ПРЕГЛЕД ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
У ОРГАНИМА ГРАДА ПАНЧЕВА
Функција/звање Нето плата без минулог рада
ИЗАБРАНА ЛИЦА  
Градоначелник 91,268.43
Заменик градоначелника 87,384.66
Председник скупштине 87,384.66
Заменик председника скупштине -није на сталном раду  
Члан градског већа 83,500.90
Заштитник грађана 88,064.32
Заменик заштитника грађана 83,500.90
ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА  
Помоћник градоначелника 74,383.51
Начелник градске управе 95,073.62
Заменик начелника градске управе 92,194.24
Секретар скупштине 78,010.51
Градски правобранилац 92,139.91
Заменик секретара скупштине 75,505.17
Заменик градског правобраниоца 75,505.17
ЗАПОСЛЕНА И РАСПОРЕЂЕНА ЛИЦА  
Самостални стручни сарадник 56,168.87
Виши стручни сарадник 52,568.59
Стручни сарадник 43,476.76
Виши сарадник 34,202.63
Сарадник и ВКВ радник 31,103.65
Виши референт, стенограф 27,195.85
Референт и дактилограф 26,418.83
КВ радник 22,558.77
ПК радник 21,756.68
НК радник минимална плата 22.880,00