СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Јединствени бирачки списак

Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграде града Панчева, радним даном од 7:30 – 15:30, телефон 013/308-820.

Јединствени бирачки списак води Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са Законом о јединственом бирачом списку. Део бирачког списка за подручје града Панчева ажурира (врши упис, брисање, измене, допуне и исправке) Секретаријат за општу управу, као поверен посао.

Увид у јединствени бирачки списак – увид у јединствени бирачки списак грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу. Више информација можете добити на телефон: 013/308-820, или путем e-поште на: birackispisak@pancevo.rs. Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем, на званичном сајту Министарства  државне управе и локалне самоуправе – Упит у јединствени бирачки списак, уношењем јединственог матичног броја грађана.

Потребан документ за увид у јединствени бирачки списак је

 • лична карта.

Упис, измене, допуне, исправке и брисање из дела бирачког списка

Упис, измене, допуне, исправке и брисање из дела бирачког списка врше се по службеној дужности или по захтеву странке. Захтев се подноси Секретаријату за општу управу. Потребна документа за упис, измене, допуне, исправке и брисање из дела бирачког списка (у зависности од основа за промену у јединственом бирачком списку) су:

 • захтев;
 • лична карта;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних;
 • уверење о држављанству;
 • решење о отпусту из држављанства Републике Србије;
 • извод из матичне књиге умрлих (за лице које се брише из бирачког списка);
 • решење о лишењу пословне способности (за брисање из бирачког списка лица које је лишено пословне способности); и
 • картон о пријави боравка (за интерно расељена лица).

Такса за упис, брисање, измене, допуне и исправке у јединственом бирачком списку се не плаћа.

Посебан бирачки списак националне мањине

Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине. Захтев грађани могу предати:
– лично, радним данима од 7:30-15:30 часова, Секретаријату за општу управу, на адреси: Трг краља Петра I 2-4, канцеларија број 107;
– путем месних канцеларија на територији града Панчева; или
– путем поште на адресу Градска управа града Панчева – Секретаријат за општу управу, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево, e-mail: birackispisak@pancevo.rs

На сајту града Панчева www.pancevo.rs постављени су захтеву за упис и брисање из бирачког списка, а могу се преузети и у Градској управи града Панчева, Служби бирачког списка, канцеларија број 107 на првом спрату и у месним канцеларијама. Потребно је да захтев буде читко попуњен и потписан од стране подносиоца захтева. Сви подаци у захтеву морају да буду попуњени истоветно као у личној карти подносиоца.

Такса за упис, брисање, измене, допуне и исправке у посебном бирачком списку националних мањина се не плаћа.

Напомена: Чланом 103. Закона o oпштем управном поступку прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, а ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Странка у складу са Законом о заштити података о личности потписује изјаву којом даје сагласност да запослени који ажурира бирачки списак за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно да ће  да ће сама за потребе поступка прибавити податке у одређеном року.

АРХИВА

У Архиви се води архивска књига, врши улагање архивираних предмета у регистратурске јединице-фасцикле по роковима чувања, врши попис безвредног регистратурског материјала у поступку излучивања безвредног регистратурског материјала; врши примопредаја регистратурског материјала, дају на увид предмети и техничка документација референтима, врши одабирање архивске грађе, попис и излучивање безвредног регистратурског материјала.
Странка или треће лице које има правни интерес у предмету може поднети захтев за разгледање предмета из архиве и о свом трошку преписивати и фотокопирати списе архивираних предмета, као и тражити увид у пројектну документацију.

Странка подноси захтев у Градском услужном центру, на услужним местима 2, 3 и 4, телефони: 013/308-788 и 013/308-789

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

У Пријемној канцеларији, на основу закона и упутства из области канцеларијског пословања и прописа о издавању радне књижице, обављали су се послови који се односе на преглед, отварање, распоређивање поште, пријем захтева од странака, завођење захтева и отварање омота путем АОП-а, развођење архивирањем предмета, обавештавања о нерешеним и решеним предметима, оверавање потписа рукописа и преписа, издавање радних књижица, експедовање поште, пријем и достављање интерне доставне књиге и други послови из надлежности пријемне канцеларије.

Пријем поднесака за рад са странкама

Пријем поднесака и рад са странкама обавља се у Градском услужном центру, на услужним местима број  2, 3 и 4, телефони: 013/308-788 и 013/308-789.

На овим услужним местима обављају се следећи послови:
– Пријем поднесака, жалби, приговора, допуна, лично или путем поште;
– Доношење пројеката из Архиве, на захтев странке;
– Вршење претраге на рачунару и обавештавање заинтересоване странке, о кретању заведеног предмета;
– Усмена обавештења

Овера потписа, рукописа и преписа

Градска управа града Панчева од 1. марта 2017. године не обаља послове овере потписа, рукописа и преписа у просторијама Градског услужног центра и месним канцеларијама на територији града Панчева.

У складу са чланом 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, Градска управа града Панчево, од 1. марта 2017. године, није више надлежна за обављање послова овере потписа, рукописа и преписа, тако да наведени послови прелазе у искључиву надлежност јавних бележника.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОСНОВНОГ СУДА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ:

 1. Бранислав Медаковић, ул. Војводе Радомира Путника бр. 22, тел. 013/335-709, 335-236
 2. Љиљана Крстић Милаков, ул. Жарка Зрењанина бр. 7, тел. 013/345-801
 3. Моника Абци Тадић, ул. Максима Горког бр. 4, тел. 013/210-04-83, 065/376-23-40
 4. Снежана Јукић, ул. Др Светислава Касапиновића бр. 22а, стан бр. 1, тел. 013/252-15-47

Радне књижице

Градска управа града Панчева од 1. јануара 2016. године не  издаје радне књижице.

Члан 204. Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и Правилник о радној књижици (“Службени гласник РС”, број 17/97) престају да важе 1. јануара 2016. године.

Радне књижице издате закључно са 31. децембром 2015. године настављају да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у те књижице могу да служе као доказ за остваривање права из радног односа и других права у складу са законом.

Увид у списе предмета

Захтев за увид у списе предмета подноси се у Градском услужном центру, на услужним местима број  2, 3 и 4, телефони: 013/308-788 и 013/308-789. Потребна документа:

 • Захтев
 • Доказ о плаћеној административној такси

Захтев за  препис исправе могу тражити правна и физичка лика, уколико су странке у предмету, а трећа лица могу поднети захтев, ако учине вероватним свој правни интерес.

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Служба има седиште у улици Змај Јовиној број 5, локал број 5, телефон 332-586, радно време од 09,00-13,00 часова.

Служба бесплатне правне помоћи основана је 1. фебруара 2005. године на основу Споразума о спровођењу „Пројекта Бесплатна правна помоћ у Панчеву“ закљученог између Омбудсмана Каталоније, Адвокатске Коморе Војводине и Општине Панчево.

Циљ покретања система је да се грађанима омогући приступ Правди, путем Службе за правно саветовање и Службе адвокатског заступања на суду. Служба бесплатне правне помоћи ради у оквиру локалне самоуправе – Града Панчева и финасира се из Буџета Града.

У складу са Законом о бесплатној правној помоћи, Град Панчево и Адвокатска комора Војводине, дана 25. септембра 2019. године закључили су Уговор о организовању Заједничке службе бесплатне правне помоћи у Граду Панчеву.

У Заједничкој служби бесплатне правне помоћеи организовано је пружање бесплатних правних савета и састављање поднесака (захтева, предлога, молбе, притужбе или приговора), сем иницијалних аката којима се покреће судски поступак и поднесака који се подносе током већ покренутог судског поступка.

Заступање, као облик бесплатне правне помоћи  врше адвокати у складу са Законом о бесплатној правној помоћи.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА

Одељење за лични статус грађана, на основу закона и упутстава, обавља послове који се односе на матичну књигу рођених, венчаних и умрлих у два примерка, врши послове издавања извода из матичних књига и уверења на основу података из матичних књига и склапања брака, издавања уверења о држављанству, вођење поступка и доношење решења о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

МАТИЧАРСКА СЛУЖБА

Издавање уверења о држављанству

Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 308-920.

 • захтев за издавање уверења о држављанству
 • доказ о плаћеној административној такси

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Захтев за издавање уверења о држављанству можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Уверења о држављанству се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених уверења не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

ОСНОВ И МЕСТО УПИСА У КЊИГУ ДРЖАВЉАНА И ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ

Oд 01.08.1948. – 31.12.1952. лица су уписана по месту пребивалишта.
Лица рођена од 01.01.1953.-13.03.1972. уписана су по месту уписа оца (једног од родитеља).
Лица рођена од 14.03.1973.-26.12.1979. уписана су по месту пребивалишта родитеља у моменту рођења детета.
Лица рођена од 27.12.1979. уписују се по месту рођења.

Издавање извода из матичне књиге рођених

Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920. Потребна документа:

 • захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
 • доказ о плаћеној административној такси

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Изводи из матичне књиге рођених се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Издавање извода из матичне књиге венчаних

Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920. Потребна документа:

 • захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних
 • доказ о плаћеној административној такси

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Изводи из матичне књиге венчаних се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених уверења не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Издавање извода из матичне књиге умрлих

Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8 телефони: 013/308-817 и 013/308-920. Потребна документа:

 • захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих
 • доказ о плаћеној административној такси

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева – услужна места број 7 и 8,

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Изводи из матичне књиге умрлих се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених уверења не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Уверење о слободном брачном стању

Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању подноси се у Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920. Потребна документа:

 • извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),
 • уверење о држављанству (не старији од шест месеци),
 • важећа лична карта
 • пријава пребивалишта
 • фотокопија пасоша и извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу лица са којим странка има намеру да склапи брак у иностранству.

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852. Потребна документа:

 • Извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци)
 • Извод из матичне књиге венчаних (не старије од 6 месеци)
 • Потврда о смрти издату од надлежног лекара
 • Извештај матичара да чињеница смрти није уписана у МК умрлих (овај извештај издаје матичар по месту где је наступила смрт).
 • Доказ о уплаћеној административној такси

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852. Потребна документа:

 • Извод из матичне књиге венчаних (за дете рођено у браку) или извода из матичне књиге рођених (за родитеље детета рођеног ван брака)
 • Отпусна листаболнице (да је дете рођено у болници или потврду бабице, лекара да је дете рођено у стану)
 • Потврду матичара Општине, односно Месне канцеларије, према месту рођења детета, да дете није уписано у матичну књигу рођених
 • Уверење о пребивалишту (за родитеље детета)

Потврда о породичном стању за употребу у иностранству

Захтев за издавање потврде о породичном стању за употребу у иностранству подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852. Потребна документа:

 • Фотокопије личних карата за подносиоца затева и издржавана лица
 • Доказ о уплаћеној административној такси

Потврда о издржавању за употребу у иностранству

Захтев за издавање потврде о издржавању за употребу у иностранству подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, тел. 013/308-852. Потребна документа:

 • Фотокопије личних карата за подносиоца затева и издржавана лица
 • Доказ о уплаћеној административној такси

Издавање потврде о животу (издаје се ради регулисања иностраних пензија)

Захтев за издавање потврде о животу подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852. Потребна документа:

 • Важећа лична карта/пасош на увид
 • Образац потврде
 • Доказ о уплаћеној административној такси

Исправка података у матичним књигама

Захтев за исправку података у матичној књизи подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852. Потребна документа:

 • Извод из матичне књиге у којој се врши исправка (не старији од шест месеци)
 • Извод из матичне књиге на основу кога се врши исправка (не старији од шест месеци)
 • доказ о уплаћеној административној такси.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене у браку

Неопходно је да један од родитеља дође лично код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883. Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана рођења. Потребна докуемнта:

 • Извод из матичне књиге венчаних (не старији од шест месеци), уколико родитељи нису склопили бран на територији града Панчева,
 • важећа лична карта за оба родитеља.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене ван брака

Неопходно је да оба родитеља дођу личко код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883. Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана рођења. Потребно је приложити следећа документа:

 • извод из матичне књиге рођених за оба родитеља (не старији од шест месеци)
 • уверење о држављанству за оба родитеља (не старије од шест месеци),
 • важеће личне карте за оба родитеља.

Потебно је да оба родитељи дођу код матичара. Отац детета даје изјаву о признању очинства а мајка детета сагласност на признање. Ако је мајка навела оца детета у Пријави рођења није потребна њена сагласност.

Склапање брака

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876. Потребна документа:

 • извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
 • уверење о држављанству (не старији од шест месеци)
 • важеће личне карте
 • доказ о уплаћеној административној такси

Склапање другог брака

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876. Потребна документа:

 • извод из матичне књиге рођених са клаузулом о престанку или разводу брака (не старије од шест месеци) или правоснажну пресуду о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих за покојног супружника, уколико је први брак престао смрћу супружника
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
 • важеће личне карте.
 • доказ о уплаћеној административној такси

Склапање брака, ако су будући супружници малолетна лица

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876. Потребна документа:

 • извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци)
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
 • важеће личне карте.
 • Решење надлежног суда који се даје дозвола за склапање брака малолетног лица
 • доказ о уплаћеној административној такси

Склапање брака са страним држављанином

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 308-876. Потребна документа:

 • извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу за страног држављанина (не старији од шест месеци),
 • уверење о слободном брачном стању – оригинал са преводом од стране овлашћеног судског тумача
 • фотокопија пасоша.
 • доказ о уплаћеној административној такси.

Упис у матичну књигу умрлих

Неопходно је да један од сродника дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 13, телефон: 013/308-809. Потребно је приложити следећа документа:

 • потврду о смрти
 • личну карту или пасош умрлог
 • извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних.

Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка

Чланом 92. Закона о ванпарничном поступку прописана је дужност матичара, који је надлежан да изврши упис смрти у матичну књигу умрлих, да достави извод из матичне књиге умрлих оставинском суду у року од 30 дана по извршеном упису. Оставински суд, након пријема извода из матичне књиге умрлих, доноси решење којим поверава јавном бележнику да састави смртовницу.

Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка се поверава јавном бележнику на чијем се службеном подручју налази последње пребивалиште, односно боравиште оставиоца у Републици Србији. Ако оставилац није имао пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, састављање смртовнице се поверава јавном бележнику на чијем службеном подручју се налази заоставштина или њен претежни део.

Упис у матичну књигу рођених лица из бивших република СФРЈ

Упис се вриши по месту пребивалишта. Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Потребно је приложити следећа документа:

 • извод из матичне књиге рођених, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци),
 • извод из матичне књиге венчаних, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци)
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
 • уверење о пребивалишту
 • фотокопија личне карте

Упис чињеница рођења, склапање брака и смрти насталих у иностранству

Упис ових чињеница врши матичар, у Градском услужном центру, и то:
– упис чињенице рођења – услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
– упис чињенице склапања брака – услужно место број 15, телефон: 013/308-876.
– упис чињенице смрти – услужно место број 13, телефон: 013/308-809.

Упис чињеница рођења, склапања брака и смрти насталих у иностранству у домаће матичне књиге врши увек матичар, било да је документација достављена службено или од стране странке, без доношења решења, и то у месту последњег пребивалишта странке у земљи.

Потребно је приложити следећа документа:

 • извод из матичне књиге рођених мора бити на интернационалном обрасцу, по бечкој или париској конвенцији,
 • ако извод није на интернационалном обрасцу, већ на обрасцу земље порекла, обавезно мора да садржи апостил,
 • ако нема апостил, мора бити верификован од стране државног органа земље порекла а затим оверен у нашој амбасади или конзулату земље порекла,
 • ако је странка овде, а нема могућности да легализује јавну исправу, онда је треба упутити на оверу у амбасаду земље у Београду, а затим на оверу или надоверу у Савезно министарство за иностране послове.

Склапање брака преко пуномоћника

Захтев за закључење брака преко пуномоћника подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852. Потребна документа:

 • Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике
 • Уверење о држављанству за будуће супружнике
 • Копије личне карте за будуће супружнике
 • Копија личне карте за пуномоћника
 • Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код јавног бележника са изјавом о будућем презимену. Пуномоћје важи 90 дана од дана оверавања
 • Доказ о спречености личног присуства будућег супружника
 • Доказ о уплаћеној административној такси.

Враћање презимена после склапање брака

Странка која је променила презиме приликом склапања брака може у року од 60 дана од дана престанка брака матичару на Записник да да изјаву о враћање на презиме које је имала пре склапања брака.

Захтев за састављање записника о примени презимена после престанка брака подноси се у Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920. Потребна документа:

 • Важећа лична карта
 • Фотокопија пресуде о разводу брака
 • Доказ о уплаћеној административној такси

По истеку рока од 60 дана од дана престанка брака, странка може да поднесе захтев за промену личног имена, о чему се доноси решење у управном поступку.

Промена личног имена

Захтев за промену личног имена, имена и презимена подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852. Потребна документа:

 • Извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци)
 • Извод из матичне књиге венчаних (не старије од шест месеци)
 • Уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
 • Уверење да се не води истрага
 • Уверење да нема неизмирених пореских обавеза
 • Уверење да нема неизмирене законом утврђене обавезе издржавања према брачној, ванбрачној и усвојеној деци, брачном другу, родитељима и другим   сродницима
 • Фотокопија пресуде о разводу брака
 • Уверење о пребивалишту или важећа лична карта
 • Доказ о уплаћеној административној такси

Упис личног имена на језику и писму националних мањина у матичне књиге

Захтев за упис личног имена на језику и писму националних мањина подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852. Потребна документа:

 • Уверење о држављанству
 • Извод из МКР
 • Извод из МКВ
 • Изјава о називу личног имена на језику и писму националне мањине
 • Фотокопија личне карте
 • Доказ о уплаћеној административној такси

Лично име детета, родитеља, супружника и умрлог уписује се на српском језику, ћириличким писмом, а припадници националне мањине имају право на упис личног имена према језику и правопису припадника националне мањине, што не искључује паралелан упис личног имена и на српском језику, ћириличким писмом.

Увид у матичне књиге

Захтев за увид у матичне књиге подноси се у Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920. Потребна документа:

 • Писани захтев за увид у матичне књиге и списе
 • Разлози за увид у матичне књиге и списе

Накнадни упис, брисање и промена податка о нацоналнј припадности

Захтев за накнадни упис, брисање и промену податка о националности у матичној књизи рођених подноси се у Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920. Потебна документа:

 • Захтев
 • Копија личне карте

Странка даје изјаву о националној припадности на Записник о накнадном упису, брисању или промени пред матичарем који води мaтичну књигу рoђeних.

Напомена: Чланом 103. Закона o oпштем управном поступку прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, а ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Странка у складу са Законом о заштити података о личности потписује изјаву којом даје сагласност да запослени који води управни поступак за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно да ће  да ће сама за потребе поступка прибавити податке у одређеном року.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Месне канцеларије обављају послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења,  вршење пописа имовине и др.), прикупљање и достављање података за ажурирање бирачког списка, издавање уверења о чињеницама када је то одређно законом, вршење послова пријемне канцеларије, вршење административно-техничких и других послова зборова грађана, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницама месног самодоприноса и слично), пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос и пружање стручне помоћи месним заједницама.

Месне канцеларије могу да обављају и друге послове које им повери Градска управа. У месним канцеларијама могу се обављати послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Градске управе, односно лице које он овласти и органи, организације и установе, уз сагласност Градоначелника.

 • Месна канцеларија Банатски Брестовац -матичар Љиљана Томовић
  – телефон/факс: 013/626-101
  – e-пошта: ljiljana.tomovic@pancevo.rs
 • Месна канцеларија Банатско Ново Село – матичар Зоран Стојичић
  – телефон/факс: 013/615-051
  – e-пошта: zoran.stojicic@pancevo.rs
 • Месна канцеларија Глогоњ – матичар Стојанка Трајковски
  – телефон: 013/627-002 и 013/627-011
  – e-пошта: stojanka.trajkovski@pancevo.rs
 • Месна канцеларија Долово – матичар Драгана Шашић
  – телефон/факс: 013/2634-214
  – e-пошта: dragana.sasic@pancevo.rs
 • Месна канцеларија Иваново – матичар Марко Чокан
  – телефон/факс: 013/629-101 и 013/629-108
  – e-пошта: marko.cokan@pancevo.rs
 • Месна канцеларија Јабука – матичар Милена Спасић
  – телефон 013/2100-042 и 013/624-046
  – e-пошта: milena.spasic@pancevo.rs
 • Месна канцеларија Качарево – матичар Владимир Стоицов
  – телефон/факс: 013/601-263
  – e-пошта: vladimir.stoicov@pancevo.rs
 • Месна канцеларија Омољица – матичар Сава Мијатовић
  – телефон/факс: 013/617-001
  – e-пошта: sava.mijatovic@pancevo.rs
 • Месна канцеларија Старчево – матичар Јелена Хржина
  – телефон/факс: 013/631-001 и 013/631-144
  – e-пошта: jelena.hrzina@pancevo.rs

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

На територији града Панчева има 17 месних заједница, и то 8 градских и 9 сеоских месних заједница. Месне заједнице, као облик месне самоуправе су самостална правна лица. Одлуку о месним заједницама доноси Скупштина града, на основу претходног изјашњавања. грађана.

Секретаријат за општу управу  прати и координира рад месних заједница, учествује у решавању проблема у сарадњи са осталим организационим јединицама Градске управе. Организује састанке за све месне заједнице, у циљу појашњења и решавања одређених питања у различитим областима везаним за редовно функционисање и рад месних заједница, као и појединачне састанке са представницима појединих месних заједница ради сагледавања и решавања конкретних проблема. Пружа стручну, организациону и административно-техничку помоћ месним заједницама у погледу примене прописа, одржавања зборова грађана, седница органа месних заједница, као и изборима за органе месних заједница.

Израђује нацрт оснивачког акта, статута, пословника и осталих нормативних аката за потребе месне заједнице и израђује акте у поступку избора органа месних заједница,

Припрема анализе, информације и извештаје за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће и Градоначелника. Прати прописе и даје појашњења о примени истих запосленима у Месним заједницама.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  ПАНЧЕВА

 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ“
  26234 Банатски Брестовац, Маршала Тита  бр. 4 а
  Телефон: 013/626-101
  mzbanbrestovac@yahoo.com
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БАНАТСКО НОВО СЕЛО“
  26314 Банатско Ново Село,  Маршала Тита  бр. 67
  Телефон: 013 /615-051
  mz@bns.rs
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „МИТА ВУКОСАВЉЕВ“
  26227 Долово, Краља Петра I  бр. 5
  Телефон: 013/2634-214
  mzdolovo@gmail.com
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТАРЧЕВО“
  26232 Старчево, Трг неолита бр. 1
  Телефон: 013/ 631-144
  mzstarcevo@gmail.com
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ОМОЉИЦА“
  26230 Омољица, Цара Душана  бр. 2
  Телефон: 013/ 617-001
  mzomoljica@gmail.com
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ИВАНОВО“
  26233 Иваново, Бориса Кидрича бр. 9
  Телефон: 013/ 629-108
  mzivanovo013@madnet.rs
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ КАЧАРЕВО“
  26212 Качарево, Маршала Тита бр. 37
  Телефон: 013/601-030
  mz.kacarevo@madnet.rs
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЈАБУКА“
  26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича бр. 1
  Телефон: 013/ 2624-046
  mzjabuka@madnet.rs
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ГЛОГОЊ“
  26202 Глогоњ, Београдска бр. 7
  Телефон: 013/627-011
  mz1glogonj@gmail.com
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КОТЕЖ“
  26000 Панчево, Браће Јовановића бр. бб
  Телефон: 013/314-710
  mzkotezpancevo@gmail.com
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ГОРЊИ ГРАД“
  26000 Панчево, Димитрија Туцовића бр. 74
  Телефон: 013/351-016
  mzgornjigrad@open.telekom.rs
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЦЕНТАР“
  26000 Панчево, Максима Горког  бр. 25
  Телефон: 013/353-523
  mzcentarpancevo3@gmail.com
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ТЕСЛА“
  26000 Панчево,Лава Толстоја бр. 78 б
  Телефoн: 013/2515-066
  mzteslapa@gmail.com
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТРЕЛИШТЕ“
  26000 Панчево,  Вељка Влаховића бр. 19
  Телефон: 013/315-808
  strelistemesnazajednica@gmail.com
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ВОЈЛОВИЦА“
  26000 Панчево, Трг XII Војвођанске бригаде  бр. 5
  Телефон: 013/ 366-183
 • mzvojlovica.pancevo@gmail.com
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТАРИ ТАМИШ“
  26000 Панчево, Улица кестенова  бр. 4
  Телефон: 013/2638-155
  mzstaritamis@mts.rs
 • МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „МЛАДОСТ“
  26000 Панчево, Сремска бр. 38
  Телефон: 013/372-427
  mzmladost@mts.rs

Захтеви са потребном документацијом по којима поступа Секретаријат за општу управу налазе се на интернет адреси: www.pancevo.rs/usluge/javne-sluzbe/

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа обавља стручне, организационе и административно-техничке послове за Скупштину, Градоначелника и Градско веће и њихова радна тела, припрема прописе и материјале у вези са организацијом и радом Скупштине, Градоначелника и Градског већа, врши техничку обраду аката у поступку објављивања у »Службеном листу града Панчева«, врши проверу формално-правне исправности аката упућених Скупштини, Градоначелнику и Градском већу и пружа стручну помоћ одборничким групама и одборницима о питањима из надлежности Скупштине. Поступање са странкама врши у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (начин поступања представљен у глави XXI ).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Обавља све стручно-организационе послове за потребе Скупштине и радних тела Скупштине у вези са заказивањем и реализацијом седница Скупштине града Панчева и радних тела Скупштине, израђује нацрте дневног реда за седнице Скупштине, радних тела скупштине, израђује нацрт Подсетника за вођење седнице Скупштине, израђује закључке и друге акте које доноси Скупштина и радна тела Скупштине, припрема учешће на јавним расправама у поступку припреме аката, помаже одборницима скупштине у предлагању одређених питања, покретање иницијатива и формулисање одборничких питања, обавља послове у вези са издавањем „Службеног листа града Панчева.“

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Обавља све стручно-организационе послове за потребе Градског већа и радних тела градског већа у вези са заказивањем и реализацијом седница, израђује закључке и друге акте које доноси Градско веће које доноси Градско веће и радна тела Градског већа и доставља их надлежним организационим јединицама Градске управе, органима, телима, појединцима и другима.
.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Извршава нормативно-правне послове у области јавних служби, даје стручна упутства установама из области јавних служби из надлежности Града. Обавља послове првостепеног управног поступка из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и финансијске подршке породици са децом и стара се о остваривању права грађана у овим областима. Саветник за заштиту права пацијената се стара о заштити права пацијената у складу са законом.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Обавља финансијско-аналитичке послове у области јавних служби и врши контролу наменског коришћења средстава буџетских корисника.Стара се о остваривању права избеглих и расељених лица и обавља послове у вези са припремом и реализацијом конкурса из делатности повереништва за избеглице. Обавља послове контроле обрачуна накнада зарада за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебене неге детета.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Стара се о наменском и рационалном утрошку средстава која се у буџету града обезбеђују за област предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и учествује у изради нормативних акта из надлежности Одељења.Предлаже доношење одговарајућих мера ради остваривања потреба грађана у овој области. Учествује у поступку планирања буџета у области образовања и васпитања  и организује послове израде стратегија и програма. Координатор Интерресорне комисије обавља стручне послове за потребе интересорне комисије.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ, МЛАДЕ, ЦИВИЛНИ СЕКТОР И СПОРТ

Стара се о наменском и рационалном утрошку средстава која се у буџету града обезбеђују за област културе, информисања, младе, цивилни сектор и спорт и учествује у изради нормативних акта из надлежности Одељења.Предлаже доношење одговарајућих мера ради остваривања потреба грађана у овим областима.Иницира и учествује у припреми предлога пројеката са којима Град конкурише на домаћим и страним конкурсима.Координатор Канцеларије за младе и рад са организацијама цивилног друштва остварује сарадњу са невладиним организацијама, удружењима и другим организацијама цивилног сектора у области јавних служби, омладинским организацијама и иницијативама младих.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТУДИЈСКО – АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Учествује у изради Одлуке о буџету и израђује критеријуме за расподелу средстава на буџетске кориснике у области јавних служби, прати извршење буџета по позицијама и наменско трошење средстава. Обавља финансијско-књиговодствене послове у области јавних служби, припрема налоге за исплату материјалних и других трошкова, врши обрачун и пренос средстава за зараде из буџета града на жиро рачуне буџетских корисника.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА  СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Стара се о наменском и рационалном утрошку средстава која се у буџету града обезбеђују за област социјалну и здравствену заштиту и учествује у изради нормативних акта из надлежности Одељења.Предлаже доношење одговарајућих мера ради остваривања потреба грађана у овим областима.Иницира и учествује у припреми предлога пројеката са којима Град конкурише на домаћим и страним конкурсима.Обавља послове првостепеног управног поступка из дечјег додатка и стара се о остваривању права грађана у овој области.Обавља административно-техничке послове у поступцима остваривања права на једнократне новчане и друге помоћи, као и друга права и интересе грађана у области дечјег додатка, социјална заштите,  финансијске подршке породици са децом и у другим областима из делокруга рада Секретаријата.
.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ

Одељење зa обједињену процедуру у чијем саставу је Одсек за грађевинске послове, обавља послове кроз систем за електронско подношење пријава – CEOP, у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавни овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ

Одељење за легализацију обавља послове који се односе на озакоњење објекта изграђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, а предмет озакоњења су и захтеви који су поднети по раније важећим законима о легализацији, а на основу чега се издају решења о озакоњењу објекта, потврде о поднетом захтеву за озакоњење објеката и употребне дозволе за објекте који су легализовани и озакоњени .

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове, у чијем саставу је Одсек за стамбено-комуналне послове, обавља послове у вези са израде пласнких докумената (Просторног плана, односно урбанистичких планова), потврђивања пројеката парцелације и препарцелације, потврђивања урбанистичких пројеката, издавање информација о локацији о могућностима градње на парцели и спроводи стручне и административно-техничке послове за Комисију за планове; издаје решења у складу са одлуком којом се уређују монтажни објекти на јавној површини и то за постављање: киоска, контењера за мониторинг, башти, јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште; отворене угоститељске садржаје,аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кстена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда, мобилијара спортског карактера, чилера,банкомата, монтажних платформи и рампи за инвалиде, споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, одлука којим се уређује постављање балон хала спортске намене; одлука којим се уређује постављање понтона; израђује нормативно-правна акта која се односе на уређење, обезбеђење обављање и развој комуналних делатности; спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама, израду прописа из надлежности и друге послове поверене Законом о становању; обавља стручне и административно-техничке послове за Комисију за одређивање назива улица.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ

Одељење за саобраћај у оквиру надлежности и овлашћења омогућује остваривање права на бесплатно паркирање возила за особе са инвалидитетом и за труднице, издаје дозволе за снабдевање на територији Града и издаје потврде о погодности возила за обављање ауто-такси превоза.

1) За остваривање права на бесплатно паркирање возила особа са инвалидитетом потребно је да странка поднесе захтев у Градском услужном центру на услужном месту број 1 или 2. Захтев у виду писаног обрасца може се добити непосредно при подношењу поднеска или се може преузети на сајту Градске управе града Панчева. Уз захтев је неопходно приложити и следећу документацију:
– фотокопију личне карте са адресом пребивалишта;
– фотокопију решења о проценту телесног оштећења, односно врсте инвалидитета издато од надлежних институција;
– две фотографије димензија 30 х 35 мм; и
– фотокопију саобраћајне дозволе (напомена: уколико особа са инвалидитетом није власник већ корисник возила потребно је приложити уговор о лизингу или оверени купопродајни уговор).

Странка је приликом подношења захтева ослобођена обавезе плаћања градске административне таксе. Решење о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом и паркинг карту за особе са инвалидитетом, станка преузима у канцеларији 307, у временском периоду од 07:30 до 15:30 сати. За све додатне информације станка се може обратити Агенцији за саобраћај путем телефона 013/308-713.

2) За остваривање права на бесплатно паркирање возила за труднице на територији Града потребно је да странка поднесе захтев у Градском услужно м центру на услужном месту број 1 или 2. Захтев у виду писаног обрасца може се добити непосредно при подношењу поднеска или се може преузети на сајту Градске управе града Панчева.Уз захтев је неопходно приложити и следећу документацију:
– фотокопију трудничког картона или налаз лекара специјалисте са термином порођаја;
– фотокопије личних карти будућих родитеља са адресом пребивалишта;
– фотокопију саобраћаjне дозволе возила које је у власништву труднице или члана заједничког домаћинства; и
– фотокопије возачких дозвола.

Странка је приликом подношења захтева ослобођена обавезе плаћања градске административне таксе. Решење којим се трудници одобрава коришћење посебних паркиралишта на територији Града без плаћања накнаде, станка преузима у канцеларији 307, у временском периоду од 07:30 до 15:30 сати. За све додатне информације станка се може обратити Одељењу за саобраћај путем телефона 013/308-713.

3) Захтев за издавање решења којим се одобрава кретање и паркирање теретних моторних возила ради снабдевања странка подноси се у Градском услужном центру на услужном месту број 1 или 2. Захтев у виду писаног обрасца може се добити непосредно при подношењу поднеска или се може преузети на сајту Градске управе града Панчева. Уз захтев је неопходно приложити и следећу документацију:
– фотокопију саобраћајне дозволе, за возило купљено на лизинг, оверена копија уговора о лизингу;
– фотокопију решења о упису пословног субјекта у судски регистар – за правна лица;
– фотокопију решења за обављање самосталне делатности – за предузетнике;
– доказ о поседовању пореског идентификационог броја (ПИБ); и
– доказ о уплаћеној градској административној такси.

Странка је у обавези да уплати градску административну таксу у износу од 1200,00 динара по месецу снабдевања. Жиро рачун за уплату градске административне таксе се може преузети на сајту Градске управе града Панчева. За све додатне информације странка се може обратити Одељењу за саобраћај путем телефона 013/308-713.

4) Потврде о погодности возила за обављање ауто-такси превоза Одељење за саобраћај издаје на основу записника Комисије за испитивање погодности возила за обављање ауто-такси превоза, којим се констатује погодност возила за обављање ауто-такси превоза на основу претходно извршеног прегледа возила. Потврде о погодности возила за обављање ауто-такси превоза се преузимају у канцеларији 307, у временском периоду од 07:30 до 15:30 сати.

Одељење за обједињену процедуру пружа услуге физичким и правним лицима који имају право на подношења захтева за издавање дозвола у оквиру обједињене процедуре под условима пропсаним Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16) и осталим важећим правилнцима.

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15 и 96/16) за издавање дозвола у оквиру обједињене процедуре прописани су следећи рокови:
– издавања локацијских услова у року од 25 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавања решења о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– потврде пријава радова у року од 3 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавање решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавање решења о употребној дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– измена решења о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– потврда о пријави завршетка израде темеља у року од 6 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС; и
– потврда о пријави завршетка објекта у конструктивном смислу у року од 6 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС.

Одељење за легализацију пружа услуге физичким и правним лицима на основу Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр.96/15) и у складу са наведеним законом издају се решења о озакоњењу, потврде о поднетом захтеву за озакоњење објеката и решења о употреби објеката који су озакоњени (легализовани).

Одељење за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове пружа услуге физичким и правним лицима под условима пропсаним Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС“ бр.64/15), Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. лист града Панчева“, бр.29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева („Сл.лист града Панчева 9/16).

На основу Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчева“ бр.29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева („Сл.лист града Панчева 9/16) прописани су следећи рокови за издавање решења:
– за изавање решења за постављање кисока у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање башта у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање отворених угоститељских садржаја у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кестена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда,у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање мобилијара спортског карактера у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање чилера у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање банкомата у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање монтажних платформи и рампи за инвалиде у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање балон хала спортске намене у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације; и
– за издавање решења за постављање понтона у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације.

На основу Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/16) издају се решења за исељеање бесправно усељених лица. На основу Одлуке о сахрањивању и гробљима („Сл. лист града Панчева“, број 14/15, 22/16 и 38/16) издају се решења о ексхумацији. Захтеви са потребном документацијом по којима поступа Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај и важећи плански документи налазе се на интернет адреси: Урбанизам и грађевина. Захтеви у поступку обједињене процедуре налазе се у систему ЦИС-а на интернет адреси https://reid.apr.gov.rs/IDF/.
.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење за праћење стања животне средине
2) Одељење за процене утицаја, планове и програме

Радом Одељења за праћење стања животне средине руководи секретар Секретаријата за заштиту животне средине, а радом Одељења за процене утицаја, планове и програме руководи помоћник секретара Секретаријата за заштиту животне средине.

Секретаријат за заштиту животне средине обавља послове у вези са припремом одлука и других општих аката у складу са законом, обавља послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине, праћењем и контролом стања и услова животне средине на територији Града у свим областима заштите животне средине и врши послове поверене законом .

Секретаријат управља системом за континуални мониторинг квалитета ваздуха, доноси програме и планове квалитета ваздуха, организује и прати додатна и ванредна мерења квалитета ваздуха, полена, површинских и подземних вода, спроводи систематско мерење буке; информише јавност о квалитету животне средине, утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова; утврђује мере и услове за објекте чија изградња или коришћење могу угрозити животну средину, утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку обједињене процедуре; даје мишљење о потреби стратешке процене утицаја на животну средину просторних и урбанистичких планова и сагласност на Извештаје о стратешкој процени; успоставља и води регистар извора загађивања за своје подручје; спроводи поступак процене утицаја на животну средину за пројекте за које одобрење за градњу даје орган локалне самоуправе и даје мишљење у поступку процене утицаја на животну средину за пројекте који се реализују на територији Града, а који спроводе други надлежни органи; обавља послове везане за управљање отпадом и спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом из оквира своје надлежности, спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за рад стационарних извора загађења ваздуха, спроводи поступке по захтевима за издавање интегрисаних дозвола, спроводи поступке по захтевима за добијање дозвола за обављање делатности промета или дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија; обавља послове у вези са утицајем нејонизујућег зрачења; учествује у изради аката у вези са утврђивањем накнаде за заштиту и унапређење животне средине; прати реализацију мера и активности из Локалног еколошког акционог плана; припрема предлог Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средине у делу који се реализује преко овог Секретаријата, обавља послове из области очувања и рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије; припрема програме развоја зелених површина и прати њихову реализацију, програме заштите природе; даје предлог за стављање под заштиту природних добара на територији Града и обавља послове у вези са финансирањем управљања заштићеним природним добрима на територији Града,обавља послове у вези са енергетском ефикасношћу јавних објеката,обавља спровођење превентивне ДДД заштите, остварује сарадњу са другим надлежним органима и институцијама у области заштите животне средине.
.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1.1 Реализација пројекта израде Плана развоја града Панчева 2022-2028

Према Закону о планском систему Републике Србије (“Сл. гласник РС“ бр. 30/2018), обавеза локалне самоуправе је да донесе план развоја као дугорочни елемент развојног планирања за период од најмање 7 година који усваја скупштина ЈЛС. Скупштина града Панчева донела је Одлуку о изради Плана развоја града Панчева 2022-2028, број II-04-06-05/20214 од 02.04.2021. године, као иницијални акт којим започињу активности на изради планског документа најширег обухвата и највишег значаја за град. Израда плана је текла кроз рад тематских радних група којима је руководио Координациони тим за израду Плана развоја града Панчева уз укључење јавности. Након спроведеног јавног увида и јавне расправе Скупштина града Панчева је Закључком број II-04-06-5/2022-5 од 15.07.2022. године усвојила План развоја града Панчева 2022-2028.

1.2) Реализација пројекта израде Средњорочног плана града Панчева 2023-2025

У складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије, обавеза локалне самоуправе је да донесе средњорочни план као елемент операционализације дугорочног плана развоја за период од 3 године који усваја скупштина ЈЛС. Градско веће града Панчева је донело Одлуку о изради Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 број II-05-06-16/2022-38 од 3.10.2022. године. У складу са наведеном Одлуком, Градско веће града Панчева је образовало Координациони тим за израду Средњорочног плана, а на основу предлога Координационог тима, Решењем Градоначелника образоване су тематске (секторске) радне групе за израду Средњорочног плана, по областима планирања, као и за План развоја (Привредни развој, Социјални развој, Инфраструктура и урбанистичко планирање, Заштита животне средине, Локална управа и комуналне делатности и Радна група програмско буџетирање).

За израду Средњорочног плана, Град Панчево је закључио Уговор о набавци услуге израде Средњорочног плана са консултантским тимом који чине Бусинесс Девелопмент Солутионс Цонсалтнинг доо и Економски факултет Универзитета у Београду, а Секретаријат за привреду и економски развој је био задужен за праћење и реализацију уговора.

У овиру реализације пројекта израде средњорочног плана, консултанти су са представницима радних група одржали више радионица, након чега су 15. марта доставили “Нацрт Средњорочног плана града Панчева 2023-2025“ који је Координациони тим прихватио на састанку одржаном 16.03.2023. године.

Након спроведене процедуре јавне расправе на “Нацрт Средњорочног плана града Панчева 2023-2025“, Градско веће града Панчева је Закључком број II-05-06-15/2023-12 од 10.04.2023. утврдило Предлог Средњорочног плана града Панчева 2023-2025, а Скупштина града Панчева је Закључком број II-04-06-5/2023-2 od 05.06.2023. године донела Средњорочни плана града Панчева 2023-2025.

2. Праћење стања у области привредног развоја

2.1. Редовне консултације са представницима привреде које репрезентује Привредни савет града Панчева, као стално, стручно и саветодавно радно тело

– Секретаријат за привреду и економски развој прати и редовно ажурира статистичке податке који се односе на град Панчево и сачињава профил Панчева који је доступан на званичној презентацији града Панчева. Електронска верзија тренутног економског профила је доступна на званичној интернет страници града Панчева:

– Одељење за локални економски развој врши редовно обавештавање привредника о расположивим изворима финансирања (Министарство привреде, РАС, Фонд за развој РС, покрајински секретаријати, РФВ, исл.) путем обавештења која се објављују на сајту града Панчева.

2.2. Прикупљање ставова и потреба пословне заједнице на територији града Панчева

– Основ за поступање је План развоја града Панчева 2022-2028

Секретаријат за привреду и економски развој је у процесу израде Стратегије привлачења инвестиција, као и у процесу израде Плана развоја града Панчева спровео анкету за привреднике на територији града Панчева. Анкета је била доступна на сајту града Панчева, а резултати анкете су коришћени у изради Плана развоја града Панчева 2022-2028.

3. Остваривање сарадње са надлежним установама и институцијама на градском, покрајинском и републичком нивоу ради унапређења привредног развоја Града

3.1. Сарадња са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД)

Правни основ је Споразумом о чланству између града Панчева и „Националне алијансе за локални економски развој“ који је закључен 18.09.2013. године, на неодређено време;

3.2. Сарадња Развојном агенцијом Србије (РАС) и Развојном агенцијом Војводине (РАВ), покрајинским секретаријатима Владе АПВ И министарствима РС

3.3. Сарадња са Регионалном развојном агенцијом Јужни Банат д.о.о. Панчево, чији је један од оснивача град Панчево
– Правни основ за сарадњу је Уговор о оснивању Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево чији су потписници јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната и два привредна друштва;
– Обавеза се извршава кроз учешће у раду на седницама Скупштине Агенције и кроз успостављање сарадње у циљу припреме и реализације пројеката.

3.4. Сарадња са Сталном конференцијом градова и општина
– На основу чланства града Панчева у СКГО, представници Секретаријата за привреду и економски развој учествују у раду Мреже канцеларија за локални економски развој која је основана при Сталној конференцији градова и општина.

3.5. Сарадња са Развојним фондом Аутономне покрајине Војводине
– Правни основ за поступање је Споразум о успостављању сарадње закључен између Развојног фонда АПВ и Града Панчева 10.04.2014. године;
– Циљ сарадње је приближавање и лакша реализација Програма и јавних конкурса Фонда у области привреде и пољопривреде намењених физичким и правним лицима са територија локалних самоуправа у АПВ.
– Обавеза се врши преко повереника Градске управе који заинтересованим физичким и правним лицима пружају информације о јавним конкурсима Фонда у области привреде и пољопривреде. – – Правна лица, предузетници и пољопривредна газдинства на територији града Панчева се редовно обавештавају о актуелним конкурсима и јавним позивима РФВ путем линкова на сајту града, електронским путем и одговарањем на упите и по договору организују презентације актуелних рограма РФВ.

3.6 Сарадња са Агенцијом за привредне регистре
– Правни основ је бесплатни сервис за испоруку регистрованих података намењен локалним самоуправама.
– Циљ коришћења података о регистрованим правним лицима и предузетницима на територији града Панчева је креирање секторских анализа, промотивних материјала, информација за потенцијалне инвеститоре као и стратегија локалног економског развоја.
– Запослени у Секретаријату за привреду и економски развој користе податке о броју и структури правних лица и предузетника за секторске анализе, планирање, израду стратешких докумената, поступање по упитима заинтересованих инвеститора и израду промотивних материјала.

3.7. Сарадња са Националном службом запошљавања-Филијала у Панчеву
– Запослени у Секретаријату за привреду и економски развој редовно контактирају са НСЗ-Филијала Панчево поводом ажурирања података о броју регистрованих незапослених лица са територије града Панчева по различитим структурама и користе их за анализе пресека стања, планирање, израду стратешких докумената, поступање по упитима заинтересованих инвеститора и израду промотивних материјала.

4. Пружање подршке инвеститорима у складу са Законом о улагањима
Одељење за локални економски развој обавља послова јединице за локални економски развој и подршку улагањима у складу са чланом 15. став 1. тачка 5. и члан 20. став 1. Закона о улагањима

4.1. Одељење за ЛЕР поступа по упитима потенцијалних инвеститора који су заинтересовани за улагања у Панчеву.
– Правни основ за поступање је Закон о улагањима;
– Одељење за локални економски развој прукупљања релевантне информације за потребе инвеститора, као што су цена грађевинског земљишта, могућност и услови за прикључење на комуналну инфраструктуру, цена комуналних прикључака, цена комуналних услуга, подстицаји које град Панчево обезбеђује инвеститорима  и доставља потенцијалним инвеститорима.На све упите дат је одговор писмено или су тражене информације пружене на састанцима.

– Одељење за ЛЕР има обавезу да захтеве улагача решава у хитном поступку, у складу са правилима управног поступка, са правом првенства и улагачу изда јавну исправу, у најкраћем могућем року, ако улагач благовремено поднео уредну и потпуну документацију.

4.2. Подршка улагањима

Секретаријат обрађује одговоре у вези са захтевима инвеститора који инвестирају и/ или послују на подручју Северне пословне зоне.

5. Промотивне активности привредних потенцијала Града

Град путем Одељења за ЛЕР израђује промотивни материјал за потребе промовисање града као места подесног за инвестирање.

Правни основ за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева;

Секретаријат за привреду и економски развој обезбеђује промотивни материјал као што су брошуре, презентације, флајери и друго, за потребе промоције инвестиционих потенцијала града Панчева. У Секретаријату се ажурирају економски и други статистички подаци који се презентују и набавља промотивни материјал према потребама. Електронске верзије докумената су доступне на званичној интернет страници града Панчева.

6. Пружање методолошке подршке у припреми предлога интерсекторских пројеката од значаја за Град, њихову имплементацију и одрживост, као и припрему и спровођење пројеката из надлежности Секретаријата

6.1) Праћење екстерних извора финансирања и обавештавање надлежних служби, предузећа, установа о могућностима и пружање методолошке подршке за припрему пројеката

Правни основ за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева, Закључак Градског већа број: II-05-06-20/2013-13 од 10.09.2013. године о утврђивању јединствене процедуре за припрему и имплементацију интерсекторских пројеката, у оквиру Градске управе града Панчева, са којима се аплицира на конкурсе домаћих и страних извора финансирања;

Обавеза се извршава путем Одељења за подршку пројектима и то праћењем екстерних извора финансирања и обавештавањем надлежних служби у Граду Панчеву о могућностима аплицирања код различитих донатора. У процесу конкурисања Одељење за подршку пројектима пружа методолошку подршку у припреми пројектних апликација свим заинтересованим службама Градске управе, јавних и јавних комуналних предузећа, установа са територије града Панчева.

У 2024. години Град Панчево је конкурисао са 8 предлога пројеката, ради прибављања додатних средстава из екстерних извора финансирања. Од укупно 8 предлога пројеката, одобрено је 6.

Одељење за подршку пројектима је у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине конкурисало за средства из програма ,,Зелена агенда у Србији“. У децембру месецу Град је закључио споразум са УНДП-ом за почетак имплементације овог пројекта по називом „Мере за унапређење квалитета ваздуха у Панчеву“. Одобрена средства у вредности од 42.980 долара односе се на мере сузбијања амброзије на територији града.

На пројекту „Мере за унапређење квалитета ваздуха у Панчеву“ прибављане су машине за уклањање амброзије (2 малчера са карданом, 4 самоходне ротационе косачице, 2 тракторске прикључне косачица и 12 бензинских тримера).

Реализација пројекта је у току.

Одељење за подршку пројектима је обавестило потенцијалне кориснике о 29 објављених Јавних позива.

Одељење за подршку пројeктима је током 2023. године аплицирало са 15 предлога пројеката ради прибављања додатних средстава из екстерних извора финансирања. Од укупно 15 предлога, одобрено је 6. Одобрена су средства у укупном износу од 382.700.801,80 динара и 42.980 долара из стране донације.

У 2023. години анексиран је Уговор о донацији и настављена је реализација пројекта ,,Одскочна даска“ финансираног из ЕУ Програма социјалног становања и активне инклузије. Пројекат је трајао 25 месеци и завршен је 31.07.2023. године. Најважнији резултати пројекта остварени путем мера активне социјалне инклузије:

– унапређени су услови живота за 13 домицилних породица са територије града Панчева тј. 52 особе, од чега 37 деце (десет породица жртава породичног насиља, две породице лица са инвалидитетом и једна многочлана породица из опште популације),

-13 породица подржано је стамбеним решењем (укључујући куповину стамбене јединице, технички преглед стамбене јединице, независну процену тржишне вредности, нотаризацију купопродајних уговора, услугу уписа у Катастар, порез на пренос апсолутних права, мање поправке на стамбеним јединицама и организацију селидбе), као и набавком основног намештаја и беле технике,

– 13 породица је током 12 месеци имало стручну психо-социјалну подршку два породична сарадника у превазилажењу препрека у социјалној инклузији, у контактима са примајућом заједницом, институцијама и пословном заједницом и другим активностима пројекта,

– 11 стручних лица из Центра за социјални рад Панчево је прошло обуку о пружању услуге породичног сарадника,

– за 12 породица обезбеђен је баштенски алат, а за 8 корисника набављен је и професионални алат за жељена занимања,

– 1 корисник је подржан набавком моторизованих инвалидских колица, а свих 13 породица су добиле бицикл ради лакшег превоза до школе/посла,

– 1 корисница је подржана правним заступањем на суду,

– 28 корисника из свих 13 породица подржано је основним информатичким описмењавањем, свих 13 породица добиле су лаптоп рачунаре, 4 корисника су прошла обуке за додатно привређивање у пољопривредном газдинству, а 8 корисника повећало је запошљивост и стекло сертификате на жељеним преквалификационим обукама,

– 3 кориснице биле су радно ангажоване на пет месеци код три послодаваца који су остварили подстицаје.

6.2) Пружање методолошке подршке у имплементацији пројеката и учешће у тимовима за имплементацију

Правни основ за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева, Закључак Градског већа број: II-05-06-20/2013-13 од 10.09.2013. године о утврђивању јединствене процедуре за припрему и имплементацију интерсекторских пројеката, у оквиру Градске управе града Панчева, са којима се аплицира на конкурсе домаћих и страних извора финансирања;

За пројекте који су одобрени за финансирање из екстерних извора, формира се тим за имплементацију пројекта чија је улога реализација свих активности, буџета пројекта и слање свих потребних извештаја и информација.

Комплексни интерсекторски пројекти, пројекти стратешког планирања и пројекти из страних извора финансирања имају тимове с представницима различитих надлежних служби ГУ, односно јавних и јавно-комуналних предузећа, као што су Тим за имплементацију ИПА пројекта „Енергетска ефикасност- предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону“, Тим за имплементацију ИПА пројекта „Уз малу помоћ пријатења- превенција раног напуштања обавезног образовања у Панчеву“, Тим за имплементацију и праћење Стратегије равоја града Панчева 2014-2020, Тим за израду Стратегије привлачења инвестиција града Панчева 2019-2023 и сл. У раду ових интерсекторским Тимова учествује више представника секретаријата за привреду и економски развој. Одељење активно учествовује у раду тимова за израду и праћење имплементације стратешких развојних докумената града Панчева. Одељење активно учествовује у раду тимова за израду и праћење имплементације стратешких развојних докумената града Панчева.

Одељење за подршку пројктима је током 2022. године аплицирало са 5 предлога пројеката ради прибављања додатних средстава из ектерних извора финансирања. Од укупно 5 предлога одобрен је 1. Одобрено је 41.706.853,68 динара.

Град Панчево је конкурисао код Управе за капитална улагања и одобрено је

Одељење је обавестило потенцијалне кориснике о 48 објављених Јавних позива.

7. Развој и унапређење угоститељства, занатства и трговине и уређивње радног времена

Уређивање радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката

Правни основ за поступање је члан 20. тачка 6. Законa о локалној самоуправи. и члан 33. Законa о трговини;

Обавеза је извршена доношењем Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева од стране Скупштине града, на предлог Градског већа, а по нацрту Секретаријата за привреду и економски развој.

8. Развој туризма на територији града Панчева и утврђивање висине боравишне таксе

8.1. Припрема програма и пројеката у области туризма

– Правни основ за поступање је члан 20. став 1. тачка 6. Законa о локалној самоуправи, члан 12. Закона о туризму и члан 73. Закона о угоститељству;

Пројекат „Дигитализација туристичке понуде Републике Србије“

Министарство туризма, трговине и телекомуникација РС је 2021. године покренуло капитални пројекат „Дигитализација туристичке понуде републике Србије“ у који су укључене локалне самоуправе, а који има за циљ успостављање националне дигиталне платформе која ће објединити основне потребне информације о свим туристима значајним локалитетима и манифестацијама у Србији. Планирано је да се пројекат реализује кроз две фазе у току 2021. и 2022. године. У току 2021. године дефинисани су локалитети и манифестације које ће бити презентоване у оквиру портала, а у току 2022. године оквиру административног портала posetisrbiju.gov.rs реализоване су следеће активности: ажурирани су подаци за одабране локације и манифестацију “Дани Вајферта“ које ће бити представљене испред града Панчева, ажурирани су текстови о локалитетима/манифестацијама и унети на портал према пропозицијама из „Упутства за коришћење административног портала“ достављеном од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација, припремљене су и постављене репрезентативне фотографије и припремљен је превод комплетног садржаја на енглески језик. Све активности су реализоване у року који је одередило министарство.У току 2023.и 2024. Године ажурирани су подаци на платформи у складу са инструкцијама министарства

8.2. Праћење рада и програмска сарадња са Туристичком организацијом града Панчева

– Правни основ за поступање је члан 20. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи и члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева.

У току 2022. године одржане су следеће манифестације које је реализовао ТОП или ТОП у сарадњи са Градском управом или другим актерима: “Дани Вајферта“, “Летњи дани“, „Преображењски дани“ коју је организовала Туристичка организација града Панчева у сарадњи са Месном заједницом „Горњи град“ и удружењем жена „Панчевке – Горњи град“ „Кирвај“ чији су организатори били Месна заједница Војловица и Туристичка организација града Панчева и Панчевачка новогодишња чаролија.

Правни основ за поступање је члан 41. Закона о туризму;

Обавеза се извршава у поступку припреме и реализације програмског буџета града Панчева, анализом и припремом формално правног материјала за Градско веће и Скупшину града Панчева у вези са доношењм Програма рада и Финансијског плана и Извештаја о раду и финансијском пословању Туристичке организације града Панчева, а на основу предлога Туристичке организације града Панчева и одлука Управног одбора ТОП.

8.3. Организација градских манифестација

– Правни основ за поступање је члан 20. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи и члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева.

Секретаријат за привреду и економски развој припрема предлоге одлука о проглашењу градских манифестација, односно манифестација које су од интереса за град Панчево.

У 2024. години реализоване су следеће манифестације које је реализовао ТОП у срадњи са удржењима грађана: „Сланинијада“ у Качареву, „Осмомартовски базар“ и „Ускршњи базар“ у Панчеву.

У току 2023. године одржане су следеће манифестације које је реализовао ТОП, ТОП у сарадњи са удружењима или удружења грађана самостално: “Сланинијада“, “Ускршњи базар“, “Дани Вајферта“, “Летњи дани“ и “Преображењски дани“ које је организовала Месна заједница „Горњи град“ и удружење жена „Панчевке – Горњи град“,“Кирвај“, “Новогодишња чаролија“ и Дочек Деда Мраза“.

У току 2022. године одржане су следеће манифестације које је реализовао ТОП или ТОП у сарадњи са Градском управом или другим актерима: “Дани Вајферта“, “Летњи дани“, „Преображењски дани“ коју је организовала Туристичка организација града Панчева у сарадњи са Месном заједницом „Горњи град“ и удружењем жена „Панчевке – Горњи град“ „Кирвај“ чији су организатори били Месна заједница Војловица и Туристичка организација града Панчева и Панчевачка новогодишња чаролија.

9. Категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића

– Правни основ за поступање је члан 17, члан 18. став 4. и 5, члан 20, члан 24. и члан 32. Закона о угоститељству и члан 32. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај и члан. 10 Правилника о категоризацији угоститељских објеката за смештај на територији града Панчева;

– Секретаријат за привреду и економски развој, по захтеву странке, у управном поступку доноси решење о утврђивању категорије угоститељског објекта на предлог Комисије за категоризацију угоститељских објеката за смештај на територији града Панчева.

У Секретаријату за привреду и економски развој се води евиденција угоститеља, категорисаних и некатегорисаних угоститељских објеката, уносе се подаци о угоститељима и угоститељским објектима у Централни информациони систем у области угоститељства и туризма (портал еТуриста) који се води при Министарству  туризма и омладине и креирају се налози за угоститеље са територије града Панчева за приступ истом.

10. Реализација мера подршке предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање и мера подршке привредним и другим субјектима на територији града Панчева

10.1. Реализација Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева

Градско веће града Панчева, на седници одржаној дана 03.04.2024. године, разматрало је Предлог Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2024. годину, па је по прибављеном позитивном мишљењу Савета за запошљавање града Панчева и датим Закључком II Савета за запошљавање града Панчева бр. II-06-06-18/2024-2 од14.03.2024. године усвојило Локални акциони план за запошљавање града Панчева за 2024. годину.

Линк: http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=5261

У оквиру реализације ЛАПЗ за 2024. годину расписани су следећи јавни позиви:

1. Јавни позив студентима за учешће у мери „Студентска летња пракса“ у 2024. години расписан је од 15.04.2024. године до 20.05.2024.године.Јавни позив је у току.

2. Јавни позив за учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшањ практичне и пројектне наставе“ расписан је 15.04.2024.  године до 20.05.2024. Јавни позив је у току.

3. Јавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2024.  години, расписан је 15.04.2024.  године до 20.05.2024. Јавни позив је у току. 

4. Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2043. години је у припреми.

5. Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2024. години је у припреми.

6. Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2024. години је у припреми.

7. Сајам запошљавања –    Планирани термин одржавања Сајма је 05.06.2024. године.

11. Пружање стручне подршке Савету за запошљавање Града и Привредном савету Града

11.1. Обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Привредног савета града Панчева

Правни основ за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева. Обавеза се извршава кроз састанке Привредног савета.

11.2. Обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање града Панчева

Правни основ  за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева. Обавеза се извршава кроз састанке Савета за запошљавање града Панчева.

12. Решавање у првом степену у управним стварима из своје надлежности и издавање уверења о чињеницама о којима се воде службене евиденција – издавање уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављање послова ауто-такси превоза за период до 2006. године.ј, а по захтеву странке или Републичког / Покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Правни основ за поступање је Закон о општем управном поступку и члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева. Уверење о статусу предузетника (регистрованих пре 2006. године) издаје се на основу службених евиденција Секретаријата за привреду и економски развој, а по захтеву странке.