе, даје сагласност на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину.

Носиоци пројекта којем је надлежни орган одредио обим и садржај за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину, у складу са чл. 12. и 28. Закона о процени утицаја на животну срединуподносе захтев за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину. Студија о процени утицаја обавезно садржи: 1) податке о носиоцу пројекта; 2) опис локације на којој се планира реализација пројекта; 3) опис пројекта; 4) приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао; 5) приказ стања животне средине на локацији и ближој околини (микро и макро локација); 6) опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину; 7) процену утицаја на животну средину у случају удеса; 8) опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и, где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину; 9) програм праћења утицаја на животну средину; 10) нетехнички краћи приказ података наведених у тач. 2) до 9); 11) подаци о техничким недостацима или непостојању одговарајућих стручних знања и вештина или немогућности да се прибаве одговарајући подаци. Уз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законом.

На основу члана 16. Закона о процени утицаја на животну средину уз захтев се прилаже следећа документација: три примерка студије у писаном и један у електронском облику; одлука надлежног органа из претходне фазе поступка; доказ о уплати републичке административне таксе у износу који се утврђује у зависности од површине према Закону о републичким административним таксама (жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања републичка административна такса, прималац Република Србија):

Услуга се добија подношењем Захтева за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева. Захтев се подноси у писарници Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево.

У складу са чл. 20. Закона о процени утицаја на животну средину надлежни орган у року од седам дана од дана пријема захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја обавештава носиоца пројекта, заинтересоване органе и организације и јавност о времену и месту јавног увида, јавне презентације, као и јавне расправе о студији о процени утицаја. Јавна расправа може се одржати најраније 20 дана од дана обавештавања јавности.

Излагање студије о процени утицаја на јавни увид се оглашава у дневном, односно локалном листу на сваком од службених језика који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем планираног пројекта, односно активности и траје најмање 20 дана од дана обавештавања.

Надлежни орган најкасније у року од десет дана од дана пријема захтева за сагласност образује техничку комисију за оцену студије о процени утицаја.

Надлежни орган доставља студију о процени утицаја техничкој комисији у року од три дана од дана њеног образовања.

По завршеном јавном увиду, односно јавној презентацији и јавној расправи, надлежни орган у року од три дана доставља техничкој комисији извештај са прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности

Надлежни орган у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе, на основу мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности, доставља носиоцу пројекта преглед мишљења са предлозима за измене и допуне студије о процени утицаја. Носилац пројекта надлежном органу подноси студију о процени утицаја по потреби измењену и допуњену са прегледом мишљења и предлозима за измене и допуне студије о процени утицаја у року од 15 дана од дана њиховог пријема.

Надлежни орган у року од 15 дана од дана пријема измењене и допуњене студије о процени утицаја, доставља техничкој комисији ту студију са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и извештајем о спроведеном поступку процене утицаја.

Техничка комисија дужна је да извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке достави надлежном органу најкасније у року од 30 дана од дана пријема студије о процени утицаја од надлежног органа.

Надлежни орган доноси одлуку о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја, на основу спроведеног поступка и извештаја техничке комисије и доставља носиоцу пројекта у року од десет дана од дана пријема извештаја Техничке комисије.

О одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја, надлежни орган је дужан да у року од десет дана од дана њеног доношења обавести заинтересоване органе и организације и јавност.

9. Издавање услова заштите животне средине у поступку издавања локацијских услова

Секретаријат за заштиту животне средине издаје услове заштите животне средине за пројекте у поступку издавања локацијских услова у систему обједињене процедуре, а на основу захтева Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобрађај Градске управе града Панчева у складу са чланом 25. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр. 87/23).

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобрађај Градске управе града Панчева у име носиоца пројекта доставља захтев Секретаријату за заштиту животне средине за израду техничких услова за потребе израде лoкацијских услова, при чему доставља и документацију приложену уз захтев за израду локацијских услова, у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 52/21 и 62/23), Уредбом о локацијским условима и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 96/23).

За издавање услова заштите животне средине у поступку издавања локацијских услова плаћа се градска административна такса (жиро рачун 840-742221843-03, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања градска административна такса, прималац приходи града Панчева) у складу са Одлуком о градским административним таксама.

У складу са чл. 29. Уредбе о локацијским условима ималац јавних овлашћења је дужан да у року од 15 дана од дана пријема захтева за издавање услова за пројектовање и прикључење достави надлежном органу услове за пројектовање и прикључење.

10.Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

1) Назив услуге

2) Опис услуге

Надлежни орган :

 • спроводи анализу поднетог захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт

и приложене документације

 • надлежни орган за издавање дозволе дужан је од подносиоца захтева затражи доказе и документацију потребну за допуну захтева, ако је захтев непотпун, односно неуредан

 • У складу са чланом 69. надлежни орган обавеђштава јавност о пријему захтева за издавање дозволе, документацији која је поднета уз захтев и издатој дозволи путем средатава информисања или интетрнета, односно уобичајеји локални начин.

 • Дозволом се утврђују обавезне мере поступања приликом сакупљања, односно транспорта неопасног отпада у складу са одредбама закона и других прописа.

3) Категорије лица која имају право на услугу

 • Дозвола за сакупљање и/или транспорт отпада издаје се лицу регистрованом за обављање делатности сакупљања, односно лицу које има својство превозника у складу са законима којима се уређује превоз у јавном саобраћају, односно домаћем превознику, у складу са законима којима се уређује међународни јавни превоз на територији јединице локалне самопуправе.

4) услови које лица морају да испуне да би им услуга била пружена

 • У складу са чланом 35. лице које врши сакупљање, односно транспорт отпада сакупља отпад од произвођача или власника и/или другог држаоца и транспортује га до постројења за управљање отпадом, односно до центра за сакупљање, складиштење, трансфер станице или постројења за третман односно поновно искоришћење или одлагање мора да има закључен уговор са оператером за управљање отпадом којим се уређује начин преузимања отпада, плаћање преко банковног рачуна, као и друга питања од значаја за преузимање отпада (врсте, количине, порекло, класификација отпада и др.).

5) Докази које подносилац захтева прилаже

 • Захтев за издавање дозволе садржи податке о подносиоцу захтева, регистрацији за обављање делатности, врсти отпада, локацији и опреми за сакупљање, превозним средствима и друге податке на захтев надлежног органа за издавање дозволе

6) На који начин се услуга добија (нпр. захтевом, молбом и сл.)

7) Место подношења захтева (адреса, број канцеларије, шалтер и сл.)

 • Писарница Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево

9) податак о таксама и трошковима поступка

 • Такса на захтев, 330 дин. плаћа се у тренутку подношења захтева:

Буџет Републике Србије-административна такса за подношење захтева: 19.650 дин.

жиро рачун број 840-742221843-57

број модела 97 позив на број 02-226

Оверен доказ о уплати прилаже се уз захтев.

 • Републичка административна такса уплаћује се пре издавања дозволе, на жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања републичка административна такса, прималац Република Србија и то:

11) да ли је прописан рок у ком се може очекивати да услуга буде пружена

 • Не, рок није прописан. Рок зависи од уредности поднетог захтева.

12) Који је рок за очекивање да услуга буде пружена, без обзира да ли је рок прописан или није

 • Зависи од подносиоца захтева и ажурности приликом допуне документације.

11. Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом

1) Назив услуге

 • Издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада Закона о управљању отпадом у складу са чланом 63.

2) Опис услуге

Надлежни орган:

 • спроводи анализу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада

 • У случају да захтев за издавање дозволе не садржи прописане податке и документацију, надлежни орган за издавање дозволе дужан је да подносиоцу захтева одреди разуман рок за отклањање недостатака, односно достављање доказа.

 • Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, односно не достави тражене доказе, надлежни орган за издавање дозволе одбацује захтев, у складу са законом.

 • У складу са чланом 63. надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од дана пријема захтева за издавање дозволе дужан је да од подносиоца захтева, затражи доказе и документацију потребну за допуну захтева, ако је захтев непотпун, односно неуредан.

 • Надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од дана пријема уредног захтева, обавештава јавност о поднетом захтеву.

 • Надлежни орган за издавање дозволе разматра поднети захтев и издаје дозволу подносиоцу захтева у року од 15 дана.

 • Дозволом се утврђују услови за управљање отпадом у постројењу за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада.

3) Категорије лица која имају право на услугу

 • Оператери постројења за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада подносе захтев за издавање дозволе. Оператер јесте свако правно лице или предузетник које, у складу са прописима, управља постројењем или га контролише или је овлашћен за доношење економских одлука у области техничког функционисања постројења и на чије име се издаје дозвола за управљање отпадом

4) услови које лица морају да испуне да би им услуга била пружена

 • Лице мора подснети Захтев за издавање дозволе третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада на основу члана 62. став 3. Закона о управљању отпадом и Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада (“Сл. гласник РС“ бр. 38/18).

5) Докази које подносилац захтева прилаже

 • Уз захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана, оператер прилаже следећу документацију:

1) потврду о регистрацији;

2) радни план постројења за управљање отпадом;

3) сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара, као и програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са законом;

4) план за затварање постројења;

5) изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања отпада;

6) изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења;

7) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене утицаја на животну средину, у складу са законом;

8) копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са законом;

9) финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима;

9а) финансијске или друге гаранције којима се осигурава испуњавање услова из дозволе за одлагање отпада на депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније и одржавање након затварања у складу са чланом 30. овог закона;

10) потврду о уплати одговарајуће административне таксе.

 • Надлежни орган за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада, по потреби, може захтевати додатне податке, информације или документацију за издавање дозволе.

6) На који начин се услуга добија (нпр. захтевом, молбом и сл.)

 • Услуга се добија подношењем Захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада на основу члана 62. став 3. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10,14/16 и 95/18-др. закон) и Правилника о обрасцу захтева за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада (“Сл. гласник РС“ бр. 38/18), који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева

7) Место подношења захтева (адреса, број канцеларије, шалтер и сл.)

 • Писарница Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево

9) податак о таксама и трошковима поступка

 • Такса на захтев у износу од 330 динара плаћа се у тренутку подношења захтева:
  Буџет Републике Србије – административна такса за
  подношење захтева
  жиро рачун број 840-742221843-57
  број модела 97 позив на број 02-226
  Оверени доказ
  о уплати прилаже се уз захтев.

 • Рeпубличка административна таксе уплаћује се пре издавања дозволе, на жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања републичка административна такса, прималац Република Србија и то:

– За издавање дозволе за складиштење отпада

67.320

– За издавање дозволе за третман отпада

67.320

– За издавање дозволе за одлагање отпада

67.320

– За издавање интегралне дозволе за управљање отпадом

107.680

– За решење о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом

6.730

11) да ли је прописан рок у ком се може очекивати да услуга буде пружена

 • Да, у складу са чланом 63 Закона о управљању отпадом

12) Који је рок за очекивање да услуга буде пружена, без обзира да ли је рок прописан или није

 • Зависи од ажурности подносиоца захтева.

12.Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада

1) Назив услуге

2) Опис услуге

Надлежни орган:

 • спроводи анализу поднетог захтева и достављене документације

 • У случају да захтев за издавање дозволе не садржи прописане податке и документацију, надлежни орган за издавање дозволе дужан је да подносиоцу захтева одреди разуман рок за отклањање недостатака, односно достављање доказа.

 • Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, односно не достави тражене доказе, надлежни орган за издавање дозволе одбацује захтев, у складу са законом.

 • издаје потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе.

4) услови које лица морају да испуне да би им услуга била пружена

 • Лица која испуњавају услове прописане чланом 61. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/18-др. закон).

5) Докази које подносилац захтева прилаже

Прилажу се:

 • Потврда о регистрацији (копија документа)

 • Подаци о оператеру

 • Подаци о постројењу (складишту) и локацији

 • Подаци о врсти и карактеру отпада

 • Подаци о капацитету постројења (складишта)

 • Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености и друге податке на захтев надлежног органа (копија документа)

6) На који начин се услуга добија (нпр. захтевом, молбом и сл.)

 • Услуга се добија подношењем ЗАХТЕВОМ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева

7) Место подношења захтева (адреса, број канцеларије, шалтер и сл.)

 • Писарница Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево

9) податак о таксама и трошковима поступка

 • Такса на захтев у износу од 330 динара плаћа се у тренутку подношења захтева:
  Буџет Републике Србије – административна такса за
  подношење захтева
  жиро рачун број 840-742221843-57
  број модела 97 позив на број 02-226
  Оверени доказ
  о уплати прилаже се уз захтев.

 • Aдминистративнa таксa у износу од 2.970 динара уплаћује се пре издавања потврде на жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања републичка административна такса, прималац Република Србија

11) да ли је прописан рок у ком се може очекивати да услуга буде пружена

 • Не.

12) Који је рок за очекивање да услуга буде пружена, без обзира да ли је рок прописан или није

 • Зависи од ажурности подносиоца захтева.

13. Захтев за дозволу за ваздух

1) Назив услуге

 • Издавање дозволе за рад новоизграђеног/реконструисаног стационарног извора загађивања на основу члана 56. став. 1 Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“број 36/09 и 10/13).

2) Опис услуге

Надлежни орган:

 • спроводи анализу поднетог захтева и приложене документацие

 • ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.

 • Након подношења уредног захтева и утврђивања основаности поднетог захтева, надлежни орган издаје дозволу за рад у форми решења или решење о одбијању захтева за издавање дозволе за рад новоизграђеног/реконструисаног стационарног извора загађивања у погледу испуњености услова о заштити ваздуха

3) Категорије лица која имају право на услугу

 • оператер -привредно друштво, друго правно лице или предузетник, који управља извором

Ко покреће поступак и на који начин

 • Захтев за издавање дозволе за рад новоизграђеног/реконструисаног стационарног извора загађивања за који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе, односно израда студије о процени утицаја на животну средину, подноси оператер (привредно друштво, друго правно лице или предузетник) у писаној форми,

4) услови које лица морају да испуне да би им услуга била пружена

 • поднесе комплетан Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања са пратећом документацијом

5) Докази које подносилац захтева прилаже

 • Уз писани захтев оператер (привредно друштво, друго правно лице или предузетник) подноси: Употребну дозволу или техничку документацију за тај извор загађивања као и другу документацију неопходну за доношење решења по налогу надлежног органа (нпр. Информацију о локацији, од органа надлежног за урбанизам, градске управе, Решење о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре за делатност за коју се тражи дозвола за рад, Главни пројекат вентилације, Изјаву извођача радова да су термомашински радови на инсталацији вентилације урађени према пројектно-техничкој документацији, Извештај о мерењу емисије загађујућих материја на извору загађивања) и доказ о плаћеној републичкој административној такси.

6) На који начин се услуга добија (нпр. захтевом, молбом и сл.)

 • Услуга се добија подношењем Захтева за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева

7) Место подношења захтева (адреса, број канцеларије, шалтер и сл.)

 • Писарница Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево

9) податак о таксама и трошковима поступка

 • Такса на захтев у износу од 330 динара плаћа се у тренутку подношења захтева:
  Буџет Републике Србије – административна такса
  за подношење захтева
  жиро рачун број 840-742221843-57
  број модела 97 позив на број 02-226
  Оверени докази о уплати прилаже се уз захтев.

11) да ли је прописан рок у ком се може очекивати да услуга буде пружена

 • Не.

12) Који је рок за очекивање да услуга буде пружена, без обзира да ли је рок прописан или није

 • 30 дана.

14.Захтева за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија

1) Назив услуге

 • Издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија са списком нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да стави у промет у складу са ЗАКОНОМ о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 93/12 i 25/15).

2) Опис услуге

Надлежни орган:

 • анализира достављену документацију Захтева за издавање дозволе који нарочито садржи име и адресу подносиоца захтева, податке о нарочито опасним хемикалијама и сврху за коју се дозвола тражи као и доказ да је обезбеђено одговарајуће складиште и да су утврђене превентивне мере за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија.

 • Превентивне мере односе се нарочито на безбедно чување односно складиштење нарочито опасних хемикалија, безбедносне процедуре, као и на начин спровођења интерне контроле безбедносних процедура и руковања нарочито опасним хемикалијам

 • У поступку издавања дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија врши се процена да ли је у дозволи потребно уписати и услове за безбедно чување и складиштење тих хемикалија.

 • У поступку издавања дозволе одређује се и рок важења дозволе који не може бити дужи од пет година.

 • У дозволу се уписује назив имаоца дозволе, сврха за коју се дозвола издаје, рок важења дозволе, као и услови за безбедно чување и складиштење односно безбедно чување и коришћење утврђени у поступку издавања дозволе.

3) Категорије лица која имају право на услугу

 • Стављање у промет одређених опасних хемикалија могу да обављају само правна лица или предузетници који имају дозволу за обављање делатности промета тих хемикалија.

4) услови које лица морају да испуне да би им услуга била пружена

 • Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија издаје се правном лицу или предузетнику који је обезбедио такво складиштење и чување нарочито опасних хемикалија да оне не могу бити доступне лицима која их могу користити у недозвољене сврхе и који је утврдио превентивне мере за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија.

5) Докази које подносилац захтева прилаже

 • Захтев за издавање дозволе садржи име и адресу подносиоца захтева, податке о нарочито опасним хемикалијама и сврху за коју се дозвола тражи.

 • Уз захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија прилаже се доказ да је обезбеђено одговарајуће складиште и да су утврђене превентивне мере за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија.

 • Превентивне мере односе се нарочито на безбедно чување односно складиштење нарочито опасних хемикалија, безбедносне процедуре, као и на начин спровођења интерне контроле безбедносних процедура и руковања нарочито опасним хемикалијама.

6) На који начин се услуга добија (нпр. захтевом, молбом и сл.)

 • Услуга се добија подношењем Захтева за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија са списком нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да стави у промет који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева

7) Место подношења захтева (адреса, број канцеларије, шалтер и сл.)

 • Писарница Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево

9) податак о таксама и трошковима поступка

 • Такса на захтев у износу од 330 динара плаћа се у тренутку подношења захтева:
  Буџет Републике Србије – административна такса за
  подношење захтева
  жиро рачун број 840-742221843-57
  број модела 97 позив на број 02-226
  Оверени доказ о уплати прилаже се уз захтев.

 • Накнада за издавање ове дозволе у износу од 15.000 динара наплаћује се на основу одредбе члана 8. Одлуке о критеријумима, начину обрачуна висине и плаћања накнаде за проверу података из Досијеа о хемикалијама, висини накнада за процену и проверу података о хемикалијама и издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија.

Буџет Републике Србије – административна такса за подношење захтева
жиро рачун број 840-742221843-57
број модела 97 позив на број 02-226
Оверени доказ о уплати прилаже се уз захтев.

11) да ли је прописан рок у ком се може очекивати да услуга буде пружена

 • Не.

12) Који је рок за очекивање да услуга буде пружена, без обзира да ли је рок прописан или није

 • Зависи од ажурности подносиоца захтева.

15. Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикакилаја

1) Назив услуге

 • Издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија у складу са ЗАКОНОМ о хемикалијама

2) Опис услуге

Надлежни орган:

 • спроводи анализу поднетог захтева и приложене документације

 • У дозволу нарочито се уписује назив имаоца дозволе, сврха за коју се дозвола издаје, рок важења дозволе, као и услови за безбедно чување и складиштење односно безбедно чување и коришћење утврђени у поступку издавања дозволе.

 • У поступку издавања дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија врши се процена да ли је у дозволи потребно уписати и услове за безбедно чување и коришћење тих хемикалија.

 • У поступку издавања дозволе одређује се и рок важења дозволе који не може бити дужи од пет година.

3) Категорије лица која имају право на услугу

 • Дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија издаје се физичком лицу које их користи у уметничке, научне и друге специфичне сврхе, ако се уместо тих хемикалија не могу користити друге алтернативне хемикалије, ако их безбедно користи и чува, као и ако није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци.

4) услови које лица морају да испуне да би им услуга била пружена

 • Физичка лица која користе нарочито опасне хемикалије дужна су да имају дозволу за коришћење тих хемикалија.

5) Докази које подносилац захтева прилаже

 • Захтев за издавање дозволе садржи име и адресу подносиоца захтева, податке о нарочито опасним хемикалијама и сврху за коју се дозвола тражи.

 • Уз захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија прилаже се образложење за начин коришћења нарочито опасне хемикалије, начин чувања тих хемикалија, као и доказ да физичко лице није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест месеци.

 • Превентивне мере односе се нарочито на безбедно чување односно складиштење нарочито опасних хемикалија, безбедносне процедуре, као и на начин спровођења интерне контроле безбедносних процедура и руковања нарочито опасним хемикалијама.

6) На који начин се услуга добија (нпр. захтевом, молбом и сл.)

 • Услуга се добија подношењем Захтева за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта града Панчева

7) Место подношења захтева (адреса, број канцеларије, шалтер и сл.)

 • Писарница Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево

9) податак о таксама и трошковима поступка

 • Такса на захтев у износу од 330 динара плаћа се у тренутку подношења захтева:
  Буџет Републике Србије – административна такса за
  подношење захтева
  жиро рачун број 840-742221843-57
  број модела 97 позив на број 02-226
  Оверени доказ
  о уплати прилаже се уз захтев.

 • Накнада за издавање ове дозволе у износу од 8.000 динара наплаћује се на основу одредбе члана 9. Одлуке о критеријумима, начину обрачуна висине и плаћања накнаде за проверу података из Досијеа о хемикалијама, висини накнада за процену и проверу података о хемикалијама и издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија. („Службени гласник РС“ бр. 3/11,25/11,55/11,5/12)

Буџет Републике Србије – административна такса за подношење захтева
жиро рачун број 840-742221843-57
број модела 97 позив на број 02-226

републичка административна такса у износу од 2090,00 динара (жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 02-226, сврха плаћања републичка административна такса, прималац Република Србија)

11) да ли је прописан рок у ком се може очекивати да услуга буде пружена

 • Не.

12) Који је рок за очекивање да услуга буде пружена, без обзира да ли је рок прописан или није

 • Зависи од ажурности подносиоца захтева.

16. Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад „IPPC“

1) Назив услуге

 • Издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине у складу са ЗАКОНОМ о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04 i 25/15)

 • Опис услуге

 • Надлежни орган разматра поднети захтев и ако захтев не садржи прописане податке и/или документацију затражиће од подносиоца захтева да, у примереном року, достави податке, документацију или информације које недостају.

 • Ако подносилац захтева не достави податке, документацију и информације у одређеном року надлежни орган ће без одлагања донети закључак о одбацивању захтева.

 • Надлежни орган врши проверу података и информација садржаних у захтеву за издавање дозволе, примењивости предложеног програма мера и других података из захтева, као и приложене документације.

 • Надлежни орган обавештава органе и организације и заитересовану јавност о пријему захтева, у року од пет дана од дана пријема уредног захтева за издавање дозволе.

 • Надлежни орган на захтев других органа и организација доставља копију захтева за издавање дозволе и ставља на увид одговарајућу документацију

 • На захтев заинтересоване јавности надлежни орган доставиће копију захтева за издавање дозволе.

 • Други органи и организације и представници заинтересоване јавности достављају своја мишљења надлежном органу у року од 15 дана од дана пријема обавештења из става 1. овог члана.

 • Надлежни орган је дужан да нацрт дозволе изради у року од 45 дана од дана пријема уредног захтева за издавање дозволе. Приликом израде нацрта дозволе надлежни орган разматра мишљења других органа и организација и заинтересоване јавности.

 • Надлежни орган је дужан да о нацрту дозволе и о могућности увида у пратећу документацију обавести друге органе и организације и јавност, у року од пет дана од дана пријема таквог захтева.

 • Надлежни орган на захтев других органа и организација без одлагања доставља копију нацрта дозволе.

 • На захтев заинтересоване јавности надлежни орган доставиће копију нацрта дозволе.

 • Други органи и организације и представници заинтересоване јавности могу надлежном органу доставити своја мишљења о нацрту дозволе, у року од 15 дана од дана пријема обавештења из става 2. овог члана.

 • Надлежни орган нацрт дозволе заједно са захтевом оператера и пратећом документацијом, мишљењима других органа и организација и заинтересоване јавности датих на нацрт дозволе, доставља техничкој комисији, у року од 10 дана од истека рока из става 6. овог члана.

 • За оцену услова утврђених у нацрту дозволе надлежни орган образује техничку комисију.

 • Актом о образовању техничке комисије одређује се њен састав, задаци и друга питања од значаја за рад техничке комисије.

 • Техничка комисија разматра захтев оператера и приложену документацију, нацрт дозволе, мишљења других органа и организација и заинтересоване јавности из члана 12. став 1. овог закона, као и мишљења прибављена у поступку размене информација и консултација о прекограничном утицају.

 • Техничка комисија анализира нарочито:

1) студију о процени утицаја на животну средину, односно студију о процени затеченог стања на животну средину;

2) очекиване локалне и шире утицаје рада постројења на животну средину;

3) примену најбољих доступних техника;

4) очекиване економске и социјалне последице и промене стања животне средине на конкретној локацији, као и очекиване последице на живот и здравље становништва;

5) документацију из члана 9. став 1. тач. 3) до 7) овог закона;

6) испуњеност услова из нацрта дозволе који се односе на тач. 1) до 5) овог става.

Техничка комисија израђује извештај који без одлагања доставља надлежном органу.

 • Надлежни орган одлучује о издавању дозволе на основу захтева оператера, приложене документације, извештаја и оцене техничке комисије, као и прибављених мишљења других органа и организација и заинтересоване јавности, у року од 120 дана од дана пријема уредног захтева за издавање дозволе.

 • У изузетним случајевима, на захтев оператера или на иницијативу надлежног органа, рок из става 1. овог члана може се продужити, али не дуже од 240 дана од дана пријема уредног захтева.

 • О продужењу рока из става 2. овог члана, разлозима, као и новом року за доношење одлуке, надлежни орган обавештава подносиоца захтева.

 • Надлежни орган решењем одлучује о издавању дозволе, односно о одбијању захтева за издавање дозволе.

 • Надлежни орган ће одбити захтев за издавање дозволе ако:

1) постројење за обављање активности за коју се захтева дозвола не испуњава прописане услове;

2) на основу података и документације садржаних у захтеву нису испуњени услови за примену прописаних стандарда животне средине;

3) захтев садржи нетачне податке који су од утицаја на издавање дозволе.

 • Решење о издавању дозволе, односно о одбијању захтева за издавање дозволе надлежни орган доставља оператеру и о томе обавештава друге органе и организације и јавност у року од осам дана од дана доношења решења.

 • Против решења надлежног органа из става 4. овог члана није допуштена жалба и може се покренути управни спор.

 • Дозволом се утврђују услови за рад постројења и обављање активности и обавезе оператера у зависности од природе активности и њиховог утицаја на животну средину.

3) Категорије лица која имају право на услугу

 • Врсте активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола класификују се према нивоу загађивања и ризику који те активности могу имати по здравље људи и животну средину, укључујући и друге технички сродне активности које могу произвести емисије и загађење животне средине.

 • Врсте активности и постројења обухватају нова и постојећа постројења.

 • Влада Републике Србије прописује врсте активности и постројења за које се издаје дозвола.

4) услови које лица морају да испуне да би им услуга била пружена

 • Оператер подноси надлежном органу захтев за издавање дозволе који садржи нарочито податке о:

1) постројењу и његовој активности;

2) сировинама и помоћном материјалу, другим материјама и енергији који се користе у постројењу или се у њему стварају;

3) изворима емисија које потичу из постројења;

4) условима карактеристичним за локацију на којој се постројење налази;

5) природи и количини предвиђених емисија које из постројења доспевају у воду, ваздух и земљиште;

6) идентификованим значајним утицајима емисија на животну средину и могућности утицаја на већу удаљеност;

7) предложеној технологији и другим техникама којима се спречавају или, ако то није могуће, смањују емисије;

8) најбољим доступним техникама које оператер активности новог или постојећег постројења примењује или планира да примени ради спречавања или смањења загађивања;

9) мерама за смањење настајања и уклањање отпада који настаје приликом функционисања постројења;

10) мерама за ефикасно коришћење енергије;

11) планираним мерама мониторинга емисија у животну средину;

12) приказ главних алтернатива које је оператер разматрао;

13) нетехнички приказ података на којима се захтев заснива;

14) другим мерама чије предузимање се планира у складу са прописима.

 • Ако је оператер у прибављању доказа у складу са другим прописима обезбедио неке од података прилаже их уз захтев за издавање дозволе.

 • Надлежни орган може затражити додатне податке у одређеним областима за издавање дозволе.

5) Докази које подносилац захтева прилаже

 • Уз захтев за издавање дозволе подносилац захтева прилаже следећу документацију:

1) пројекат за планирано, односно изграђено постројење;

2) извештај о последњем техничком прегледу;

3) план вршења мониторинга;

4) резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других параметара у току трајања пробног рада;

5) план управљања отпадом;

6) план мера за ефикасно коришћење енергије;

7) план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица;

8) план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења;

9) акт о праву коришћења природних ресурса;

10) изјаву којом потврђује да су информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и доступне јавности;

11) доказ о уплаћеној административној такси.

 • Поред документације подносилац захтева, зависно од постројења, прилаже:

1) за нова постројења – сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса;

2) за постојећа постројења – сагласност на студију утицаја затеченог стања, процену опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности условима прописаним овим законом.

6) На који начин се услуга добија (нпр. захтевом, молбом и сл.)

 • Услуга се добија подношењем ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

који се може преузети у писарници Градског услужног центра или са сајта

града Панчева

7) Место подношења захтева (адреса, број канцеларије, шалтер и сл.)

 • Писарница Градског услужног центра или путем поште на адресу Градска управа града Панчева Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево

9) податак о таксама и трошковима поступка

 • За захтев за издавање интегрисане дозволе плаћа се такса према Закону о републичким административним таксама, у износу од 163.240,00 динара.

Буџет Републике Србије – административна такса за подношење захтева

жиро рачун број 840-742221843-57

број модела 97 позив на број 02-226

Оверени доказ о уплати прилаже се уз захтев..

 • За захтев за интересовање јавности за израду и достављање копије захтева за издавање интегрисане дозволе у износу од 4.370 динара

 • За захтев за интересовање јавности за израду и достављање копије нацрта интегрисане дозволе у износу од 4.370 динара

 • -Захтев за ревизију дозволе на захтев оператера у износу од 65.300 динара

 • Захтев за ревизију услова у дозволи у износу од 43.530 динара

 • Захтев за продужење важности интегрисане дозволе на захтев оператера у износу од 65.300 динара

 • Захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев оператера у износу од 43.530 динара

11) да ли је прописан рок у ком се може очекивати да услуга буде пружена

 • Да.

12) Који је рок за очекивање да услуга буде пружена, без обзира да ли је рок прописан или није

 • Тешко је проценити , а највише Зависи од ажурности подносиоца захтева.

телефон и е-пошта особе задужене за све услуге

Секретар секретаријата за заштиту животне средине Зденка Миљковић ( или помоћник секретара Весна Јерков) и сви остали запослени у секретаријату по задужењу секретара zdenka.miljkovic@pancevo.rs 013 308 784, 064 8662217

Радно време за рад са странкама 7,30- 15,30 часова

Секретаријат за заштиту животне средине пружа услуге обавештавања грађана о квалитету ваздуха у граду преносом података у реалном времену преко интернета што се може погледати на линку коме се приступа директно или преко сајта Града Панчева. Такође, у Секретаријату се воде поступци издавања дозвола у области отпада, стационарних извора загађења, хемикалија, поступци процена утицаја на животну средину, за дозволу за IPPC. Обрасци захтева за покретање наведених поступака могу се преузети на сајту Града Панчева, у рубрици Обрасци и то: http://www.pancevo.rs/dokumenta/ekologija-dokumenti/obrasci/

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ

Одлучивање о захтевима:

– Захтев за утврђивање земљишта за редовну употребу,

– Захтев за конституисање права службености,

– Захтев за давање сагласности за извођење радова.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

1. 1. Издавање уверења o статусу предузетника (регистрованих пре 2006. године) – уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза.
Правни основ за поступање је Закон о општем управном постпку. Секретаријат за привреду и економски развој је водио регистар самосталних радњи и регистар предузетника који су обављали послове ауто-такси превоза до краја 2005. године и у вези са тим на захтев странке издаје уверење о вођењу самосталне радње и обављању ауто-такси превоза. Од почетка 2006. године евиденцију предузетника и предузећа води Агенција за привредне регистре. Уверења се издају на захтев странке за потребе доказивања радног стажа и остваривања других права.

2. Издавање решења о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића.
Решење се издаје на захтев правног или физичког лица, власника или корисника угостутељског објекта који је предмет категоризације. Решење доноси Секретаријат за привреду и економски развој, на предлог Комисије за категоризацију приватног смештаја на територији града Панчева. Секретаријат за привреду и економски развој води евиденцију категорисаних угоститељских објеката и уноси податке на портал Е – Туриста.

Категоризација угоститељских објеката за смештај.

3. Пружање информација по упиту инвеститора.
За конкретан упит инвеститора Одељење за ЛЕР у сарадњи са Кабинетом градоначелника града Панчева и другим организационим јединицама Градске управе, ЈП/ЈКП прикупља и обједињује информације које се као одговори достављају потенцијалном инвеститору. Одељење за ЛЕР организује посету инввестиционој локацији и састанке са свим релевантним службама у инвестиционом циклусу. Упит се подноси Кабинету градоначелника града Панчева или Одељењу за ЛЕР у писаном облика, на српском или енглеском језику, у виду писма о намерама.

4. Реализација мера у оквиру Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ)
Заинтересована лица/правни субјекти могу да поднесу пријаву и пратећу документацију прописану јавним позивима које расписује град Панчево, а који се односе на следеђе мере: 1. Стручна пракса, 2. субвенције за отварање нових радних места, 3. Студентска летња пракса, 4. Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење наставе, 5. Програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању), 6. Додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање, 7. и Јавни радовиза категорију теже запошљивих лица.

5. Субвенције микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме
Заинтересовани привредни субјекти могу да поднесу пријаву на Јавни конкурс који расписује Град Панчево за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме. Заинтересована лица/правни субјекти треба да испуне услове прописане конретним јавним позивом и да приликом конкуирисања доставе благовремено комплетну документацију.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ:

– Издавање Решења о одређивању накнаде за промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште (у 2024. години Секретаријат је донео ____ Решења о висини накнаде за промену намене),

1.решење бр.XVI-20-320-6/2024 oд 01.04.2024.године

– Издавање потврда пољопривредним произвођачима да нису користили подстицајна средства, односно нису учествовали на конкурсима града Панчева за инвестиције у пољопривреди у текућој години (у 2024.години Секретаријат је  издао _____ Потврду ).

1.потврда бр. XVI-20-320/2024- 112 од 01.04.2024.године

Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој подноси Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Панчево Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије у складу са Законом о подстицајима у пољоприврди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије”, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 ,101/2016,35/2023 и 92/2023).

КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА

 • Комунална милиција по захтеву грађана о поступању, грађане писменим путем обавештава  о предузетим мерама по пријави