Најчешће тражене информације од јавног значаја су биле информације везане за поједине предмете у надлежности:
– Секретаријата за финансије (информације везане за финансирање службених путовања градских функционера, износ средстава који се издваја за зараде запосленима у јавним и јавно комуналних предузећа и установа чији је оснивач град Панчево, износ рачуна за службене телефоне градских функционера, износ субвенција и др.),
– Секретаријата за инспекцијске послове (захтеви се односе на давање копије записника грађевинског или комуналног инспектора, информације везане за извршење решења и др.),
– Секретаријата за заштиту животне средине (најчешће питања везана за области поступања са отпадом, отпадних вода, сузбијање штетних инсеката као и на тему локалног буџетског фонда за заштиту животне средине),
– Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено комуналне послове (захтеви се односе на издавање фотокопије аката насталих у раду овог секретаријата- решења, закључци, записници који се доносе у поступцима који се воде ради издавања локацијских, грађевинских и употребних дозвола),
– Агенције за јавне набавке (информације везане за покретање и спровођење поступка јавних набавки)
– и информације везане за питања из надлежности Комуналне полиције (Извештаји комуналних полицајаца).