Најчешће тражене информације од јавног значаја су биле информације везане за поједине предмете у надлежности:

  • Секретаријата за финансије – информације везане за финансирање службених путовања градских функционера, износ средстава који се издваја за зараде запосленима у јавним и јавно комуналних предузећа и установа чији је оснивач град Панчево, износ рачуна за службене телефоне градских функционера, износ субвенција и др.;
  • Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај – захтеви се односе на издавање фотокопије аката насталих у раду овог секретаријата, решења, закључци, записници који се доносе у поступцима који се воде ради издавања локацијских, грађевинских и употребних дозвола;
  • Секретаријата за заштиту животне средине – најчешће питања везана за области поступања са отпадом, отпадних вода као и на тему локалног буџетског фонда за заштиту животне средине;
  • Секретаријат за јавне набавке – информације везане за покретање и спровођење поступка јавних набавки; утрошак буџетских средстава; број спроведених и реализованих набавки;
  • Секретаријата за инспекцијске послове – захтеви се односе на давање копије записника грађевинског или комуналног инспектора, информације везане за извршење решења и др.;
  • Комунална полиције – извештаји комуналних полицајаца.
  • Секретаријат за јавне службе и социјална питања – информације везане за Конкурсе у области спорта и финансирање медијских садржаја из области јавног информисања, као и извештаје  и финансијску документацију за средства која су добијена по тим конкурсима.