КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Града Панчева.

Захтев се подноси Секретаријату за привреди економски развој  Градске управе града Панчева, Трг Краља  Петра I 2-4, као надлежном органу.

Обрасци захтева, информатор, прописи и обрасци изјава од значаја за поступак категоризације и даљи рад категорисаних објеката можете преузети кликом на одговарајуће линкове:

Информатор о категоризацији објеката

Правилник о категоризацији објеката града Панчева-2017

Закон о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 99/11 – др. закон и 93/12,  84/15 и 83/18)

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС”, број 83/2016 и 30/17)

Стандарди о разврставању хотела, мотела и пансиона

Уредба о висини и врсти трошкова

СТАНДАРДИ О РАЗВРСТАВАЊУ КУЋА, АПАРТМАНА , СОБА И СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА

Стандарди за одређивање категорија кућа – прилог 8

Стандарди за одређивање категорија апартмана – 09

Стандарди за одређивање категорија соба – прилог 10

Стандарди за одређивање категорија сеоског туристичког домаћинства – прилог 11

ИЗЈАВА О ПОДАЦИМА О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ПРОПИСАНИХ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈА КУЋА, АПАРТМАНА , СОБА И СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије кућа (прилог број 8);

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије апартмана (прилог број 9);

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије соба (прилог број 10);

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства (прилог број 11);

ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС”, број 48/2012, 58/2016 );

  • изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – кућа (према члану 32. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)- прилог 08
  • Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – апартман (према члану 32. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај) – прилог 09
  • Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности – соба (према члану 32. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај) – прилог 10
  • Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај врсте сеоско туристичко домаћинство (према члану 32. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)- прилог 11
  • Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова према Правилнику о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС”, број 41/2010 и 48/2012 – др. правилник);

Образац захтева 1 и Образац изјаве 1 за физичка лица и Образац захтева 2 и Образац изјаве 2 за угоститеље подносе се Секретаријату за привреду Градске управе града Панчева , Трг Краља  Петра I 2-4,  као надлежном органу.

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА И ИЗЈАВА бр. 1 и бр. 2

Захтев за физичко лице-образац 1

захтев за угоститеље – образац 2

Образац изјаве за физичка лица

Образац изјаве за правна лица

 

Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета града Београда („Службени лист града Београда”, број 21/2016)

Изглед ознака за категоризацију- прилог 14.

Преглед  категорисаних објеката на територији Града Панчева

Мапа категоризованог смештаја на територији града Београда

 

Одсек за опште и финансијске послове и управно-правне послове у области привреде је надлежан за решавање управних ствари у вези са продужетком радног времена у угоститељским објектима, малопродајним објектима и занатским радњама; полагањем испита за обављање ауто-такси превоза, издавањем такси дозволе, продужењем, заменом и враћањем такси дозволе и издавањем уверења о вођењу радње.