Најчешће тражене информације од јавног значаја су биле информације везане за поједине предмете у надлежности:

 • Секретаријат за општу управу:
  – подаци о броју бирача уписаних у бирачки списак
  – подаци о броју чињеница уписаних у матичне књиге
  – подаци о броју издатих извода и уверења из матичних књига
 • Секретаријат за скупштинске послове, Градоначелника и Градског већа
  информације које се односе на подношење Захтева за накнаду штете од уједа напуштених паса и мачака
  – информације о дану објављивања аката у Службеном листу града Панчева, које доноси Скупштина града, Градоначелник или Градско веће
 • Секретаријата за финансије:
  – износ субвенција;
  – информације које се односе на достављање копија Решења и ценовника комуналних услуга;
  – информације које се односе на захтеве за накнаду штете по разним основама.
  Начин тражења информација од јавног значаја је званичним упитом и путем мејла.
 • Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај:
  – захтеви се односе на издавање фотокопије аката насталих у раду овог секретаријата,
  – решења, закључци, записници који се доносе у поступцима који се воде ради издавања локацијских, грађевинских и употребних дозвола;
 • Секретаријата за заштиту животне средине:
  – подаци у вези са Програмом буџетског фонда за заштиту животне средине
  – подаци у вези са радом оператера
  – подаци о загађењу ( првенствено квалитету ваздуха)
  – подаци у вези са пијаћом водом (изворишта)
  – извештај о стању животне средине.
  Најчешћи начин тражења информација од јавног значаја јесте преко захтева за приступ информацијама, телефонским позивом, званичним упитом или др…
 • Секретаријат за јавне набавке:
  – информације везане за покретање и спровођење поступка јавних набавки;
  – утрошак буџетских средстава;
  – број спроведених и реализованих набавки;
  Најчешћи начин тражења информација од јавног значаја јесте преко Захтев за приступ информацијама.
 • Секретаријата за инспекцијске послове:
  – захтеви се односе на давање копије записника, решења и других аката грађевинског, комуналног,саобраћајног,инспектора за заштиту животне средине,спортског и просветног инспектора,
  – информације везане за извршење решења и др.;
  Најчешћи начин тражења информација од јавног значаја јесте преко Захтев за приступ информацијама.
 • Комунална милиција:
  – извештаји комуналних милиционара.
 • Секретаријат за пореску администрацију

Захтеве за приступ информацијама од јавног значаја, из надлежности Секретаријата за пореску администрацију, подносе грађани, правна лица, адвокати, извршни повериоци у судским поступцима, на адресу секретаријата Тражиоци информација, захтеве подносе у писаној форми званичним упитом и путем мејла

Захтеви се односе на:

– податке и документацију о непокретностима, утврђеним пореским обавезама и дуговањима за друге пореске обвезнике,

– податке и документацију на основу које се утврђују просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Панчева за утврђивање годишњег пореза на имовину

10.Секретаријат за јавне службе и социјална питања:
– информације везане за Конкурсе у области спорта и финансирање медијских садржаја из области јавног информисања;
– извештаје и финансијску документацију за средства која су добијена по тим конкурсима.

11.Секретаријат за привреду и економски развој:

12.Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој:

– информације везане за Програм подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја за град Панчево,
– противградне заштите и пољопривредног земљишта у државној својини.

13.Секретаријат за инвестиције:
– информације везане за покретање и спровођење поступка јавних набавки;
– утрошак буџетских средстава;
Најчешћи начин тражења информација од јавног значаја јесте преко Захтев за приступ информацијама.