Најчешће тражене информације од јавног значаја су биле информације везане за поједине предмете у надлежности:

 • Секретаријата за финансије:
  – износ субвенција;
  – информације које се односе на достављање копија Решења и ценовника комуналних услуга;
  – информације које се односе на захтеве за накнаду штете по разним основама.
  Начин тражења информација од јавног значаја је званичним упитом и путем мејла.
 • Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај:
  – захтеви се односе на издавање фотокопије аката насталих у раду овог секретаријата,
  – решења, закључци, записници који се доносе у поступцима који се воде ради издавања локацијских, грађевинских и употребних дозвола;
 • Секретаријата за заштиту животне средине:
  – подаци у вези са Програмом буџетског фонда за заштиту животне средине
  – подаци у вези са радом оператера
  – подаци о загађењу ( првенствено квалитету ваздуха)
  – подаци у вези са пијаћом водом (изворишта)
  – извештај о стању животне средине.
  Најчешћи начин тражења информација од јавног значаја јесте преко захтева за приступ информацијама, телефонским позивом, званичним упитом или др…
 • Секретаријат за јавне набавке:
  – информације везане за покретање и спровођење поступка јавних набавки;
  – утрошак буџетских средстава;
  – број спроведених и реализованих набавки;
  Најчешћи начин тражења информација од јавног значаја јесте преко Захтев за приступ информацијама.
 • Секретаријата за инспекцијске послове:
  – захтеви се односе на давање копије записника, решења и других аката грађевинског, комуналног и просветног инспектора,
  – информације везане за извршење решења и др.;
  Најчешћи начин тражења информација од јавног значаја јесте преко Захтев за приступ информацијама.
 • Комунална полиције:
  – извештаји комуналних полицајаца.
 • Секретаријат за јавне службе и социјална питања:
  – информације везане за Конкурсе у области спорта и финансирање медијских садржаја из области јавног информисања;
  – извештаје и финансијску документацију за средства која су добијена по тим конкурсима.
 • Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој:
  – информације везане за Програм подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја за град Панчево,
  – противградне заштите и пољопривредног земљишта у државној својини.
 • Секретаријат за инвестиције:
  – информације везане за покретање и спровођење поступка јавних набавки;
  – утрошак буџетских средстава;
  Најчешћи начин тражења информација од јавног значаја јесте преко Захтев за приступ информацијама.