1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Јединствени бирачки списак

Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграде града Панчева, радним даном од 7:30 – 15:30, телефон 013/308-820.

Јединствени бирачки списак води Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са Законом о јединственом бирачом списку. Део бирачког списка за подручје града Панчева ажурира (врши упис, брисање, измене, допуне и исправке) Секретаријат за општу управу, као поверен посао.

Увид у јединствени бирачки списак – увид у јединствени бирачки списак грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу. Више информација можете добити на телефон: 013/308-820, или путем e-поште на: birackispisak@pancevo.rs. Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем, на званичном сајту Министарства  државне управе и локалне самоуправе- Упит у јединствени бирачки списак, уношењем јединственог матичног броја грађана. Потребан документ за увид у јединствени бирачки списак је лична карта.

Упис, измене, допуне, исправке и брисање из дела бирачког списка – упис, измене, допуне, исправке и брисање из дела бирачког списка врше се по службеној дужности или по захтеву странке. Захтев се подноси Секретаријату за општу управу. Потребна документа за упис, измене, допуне, исправке и брисање из дела бирачког списка (у зависности од основа за промену у јединственом бирачком списку) су:
– захтев;
– лична карта;
– извод из матичне књиге рођених;
– извод из матичне књиге венчаних;
– уверење о држављанству;
– решење о отпусту из држављанства Републике Србије;
– извод из матичне књиге умрлих (за лице које се брише из бирачког списка);
– решење о лишењу пословне способности (за брисање из бирачког списка лица које је лишено пословне способности); и
– картон о пријави боравка (за интерно расељена лица).

Такса за упис, брисање, измене, допуне и исправке у јединственом бирачком списку се не плаћа.

Посебан бирачки списак националне мањине

Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине. Захтев грађани могу предати:
– лично, радним данима од 7:30-15:30 часова, у Секретаријату за општу управу, на адреси: Трг краља Петра I 2-4, канцеларија број 107;
– путем месних канцеларија на територији града Панчева; или
– путем поште на адресу Градска управа града Панчева – Секретаријат за општу управу, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево, e-mail: birackispisak@pancevo.rs

На сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе Упит у посебан бирачки списак постављени су захтеву за упис и брисање из бирачког списка, а могу се преузети и у Градској управи града Панчева, Служби бирачког списка, канцеларија број 107 на првом спрату и у месним канцеларијама. Потребно је да захтев буде читко попуњен и потписан од стране подносиоца захтева. Сви подаци у захтеву морају да буду попуњени истоветно као у личној карти подносиоца.

Такса за упис, брисање, измене, допуне и исправке у посебном бирачком списку националних мањина се не плаћа.

НАПОМЕНА

Чланом 103. Закона o oпштем управном поступку прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, а ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Странка у складу са Законом о заштити података о личности потписује изјаву којом даје сагласност да запослени који ажурира бирачки списак за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно да ће  да ће сама за потребе поступка прибавити податке у одређеном року.

АРХИВА

У Архиви се води архивска књига, врши улагање архивираних предмета у регистратурске јединице-фасцикле по роковима чувања, врши попис безвредног регистратурског материјала у поступку излучивања безвредног регистратурског материјала; врши примопредаја регистратурског материјала, дају на увид предмети и техничка документација референтима, врши одабирање архивске грађе, попис и излучивање безвредног регистратурског материјала.
Странка или треће лице које има правни интерес у предмету може поднети захтев за разгледање предмета из архиве и о свом трошку преписивати и фотокопирати списе архивираних предмета, као и тражити увид у пројектну документацију.
Странка подноси захтев у Градском услужном центру, на услужним местима 2, 3 и 4, телефони: 013/308-788 и 013/308-789

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

У Пријемној канцеларији, на основу закона и упутства из области канцеларијског пословања и прописа о издавању радне књижице, обављали су се послови који се односе на преглед, отварање, распоређивање поште, пријем захтева од странака, завођење захтева и отварање омота путем АОП-а, развођење архивирањем предмета, обавештавања о нерешеним и решеним предметима, оверавање потписа рукописа и преписа, издавање радних књижица, експедовање поште, пријем и достављање интерне доставне књиге и други послови из надлежности пријемне канцеларије.

Пријем поднесака за рад са странкама

Пријем поднесака и рад са странкама обавља се у Градском услужном центру, на услужним местима број  2, 3 и 4, телефони: 013/308-788 и 013/308-789

На овим услужним местима обављају се следећи послови :
– Пријем поднесака, жалби, приговора, допуна, лично или путем поште;
– Доношење пројеката из Архиве, на захтев странке;
– Вршење претраге на рачунару и обавештавање заинтересоване странке, о кретању заведеног предмета;
– Усмена обавештења

Овера потписа, рукописа и преписа

Градска управа града Панчева од 1. марта 2017. године не обаља послове овере потписа, рукописа и преписа у просторијама Градског услужног центра и месним канцеларијама на територији града Панчева.

У складу са чланом 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, Градска управа града Панчево, од 1. марта 2017. године, није више надлежна за обављање послова овере потписа, рукописа и преписа, тако да наведени послови прелазе у искључиву надлежност јавних бележника.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОСНОВНОГ СУДА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ:

 • Бранислав Медаковић, ул. Војводе Радомира Путника бр. 22, тел. 013/335-709, 335-236
 • Љиљана Крстић Милаков, ул. Жарка Зрењанина бр. 7, тел. 013/345-801
 • Моника Абци Тадић, ул. Максима Горког бр. 4, тел. 013/210-04-83, 065/376-23-40
 • Снежана Јукић, ул. Др Светислава Касапиновића бр. 22а, стан бр. 1, тел. 013/252-15-47

Радне књижице

Градска управа града Панчева од 1. јануара 2016. године не  издаје радне књижице

Члан 204. Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и Правилник о радној књижици (“Службени гласник РС”, број 17/97) престају да важе 1. јануара 2016. године.
Радне књижице издате закључно са 31. децембром 2015. године настављају да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у те књижице могу да служе као доказ за остваривање права из радног односа и других права у складу са законом.

Увид у списе предмета

Захтев за увид у списе предмета подноси се у Градском услужном центру, на услужним местима број  2, 3 и 4, телефони: 013/308-788 и 013/308-789

Потребна документа

– Захтев

– Доказ о плаћеној административној такси

Захтев за  препис исправе могу тражити правна и физичка лика, уколико су странке у предмету, а трећа лица могу поднети захтев, ако учине вероватним свој правни интерес.

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Служба има седиште у улици Змај Јовиној број 5, локал број 5, телефон 332-586, радно време од 09,00-13,00 часова.

Служба бесплатне правне помоћи основана је 1. фебруара 2005. године на основу Споразума о спровођењу „Пројекта Бесплатна правна помоћ у Панчеву“ закљученог између Омбудсмана Каталоније, Адвокатске Коморе Војводине и Општине Панчево.
Циљ покретања система је да се грађанима омогући приступ Правди, путем Службе за правно саветовање и Службе адвокатског заступања на суду.
Служба бесплатне правне помоћи ради у оквиру локалне самоуправе – Града Панчева и финасира се из Буџета Града,
У складу са Законом о бесплатној правној помоћи, Град Панчево и Адвокатска комора Војводине, дана 25. септембра 2019. године закључили су Уговор о организовању Заједничке службе бесплатне правне помоћи у Граду Панчеву.

У Заједничкој служби бесплатне правне помоћеи организовано је пружање бесплатних правних савета и састављање поднесака (захтева, предлога, молбе, притужбе или приговора), сем иницијалних аката којима се покреће судски поступак и поднесака који се подносе током већ покренутог судског поступка.

Заступање, као облик бесплатне правне помоћи  врше адвокати у складу са Законом о бесплатној правној помоћи.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА

Одељење за лични статус грађана, на основу закона и упутстава, обавља послове који се односе на матичну књигу рођених, венчаних и умрлих у два примерка, врши послове издавања извода из матичних књига и уверења на основу података из матичних књига и склапања брака, издавања уверења о држављанству, вођење поступка и доношење решења о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

МАТИЧАРСКА СЛУЖБА

Издавање уверења о држављанству

Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 308-920.
– захтев за издавање уверења о држављанству
– доказ о плаћеној административној такси

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Захтев за издавање уверења о држављанству можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева

Уверења о држављанству се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених уверења не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

ОСНОВ И МЕСТО УПИСА У КЊИГУ ДРЖАВЉАНА И ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ

Oд 01.08.1948. – 31.12.1952. лица су уписана по месту пребивалишта
Лица рођена од 01.01.1953.-13.03.1972. уписана су по месту уписа оца (једног од родитеља)
Лица рођена од 14.03.1973.-26.12.1979. уписана су по месту пребивалишта родитеља у моменту рођења детета
Лица рођена од 27.12.1979. уписују се по месту рођења

Издавање извода из матичне књиге рођених

Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
– захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
– доказ о плаћеној административној такси

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Изводи из матичне књиге рођених се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Издавање извода из матичне књиге венчаних

Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
– захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних
– доказ о плаћеној административној такси

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Изводи из матичне књиге венчаних се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених уверења не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Издавање извода из матичне књиге умрлих

Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8 телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
– захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих
– доказ о плаћеној административној такси

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Изводи из матичне књиге умрлих се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених уверења не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Уверење о слободном брачном стању

Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању подноси се у Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920
Потребна документа:
– извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),
– уверење о држављанству (не старији од шест месеци),
– важећа лична карта
– пријава пребивалишта
– фотокопија пасоша и извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу лица са којим странка има намеру да склапи брак у иностранству.

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа
– Извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци)
– Извод из матичне књиге венчаних (не старије од 6 месеци)
– Потврду о смрти издату од надлежног лекара
– Извештај матичара да чињеница смрти није уписана у МК умрлих (овај извештај издаје матичар по месту где је наступила смрт).
– Доказ о уплаћеној административној такси

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа
– Извод из матичне књиге венчаних (за дете рођено у браку) или извода из матичне књиге рођених (за родитеље детета рођеног ван брака)
– Отпусну листу болнице (да је дете рођено у болници или потврду бабице, лекара да је дете рођено у стану)
– Потврду матичара Општине, односно Месне канцеларије, према месту рођења детета, да дете није уписано у матичну књигу рођених
– Уверење о пребивалишту (за родитеље детета)

Потврда о породичном стању за употребу у иностранству

Захтев за издавање потврде о породичном стању за употребу у иностранству подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Потребна документа
– Доказ о сродству (извод из МКР или МКВ)
– Доказ о пребивалишту
– Уверење из Катастра непокретности
– Уговор о раду са послодавцем
– Потврда Тржишта рада да је издржавано лице незапослено
– Потврда о редовном школовању за децу
– Доказ о уплаћеној административној такси

Потврда о издржавању за употребу у иностранству

Захтев за издавање потврде о издржавању за употребу у иностранству подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, тел. 013/308-852.
Потребна документа
– Доказ о сродству (извод из МКР или МКВ)
– Доказ о пребивалишту
– Уверење из Катастра непокретности
– Потврда ПИО о укупно исплаћеној пензији за претходну годину, односно да није издржавано лице није корисник пензије
– Потврда Тржишта рада да је издржавано лице незапослено
– Потврда о редовном школовању за децу
– Доказ о уплаћеној административној такси

Издавање потврде о животу (издаје се ради регулисања иностраних пензија)

Захтев за издавање потврде о животу подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Потребна документа

– Захтев
– Образац потврде

– Доказ о уплаћеној административној такси

Исправка података у матичним књигама

Захтев за исправку података у матичној књизи подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа
1) Извод из матичне књиге у којој се врши исправка (не старији од шест месеци)
2) Извод из матичне књиге на основу кога се врши исправка (не старији од шест месеци)
3) доказ о уплаћеној административној такси.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене у браку

Неопходно је да један од родитеља дође лично код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана рођења.
– Извод из матичне књиге венчаних (не старији од шест месеци), уколико родитељи нису склопили бран на територији града Панчева,
– важећа лична карта за оба родитеља.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене ван брака

Неопходно је да оба родитеља дођу личко код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана рођења.
Потребно је приложити следећа документа:
– извод из матичне књиге рођених за оба родитеља (не старији од шест месеци)
– уверење о држављанству за оба родитеља (не старије од шест месеци),
– важеће личне карте за оба родитеља.

Потебно је да оба родитељи дођу код матичара. Отац детета даје изјаву о признању очинства а мајка детета сагласност на признање.

Ако је мајка навела оца детета у Пријави рођења није потребна њена сагласност.

Склапање брака

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876
Потребна документа
– извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
– уверење о држављанству (не старији од шест месеци)
– важеће личне карте
– доказ о уплаћеној административној такси

Склапање другог брака

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876
Потребна документа
– извод из матичне књиге рођених са клаузулом о престанку или разводу брака (не старије од шест месеци) или правоснажну пресуду о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих за покојног супружника, уколико је први брак престао смрћу супружника
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
– важеће личне карте.
– доказ о уплаћеној административној такси

Склапање брака, ако су будући супружници малолетна лица

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876
Потребна документа
– извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци)
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
– важеће личне карте.
– Решење надлежног суда који се даје дозвола за склапање брака малолетног лица
– доказ о уплаћеној административној такси

Склапање брака са страним држављанином

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 308-876
Потребна документа:
– извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу за страног држављанина (не старији од шест месеци),
– уверење о слободном брачном стању – оригинал са преводом од стране овлашћеног судског тумача
– фотокопија пасоша.
– доказ о уплаћеној административној такси.

Упис у матичну књигу умрлих

Неопходно је да један од сродника дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 13, телефон: 013/308-809.
Потребно је приложити следећа документа:
– потврду о смрти
– личну карту или пасош умрлог
– извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних.

Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка

Чланом 92. Закона о ванпарничном поступку прописана је дужност матичара, који је надлежан да изврши упис смрти у матичну књигу умрлих, да достави извод из матичне књиге умрлих оставинском суду у року од 30 дана по извршеном упису.
Оставински суд, након пријема извода из матичне књиге умрлих, доноси решење којим поверава јавном бележнику да састави смртовницу.
Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка се поверава јавном бележнику на чијем се службеном подручју налази последње пребивалиште, односно боравиште оставиоца у Републици Србији. Ако оставилац није имао пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, састављање смртовнице се поверава јавном бележнику на чијем службеном подручју се налази заоставштина или њен претежни део.

Упис у матичну књигу рођених лица из бивших република СФРЈ

Упис се вриши по месту пребивалишта.
Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Потребно је приложити следећа документа:
– извод из матичне књиге рођених, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци),
– извод из матичне књиге венчаних, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци)
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
– уверење о пребивалишту
– фотокопија личне карте

Упис чињеница рођења, склапање брака и смрти насталих у иностранству

Упис ових чињеница врши матичар, у Градском услужном центру, и то:
– упис чињенице рођења – услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
– упис чињенице склапања брака – услужно место број 15, телефон: 013/308-876.
– упис чињенице смрти – услужно место број 13, телефон: 013/308-809.

Упис чињеница рођења, склапања брака и смрти насталих у иностранству у домаће матичне књиге врши увек матичар, било да је документација достављена службено или од стране странке, без доношења решења, и то у месту последњег пребивалишта странке у земљи.
Потребно је приложити следећа документа:
– извод из матичне књиге рођених мора бити на интернационалном обрасцу, по бечкој или париској конвенцији,
– ако извод није на интернационалном обрасцу, већ на обрасцу земље порекла, обавезно мора да садржи апостил,
– ако нема апостил, мора бити верификован од стране државног органа земље порекла а затим оверен у нашој амбасади или конзулату земље порекла,
– ако је странка овде, а нема могућности да легализује јавну исправу, онда је треба упутити на оверу у амбасаду земље у Београду, а затим на оверу или надоверу у Савезно министарство за иностране послове.

Склапање брака преко пуномоћника

Захтев за закључење брака преко пуномоћника подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа
– Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике

– Уверење о држављанству за будуће супружнике

– Копије личне карте за будуће супружнике

– Копија личне карте за пуномоћника
– Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код јавног бележника са изјавом о будућем презимену. Пуномоћје важи 90 дана од дана оверавања

– Доказ о спречености личног присуства будућег супружника
– Доказ о уплаћеној административној такси.

Враћање презимена после склапање брака

Странка која је променила презиме приликом склапања брака може у року од 60 дана од дана престанка брака матичару на Записник да да изјаву о враћање на презиме које је имала пре склапања брака.

Захтев за састављање записника о примени презимена после престанка брака подноси се у

Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920

Потребна документа:

– Важећа лична карта

-Фотокопија пресуде о разводу брака

– Доказ о уплаћеној административној такси

По истеку рока од 60 дана од дана престанка брака, странка може да поднесе захтев за промену личног имена, о чему се доноси решење у управном поступку.

Промена личног имена

Захтев за промену личног имена, имена и презимена подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа

– Извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци)
– Извод из матичне књиге венчаних (не старије од шест месеци)
– Уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
– Уверење да се не води истрага
– Уверење да нема неизмирених пореских обавеза
– Уверење да нема неизмирене законом утврђене обавезе издржавања према брачној, ванбрачној и усвојеној деци, брачном другу, родитељима и другим   сродницима
– Фотокопија пресуде о разводу брака
– Уверење о пребивалишту или важећа лична карта
– Доказ о уплаћеној административној такси

Упис личног имена на језику и писму националних мањина у матичне књиге

Захтев за упис личног имена на језику и писму националних мањина подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа
– Уверење о држављанству

– Извод из МКР

– Извод из МКВ

– Изјава о називу личног имена на језику и писму националне мањине

– Фотокопија личне карте

-Доказ о уплаћеној административној такси

Лично име детета, родитеља, супружника и умрлог уписује се на српском језику, ћириличким писмом, а припадници националне мањине имају право на упис личног имена према језику и правопису припадника националне мањине, што не искључује паралелан упис личног имена и на српском језику, ћириличким писмом.

Увид у матичне књиге

Захтев за увид у матичне књиге подноси се у Градском услужном центру,

услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920

Потребна документа

– Писани захтев за увид у матичне књиге и списе

– Разлози за увид у матичне књиге и списе

Накнадни упис, брисање и промена податка о нацоналнј припадности

Захтев за накнадни упис, брисање и промену податка о националности у матичној књизи рођених подноси се у Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920

Потебна документа

-Захтев

-Копија личне карте

Странка даје изјаву о националној припадности на Записник о накнадном упису, брисању или промени пред матичарем који води мaтичну књигу рoђeних.

НАПОМЕНА

Чланом 103. Закона o oпштем управном поступку прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, а ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Странка у складу са Законом о заштити података о личности потписује изјаву којом даје сагласност да запослени који води управни поступак за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно да ће  да ће сама за потребе поступка прибавити податке у одређеном року.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Месне канцеларије обављају послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења,  вршење пописа имовине и др.), прикупљање и достављање података за ажурирање бирачког списка, издавање уверења о чињеницама када је то одређно законом, вршење послова пријемне канцеларије, вршење административно-техничких и других послова зборова грађана, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницама месног самодоприноса и слично), пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос и пружање стручне помоћи месним заједницама.

Месне канцеларије могу да обављају и друге послове које им повери Градска управа.
У месним канцеларијама могу се обављати послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Градске управе, односно лице које он овласти и органи, организације и установе, уз сагласност Градоначелника.

Месна канцеларија Банатски Брестовац -матичар Љиљана Томовић
– телефон/факс: 013/626-101
– e-mail: ljiljana.tomovic@pancevo.rs

Месна канцеларија Банатско Ново Село – матичар Зоран Стојичић
– телефон/факс: 013/615-051
– e-mail: zoran.stojicic@pancevo.rs

Месна канцеларија Глогоњ – матичар Стојанка Трајковски
– телефон: 013/627-002 и 013/627-011
– email: stojanka.trajkovski@pancevo.rs

Месна канцеларија Долово – матичар Драгана Шашић
– телефон/факс: 013/2634-214
– e-mail: dragana.sasic@pancevo.rs

Месна канцеларија Иваново – матичар Марко Чокан
– телефон/факс: 013/629-101 и 013/629-108
– e-mail: marko.cokan@pancevo.rs

Месна канцеларија Јабука – матичар Милена Спасић
– телефон 013/2100-042 и 013/624-046
– e-mail: milena.spasic@pancevo.rs

Месна канцеларија Качарево – матичар Владимир Стоицов
– телефон/факс: 013/601-263
– e-mail: vladimir.stoicov@pancevo.rs

Месна канцеларија Омољица – матичар Сава Мијатовић
– телефон/факс: 013/617-001
– e-mail: sava.mijatovic@pancevo.rs

Месна канцеларија Старчево – матичар Драгана Стојадиновић
– телефон/факс: 013/631-001 и 013/631-144
– e-mail: dragana.stojadinovic@pancevo.rs

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

На територији града Панчева има 17 месних заједница, и то 7 градских и 9 сеоских месних заједница.

Месне заједнице, као облик месне самоуправе су самостална правна лица.

Одлуку о месним заједницама доноси Скупштина града, на основу претходног изјашњавања. грађана.

Секретаријат за општу управу  прати и координира рад месних заједница, учествује у решавању проблема у сарадњи са осталим организационим јединицама Градске управе. Организује састанке за све месне заједнице, у циљу појашњења и решавања одређених питања у различитим областима везаним за редовно функционисање и рад месних заједница, као и појединачне састанке са представницима појединих месних заједница ради сагледавања и решавања конкретних проблема. Пружа стручну, организациону и административно-техничку помоћ месним заједницама у погледу примене прописа, одржавања зборова грађана, седница органа месних заједница, као и изборима за органе месних заједница.

Израђује нацрт оснивачког акта, статута, пословника и осталих нормативних аката за потребе месне заједнице и израђује акте у поступку избора органа месних заједница,

Припрема анализе, информације и извештаје за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће и Градоначелника. Прати прописе и даје појашњења о примени истих запосленима у Месним заједницама.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  ПАНЧЕВА

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ”

26234 Банатски Брестовац, Маршала Тита  бр. 4 а

Телефон: 013/626-101

mzbanbrestovac@yahoo.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “БАНАТСКО НОВО СЕЛО”

26314 Банатско Ново Село,  Маршала Тита  бр. 67

Телефон: 013 /615-051

mz@bns.rs

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “МИТА ВУКОСАВЉЕВ”

26227 Долово, Краља Петра I  бр. 5

Телефон: 013/2634-214

mzdolovo@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “СТАРЧЕВО”

26232 Старчево, Трг неолита бр. 1

Телефон: 013/ 631-144

mzstarcevo@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ОМОЉИЦА”

26230 Омољица, Цара Душана  бр. 2

Телефон: 013/ 617-001

mzomoljica@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ИВАНОВО”

26233 Иваново, Бориса Кидрича бр. 9

Телефон: 013/ 629-108

mzivanovo013@madnet.rs

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ” КАЧАРЕВО”

26212 Качарево, Маршала Тита бр. 37

Телефон: 013/601-030

mz.kacarevo@madnet.rs

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ЈАБУКА”

26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича бр. 1

Телефон: 013/ 2624-046

mzjabuka@madnet.rs

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ГЛОГОЊ”

26202 Глогоњ, Београдска бр. 7

Телефон: 013/627-011

mz1glogonj@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “КОТЕЖ”

26000 Панчево, Браће Јовановића бр. бб

Телефон: 013/314-710

mzkotezpancevo@gmail.com

ЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ГОРЊИ ГРАД”

26000 Панчево, Димитрија Туцовића бр. 74

Телефон: 013/351-016

mzgornjigrad@open.telekom.rs

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ЦЕНТАР”

26000 Панчево, Максима Горког  бр. 25

Телефон: 013/353-523

mzcentarpancevo3@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ТЕСЛА”

26000 Панчево,Лава Толстоја бр. 78 б

Телефoн: 013/2515-066

mzteslapa@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “СТРЕЛИШТЕ”

26000 Панчево,  Вељка Влаховића бр. 19

Телефон: 013/315-808

mzstreliste@gmail.com

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ВОЈЛОВИЦА”

26000 Панчево, Трг XII Војвођанске бригаде  бр. 5

Телефон: 013/ 366-183

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “СТАРИ ТАМИШ”

26000 Панчево, Улица кестенова  бр. 4

Телефон: 013/2638-155

mzstaritamis@mts.rs

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “МЛАДОСТ”

26000 Панчево, Сремска бр. 38

Телефон: 013/372-427

mzmladost@mts.rs

Захтеви са потребном документацијом по којима поступа Секретаријат за општу управу налазе се на интернет адреси: www.pancevo.rs/usluge/javne-sluzbe/

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа обавља стручне, организационе и административно-техничке послове за Скупштину, Градоначелника и Градско веће и њихова радна тела, припрема прописе и материјале у вези са организацијом и радом Скупштине, Градоначелника и Градског већа, врши техничку обраду аката у поступку објављивања у »Службеном листу града Панчева«, врши проверу формално-правне исправности аката упућених Скупштини, Градоначелнику и Градском већу и пружа стручну помоћ одборничким групама и одборницима о питањима из надлежности Скупштине. Поступање са странкама врши у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (начин поступања представљен у глави XXI ).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Обавља све стручно-организационе послове за потребе Скупштине и радних тела Скупштине у вези са заказивањем и реализацијом седница Скупштине града Панчева и радних тела Скупштине, израђује нацрте дневног реда за седнице Скупштине, радних тела скупштине, израђује нацрт Подсетника за вођење седнице Скупштине, израђује закључке и друге акте које доноси Скупштина и радна тела Скупштине, припрема учешће на јавним расправама у поступку припреме аката, помаже одборницима скупштине у предлагању одређених питања, покретање иницијатива и формулисање одборничких питања, обавља послове у вези са издавањем “Службеног листа града Панчева.”

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Обавља све стручно-организационе послове за потребе Градског већа и радних тела градског већа у вези са заказивањем и реализацијом седница, израђује закључке и друге акте које доноси Градско веће које доноси Градско веће и радна тела Градског већа и доставља их надлежним организационим јединицама Градске управае, органима, телима, појединцима и другима.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ:

Извршава нормативно-правне послове у области јавних служби, даје стручна упутства установама из области јавних служби из надлежности Града. Обавља послове првостепеног управног поступка из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и финансијске подршке породици са децом и стара се о остваривању права грађана у овим областима. Саветник за заштиту права пацијената се стара о заштити права пацијената у складу са законом.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Обавља финансијско-аналитичке послове у области јавних служби и врши контролу наменског коришћења средстава буџетских корисника.Стара се о остваривању права избеглих и расељених лица и обавља послове у вези са припремом и реализацијом конкурса из делатности повереништва за избеглице. Обавља послове контроле обрачуна накнада зарада за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебене неге детета.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Стара се о наменском и рационалном утрошку средстава која се у буџету града обезбеђују за област основног и средњег образовања и учествује у изради нормативних акта из надлежности Одељења.Предлаже доношење одговарајућих мера ради остваривања потреба грађана у овој области.Учествује у поступку планирања буџета у области образовања и организује послове израде стратегија и програма. Координатор Интерресорне комисије обавља стручне послове за потребе интересорне комисије.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ, МЛАДЕ, ЦИВИЛНИ СЕКТОР И СПОРТ

Стара се о наменском и рационалном утрошку средстава која се у буџету града обезбеђују за област културе, информисања, младе, цивилни сектор и спорт и учествује у изради нормативних акта из надлежности Одељења.Предлаже доношење одговарајућих мера ради остваривања потреба грађана у овим областима.Иницира и учествује у припреми предлога пројеката са којима Град конкурише на домаћим и страним конкурсима.Координатор Канцеларије за младе и рад са организацијама цивилног друштва остварује сарадњу са невладиним организацијама, удружењима и другим организацијама цивилног сектора у области јавних служби, омладинским организацијама и иницијативама младих.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТУДИЈСКО – АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Учествује у изради Одлуке о буџету и израђује критеријуме за расподелу средстава на буџетске кориснике у области јавних служби, прати извршење буџета по позицијама и наменско трошење средстава. Обавља финансијско-књиговодствене послове у области јавних служби, припрема налоге за исплату материјалних и других трошкова, врши обрачун и пренос средстава за зараде из буџета града на жиро рачуне буџетских корисника.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРEДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Стара се о наменском и рационалном утрошку средстава која се у буџету града обезбеђују за област предшколског васпитања и образовања, социјалну и здравствену заштиту и учествује у изради нормативних акта из надлежности Одељења.Предлаже доношење одговарајућих мера ради остваривања потреба грађана у овим областима.Иницира и учествује у припреми предлога пројеката са којима Град конкурише на домаћим и страним конкурсима.Обавља послове првостепеног управног поступка из дечјег додатка и стара се о остваривању права грађана у овој области.Обавља административно-техничке послове у поступцима остваривања права на једнократне новчане и друге помоћи, као и друга права и интересе грађана у области дечјег додатка, социјална заштите, образовања, финансијске подршке породици са децом и у другим областима из делокруга рада Секретаријата.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ

Одељење зa обједињену процедуру у чијем саставу је Одсек за грађевинске послове, обавља послове кроз систем за електронско подношење пријава – CEOP, у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавни овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ

Одељење за легализацију обавља послове који се односе на озакоњење објекта изграђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, а предмет озакоњења су и захтеви који су поднети по раније важећим законима о легализацији, а на основу чега се издају решења о озакоњењу објекта, потврде о поднетом захтеву за озакоњење објеката и употребне дозволе за објекте који су легализовани и озакоњени .

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове, у чијем саставу је Одсек за стамбено-комуналне послове, обавља послове у вези са израде пласнких докумената (Просторног плана, односно урбанистичких планова), потврђивања пројеката парцелације и препарцелације, потврђивања урбанистичких пројеката, издавање информација о локацији о могућностима градње на парцели и спроводи стручне и административно-техничке послове за Комисију за планове; издаје решења у складу са одлуком којом се уређују монтажни објекти на јавној површини и то за постављање: киоска, контењера за мониторинг, башти, јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште; отворене угоститељске садржаје,аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кстена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда, мобилијара спортског карактера, чилера,банкомата, монтажних платформи и рампи за инвалиде, споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, одлука којим се уређује постављање балон хала спортске намене; одлука којим се уређује постављање понтона; израђује нормативно-правна акта која се односе на уређење, обезбеђење обављање и развој комуналних делатности; спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама, израду прописа из надлежности и друге послове поверене Законом о становању; обавља стручне и административнотехничке послове за Комисију за одређивање назива улица.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ

Одељење за саобраћај у оквиру надлежности и овлашћења омогућује остваривање права на бесплатно паркирање возила за особе са инвалидитетом и за труднице, издаје дозволе за снабдевање на територији Града и издаје потврде о погодности возила за обављање ауто-такси превоза.

1) За остваривање права на бесплатно паркирање возила особа са инвалидитетом потребно је да странка поднесе захтев у Градском услужном центру на услужном месту број 1 или 2. Захтев у виду писаног обрасца може се добити непосредно при подношењу поднеска или се може преузети на сајту Градске управе града Панчева. Уз захтев је неопходно приложити и следећу документацију:
– фотокопију личне карте са адресом пребивалишта;
– фотокопију решења о проценту телесног оштећења, односно врсте инвалидитета издато од надлежних институција;
– две фотографије димензија 30 х 35 мм; и
– фотокопију саобраћајне дозволе (напомена: уколико особа са инвалидитетом није власник већ корисник возила потребно је приложити уговор о лизингу или оверени купопродајни уговор).

Странка је приликом подношења захтева ослобођена обавезе плаћања градске административне таксе. Решење о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом и паркинг карту за особе са инвалидитетом, станка преузима у канцеларији 307, у временском периоду од 07:30 до 15:30 сати. За све додатне информације станка се може обратити Агенцији за саобраћај путем телефона 013/308-713.

2) За остваривање права на бесплатно паркирање возила за труднице на територији Града потребно је да странка поднесе захтев у Градском услужно м центру на услужном месту број 1 или 2. Захтев у виду писаног обрасца може се добити непосредно при подношењу поднеска или се може преузети на сајту Градске управе града Панчева.Уз захтев је неопходно приложити и следећу документацију:
– фотокопију трудничког картона или налаз лекара специјалисте са термином порођаја;
– фотокопије личних карти будућих родитеља са адресом пребивалишта;
– фотокопију саобраћаjне дозволе возила које је у власништву труднице или члана заједничког домаћинства; и
– фотокопије возачких дозвола.

Странка је приликом подношења захтева ослобођена обавезе плаћања градске административне таксе. Решење којим се трудници одобрава коришћење посебних паркиралишта на територији Града без плаћања накнаде, станка преузима у канцеларији 307, у временском периоду од 07:30 до 15:30 сати. За све додатне информације станка се може обратити Одељењу за саобраћај путем телефона 013/308-713.

3) Захтев за издавање решења којим се одобрава кретање и паркирање теретних моторних возила ради снабдевања странка подноси се у Градском услужном центру на услужном месту број 1 или 2. Захтев у виду писаног обрасца може се добити непосредно при подношењу поднеска или се може преузети на сајту Градске управе града Панчева. Уз захтев је неопходно приложити и следећу документацију:
– фотокопију саобраћајне дозволе, за возило купљено на лизинг, оверена копија уговора о лизингу;
– фотокопију решења о упису пословног субјекта у судски регистар – за правна лица;
– фотокопију решења за обављање самосталне делатности – за предузетнике;
– доказ о поседовању пореског идентификационог броја (ПИБ); и
– доказ о уплаћеној градској административној такси.

Странка је у обавези да уплати градску административну таксу у износу од 1200,00 динара по месецу снабдевања. Жиро рачун за уплату градске административне таксе се може преузети на сајту Градске управе града Панчева. За све додатне информације странка се може обратити Одељењу за саобраћај путем телефона 013/308-713.

4) Потврде о погодности возила за обављање ауто-такси превоза Одељење за саобраћај издаје на основу записника Комисије за испитивање погодности возила за обављање ауто-такси превоза, којим се констатује погодност возила за обављање ауто-такси превоза на основу претходно извршеног прегледа возила. Потврде о погодности возила за обављање ауто-такси превоза се преузимају у канцеларији 307, у временском периоду од 07:30 до 15:30 сати.

Одељење за обједињену процедуру пружа услуге физичким и правним лицима који имају право на подношења захтева за издавање дозвола у оквиру обједињене процедуре под условима пропсаним Законом о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС”, бр. 113/15 и 96/16) и осталим важећим правилнцима.

На основу Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 113/15 и 96/16) за издавање дозвола у оквиру обједињене процедуре прописани су следећи рокови:
– издавања локацијских услова у року од 25 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавања решења о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– потврде пријава радова у року од 3 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавање решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавање решења о употребној дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– измена решења о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– потврда о пријави завршетка израде темеља у року од 6 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС; и
– потврда о пријави завршетка објекта у конструктивном смислу у року од 6 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС.

Одељење за легализацију пружа услуге физичким и правним лицима на основу Закона о озакоњењу објеката (“Сл. гласник РС”, бр.96/15) и у складу са наведеним законом издају се решења о озакоњењу, потврде о поднетом захтеву за озакоњење објеката и решења о употреби објеката који су озакоњени (легализовани).

Одељење за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове пружа услуге физичким и правним лицима под условима пропсаним Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл. гласник РС” бр.64/15), Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Сл. лист града Панчева“, бр.29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева („Сл.лист града Панчева 9/16).

На основу Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Сл.лист града Панчева” бр.29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева (“Сл.лист града Панчева” бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева (“Сл.лист града Панчева 9/16) прописани су следећи рокови за издавање решења:
– за изавање решења за постављање кисока у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање башта у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање отворених угоститељских садржаја у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кестена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда,у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање мобилијара спортског карактера у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање чилера у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање банкомата у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање монтажних платформи и рампи за инвалиде у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање балон хала спортске намене у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације; и
– за издавање решења за постављање понтона у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације.

На основу Закона о становању и одржавању стамбених зграда (“Сл. гласник РС”, бр. 104/16) издају се решења за исељеање бесправно усељених лица. На основу Одлуке о сахрањивању и гробљима (“Сл. лист града Панчева”, број 14/15, 22/16 и 38/16) издају се решења о ексхумацији. Захтеви са потребном документацијом по којима поступа Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај и важећи плански документи налазе се на интернет адреси: Урбанизам и грађевина. Захтеви у поступку обједињене процедуре налазе се у систему ЦИС-а на интернет адреси https://reid.apr.gov.rs/IDF/.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење за праћење стања животне средине
2) Одељење за процене утицаја, планове и програме

Радом Одељења за праћење стања животне средине руководи секретар Секретаријата за заштиту животне средине, а радом Одељења за процене утицаја, планове и програме руководи помоћник секретара Секретаријата за заштиту животне средине.

Секретаријат за заштиту животне средине обавља послове у вези са припремом одлука и других општих аката у складу са законом, обавља послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине, праћењем и контролом стања и услова животне средине на територији Града у свим областима заштите животне средине и врши послове поверене законом .

Секретаријат управља системом за континуални мониторинг квалитета ваздуха, доноси програме и планове квалитета ваздуха, организује и прати додатна и ванредна мерења квалитета ваздуха, полена, површинских и подземних вода, спроводи систематско мерење буке; информише јавност о квалитету животне средине, утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова; утврђује мере и услове за објекте чија изградња или коришћење могу угрозити животну средину, утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку обједињене процедуре; даје мишљење о потреби стратешке процене утицаја на животну средину просторних и урбанистичких планова и сагласност на Извештаје о стратешкој процени; успоставља и води регистар извора загађивања за своје подручје; спроводи поступак процене утицаја на животну средину за пројекте за које одобрење за градњу даје орган локалне самоуправе и даје мишљење у поступку процене утицаја на животну средину за пројекте који се реализују на територији Града, а који спроводе други надлежни органи; обавља послове везане за управљање отпадом и спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом из оквира своје надлежности, спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за рад стационарних извора загађења ваздуха, спроводи поступке по захтевима за издавање интегрисаних дозвола, спроводи поступке по захтевима за добијање дозвола за обављање делатности промета или дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија; обавља послове у вези са утицајем нејонизујућег зрачења; учествује у изради аката у вези са утврђивањем накнаде за заштиту и унапређење животне средине; прати реализацију мера и активности из Локалног еколошког акционог плана; припрема предлог Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средине у делу који се реализује преко овог Секретаријата, обавља послове из области очувања и рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије; припрема програме развоја зелених површина и прати њихову реализацију, програме заштите природе; даје предлог за стављање под заштиту природних добара на територији Града и обавља послове у вези са финансирањем управљања заштићеним природним добрима на територији Града,обавља послове у вези са енергетском ефикасношћу јавних објеката,обавља спровођење превентивне ДДД заштите, остварује сарадњу са другим надлежним органима и институцијама у области заштите животне средине.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1.1) Израда програма и спровођење пројеката локалног економског развоја и старање о унапређивању општег оквира за привређивање
Учешће у изради и имплементацији Стратегији развоја града Панчева 2014-2020, као и годишњих извештаја о имплементацији:
Правни основ за поступање је члан 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи;
Обавеза је извршена доношењем Стратегије развоја града Панчева као и годишњих планова за имплементацију и годишњих извештаја о реализацији Стратегије од стране Скупштине града Панчева, на предлог Тима за за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020.

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=3372

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=3369

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=3368

http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=3372

1.2) Израда Стратегијe привлачења инвестиција 2019-2023,
Правни основ за поступање је члан 20. став 1. тачка 1. и 7. Закона о локалној самоуправи. Доношење стратегије привлачења инвестиција предвиђено је Стратегијом развоја града Панчева 2014-2020;
Стратегијa, као први стратешки документ града Панчева у овој области, доноси се ради:
даљег унапређивања услова пословања у граду Панчеву и интензивирања промоције Панчева као локације за директне инвестиције и
реализације директних инвестиција у форми гринфилд и браунфилд пројеката, уз оснивање нових малих бизниса као подршка великим пројектима.
Основни циљ израде Стратегије састоји се у свеобухватној анализи садашњег стања сектора микро, малих и средњих привредних друштава у граду Панчеву, као информационој основи за формулисање предлога општих и посебних циљева, односно стратешких мера за даљи развој сектора ММСПД у целини, као и у оквиру изабраних приоритетних привредних делатности и грана.

За потребе израде Стратегије, на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. XI-13-404-169/2018 град Панчево као наручилац је закључио Уговор о набавци услуге израде Стратегије привлачења инвестиција (у даљем тексту: Уговор) са добављачем BDO „BUSSINES ADVISORY“ DOO из Београда, који је имао пројектни задатак, да у сарадњи са градом Панчевом, обезбеди израду нацрта документа. У складу са Уговором добављач је формирао екстерни тим који се састоји од три стручњака из области привлачења инвестиција, у следећем саставу: Драган Пејчић –вођа тима/руководилац пројекта, др Дејан Молнар, члан тима и Јован Миљковић, члан тима.

На основу пријаве града Панчева на покрајински: „Конкурс за суфинансирање пројеката ЈЛС за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних политика“, Пројекат израде Стратегије привлачења инвестиција града Панчева je прихваћен и суфинансиран од стране Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Ради реализације целокупног пројекта Решењем Градског већа града Панчева број:II-05-06-14/2018-76 од 23.11.2018.године, број:II-05-06-14/2018-80 од 11.12.2018.године и број:II-05-06-14/2019-4 од 29.01.2019.године, образован је Тим за реализацију пројекта израде Стратегије привлачења инвестиција, са задатком да:
– координира процес израде Стратегије привлачења инвестиција,
– сарађује са стручним извођачем посла (добављачем) по Уговору о набавци услуге
израде Стратегије привлачења инвестиција бр. XI-13-404-169/2018, Друштвом за
пословно саветовање BDO „BUSSINES ADVISORY“ DOO из Београда – екстерним тимом,
– стручно и активно учествује у реализацији и изради нацрта текста, даје упутства и предлаже корекције, надгледа рад и прати имплементацију пројекта по фазама
– спроведе јавни увид,
– пружи подршку екстерном тиму у припреми извештаја са презентацијом Нацрта Стратегије привлачења инвестиција Градском већу града Панчева ради утврђивања и упућивања предлога Скупштини града Панчева на разматрање и усвајање. Поред Градоначелника и градске менаџерке овај Тим је образован од запослених из Секретаријата за привреду економски развој.

Јавна расправа о Нацрту Стратегије привлачења инвестиција града Панчева 2019-2023. одржана је у периоду од 29. маја до 17. јуна 2019.године.

Обавеза је извршена доношењем Стратегије привлачења инвестиција 2019-2023 од стране Скупштине града Панчева, закључком број II-04-06-3/2019-4, od 12. 07.2019. године
http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=3395
1.3) Учешће у изради и имплементацији Плана капиталних инвестиција 2018-2020, као и годишњих извештаја о реализацији
–  Правни основ за поступање је члан 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи и Стратегија развоја града Панчева 2014-2020;
– Обавеза је извршена  доношењем Плана капиталних инвестиција 2018-2020 од стране Скупштине града Панчева http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2675 , као и уасвајањем од стране Градског већа града Панчева Извештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града панчева 2015-207, а све на предлог Тима за ревизију Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2017-2020.  http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=2981
1.4) Учешће у припреми и имплементацији пројеката од значаја за локални економски развој
1.4.1) “Опремање Северне пословно-индустријска зоне”
Правни основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020, Одлука о буџету града Панчева за 2019. годину и План капиталних инвестиција 2018-2020;
Обавеза се врши на основу Одлуке о буџету за 2019. годину путем Секретаријата за инвестиције.
1.4.2) “Пројекат за изградњу градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне, са реконструкцијом црпне станице”
–  Правни основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020, Одлука о буџету града Панчева за 2018. годину и  План капиталних инвестиција 2017-2020;
–  Обавеза се врши на основу Одлуке о буџету за 2018. годину путем ЈКП “Водовод и канализација” Панчево и Секретаријата за инвестиције.
1.4. Сертификација града Панчева – стицање сертификата града Панчева као града са повољним пословним окружењем према BFC SEE стандарду
Правни основ за поступање је Закључак Градског већа број II-05-06-14/2018-70 од 23.10.2018. године којим је дата сагласност да град Панчево приступити процесу рецертификације у Програму цертификације градова и општина са повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи – “Buisness friendly certifikate South east Europe – BFC SEE“.
Закључком Градског већа града Панчева брoј II-05-06-14/2019-54 od 5.9.2019. године образован је Тим за ресертификацију града Панчева који је задужен за реализацију активности у вези са ресертификацијом.

2. Праћење стања у области привредног развоја
2.1. Редовне консултације са представницима привреде које репрезентује Привредни савет града Панчева, као стално, стручно и саветодавно радно тело
Основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020;
Обавеза се извршава кроз редовне састанке Привредног савета, који се одржавају минимум на кварталном нивоу. Сем представника привреде града Панчеву, у раду Савета учествују и градоначелник и помоћник градоначелника за економски развој-градски менаџер.
Секретаријат за привреду и економски развој прати и редовно ажурира статистичке податке који се односе на град Панчево и сачињава профил Панчева који је доступан на званичној презентацији града Панчева.
2.2. Прикупљање ставова и потреба пословне заједнице на територији града Панчева
Основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020;
Секретаријат за привреду и економски развој је у процесу израде Стратегије привлачења инвестиција спровео анкету за привреднике на територији града Панчева. Анкета је била доступна на сајту града Панчева, а достављена је и електронском поштом предузетницима. Резултати анкете су коришћени у изради Стратегије привлачења инвестиција 2019-2023.
3. Остваривање сарадње са надлежним установама и институцијама на градском, покрајинском и републичком нивоу ради унапређења привредног развоја Града
3.1. Сарадња са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД)
Правни основ је Споразумом о чланству између града Панчева и „Националне алијансе за локални економски развој“ који је закључен 18.09.2013. године, на неодређено време;
Закључком Градског већа града Панчева, град Панчево је 2019. године променио категорију чланства у Националној алијанси за локални економски развој и приступио категорији ,,Амбасадори + Промо“. Ова категорија чланства подразумева процес ресертификације града Панчева и учешће у НАЛЕД-овој иницијативи ,,Уметност Србије“ посвећеној промоцији културе и уметности на локалу у 2019. години.
Секретар Секретаријата за привреду и економски развој председава Форумом стручњака за локални економски развој. Форум се бави питањима од значаја за унапређењима економског развоја локалних самоуправа, као и унапређењима рада Канцеларија за ЛЕР.

3.2. Сарадња Развојном агенцијом Србије (РАС) и Развојном агенцијом Војводине (РАВ), покрајинским секретаријатима Владе АПВ И министарствима РС

3.3. Сарадња са Регионалном развојном агенцијом Јужни Банат д.о.о. Панчево, чији је један од оснивача град Панчево
Правни основ за сарадњу је Уговор о оснивању Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево чији су потписници јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната и два привредна друштва;
Обавеза се извршава кроз учешће у раду на седницама Скупштине Агенције и кроз успостављање сарадње у циљу припреме и реализације пројеката.
3.4. Сарадња са Сталном конференцијом градова и општина
На основу чланства града Панчева у СКГО, представници Секретаријата за привреду и економски развој учествују у раду Мреже канцеларија за локални економски развој која је основана при Сталној конференцији градова и општина.
У Секретаријату за привреду и економски развој се води и ажурира СЛАП база инфраструктурних пројеката која садржи пројекте предвиђене за финансирање из екстерних извора финансирања као и пројекте који се финансирају преко Канцеларије за управљање јавним улагањима а реализују на територији града Панчева.
3.5. Сарадња са Развојним фондом Аутономне покрајине Војводине
Правни основ за поступање је Споразум о успостављању сарадње закључен између Развојног фонда АПВ и Града Панчева 10.04.2014. године;
Циљ сарадње је приближавање и лакша реализација Програма и јавних конкурса Фонда у области привреде и пољопривреде намењених физичким и правним лицима са територија локалних самоуправа у АПВ
Обавеза се врши преко повереника Градске управе који заинтересованим физичким и правним лицима пружају информације о јавним конкурсима Фонда у области привреде и пољопривреде.
4. Пружање подршке инвеститорима у складу са Законом о улагањима Одељење за локални економски развој обавља послова јединице за локални економски развој и подршку улагањима у складу са чланом 15. став 1. тачка 5. и члан 20. став 1. Закона о улагањима
4.1. Одељење за ЛЕР поступа по упитима потенцијалних инвеститора који су заинтересовани за улагања у Панчеву.
Правни основ за поступање је Закон о улагањима;
Одељење за локални економски развој прукупљања релевантне информације за потребе инвеститора, као што су цена грађевинског земљишта, могућност и услови за прикључење на комуналну инфраструктуру, цена комуналних прикључака, цена комуналних услуга, подстицаји које град Панчево обезбеђује инвеститорима и слично и доставља потенцијалним инвеститорима.
У току 2018. године било је 32 упита потенцијалних (претежно страних) инвеститора, а до септембра 2019. године било је 10 упита потенцијалних инвеститора који су се обраћали Градоначелнику или Секретаријату за привреду и економски развој у циљу истраживања услова за реализацију инвестиционих пројеката у Панчеву. На све упите дат је одговор писмено или су тражене информације пружене на састанцима.
Одељење за ЛЕР има обавезу да захтеве улагача решава у хитном поступку, у складу са правилима управног поступка, са правом првенства и улагачу изда јавну исправу, у најкраћем могућем року, ако улагач благовремено поднео уредну и потпуну документацију.

4.2. Подршка улагањима
У периоду од почетка 2019. године успешно су реализоване све активности на завршетку прве фазе инвестиционог пројекта немачке компаније ZF Serbia d.o.o. и успешно су реализоване све активности за почетак градње друге фазе њихове инвестиције у Панчеву. У периоду фебруар/март је урађен Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта – катастарске парцеле број 9416/25 К.О. Панчево привредном друштву ZF Serbia d.o.o. чиме су се стекли услови за почета реализације II фазе инвестиције компаније ZF у Панчеву. Ова фаза подразумева улагања у висини од додатних 60.000.000 евра и запошљавање минимум 460 радних места до 2022. године (кумулативно са првом фазом то је улагање од 160 милиона евра и минимум 1000 радних места у производњи, не рачунајући запослене у Развојном центру чија је изградња такође планирана у другој фази). У изради Елабората, у оквиру Тима који је формирало Градско веће учествовало је три чланице из Секретаријата, а секретар секретаријата је оперативни координатор свих активности на реализацији ове инвестиције у Панчеву.
Други инвестициони пројекат чија је реализација започета ове године је инвестиција компаније FIREFLY PRODUCTIONS која је за потребе изградње филмског студија купила по тржишној цени парцелу у јавној својини града Панчева површине око 6 хектара.

5. Промотивне активности привредних потенцијала Града
5.1. Град путем Одељења за ЛЕР учествује на инвестиционим и другим сајмовима, формумима и презентацијама са циљем представљања потенцијала за улагање у Панчево.
Правни основ за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева;
У складу са Закључком Градског већа града Панчева број: II-05-06-15/2017-74 од 20.11.2017. године, Градоначелник града Панчева је потписао Споразум о сарадњи ради заједничког наступа на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера чији су потписници Аутономна покрајина Војводина, Развојна Агенција Војводине д.о.о Нови Сад и градови са територије АПВ. Споразум је закључен у циљу заједничког наступа на међународним сајамским манифестацијама од значаја за презентовање инвестиционог потенцијала Аутономне покрајине Војводине, а према Годишњем програму манифестација. Носилац укупне активности на реализацији овог споразума је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
5.2. Град путем Одељења за ЛЕР израђује промотивни материјал за потребе промовисање града као места подесног за инвестирање.
Правни основ за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева;
Секретаријат за привреду и економски развој обезбеђује промотивни материјал као што су брошуре, презентације, флајери и друго, за потребе промоције инвестиционих потенцијала града Панчева. У Секретаријату се ажурирају економски и други статистички подаци који се презентују и набавља промотивни материјал према потребама. Електронске верзије докумената су доступне на званичној интернет страници града Панчева.
http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2014/07/2017-Investment-potentials-of-the-city-Pancevo.pdf
 http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2019/02/Pan%C4%8Devo_PPT_januar_2019.pdf
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=fG5wL97TYrw
6. Пружање методолошке подршке у припреми предлога интерсекторских пројеката од значаја за Град, њихову имплементацију и одрживост, као и припрему и спровођење пројеката из надлежности Секретаријата
6.1) Праћење екстерних извора финансирања и обавештавање надлежних служби, предузећа, установа о могућностима и пружање методолошке подршке за припрему пројеката
– Правни основ за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева , Закључак Градског већа број: II-05-06-20/2013-13 од 10.09.2013. године о утврђивању јединствене процедуре за припрему и имплементацију интерсекторских пројеката, у оквиру Градске управе града Панчева, са којима се аплицира на конкурсе домаћих и страних извора финансирања;
– Обавеза се извршава путем Одељења за подршку пројектима и то праћењем екстерних извора финансирања и обавештавањем надлежних служби у Граду Панчеву о могућностима аплицирања код различитих донатора. У процесу конкурисања Одељење за подршку пројектима пружа методолошку подршку у припреми пројектних апликација свим заинтересованим службама Градске упрве, јавних и јавних комуналних предузећа, установа са територије града Панчева.
У 2018. години потенцијални апликанти из јавног сектора били су обавештени о могућностима аплицирања на 82 конкурса/јавна позива домаћих и страних извора финансирања. Органи Града Панчева, установе културе, здравствене и социјалне заштите, образовања и ЈП/ЈПК су током 2018. године аплицирали са 214 предлога пројеката ради прибављања додатних средстава из ектерних извора финансирања, од којих је 96 одобрено за финансирање, што је за 19 више него у претходној години. У овом периоду значајнија средства одобрена су из домаћих извора финансирања.
6.2) Пружање методолошке подршке у имплементацији пројеката и учешће у тимовима за имплементацију
– Правни основ за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева, Закључак Градског већа број: II-05-06-20/2013-13 од 10.09.2013. године о утврђивању јединствене процедуре за припрему и имплементацију интерсекторских пројеката, у оквиру Градске управе града Панчева, са којима се аплицира на конкурсе домаћих и страних извора финансирања;
– За пројекте који су одобрени за финансирање из екстерних извора, формира се тим за имплементацију пројекта чија је улога реализација свих активности, буџета пројекта и слање свих потребних извештаја и информација.
Комплексни интерсекторски пројекти, пројекти стратешког планирања и пројекти из страних извора финансирања имају тимове с представницима различитих надлежних служби ГУ, односно јавних и јавно-комуналних предузећа, као што су Тим за имплементацију ИПА пројекта „Енергетска ефикасност- предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону“, Тим за имплементацију ИПА пројекта „Уз малу помоћ пријатења- превенција раног напуштања обавезног образовања у Панчеву“, Тим за имплементацију и праћење Стратегије равоја града Панчева 2014-2020, Тим за израду Стратегије привлачења инвестиција града Панчева 2019-2023 и сл. У раду ових интерсекторским Тимова учествује више представника секретаријата за привреду и економски развој.
6.3) Послови на Пројекату „”Eнергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија – Србија“
Два представника Секретаријата су чланови Тима за имплементацију пројекта „”Eнергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија – Србија“ који је реализован у претходних 27 месеци. Циљ пројекта је спровођење мера енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије на јавним објектима. Укупна вредност пројекта је 1.353.167 евра од чега је буџет града Панчева 792.776 евра, а буџет општине Решица 560.391 евра. У оквиру пројекта су спроведене мере повећања енергетске ефикасности на објету Хале спортова у Панчеву, а у оквиру пројекта су реализоване и промотивне активности на тему заштите животне средине. http://www.pancevo.rs/en/energy-efficiency-romania-serbia/
7. Развој и унапређење угоститељства, занатства и трговине и уређивње радног времена
7.1. Уређивање радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката
Правни основ за поступање је члан 20. тачка 6. Законa о локалној самоуправи. и члан 33. Законa о трговини;
Обавеза је извршена доношењем Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева од стране Скупштине града, на предлог Градског већа, а по нацрту Секретаријата за привреду и економски развој.
8. Развој туризма на територији града Панчева и утврђивање висине боравишне таксе
8.1. Припрема програма и пројеката у области туризма
Правни основ за поступање је члан 20. став 1. тачка 6. Законa о локалној самоуправи, члан 12. Закона о туризму и члан 73. Закона о угоститељству;
Обавеза је извршена усвајањем Стратегије развоја града Панчево – Стратешки приоритет 11: Развој туризма, укључивање туристичке понуде Панчева у понуду Београда http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=886.
Представници Секретаријата за привреду и економски развој су били чланови тима у оквиру пројекта РРАЈБ којим је израђена Судија туристучког потенцијала Јужнобанатског округа – акциони план.
8.2. Праћење рада и програмска сарадња са Туристичком организацијом града Панчева
Правни основ за поступање је члан 41. Закона о туризму;
Обавеза се извршава у поступку припреме и реализације програмског буџета града Панчева, анализом и припремом формално правног материјала за Градско веће и Скупшину града Панчева у вези са доношењм Програма рада и Финансијског плана и Извештаја о раду и финансијском пословању Туристичке организације града Панчева, а на основу предлога Туристичке организације града Панчева и одлука Управног одбора ТОП.
8.3. Припрема Одлуке о висини боравишне таксе
Правни основ за поступање је члан 20. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
Скупштина града Панчева је донела Одлуку о боравишној такси (“Службени лист града Панчева” бр. 15/10 и 20/10). Ступањем на снагу Закона о угоститељству (,,Службени гласник РС”, број 17/19) стекли су се услови за измену Одлуке, те је сачињен Нацрт Одлуке о боравишној такси на основу члана 73. став 1. Закона о угоститељству и члана 5. Уредбе о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања (,,Службени гласник РС“ бр. 47/2019 и 51/2019). Након усаглашавања нацрта одлуке са другим организационим јединицама Градске управе, Секретаријат ће организовати јавни увид и спровести даљу процедуру за доношење одлуке.
8.4) Организација градских манифестација
Правни основ за поступање је члан 20. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи и члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева;
Секретаријат за привреду и економски развој је у сарадњи са другим организационим јединицама Градске управе и установама током 2018. године организовао манифестације: 9. Еко регата Тамиш,   12. Дан Дунава и 8.Новогодишњи базар;

http://www.pancevo.rs/privreda/vii-eko-regata-tamis-pancevo/;
http://www.pancevo.rs/privreda/javni-poziv-za-ucesce-na-manifestaciji-dan-dunava/;
http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/44956/

У мају 2019. године реализована је манифестација Дани Дунава, док ће 9. Новогодишњи базар бити организован у децембру 2019. године. Средства за њихову реализацију обезбеђена су Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину.

9. Категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића
Правни основ за поступање је члан 17. став 3, члан 18. став 4. и 5, члан 20, члан 24. и члан 32. Закона о угоститељству, члан 32. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај и члан 10. Правилника о категоризацији угоститељских објеката за смештај на територији града Панчева;
Секретаријат за привреду и економски развој, по захтеву странке, у управном поступку доноси решење о утврђивању категорије угоститељског објекта за смештај, на предлог Комисије за категоризацију приватног смештаја на територији града Панчева.

10. Реализација мера подршке предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање и мера подршке привредним и другим субјектима на територији града Панчева
10.1. Реализација Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2019. Годину
Правни основ за поступање је члан 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености и Локални акциони план за запошљавање града Панчева за 2019. годину усвојен од стране Градског већа града панчева број II -05-06-14/2019-10 од 20.02.2019.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној дана 20.02.2019. године, разматрало је Предлог Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2019. годину, па је по прибављеном позитивном мишљењу Савета за запошљавање града Панчева датим Закључком  Савета за запошљавање града Панчева бр. II-06-06-19/201-1 од 08.02.2019. године донело Локални акциони план за запошљавање града Панчева за 2019. годину; http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=3194

Обавеза се извршава путем јавних позива које расписује Градоначелник града Панчева за следеће мере: 1. Стручна пракса, 2. Јавни радови за категорију теже запошљивих лица, 3. Студентска летња пракса, 4.  Организовање сајма за запошљавање, 5. Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење  наставе, 5. Програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању), 7.  Додела субвенција  почетницима у бизнису – самозапошљавање, 8. НИС ШАНСА и 9. Субвенције за отварање нових радних места.  Средства по јавним позивима се додељују на основу акта који доноси Градоначелник града Панчева по предходно прибављеном мишљењу Савета за запошљавање града Панчева.
10.2. Реализација мера подшке МСПП сектору
Правни основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020, Стратешки приоритет 1: Унапређивање пословног амбијента Одлука о додели бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије Панчева за набавку машина и опреме (”Сл. Лист града Панчева број 13/2017 и 16/2019).
Обавеза се извршава расписивањем Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије Панчева за куповину машина и опреме према закључку Градоначелника (конкурс за 2019. годину расписан је 24.07.2019. године). Средства по јавном конкурсу додељују се на основу акта Градоначелника града Панчева, а на предлог Комисије за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева.
11. Пружање стручне подршке Савету за запошљавање Града и Привредном савету Града
11.1. Обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Привредног савета града Панчева
Правни основ за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева.
Обавеза се извршава кроз састанке Привредног савета.
11.2. Обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање града Панчева
Правни основ  за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева.
Обавеза се извршава кроз састанке Савета за запошљавање града Панчева.
12. Решавање у првом степену у управним стварима из своје надлежности и издавање уверења о чињеницама о којима се воде службене евиденција – издавање уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављање послова ауто-такси превоза за период до 2006. године.
Правни основ за поступање је Закон о општем управном поступку и члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева
Уверење о статусу предузетника (регистрованих пре 2006. године) издаје се на основу службених евиденција Секретаријата за привреду и економски развој, а по захтеву странке.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Одељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство

– Израда нацрта годишњих планова, програма и материјала из делокруга рада Одељења односно одговарајућих планских аката предвиђених законом и одлукама органа Града Панчева, као и достава података републичким и покрајинским и органима потребних за доношење и спровођење основа заштите, коришћења и унапређења пољпривредног земљишта у државној својини, који се односе на територију Града Панчева,
– Учествовање у припреми буџета, финансијског плана и плана јавних набавки у делу који се односи на делокруг Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој,
– Праћење реализације уговора, споразума, протокола и других докумената у којима је једна од страна Град Панчева, а који се односе на делокруг Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој,
– прати стање пољопривредне инфраструктуре (каналска мрежа, мрежа атарских путева, противградна превентива и др.); прати стање постојећих ветрозаштитних појасева и подизање нових на територији града Панчева
– Учествовање у изради нацрта и предлагање доношења планских аката и докумената за израду основа заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта у државној својини који се односе на територију Града Панчева,
– Учествовање у изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике,
– Пружање савета и давање информација у вези расписаних јавних конкурса,
– Пружање стручне помоћи и праћење рада пољопривредника и пољопривредних удружења на територији Града Панчева,
– Праћење стања у области сточарства и задругарства у граду Панчеву, предлагање мера за побољшање стања у овој области, праћење прописа и доношење иницијатива за предузимање обавезних мера и активности када је то обавеза Градске управе града Панчева, иницирање, израда нацрта и предлагање доношења планских аката и докумената у области сточарства који се односе на територију Града Панчева,
– Обављање нормативно-правних послова из делокруга рада Секретаријата, вођење управног поступка и решавање у правном поступку из надлежности Секретаријата, посебно поступак у вези промене намене пољопирвредног земљишта,
– Учествовање у раду пољочуварске службe града Панчева.
– Информације о пролећној сетви, припремама за жетву, жетви стрних жита, јесењој берби и јесењој сетви које разматра и усваја Скупштина града Панчева. Информације се достављају Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Новом Саду. Образац је прописан од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
– Праћење стања у области сточарства и задругарства у граду Панчеву, доношење планских аката и докумената у области сточарства а који се односе на територију Града.

Треша Радоњин, помоћник секретара Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, канцеларија 306, телефон: 013/308-881, е-mail: tresa.radonjin@pancevo.rs

Зорица Богданов, шеф Одељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство, канцеларија 309б, телефон: 013/308-865 , е-mail: zorica.bogdanov@pancevo.rs

Слободан Којић, саветник за нормативно-правне послове из области пољопривреде, водопривреде и шумарства, канцеларија 311, телефон: 013/308-957, е-mail: slobodan.kojic@pancevo.rs

Гордана Видановић,саветник за стручне послове у области пољопривреде, канцеларија 309б, телефон: 013/308-865 , е-mail: gordana.vidanovic@pancevo.rs

Салвица Куша Јелесијевић, саветник за стручне послове у области сточарства, канцеларија 311, телефон: 013/308-849 , е-mail: slavica.kusa-jelesijevic@pancevo.rs

Одељење за пољопривредно земљиште

– Учествовање у изради финансијско-планских докумената везаних за средства која у буџет Града пристижу по основу закупа пољопривредног земљишта,
– Праћење и учествовање у пословима заштите земљишта, посебно заштита од вода; праћење стања у водопривреди од интереса за Град и предлагање мера за побољшање стања у овој области; праћење прописа из области водопривреде, ванредних ситуација и покретање иницијативе за предузимање обавезних мера и активности када је то обавеза Градске управе града Панчева, пружање помоћи Градском штабу за ванредне ситуације у случају опасности од елементарних непогода и у раду цивилне заштите,
– Припремање нацрта и учествовање у изради програма редовног одржавања, инвестиционих програма и пројектно-техничке документације каналске мреже за одводњавање на територији Града у мери и обиму и у складу са надлежностима Града,
– Прикупљање информација о угроженим подручјима и евидентирање прегледа плавних површина на територији Града узрокованих атмосферским и подземним водама на основу извештаја са теретна и у сарадњи са месним заједницама и Градским штабом предлаже хитне мере,
– Праћење и контролисање пројектовање и изградњу нових система и реконструкцију постојећих система и вршење надзора над редовним одржавањем постојећих система за одвођење атмосферских и поплавних вода,
– Обављање електронске обраде података и оперативно-административних послова из области пољопривредног земљишта; обављање техничко-административних послова у процесу прикупљања катастарске и друге документације за установљење базе података из надлежности Одељења и учествовање у процесу формирања и одржавања ове базе података.

 • Владимир Сантрач, саветник за стручне послове пољопривредног земљишта, канцеларија 310, телефон: 013/308-774, е-mail: vladimir.santrac@pancevo.rs
 • Зоран Марин, виши референт за административне послове за пољопривредно земљиште, канцеларија 310, телефон: 013/308-708, е-mail: zoran.marin@pancevo.rs
 • Стево Љубичић, виши референт за административне послове за пољопривредно земљиште канцеларија 310, телефон: 013/308-708, е-mail: stevo.ljubicic@pancevo.rs

Одељење за села и рурални развој

– Израда Програма мере подршке за спорвођење пољопривредене политике и политике руралног развоја, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16),
– Учествовање у изради и расподели Аграрног буџета града,
– Израда програмских и других материјала из делокруга рада Одељења, реализација мера предвиђене акционим плановима и пројектима за повећање нивоа развијености инфраструктуре, задругарства, културног, социјалног развоја у насељеним местима, као и нивоа развоја удружења и асоцијација становништва у насељеним местима.
– Учествовање у припреми програма и извештаја о раду Месних заједница у насељеним местима; активно учествовање, подстицање, подржавање и пружање помоћи свим субјектима на територији насељених места у активностима које су предмет руралног развоја.
– Пружање подршке Месним заједницама у насељеним местима и ЈКП са територије насељених места у припреми и реализацији инфраструктурнх пројеката и других пројеката везаних за развојне приоритете насељених места, праћење наменског коришћења средстава и финансијског пословања буџетских корисника у насељеним местима и у вези тога предлагање мера и активности и учествовање у изради одговарајућих извештаја.

 • Наташа Рајков, саветник за припрему пројеката и планова у домену развоја села и руралног развоја, канцеларија 312, телефон: 013/308-945 , е-mail: natasa.rajkov@pancevo.rs
 • Јован Мајсторовић, саветник за стручне послове у области пољопривреде, канцеларија 312, телефон: 013/308-944 , е-mail: jovan.majstorovic@pancevo.rs
 • Спасоје Лековић, виши референт за оперативну подршку МЗ и ЈКП у насељеним местима, канцеларија 312, телефон: 013/308-945, е-mail: spasoje.lekovic@pancevo.rs
 • Драгана Колунџић, млађи саветник за подршку у припреми и извршењу годишњих програма месних заједница у насељеним местима, канцеларија 309а, телефон: 013/308-959, е-mail: dragana.kolundzic@pancevo.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ – ФИЗИЧКА ЛИЦА

Порез на имовину плаћа се на следећа права на непокретности:

1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;

2)право закупа, односно коришћења, стана или куће за становање, конституисано у корист физичког лица

3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа;

8) државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

Непокретностима сматрају се: земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго; стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови (у даљем тексту: објекти).

У случају кад на непокретности постоји неко од права, порез на имовину плаћа се на то право, а не на право својине. Порез на имовину на права на грађевинском земљишту плаћа се на разлику његове површине и површине од 10 ари.

Обвезник пореза на имовину на права из закона је правно и физичко лице које је ималац тих права на непокретности које се налазе на територији Републике Србије.

Обрасци пријава за порез на имовину ППИ-2 (могу се купити, преузети са сајта или на услужном месту број 16 у Градском услужном центру, а обвезници:  физичка лица исте подносе:

– у два примерка

– на услужним местима бр. 1, 2 и 3

За не подношење пореске пријаве прописана је казна од 5.000 до 150.000 динара.

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА АДМИНИСТРИРАЈУ

Порески инспектор I:

Милица Јованов (тел. 013/308-735) -канцеларија 811, e-mail: milica.jovanov@pancevo.rs

Мирјана Пауноски (по уговору) (тел. 013/308-735) -канцеларија 811 e-mail: mirjana.paunoski@pancevo.rs

Порески инспектор II:

Миленко Гајић (тел.013/ 308954) -канцеларија број 812 e-mail: milenko.gajic@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ-ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ, КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА АДМИНИСТРИРАЈУ

Инспектори пореске контроле:

– Од ПИБ-а 100 000 000 до 103 000 000 Виорелија Бунђа (тел. 013/308-732), канцеларија: 819, e-mail: viorelija.bundja@pancevo.rs

– Од ПИБ-а 103 000 000 dо 106 000 000 Гордана Стојков (тел. 013/308-732), канцеларија 819, e-mail: gordana.stojkov@pancevo.rs

– Од ПИБ-а 106 000 000 до 109 000 000  Ружица Петровић (тел.013/ 308-954) канцеларија 812 e-mail: ruzica.petrovic@pancevo.rs

– Од ПИБ-а 109 000 000 до ………… Ђура Кромпић (тел. 013/308-790), канцеларија 819, e-mail: djura.krompic@pancevo.rs

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

У складу са чланом 38.ст.7.тачка7. подтачка7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гл.РС“, бр. 80/02…95/18),  пријаве на обрасцу ППИ-1, са прилогом 1 и подприлогом уз прилог 1 и прилогом 2 подносе се електронским путем преко Портала ЛПА

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

На основу чл. 9. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл.гл. РС” 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис,125/14-др.пропис, 95/15,83/16, 91/16, 104/16-др.пропис, 96/17-др.пропис, 89/18-др.пропис-и 95/18 др.пропис ) и чл. 39. и 98. став. 1 Статута града Панчева-пречишћен текст (“Сл.лист града Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева, донела је Одлуку о локалним комуналним таксама за:

1) истицање фирме на пословном простору;

2) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;

3) држање средстава за игру (“забавне игре”);

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије коришћење је прописано плаћање комуналне таксе.Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права и траје док траје коришћење права, предмета или услуга.

Локалне комуналне таксе не плаћају државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе и установе према којима град Панчево врши права оснивача (члан 82. Закона о локалној самоуправи).

Подношење пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе:

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме и комуналне таксе за држање средстава за игру – “забавне игре” дужан је да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе Секретаријату , најкасније до 30. марта у години за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе, односно у року од 30 дана од дана почетка коришћења права, предмета и услуга за које је уведена локална комунална такса.

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору који је у претходној пословној години, остварио приход изнад 50.000.000 динара, у обавези је да до 31. јула године за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, Секретаријату за пореску администрацију Градске управе града Панчева поднесе порсеку пријаву ПП ЛКТ са следећим прилозима:

– биланс успеха извештајне године достављен надлежном органу за статистичке и друге потребе

– обавештење о разврставању

Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору подноси се на обрасцу ПП ЛКТ, а пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру – „забавне игре“ подноси се на обрасцу ПП ЗИ. Обрасци пријава за комуналне таксе могу се преузети са сајта или и у Градском услужном центру, на услужним месту број 16 а исти се подносе : у два примерка, на услужним местима бр. 1, 2 и 3.

Ако обвезник комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета или услуге надлежном органу градске управе града Панчева казниће се за прекршај и то:

-правно лице у износу од 150.000 динара, одговорно лице у правном лицу у износу од 25.000 динара -предузетник у износу од 75.000 динара

-физичко лице новчаном казном у износу од 25.000 динара.

Утврђивање локалне комуналне таксе и доношење решења врши се на основу података из пријаве, за таксе за које је обавеза подношења пријаве прописана Одлуком Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр. 2/14-пречишћен текст,6/14,29/14,4/15,38/15,32/16, 38/16, 2/17, 24/17, 29/17, 18/18, 21/18-исправка и 34/18), података надлежних државних органа или, на основу обавештења надлежног секретаријата, ЈП и др. У поступку утврђивања висине локалне комуналне таксе, узимају се у обзир олакшице (умањења) прописане одлуком.

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

 1. Накнада за заштиту и унапређивање животне средине;
 2. Накнада за коришћење јавних површина:

– за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе , књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

– за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за коју дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе

– за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и извођења грађевинских радова и изградњу

На основу члан 60. а у вези чл. 6. став 1. тачка 5 Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл.гл. РС” 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис,125/14-др.пропис, 95/15,83/16, 91/16, 104/16-др.пропис, 96/17-др.пропис, 89/18-др.пропис-и 95/18 др.пропис ) и чл. 39. и 98. став. 1 Статута града Панчева-пречишћен текст (“Сл.лист града Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева, донела је Одлуку о накнадама за коришћење јавних добара (“Сл.лист града Панчева” бр. 34/18)

Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је:

1) правно лице и предузетник које обавља одређене активности на територији Града Панчева које утичу на животну средину, односно физичко лице које утиче на животну средину на територији Града Панчева;

2) власник теретних возила, односно лица која обављају транспорт нафте и нафтних деривата, односно сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији Града Панчева.

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.

Обавеза настаје даном почетка коришћења јавне површине за чије је коришћење прописано плаћање накнаде.

Обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга

У Градском услужном центру рад са странкама обавља порески контролор I – Данијел Живку  (тел. 013/308-924), e-mail: danijel.zivku@pancevo.rs

КАМАТА

За не плаћене и неблаговремено плаћене изворне приходе локалне самоуправе обрачунава се и плаћа камата – прецизирана чл. 75 и 76 Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Ако порески обвезник погрешно усмери уплату или има претплату може поднети Захтев за прекњижавање или повраћај.

Образац се може преузети са сајта или у Градском услужном центру, на услужном месту број 16 а подноси у два примерка у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3.

Обвезнику који је више платио порез и поднео захтев за повраћај припада право на камату по истеку рока од 30 дана од пријема захтева за повраћај. Ако је основ за повраћај поништено или измењено или укинуто решење или други акт о задужењу, камата се обрачунава од дана уплате пореза.

УВЕРЕЊА

 1. Уверење представља јавну исправу о чињеницама о којима државни органи воде службену евиденцију и издаје се сагласно подацима из те евиденције (члан 29. Закона о општем управном поступку, “Сл. гласник РС” број 18/16 и 95/18-др.пропис).
 2. Службена евиденција је свака евиденција која је установљена прописима.
 3. Пореско уверење је уверење о књиговодственом стању на рачунима јавних прихода на ПИБ-у и/или јединственом матичном броју подносиоца захтева, за које Секретаријат води службену евиденцију.Подаци наведени у уверењу морају бити тачни и утврђени на основу података о којима се води службена евиденција, с обзиром да исто представља јавну исправу и има снагу доказа. Супротно понашање представља злоупотребу која је кажњива.
 4. Подношење захтева за издавање пореског уверења:Поступак за издавање пореског уверења покреће се по захтеву пореског обвезника, његовог законског заступника, овлашћеног представника или пуномоћника.

Захтев за издавање пореског уверења по правилу се подноси у писменој форми. Обрасци захтева за издавање уверења могу се преузети са сајта.Захтев се подноси у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3.

Захтев треба да буде поднет од овлашћеног лица, уредно попуњен тачним подацима и потписан. Ако захтев подноси порески обвезник, правно лице, потпис на захтеву мора бити оверен печатом правног лица. Захтев треба да садржи следеће обавезне елементе: податке о подносиоцу захтева (име и презиме, ЈМБГ, адресу становања, назив правног лица, ПИБ, матични број седиште), период за који се захтев подноси, назив евиденције из које је потребно дати податке, сврху подношења захтева.

Уз захтев се прилаже и доказ о плаћеној локалној административној такси према Тарифи градских административних такси из Одлуке Скупштине града Панчева о градским административним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10,38/12,24/13,39/14,14/15,38/15, 38/16,33/17 и 34/18); Уколико захтев уместо пореског обвезника подноси овлашћено лице неопходно је уз захтев приложити и доказ (пуномоћје), којим се потврђује да је лице које подноси захтев у име правног лица његов законски заступник, овлашћени представник или пуномоћник.

Издавање пореског уверења: Секретаријат издаје пореско уверење на основу утврђеног чињеничног стања.Пореско уверење може примити само порески обвезник, његов законски заступник, овлашћени представник или пуномоћник.

Пореско уверење се пореском обвезнику издаје истог дана, а најдоцније у року од 15 дана од дана подношења захтева (члан 29. став 3. Закона о општем управном поступку).

 1. Сврхе за које Секретаријат врши издавање уверења подносиоцу захтева:

На основу података о којима се води службена евиденција, а са којима располаже Секретаријат, пореском обвезнику се на његов захтев издаје уверење о плаћеним изворним приходима локалне самоуправе и то најчешће у циљу:остваривања права из социјалнoг осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидскезаштите и заштите цивилних инвалида рата

– ослобођено плаћања административне таксеостваривање права на умањење катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја

– ослобођено плаћања административне таксе

– ради брисања из прописаног регистра

-остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода

–ослобођено плаћања административне таксе

-регулисање војне обавезе

– ослобођено плаћања административне таксе -заснивање радног односа и остваривање права по том основу

– ослобођено плаћања административне таксе

-учествовања на тендеру

-пренос средстава у иностранство са пословног рачуна нерезидента

-подношења захтева за кредит код банке

-добијања визе -остало

РЕШЕЊА – ПОСТУПАЊЕ ПО ЖАЛБИ

Рок за жалбу против решења Секретаријата за пореску администрацију је 15 дана од дана пријема решења (члан 142. Закона о пореском поступку и пореској администрацији).

Ако, поводом жалбе обвезника против решења о утврђивању локалног изворног прихода, надлежни инспектор оцени да се жалба може усвојити и пореско решење изменити или поништити, измениће или поништити првостепено решење, ако:

 1. оцени да је жалба оправдана и да није потребно спроводити ново утврђивање чињеница;
 2. оцени да је спроведени поступак био непотпун, а то је могло бити од утицаја на решавање у првостепеном поступку;
 3. жалилац у жалби износи нове чињенице и доказе који би могли бити од утицаја на другачије решавање управне ствари.

У случају из тачке 1) не спроводи се допунски поступак пре доношења решења о измени или поништавању ожалбеног решења, а у случају из тачке 2) и 3), инспектор је дужан да спроведе допунски поступак и после тога донесе ново решење.

У случају измене или поништавања првостепеног решења, које врши првостепени орган, инспектор канцеларијске контроле је дужан да по жалби одлучи што пре, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема жалбе (члан 144. став 7. ЗПППА).

Првостепени орган сам поступа по жалби обвезника ако обвезник уз жалбу достави валидне доказе којима на несумљив начин доказује да је висина локалног изворног прихода погрешно утврђена.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ, ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊE

 1. Саставни део наплате је – обезбеђење наплате. Полазећи од основне сврхе обезбеђења, а то је спречавање наступања штетних последица по средства буџета за случај да порески обвезник не жели, одуговлачи са плаћањем или не може да плати порески дуг о доспелости, обезбеђење пореског потраживања, при садашњем нивоу пореске дисциплине и ликвидности пореских обвезника, је најважнији и најодговорнији посао запослених у секретаријату рапоређених на пословима контроле и наплате, од пресудног значаја за коначну наплату пореског потраживања.У циљу обезбеђења јединственог поступања, а у циљу повећања степена наплате изворних прихода, прописана је методологија рада запослених на пословима редовне наплате пореза и споредних пореских давања од директора Републичке Пореске Управе у периоду од 2003. до 2008. године и иста се примењују и у раду локалних пореских администрација, као и секундарне пореске обавезе код свих пореских обвезника и других пореских дужника – правних и физичких лица, из члана 12. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
 1. Пореска управа може, пореском обвезнику који није платио порез, а који је доспео за плаћање, односно споредно пореско давање у року из опомене, да пошаље упозорење писаним или електронским путем, као и SMS поруком, односно на други начин, када је то могуће, да доспелу а неплаћену пореску обавезу, са каматом обрачунатом у складу са законом, плати у року од пет дана од дана достављања упозорења. Ако порески обвезник није платио порез, односно споредно пореско давање, у законском року, Пореска управа почиње поступак принудне наплате пореза, односно споредних пореских давања, доношењем решења о принудној наплати пореза. У решењу се наводи основ пореског дуга, његов преостали неплаћени износ из опомене из члана 71. ЗПППА достављене пореском обвезнику, са обрачунатом каматом од дана издавања опомене до дана доношења решења, а порески обвезник се обавештава о својим правима у поиступку принудне наплате. Решење о принудној наплати пореза постаје извршно даном достављања. Секретаријат не доноси решење о принудној наплати дуговања ако порески обвезник поднесе захтев за одлагање плаћања дуга у складу са чланом 73. и 74. ЗПППА.

Инспектори:
Инспектор наплате I : Мијалковић Предраг (тел.013/308-758) -канцеларија 816, e-mail: predrag.mijalkovic@pancevo.rs

Инспектор наплате II : Милош Белошевић (тел.013/308-916) -канцеларија 817, e-mail: milos.belosevic@pancevo.rs

Порески извршитељ : Бранимир Тасовац (тел.013/351-023) -канцеларија број 818, e-mail: branimir.tasovac@pancevo.rs

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА

Одлагање плаћања пореског дуга уређено је чланом 73. и 74. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( у даљем тексту: Закон).

Право на одлагање плаћања пореског дуга имају сви порески обвезници – правна и физичка лица за све врсте изворних прихода, укључујући и споредна пореска давања (новчане казне за пореске прекршаје, камате по основу доспелог а неплаћеног пореза, трошкове поступка принудне наплате пореза и трошкове порескопрекршајног поступка).

Поступак за одлагање плаћања пореског дуга покреће се на основу писменог и образложеног захтева дужника, под условом да плаћање дугованог пореза за пореског обвезника представља непримерено велико оптерећење односно наноси битну економску штету пореском обвезнику.

Захтев за одлагање плаћања пореског дуга може се поднети:– пре доспелости пореског дуга за плаћање;– после истека рока доспелости, а пре издавања опомене за плаћање пореског дуга;– после издавања и достављања опомене дужнику;– после истека рока за плаћање пореског дуга из опомене, а пре почетка поступка принудне наплате пореског дуга;– после почетка поступка принудне наплате пореског дуга доношењем и достављањем решења о принудној наплати;– у току поступка принудне наплате пореског дуга.

Дуговани порез може се одложити у целости или делимично.

Одлагање плаћања дуга може се одобрити једнократно или на рате, али најдуже до 60 месеци.

Одлагање плаћања дугованог пореза на рате се може одобрити, али најдуже до 60 месеци уз могућност  коришћења одложеног плаћања до 12 месеци.

Услови за одлагање плаћања дуга прописани су Уредбом о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Службени гласник РС», број 53/2003, 61/2004 и 71/2005) – у даљем тексту: Уредба.

Плаћање дуга може се одложити под условом да дуг износи најмање:1) за физичко лице – 10% опорезивих прихода у години која претходи години у којој је поднет захтев;2) за предузетника и мало правно лице – 5% укупног годишњег прихода исказаног у последњем финансијском извештају, односно годишњег паушалног прихода;3) за средња и велика правна лица – 5% обртних средстава исказаних у последњем финансијском извештају (члан 2. Уредбе).

Ако дужник испуњава услове из члана 2. Уредбе, у поступку одлучивања по захтеву од дужника се писменим захтевом тражи давање средстава обезбеђења наплате (у даљем тексту: средство обезбеђења), која не могу бити мања од висине дуга за чије плаћање се тражи одлагање.

Од дужника се, као средство обезбеђења, може захтевати:1. хипотека на непокретности пореског обвезника;2. залога на покретним стварима пореског обвезника;3. неопозива банкарска гаранција;4. јемство другог лица које је власник имовине;5. трасирана меница, акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на којима се установљава административна забрана, порески дуг може наплатити (члан 74. став 2. Закона). 6. меница авалирана од стране пословне банке.

Од дужника се може захтевати једно или више средстава обезбеђења истовремено.

Изузетно од пореског обвезникасе не захтева испуњење услова предвиђених Уредбом о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга као ни давање наведених средстава обезбеђења, ако дуговани порез по основу свих јавних прихода које наплаћује овај Секретаријат, на дан подношења захтева за одлагање његовог плаћања износи: за правна лица и предузетнике до 1.500.000,00 динара односно за физичко лице до 200.000,00 динара

Захтев у који се уноси усаглашено стање дуга предаје се у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3.Уз захтев дужник прилаже:

1.физичко лице – доказе о висини прихода (потврду о висини зараде, последњи чек о исплати пензије за пензионере Републичког фонда ПИО запослених, самосталних делатности и земљорадника, потврду Завода за тржиште рада о висини накнаде, ако дужник остварује ову накнаду, решење о утврђивању пореза на приходе од пољопривреде и шумарства, решење о утврђивању пореза на приходе од непокретности) остварених у години која претходи години у којој се захтев подноси;

2 мало правно лице и предузетник који води пословне књиге по систему двојног књиговодства – биланс успеха са стањем на дан 31.12. претходне године. Мало правно лице подноси и одлуку о разврставању извршеном у складу са законом;

3.предузетник који води пословне књиге по систему простог књиговодства – биланс успеха са стањем на дан 31.12. претходне године;

4.предузетник који се опорезује према годишњем паушално утврђеном нето приходу – решење о утврђивању јавних прихода од самосталног обављања делатности за претходну годину;

5.новоосновано мало правно лице – биланс успеха за текућу годину састављен на основу броја месеци пословања у текућој години (члан 4. став 8. Закона о рачуноводству и ревизији), као и одлуку о разврставању у складу са законом;

6.новоосновани предузетник – биланс успеха за текућу годину састављен на основу броја месеци пословања у текућој години (члан 4. став 8. Закона о рачуноводству и ревизији);

7.новоосновани предузетник који се опорезује према паушално утврђеном опорезивом приходу – решење о утврђивању јавних прихода од самосталног обављања делатности за текућу годину;

8.средња и велика правна лица, укључујући и банке и друге финансијске организације, берзе и берзанске посреднике и организација за осигурање – биланс стања са стањем на дан 31.12. претходне године, као и одлуку о разврставању у складу са законом;

9.новоосновано средње и велико правно лице – биланс стања за текућу пословну годину састављен на основу броја месеци пословања у текућој години, као и одлуку о разврставању у складу са законом, а на основу пословања у периоду за који се састављају финансијски извештаји;

Правно лице (мало, средње и велико) и предузетник, који обављају делатности сезонског карактера или су повезана са иностраним предузећем чија је извештајна година различита од календарске године – биланс стања, односно биланс успеха са стањем на последњи дан пословне године која је различита од календарске године, ако су од належног органа за послове финансија добила сагласност да могу састављати финансијске извештаје за период који је различит од календарске године, а правна лица и одлуку о разврставању у складу са законом.

1.Правно лице (мало, средње и велико) и предузетник који су пре подношења захтева вршили статусне промене, промене облика организовања – биланс успеха, односно биланс стања састављен на дан доношења одлуке о статусној промени, односно промени облика организовања, а правна лица и одлуку о разврставању у складу са законом.

2.Правно лице (мало, средње и велико) у стечају – биланс успеха, односно биланс стања са стањем на дан 31.12. претходне године, састављен за период од отварања поступка стечаја до краја претходне године, као и одлуку о разврставању у складу са законом.

3.Правно лице (мало, средње и велико) у стечају над којим је стечај отворен у току текуће године – биланс успеха, односно биланс стања састављен на основу броја месеци пословања у стечају у текућој години, као и одлуку о разврставању у складу са законом.

4.Правно лице (мало, средње и велико) над којим је отворен поступак стечаја не може поднети захтев за одлагање плаћања дуга насталог до дана отварања поступка стечаја, пошто сва потраживања поверилаца, укључујући и недоспела, према стечајном дужнику, па и по основу јавних прихода, доспевају даном отварања стечаја у смислу члана 67. Закона o стечајном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 84/04) и пријављују се суду који води стечајни поступак.

Ако се порески обвезник не придржава рокова из споразума, односно решења о одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико у периоду за који је одложено плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу, осим у случају ако је поднео захтев за одлагање плаћања те текуће обавезе, Пореска управа ће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и доспели, а неплаћени порески дуг, водећи рачуна о ефикасности наплате, наплатити:

1) из средстава обезбеђења;

2) у поступку принудне наплате пореског дуга.

Захтев за одлагање плаћања текуће обавезе из тачке 17., порески обвезник може да поднесе најкасније у року од два дана од дана доспелости те текуће обавезе. Када Пореска управа у поступку одлучивања не прихвати овако поднет захтев за одлагање плаћања текуће обавезе, порески обвезник је дужан да ту текућу обавезу, са припадајућом каматом обрачунатом у складу са овим законом, плати у року од пет дана од дана достављања акта којим Пореска управа одбија наведени захтев. Ако порески обвезник у наложеном року не плати текућу обавезу, са припадајућом каматом обрачунатом у складу са овим законом, сматра се да су испуњени услови да се порески дуг наплати у поступку принудне наплате над обвезником у складу са Законом.

Порески обвезник за кога је Секретаријат по службеној дужности поништио споразум, односно укинуо решење о одлагању дугованог пореза, нема право да поново поднесе захтев за одлагање плаћања тог дугованог пореза.

Ако је, у складу са Законом, плаћање дугованог пореза одложено, камата се обрачунава и за време док траје одлагање, по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

Пореском обвезнику коме је плаћање дугованог пореза одложено, а који редовно измирује рате доспелих обавеза које су одложене, укључујући и текуће обавезе у складу са законом, отписује се 50% камате која се односи на тај дуг плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности.

Право на отпис 50% камате се не остварује за одлагање плаћања дугованог пореза, када је обавеза утврђена решењем у поступку пореске контроле.

Послове пореског књиговодства обављају запослене, распоређене на радном месту за послове пореске евиденције:

Јелена Лупулов (тел.013/ 308-853), канцеларија 809, e-mail: jelena.lupulov@pancevo.rs

Ержебет Поповић (тел.013/ 308-853), канцеларија 809, e-mail: erzebet.popovic@pancevo.rs

 

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за заједничке послове обавља послове планирања, организовања и реализације информационих технологија, односно планирања потребног апликативног софтвера, учествовања у изради пројектних задатака и реализацији информационог система, старања о одржавању и проширењу рачунарске мреже; израђује нормативна акта из делокруга Службе; припрема општа и појединачна акта о правима и обавезама запослених у Градској управи, обавља стручне послове који се односе на остваривање права и обавеза из радног односа запослених, постављених и изабраних лица у органима града, као и вођења персоналне евиденције; послове умножавања материјала, послове текућег и инвестиционог одржавања и обезбеђивања зграде Града; послове противпожарне заштите, послове превоза службеним возилима и старања о њиховом одржавању, послове одбране и оперативне послове за Центар за обавештавање, као и друге послове.

Такође, Служба може на основу уговора обављати послове из свог делокруга за потребе других органа и организација, уз накнаду. Наведени уговор закључује начелник Градске управе, односно лице које он овласти.
У Служби за заједничке послове обављају се послови од заједничког интереса за унутрашње организационе јединице Градске управе из делокруга рада Службе утврђеног Одлуком о Градској управи града Панчева којима се обезбеђују услови за рад свих унутрашњих јединица.

Одсек за радне односе обавља стручне послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених и постављених лица у Градској управи, гардоначелника и заменика градоначелника као и лица која бира или поставља Скупштина града односно поставља Градско веће града Панчева. У Одсеку се обављају и послови који се односе на вођење персоналне евиденције запослених, послови који се односе на стручно усавршавање запослених, односно на полагање стручног испита за рад у државним органима, као и послови израде предлога нормативно – правних аката из области радних односа.

У организационим јединицама Одељења за информатику обављају се стручни послови из области информатике и аутоматске обраде података. У вези с наведеним, Одељење обавља и послове израде и развоја програмских пакета за базе података, анализу података и публикације, одржавања мониторинг система, пројектовања информационог система. Организује и надгледа рад wеб редакције и стара се о редовном унапређивању постојеће рачунарске мреже Градске управе.

У Одељењу за помоћне послове обавља се умножавање и техничка обрада аката и других писмених аката за потребе Скупштине града и њених органа и тела, Градског већа и свих секретаријата и служби Градске управе.
Одељење за техничке послове обавља послове у вези са коришћењем и одржавањем зграде и службених просторија и обезбеђења других услова рада за Општинску управу и друге органе, обезбеђења рационалног коришћења пословног простора, послове текућег и инвестиционог одржавања и обезбеђивања пословне зграде, превоз службеним возилима и друге сервисне услуге.

У Служби за заједничке послове врше се и други послови Градске управе којима се обезбеђују услови за рад свих унутрашњих организационих јединица.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Секретаријат за инвестиције обавља и посао обезбеђивања јавног осветљења. Информације о кваровима на јавном осветљењу се констатују редовним обиласком терена или пријавама грађана. Грађани Панчева могу пријавити квар на јавном осветљењу на два начина:

 1. Као комунални проблем путем „СИСТЕМА 48“ и то

Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева – www.pancevo.rs

слањем текстуалне поруке – 065/8662500

позивом на број 013/308948

слањем електронске поште на адресу – sistem48@pancevo.rs

личним доласком на шалтер бр.10 у Градски услужни центар

 1. Попуњавањем образца – формулара у Градском услужном центру.

Формулар се предаје на услужним местима број 1,2 и 3.

Рокови за интервенцију у граду:

Велики кварови значајни за фунционисање већег броја корисника се отклањају хитним интервенцијама у периоду од 48 сати.

Замена светиљки и мањи кварови се решавају у периоду до 10 дана, по редоследу пријаве, а према плану радова.

Становници насељених места кварове пријављују месним заједницама и комуналним предузећима.

Рокови за интервенцију у насељеном месту:

Велики кварови значајни за фунционисање већег броја корисника се отклањају хитним интервенцијама у периоду од 48 сати. Замена светиљки и мањи кварови се решавају по приспећу одређеног броја пријава, а према плану радова за насељена места града Панчева.

Пријаве и захтеви који се не односе на редовно одржавање (инвестиционо одржавање, реконструкције, доградње,…) морају се планирати Градским буџетом и овакви захтеви се не примају од физичких лица, већ путем месних заједница.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ

Секретаријат за имовину, решавајући по појединачним имовинско правним захтевима, у свему поступа у складу са одредбама Закона о општем управном поступу (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и “Сл. Гласник РС”, бр. 30/10).

Секретаријат за имовину обавља послове који се односе на:

– идентификацију, евиденцију и упис непокретности на којима Град има право својине;

– припрему аката у вези располагања и прибављања ствари у својини Града;

– послове праћења обавеза корисника буџетских средстава у вези достављање података о имовини Града која им је дата на управљање;

– утврђивање земљишта за редовну употребу објеката и формирање грађевинске парцеле;

– конверзију права коришћења;

– закупа земљишта у право својине, престанак права коришћења због непривођења земљишта намени и сл.;

– спровођење поступка експропријације- деекспропријације и административног преноса;

– денационализацију, повраћај земљишта и задружне имовине, враћање утрина и пашњака селима;

– припрему аката којима се ближе уређују питања која се односе на отуђење и давање у закуп грађеинског земљишта;

– послове у вези спровођења поступка давања у закуп пословног, магацинског простора и гаража;

– стручне послове у вези са продајом станова према;

– решавање у првом степену у управним стварима из своје надлежности;

– послове израде нормативних аката из делокруга Секретаријата.

Идентификација, евиденција и упис непокретности на којима Град има право својине:

Секретаријат за имовину спроводи поступак у складу са чланом 76 и 78 Закона о јавној својини Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 72/11) у циљу уписа јавне својине града на непокретностима. Процедура уписа јавне својине града на непокретностима је следећа: Секретаријат за имовину прибавља препис листа непокретности од Републичке дирекције за имовину, Републике Србије; прибавља НЕП обрасце од директних и индиректних корисника буџетских средстава као и осталу неопходну документацију; прибавља потврде од Републичке дирекције за имовину, Републике Србије, прописане законом; доставља Градском јавном правобранилаштву документацију неопходну за упис јавне својине града на непокретностима; уноси валидиране и уписане податке о непокретностима у својини града у катастар непокретности. Послове око уписа јавне својине града, Секретаријат за имовину је током 2014. и 2015. године радила у оквиру пројекта „Управљање имовином 1, 2, 3, 4“, а који је финансиран из средстава ЕУ из програма Еxchange 4, Сталне конференције градова и општина. Током 2016. године започет је процес уписа података у републичку базу података – база података Републичке дирекције за имовину закључно са 2020-ом годином.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Бобан Ђурђев,
Секретар
Канцеларија 107
тел. 013/354-354
e-mail boban.djurdjev@pancevo.rs

Слободан Кундаковић,
помоћник секретара
тел. 013/354-176
Канцеларија 102
e-mail slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Секретаријат за инспекцијске послове обавља послове који се односе на:
– послове инспекцијског надзора у вези обављања комуналне делатности на начин утврђен законом,  другим прописом или одлуком Града,
– послове инспекцијског надзора стања комуналних објеката, инсталација јавне расвете, водовода и канализације, термо-машинских инсталација и опреме, путева и зелених површина, као и пружања комуналних услуга,
– издавања наређења уклањања ствари и других предмета са јавних површина,  непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила са јавних и зелених површина, – послове инспекцијског надзора извршавања утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање уочених недостатака,
– издавање прекршајног налога за прекршаје по прописима које доноси Скупштина града и предузима друге мере утврђене законом и другим прописима,
– инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, послове надзора над применом одлука Града и других прописа у области саобраћаја и путева,
– инспекцијски надзор а над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом одлука Града и других прописа у грађевинској области,
– инспекцијски надзор спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању, Закона о образовању одраслих и других прописа, послове непосредног увида у рад установа и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење,
– инспекцијски надзор у области спорта, извршења одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности,  као и рада организација у области спорта,
– инспекцијски надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине,  заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган Града, послове контроле спровођења мера утврђених одлуком о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуком о давању сагласности на студију затеченог стања, послове контроле у области управљања отпадом, у области заштите од нејонизујућег зрачења, у области управљања хемикалијама, послове предузимања мера за заштиту од буке, послове утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката и предузимање мера за отклањање уочених недостатака,
– послове спровођења поступка извршења за потребе Градске управе,
– решавање у првом степену у управним стварима из своје надлежности, – друге послове утврђене законом, другим прописима и актима органа Града.

Секретаријат обавља послове спровођења поступка извршења за потребе Градске управе.
Поред инспекцијског надзора у Секретаријату се обављају и управно-правни послови, послови оператера на уносу и обради података, као и административни и канцеларијски послови.

Запослени у Секретаријату обављају и друге послове на основу закона и подзаконских аката, одлука, закључака, решења и других налога Скупштине града, Градског већа, Градоначелника и начелника Градске управе.
У поступку инспекцијског надзора, инспектори воде управни поступак и доносе решења, врше принудна извршења донетих решења и подносе захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињени привредни преступ, као и кривичне пријаве за које су овлашћени законом или другим прописом.

У Секретаријату за инспекцијске послове у 2015. години укупно је у раду било 5059 предмета.

Рад комуналне инспекције је организован сваког радног дана у од 6 часова до 22 часа, а рад саобраћајне и грађевинске инспекције организован је сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Организовано је активно дежурство комуналних инспектора, како радним данима у поподневним часовима тако и нерадним данима, ноћу, викендом као и на дане државних и верских празника који се по Закону славе нерадно, којом приликом се обављају активности из делокруга рада комуналне инспекције.

Обавештења и информације из делокруга рада комуналне инспекције могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948.

Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830 .
Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана.

Комунални проблем се може пријавити путем “СИСТЕМ 48” и то :
Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева: www.pancevo.rs
слањем текстуалне поруке: 065/866-25-00
позивом на број: 013/308-948
слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs
доласком на шалтер бр.10 у Градском услужном центру.

Комунални инспектори поступају по службеној дужности вршећи инспекцијски надзор из оквира својих надлежности.Такође комунални инспектори поступају и по пријавама (захтевима) физичких лица, правних лица и предузетника.

Приложени пријаве се најпре евидентирају у књигу примљених пријава и потом шеф одељења распопређује и даје пријаве инспектору на даље поступање.Инспектор које је примио пријаву, разматра исту и оцењује, да ли је комунална инспекција надлежна за поступање и одлучује по истој, па уколико утврди да предмет није у надлежности комуналне инспекције, одбациће пријаву закључком или упутити странку на надлежни орган.

Уколико се утврди да је комунална инспекција надлежна да одлучује у тој правној ствари, пријава се разматра у складу са Законом о општем управном поступку и Законима којима се ближе регулише област, уредбама, Правилницима и Одлукама Скупштине града Панчева. Незадовољна странка, спроведеним поступком по поднетом захтеву, може уложити жалбу на донету одлуку (Решење или Закључак). Жалба се доставља другостепеном Органу, преко овог Одељења или директно, у писменој форми.

За решавање по жалби у другом степену, надлежно је Градско веће Града Панчева,

Комунални инспектор као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.

Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган (комунални инспектор) одбацује својим Решењем.

Ако комунални инспектор који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у складу са чланом 163,164,165,166 Закона о  управном поступку («Сл. гласник РС, бр.18/16).

На крају, комунални инспектор ће поступити у складу са члана 228. ЗУП-а и без одлагања, а најдоцније у року од 15 дана од дана пријема жалбе, заједно са списима предмета, доставити надлежном органу за решавање по жалби.

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Шеф одељења-главни комунални инспектор
Милован Ћировић
канцеларија 210
013/354-173
e-mail milovan.cirovic@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Шеф одељења-главни саобраћајни инспектор
Милан Ђурић ,
канцеларија 103
013/354-172
e-mail milan.djuric@pancevo.rs

Рад саобраћајне инспекције је организован сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.
Организовано је активно дежурство одељења саобраћајне инспекције, како радним данима у поподневним часовима тако и нерадним данима, ноћу, викендом као и на дане државних и верских празника који се по Закону славе нерадно, којом приликом се обављају активности из делокруга рада саобраћајне инспекције.
Обавештења и информације из делокруга рада саобраћајне инспекције могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948.
Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830 .

Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана.

Проблем из области саобраћаја и путева се може пријавити и путем “СИСТЕМ 48″ и то :
Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева:www.pancevo.rs
слањем текстуалне поруке: 065/866-25-00
позивом на број: 013/308-948
слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs
доласком на шалтер бр.10 у Градском услужном центру

Саобраћајни инспектори поступају по службеној дужности вршећи инспекцијски надзор из оквира својих надлежности.Такође сабраћајни инспектори поступају и по пријавама (захтевима) физичких лица, правних лица и предузетника.

Приложени пријаве се најпре евидентирају у књигу примљених пријава и потом шеф одељења распопређује и даје пријаве инспектору на даље поступање. Инспектор које је примио пријаву, разматра исту и оцењује, да ли је одељење саобраћајне инспекције надлежно за поступање и одлучује по истој, па уколико утврди да предмет није у надлежности одељења саобраћајне инспекције одбациће пријаву закључком или упутити странку на надлежни орган.
Уколико се утврди да је одељење саобраћајне инспекције надлежно да одлучује у тој правној ствари, пријава се разматра у складу са Законом о општем управном поступку и Законима којима се ближе регулише област, уредбама,

Правилницима и Одлукама Скупштине града Панчева. Незадовољна странка, спроведеним поступком по поднетом захтеву, може уложити жалбу на донету одлуку (Решење или Закључак). Жалба се доставља другостепеном Органу, преко овог Одељења или директно, у писменој форми.
За решавање по жалби у другом степену, надлежно је ресорно Министарство односно Градско веће Града Панчева,
Саобраћајни инспектор као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.
Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган (комунални инспектор) одбацује својим Решењем.
Ако комунални инспектор који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у складу са чланом 163,164,165,166 Закона о  управном поступку («Сл. гласник РС, бр.18/16).
На крају, саобраћајни инспектор ће поступити у складу са члана 228. ЗУП-а и без одлагања, а најдоцније у року од 15 дана од дана пријема жалбе, заједно са списима предмета, доставити надлежном органу за решавање по жалби.

ПРИМЕР:

Саобраћајни инспектор Одељења саобраћајне инспекције Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева је у вршењу инспекцијског надзора утврдио и записником о извршеном увиђају од дана 09.09.2015 године констатовао да на јавном путу улице хххххх у Панчеву постоје оштећења на коловозу у виду улегнућа, неравнина, рупа и окруњеног слоја асфалта која представљају опасност по безбедност сaобраћаја.
Саобраћајни инспектор на основу члана 88. став 1. тачка 3. Закона о јавним путевима (”Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07) у предмету контроле пута чији је управљач Ј.П. “Дирекција за изградњу и уређење града Панчева” Панчево донео решење број VIII-26-347-ххх/12 од 12.09.2012.године којим наређује Ј.П. ”Дирекцији за уређење и изградњу града Панчево” Панчево, да отклони недостатке у улици у Панчеву, а којима се угрожава безбедност саобраћаја у року од 15 дана од дана пријема решења, с тим да инвеститор има право жалбе против овог решења надлежном министарству уз уплату градске административне таксе од 380,00 динара.

Према члану 2. став 1. тачка 50. Закона о јавним путевима (”Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07) управљач јавног пута јесте јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, који су регистровани за обављање делатности управљања јавним путем.

Према члану 88. став 1. тачка 4. и 5. Закона о јавним путевима (”Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07) инспектор има право и дужност да проверава стање државног пута, његовог дела и путног објекта и правилно одржавање државног пута, његовог дела и путног објекта у складу са техничким и другим прописима и условима којима се осигурава способност државног дела пута, његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање саобраћаја.
Према члану 89. став 1. тачка 3. Закона о јавним путевима (”Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07) у вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да нареди отклањање недостатака на државном путу, његовом делу или путном објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја.
Управљач пута је примио решење дана 17.09.2012.године што се види из уредно потписане повратнице.
По протеку рока од 15 дана од пријема решења инспектор за саобраћај и путеве је поново изашао на лице места дана 05.10.2012. године и записнички је констатовао да је инвеститор у остављеном року поступио по наређењу из решења бр. VIII-26-347-ххх/12 од 12.09.2012.године

 

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКE ИНСПЕКЦИЈE

Контакт особа:

 • Живана Француз, Шеф одељења – главни грађевински инспектор
  Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
  Канцеларија: 213
  Телефон: 013/354-175
  Е-пошта: zivana.francuz@pancevo.rs

Рад грађевинске инспекције је организован сваког радног дана од 7:30 – 15:30 часова.

Организовано је активно дежурство грађевинских инспектора, како радним данима у поподневним часовима тако и нерадним данима, викендом као и на дане државних и верских празника који се по Закону славе нерадно, којом приликом се обављају активности из делокруга рада грађевинске инспекције.

Обавештења и информације из делокруга рада грађевинске инспекције могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948. Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830. Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана. Проблем из грађевинске области се може пријавити и путем “СИСТЕМ 48” и то :

 • Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/
 • слањем текстуалне поруке: 065/866-25-00
 • позивом на број: 013/308-948
 • слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs
 • доласком на шалтер бр. 10 у Градском услужном центру

Грађевински инспектори поступају по службеној дужности вршећи инспекцијски надзор из оквира својих надлежности.Такође грађевински инспектори поступају и по пријавама (захтевима) физичких лица, правних лица и предузетника. Приложени пријаве се најпре евидентирају у књигу примљених пријава и потом шеф одељења распопређује и даје пријаве инспектору на даље поступање. Инспектор које је примио пријаву, разматра исту и оцењује, да ли је грађевинска инспекција надлежна за поступање и одлучује по истој, па уколико утврди да предмет није у надлежности грађевинске инспекције одбациће пријаву закључком или упутити странку на надлежни орган.

Уколико се утврди да је грађевинска инспекција надлежна да одлучује у тој правној ствари, пријава се разматра у складу са Законом о општем управном поступку и Законима којима се ближе регулише област, уредбама, Правилницима и Одлукама Скупштине града Панчева. Незадовољна странка, спроведеним поступком по поднетом захтеву, може уложити жалбу на донету одлуку (Решење или Закључак). Жалба се доставља другостепеном Органу, преко овог Одељења или директно, у писменој форми.

За решавање по жалби у другом степену, надлежно је ресорно Министарство односно Градско веће Града Панчева, Грађевински инспектор као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган ( грађевинси инспектор) одбацује својим Закључком. Ако грађевински инспектор који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у складу са чланом 225, 226, 227. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СР Југославије», бр. 33/97, 31/01 и ,,Сл. гласник РС” бр.30/10). На крају, инспектор за саобраћај и путеве ће поступити у складу са члана 228. ЗУП-а и без одлагања, а најдоцније у року од 15 дана од дана пријема жалбе, заједно са списима предмета, доставити надлежном органу за решавање по жалби.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВНО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ИЗВРШЕЊА

Руководилац:

 • Слободан Кундаковић, помоћник секретара
  Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
  Телефон: 013/354-176
  Канцеларија: 102
  e-mail slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Рад запослених у Одељењу за управно – правне послове и послове извршења је организован сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова. Обавештења и информације из делокруга рада Одељења за управно-правне послове и послове извршења могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948. Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830 . Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана.

Проблем из управно-правне и области извршења се може пријавити и путем “СИСТЕМ 48” и то :

 • попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/;
 • слањем текстуалне поруке: 065/866-2500;
 • позивом на број: 013/308-948;
 • слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs; и
 • доласком на шалтер бр. 10 у Градском услужном центру.

Одељење за управно – правне послове и послове извршења обавља послова извршења за потребе Градске управе преко извршитеља запослених у овом одељењу који по потреби обављају и послове комуналних инспектора, организује вођење управног поступка раду предузимања Законом прописаних мера, организује обављање послове на изради одлука и других аката из надлежности Секретаријата, као и припреме предлога решења у управном поступку у другом степену за Градско веће. Прати да ли се урадно, благовремено и законито обављају послови у оквиру Одељења и контролиште да ли се другостепени поступак спроводи у складу са законским и другим прописима у датим роковима.

Поступак принудног извршења и извршења преко другог лица (административно извршење) спроведе извршитељи на основу закључка о дозволи извршења. Закључке о дозволи извршења доноси надлежни инспектор из области у којој вршен инспекцијски надзор, у којима се констатује да је решење постало извршно и да се дозвољава његово извршење. Закључке надлежни инспектори достављају Одељењу за управно-правне послове и послове извршења након чега поступак извршења спроводе извршитељи.

 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Шеф одељења просветне инспекције-просветни инспектор

Просветна инспекција контролише спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о образовању одраслих и прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење.

Просветна инспекција, у оквиру овлашћења утврђених законом, врши контролу:
– поступања установа у погледу спровођења закона, других прописа и општих аката у области образовања и васпитања;
– остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља/старатеља и запослених;
– остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља/старатеља;
– обезбеђиваwезаштите детета и ученика и запослених од дискриминације,насиља, злостављања,занемаривања и страначког организовањаи деловања у установи;
– поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону;
– испуњеност прописаних услова за спровођења испита;
– пропсане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

У поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, васпитача, стручних сарадника у радном односу на неодређено време(члан 30 став 3 тачке 1и2) за почетак рада и обављање делатности. Просветна инспекција поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Контакт особа:

 • Јасна Лакатош Гомбац, Шеф одељења за друге инспекцијске послове
  Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
  Канцеларија 103
  Телефон: 013/354-172
  Е-пошта: jasna.lakatos-gombac@pancevo.rs

У области спорта, спортска инспекција врши инспекцијски надзор у области спорта, доноси решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности, налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних ради, отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организације у области спорта, у складу са законом и доноси решења о привременој забрани обављања одређене спортске активности односно делатности.Такође покреће поступке и преузима мере из надлежности утврђене Законом.

У области заштите животне средине, инспекција за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине и другим прописима донетих на основу закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган локалне самоуправе, обавља контролу спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуци о давању сагласности на студију затеченог  стања, у области управљања отпадом, врши контролу дозвола за управљање отпадом, у области заштите од нејонизујућег зрачења, у области управљања хемикалијама, обавља инспекцијски надзор и предузима мере за заштиту од буке у Граду, у стамбеним, занатским и комуналним објектима, утврђује испуњеност услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката у складу са законом предузима мере за отклањање уочених недостатака.

Рад запослених у Одељењу за друге инспекцијске послове је организован сваког радног дана од 7:30 – 15:30 часова.

Обавештења и информације из делокруга рада Одељењу за друге инспекцијске послове могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948. Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830. Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана. Проблеми у области спорта и заштите животне средине се може пријавити и путем “Систем 48” и то :

 • попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/;
 • слањем текстуалне поруке: 065/866-2500;
 • позивом на број: 013/308-948;
 • слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs; и
 • доласком на шалтер бр. 10 у Градском услужном центру.

Извештај о годишњем  раду , годишњи план рада секретаријата за наредну годину могу се видети на званичној web страници Секретаријата за инспекцијске послове

КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА

Послови комуналне милиције су:
1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;
2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града;
3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града;
4) заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град;
5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града (у даљем тексту: одржавање градског реда).

Одржавањем комуналног реда сматра се одржавање реда у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката.

Овлашћења комуналне милиције су:
1) упозорење;
2) усмено наређење;
3) провера идентитета;
4) довођење;
5) прегледање лица и предмета;
6) привремено одузимање предмета;
7) видео надзор;
8) употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.

Поред наведених овлашћења комунални милиционар може, када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом града, изрећи мандатну казну, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Упозорење

Комунални милиционар упозориће лице које својим понашањем, деловањем или пропуштањем одређене радње може да наруши законом и другим прописима уређени комунални или други ред из надлежности града. Упозорење се даје усмено, писано или путем средстава јавног информисања.

Усмено наређење

Комунални милиционар усменим наређењем издаје обавезна упутства и забране и налаже мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова из делокруга комуналне полиције. Кад комунална милиција предузима хитне мере и врши спасилачку функцију, комунални милиционари усмена наређења издају само док те послове не преузму надлежни органи града и овлашћене организације, и то ради отклањања непосредне опасности за људе и имовину, као и неодложне заштите животне средине и друге заштите из делокруга града.

Провера идентитета

Комунални милиционари извршиће проверу идентитета лица чије понашање или деловање представља кршење прописа из делокруга комуналне милиције. Под истим условима комунални милиционар провериће на лицу места идентитет лица и на оправдан усмени захтев службеног лица надлежног органа града, односно овлашћене организације. Пре провере идентитета комунални милиционар дужан је да упозна лице са разлозима провере његовог идентитета. Провера идентитета врши се увидом у личну исправу или на основу изјаве лица чији је идентитет проверен.

Довођење

Ако комунални милиционар не може да утврди идентитет лица на претходно наведени начин, то лице ће без одлагања довести надлежном органу ради утврђивања идентитета.

Прегледање лица и предмета

Приликом обављања законом утврђених послова комунални милиционар може извршити преглед лица затеченог у кршењу прописа из делокруга комуналне милиције, возила и предмета који су у непосредној близини или под надзором лица које прегледа. Преглед лица и предмета врши се непосредно или уз коришћење техничког средства. Пре вршења прегледа предмета комунални милиционар позваће лице да омогући увид у садржај предмета, а ако лице то одбије сам ће проверити садржај предмета. Приликом принудног отварања предмета комунални милиционар настојаће да проузрокује што мању штету, а уколико до штете дође, обезбедиће да се настала оштећења после отварања предмета фиксирају фотографијом или на други погодан начин.

Преглед лица мора вршити лице истог пола.

Ако комунални милиционар при прегледу нађе предмете за које се основано може претпоставити да су предмет кривичног дела или прекршаја о томе ће одмах обавестити полицију и поступити по добијеним упутствима.

Привремено одузимање предмета

Комунални милиционар привремено ће одузети предмет који је прибављен, употребљен или настао кршењем прописа из делокруга комуналне милиције. Привремено одузете предмете комунални милиционари дужни су да предају надлежном органу или да поступају са тим предметима у складу са налогом тог органа. У случају кад се против лица од кога је предмет одузет не покрене поступак пред надлежним органом, предмети ће се одмах вратити лицу од кога су одузети.
Приликом одузимања предмета комунални милиционари дужан је да изда потврду о привремено одузетим предметима.

Видео надзор

Када је то потребно ради спречавања кршења прописа из делокруга комуналне милиције, одређени простор и објекат може се обезбедити видео надзором. Уређаји за видео надзор морају бити видљиви, са истакнутим натписом да је простор или објекат обезбеђен видео надзором.

Употреба средстава принуде

Физичку снагу и службену палицу комунални милиционар може да употреби само ако у обављању послова на други начин од себе или другог не може да одбије истовремени противправни напад. Службена палица има техничка обележја утврђена подзаконским прописима полиције о средствима принуде, односно о посебној опреми за обављање милиционарских послова. Средства за везивање комунални милиционар може, у складу са законом, да употреби против лица које пружа отпор или покушава да побегне. Средствима за везивање сматрају се службене лисице, пластичне затеге и друга за то намењена средства према Закону о полицији и са техничким и другим карактеристикама утврђеним подзаконским прописом о средствима принуде.

Начин примене овлашћења комуналне милиције

Наведена овлашћења комуналне милиције примењују се под условима и на начин утврђен Законом о полицији и подзаконским прописима о полицијским овлашћењима и начину обављања полицијских послова.

Сарадња са грађанима

Комунална милиција у обављању послова сарађује са грађанима у складу са Законом о комуналној милицији и другим прописима којима се уређује обављање комуналних и других послова из надлежности града. Грађани могу комуналној милицији подносити пријаве, петиције и предлоге у вези са комуналним редом писменим путем, електронском поштом, а у хитним случајевима телефоном и непосредним усменим обраћањем, о чему комунална милиција прави службену забелешку.

 • Радно време Комуналне милиције сваким даном од 07:30 – 24:00 часова.
 • Телефон за пријаве од 07:30 – 15:30 часова је: 013/308-950, од 16:00 – 24:00 часова је: 065/866-2537.
 • Пријава се може предати и писмено на шалтеру 9 Градског Услужног Центра или путем “Систем 48”.
 • попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/;
 • Такође грађани свој проблем могу пријавити непосредно комуналним милиционарима на терену. Комунална милиција је дужна да грађане, на њихов захтев, обавести о исходу поступања.