СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

 ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Јединствени бирачки списак води Министарство правде и државне управе у складу са Законом о јединственом бирачом списку.
Део бирачког списка за подручје града Панчева ажурира (врши упис, брисање, измене, допуне и исправке) Секретаријат за општу управу, као поверен посао.
Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева
Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева, грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграда града Панчева, радним даном од 7,30-15,30, телефон 013/308-820, e-mail: birackispisak@pancevo.rs

Потребна документа: Лична карта
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства правде и државне управе www.birackispisak.mduls.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.
Промене у општем бирачком списку града Панчева
Упис, измене, допуне, исправке и брисање из дела бирачког списка за подручје града Панчева врше се по службеној дужности или по захтеву странке.

Захтев за упис, измене, допуне, исправке и брисање из јединственог бирачког списка подноси се Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграде града Панчева, радним даном од 7,30-15,30, телефон 013/308-820.

Потребна документа (у зависности од основа за промену у јединственом бирачком списку):
– Захтев
– Лична карта
– Извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних и уверење о држављанству
– Решење о отпусту из држављанства Републике Србије
– За брисање из бирачког списка неопходно је приложити извод из матичне књиге умрлих за лице које се брише из бирачког списка
– За брисање из бирачког списка лица које је лишено пословне способности неопходно је приложити решење о лишењу пословне способности за лице које се брише из бирачког списка
– За интерно расељена лица – картон о пријави боравка.
– Ослобођено плаћања таксе

Упис у посебан бирачки списак националних мањина
Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине.

Захтев грађани могу предати лично, сваког радног дана од 7,30-15,30 часова Градској управи града Панчева – Секретаријату за општу управу, Трг краља Петра I 2-4, канцеларија Службе бирачког списка број 107, на првом спрату, путем месних канцеларија на територији града Панчева или путем поште на адресу Градска управа града Панчева – Секретаријат за општу управу, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево, e-mail: birackispisak@pancevo.rs

На сајту Министарсва правде и државне управе – Канцеларије за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs постављени су захтеву за упис и брисање из бирачког списка, а могу се преузети и у Градској управи града Панчева, Служби бирачког списка, канцеларија број 107 на првом спрату и у месним канцеларијама.
Потребно је да захтев буде читко попуњен и потписан од стране подносиоца захтева. Сви подаци у захтеву мораду да буду попуњени истоветно као у личној карти подносиоца.
Такса за упис, брисање, измене, допуне и исправке у јединственом бирачком списку и посебном бирачком списку националних мањина се не плаћа.

АРХИВА

У Архиви се води архивска књига, врши улагање архивираних предмета у регистратурске јединице-фасцикле по роковима чувања, врши попис безвредног регистратурског материјала у поступку излучивања безвредног регистратурског материјала; врши примопредаја регистратурског материјала, дају на увид предмети и техничка документација референтима, врши одабирање архивске грађе, попис и излучивање безвредног регистратурског материјала.
Странка или треће лице које има правни интерес у предмету може поднети захтев за разгледање предмета из архиве и о свом трошку преписивати и фотокопирати списе архивираних предмета, као и тражити увид у пројектну документацију.
Странка подноси захтев у Градском услужном центру, на услужним местима 1,2 и 3, телефони: 013/308-788 и 013/308-789

Приликом подношења захтева странка прилаже личну карту и плаћа градску административну таксу, и то:
1. За разгледање предмета – правоснажних и архивираних у износу од 214 дин.
2. За захтев за увид у пројектну документацију која се налази у архиви у износу од 550 дин.
ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

У Пријемној канцеларији, на основу закона и упутства из области канцеларијског пословања и прописа о издавању радне књижице, обављали су се послови који се односе на преглед, отварање, распоређивање поште, пријем захтева од странака, завођење захтева и отварање омота путем АОП-а, развођење архивирањем предмета, обавештавања о нерешеним и решеним предметима, оверавање потписа рукописа и преписа, издавање радних књижица, експедовање поште, пријем и достављање интерне доставне књиге и други послови из надлежности пријемне канцеларије.

Пријем поднесака за рад са странкама

Пријем поднесака и рад са странкама обавља се у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3, телефони: 013/308-788 и 013/308-789

На овим услужним местима обављају се следећи послови :
– Пријем поднесака, жалби, приговора, допуна, лично или путем поште;
– Доношење пројеката из Архиве, на захтев странке;
– Вршење претраге на рачунару и обавештавање заинтересоване странке, о кретању заведеног предмета;
– Усмена обавештења

Овера потписа, рукописа и преписа

Градска управа града Панчева од 1. марта 2017. године не обаља послове овере потписа, рукописа и преписа у просторијама Градског услужног центра и месним канцеларијама на територији града Панчева.

У складу са чланом 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, Градска управа града Панчево, од 1. марта 2017. године, није више надлежна за обављање послова овере потписа, рукописа и преписа, тако да наведени послови прелазе у искључиву надлежност јавних бележника.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОСНОВНОГ СУДА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ:

Бранислав Медаковић, ул. Војводе Радомира Путника бр. 22, тел. 013/335-709, 335-236

Љиљана Крстић Милаков, ул. Жарка Зрењанина бр. 7, тел. 013/345-801

Моника Абци Тадић, ул. Максима Горког бр. 4, тел. 013/210-04-83, 065/376-23-40

Снежана Јукић, ул. Др Светислава Касапиновића бр. 22а, стан бр. 1, тел. 013/252-15-47

Радне књижице

Градска управа града Панчева од 1. јануара 2016. престаје да издаје радне књижице

Члан 204. Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и Правилник о радној књижици (“Службени гласник РС”, број 17/97) престају да важе 1. јануара 2016. године.
Радне књижице издате закључно са 31. децембром 2015. године настављају да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у те књижице могу да служе као доказ за остваривање права из радног односа и других права у складу са законом.

СЛУЖБА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Служба бесплатне правне помоћи основана је 1. фебруара 2005. године на основу Споразума о спровођењу „Пројекта Бесплатна правна помоћ у Панчеву“ закљученог између Омбудсмана Каталоније, Адвокатске Коморе Војводине и Општине Панчево.
Циљ покретања система је да се грађанима омогући приступ Правди, путем Службе за правно саветовање и Службе адвокатског заступања на суду.
Служба бесплатне правне помоћи ради у оквиру локалне самоуправе – Града Панчева и финасира се из Буџета Града,
У Служби раде адвокати Основне организације адвоката Алибунар, Ковачица, Опово и Панчево.
Служба има седиште у улици Змај Јовиној број 5, локал број 5, телефон 332-586, радно време од 09,00-13,00 часова.

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА

Одељење за лични статус грађана, на основу закона и упутстава, обавља послове који се односе на матичну књигу рођених, венчаних и умрлих у два примерка, врши послове издавања извода из матичних књига и уверења на основу података из матичних књига и склапања брака, издавања уверења о држављанству, вођење поступка и доношење решења о промени личног имена грађана, о исправкама, накнадним уписима и поништавању основних уписа у матичним књигама.

МАТИЧАРСКА СЛУЖБА

Издавање уверења о држављанству
Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 308-920.
– захтев за издавање уверења о држављанству
– доказ о плаћеној административној такси

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Захтев за издавање уверења о држављанству можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,
– одштампан и попуњен образац захтева можете послати поштом на адресу: Секретаријат за општу управу Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево
– телефоном на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809 у периоду од 8,00-15,00 часова
– путем електронске поште на e-mail usluznicentar@pancevo.rs.

Уверења о држављанству се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених уверења не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

ОСНОВ И МЕСТО УПИСА У КЊИГУ ДРЖАВЉАНА И ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ

Oд 01.08.1948. – 31.12.1952. лица су уписана по месту пребивалишта
Лица рођена од 01.01.1953.-13.03.1972. уписана су по месту уписа оца (једног од родитеља)
Лица рођена од 14.03.1973.-26.12.1979. уписана су по месту пребивалишта родитеља у моменту рођења детета
Лица рођена од 27.12.1979. уписују се по месту рођења

Издавање извода из матичне књиге рођених

Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
– захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
– доказ о плаћеној административној такси

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,
– одштампан и попуњен образац захтева можете послати поштом на адресу: Секретаријат за општу управу Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево
– телефоном на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809 у периоду од 8,00-15,00 часова
– путем електронске поште на e-mail usluznicentar@pancevo.rs.

Изводи из матичне књиге рођених се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Издавање извода из матичне књиге венчаних

Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
– захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних
– доказ о плаћеној административној такси

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,
– одштампан и попуњен образац захтева можете послати поштом на адресу: Секретаријат за општу управу Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево
– телефоном на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809 у периоду од 8,00-15,00 часова
– путем електронске поште на e-mail usluznicentar@pancevo.rs.

Изводи из матичне књиге венчаних се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених уверења не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Издавање извода из матичне књиге умрлих

Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8 телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
– захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих
– доказ о плаћеној административној такси

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,
– одштампан и попуњен образац захтева можете послати поштом на адресу: Секретаријат за општу управу Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево
– телефоном на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809 у периоду од 8,00-15,00 часова
– путем електронске поште на e-mail usluznicentar@pancevo.rs.

Изводи из матичне књиге умрлих се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених уверења не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Уверење о слободном брачном стању

Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању подноси се у Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920
Потребна документа:
– извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),
– уверење о држављанству (не старији од шест месеци),
– важећа лична карта
– пријава пребивалишта
– фотокопија пасоша и извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу лица са којим странка има намеру да склапи брак у иностранству.

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа
– Извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци)
– Извод из матичне књиге венчаних (не старије од 6 месеци)
– Потврду о смрти издату од надлежног лекара
– Извештај матичара да чињеница смрти није уписана у МК умрлих (овај извештај издаје матичар по месту где је наступила смрт).
– Доказ о уплаћеној административној такси

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа
– Извод из матичне књиге венчаних (за дете рођено у браку) или извода из матичне књиге рођених (за родитеље детета рођеног ван брака)
– Отпусну листу болнице (да је дете рођено у болници или потврду бабице, лекара да је дете рођено у стану)
– Потврду матичара Општине, односно Месне канцеларије, према месту рођења детета, да дете није уписано у матичну књигу рођених
– Уверење о пребивалишту (за родитеље детета)

Промена личног имена

Захтев за промену личног имена, имена и презимена подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа
• Извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци)
• Извод из матичне књиге венчаних (не старије од шест месеци)
• Уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• Уверење да се не води истрага
• Уверење да нема неизмирених пореских обавеза
• Уверење да нема неизмирене законом утврђене обавезе издржавања према брачној, ванбрачној и усвојеној деци, брачном другу, родитељима и другим   сродницима
• Фотокопија пресуде о разводу брака
• Уверење о пребивалишту или важећа лична карта
• доказ о уплаћеној административној такси

Потврда о породичном стању за употребу у иностранству

Захтев за издавање потврде о породичном стању за употребу у иностранству подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Потребна документа
– Доказ о сродству (извод из МКР или МКВ)
– Доказ о пребивалишту
– Уверење из Катастра непокретности
– Уговор о раду са послодавцем
– Потврда Тржишта рада да је издржавано лице незапослено
– Потврда о редовном школовању за децу
– Доказ о уплаћеној административној такси

Потврда о издржавању за употребу у иностранству

Захтев за издавање потврде о издржавању за употребу у иностранству подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, тел. 013/308-852.
Потребна документа
– Доказ о сродству (извод из МКР или МКВ)
– Доказ о пребивалишту
– Уверење из Катастра непокретности
– Потврда ПИО о укупно исплаћеној пензији за претходну годину, односно да није издржавано лице није корисник пензије
– Потврда Тржишта рада да је издржавано лице незапослено
– Потврда о редовном школовању за децу
– Доказ о уплаћеној административној такси

Исправка података у матичним књигама
Захтев за исправку података у матичној књизи подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа
1) Извод из матичне књиге у којој се врши исправка (не старији од шест месеци)
2) Извод из матичне књиге на основу кога се врши исправка (не старији од шест месеци)
3) доказ о уплаћеној административној такси.

Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка

Чланом 92. Закона о ванпарничном поступку прописана је дужност матичара, који је надлежан да изврши упис смрти у матичну књигу умрлих, да достави извод из матичне књиге умрлих оставинском суду у року од 30 дана по извршеном упису.
Оставински суд, након пријема извода из матичне књиге умрлих, доноси решење којим поверава јавном бележнику да састави смртовницу.
Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка се поверава јавном бележнику на чијем се службеном подручју налази последње пребивалиште, односно боравиште оставиоца у Републици Србији. Ако оставилац није имао пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, састављање смртовнице се поверава јавном бележнику на чијем службеном подручју се налази заоставштина или њен претежни део.

Склапање брака

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876
Потребна документа
– извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
– уверење о држављанству (не старији од шест месеци)
– важеће личне карте
– доказ о уплаћеној административној такси

Склапање другог брака

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876
Потребна документа
– извод из матичне књиге рођених са клаузулом о престанку или разводу брака (не старије од шест месеци) или правоснажну пресуду о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих за покојног супружника, уколико је први брак престао смрћу супружника
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
– важеће личне карте.
– доказ о уплаћеној административној такси

Склапање брака, ако су будући супружници малолетна лица

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876
Потребна документа
– извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци)
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
– важеће личне карте.
– Решење надлежног суда који се даје дозвола за склапање брака малолетног лица
– доказ о уплаћеној административној такси

Склапање брака са страним држављанином

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 308-876
Потребна документа:
– извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу за страног држављанина (не старији од шест месеци),
– уверење о слободном брачном стању – оригинал са преводом од стране овлашћеног судског тумача
– фотокопија пасоша.
– доказ о уплаћеној административној такси.

Упис у матичну књигу умрлих

Неопходно је да један од сродника дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 13, телефон: 013/308-809.
Потребно је приложити следећа документа:
– потврду о смрти
– личну карту или пасош умрлог
– извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних.

Упис у матичну књигу рођених лица из бивших република СФРЈ

Упис се вриши по месту пребивалишта.
Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Потребно је приложити следећа документа:
– извод из матичне књиге рођених, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци),
– извод из матичне књиге венчаних, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци)
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
– уверење о пребивалишту
– фотокопија личне карте

Упис у матичну књигу рођених деце рођене у браку

Неопходно је да један од родитеља дође лично код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 60 дана од дана рођења.
– Извод из матичне књиге венчаних (не старији од шест месеци), уколико родитељи нису склопили бран на територији града Панчева,
– важећа лична карта за оба родитеља.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене ван брака

Неопходно је да оба родитеља дођу личко код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 60 дана од дана рођења.
Потребно је приложити следећа документа:
– извод из матичне књиге рођених за оба родитеља (не старији од шест месеци)
– уверење о држављанству за оба родитеља (не старије од шест месеци),
– важеће личне карте за оба родитеља.

Пред матичарем отац детета потписује Записник о признању очинства и одређивању личног имена детета.

Упис чињеница рођења, склапање брака и смрти насталих у иностранству

Упис ових чињеница врши матичар, у Градском услужном центру, и то:
– упис чињенице рођења – услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
– упис чињенице склапања брака – услужно место број 15, телефон: 013/308-876.
– упис чињенице смрти – услужно место број 13, телефон: 013/308-809.

Упис чињеница рођења, склапања брака и смрти насталих у иностранству у домаће матичне књиге врши увек матичар, било да је документација достављена службено или од стране странке, без доношења решења, и то у месту последњег пребивалишта странке у земљи.
Потребно је приложити следећа документа:
– извод из матичне књиге рођених мора бити на интернационалном обрасцу, по бечкој или париској конвенцији,
– ако извод није на интернационалном обрасцу, већ на обрасцу земље порекла, обавезно мора да садржи апостил,
– ако нема апостил, мора бити верификован од стране државног органа земље порекла а затим оверен у нашој амбасади или конзулату земље порекла,
– ако је странка овде, а нема могућности да легализује јавну исправу, онда је треба упутити на оверу у амбасаду земље у Београду, а затим на оверу или надоверу у Савезно министарство за иностране послове.

3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Одељење за месне канцеларије и месне заједнице, у чијем саставу су следеће организационе јединице:
– Група за послове скупштина месних заједница
– Група за послове месних канцеларија у Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Банатском Новом Селу, Јабуци, Качареву и Глогоњу.

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Месне канцеларије обављају послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.), прикупљање и достављање података за ажурирање бирачког списка, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређно законом, вршење послова пријемне канцеларије, вршење административно-техничких и других послова зборова грађана, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницама месног самодоприноса и слично), пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни самодопринос и пружање стручне помоћи месним заједницама.

Месне канцеларије могу да обављају и друге послове које им повери Градска управа.
У месним канцеларијама могу се обављати послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Градске управе, односно лице које он овласти и органи, организације и установе, уз сагласност Градоначелника.

Месне канцеларије могу да обављају и друге послове које им повери Градска управа.
У месним канцеларијама могу се обављати послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Градске управе, односно лице које он овласти и органи, организације и установе, уз сагласност Градоначелника.

Месна канцеларија Банатски Брестовац -матичар Љиљана Томовић
– телефон/факс: 013/626-101
– e-mail: ljiljana.tomovic@pancevo.rs

Месна канцеларија Банатско Ново Село – матичар Зоран Стојичић
– телефон/факс: 013/615-051
– e-mail: zoran.stojicic@pancevo.rs

Месна канцеларија Глогоњ – матичар Стојанка Трајковски
– телефон: 013/627-002 и 013/627-011
– email: stojanka.trajkovski@pancevo.rs

Месна канцеларија Долово – матичар Драгана Шашић
– телефон/факс: 013/2634-214
– e-mail: dragana.sasic@pancevo.rs

Месна канцеларија Иваново – матичар Марко Чокан
– телефон/факс: 013/629-101 и 013/629-108
– e-mail: marko.cokan@pancevo.rs

Месна канцеларија Јабука – матичар Милена Спасић
– телефон 013/2100-042 и 013/624-046
– e-mail: milena.spasic@pancevo.rs

Месна канцеларија Качарево – матичар Владимир Стоицов
– телефон/факс: 013/601-263
– e-mail: vladimir.stoicov@pancevo.rs

Месна канцеларија Омољица – матичар Сава Мијатовић
– телефон/факс: 013/617-001
– e-mail: sava.mijatovic@pancevo.rs

Месна канцеларија Старчево – матичар Драгана Стојадиновић
– телефон/факс: 013/631-001 и 013/631-144
– e-mail: dragana.stojadinovic@pancevo.rs

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКО НОВО СЕЛО, ул. Маршала Тита бр. 67, 26314 Банатско Ново Село, телефон – факс: 615-051

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „МИТА ВУКОСАВЉЕВ“ ДОЛОВО“, Ул. краља Петра I бр. 5, 26227 Долово, телефон – факс : 2634-214

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРЧЕВО, Панчевачки пут бр. 1, 26232 Старчево, телефон – факс: 631-144 и 631-001

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОМОЉИЦА, Цара Душана бр. 2, телефон: 617-001, 26230 Омољица, факс: 617-008

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, Ул. маршала Тита бр. 4а, 26234 Банатски Брестовац, телефон: 626-101,факс: 626188

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИВАНОВО, ул. Бориса Кидрича бр. 9, 26233, телефон – факс: 629-108 и 629-101

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАЧАРЕВО, Ул. маршала Тита бр. 37, 26212 Качарево, телефон: 601-030, факс: 603-313

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАБУКА, ул. Трг Бориса Кидрича бр. 1, 26201 Јабука, телефон – факс: 2624-046

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГЛОГОЊ, ул. Београдска бр. 7, 26202 Глогоњ, телефон – факс: 627-011

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ГОРЊИ ГРАД“ ПАНЧЕВО, ул. Димитрија Туцовића 74, 26000 Панчево, тлефон – факс: 351-016

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КОТЕЖ“ ПАНЧЕВО, ул. Браће Јовановића бб, 26000 Панчево тлефон – факс: 314-710

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЦЕНТАР“ ПАНЧЕВО, М. Горког бр. 25, 26000 Панчево телефон – факс: 353-523

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ТЕСЛА“ ПАНЕЧВО, ул. Лава Толстоја бр. 78б, 26000 Панчево, телефон – факс: 2515-066

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТРЕЛИШТЕ“ ПАНЧЕВО, Вељка Влаховића бр. 19, 26000 Панчево,телефон – факс: 315-808

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ВОЈЛОВИЦА“, ПАНЧЕВО, Трг XII Војвођанске бригаде бр. 5, 26000 Панчево, телефон – факс: 366-178

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА“СТАРИ ТАМИШ“ ПАНЧЕВО, ул. Кестенова бр. 4, 26000 Панчево, телефон: 2638-155

– МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО, ул. Јастребачка бр. 5, 26000 Панчево, телефон : 372-427

Захтеви са потребном документацијом по којима поступа Секретаријат за општу управу налазе се на интернет адреси:
www.pancevo.rs/usluge/javne-sluzbe/

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа обавља стручне, организационе и административно-техничке послове за Скупштину, Градоначелника и Градско веће и њихова радна тела, припрема прописе и материјале у вези са организацијом и радом Скупштине, Градоначелника и Градског већа, врши техничку обраду аката у поступку објављивања у »Службеном листу града Панчева«, врши проверу формално-правне исправности аката упућених Скупштини, Градоначелнику и Градском већу и пружа стручну помоћ одборничким групама и одборницима о питањима из надлежности Скупштине.
Поступање са странкама врши у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (начин поступања представљен у глави XXI ).

 

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Информације о остваривању права на финансијску подршку породици са децом могу се добити на следеће телефоне:
Разуменка Словић тел.број 308-872 канцеларија број 207
Ана Бајза  тел.број 308-869 канцеларија број 22

Дејана Бабић  тел број 308-802 канцеларија број 21
Весна Бабић тел.број 308-847 канцеларија број 20

1) За признавање права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета лицима која самостално обављају делатност и за признавање права на накнаду зараде (власници стр), потребно је:
– захтев за признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета (за власнике)

– решење о самосталном обављању делатности
решење надлежног органа о привременом затварању радње односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу

Упозоравамо власнице радње да код права на накнаду зараде за време породиљског одсудства, породиљско одсуство тече од дана отварања лекарских дознака, само ако је решење АПР-а о привременом затварању радње, односно преносу на стручног пословођу донето 2-3 дана пре отварања лекарских дознака, у противном тече од дана привременог затварања радње, односно  преносa радње на стручног пословођу.

– потврда надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско-инвалидско осигурање за месец који претходи месецу у којем је започето коришћење одсуства

– извештај о привременој спречености за рад
изводи из матичне књиге рођених за децу
образац НЗ-1

2) За признавање права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета запослених код лица која самостално обављају делатности и признавање права на накнаду зараде, потребно је:
– захтев за признавање права
– захтев за накнаду зараде
– уговор о раду са послодавцем
– потврда послодавца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно пре остваривања права
– извештај о привременој спречености за рад
– изводи из матичне књиге рођених за децу
– фотокопија здравствене књижице мајке, односно корисника права
– образац НЗ-1

3) За признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета (привредна друштва),потребно је:
– захтев за признавање права на накнаду зараде
– решење послодавца о признавању права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета
– потврда послодавца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно пре остваривања права
– извештај о привременој спречености за рад
– извод из матичне књиге рођених за децу
– образац НЗ-1

4) За признавање права на одсуство са рада ради посебне неге детета или друге особе, потребно је:
– захтев за признавање права
– захтев за накнаду зараде
– мишљење Интерресорне комисије града Панчева
– извештај о привременој спречености за рад
– решење о признавању права на посебну негу (фирма)

5) За признавање права на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете из средстава Републике Србије, када захтев подноси мајка,потребно је:
– захтев за признавање права
– извод из матичне књиге рођених за сву своју децу
– уверење о држављанству (не може бити старије од шест месеци и мора бити оригинал)
– фотокопија личне карте
– фотокопија здравствене књижице
– уверење Центра за социјални рад «Солидарност» Панчево (Ул.Филипа Вишњића број 16) да непосредно брине о детету за које је поднела захтев

6) За признавање права нановчану помоћ породици у којој се роди треће дете од АП Војводине, када захтев подноси мајка- отац, потребно је:
– захтев за признавање права
– изводи из матичне књиге рођених за сву децу –фотокопија
– доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана)
– уверење надлежног органа старатељства да мајка, односно отац непосредно брину о детету за које подносе захтев , да њена , односно његова деца из предходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дати на усвојење, и да мајка, односно отац, нису лишени родитељског права у односу на њену, односно његову децу предходног реда рођења
– фотокопија валидне документације о отвореном текућем рачуну

7) За признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева, када захтев подноси мајка, потребно је:
– захтев за признавање права
– извод из матичне књиге рођених за прво дете – фотокопија
– доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана)
– фотокопија легитимације за мајку која има статус избеглог, прогнаног или пвривремено расељеног лица

8) За признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама, када захтев подноси мајка, потребно је:
1. захтев за признавање права
2. извод из матичне књиге рођених за дете – фотокопија
3. доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана)
4. фотокопија легитимације за мајку која има статус избеглог, прогнаног или пвривремено расељеног лица
5. доказ о незапослености мајке

9) За признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки, када захтев подноси мајка, потребно је:
1. захтев за признавање права
2. извод из матичне књиге рођених за децу – фотокопија
3. доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана)
4. фотокопија легитимације за мајку која има статус избеглог, прогнаног или пвривремено расељеног лица

Породице са тројкама остварују право на једнократну новчану помоћ сваке календарске године до навршене 10 године детета, као и једнократну помоћ за набавку уџбеника и школског прибора сваке календарске године за децу узраста од 5,5 година до завршетка средњег образовања, односно 18. година

10) За остваривање права на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче, рпотребно је:
1. потврду Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева о остваривању права на беби пакет
2. извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија)
3. фотокопију личне карте, односно избегличке или легитимације расељеног лица

11) За остваривање права на дечји додатак , када се захтев подноси први пут, спотребно је:
1. уверење о држављанству (за подносиоца захтева)
2. извод из матичне књиге рођених за сву децу
3. фотокопију личне карте за одрасле чланове заједничког домаћинства, а за децу пријаву пребивалишта
4. потврду о укупним примањима у три месеца које претходе месецу подношења захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе
5. фотокопију оверене здравствене књижице за подносиоца и брачног друга
6. потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе
7. доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора (уговор о куповини непокретности, решење о порезу на имовину физичких лица, уговор о коришћењу стана)
8. потврду о редовном школовању за децу од 7-19 година старости
9. доказ о незапослености (потврда од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево)

У случају доказивања појединих статуса, потребно је:
1. потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање
2. мишљење Интерресорне комисије града Панчева
3. акт о продужењу родитељског права
4. докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (умрлица за другог родитеља, правоснажна пресуда о разводу брака, решење Центра за социјални рад, извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе)
5. доказ о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства)

КОРИСНИЦИ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА КОЈИ ТРЕБА ДА ОБНОВЕ ЗАХТЕВ НАЈРАНИЈЕ 30 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА ПРЕТХОДНОГ РЕШЕЊА, потребно је:
1. фотокопију своје личне карте
2. приходе у три месеца која претходе месецу подношења захтева
3. потврду од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево-за незапослене
4. школске потврде за децу, уколико нису достављене
5. последње решење о дечјем додатку

Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

 

II ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЛИЧНУ, ЦИВИЛНУ И ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ

Јелена Мокран тел.број 308-740 канцеларија број 207
Јованка Марковић тел.број 308-740 канцеларија број 207

1) За остваривање права на личну инвалиднину, потребно је:
захтев, који се подноси према месту пребивалишта
уверење Војне поште о времену проведеном у војсци о околоностима и начину рањавања и оболења
уверење МУП-а о околностима и начину рањавања
медицинска документација о лечењу
уверење о држављанству
доказ о пребивалишту или избегличком статусу, односно статусу расељеног лица

2) За остваривање права на цивилну инвалиднину, потребно је:
1. захтев
2. уверење о околностима рањавања
3. медицинска документације о лечењу (повреде или озледе)
4. уверење о држављанству
5. доказ о пребивалишту или избегличком статусу , односно статусу расељеног лица

3) За остваривање права на породичну инвалиднину, потребно је:
1. захтев, који се подноси према месту пребивалишта
2. доказ о сродству са лицем од кога се изводи право
3. доказ о пребивалиштву или избегличком статусу, односно статусу расељеног лица
4. уверење о држављанству
5. уверење Војне поште да је лице погинуло или нестало под околностима предвиђеним законом

Право на породичну инвалиднину могу да остваре брачни друг, деца и родитељи!

III ИНФОРМАЦИЈЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Зоран Граовац тел.број 308-818 канцеларија број 19
Ирена Томашевић тел.број 308-818 канцеларија број 19

1) За признавање статуса избеглог и прогнаног лица, потребна је

1. изјава станодавца оверена на шалтеру Градске управе града Панчева
2. копија власничког листа станодавца
3. копија личне карте подносиоца захтева
4. писмена сагласност Комесаријата за избеглице из Београда, Ул. Народних хероја 4

Исто је потребно и за пријаву расељених лица са Косова, осим сагласности Комесаријата!

2) за промену места боравка избеглог и прогнаног лица, потребна је:
изјава становдавца оверена у месту у које се пресељава
копија власничког листа станодавца
сагласност повереника за избеглице места где се пресељава

3) За прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства, потребно је:
решење о признавању статуса избеглог или прогнаног лица
копија решења о држављанству
уверење о упису у књигу држављана
потврда о ревизији статуса
копија избегличке легитимације

 

4) За смештај лица у социјалне установе надлежан је Центар за социјални рад «Солидарност» Панчево, ул. Филипа Вишњића бр. 16 и Комесаријат за избеглице из Београда, ул. Народних хероја 4

 

IV ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

Кристиана Станојчић, тел.број 308-753 канцеларија број 203

 1. За утврђивање права на одсуство са рада ради посебне неге детета, потребан је:
  – попуњен образац захтева за продужену негу детета
V  ИНФОРМАЦИЈЕ О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО, ИНВАЛИДСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦИМА КОЈА СУ СТЕКЛА СТАТУС ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Невенка Кљајић, тел.број 308-906 канцеларија број 204
За уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, потребно је:
1. уверење надлежног репрезетативног удружења у култури о чињеницама уписаним у евиденцију
2. фотокопију личне карте са назнаком пребивалишта и радне књижице
3. потврду Пореске управе Филијала Панчево о пријави укупног прихода
4. потврду Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево, о катастарским приходима на непокретностима
5. оверену изјаву о броју чланова заједничког породичног домаћинства.
Докази не могу бити старији од шест месеци.

 

VI ПРАВО НА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА

Саша Ђорђевић телефон 308802 канцеларија 20

Весна Бабић телефон 308802 канцеларија 20

1 Избод из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних за све чланове домаћинства

2. Копија личне карте

3. Потврда о укупним нето примањима у предходном месецу (за сваког запосленог члана домаћинства)

4. Потврда са евиденције незапослених Националне службе за запошљавање (за све незапослене чланове домаћинства)

5. Потврда из школе, односно са факултета о редовном школовању (за ученике и студенте)

6. Потврда републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о исплаћеним пензијама у предходном месецу (за пензионере)

7. Пресуду о алиментацији (за децу или родитеље неспособне за рад)

8. Потврду Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево, о катастарским приходима на непокретностима, и из места рођења

9. Уверење пореске управе да ли поседује имовину за опорезивање

10. Фотокопију последњег рачуна за струју , односно природни гас или топлотну енергију

11. Изјаву 2 сведока о броју чланова домаћинства дату пред надлежним органом

4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Одељење зa обједињену процедуру у чијем саставу је Одсек за грађевинске послове, обавља послове кроз систем за електронско подношење пријава – CEOP, у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавни овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

Одељење за легализацију обавља послове који се односе на озакоњење објекта изграђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, а предмет озакоњења су и захтеви који су поднети по раније важећим законима о легализацији, а на основу чега се издају решења о озакоњењу објекта, потврде о поднетом захтеву за озакоњење објеката и употребне дозволе за објекте који су легализовани и озакоњени .

Одељење за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове, у чијем саставу је Одсек за стамбено-комуналне послове, обавља послове у вези са израде пласнких докумената (Просторног плана, односно урбанистичких планова), потврђивања пројеката парцелације и препарцелације, потврђивања урбанистичких пројеката, издавање информација о локацији о могућностима градње на парцели и спроводи стручне и административно-техничке послове за Комисију за планове; издаје решења у складу са одлуком којом се уређују монтажни објекти на јавној површини и то за постављање: киоска, контењера за мониторинг, башти, јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште; отворене угоститељске садржаје,аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кстена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда, мобилијара спортског карактера, чилера,банкомата, монтажних платформи и рампи за инвалиде, споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, одлука којим се уређује постављање балон хала спортске намене; одлука којим се уређује постављање понтона; израђује нормативно-правна акта која се односе на уређење, обезбеђење обављање и развој комуналних делатности; спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама, израду прописа из надлежности и друге послове поверене Законом о становању; обавља стручне и административнотехничке послове за Комисију за одређивање назива улица.

Одељење за саобраћај обавља послове у вези са техничком регулацијом саобраћаја, управљање јавним превозом путника, утврђивање режима саобраћаја, стручне послове за потребе Тела за координацију безбедности саобраћаја, послове обављања поверених послова по Закону о безбедности саобраћаја на путевима, Закону о превозу путника и Закону о јавним путевима, надзор над спровођењем одредаба одлука из области саобраћаја, праћење безбедности и проточности саобраћаја на путевима, решавање у п рвом степену у правним стварима из своје надлежности.

Одељење за обједињену процедуру пружа услуге физичким и правним лицима који имају право на подношења захтева за издавање дозвола у оквиру обједињене процедуре под условима пропсаним Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) , Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС“ бр. 113/15 и 96/16) и осталим важећим правилнцима.

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/15 и 96/16) за издавање дозвола у оквиру обједињене процедуре прописани су следећи рокови:
– издавања локацијских услова у року од 25 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС
– издавања решења о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС
– потврде пријава радова у року од 3 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС,
– издавање решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– издавање решења о употребној дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– измена решења о грађевинској дозволи у року од 5 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС;
– потврда о пријави завршетка израде темеља у року од 6 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС
– потврда о пријави завршетка објекта у конструктивном смислу у року од 6 радних дана од дана поношења захтева кроз ЦИС

Одељење за легализацију пружа услуге физичким и правним лицима на основу Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр.96/15) и у складу са наведеним законом издају се решења о озакоњењу, потврде о поднетом захтеву за озакоњење објеката и решења о употреби објеката који су озакоњени (легализовани).

Одељење за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове пружа услуге физичким и правним лицима под условима пропсаним Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) , Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС“ бр.64/15), Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчевабр.29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева („Сл.лист града Панчева 9/16).

На основу Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчева“ бр.29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева („Сл.лист града Панчева 9/16) прописани су следећи рокови за издавање решења:
– за изавање решења за постављање кисока у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање башта у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање отворених угоститељских садржаја у року од 8 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кестена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда,у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање мобилијара спортског карактера у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање чилера у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање банкомата у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање монтажних платформи и рампи за инвалиде у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације;
– за издавање решења за постављање балон хала спортске намене у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације
– за издавање решења за постављање понтона у року од 15 дана од дана пријема потпуне документације

На основу Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ бр.104/16) издају се решења за исељеање бесправно усељених лица. На основу Одлуке о сахрањивању и гробљима („Сл.лист града Панчева“ бр. 14/15, 22/16 и 38/16) издају се решења о ексхумацији. Захтеви са потребном документацијом по којима поступа Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове и важећи плански документи налазе се на интернет адреси : http://www.pancevo.rs/dokumenta/urbanizam-i-gradjevina/. Захтеви у поступку обједињене процедуре налазе се у систему ЦИС-а на интернет адреси https://reid.apr.gov.rs/IDF/

 

5. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење за праћење стања животне средине
2) Одељење за процене утицаја, планове и програме

Радом Одељења за праћење стања животне средине руководи секретар Секретаријата за заштиту животне средине, а радом Одељења за процене утицаја, планове и програме руководи помоћник секретара Секретаријата за заштиту животне средине.

Секретаријат за заштиту животне средине обавља послове у вези са припремом одлука и других општих аката у складу са законом, обавља послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине, праћењем и контролом стања и услова животне средине на територији Града у свим областима заштите животне средине и врши послове поверене законом .

Секретаријат управља системом за континуални мониторинг квалитета ваздуха, доноси програме и планове квалитета ваздуха, организује и прати додатна и ванредна мерења квалитета ваздуха, полена, површинских и подземних вода, спроводи систематско мерење буке; информише јавност о квалитету животне средине, утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова; утврђује мере и услове за објекте чија изградња или коришћење могу угрозити животну средину, утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку обједињене процедуре; даје мишљење о потреби стратешке процене утицаја на животну средину просторних и урбанистичких планова и сагласност на Извештаје о стратешкој процени; успоставља и води регистар извора загађивања за своје подручје; спроводи поступак процене утицаја на животну средину за пројекте за које одобрење за градњу даје орган локалне самоуправе и даје мишљење у поступку процене утицаја на животну средину за пројекте који се реализују на територији Града, а који спроводе други надлежни органи; обавља послове везане за управљање отпадом и спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом из оквира своје надлежности, спроводи поступке по захтевима за издавање дозвола за рад стационарних извора загађења ваздуха, спроводи поступке по захтевима за издавање интегрисаних дозвола, спроводи поступке по захтевима за добијање дозвола за обављање делатности промета или дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија; обавља послове у вези са утицајем нејонизујућег зрачења; учествује у изради аката у вези са утврђивањем накнаде за заштиту и унапређење животне средине; прати реализацију мера и активности из Локалног еколошког акционог плана; припрема предлог Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средине у делу који се реализује преко овог Секретаријата, обавља послове из области очувања и рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије; припрема програме развоја зелених површина и прати њихову реализацију, програме заштите природе; даје предлог за стављање под заштиту природних добара на територији Града и обавља послове у вези са финансирањем управљања заштићеним природним добрима на територији Града,обавља послове у вези са енергетском ефикасношћу јавних објеката,обавља спровођење превентивне ДДД заштите, остварује сарадњу са другим надлежним органима и институцијама у области заштите животне средине.

 

6. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Израда програма и спровођење пројеката локалног економског развоја
и старање о унапређивању општег оквира за привређивање

1.1. Учешће у изради и имплементацији Стратегији развоја града Панчева 2014-2020, као и годишњих извештаја о имплементацији
– Правни основ за поступање је Закон о локалној самоуправи, члан 20., тачка 1.
– Обавеза је извршена доношењем Стратегије, годишњих планова за имплементацију и извештаја о имплементацији од стране Скупштине града Панчва, на предлог Тима за за имплементацију Стратегије развоја града Панчева 2014-2020

1.2. Учешће у изради и имплементацији Плана капиталних инвестиција 2015-2017, као и годишњих извештаја о имплементацији
–  Правни основ за поступање је Закон о локалној самоуправи, члан 20., тачка 1. и Стратегија развоја града Панчева 2014-2020
– Обавеза је извршена  доношењем Плана капиталних инвестиција, годишњих планова за имплементацију и извештаја о имплементацији од стране Скупштине града Панчва, на предлог Тима за ревизију Плана капиталних инвестиција, инфраструктурног опремања и инвестиционог одржавања града Панчева 2015-2017

1.3. Учешће у припреми и имплементацији пројеката од значаја за локални економски развој

1.3.1. „Опремање Северне пословно-индустријска зоне“
–  Правни основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020, Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину и План капиталних инвестиција 2015-2017
– Обавеза се врши на основу Одлуке о буџету за 2017. годину путем Секретаријата за инвестиције

1.3.2. „Пројекат за изградњу градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне, са реконструкцијом црпне станице“
–  Правни основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020, Одлука о буџету града Панчева за 2017. годину и  План капиталних инвестиција 2015-2017
–  Обавеза се врши на основу Одлуке о буџету за 2017. годину путем ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево

1.3.3. Цертификација града Панчева – стицање сертификата града Панчева као места са повољним пословним окружењем према BFC SEE стандарду
– Правни основ за поступање је Закон о локалној самоуправи, члан 20., тачка 9., Сертификат BFC SEE и Уговор о спровођењу поступка провере локалних самоуправа са повољним пословним окружењем
–  Обавеза је извршена на основу  Уговора о спровођењу поступка провере локалних самоуправа са повољним пословним окружењем између Града Панчева и „SGS Beograd” doo, број VI-22-30-1/2014 од 13.05.2015. године, спровођењем надзорне провере од стране Надзорне комисије „SGS” Beograd doo дана 11.05.2016. године. Град Панчево је априла 2015. године постао носилац регионалног цертификата BFC SEE-града са повољним пословним окружењем, чији је рок важења две године, са провером критеријума за испуњење стандарда на годину дана. Тим за реализацију активности у вези са одржавањем и унапређењем BFC SEE стандарда града Панчева био је задужен за поступање у оквиру надзорне провере.

Праћење стања у области привредног развоја

2.1. Редовне консултације са представницима привреде које репрезентује Привредни савет града Панчева, као стално, стручно и саветодавно радно тело
–  Правни основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020
– Обавеза се извршава корз редовне састанке са Привредним саветом, који се одржавају минимум на кварталном нивоу. Сем представника привреде града Панчеву, у раду Савета учествују и градоначелник, градски менаџер и члан Градског већа задужен за стамбено-комуналне послове и саобраћај.

2.2. Прикупљање ставова и потреба пословне заједнице на територији града Панчева
–  Правни основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020
– Обавеза се извршена на основу Правилника о унутрашњем уређењу  и  систематизацији радних места у Градској управи, Градској служби за буџетску инспекцију, Служби интерне ревизије града Панчева,  Градском правобранилаштву и Стручној служби заштитника грађана града Панчева

2.2.1. Одељење за ЛЕР је сачинио општи „Упитник за послодавце“ на територији града Панчева и доставила је на адресе 130 привредних субјеката. Упитник је доступан на сајту:

Анкета послодавца у граду Панчеву

2.2.2. Одељење за ЛЕР је сачинио упитник за послодавце о њиховим потребама за радном снагом. Упитник је доступан на сајту:
Упитник за послодавце на територији града Панчева

2.2.3. Одељење за ЛЕР је сачинио Упитник о задовољству грађана пружањем услуга у граду Панчеву. Упитник је доступан на сајту:
Анкета о задовољству грађана пружањем услуга у граду Панчеву

Остваривање сарадње са надлежним установама и институцијама на градском, покрајинском и републичком нивоу ради унапређења привредног развоја Града

3.1. Сарадња са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД)  путем Форума стручњака за локални економски развој НАЛЕД-а
– Правни основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020 и чланство у НАЛЕД-у
– Обавеза се врши на основу одлуке НАЛЕД-а о избору Формума стручњака за ЛЕР (секретар Секретаријата за привреду и економски развој председава Форумом стручњака за локални економски развој). Форум се бави питањима од значаја за унапређењима локално-економског развоја локалних самоуправа, као и унапређењима рада Канцеларија за ЛЕР.

3.2. Сарадња са Развојним фондом Аутономне покрајине Војводине приближавања и лакше реализације Програма рада и јавних конкурса Фонда физичким и правним лицима са територија локалних самоуправа у АПВ у области привреде и пољопривреде
– Правни основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020 и Споразум о успостављању сарадње закљученог између Развојног фонда АПВ и Града Панчева од 10.04.2014. године
– Обавеза се врши преко повереника Градске управе који заинтересованим физичким и правним лицима пружају информације о јавним конкурсима Фонда у области привреде и пољопривреде

3.3. Сарадња са Регионалном развојном агенцијом Јужни Банат д.о.о. Панчево, чији је један од оснивача град Панчево
– Правни основ за поступање је Уговор о оснивању Регионалне развојне агенције Јужни Банат доо Панчево, чији су потписници јединице локалне самоуправе са територије Јужног Баната и два привредна друштва
– Обавеза се извршава кроз учешће у раду на седницама Скупштине Агенције и кроз успостављање сарадње у циљу припреме и реализације пројеката

3.4. Сарадња са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) у оквиру ажурирања СЛАП базе инфраструктурних пројеката за њихову реализацију
– Правни основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020 и чланство у СКГО-у
– Обавеза се извршава путем ажурирања базе инфраструктурних пројеката СКГО у циљу прибављања екстерних извора финансирања за реализацију пројеката. База садржи податке о инфраструктурним пројектима града Панчева.

Пружање подршке инвеститорима у складу са Законом о улагањима и обављање послова јединице за локални економски развој и подршку улагањима

4.1. Одељење за ЛЕР поступа по упиту потенцијалних инвеститора који су заинтересовани да улажу у граду Панчеву
– Правни основ за поступање је Закон о улагањима
–  Обавеза се извршава путем прукупљања релевантних информација за потребе инвеститора, као што су цена грађевинског земљишта, цена комуналних прикључака, цена комуналних услуга, подстицаји које град Панчево обезбеђује инвеститорима и слично.

4.2. Обављање послова јединице за локални економски развој и подршку улагањима врши се у оквиру Одељења за ЛЕР
– Правни основ за поступање је члан 15. став 1., тачка 5. и члан 20, став 1. Закона о улагањима
– Одељење за ЛЕР има обавезу да захтеве улагача решава у хитном поступку, у складу са правилима управног поступка, са правом првенства и улагачу изда јавну исправу, у најкраћем могућем року, ако улагач благовремено поднео уредну и потпуну документацију.

Промотивне активности привредних потенцијала Града

5.1. Град путем Одељења за ЛЕР учествује на инвестиционим и другим сајмовима, формумима и презентацијама са циљем представљања потенцијала за улагање у Панчево
– Правни основ за поступање је члан 16. Одлуке о Градској управи града Панчева
– http://www.pancevo.rs/privreda/grad-pancevo-na-beogradskim-investicionim-danima-2016/

5.2. Град путем Одељења за ЛЕР израђује промотивни материјал за потребе промовисање града као места подесног за инвестирање
– Правни основ за поступање је члан 16. Одлуке о Градској управи града Панчева
– http://www.pancevo.rs/privreda/brosura-investirajte-u-pancevo/
– http://www.pancevo.rs/privreda/29412/

Пружање методолошке подршке у припреми предлога интерсекторских пројеката од значаја за Град, њихову имплементацију и одрживост, као и припрему и спровођење пројеката из надлежности Секретаријата

6.1. Праћење екстерних извора финансирања и обавештавање надлежних служби, предузећа, установа о могућностима и пружање методолошке подршке за припрему пројеката
– Правни основ за поступање је члан 16. Одлуке о Градској управи града Панчева, Закључак Градског већа број II-05-06-20/2013-13 од 10.09.2013. године о утврђивању јединствене процедуре за припрему и имплементацију интерсекторских пројеката, у оквиру Градске управе града Панчева, са којима се аплицира на конкурсе домаћих и страних извора финансирања
– Обавеза се извршава путем Одељења за подршку пројектима и то праћења екстерних извора финансирања и обавештавањем надлежних служби у Граду Панчеву о могућностима аплицирања код различитих донатора. У процесу конкурисања Одељење за подршку пројектима пружа методолошку подршку у припреми пројектних апликација свим заинтересованим службама Градске упрве, јавних и јавних комуналних предузећа, установа са територије града Панчева.

6.2. Пружање методолошке подршке у имплементацији пројеката и учешће у тимовима за имплементацију
– Правни основ за поступање је члан 16. Одлуке о Градској управи града Панчева, Закључак Градског већа број II-05-06-20/2013-13 од 10.09.2013. године о утврђивању јединствене процедуре за припрему и имплементацију интерсекторских пројеката, у оквиру Градске управе града Панчева, са којима се аплицира на конкурсе домаћих и страних извора финансирања
– За пројекте који су одобрени за финансирање из екстерних извора, формира се тим за имплементацију пројекта чија је улога реализација свих активности, буџета пројекта и слање свих потребних извештаја и информација.

Стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине и уређује њихово радно време

7.1. Уређивање радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката
–  Правни основ за поступање је Закон о локалној самоуправи члан 20. тачка 16. и Закон о трговини чланови 25. и 43.
– Обавеза је извршена доношењем Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева од стране Скупштине града, на предлог Градског већа, а по нацрту Секретаријата за привреду и економски развој.

Стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе

8.1. Припрема програме и пројекте у области туризма
–  Правни основ за поступање је Закон о локалној самоуправи члан 20. тачка 23. и Закон о туризму члан 12.
– Обавеза је извршена усвајањем Стратегије реазвоја града Панчево – Стратешки приоритет 11: Развој туризма, укључивање туристичке понуде Панчева у понуду Београда http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=886

8.2. Праћење рада и програмска сарадња са Туристичком организацијом града Панчева
– Правни основ за поступање је Закон о туризму
– Обавеза се извршава у поступку припреме и реализације програмског буџета града Панчева и анализом и припремом Програма рада и Финансијског плана и Извештаја о раду и финансијском пословању Туристичке организације града Панчева за Скупштину града ради давања агласности, односно усвајања

8.3. Припрема Одлуке о висини боравишнње таксе
–  Правни основ за поступање је Закон о локалној самоуправи члан 20. тачка 23. и члан 104. став 1.
– Обавеза је извршена доношењем Одлуке о боравишној такси („Службени лист града Панчева“ бр. 15/10 и 20/10)

8.4. Организација градским манифестација у области туризма
–  Правни основ за поступање је Закон о локалној самоуправи члан 20. тачка 23. и члан 16. Одлуке о Градској управи града Панчева
–  Секретаријат за привреду и економски развој је у сарадњи са другим организационим јединицама Градске управе и установама током 2017. године организовао: 7. Еко регатуи 11. Дане Дунава.
– http://www.pancevo.rs/privreda/vii-eko-regata-tamis-pancevo/
– http://www.pancevo.rs/privreda/javni-poziv-za-ucesce-na-manifestaciji-dan-dunava/
– Наведене манифестације ће бити организоване и током 2017. године, а средства за њихову реализацију обезбеђена су Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину.

Обавља категоризацију кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића

9.1. Категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића
–  Правни основ за поступање је Закон о туризму члан 68.став 7., Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај члан 33. и Правилник о поступку категоризације приватног смештаја за издавање туристима и раду објеката приватног смештаја на територији града Панчева
–  Обавеза се извршава у управном поступку доношењем решења о утврђивању категорије угоститељског објекта за смештај, на предлог Комисије за категоризацију приватног смештаја на територији града Панчева

Реализује мере подршке предвиђене Локалним акционим планом за запошљавање и мере подршке привредним и други субјектима

10.1. Реализација Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2017. годину
–  Правни основ за поступање је Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености члан 41. став 1.
– Градско веће града Панчева, на седници одржаној дана 27.01.2017. године, разматрало је Предлог Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2017. годину, па је по прибављеном позитивном мишљењу Савета за запошљавање града Панчева датим Закључком Савета за запошљавање града Панчева бр. II-06-06-24/2017-1 од 26.01.2017. донело Локални акциони план за запошљавање града Панчева за 2017. годину.
– Обавеза се извршава путем јавних позива које је расписао Градоначелник града Панчева: 1. Стручна пракса, 2. Јавни радови за категорију теже запошљивих лица, 3. Студентска летња пракса, 4. Унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење  наставе, 5. Програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању), 6. Додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање, као и реализацијом Сајам запошљавањa на коме су заинтересованим привредним субјектима и незапосленим лицима предсављене све мере које су биле доступне у 2017. години. Средства по јавним позивима се додељују од стране Градоначелника града Панчева по предходно прибављеном мишљењу Савета за запошљавање града Панчева.

10.2. Реализација мере подшке МСПП сектору
–  Правни основ за поступање је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020, Стратешки приоритет 1: Унапређивање пословног амбијента и Одлуке о додели бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије Панчева за набавку машина и опреме
– Обавеза је извршена путем Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије Панчева за куповину машина и опреме за 2017. годину који је расписао Градоначелник града Панчева 08.09.2017. године. Средства по јавним конкурсима су додељена од стране Градоначелника града Панчева на предлог Комисије за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева. Јавни конкурс отворен је до 01.12.2017. године.

Пружање стручне подршке Савету за запошљавање Града и Привредном савету Града

11.1. Обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Привредног савета града Панчева
– Правни основ  за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 13/17)
– Обавеза се извршава кроз састанке Привредног савета

11.2. Обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање града Панчева
– Правни основ  за поступање је члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 13/17)
– Обавеза се извршава кроз састанке Савета за запошљавање града Панчева

Решавање у првом степену у управним стварима из своје надлежности и издавање уверења о чињеницама о којима се воде службене евиденција – издавање уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављање послова ауто-такси превоза до краја 2005. године

– Правни основ за поступање је Закон о општем управном поступку и члан 17. Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 13/17)
– Обавеза се извршава издавањем уверења за захтев странке

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Одељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство

– Израда нацрта годишњих планова, програма и материјала из делокруга рада Одељења односно одговарајућих планских аката предвиђених законом и одлукама органа Града Панчева, као и достава података републичким и покрајинским и органима потребних за доношење и спровођење основа заштите, коришћења и унапређења пољпривредног земљишта у државној својини, који се односе на територију Града Панчева,
– Учествовање у припреми буџета, финансијског плана и плана јавних набавки у делу који се односи на делокруг Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој,
– Праћење реализације уговора, споразума, протокола и других докумената у којима је једна од страна Град Панчева, а који се односе на делокруг Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој,
– прати стање пољопривредне инфраструктуре (каналска мрежа, мрежа атарских путева, противградна превентива и др.); прати стање постојећих ветрозаштитних појасева и подизање нових на територији града Панчева
– Учествовање у изради нацрта и предлагање доношења планских аката и докумената за израду основа заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта у државној својини који се односе на територију Града Панчева,
– Учествовање у изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике,
– Пружање савета и давање информација у вези расписаних јавних конкурса,
– Пружање стручне помоћи и праћење рада пољопривредника и пољопривредних удружења на територији Града Панчева,
– Праћење стања у области сточарства и задругарства у граду Панчеву, предлагање мера за побољшање стања у овој области, праћење прописа и доношење иницијатива за предузимање обавезних мера и активности када је то обавеза Градске управе града Панчева, иницирање, израда нацрта и предлагање доношења планских аката и докумената у области сточарства који се односе на територију Града Панчева,
– Обављање нормативно-правних послова из делокруга рада Секретаријата, вођење управног поступка и решавање у правном поступку из надлежности Секретаријата, посебно поступак у вези промене намене пољопирвредног земљишта,
– Учествовање у раду пољочуварске службe града Панчева.
– Информације о пролећној сетви, припремама за жетву, жетви стрних жита, јесењој берби и јесењој сетви које разматра и усваја Скупштина града Панчева. Информације се достављају Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Новом Саду. Образац је прописан од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
– Праћење стања у области сточарства и задругарства у граду Панчеву, доношење планских аката и докумената у области сточарства а који се односе на територију Града.

Зоран Грба, помоћник секретара Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, канцеларија 309, телефон: 013/308-879, е-mail: zoran.grba@pancevo.rs

Зорица Богданов, шеф Одељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство, канцеларија 309б, телефон: 013/308-865 , е-mail: zorica.bogdanov@pancevo.rs

Слободан Којић, саветник за нормативно-правне послове из области пољопривреде, водопривреде и шумарства, канцеларија 311, телефон: 013/308-957 , е-mail: slobodan.kojic@pancevo.rs

Гордана Видановић,саветник за стручне послове у области пољопривреде, канцеларија 309б, телефон: 013/308-865 , е-mail: gordana.vidanovic@pancevo.rs

Салвица Куша Јелесијевић, саветник за стручне послове у области сточарства, канцеларија 311, телефон: 013/308-849 , е-mail: slavica.kusa-jelesijevic@pancevo.rs

Одељење за пољопривредно земљиште

– Учествовање у изради финансијско-планских докумената везаних за средства која у буџет Града пристижу по основу закупа пољопривредног земљишта,
– Праћење и учествовање у пословима заштите земљишта, посебно заштита од вода; праћење стања у водопривреди од интереса за Град и предлагање мера за побољшање стања у овој области; праћење прописа из области водопривреде, ванредних ситуација и покретање иницијативе за предузимање обавезних мера и активности када је то обавеза Градске управе града Панчева, пружање помоћи Градском штабу за ванредне ситуације у случају опасности од елементарних непогода и у раду цивилне заштите,
– Припремање нацрта и учествовање у изради програма редовног одржавања, инвестиционих програма и пројектно-техничке документације каналске мреже за одводњавање на територији Града у мери и обиму и у складу са надлежностима Града,
– Прикупљање информација о угроженим подручјима и евидентирање прегледа плавних површина на територији Града узрокованих атмосферским и подземним водама на основу извештаја са теретна и у сарадњи са месним заједницама и Градским штабом предлаже хитне мере,
– Праћење и контролисање пројектовање и изградњу нових система и реконструкцију постојећих система и вршење надзора над редовним одржавањем постојећих система за одвођење атмосферских и поплавних вода,
– Обављање електронске обраде података и оперативно-административних послова из области пољопривредног земљишта; обављање техничко-административних послова у процесу прикупљања катастарске и друге документације за установљење базе података из надлежности Одељења и учествовање у процесу формирања и одржавања ове базе података.

Владимир Сантрач, саветник за стручне послове пољопривредног земљишта, канцеларија 310, телефон: 013/308-774 , е-mail: vladimir.santrac@pancevo.rs

Зоран Марин, виши референт за административне послове за пољопривредно земљиште, канцеларија 310, телефон: 013/308-708 , е-mail: zoran.marin@pancevo.rs
Стево Љубичић, виши референт за административне послове за пољопривредно земљиште канцеларија 310, телефон: 013/308-708 , е-mail: stevo.ljubicic@pancevo.rs

Одељење за села и рурални развој

– Израда Програма мере подршке за спорвођење пољопривредене политике и политике руралног развоја, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16),
– Учествовање у изради и расподели Аграрног буџета града,
– Израда програмских и других материјала из делокруга рада Одељења, реализација мера предвиђене акционим плановима и пројектима за повећање нивоа развијености инфраструктуре, задругарства, културног, социјалног развоја у насељеним местима, као и нивоа развоја удружења и асоцијација становништва у насељеним местима.
– Учествовање у припреми програма и извештаја о раду Месних заједница у насељеним местима; активно учествовање, подстицање, подржавање и пружање помоћи свим субјектима на територији насељених места у активностима које су предмет руралног развоја.
– Пружање подршке Месним заједницама у насељеним местима и ЈКП са територије насељених места у припреми и реализацији инфраструктурнх пројеката и других пројеката везаних за развојне приоритете насељених места, праћење наменског коришћења средстава и финансијског пословања буџетских корисника у насељеним местима и у вези тога предлагање мера и активности и учествовање у изради одговарајућих извештаја.

Миња Кнежевић, саветник за припрему пројеката и планова у домену развоја села и руралног развоја, канцеларија 312, телефон: 013/ 308-944, е-mail: minja.knezevic@pancevo.rs

Наташа Рајков, саветник за припрему пројеката и планова у домену развоја села и руралног развоја, канцеларија 312, телефон: 013/308-945 , е-mail: natasa.rajkov@pancevo.rs

Спасоје Лековић, виши референт за оперативну подршку МЗ и ЈКП у насељеним местима, канцеларија 312, телефон: 013/308-945, е-mail: spasoje.lekovic@pancevo.rs

Драгана Колунџић, млађи саветник за подршку у припреми и извршењу годишњих програма месних заједница у насељеним местима, канцеларија 309а, телефон: 013/308-959, е-mail: dragana.kolundzic@pancevo.rs

 

8. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

Одељење канцеларијске контроле

Порез на имовину плаћа се на следећа права на непокретности:
– право својине, односно на право својине на грађевинском земљишту површине преко 10 ари;
– право становања;
– право закупа стана или стамбене зграде у складу са законом којим је уређено становање, за период дужи од једне године или на неодређено време;
– право закупа грађевинског земљишта у јавној својини, односно пољопривредног земљишта у државној својини , површине преко 10 ари;
– право коришћења грађевинског земљишта у јавној својини површине преко 10 ари

Непокретностима  сматрају се: земљиште, стамбене и пословне зграде, станови, пословне просторије, гараже, зграде и просторије за одмор и рекреацију и други грађевински објекти, односно њихови делови. У случају кад на непокретности постоји неко од права, порез на имовину плаћа се на то право, а не на право својине. Порез на имовину на права на грађевинском земљишту плаћа се на разлику његове површине и површине од 10 ари.

Обвезник пореза на имовину на права из закона је правно и физичко лице које је ималац тих права на непокретности које се налазе на територији Републике Србије. Обрасци пријава за порез на имовину -ППИ-1 и ППИ-2 (могу се купити, преузети са сајта или на услужним местима број 16 и 17 у Градском услужном центру, а обвезници: Правна и физичка лица исте подносе :
– у два примерка
– на услужним местима бр. 1, 2 и 3

За не подношење пореске пријаве прописана је казна од 5.000 до 50.000 динара.

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА АДМИНИСТРИРА

Порески инспектори:
1. Славица Даничић – тел.број 013/308-735 -канцеларија број 812
e-mail: slavica.danicic@pancevo.rs
2.Мирјана Велковски (стручна пракса) – тел.број 013/308-735 -канцеларија број 812
e-mail: mirjana.velkovski@pancevo.rs

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА АДМИНИСТРИРАЈУ

Инспектор канцеларијске контроле:
– Од ПИБ-а 100 001 134 до 103 398 202
Виорелија Бунђа -тел.број 013/308-732 -канцеларија број 819
e-mail:viorelija. bundja@pancevo.rs
– Од ПИБ-а 103 401 472 dо ……
Гордана Стојков- тел.број 013/308-732 -канцеларија број 819
e-mail: gordana.stojkov@pancevo.rs

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ:

На основу чл. 9. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гл. РС“ 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис,125/14-др.пропис, 95/15,83/16 и 91/16) и чл. 39. и 98. став. 1 Статута града Панчева-пречишћен текст („Сл.лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева, донела је Одлуку о локалним комуналним таксама за:
1) истицање фирме на пословном простору;
2) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
3) држање средстава за игру („забавне игре“);
4) коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима;
5) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог коришћења;
6) коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
7) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности и
8) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова.

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије коришћење је прописано плаћање комуналне таксе.Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права и траје док траје коришћење права, предмета или услуга.

Локалне комуналне таксе не плаћају државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе и установе према којима град Панчево врши права оснивача (члан 82. Закона о локалној самоуправи).

Подношење пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме и комуналне таксе за држање средстава за игру – „забавне игре“ дужан је да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе Секретаријату , најкасније до 30. марта у години за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе, односно у року од 30 дана од дана почетка коришћења права, предмета и услуга за које је уведена локална комунална такса.

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору који је у претходној пословној години, остварио приход изнад 50.000.000 динара, у обавези је да до 30. марта године за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, Секретаријату за пореску администрацију Градске управе града Панчева поднесе порсеку пријаву ПП ЛКТ са следећим прилозима:
– биланс успеха извештајне године достављен надлежном органу за статистичке и друге потребе
– обавештење о разврставању

Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору подноси се на обрасцу ПП ЛКТ, а пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру – „забавне игре“ подноси се на обрасцу ПП ЗИ. Обрасци пријава за комуналне таксе могу се преузети са сајта или и у Градском услужном центру, на услужним местима број 16 и 17 а исти се подносе : у два примерка, на услужним местима бр. 1, 2 и 3.
Ако обвезник комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета или услуге надлежном органу градске управе града Панчева казниће се за прекршај и то:
правно лице у износу од 100.000 до 600.000 динара
одговорно лице у правном лицу у износу од 5.000 до 30.000 динара
предузетник у износу од 50.000 до 250.000 динара
физичко лице новчаном казном у износу од 5.000 до 20.000 динара.

 1. Утврђивање локалне комуналне таксе и доношење решења врши се на основу података из пријаве, за таксе за које је обавеза подношења пријаве прописана Одлуком Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр. 2/14-пречишћен текст,6/14,29/14,4/15,38/15,32/16 и 38/16), података надлежних државних органа или, на основу обавештења надлежног секретаријата, ЈП и др.
  У поступку утврђивања висине локалне комуналне таксе, узимају се у обзир олакшице (умањења) прописане одлуком.
КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА АДМИНИСТРИРАЈУ

Инспектор канцеларијске контроле:
Од ПИБ-a 100 001 134 до 103 398 202
Виорелија Бунђа – тел.број 013/308-732 -канцеларија број 819
e-mail: viorelija. bundja@pancevo.rs
Од ПИB-a 103 401 472 dо ………………
Гордана Стојков- тел.број 013/308-732 -канцеларија број 819
e-mail: gordana.stojkov@pancevo.rs

 

ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОСЕБНУ НАКНАДУ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ АДМИНИСТРИРАЈУ:

Инспектор канцеларијске контроле:
Од ПИБ-a 100 001 134 до 103 398 202- Виорелија Бунђа
Од ПИБ-a 103 401 472 dо ………..Гордана Стојков

Проверу законитости у раду и правилност испуњавања порескух обавеза од стране пореских обвезника за све изворне приходе града Панчева на терену врше:

ОДЕЉЕЊЕ ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ

Инспектор теренске контроле:
за правна лица – теренски инспектор I
Ружица Петровић – тел.број 013/ 308-954 -канцеларија број 819 e-mail: ruzica.petrovica@pancevo.rs
за предузетнике и физичка лица теренски инспектор II
Миленко Гајић – тел.број 013/ 308-954 -канцеларија број 819 e-mail: milenko.gajic@pancevo.rs
У Градском услужном центру рад са странкама обавља порески контролор I – Данијел Живку и Крстевски Дејан

КАМАТА

За не плаћене и неблаговремено плаћене изворне приходе локалне самоуправе обрачунава се и плаћа камата – прецизирана чл. 75 и 76 Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Ако порески обвезник погрешно усмери уплату или има претплату може поднети Захтев за прекњижавање или повраћај.
Образац се може преузети са сајта или у Градском услужном центру, на услужним местима број 16 и 17 а подноси у два примерка у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3.
Обвезнику који је више платио порез и поднео захтев за повраћај припада право на камату по истеку рока од 30 дана од пријема захтева за повраћај. Ако је основ за повраћај поништено или измењено или укинуто решење или други акт о задужењу, камата се обрачунава од дана уплате пореза.

УВЕРЕЊА

 1. Уверење представља јавну исправу о чињеницама о којима државни органи воде службену евиденцију и издаје се сагласно подацима из те евиденције (члан 161. Закона о општем управном поступку, „Сл. лист СРЈ‟, број 33/97 , 31/01 и„Сл. гласник РС‟ број 30/10).
 2. Службена евиденција је свака евиденција која је установљена прописима.
 3. Пореско уверење је уверење о књиговодственом стању на рачунима јавних прихода на ПИБ-у и/или јединственом матичном броју подносиоца захтева, за које Секретаријат води службену евиденцију.
  Подаци наведени у уверењу морају бити тачни и утврђени на основу података о којима се води службена евиденција, с обзиром да исто представља јавну исправу и има снагу доказа. Супротно понашање представља злоупотребу која је кажњива.
 4. Подношење захтева за издавање пореског уверења:
  Поступак за издавање пореског уверења покреће се по захтеву пореског обвезника, његовог законског заступника, овлашћеног представника или пуномоћника.

Захтев за издавање пореског уверења по правилу се подноси у писменој форми. Обрасци захтева за издавање уверења могу се преузети са сајта. Захтев се подноси у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3.
Захтев треба да буде поднет од овлашћеног лица, уредно попуњен тачним подацима и потписан. Ако захтев подноси порески обвезник, правно лице, потпис на захтеву мора бити оверен печатом правног лица. Захтев треба да садржи следеће обавезне елементе: податке о подносиоцу захтева (име и презиме, ЈМБГ, адресу становања, назив правног лица, ПИБ, матични број седиште), период за који се захтев подноси, назив евиденције из које је потребно дати податке, сврху подношења захтева.
Уз захтев се прилаже и доказ о плаћеној локалној административној такси према Тарифи градских административних такси из Одлуке Скупштине града Панчева о локалним административним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10,38/12,24/13,39/14,14/15,38/15 и 38/16);
Уколико захтев уместо пореског обвезника подноси овлашћено лице неопходно је уз захтев приложити и доказ (пуномоћје), којим се потврђује да је лице које подноси захтев у име правног лица његов законски заступник, овлашћени представник или пуномоћник.

 1. Издавање пореског уверења: Секретаријат издаје пореско уверење на основу утврђеног чињеничног стања.
  Пореско уверење може примити само порески обвезник, његов законски заступник, овлашћени представник или пуномоћник.

Пореско уверење се пореском обвезнику издаје истог дана, а најдоцније у року од 15 дана од дана подношења захтева (члан 161. став 3. Закона о општем управном поступку).

 1. Сврхе за које Секретаријат врши издавање уверења подносиоцу захтева:
  На основу података о којима се води службена евиденција, а са којима располаже Секретаријат, пореском обвезнику се на његов захтев издаје уверење о плаћеним изворним приходима локалне самоуправе и то најчешће у циљу:
  остваривања права из социјалнoг осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидскезаштите и заштите цивилних инвалида рата – ослобођено плаћања административне таксе
  остваривање права на умањење катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја – ослобођено плаћања административне таксе

– остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода –ослобођено плаћања административне таксе

– регулисање војне обавезе – ослобођено плаћања административне таксе

– заснивање радног односа и остваривање права по том основу – ослобођено плаћања административне таксе
учествовања на тендеру

– пренос средстава у иностранство са пословног рачуна нерезидента

– подношења захтева за кредит код банке

– добијања визе

– остало

РЕШЕЊА – ПОСТУПАЊЕ ПО ЖАЛБИ
Рок за жалбу против решења Секретаријата за пореску администрацију је 15 дана од дана пријема решења (члан 142. Закона о пореском поступку и пореској администрацији).
Ако, поводом жалбе обвезника против решења о утврђивању локалног изворног прихода, надлежни инспектор оцени да се жалба може усвојити и пореско решење изменити или поништити, измениће или поништити првостепено решење, ако:
1. оцени да је жалба оправдана и да није потребно спроводити ново утврђивање чињеница;
2. оцени да је спроведени поступак био непотпун, а то је могло бити од утицаја на решавање у првостепеном поступку;
3. жалилац у жалби износи нове чињенице и доказе који би могли бити од утицаја на другачије решавање управне ствари.
У случају из тачке 1) не спроводи се допунски поступак пре доношења решења о измени или поништавању ожалбеног решења, а у случају из тачке 2) и 3), инспектор је дужан да спроведе допунски поступак и после тога донесе ново решење.
У случају измене или поништавања првостепеног решења, које врши првостепени орган, инспектор канцеларијске контроле је дужан да по жалби одлучи што пре, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема жалбе (члан 144. став 7. ЗПППА).
Првостепени орган сам поступа по жалби обвезника ако обвезник уз жалбу достави валидне доказе којима на несумљив начин доказује да је висина локалног изворног прихода погрешно утврђена.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ, ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊE

 1. Саставни део наплате је – обезбеђење наплате. Полазећи од основне сврхе обезбеђења, а то је спречавање наступања штетних последица по средства буџета за случај да порески обвезник не жели, одуговлачи са плаћањем или не може да плати порески дуг о доспелости, обезбеђење пореског потраживања, при садашњем нивоу пореске дисциплине и ликвидности пореских обвезника, је најважнији и најодговорнији посао запослених у секретаријату рапоређених на пословима контроле и наплате, од пресудног значаја за коначну наплату пореског потраживања.
  У циљу обезбеђења јединственог поступања, а у циљу повећања степена наплате изворних прихода, прописана је методологија рада запослених на пословима редовне наплате пореза и споредних пореских давања од директора Републичке Пореске Управе у периоду од 2003. до 2008. године и иста се примењују и у раду локалних пореских администрација, као и секундарне пореске обавезе код свих пореских обвезника и других пореских дужника – правних и физичких лица, из члана 12. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
 2. Секретаријат отпочиње поступак принудне наплате пореза, односно споредних пореских давања, доношењем решења о принудној наплати пореза, ако порески обвезник није платио порез, односно споредно пореско давање у року из члана 71. став 1 ЗПППА. У решењу се наводи основ пореског дуга, његов преостали неплаћени износ из опомене из члана 71. ЗПППА достављене пореском обвезнику, са обрачунатом каматом од дана издавања опомене до дана доношења решења, а порески обвезник се обавештава о својим правима у поиступку принудне наплате. Решење о принудној наплати пореза постаје извршно даном достављања. Секретаријат не доноси решење о принудној наплати дуговања ако порески обвезник поднесе захтев за одлагање плаћања дуга у складу са чланом 73. и 74. ЗПППА.

Инспектори:
инспектор наплате I
Мијалковић Предраг – тел.број 013/308-758 -канцеларија број 816, e-mail: predrag.mijalkovic@pancevo.rs
инспектор наплате II
Милош Белошевић – тел.број 013/308-916 -канцеларија број 817, e-mail: milos.belosevic@pancevo.rs
Порески извршитељ
Бранимир Тасовац – тел.број 013/308-916 -канцеларија број 817, e-mail: branimir.tasovac@pancevo.rs

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА

 1. Одлагање плаћања пореског дуга уређено је чланом 73. и 74. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( у даљем тексту: Закон).
 2. Право на одлагање плаћања пореског дуга имају сви порески обвезници – правна и физичка лица (у даљем тексту: дужник) за све врсте изворних прихода, укључујући и споредна пореска давања (новчане казне за пореске прекршаје, камате по основу доспелог а неплаћеног пореза, трошкове поступка принудне наплате пореза и трошкове порескопрекршајног поступка).
 3. Поступак за одлагање плаћања пореског дуга покреће се само на основу писменог и образложеног захтева дужника.
 4. Захтев за одлагање плаћања пореског дуга може се поднети:
  – пре доспелости пореског дуга за плаћање;
  – после истека рока доспелости, а пре издавања опомене за плаћање пореског дуга;
  – после издавања и достављања опомене дужнику;
  – после истека рока за плаћање пореског дуга из опомене, а пре почетка поступка принудне наплате пореског дуга;
  – после почетка поступка принудне наплате пореског дуга доношењем и достављањем решења о принудној наплати;
  – у току поступка принудне наплате пореског дуга.
 5. Неплаћени порески дуг може се одложити у целости или делимично.
 6. Одлагање плаћања дуга може се одобрити једнократно или на рате, али најдуже до 60 месеци.
 7. Одлагање плаћања дуга може се одобрити само ако дужник испуњава прописане услове.
 8. Услови за одлагање плаћања дуга прописани су Уредбом о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Службени гласник РС», број 53/2003, 61/2004 и 71/2005) – у даљем тексту: Уредба.
 9. Плаћање дуга може се одложити под условом да дуг износи најмање:
  1) за физичко лице – 10% опорезивих прихода у години која претходи години у којој је поднет захтев;
  2) за предузетника и мало правно лице – 5% укупног годишњег прихода исказаног у последњем финансијском извештају, односно годишњег паушалног прихода;
  3) за средња и велика правна лица – 5% обртних средстава исказаних у последњем финансијском извештају (члан 2. Уредбе).
 10. Ако дужник испуњава услове из члана 2. Уредбе, у поступку одлучивања по захтеву од дужника се писменим захтевом тражи давање средстава обезбеђења наплате (у даљем тексту: средство обезбеђења), која не могу бити мања од висине дуга за чије плаћање се тражи одлагање.
 11. Ако дужник не може да пружи обезбеђење за целокупан износ дуга, дужан је да пружи средства обезбеђења до износа дуга који његова финансијска ситуација допушта и доказе о будућим приходима довољним да покрију целокупан износ дуга за који се тражи одлагање плаћања.
 12. Од дужника се, као средство обезбеђења, може захтевати:
  1. хипотека на непокретности пореског обвезника;
  2. залога на покретним стварима пореског обвезника;
  3. неопозива банкарска гаранција;
  4. јемство другог лица које је власник имовине на којој нема терета;
  5. трасирана меница, акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на којима се установљава административна забрана, порески дуг може наплатити (члан 74. став 2. Закона).
  6. меница авалирана од стране пословне банке.
  Ово средство обезбеђења може се захтевати од пореског обвезника који захтев подноси после 26.07.2005. године, као дана почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, којим је прописано ново средство обезбеђења наплате пореског дуга – меница авалирана од стране пословне банке.
 13. Од дужника се може захтевати једно или више средстава обезбеђења истовремено.
 14. Дужник је дужан да пре подношења захтева усагласи стање дуга по врстама јавних прихода, чије одлагање тражи.
 15. Захтев у који се уноси усаглашено стање дуга предаје се у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3.
  Уз захтев дужник прилаже:
  15.1. физичко лице – доказе о висини прихода (потврду о висини зараде, последњи чек о исплати пензије за пензионере Републичког фонда ПИО запослених, самосталних делатности и земљорадника, потврду Завода за тржиште рада о висини накнаде, ако дужник остварује ову накнаду, решење о утврђивању пореза на приходе од пољопривреде и шумарства, решење о утврђивању пореза на приходе од непокретности) остварених у години која претходи години у којој се захтев подноси;
  15.2. мало правно лице и предузетник који води пословне књиге по систему двојног књиговодства – биланс успеха са стањем на дан 31.12. претходне године. Мало правно лице подноси и одлуку о разврставању извршеном у складу са законом;
  15.3. предузетник који води пословне књиге по систему простог књиговодства – биланс успеха са стањем на дан 31.12. претходне године;
  15.4. предузетник који се опорезује према годишњем паушално утврђеном нето приходу – решење о утврђивању јавних прихода од самосталног обављања делатности за претходну годину;
  15.5. новоосновано мало правно лице – биланс успеха за текућу годину састављен на основу броја месеци пословања у текућој години (члан 4. став 8. Закона о рачуноводству и ревизији), као и одлуку о разврставању у складу са законом;
  15.6. новоосновани предузетник – биланс успеха за текућу годину састављен на основу броја месеци пословања у текућој години (члан 4. став 8. Закона о рачуноводству и ревизији);
  15.7. новоосновани предузетник који се опорезује према паушално утврђеном опорезивом приходу – решење о утврђивању јавних прихода од самосталног обављања делатности за текућу годину;
  15.8. средња и велика правна лица, укључујући и банке и друге финансијске организације, берзе и берзанске посреднике и организација за осигурање – биланс стања са стањем на дан 31.12. претходне године, као и одлуку о разврставању у складу са законом;
  15.9. новоосновано средње и велико правно лице – биланс стања за текућу пословну годину састављен на основу броја месеци пословања у текућој години, као и одлуку о разврставању у складу са законом, а на основу пословања у периоду за који се састављају финансијски извештаји;

16.0. Правно лице (мало, средње и велико) и предузетник, који обављају делатности сезонског карактера или су повезана са иностраним предузећем чија је извештајна година различита од календарске године – биланс стања, односно биланс успеха са стањем на последњи дан пословне године која је различита од календарске године, ако су од належног органа за послове финансија добила сагласност да могу састављати финансијске извештаје за период који је различит од календарске године, а правна лица и одлуку о разврставању у складу са законом.
16.1. Правно лице (мало, средње и велико) и предузетник који су пре подношења захтева вршили статусне промене, промене облика организовања – биланс успеха, односно биланс стања састављен на дан доношења одлуке о статусној промени, односно промени облика организовања, а правна лица и одлуку о разврставању у складу са законом.
16.2. Правно лице (мало, средње и велико) у стечају – биланс успеха, односно биланс стања са стањем на дан 31.12. претходне године, састављен за период од отварања поступка стечаја до краја претходне године, као и одлуку о разврставању у складу са законом.
16.3. Правно лице (мало, средње и велико) у стечају над којим је стечај отворен у току текуће године – биланс успеха, односно биланс стања састављен на основу броја месеци пословања у стечају у текућој години, као и одлуку о разврставању у складу са законом.
16.4. Правно лице (мало, средње и велико) над којим је отворен поступак стечаја не може поднети захтев за одлагање плаћања дуга насталог до дана отварања поступка стечаја, пошто сва потраживања поверилаца, укључујући и недоспела, према стечајном дужнику, па и по основу јавних прихода, доспевају даном отварања стечаја у смислу члана 67. Закона o стечајном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 84/04) и пријављују се суду који води стечајни поступак.

17. Уколико је захтев уредан и дужник испуњава услове из члана 2. Уредбе, од дужника се писмено захтева да, у року из захтева, поднесе конкретно квалитетно средство обезбеђења са упозорењем да ако дужник у остављеном року не поднесе тражено средство обезбеђења захтев ће бити одбачен као неуредан. Захтевано средство обезбеђења не може бити мање од висине дуга чије се одлагање тражи.

9. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за заједничке послове обавља послове планирања, организовања и реализације информационих технологија, односно планирања потребног апликативног софтвера, учествовања у изради пројектних задатака и реализацији информационог система, старања о одржавању и проширењу рачунарске мреже; израђује нормативна акта из делокруга Службе; припрема општа и појединачна акта о правима и обавезама запослених у Градској управи, обавља стручне послове који се односе на остваривање права и обавеза из радног односа запослених, постављених и изабраних лица у органима града, као и вођења персоналне евиденције; послове умножавања материјала, послове текућег и инвестиционог одржавања и обезбеђивања зграде Града; послове противпожарне заштите, послове превоза службеним возилима и старања о њиховом одржавању, послове одбране и оперативне послове за Центар за обавештавање, као и друге послове.

Такође, Служба може на основу уговора обављати послове из свог делокруга за потребе других органа и организација, уз накнаду. Наведени уговор закључује начелник Градске управе, односно лице које он овласти.
У Служби за заједничке послове обављају се послови од заједничког интереса за унутрашње организационе јединице Градске управе из делокруга рада Службе утврђеног Одлуком о Градској управи града Панчева којима се обезбеђују услови за рад свих унутрашњих јединица.

Одсек за радне односе обавља стручне послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених и постављених лица у Градској управи, гардоначелника и заменика градоначелника као и лица која бира или поставља Скупштина града односно поставља Градско веће града Панчева. У Одсеку се обављају и послови који се односе на вођење персоналне евиденције запослених, послови који се односе на стручно усавршавање запослених, односно на полагање стручног испита за рад у државним органима, као и послови израде предлога нормативно – правних аката из области радних односа.

У организационим јединицама Одељења за информатику обављају се стручни послови из области информатике и аутоматске обраде података. У вези с наведеним, Одељење обавља и послове израде и развоја програмских пакета за базе података, анализу података и публикације, одржавања мониторинг система, пројектовања информационог система. Организује и надгледа рад wеб редакције и стара се о редовном унапређивању постојеће рачунарске мреже Градске управе.

У Одељењу за помоћне послове обавља се умножавање и техничка обрада аката и других писмених аката за потребе Скупштине града и њених органа и тела, Градског већа и свих секретаријата и служби Градске управе.
Одељење за техничке послове обавља послове у вези са коришћењем и одржавањем зграде и службених просторија и обезбеђења других услова рада за Општинску управу и друге органе, обезбеђења рационалног коришћења пословног простора, послове текућег и инвестиционог одржавања и обезбеђивања пословне зграде, превоз службеним возилима и друге сервисне услуге.

У Служби за заједничке послове врше се и оперативни послови за Градски центар за обавештавање, као и други послови Градске управе којима се обезбеђују услови за рад свих унутрашњих организационих јединица.

10. АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ

Агенција за саобраћај Градске управе града Панчева у оквиру надлежности и овлашћења омогућује остваривање права на бесплатно паркирање возила за особе са инвалидитетом и за труднице, издаје дозволе за снабдевање на територији Града и издаје потврде о погодности возила за обављање ауто-такси превоза.

1. За остваривање права на бесплатно паркирање возила особа са инвалидитетом потребно је да странка поднесе захтев у Градском услужном центру на услужном месту број 1 или 2. Захтев у виду писаног обрасца може се добити непосредно при подношењу поднеска или се може преузети на сајту Градске управе града Панчева-Агенција за саобраћај.
Уз захтев је неопходно приложити и следећу документацију:
15 – фотокопију личне карте са адресом пребивалишта
16 – фотокопију решења о проценту телесног оштећења, односно врсте инвалидитета издато од надлежних институција
17 – две фотографије димензија 30 х 35 мм
– фотокопију саобраћајне дозволе (напомена: уколико особа са инвалидитетом није власник већ корисник возила потребно је приложити уговор о лизингу или оверени купопродајни уговор).
Странка је приликом подношења захтева ослобођена обавезе плаћања градске административне таксе.
Решење о издавању паркинг карте за особе са инвалидитетом и паркинг карту за особе са инвалидитетом, станка преузима у канцеларији 307, у временском периоду од 07:30 до 15:30 сати.
За све додатне информације станка се може обратити Агенцији за саобраћај путем телефона 013/308-713.

2. За остваривање права на бесплатно паркирање возила за труднице на територији Града потребно је да странка поднесе захтев у Градском услужном центру на услужном месту број 1 или 2. Захтев у виду писаног обрасца може се добити непосредно при подношењу поднеска или се може преузети на сајту Градске управе града Панчева-Агенција за саобраћај.
Уз захтев је неопходно приложити и следећу документацију:
1 – фотокопију трудничког картона или налаз лекара специјалисте са термином порођаја
2 – фотокопије личних карти будућих родитеља са адресом пребивалишта
3 – фотокопију саобраћаjне дозволе возила које је у власништву труднице или члана заједничког домаћинства
4 – фотокопије возачких дозвола.
Странка је приликом подношења захтева ослобођена обавезе плаћања градске административне таксе.
Решење којим се трудници одобрава коришћење посебних паркиралишта на територији Града без плаћања накнаде, станка преузима у канцеларији 307, у временском периоду од 07:30 до 15:30 сати.
За све додатне информације станка се може обратити Агенцији за саобраћај путем телефона 013/308-713.

3. Захтев за издавање решења којим се одобрава кретање и паркирање теретних моторних возила ради снабдевања странка подноси у Градском услужном центру на услужном месту број 1 или 2. Захтев у виду писаног обрасца може се добити непосредно при подношењу поднеска или се може преузети на сајту Градске управе града Панчева-Агенција за саобраћај.
Уз захтев је неопходно приложити и следећу документацију:
1  -фотокопију саобраћајне дозволе, за возило купљено на лизинг, оверена копија уговора о лизингу
2 – фотокопију решења о упису пословног субјекта у судски регистар – за правна лица
3 – фотокопију решења за обављање самосталне делатности – за предузетнике
4 – доказ о поседовању пореског идентификационог броја (ПИБ)
5 – доказ о уплаћеној градској административној такси.
Странка је у обавези да уплати градску административну таксу у износу од 1200,00 динара по месецу снабдевања. Жиро рачун за уплату градске административне таксе се може преузети на сајту Градске управе града Панчева-Агенција за саобраћај.
За све додатне информације станка се може обратити Агенцији за саобраћај путем телефона 013/308-713.

4. Потврде о погодности возила за обављање ауто-такси превоза Агенција за саобраћај издаје на основу записника Комисије за испитивање погодности возила за обављање ауто-такси превоза, којим се констатује погодност возила за обављање ауто-такси превоза на основу претходно извршеног прегледа возила.
Потврде о погодности возила за обављање ауто-такси превоза се преузимају у канцеларији 307, у временском периоду од 07:30 до 15:30 сати.

11. АГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ

Агенција за имовину, решавајући по појединачним имовинско правним захтевима, у свему поступа у складу са одредбама Закона о општем управном поступу («сл.лист СРЈ бр. 33/97, 31/01» и «сл. Гласник РС бр. 30/10»).
Процедура:
– Прима појединачне захтеве који се подносе путем писарнице Градске управе која се налази у градском услужном центру.

– Предузима правне радње као што су: позивање странака, заказивање расправа и одржавање расправа; утврђује страначке легитимације лица која учествују у поступку у својству странака, заинтересованог лица или пуномоћника; изводи испитни и доказни поступак и омогућава странкама да се у поступку изјасне о свим релевантним доказима и чињеницама од значаја за правилно одлучивање; доставља писмена активно легитимисаним странкама и пуномоћницима, утврђује наступање коначности, правоснажности и извршности управних аката лицима која су учествовала у поступку у својству странака или пуномоћника; благовремено поступа у законом прописаним роковима; поступа по жалбама и благовремено достављеним другостепеним актима, израђује управне акте у потребном броју примерака за све странке и два примерка за архиву и архивирању предмета.
На основу Закона о јавној својини Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 72/11) Агенција за имовину Града прибавља појединачне НЕП обрасце од корисника јавне својине на територији града ради добијања потврда од Републичке дирекције за имовину и уписа истих у листу непокретности Републичког геодетског завода на којима је, по овом Закону, Град Панчево носилац јавне својине.

– Агенција за имовину упућује појединачне захтеве корисницима средстава у јавној својини којима је Град Панчево оснивач (основне и средње школе, месне заједнице, установе културе, спортске и друге организације, јавна и јавно комунална предузећа, органи и организације, јавне службе, предшколске установе итд). Са попуњеним обрасцима, Агенција прибавља листове непокретности из Службе за катастар непокретности РГЗ, које прослеђује Републичкој дирекцији за имовину. Након прибављања потврда од Републичке дирекције за имовину и провере код Републичке дирекције за реституцију Агенција се обраћа Градском јавном правобранилаштву ради евиденције и уписа имовине у својини града у јавне књиге РГЗ.

– валидиране и уписане податке о непокретностима у својини града.
Агенција за имовину спроводи поступак у складу са чланом 76 и 78 Закона о јавној својини Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 72/11) у циљу уписа јавне својине града на непокретностима.
Процедура уписа јавне својине града на непокретностима је следећа:
Агенција за имовину прибавља препис листа непокретности од Републичке дирекције за имовину, Републике Србије;
прибавља НЕП обрасце од директних и индиректних корисника буџетских средстава као и осталу неопходну документацију;
прибавља потврде од Републичке дирекције за имовину, Републике Србије, прописане законом;
доставља Градском јавном правобранилаштву документацију неопходну за упис јавне својине града на непокретностима;
Уноси валидиране и уписане податке о непокретностима у својини града у катастар непокретности.
* Послове око уписа јавне својине града, Агенција за имовину је током 2014. и 2015. године радила, и у оквиру пројекта „Управљање имовином 1, 2, 3, 4“, а који је финансиран из средстава ЕУ из програма Еxchange 4, Сталне конференције градова и општина.

Током 2016. године започет је процес уписа података у републичку базу података – база података Републичке дирекције за имовину.

12. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Бобан Ђурђев,
Секретар
Канцеларија 716
тел. 013/308-707, 354-354
e-mail boban.djurdjev@pancevo.rs

Слободан Кундаковић,
помоћник секретара
тел. 013/308-836, 354-354
Канцеларија 703
e-mail slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Секретаријат за инспекцијске послове обавља послове који се односе на:
– послове инспекцијског надзора у вези обављања комуналне делатности на начин утврђен законом,  другим прописом или одлуком Града,
– послове инспекцијског надзора стања комуналних објеката, инсталација јавне расвете, водовода и канализације, термо-машинских инсталација и опреме, путева и зелених површина, као и пружања комуналних услуга,
– издавања наређења уклањања ствари и других предмета са јавних површина,  непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила са јавних и зелених површина, – послове инспекцијског надзора извршавања утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање уочених недостатака,
– издавање прекршајног налога за прекршаје по прописима које доноси Скупштина града и предузима друге мере утврђене законом и другим прописима,
– инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, послове надзора над применом одлука Града и других прописа у области саобраћаја и путева,
– инспекцијски надзор а над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом одлука Града и других прописа у грађевинској области,
– инспекцијски надзор спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању, Закона о образовању одраслих и других прописа, послове непосредног увида у рад установа и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење,
– инспекцијски надзор у области спорта, извршења одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности,  као и рада организација у области спорта,
– инспекцијски надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине,  заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган Града, послове контроле спровођења мера утврђених одлуком о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуком о давању сагласности на студију затеченог стања, послове контроле у области управљања отпадом, у области заштите од нејонизујућег зрачења, у области управљања хемикалијама, послове предузимања мера за заштиту од буке, послове утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката и предузимање мера за отклањање уочених недостатака,
– послове спровођења поступка извршења за потребе Градске управе,
– решавање у првом степену у управним стварима из своје надлежности, – друге послове утврђене законом, другим прописима и актима органа Града.

Секретаријат обавља послове спровођења поступка извршења за потребе Градске управе.
Поред инспекцијског надзора у Секретаријату се обављају и управно-правни послови, послови оператера на уносу и обради података, као и административни и канцеларијски послови.

Запослени у Секретаријату обављају и друге послове на основу закона и подзаконских аката, одлука, закључака, решења и других налога Скупштине града, Градског већа, Градоначелника и начелника Градске управе.
У поступку инспекцијског надзора, инспектори воде управни поступак и доносе решења, врше принудна извршења донетих решења и подносе захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињени привредни преступ, као и кривичне пријаве за које су овлашћени законом или другим прописом.

У Секретаријату за инспекцијске послове у 2015. години укупно је у раду било 5059 предмета.

Рад комуналне инспекције је организован сваког радног дана у од 6 часова до 22 часа, а рад саобраћајне и грађевинске инспекције организован је сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Организовано је активно дежурство комуналних инспектора, како радним данима у поподневним часовима тако и нерадним данима, ноћу, викендом као и на дане државних и верских празника који се по Закону славе нерадно, којом приликом се обављају активности из делокруга рада комуналне инспекције.

Обавештења и информације из делокруга рада комуналне инспекције могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948.

Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830 .
Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана.

Комунални проблем се може пријавити путем „СИСТЕМ 48“ и то :
Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева: www.pancevo.rs
слањем текстуалне поруке: 065/866-25-00
позивом на број: 013/308-948
слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs
доласком на шалтер бр.10 у Градском услужном центру.

Комунални инспектори поступају по службеној дужности вршећи инспекцијски надзор из оквира својих надлежности.Такође комунални инспектори поступају и по пријавама (захтевима) физичких лица, правних лица и предузетника.

Приложени пријаве се најпре евидентирају у књигу примљених пријава и потом шеф одељења распопређује и даје пријаве инспектору на даље поступање.Инспектор које је примио пријаву, разматра исту и оцењује, да ли је комунална инспекција надлежна за поступање и одлучује по истој, па уколико утврди да предмет није у надлежности комуналне инспекције, одбациће пријаву закључком или упутити странку на надлежни орган.

Уколико се утврди да је комунална инспекција надлежна да одлучује у тој правној ствари, пријава се разматра у складу са Законом о општем управном поступку и Законима којима се ближе регулише област, уредбама, Правилницима и Одлукама Скупштине града Панчева. Незадовољна странка, спроведеним поступком по поднетом захтеву, може уложити жалбу на донету одлуку (Решење или Закључак). Жалба се доставља другостепеном Органу, преко овог Одељења или директно, у писменој форми.

За решавање по жалби у другом степену, надлежно је Градско веће Града Панчева,

Комунални инспектор као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.

Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган (комунални инспектор) одбацује својим Решењем.

Ако комунални инспектор који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у складу са чланом 163,164,165,166 Закона о  управном поступку («Сл. гласник РС, бр.18/16).

На крају, комунални инспектор ће поступити у складу са члана 228. ЗУП-а и без одлагања, а најдоцније у року од 15 дана од дана пријема жалбе, заједно са списима предмета, доставити надлежном органу за решавање по жалби.

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Шеф одељења-главни комунални инспектор
Милован Ћировић
канцеларија 703
013/308-803
e-mail milovan.cirovic@pancevo.rs

                                                                    ПРИМЕР РЕШЕЊА 1    (уређење зелених површина)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ  ИНСПЕКЦИЈЕ
БРОЈ:VIII-25-355- 65X/2017
Панчево, 13.0X.201X.
Трг Краља Петра I бр.2-4
Телефон:013/308-830
Комунални инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева, Крстић Апро Илона, лег. бр. 18, решавајући у предмету орезивања стабла на јавној површини, на основу чл. 32. став 2., чл. 34. и чл. 36. Закона о комуналним делатностима ( “Сл.гласник РС“ бр.88/2011 и 104/16), чл. 21 и чл. 37 Закона о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“ бр. 36/15), чл. 3. и чл. 4. Одлуке о комуналној инспекцији („Сл. лист града Панчева“ бр.2/13,  6/14 и 38/16), чл. 32. и 33. став 2. Одлуке о зеленим површинама на територији града Панчева ( „Сл. лист града Панчева“ бр. 11/15 и 38/16) и чл.136. став 1. ЗУП-а („Сл.Гласник РС“ бр.18/16)  , доноси
РЕШЕЊЕ
НАЛАЖЕ СЕ ЈКП „ Зеленило“ Панчево, да у року од 15 дана од дана достављања овог решења, изврши орезивање једног стабла липе, на јавној површини, у Панчеву, ул. Ослобођења бр. 27А.
Уколико именована странка не поступи по налогу из става 1. диспозитива овог решења,   орезивање стабла ће се извршити преко другог лица, о трошку именоване странке.
Именована странка је дужна да у року од осам дана од истека рока из става 1. диспозитива овог решења, писменим путем обавести комуналног инспектора о предузетим мерама наложеним решењем.
О трошковима поступка ће се донети посебан закључак.
Жалба изјављена против овог решења, не одлаже његово извршење.
    Образложење
Комунални инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева, изашао је на лице места, дана 08.09.2017.год., и утврдио је и записнички констатовао да се на јавној површини, у Панчеву, ул. Ослобођења бр. 27А, налази једно прерасло стабло липе, са сувим гранама, које угрожава кров објекта, па је потребно извршити орезивање – формирање крошње наведеног стабла (прекратити), од стране ЈКП „Зеленило“ Панчево, у складу са одредбама чл. 6. став 1. Одлуке о зеленим површинама на територији града Панчева ( „Сл. лист града Панчева“ 11/15 и 38/16).
Имајући у виду напред изнето, а на основу чл. 32. став 2., чл.34. и чл.36. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ 88/2011 и 104/16), чл. 21 и чл. 37 Закона о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“ бр. 36/15),  чл. 3. и чл. 4. тачка 5. и 7. Одлуке о комуналној инспекцији („ Сл.лист града Панчева“ бр.2/13, бр. 6/14 и 38/16),  донето је решење као у диспозитиву.
У складу са чл. 8. став 2. Одлуке о комуналној инспекцији ( „Сл.лист града Панчева“ бр. 2/13 ,  6/14 и 38/16), странка је дужна да писменим путем обавести комуналног инспектора о предузетим мерама које су наложене решењем.
Жалба изјављена против овог решења,не одлаже његово извршење,а на основу чл. 36.став 7. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.88/2011 и 104/16).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу града Панчева, у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог секретаријата, таксирана са 239,52 динара градске адм.таксе по Тар.бр.3. Одлуке о градским административним таксама (»Сл.лист града Панчева», бр.16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15 и 38/16), која се уплаћује на жиро рачун бр:840-742241843-03 са позивом на број 02-226 (по моделу 97), прималац: Градске административне таксе – буџет града Панчева.
ДОСТАВИТИ:
1.  ЈКП „Зеленило“ Панчево                                              КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
2. Овом секретаријату
3. Архиви                                                                                            Крстић Апро Илона

ПРИМЕР РЕШЕЊА 2 (заузеће јавне површине)

Комунални инспектор је у вршењу инспекцијског надзора утврдио да је дошло до заузећа јавне површине депоновањем секундарних сировина ( пет амбалажа ) у улици џџџџџџ бр.xx у Панчеву, те је по службеној дужности покренуо поступак.
Након утврђивања починиоца прекршаја, сачињен је записник у којем наведено чињенично стање, а након којег је записник прочитан и потписан од стране починиоца прекршаја (у овоме пример физичко лице).
Решењем бр.VIII-25-355-XXXX/2015 од xx.03.2015.год. наложено је странци у поступку, да у року од 7 дана од момента достављања овог решења, уклони бесправно депоновану секундарну сировину (пет амбалажа) у количини од око 35 комада џамбо врећа са боцама од пет амбалаже, са јавне површине, преко пута своје куће, у Панчеву, у ул.Јанка Чмелика бр.XX.
Уколико именована странка не поступи по датом решењу из става 1. диспозитива овог решења, уклањање депоноване секундарне сировине, ће се спровести, преко другог лица о трошку именоване странке.
Жалба не одлаже извршење решења.
По истеку наложеног рока странка је дужна да обавести комуналног инспектора дали је поступила по решењу.
Уколико странка непоступи по решењу, комунални инспектор сачињава контролни записник након чега решавајући по службеној дужности у предмету бесправног заузећа јавне површине, у Панчеву, ул. Јанка Чмелика бр.xx, на основу чл. 268. став 1. Закона о општем управном поступку (Сл. Гласник РС * бр 18/16 ), доноси

                                                                                         РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ

којим се :

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је решење комуналног инспектора, Градске управе-Секретаријата за инспекцијске послове у Панчеву бр.VIII-25-355-XXXX/2015 од xx.03.2015.год., постало извршно дана xx.03.2015. године.

II ДОЗВОЉАВА СЕ ИЗВРШЕЊЕ извршног решења бр.VIII-25-355-XXXX/2015 од xx.03.2015.год

III УКОЛИКО извршеник не изврши решење бр.VIII-25-355-XXXX/2015 од xx.03.2015.год. у року од 3 дана од дана достављања овог закључка, исто ће се извршити преко другог лица о трошку извршеника.

IV ИЗВРШЕЊЕ СЕ ПОВЕРАВА овлашћеној фирми, да уклони, депоновану секундарну сировину (пет амбалажа) у количини од око 35 комада џамбо врећа са боцама од пет амбалаже, у Панчеву у џџџџџџ бр.xx испред.

V О трошковима поступка ће се донети посебан закључак.
1. Жалба не задржава започето извршење.

У смислу чл. 270. став 2. Закона о општем управном поступку, жалба не одлаже започето извршење (Сл.лист Србије бр. 33/97 , 31/01 и Сл. Гласник Р.С бр. 30/10 ).
Против овог закључка може се изјавити жалба Градском већу града Панчева у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксирана са 206,00 динара адм.таксе по Тар.бр. 3. Одлуке о локалним административним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр. 16/08 , 26/09, 38/12,14/15, 38/15 ), која се уплаћује на жиро рачун бр: 840-742241843-03 са позивом на број 02-226 (по моделу 97 ) у корист: буџета Града Панчева.

ПРИМЕР РЕШЕЊА 3 (непрописно паркирано, хаварисано и остављено нерегистровано возило)

Комунални инспектор је уочио на тротоару у Панчеву у улици Краљевића Марка бр.xx, остављено нерегистровано моторно возило марке „ZASTAVA YUGO “ , и по службеној дужности покренуо поступак. Под нерегистрованим возилом подразумева се возило коме су регистарске ознаке технички неважеће или возило нема постављене регистарске ознаке на возилу или је истекао рок важења регистрације што је видљиво на прописаној налепници на предњем ветробранском стаклу.
Комунални инспектор сачињава записник констатујући чињенично стање.
Након сачињавања записника, инспектор имајући у виду да возило нема регистарске ознаке, а због чега је немогуће идентификовати власника возила, издаје решење бр.VIII-25-355-XXXX/2015 од дана xx.10.2015.год. на непознато лице које се прибија на предње ветробранско стакло, чиме се сматра да је решење уручено.
Решењем се налаже НЕПОЗНАТОМ ЛИЦУ власнику, да у року од 8 (осам) дана, од момента налепљивања овог решења, уклони нерегистровано моторно возило марке „ZASTAVA YUGO “, са тротоара, у Панчеву у ул. Краљевића Марка бр.XX.
Уколико НЕПОЗНАТО ЛИЦЕ не поступи по датом наређењу из става 1. диспозитива овог решења, уклањање нерегистрованог моторног возила марке „ZASTAVA YUGO “, са тротоара, ће се извршити преко другог лица.
О трошковима поступка ће се донети посебан закључак.

Жалба изјављена против овог решења, не одлаже његово извршење, на основу чл. 36. став 7. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник РС» бр. 88/2011).

Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу града Панчева у року од 15 (петнаест) дана, од дана достављања решења. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксирана са 233,00 динара административне таксе по Тарифном броју 3 Одлуке о градским таксама («Сл. лист града Панчева» бр.16/08, 26/09, 38/12,14/15, 38/15), која се уплаћује на жиро рачун бр. 840-742241843-03 са позивом на број 02-226 ( по моделу 97) у корист буџета града Панчева.
-први случај је када је власник (непознато лице) нерегистрованог возила поступио по решењу бр.VIII-25-355-XXXX/2015 од дана xx.10.2015.године. и уклонио је нерегистровано возило.
Након протеклог рока којим је наложено уклањање нерегистрованог возила комунални инспектор сачињава контролни записник којим констатује даје нерегистровано возило уклоњено и издаје закључак бр.VIII-25-355-XXXX/2015 о обустављању поступка.
-други случај је када власник (непознато лице) нерегистрованог возила није поступио по решењу бр.VIII-25-355-XXXX/2015 од дана xx.10.2015.године. и није уклонио нерегистровано возило, тада инспектор сачињава закључак о дозволи извршења уклањања нерегистрованог путничког возила и издаје налог одељењу за управно правне и послове извршења са пратећим актима којима је испоштована претходна процедура до чина издавања налога за уклањање возила.

Возило које је се уклања одвози се на плац ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО у посебно ограђен за то одређен простор и чува се до момента када се странка тј. власник возила појави код надлежне службе у ЈКП ХИГИЈЕНА и са доказом о власништву над нерегистрованим возилом, поврати возило уз плаћање лежарине по важећим ценама ЈКП ХИГИЈЕНА.

ПРИМЕР РЕШЕЊА 4 (држање паса, мачака, голубова, крупне стоке)

На основу пријаве запримљене телефонским путем, непознато лице пријављује власника стамбеног објекта у Панчеву у улици Борска бб да држи два пса под претпоставком да нису вакцинисани и регистровани. Комунални инспектор је по пријему пријаве изашао на терен и записнички констатовао чињенично стање и то да власник објекта у свом дворишту поседује два пса расе „мешанца“ и то једног мужјака – средње дуге жуте длаке висине гребена око 35 цм и једну женку расе мешанац за кога не поседује потврду да је пас вакцинисан нити микро-чипован као и да нема истакнуту таблу са натписом “ЧУВАЈ СЕ ПСА”, што је у супротности са одредбама чл. 3. став 1,2. и 4. и чл.5.став 4. Одлуке о држању домаћих животиња на територији града Панчева (*Сл. лист града Панчева* бр. 21/2010).
Након сачињавања записника са власником паса који је прочитан и потписан од стране власника паса без примедбе, комунални инспектор сачињава решење бр.VIII-25-355-XXXX/2015 којим се НАЛАЖЕ , власнику паса из Панчева, улица Борска бб, да у року од 7 дана од дана достављања овог решења за пса (мужјака) расе мешанац, да за пса (женка) расе мешанац изврши упис и регистрацију пса на начин прописан законом обезбеди редовну вакцинацију против беснила као и да изврши обележавање микро-чиповање пса у Панчеву у ул. Борска бб, као и да на улазној капији истакне таблу са натписом “ЧУВАЈ СЕ ПСА”..

Уколико именована странка не поступи по датом налогу из става 1. диспозитива овог решења редовна вакцинација против беснила и микро-чиповање против странке се подноси захтев за покретање прекршајног поступка.
Именована странка је дужна, да у року од 8 дана од дана истека рока из става 1. диспозитива овог решења, писменим путем обавести комуналног инспектора, о предузетим мерама, наложеним решењем.
О трошку поступка, ће се донети посебан закључак.
Жалба против решења не одлаже његово извршење, на основу чл. 36. став 7. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС” бр. 88/11).
Како је странка поступила по решењу бр.VIII-25-355-XXXX/2015, инспектор након протеклог рока наложеном решењем, сачињава контролни записник којим констатује да је странка поступила по решењу у потпуности и доноси закључак о обустављању поступка.

ПРИМЕР РЕШЕЊА 5 (постављање монтажног објекта гараже на површини јавне намене)

Комунални инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе, града Панчева, запримио је писмену пријаву у којој се наводи да је физичко лице xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx бесправно поставило монтажну гаражу на површини jaвне намене, у Панчеву, у ул. Савској, испред кућног бр.xx.

Комунални инспектор је изласком на терен констатовао чињенично стање којим је бесправно постављена гаража власништво xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.Власник бесправно постављене гараже непоседује ниједан акт којим се одобрава постављање наведеног објекта на површини јавне намене из разлога што планским документима тј детаљним урбанистичким планом није планирано да се на том месту несме градити нити постављати монтажни објекат.
Комунални инспектор издаје решење власнику бесправно постављеног монтажног објекта у следећој форми:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење комуналне инспекције
Број: VIII-25-355-xxx/2015
Панчево, xx.0x.2015.г.

                    Комунални инспектор Секретаријата за инспекцијске послове, Градске управе, града Панчева, решавајући по службеној дужности у предмету бесправно постављене гараже на површини jaвне намене, у Панчеву, у ул. Савској, испред кућног бр. xx, од стране XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, из Панчева, на основу чл. 32. став 2. , чл. 34. и чл. 36. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/11),чл.21. и 37. Закона о инспекцијском надзору чл.3. став 1. тачка 3. и 4. Одлуке о комуналној инспекцији („Сл. Лист града Панчева бр. 2/13 и 6/14), члана 28. Одлуке о привременом уступању неизграђеног јавног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл. лист општине Панчево“ бр. 2/05, 19/05, 27/05, 18/06, 29/06, 14/07, 19/07 и „Сл. лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10 и друга одлука 3/06 ) и чл. 113, 192. и 196 . ЗУП-а („Сл.лис СРЈ“ бр. 33/1997 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

НАРЕЂУЈЕ СЕ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, да у року од 2 дана, од достављања овог решења, уклони бесправно постављену гаражу од металне конструкције и лима, са дела површине јавне намене, у Панчеву, у ул. Савској, испред кућног броја XX, површину јавне намене очисти и врати у првобитно стање.
Уколико именована странка не поступи по датом наређењу из става 1. диспозитива овог решења, уклањање гараже ће се спровести преко другог лица о трошку власника.
Иманована странка је дужна да у року од осам дана од дана истека рока из става 1. диспозитива овог решења, писменим путем обавести комуналног инспектора о предузетим мерама наређеним решењем.
О трошковима поступка, ће се донети посебан закључак
Жалба изјављена против овог решења, не одлаже његово извршење.

О б р а з л о ж е њ е

У вршењу инспекцијског надзора на дан 1x.0x.2015. год. у 14,00 часова утврђено је и записнички констатовано, да XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX држи постављену гаражу од металне конструкције и лима, на делу површине јавне намене, на гаражном месту бр. X, у ул. Савској, испред кућног броја XX, у Панчеву, без претходног одобрења надлежног органа, што је у супротности са чланом 22. став 1. и 6. Одлуке о привременом уступању неизграђеног јавног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл. лист општине Панчево“ бр. 2/05, 19/05, 27/05, 18/06, 29/06, 14/07, 19/07 и „Сл. лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10 и друга одлука 3/06 ).
Имајући у виду напред изнето, а на основу чл.3. став 1. тачка 3. и 4. Одлуке о комуналној инспекцији („Сл.лист општине Панчево“ бр.5/04, 9/04-исправка, 21/04, 14/07 и „Сл. лист града Панчева“ бр. 13/09), решено је као у диспозитиву овог решења.
У складу са чл. 9. став 4. Одлуке о комуналној инспекцији («Сл.лист општине Панчево» бр.5/2004,9/2004 –исправка, 21/2004 и 14/2007 и „Сл. лист града Пнчева“ бр. 13/2009), странка је дужна да писменим путем обавести комуналног инспектора о предузетим мерама које су наложене решењем.
Жалба изјављена против овог решења, не одлаже његово извршење, а на основу чл. 36. став 7. Закона о комуналним делатностима («Сл.гласник РС» бр. 88/11).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу града Панчева у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксирана са 194,00 динара адм.таксе, по тар.бр.3. Одлуке о градским административним таксама («Сл. лист града Панчева» бр. 16/08, 26/09 и 25/10), која се уплаћује на жиро рачун бр. 840-742241843-03 са позивом на бр. 02-226, (по моделу 97) у корист буџета града Панчева.

                                                                                                                      КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
                                                                                                                    XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Након контроле записнички је констатовано да власник бесправно постављене гараже XXXXXXXXXXXX XXXXXXX није поступио по решењу бр.VIII-25-355-xxx/2015 и по том основу је сачинио закључак којим је проследио одељењу за управно правне и послове извршења,

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење комуналне инспекције
Број: VIII-25-355-xxx/2016
Панчево, xx.0x.2016.г.

Комунални инспектор Секретаријата за инспекцијске послове, Градске управе града Панчева, решавајући по службеној дужности у предмету бесправно постављене гараже, на површини јавне намене, у Панчеву, у ул, Савској, испред кућног броја xx, од стране XXXXXXXXXXX XXXXXXX, из Панчева, на основу чл. 268. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010 ), доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ

I. УТВРЂУЈЕ СЕ да је решење комуналног инспектора, Секретаријата за инспекцијске послове, Градске управе града Панчева, VIII-25-355-xxx/2012 од xx.0x.2012.г године, постало извршно дана xx.0x.2016.г.
II. ДОЗВОЉАВА СЕ ИЗВРШЕЊЕ извршног решења бр.VIII-25-355-xxx/2012 од xx.0x.2016.г.
III. Уколико извршеник не изврши решење бр.VIII-25-355-xxx/2016 од xx.0x.2016.г у року од 24 часа, од достављања закључка, исто ће се извршити преко другог лица о трошку извршеника.
IV. ИЗВРШЕЊЕ СЕ ПОВЕРАВА ЈКП «Хигијена» из Панчева, да изврши уклањање бесправно постављене гараже од металне конструкције и лима, са дела површине јавне намене, у Панчеву, у ул. Савској, испред кућног броја XX ( гаражно место бр. XX ), а површину јавне намене очисти и врати у пређашње стање.
1. О трошковима поступка ће се донети посебан закључак.
2. Жалба не задржава започето извршење.

                     О б р а з л о ж е њ е

Решењем комуналног инспектора, Секретаријата за инспекцијске послове, Градске управе града Панчева, бр.VIII-25-355-xxx/2012 од xx.0x.2012.г., које је постало извршно дана xx.0x.2012.г.год, наређено је Милић Драгославу, да у року од 2 дана, од достављања решења, уклони бесправно постављену гаражу од металне конструкције и лима, са дела површине јавне намене, у Панчеву, у улици Савској, испред кућног броја XX, површину јавне намене очисти и врати у првобитно стање.
Контролним надзором извршеним дана xx.0x.2012.г у 12,00 часова, утврђено је, да извршеник у одређеном року није удовољио обавези одређеној поменутим извршним решењем, те је у смислу чл. 268 став 1. Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), закључено као у диспозитиву.
Извођење радова рушења или уклањања бесправно подигнутих објеката, уклањања бесправно постављених монтажних објеката као и бесправно остављених ствари, других предмета, грађевинског материјала и отпада, и другог отпада са јавних површина на територији града Панчева по основу извршних решења инспекцијских служби града Панчева, је уступљено ЈКП „Хигијена“ Панчево, Одлуком о уступању извођења радова рушења или уклањања објеката или предмета и ствари по основу извршних решења (Сл. лист града Панчева“ бр. 24/2011).
У смислу чл. 270. став 2. Закона о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/2001 и “Сл. гласник РС” бр. 30/2010) жалба не одлаже започето извршење.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка може се изјавити жалба Градском већу града Панчевa у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата, таксирана са 171,00 динаром градске адм.таксе, по тар.бр. 3. Одлуке о градским адм. таксама („Сл.лист града Панчева“ бр.16/08, 26/09 и 25/10), која се уплаћује на жиро рачун бр.: 840-742241843-03, са позивом на број 02-226, (по моделу 97) у корист буџета града Панчева.

ДОСТАВИТИ:                                                                                                                                                      КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
XXXXXXXXXX XXXXXX
1. XXXXXXXXXX XXXXXXX, Панчево, ул. Шумски лад бр.xx
2. ЈКП «Хигијена», Панчево, Цара Лазара 57.
3. Писарници
4. Овом секретаријату
5. Извршитељу.

ПРИМЕР РЕШЕЊА 6  (постављање монтажног објекта летња башта на површини јавне намене)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Број: VIII-25-355-40X/201X
Панчево, 10.0X.201X. год.
Трг Краља Петра I бр. 2-4
Телефон: 013/30-88-30
Комунални инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева, Aндријана Костић ( (бр. сл. легитимације 24 )  решавајући у предмету бесправно постављене летње баште на површини јавне намене, у Панчеву, у ул. Трг Краља Петра I бр.X, испредXXXXX бар ,XXXXXXX XXXX“, од стране предузетника XXXXXXXXX XXXXXXXXX,  на основу чл. 32. став 2. и чл. 34. и 36. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/11и 104/16), чл.21 и чл.37. Закона о инспекцијском надзору (,,Сл.гласик“ бр. 36/15) чл. 3. и 4. Одлуке о комуналној инспекцији („Сл.лист града Панчева“, бр. 2/13, 6/14 и 38/16), чл.80 Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објека привременог карактера на  површинана јавне намене ( Сл. Лист града Панчева“ бр. 29/14, 28/15, 30/16,38/16 и 9/17) и  чл. 136.став 1. ЗУП-а (,, Сл. Гласник РС бр.18/16), доноси
                                                                                                                               
НАЛАЖЕ СЕ XXXXXXXX XXXXXXXXX, да у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања овог решења уклони летњу башту бесправно постављену на површини јавне намене испред пословног простора XXXXX бар ,,XXXXXXX“ у Панчеву у ул. Трг Краља Петра I бр.X,
Уколико именована странка не поступи по наложеном, из става 1. диспозитива овог решења, уклањање летње баште, ће се извршити  преко другог лица, о трошку именоване странке.
Именована странка је дужна да у року од  осам дана од дана истека рока из става 1. диспозитива овог решења, писменим путем обавести комуналног инспектора о предузетим мерама наложеним решењем.
О трошковима поступка, ће се донети посебан закључак.
Жалба  изјављена против овог решења, не одлаже његово извршење.
                     О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
У вршењу надзора дана 04.07.2017.год. у 20 часова и 00 минута, утврђено је и записнички констатовано, да је предузетникXXXXXXXX XXXXXXX из Панчева ул. XXXXXXXXXXX бр.XXXXXX,, без одобрења надлежног органа, на  површине јавне намене, поставио летњу башту отвореног типа ( састоји се од платформе која је одигнута око 20 цм од подлоге, конструкције од дрвета и метала покривена лексан полочама и текстилом, ограде са предње стране од жардињера са цвећем висине око 1м, 12 столва са по 4 столице и заузима око 80м2 површине) испред пословног простора XXXXXXX XXX ,,XXXXX “ у Панчеву у ул. Трг Краља Петра I бр.X, што је у супротности са чл. 28. став 1. Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавнe намена (,,Сл.лист града Панчева“ бр.29/14, 28/15, 30/16, 38/16 и 9/17).
Имајући у виду напред изнето, а на основу чл.32. став 2. чл.34. и чл.36. Закона о комуналним делатностима (,,Сл. гласник РС“ бр.88/11 и 104/16), чл. 21 и чл.37. Закона о инспекцијском надзору ( ,,Сл. Гласник РС“ бр. 36/15), чл. 3. став 1 тачка  4. и 5. Одлуке о комуналној инспекцији („Сл.лист града Панчева“, бр. 2/13, 6/14 и 38/16) и чл.80 Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објека привременог карактера на  површинана јавне намене ( Сл. Лист града Панчева“ бр. 29/14, 28/15, 30/16, 38/16 и 9/17), донето је решење као у диспозитиву.
У складу са чл. 8. ст. 2. Одлуке о комуналној инспекцији (,,Сл.лист града Панчева“ бр.2/13 и 6/14 и 38/16), странка је дужна да писменим путем обавести комуналног инспектора, о предузетим мерама наложеним решењем.
Жалба изјављена против овог решења, не одлаже његово извршење, а на основу чл. 36. став 7. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС” бр. 88/11 и 104/16).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Градском већу града Панчева у року од 15 дана, од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Секретаријата таксирана са 239,52 динара градске административне таксе по тарифном броју 3. Одлуке о градским адм. таксама («Сл. лист града Панчева « бр. 16/08, 26/09, 25/10,38/12 и 24/13, 14/15 и 38/16) која се уплаћује на жиро рачун бр. 840-742241843-03 са позивом на бр. 02-226, (по моделу 97) у корист буџета града Панчева.
ДОСТАВИТИ:                                                                                                                    КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР
1. XXXXXX XXXXXXXX,                                                                                                              Андријана  Костић
ул. XXXXXX XXXXXXXX , Панчево
2. Овом Секретаријату
3. Писарници

ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Шеф одељења-главни саобраћајни инспектор
Милан Ђурић ,
канцеларија 701
013/308-836
e-mail milan.djuric@pancevo.rs

Рад саобраћајне инспекције је организован сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.
Организовано је активно дежурство одељења саобраћајне инспекције, како радним данима у поподневним часовима тако и нерадним данима, ноћу, викендом као и на дане државних и верских празника који се по Закону славе нерадно, којом приликом се обављају активности из делокруга рада саобраћајне инспекције.
Обавештења и информације из делокруга рада саобраћајне инспекције могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948.
Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830 .

Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана.

Проблем из области саобраћаја и путева се може пријавити и путем „СИСТЕМ 48“ и то :
Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева:www.pancevo.rs
слањем текстуалне поруке: 065/866-25-00
позивом на број: 013/308-948
слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs
доласком на шалтер бр.10 у Градском услужном центру

Саобраћајни инспектори поступају по службеној дужности вршећи инспекцијски надзор из оквира својих надлежности.Такође сабраћајни инспектори поступају и по пријавама (захтевима) физичких лица, правних лица и предузетника.

Приложени пријаве се најпре евидентирају у књигу примљених пријава и потом шеф одељења распопређује и даје пријаве инспектору на даље поступање. Инспектор које је примио пријаву, разматра исту и оцењује, да ли је одељење саобраћајне инспекције надлежно за поступање и одлучује по истој, па уколико утврди да предмет није у надлежности одељења саобраћајне инспекције одбациће пријаву закључком или упутити странку на надлежни орган.
Уколико се утврди да је одељење саобраћајне инспекције надлежно да одлучује у тој правној ствари, пријава се разматра у складу са Законом о општем управном поступку и Законима којима се ближе регулише област, уредбама,

Правилницима и Одлукама Скупштине града Панчева. Незадовољна странка, спроведеним поступком по поднетом захтеву, може уложити жалбу на донету одлуку (Решење или Закључак). Жалба се доставља другостепеном Органу, преко овог Одељења или директно, у писменој форми.
За решавање по жалби у другом степену, надлежно је ресорно Министарство односно Градско веће Града Панчева,
Саобраћајни инспектор као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.
Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган (комунални инспектор) одбацује својим Решењем.
Ако комунални инспектор који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у складу са чланом 163,164,165,166 Закона о  управном поступку («Сл. гласник РС, бр.18/16).
На крају, саобраћајни инспектор ће поступити у складу са члана 228. ЗУП-а и без одлагања, а најдоцније у року од 15 дана од дана пријема жалбе, заједно са списима предмета, доставити надлежном органу за решавање по жалби.

ПРИМЕР:

Саобраћајни инспектор Одељења саобраћајне инспекције Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева је у вршењу инспекцијског надзора утврдио и записником о извршеном увиђају од дана 09.09.2015 године констатовао да на јавном путу улице хххххх у Панчеву постоје оштећења на коловозу у виду улегнућа, неравнина, рупа и окруњеног слоја асфалта која представљају опасност по безбедност сaобраћаја.
Саобраћајни инспектор на основу члана 88. став 1. тачка 3. Закона о јавним путевима (“Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07) у предмету контроле пута чији је управљач Ј.П. “Дирекција за изградњу и уређење града Панчева” Панчево донео решење број VIII-26-347-ххх/12 од 12.09.2012.године којим наређује Ј.П. “Дирекцији за уређење и изградњу града Панчево“ Панчево, да отклони недостатке у улици у Панчеву, а којима се угрожава безбедност саобраћаја у року од 15 дана од дана пријема решења, с тим да инвеститор има право жалбе против овог решења надлежном министарству уз уплату градске административне таксе од 380,00 динара.

Према члану 2. став 1. тачка 50. Закона о јавним путевима (“Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07) управљач јавног пута јесте јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, који су регистровани за обављање делатности управљања јавним путем.

Према члану 88. став 1. тачка 4. и 5. Закона о јавним путевима (“Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07) инспектор има право и дужност да проверава стање државног пута, његовог дела и путног објекта и правилно одржавање државног пута, његовог дела и путног објекта у складу са техничким и другим прописима и условима којима се осигурава способност државног дела пута, његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање саобраћаја.
Према члану 89. став 1. тачка 3. Закона о јавним путевима (“Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07) у вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да нареди отклањање недостатака на државном путу, његовом делу или путном објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја.
Управљач пута је примио решење дана 17.09.2012.године што се види из уредно потписане повратнице.
По протеку рока од 15 дана од пријема решења инспектор за саобраћај и путеве је поново изашао на лице места дана 05.10.2012. године и записнички је констатовао да је инвеститор у остављеном року поступио по наређењу из решења бр. VIII-26-347-ххх/12 од 12.09.2012.године

 

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКE ИНСПЕКЦИЈE

Шеф одељења-главни грађевински инспектор
Живана Француз,
канцеларија 709
013/308-739
e-mail zivana.francuz@pancevo.rs

Рад грађевинске инспекције је организован сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.
Организовано је активно дежурство грађевинских инспектора, како радним данима у поподневним часовима тако и нерадним данима, викендом као и на дане државних и верских празника који се по Закону славе нерадно, којом приликом се обављају активности из делокруга рада грађевинске инспекције.
Обавештења и информације из делокруга рада грађевинске инспекције могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948.
Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830 .
Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана.

Проблем из грађевинске области се може пријавити и путем „СИСТЕМ 48“ и то :
Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева:www.pancevo.rs
слањем текстуалне поруке: 065/866-25-00
позивом на број: 013/308-948
слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs
доласком на шалтер бр.10 у Градском услужном центру

Грађевински инспектори поступају по службеној дужности вршећи инспекцијски надзор из оквира својих надлежности.Такође грађевински инспектори поступају и по пријавама (захтевима) физичких лица, правних лица и предузетника.
Приложени пријаве се најпре евидентирају у књигу примљених пријава и потом шеф одељења распопређује и даје пријаве инспектору на даље поступање. Инспектор које је примио пријаву, разматра исту и оцењује, да ли је грађевинска инспекција надлежна за поступање и одлучује по истој, па уколико утврди да предмет није у надлежности грађевинске инспекције одбациће пријаву закључком или упутити странку на надлежни орган.
Уколико се утврди да је грађевинска инспекција надлежна да одлучује у тој правној ствари, пријава се разматра у складу са Законом о општем управном поступку и Законима којима се ближе регулише област, уредбама, Правилницима и Одлукама Скупштине града Панчева. Незадовољна странка, спроведеним поступком по поднетом захтеву, може уложити жалбу на донету одлуку (Решење или Закључак). Жалба се доставља другостепеном Органу, преко овог Одељења или директно, у писменој форми.
За решавање по жалби у другом степену, надлежно је ресорно Министарство односно Градско веће Града Панчева,
Грађевински инспектор као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.
Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган ( грађевинси инспектор) одбацује својим Закључком.
Ако грађевински инспектор који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у складу са чланом 225, 226, 227. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СР Југославије», бр. 33/97, 31/01 и ,,Сл. гласник РС” бр.30/10).
На крају, инспектор за саобраћај и путеве ће поступити у складу са члана 228. ЗУП-а и без одлагања, а најдоцније у року од 15 дана од дана пријема жалбе, заједно са списима предмета, доставити надлежном органу за решавање по жалби.

ПРИМЕР РЕШАЊА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА  ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКE ИНСПЕКЦИЈE
Број VIII-27-354-5xx/2017
Панчево,2.0x.2017. год.
Трг  краља  Петра I, 2-4
Телефон: 013/308-780

Грађевински инспектор Секретаријата за инспекцијске послове, Градске управе – Града Панчева, Француз Живана, решавајући по службеној дужности, у предмету бесправне градње објекта чији је инвеститор Индустрија xxxxxxxxxx, доо Панчево, , а коју заступа директор xxxxxxx xxxxxxxx из Београда, на основу чл.172. ст.4., чл.175., чл. 176. став 1. тачка 1 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 18 став 2. Одлуке о Градској управи-пречишћен текст („Сл.лист града Панчева“бр.13/14) и члана 136 ст.1 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16), доносиР Е Ш Е Њ Е

             НАРЕЂУЈЕ СЕ Индустрији xxxxxxxxxxx, доо Панчево, , коју заступа директор xxxxxxx xxxxxxxx из Београда, као инвеститору, да одмах ОБУСТАВИ радове на изградњи објекта и да у року од осам (8) дана, од дана пријема овог решења УКЛОНИ пословни објекат, спратности приземље (П), габаритних димензија 5,25мх7,20м, висине око 4,0м, који се налази гледано са улице, лево од улаза у комплекс, на парцели бр. 180xx/1 к.о. Панчево,  xxxxxx xxxxxxxxxx , Панчево.
Ово решење о уклањању објекта односи се и на делове који нису описани у решењу о рушењу, а настали су након саствљања забележбе и чине једну грађевинску целину.
Уколико именовани инвеститор не поступи по наређењу из 1. става  диспозитива решења, приступиће се извршењу преко другог лица о трошку  инвеститора.
Жалба  не  одлаже  извршење  решења.
                                                                                          О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Инспекцијском контролом дана 23.06.2017.године, установљено je и  записнички констатовано, да се на парцели бр. 180xx/1 к.о. Панчево,xxxxxxx xxxxxxxxx, налази комплекс пословних објеката, чији је власник Индустрија xxxxxxx xxxxxxxx, доо Панчево, МБ 0804xx18, ПИБ 10105xxxx, које заступа директор xxxxxxx xxxxxxxx из Београда, и да је исто као инвеститор, започело изградњу пословног  објекта, спратности приземље (П), габаритних димензија 5,25мх7,20м, висине око 4,0м, на парцели бр. 18xx/1 к.о. Панчево, xxxxxxx xxxxxxxx, Панчево, који је лоциран, лево од улаза у комплекс, гледано са улице. Објекат је завршен у грађевинском смислу, формиране су две просторије-канцеларије, WC са предпростором и ходник, уграђена је столарија и инсталације. Радови су започети у априлу 2017.године,  а у моменту инспекцијског надзора изводе се занатски радови на објекту-глетовање зидова.
За наведене радове инвеститор не поседују решење о грађевинској дозволи, пројектну документацију потребну за изградњу као и пријаву почетка извођења радова.
Обзиром да „грађење јесте извођење грађевинских и грађевинско -занатских радова, уградња инсталација, постројења и опреме“ у складу са чланом 2 став 1 тачка 31 Закона  о  планирању  и  изградњи (,,Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,  132/14 и 145/14), а инвеститор је започео грађење пословног објекта, исти је у обавези да за наведене радове поседују грађевинску дозволу и техничку документацију сходно чл. 110, чл. 118а и 148 наведеног Закона о планирању и изградњи.
Како су наведени радови изведени  супротно чл. 110, чл. 118а и 148 Закона  о  планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), то је имајући у виду овлашћења грађевинског инспектора из члана 176 став 1. тачка 1, чл. 183 став 1 и 2 истог Закона, решено као у диспозитиву.
Жалба  на  решење  грађевинског  инспектора  не одлаже   извршење  решења  према  чл. 184.  став 8.  поменутог  Закона.ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 
 Против овог решења допуштена је жалба Покрајинском  секретаријату  за енергетику, грађевинарство и саобрађај са седиштем у Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се предаје путем овог Одељења таксирана са 440,00 динара Републичке адм.таксе, жиро рачун : 840-742221843-57, прималац Република Србија, број модела 97, позив на број 02-226.

ДОСТАВИТИ                                                                                                                                                           ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР

1. Индустрија xxxxxxx xxxxxxxx                                                                                                                                    Француз Живана,диг
xxxxxxx xxxxxxxx
директор xxxxxxx xxxxxxxx
2. Овом Секретаријату

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВНО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ИЗВРШЕЊА

Руководилац

Слободан Кундаковић,
помоћник секретара
тел. 013/308-836, 354-354
Канцеларија 703
e-mail slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Рад запослених у Одељењу за управно – правне послове и послове извршења је организован сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Обавештења и информације из делокруга рада Одељења за управно-правне послове и послове извршења могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948.

Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830 .

Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана.

Проблем из управно-правне и области извршења се може пријавити и путем „СИСТЕМ 48“ и то :
Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева:www.pancevo.rs
слањем текстуалне поруке: 065/866-25-00
позивом на број: 013/308-948
слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs
доласком на шалтер бр.10 у Градском услужном центру.

Одељење за управно – правне послове и послове извршења обавља послова извршења за потребе Градске управе преко извршитеља запослених у овом одељењу који по потреби обављају и послове комуналних инспектора, организује вођење управног поступка раду предузимања Законом прописаних мера, организује обављање послове на изради одлука и других аката из надлежности Секретаријата, као и припреме предлога решења у управном поступку у другом степену за Градско веће. Прати да ли се урадно, благовремено и законито обављају послови у оквиру Одељења и контролиште да ли се другостепени поступак спроводи у складу са законским и другим прописима у датим роковима.

Поступак принудног извршења и извршења преко другог лица (административно извршење) спроведе извршитељи на основу закључка о дозволи извршења.
Закључке о дозволи извршења доноси надлежни инспектор из области у којој вршен инспекцијски надзор, у којима се констатује да је решење постало извршно и да се дозвољава његово извршење. Закључке надлежни инспектори достављају Одељењу за управно-правне послове и послове извршења након чега поступак извршења спроводе извршитељи.

 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Шеф одељења просветне инспекције-просветни инспектор

Нада Беркуљан

канцеларија 713
013/308-739
e-mail nada.berkuljan@pancevo.rs

Просветна инспекција контролише спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о образовању одраслих и прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење.

Просветна инспекција, у оквиру овлашћења утврђених законом, врши контролу:
– поступања установа у погледу спровођења закона, других прописа и општих аката у области образовања и васпитања;
– остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља/старатеља и запослених;
– остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља/старатеља;
– обезбеђиваwезаштите детета и ученика и запослених од дискриминације,насиља, злостављања,занемаривања и страначког организовањаи деловања у установи;
– поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону;
– испуњеност прописаних услова за спровођења испита;
– пропсане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

У поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, васпитача, стручних сарадника у радном односу на неодређено време(члан 30 став 3 тачке 1и2) за почетак рада и обављање делатности.
Просветна инспекција поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.

                                                                                                                   

ПРИМЕР РЕШЕЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
БРОЈ:VIII-41-614-xx/2017
ДАТУМ:1x.0x.2017 г.
26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
ТЕЛЕФОН: 013/308-767
 На основу члана 148 ст.1.тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл.гласник РС“ бр.72/09,52/11,55/13,35/15-аутентично тумачење,68/15 и 62/16-одлука УС),чл.27.ст.4. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС “,бр.36/15)и чл.136.ст.1. и чл.141.ст.2.Закона о општем управном поступку( „Сл.гласник РС“ бр.18/16) Одељење просветне инспекције Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева, доноси
                                                                                                   Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
Наређује се в.д. директору xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx школе „xxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ из Панчева, ул.xxxxxxxxx бр. x1,да у року од 10 дана од дана пријема овог решења,предузме све мере и поступи у складу са својим надлежностима и одговорностима прописаним одредбом чл.62.ст.3.тачка 17)ЗОСОВ,а у вези са применом одредбе чл.45.ЗОСОВ,које се односе на Захтев запослене xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,бр.6xx и бр.664 од 05.1x.201x.год. као и Захтев од 1x.0x.2017.године.О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е
Одељење просветне инспекције Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева је дана 2x.03.201x године обавило инспекцијски преглед у xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxиз Панчева и о томе сачинио записник број VIII-41-614-x7/2017 дана 28.0x.201x године.
Записником је наложено да директор школе поступи у складу са својим надлежностима и утврди да ли се по наведеним Захтевима xxxxxxx xxxxxx ,бр.xx3 и бр.6xx од 05.1x.201x.год. поступало и одлучивало,и ако није да се по истим поступи и у складу са тим донесу одлуке и о истим обавести подносиоц захтева,као и по захтеву од 17.0x.201x.год., и то у року од 30 дана од дана пријема записника.
Како xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx школа из Панчева није извршила наложену меру, што је утврђено контролним прегледом и констатовано у записнику о обављеном контролном прегледу бр.VIII-41-614-џџ/201џ од 05.05.201џ године,Одељење просветне инспекције је,поступајући у складу са чланом 148 ст.1.тачка 2)Закона о основама система образовања и васпитања(„Сл.гласник РС“,бр.72/09,52/11,55/13,35/15-аутентично тумачење,68/15 и 62/16-одлука УС)и чл.27.ст.4. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС “,бр.36/15),донео решење којим се наређује извршавање прописане мере која није извршена у року одређеним записником бр.VIII-41-614-17/2017  од 28.03.2017 године.
На основу изложеног решено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за образовање,прописе,управу и националне мањине-националне заједнице у року од 15 дана од дана пријема овог решења.
Жалба се изјављује преко овог органа, у два примерка.
ДОСТАВИТИ:
Школи
архиви
                                                                                                      Просветни инспектори
Градске управе града Панчева
_____________________
Нада Беркуљан
_____________________
Виолета Текијашки

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Шеф одељења за друге инспекцијске послове

Јасна Лакатош Гомбац

канцеларија 701
013/308-803, 354-354
e-mail jasna.lakatos-gombac@pancevo.rs

 

У области спорта, спортска инспекција врши инспекцијски надзор у области спорта, доноси решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности, налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних ради, отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организације у области спорта, у складу са законом и доноси решења о привременој забрани обављања одређене спортске активности односно делатности.Такође покреће поступке и преузима мере из надлежности утврђене Законом.

У области заштите животне средине, инспекција за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине и другим прописима донетих на основу закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган локалне самоуправе, обавља контролу спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуци о давању сагласности на студију затеченог  стања, у области управљања отпадом, врши контролу дозвола за управљање отпадом, у области заштите од нејонизујућег зрачења, у области управљања хемикалијама, обавља инспекцијски надзор и предузима мере за заштиту од буке у Граду, у стамбеним, занатским и комуналним објектима, утврђује испуњеност услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката у складу са законом предузима мере за отклањање уочених недостатака.

Рад запослених у Одељењу за друге инспекцијске послове је организован сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Обавештења и информације из делокруга рада Одељењу за друге инспекцијске послове могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948.

Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830 .

Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана.

Проблеми у области спорта и заштите животне средине се може пријавити и путем „СИСТЕМ 48“ и то :
Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева:www.pancevo.rs
слањем текстуалне поруке: 065/866-25-00
позивом на број: 013/308-948
слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs
доласком на шалтер бр.10 у Градском услужном центру

 

ПРИМЕР РЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за друге инспекцијске послове
Број:VIII-24-66-x/2017-1x
Датум:
26000 ПАНЧЕВО,Трг краља Петра I  бр.2-4
Телефон:013/308-830
                На основу члана 136.став 1.Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“,број 18/16)поступајући у складу са одредбама чл.86.став 3. и чл.169.став 3.Закона о спорту („Службени гласник РС“,број 10/16)спортски инспектор Гордана Крстић службена легитимација број:53, Одељење за друге инспекцијске послове, Секретаријат за инспекцијске послове,Градске управе града Панчева у поступку редовног инспекцијског надзора о предузимању превентивних мера,провере и других радњи над надзираном субјектом-Женски xxxxxx “xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, ул.Трг xxxxxxxxxxx xxxxx x.xxxxxxxxxx.доноси
                                                                                                                  Р Е Ш Е Њ Е
 УТВРЂУЈЕ СЕ, да се број чланова xxxxxxxxxxxxxxxxxг клуба “xxxxxxxxxxx“ са седиштем у xxxxxxxxx, ул.Трг xxxxxxxxxx xxxxxx матични број:0861xxxxxxxx,  самањио испод броја потребног за оснивање(три) и да надлежни орган удружења није донео Одлуку о пријему нових чланова у законом прописаном року,услед чега xxxx xxxxxxxxxxxxxxx клуб „xxxxxxx“из xxxxxxx – престаје.
                                                                                                             О б р а з л о ж е њ е
Спортски инспектор је непосредним увидом на званичној интернет адреси Агенције за привредне регистре, у листи Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта,утврдио да xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx клуб „xxxxxxxx“са седиштем у xxxxxxxxx ул.xxxxxxxxxxxx xxxxx, није ускладио Статут клуба са Законом о спорту („Сл.гласник РС“бр.10/2016), што је био у обавези на основу члана 181.став 1.Закона о спорту.Већ му се у Решењу АПР-а у Регистру удружења, друштва и савеза у области спорта води датум 18.0x.201x године, Решење бр. БС 70xx/201x.
У поступку редовног инспекцијског надзора о предузимању превентивних мера, провере и других радњи над надзираним субјектом,спортски инспектор је упутио обавештење о предстојећем инспекцијском надзору надзираном субјекту,који се одазвао позиву дана 05.0x.201x и потписо налог за инспекцијски надзор o предзимању превентивних мера,провере и других радњи, број:VIII-24-66-x/2017-1x.
О спроведеним радњама у поступку предузимања превентивне мере,провере и утврђеном чињеничном стању сачињена је службена белешка бр.VIII-24-66-x-/2017-1x од 05.0x.201x године,која је надзираном субјекту урученена 05.0x.201x, у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а, Панчево.
Законом о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС,36/15), у чл.26.став 1.прписује да;инспектор решењем изриче одговарајуће превентивне мере ако је то потребно да би се спречио настанак незаконитости и штетних последица.Истим Законом у чл.27.став 1. прописано је да ако открије незаконитости у пословању или поступању,инспектор му указује на незаконитости и опомиње га због тога,у складу са овлешћењима прописаним у посебном закону налаже мере и оставља примерен рок за откалњање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза.
Спортски инспектор је наложио Решењем број-VIII-24-66-x/2017-1x од 05.0x.201x године, надзираном субјекту да у року од 30 дана од дана достављања решења,усклади своју организацију,рад и Статут са одредбама Закона о спорту („Сл.гласник РС“бр.10/2016).
Надзирани субјекат одговорно лице-лице за заступање и представљање xxxxxxxxx xxxxxxxxxx се писмено обратио спортском инспектору 03.0x.201x године са захтевом  за гашење клуба.
Уз захтев доставио писмену изјаву  од  20.0x.201x године, којом под материјалном ,моралном и кривичном одговорношћу изјављује да се у xxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxx“из xxxxxx ул.xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, одавно изгубио статус клуба по критеријумима актуелног Закона о спорту и Статута Рукометног савеза Србије (нема евидентираних играчица,лиценцираног тренера,рукометних и медецинских радника  Управе,Скупштина није одржавана већ неколико година).Обзиром на све наведено xxxxxx xxxxx
Спортски инспектор се обратио Рукометном савезу града Панчева дописом од 20.07.2017 године да се изда потврда да xxxxx xxxxxx клуб“xxxxx xxxx“са седиштем у xxxxxx, ул.xxxxx xxx није учествовао у редовном такмичењу Рукометног савеза Србије.
Рукометни савез града Панчева је доставио потврду број:32-2/1x од 20.07.201x године, којом потврђује да xxxxxxxxx клуб „xxxxxxxxxxx“ из xxxxxx,није у редовним такмичењима у организацији Рукометног савеза Србије, као и Рукометног савеза Војводине од такмичарске 2015/2016 године.
Одредбом члана 86 став 1.тачка 1.Закона о спорту прописано је да спортско удружење престаје ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање,а надлежни орган удружења не донесе одлуку о пријему нових чланова у року од 30 дана.
На основу члана 9.Закона о општем управном поступку(„Сл.гласник РС ,бр.18/16, у циљу економичности поступка и у складу са одредбама чланова 10.и 106.Закона о општем управном  поступку ,спортски инспектор налази да су услови наведени у одредби члана 86.став 1.тачка 1.Закона о спорту, испуњени.
Наиме, одредбом члана 38.став 1.Закона о спорту прописано је :да је број чланова потребан за оснивање спортског удружења-најмање три оснивача,а у именованом клубу чланова нема.
Како је у поступку недвосмислено утврђено да xxxxxx xxxxxxxxxx  клуб „xxxxxxxx“ из xxxxxxx, нема чланове, и да надлежни орган удружења није донео одлуку о пријему нових чланова у законском року, то је применом одредбе члана 86.став 3.Закона о спорту одлучено као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству:
Жалба против овог решења може се изјавити Министру, преко Секретаријата за инспекцијске послове, Градске управе града Панчева,у року од 15 дана од дана пријема решења.
                                                                                                       СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР
                                                                                                                Гордана Крстић

 ПРИМЕР РЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (БУКА)

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
ГРАДСКА  УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за  друге инспекцијске послове
Трг краља Петра Првог бр. 2-4
Број: XV-24-501- 1XX /201X
Панчево, 26.05.2016. године

На основу члана 111.став 1.тачка 25. Закона о заштити животне средине (“Сл. гласник РС“ бр.135/04,36/09,72/09,43/11 и 14/2016) , члана 32. Закона о заштити од буке („Сл.  гласник  РС“,  бр. 36/2009 и 88/ 2010), члана 37. Закона о инспекцијском надзору (“Сл. гласник РС“, бр. 36/15 ﴿ члана 90. Закона о државној управи (“Сл. гласник РС“,бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14﴿, члана 192. Закона о општем управном поступку (”Сл.лист СРЈ”,бр. 33/97 и 31/2001﴿,  чл. 12. Одлуке о мерама за заштиту од буке („Сл. лист општине Панчево“ бр. 19/2015), инспектор за заштиту животне средине Градске управе – Секретаријата за заштиту животне средине, Одељења  за  инспекцијске послове  у Панчеву  доноси:

                                                                                                                            Р Е Ш Е Њ Е

НАЛАЖЕ СЕ Д.О.О. “ XXXXXX YYYYYYY“ Нови Београд , ул. XXXXXXXXXXXX 14 као правном и директору XXXXXXXXXXXXXX – у као одговорном лицу, да за објекат у Панчеву, xxxxxxxx бр. X6X, на адреси Панчево  улица XXXXXXXXXX 1:

1. Изврши мерење нивоа буке у животној средини у стану подносиоца пријаве XXXXXXXX XXXXXXX на адреси XXXXXXXXX 1, стан X, Панчево, при истовременом најнеповољнијем радном оптерећењу компресора, инвертера, 4 вентилатора уграђена у зидове објекта, уз коришћење ручног алата – сатаре и  уз кретање ручног палетног виљушкара по објекту, као и чилера који се налазе на зеленој површини испред објекта у дневним и вечерњим условима.
Мерење извршити и у ноћним условима када је у функцији само наведена опрема без утицаја ручног алата и кретања ручног палетног виљушкара.

Рок 30 дана, од дана достављања решења

2. Мерење обави путем овлашћене и акредитоване стручне куће у складу са Правилником о методама мерења буке, садржини ии обиму Извештаја о мерењу буке  (“Сл. гласник РС“,бр. 72/10)

3. Обавести ову инспекцију 5 (пет) дана пре датума заказаног мерења.

4. Добијене резултате достави инспекцији у року од 8 (осам) дана по добијању истих.

Жалба на решење не одлаже извршење

                                                                                                                         О б р а з л о ж е њ е

Инспекцији за заштиту животне средине је путем « Система  48 » достављена пријава бр XXX – 201X  од 2X.0X.201X.год.Пријава XXXXXXX XXXXX се односи на буку  која допире из пословног објекта « XXXXXXXX 16X » у Панчеву.  Инспектор је извршио надзор 11.0X.201X. год и констатовао да се у објекту налазе 2 месарска пања као и код предходног надзора. Оба пања имају гумену подлошку као и гумену заштиту између пања и зида. Пословођа објекта је у XXXXX -ју од септембра 201X.год и од тада на ручном виљушкару нису вршене никакве контроле, замена делова или гумених точкова.Компресорска станица има два пута годишње  редован сервис код преласка са зимског на летњи режим рада и обратно.Редован сервис је извршен XX.0X.201X.год, а гума испод месарских пањева је постављена 0X.06.201X.год.. Инспектору дате копије налога за ове радове ( налози бр 2107XX и 210XX7 ).У компресорској станици и спољној јединици нема видљивих измена у односу на предходни надзор из 2014.год.
Дат извод из АПР од 15.01.2015.год, са шифром делатности  4711 — трговина на мало у неспецијализованим продавницама.
Дана 1X.0X.201X.год  достављена контролна листа за буку, а мејлом је достављена документација о техничким сервисима . Из документације се види да је пословођа објекта 2X.0X.201X.год пријавио жалбу станара зграде на буку од месаре и тражио постављање звучне изолације, а да су сервиси  клима и расхладног система пријављени 0X.0X. и 2X.0X.201X.год.
Инспектор је сачинио Записник са подносиоцем пријаве 1X.0X.201X.год,, где је дата сагласност за мерење буке у стану, која допире од рада расхладног система, виљушкара и удара сатаре у месари. По изјави XXXXXXXXXX XXXXXX, у моменту када се жалио пословођи објекта, у раду су била два виљушкара.Месара ради читавог дана, а сечење меса започиње  око  06 30 h.По изјави , ноћу се јако чује неки од вентила на компресору, производи врло иритантан звук  и не може да се спава у стану. Одводне цеви система иду кроз њихов подрум без сагласности власника. « Вос медијатор » ДОО Београд их је обавестио да је продао објекат  који  је издао у закуп Д.О.О. “XXXXXXX XXXXXX  “  од 2X.0X.201X.год. Од момента подношења пријаве, бука из објекта је мања, али на основу предходног искуства сматра да ће се проблем опет поновити.
Инспектору је 2X.0X.201X.год  мејлом достављен нови Уговор о закупу пословног простора , заводни бр 33XX од 02.0X.201X.год , док Решење за постављање чилера на зелену површину и даље гласи на « Вос медијатор »  ДОО Београд , за које је изјавом на Записник  инспекције  од 28.0X.201X.год дата сагласност за коришћење чилера  “ XXXXXX XXXXXXX  “  који су и даље њихови корисници.Истим Записником је констатовано да се Решење инспекције доставља на адресе оба власника.
Дана  0X.0X.201X.год  инспектору је достављен Захтев за излазак инспектора по пријави за буку која допире у стан подносиоца пријаве од рада уређаја, алата и транспортне опреме  објекта Махи 165  у Панчеву. Пријава се односи на  константну буку компресора који се налазе испод стана подносиоца пријаве,  буку која настаје радом чилера који су на зеленој површини  испред објекта, константног ударања сатаре о пањ у делу месаре и буке која настаје кретањем ручног палетног виљушкара по објекту .
Инспекцијским надзором од 1X.0X.201X.год  записнички је констатовано да се XXX 000 налази на адреси XXXXXXX 1 Панчево.Објекат  има  површину од 600m2 од чега је 350 m2 продајног простора. Објекат је власништво « YYYYYYYYYY» ДОО Београд, са којим “ XXXXXXXXX  “ има Уговор о закупу  закључен 2X.0X.201X.год , заводни бр 100XX .« YYYYYYYY» ДОО поседује Решење  бр V-15-353- 34X /201X Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне послове Панчево , којим се одобрава постављање чилера на површину јавне намене . Унутар објекта постоји машинска сала у којој су два уређаја- компресора . Зид и плафон су обложени звучно – изолационим сунђером. У машинској сали је расхладни „минусни“ агрегат и расхладни „0 “агрегат. На њих су повезане коморе ( укупно 5 ) и расхладна витрина у продајном делу. У месари постоје два пања , један у продајном делу а други у припремном. Објекат поседује ручни виљушкар за транспорт робе унутар самог објекта. Радно време објекта је од 07 30 – 21, недељом  07 30 – 15h. Мерење буке до сада није рађено. Инспектору су дате  копије техничке спецификације спољних јединица клима уређаја – инвертора , вентилатора који су постављени  хоризонтално у металном кавезу на зеленој површини и компресора  4ЕЕS-4Y  (64 dB ) и  4DES – 5Y (66 dB ).
Подносилац пријаве је 1X.0X.201X.год изјавио на Записник да се бука од сатаре чује од 06 15 или некада од 8h у трајању од пола сата до сат, неколико пута у току дана. Бука од виљушкара се чује у току читавог дана.Спољна рампа за истовар робе је испод његове спаваће собе, а друга спољна рампа је код улаза бр 5.На увид дато обавештење грађевинске инспекције бр VII -27-354-XX/ 201X, да се поступак ради бесправне адаптације пословног простора и избетонираног платоа на зеленој површини води у грађевинској инспекцији. У току вођења поступка је поднет захтев за легализацију и поступак је прекинут. Чилери који су постављени испод затвтворене терасе подносиоца пријаве, су на 1,60 метара од зграде.Постављени су на избетонираном простору од 20m2 између улица Моравске и Вардарске.По изјави подносиоца пријаве, чује се пиштање и брујање од 3 вентилатора у зиду, компресора у машинској соби и спољне јединице на зеленој површини.Највиши ниво буке је ноћу, нарочито иза поноћи и то када раде вентилатори на зиду и свих 8 мотора у машинској соби. Подносилац пријаве је сагласан да се бука мери у његовом стану.
Дана 28.0X.201X.год по позиву за странку, у просторије инспекције су приступили  представници  “XXXXXXXXX “ и « YYYYYYYY» о чему је сачињен Записник. Констатовано је да “XXXXXXXXX “  користи чилере који се налазе на јавној површини испред XXXX YY, а који су  један од извора буке у пријави, уз сагласност власника. Чилери су власништво « YYYYYYYYYYY»  и нису обухваћени Уговором о закупу  бр 100YY од  2X.07.201X.год.
С обзиром на наводе подносиоца пријаве у Записнику од 17.03.2014.год о броју вентилатора  и мотора који су извор буке , инспектор је извршио надзор 0X.04.201X.год и записнички констатовао да постоји 4 мања вентилатора који су уграђени у зидове објекта и то: вентилатор код улаза за потрошаче, вентилатор у магацину хемијске робе, вентилатор код машинске сале и вентилатор у машинској сали , сви непознате звучне снаге.Сем  вентилатора у машинској сали, остала три се укључују и искључују засебно и по потреби.Вентилатор у машинској сали нема посебне прекидаче за стартовање и запослени немају контакт са њим.По изјави пословође објекта, на крају радног времена се искључују вентилатори , сем оног у машинској сали. Оба пања за месо сада имају на поду гумене доатке за смањење нивоа буке и вибрација и одмакнути су од зида.
У предходном периоду мерење буке је налагано  по пријави станара два пута и то 0X.04.201X.год и 26.05.2014.год . Оба мерења је извршила лабораторија „ Анахем “ Београд, бројеви Извештаја 84042002 и 84 062201. У Закључку Извештаја бр 84042XXXX од 1X.05.201X.год наведено је да меродавни ниво буке прелази  граничну вредност за дневни и вечерњи период  при коришћењу ручног палетног виљушкара  и при сечењу меса сатаром на пањевима. Након налагања и предузимања мера за смањење нивоа буке од стране  “ Delhaize Serbia  “ извршено је контролно мерење буке, У Извештају бр  84 062XXX1 од 0X.07.201X.год је наведено да сви меродавни нивои буке  нису прелазили граничну вредност.
Члан 31.став 1. Закона о заштити животне средине (“Сл. гласник“, бр.36/2009) обавезује корисника извора буке да их може употребљавати по прописаним условима и уз примену пропписаних мера заштите којима се смањује емисија буке, односно употреба уређаја и апарата који проузрокују буку.
На основу чл 9. став 2.  Закона о заштити од буке у животној средини („Сл.  гласник  РС“,  бр. 36/09 и 88/2010) правна и физичка лица која обављањем својих делатности утичу или могу утицати на изложеност буци дужна су да обезбеде учешће у трошковима заштите од буке у животној средини у оквиру инвестиционих, текућих и производних трошкова, да спроводе одговарајуће мере заштите од буке, да прате утицај своје делатности на буку, у складу са овим законом и законом којим се уређује заштита животне средине.
Чланом 15. сатaв 1. забрањено је емитовање буке у животној средини изнад прописаних граничних вредности.
Чланом 24. правно или физичко лице које је власник, односно корисник извора буке дужно је да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке и сноси трошкове мерења буке у зони утицаја, у складу са овим законом.
Члан 6. Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравање и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“ бр.75/2010) дефинише граничне вредности индикатора буке у насељеним местима, према зонама насеља дате у Табели 1. Прилога 2. – Граничне вредности индикатора буке наведене Уредбе.
У складу са чл. 13.Одлуке  о мерама за заштиту од  буке  ( “ Сл.лист града Панчева „број  19/15) , правна и физичка лица која су поднела пријаву за мерење буке коју стварају  извори буке, дужна су да у свом интересу омогуће овлашћеној стручној организацији мерење буке у њиховим објектима, односно просторијама , ради утврђивања буке. Уколико правно или физичко лице које је поднело пријаву за мерење буке  не омогући овлашћеној стручној организацији мерњење буке у свом објекту, односно просторији, сматраће се да је одустало од пријаве.

Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење на основу члана 33. став 3. Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник“ РС, бр.36/09 и 88/2010 ).

Полазећи од утврђеног чињеничног стања и цитираних законских одредби наложене су мере као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ

Против овог решења може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана доношења решења.
Жалба се предаје путем овог органа, таксирана са 430,00 динара републичке административне таксе по Закону о републичким административним таксама  (“Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06  47/07 , 5/2009, 35/10, 70/11 , 55/2012  65/13 , 57/14 ,45/15  и 112/15).

Инспектор за заштиту животне средине

Доставити:

1. “ XXXXXXXX XXXX  “ DOO
XXXXXXXX 00 Н.Београд
н/р директору
2.XXXXXX 00  Панчево
XXXXXXXX

 

ПРИМЕР РЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ОТПАД)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА
ГРАД  ПАНЧЕВО
ГРАДСКА  УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за  друге инспекцијске послове
Трг краља Петра Првог бр. 2-4
Број: ХV-24-501- 28X /201X
Панчево, 1X.08.201X. године

На основу члана  111. Закона о заштити животне средине (“Сл. гласник РС“, бр.135/2004), члана 86. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“, бр.36/2009 и 88/ 2010),члана 23. и 26. Закона о државној управи (“Сл. гласник РС“,бр. 20/92﴿, а везано за члан 93. Закона о државној управи („Сл.  гласник  РС“,  бр. 79/05)  и члана 192. и члана 206.став 2. и став 3. Закона о општем управном поступку (”Сл.лист СРЈ”,бр. 33/97﴿,  инспектор за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева ,Секретаријата за заштиту животне средине , Одељења за инспекцијске послове,  доноси

                                                                                                                             Р Е Ш Е Њ Е

НАЛАЖЕ СЕ  „XXXX“ ДОО Крњево Булевар ослобођења 1б, за  огранак  „XXXX“ Панчево, XXXXXXXX XXXXXXX  12, као правном и директору као одговорном лицу   да:
1. Води евиденцију о отпаду који настаје у процесу рада ,који се предаје овлашћеном оператеру или одлаже у привремено складиште , у складу са одредбама Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/ 2010) и Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (“Сл. гласник РС“, бр.95/2010 ) – обрасце ДЕО 1 и ГИО 1.
РОК: Одмах
2.Одреди квалификовано лице за стручни рад за управљање неопасним отпадом и достави доказ о томе инспекцији.
РОК: 7 дана од датума пријема решења
3.Води Документе о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање  (“Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 ).
РОК: Одмах
4.Жалба на решење не одлаже извршење.

                                                                                                                   О б р а з л о ж е њ е

Инспекцијским прегледом у циљу контроле примене мера заштите животне средине дана 14.08.2013.год у огранку  „XXXXX“ Панчево, XXXXXXX XXXXX 00, утврђено је и записнички констатовано: Мегамаркет  је у раду од 27.04.2013.год са укупно 4256 m2 корисног простора. Инспектору дата копија АПР бр БД 84XX8/20XX о именовању  XXXXXX XXXXXX за директора огранка у Панчеву. Дат Извод  из АПР од 26.02.2010.год са претежном делатношћу 521XX – остала трговина на мало у продавницама мешовите робе.
Објекат поседује котларницу са 1 котлом снаге 300kW који као енергент користи земни гас.Инспектору дата копија Извештаја о мерењу емисије  бр 04-15X/3-20XX 0д 0X.05.20XX.год – ЗЗЈЗ Панчево.Измерене вредности не прелазе GVE за мала постројења за сагоревање при коришћењу гасовитих горива. Објекат има свој  сепаратор отпадних вода који сакупља уља и масти и налази се са задње стране .Чишћење сепаратора на основу радног налога „ XXXXXX “ ДОО Панчево , бр 21X/05 извршено је  1X.05.201X.год. Анализе отпадних вода  и категоризација отпада из сепаратора нису стављени на увид.
Картонска амбалажа се предаје Папир сервису  ФХБ Београд. Документација о кретању отпада није стављена на увид инспектору. Оператер је у закупу пословног простора, Уговор о закупу није стављен на увид.
Као расхладни флуид у систему се налази R404А, количина непозната, ознака на коморама нема.Уговори и документација са правним лицима или предузетницима који врше одржавање у објекту није стављена на увид.
На основу чл 26.Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС’  бр. 36/2009 и 88/ 2010) произвођач отпада дужан је да:
1) сачини план управљања отпадом из члана 15. овог закона и организује његово спровођење, ако годишње производи више од 100 тона неопасног отпада или више од 200 килограма опасног отпада;
2) прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада и чува извештај најмање пет година;
3) прибави одговарајућу потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе у складу са овим законом;
4) обезбеди примену начела хијерархије управљања отпадом;
5) сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана;
6) складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну средину;
7) преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности да организује поступање са отпадом у складу са овим законом;
8) води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже;
9) одреди лице одговорно за управљање отпадом;
10) омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима, постројењима и документацијом.
На основу чл 27.Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/ 2010)oдговорност власника отпада je :
Власник отпада је одговоран за све трошкове управљања отпадом.
Власништво над отпадом престаје када следећи власник преузме отпад и прими Документ о кретању отпада, у складу са овим законом.
Трошкове одлагања сноси држалац (власник) који непосредно предаје отпад на руковање сакупљачу отпада или постројењу за управљање отпадом и/или претходни држалац (власник) или произвођач производа од којег потиче отпад.
Одговорност и обавезе власника отпада има и лице које учествује у промету отпада као посредни држалац отпада, а фактички не поседује отпад.
Промет отпадом се може вршити само између физичких и правних лица која воде документацију у складу са овим законом.

На основу члана 87. став 3.  Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/ 2010)  на решење инспектора из члана 86. став 1. овог закона може се изјавити жалба министру. Жалба се изјављује у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба не одлаже извршење решења.
На основу чл. 27. став 2. Закона о државној управи (“Сл.гласник РС“, бр. 20/92), инспектор је дужан да предузима потребне превентивне мере у циљу  спречавања повреде Закона и других прописа.

На основу свега горе наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ

Против овог решења може се изјавити жалба Министру  у року од 15 дана од дана доношења решења.
Жалба се предаје путем овог органа, таксирана са 420,00 динара републичке административне таксе (“Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06 и 47/07,54/08,5/09, 70/11, 55/12 , 47/13 и 65/13).

Доставити:
1.“XXXXXXX“ XXXXX
Булевар Ослобођења XXXXX
н/р директору                                                                                                                                                              Инспектор
2. „XXXXXX“ Панчевo
XXXXXXX XXXXX 00
н/р  директору   огранка
3.Архиви

14. КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

ПОСЛОВИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;
2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града;
3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града;
4) заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град;
5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града (у даљем тексту: одржавање градског реда).

Одржавањем комуналног реда сматра се одржавање реда у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката.

ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Врсте овлашћења
У обављању послова комуналне полиције, комунални полицајац има следећа овлашћења:
1) упозорење;
2) усмено наређење;
3) провера идентитета;
4) довођење;
5) прегледање лица и предмета;
6) привремено одузимање предмета;
7) видео надзор;
8) употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.
Поред наведених овлашћења комунални полицајац може, када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом града, изрећи мандатну казну, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Упозорење
Комунални полицајац упозориће лице које својим понашањем, деловањем или пропуштањем одређене радње може да наруши законом и другим прописима уређени комунални или други ред из надлежности града.
Упозорење се даје усмено, писано или путем средстава јавног информисања.

Усмено наређење
Комунални полицајац усменим наређењем издаје обавезна упутства и забране и налаже мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова из делокруга комуналне полиције.
Кад комунална полиција предузима хитне мере и врши спасилачку функцију, комунални полицајци усмена наређења издају само док те послове не преузму надлежни органи града и овлашћене организације, и то ради отклањања непосредне опасности за људе и имовину, као и неодложне заштите животне средине и друге заштите из делокруга града.

Провера идентитета
Комунални полицајац извршиће проверу идентитета лица чије понашање или деловање представља кршење прописа из делокруга комуналне полиције.
Под истим условима комунални полицајац провериће на лицу места идентитет лица и на оправдан усмени захтев службеног лица надлежног органа града, односно овлашћене организације.
Пре провере идентитета комунални полицајац дужан је да упозна лице са разлозима провере његовог идентитета.
Провера идентитета врши се увидом у личну исправу или на основу изјаве лица чији је идентитет проверен.

Довођење
Ако комунални полицајац не може да утврди идентитет лица на претходно наведени начин, то лице ће без одлагања довести надлежном органу ради утврђивања идентитета.

Прегледање лица и предмета

Приликом обављања законом утврђених послова комунални полицајац може извршити преглед лица затеченог у кршењу прописа из делокруга комуналне полиције, возила и предмета који су у непосредној близини или под надзором лица које прегледа.
Преглед лица и предмета врши се непосредно или уз коришћење техничког средства. Пре вршења прегледа предмета комунални полицајац позваће лице да омогући увид у садржај предмета, а ако лице то одбије сам ће проверити садржај предмета. Приликом принудног отварања предмета комунални полицајац настојаће да проузрокује што мању штету, а уколико до штете дође, обезбедиће да се настала оштећења после отварања предмета фиксирају фотографијом или на други погодан начин.

Преглед лица мора вршити лице истог пола.

Ако комунални полицајац при прегледу нађе предмете за које се основано може претпоставити да су предмет кривичног дела или прекршаја о томе ће одмах обавестити полицију и поступити по добијеним упутствима.

Привремено одузимање предмета

Комунални полицајац привремено ће одузети предмет који је прибављен, употребљен или настао кршењем прописа из делокруга комуналне полиције.
Привремено одузете предмете комунални полицајци дужни су да предају надлежном органу или да поступају са тим предметима у складу са налогом тог органа. У случају кад се против лица од кога је предмет одузет не покрене поступак пред надлежним органом, предмети ће се одмах вратити лицу од кога су одузети.
Приликом одузимања предмета комунални полицајац дужан је да изда потврду о привремено одузетим предметима.

Видео надзор

Када је то потребно ради спречавања кршења прописа из делокруга комуналне полиције, одређени простор и објекат може се обезбедити видео надзором.
Уређаји за видео надзор морају бити видљиви, са истакнутим натписом да је простор или објекат обезбеђен видео надзором.

Употреба средстава принуде

Физичку снагу и службену палицу комунални полицајац може да употреби само ако у обављању послова на други начин од себе или другог не може да одбије истовремени противправни напад.
Службена палица има техничка обележја утврђена подзаконским прописима полиције о средствима принуде, односно о посебној опреми за обављање полицијских послова.
Средства за везивање комунални полицајац може, у складу са законом, да употреби против лица које пружа отпор или покушава да побегне.
Средствима за везивање сматрају се службене лисице, пластичне затеге и друга за то намењена средства према Закону о полицији и са техничким и другим карактеристикама утврђеним подзаконским прописом о средствима принуде.
Начин примене овлашћења комуналне полиције
Наведена овлашћења комуналне полиције примењују се под условима и на начин утврђен Законом о полицији и подзаконским прописима о полицијским овлашћењима и начину обављања полицијских послова.

Сарадња са грађанима

Комунална полиција у обављању послова сарађује са грађанима у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима којима се уређује обављање комуналних и других послова из надлежности града.
Грађани могу комуналној полицији подносити пријаве, петиције и предлоге у вези са комуналним редом писменим путем, електронском поштом, а у хитним случајевима телефоном и непосредним усменим обраћањем, о чему комунална полиција прави службену забелешку.

Радно време Комуналне полиције сваким даном од 07:30 до 24:00 часа.

Телефон за пријаве од 07:30 до 15:30 часова 013/308-950, од 16:00 до 24:00 часа 065/8662537

Пријава се може предати и писмено на шалтеру Градског Услужног Центра или путем „Систем 48“

Такође грађани свој проблем могу пријавити непосредно комуналним полицајцима на терену.

Комунална полиција је дужна да грађане, на њихов захтев, обавести о исходу поступања.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Секретаријат за инвестиције обавља и посао обезбеђивања јавног осветљења. У оквиру тога је и редовно одржавање јавне расвете.

Информације о кваровима на јавном осветљењу се констатују редовним обиласком терена или пријавама грађана.

Грађани Панчева могу пријавити квар на јавном осветљењу на два начина :

 1. Као комунални проблем путем „СИСТЕМА 48“ и то

Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева – www.pancevo.rs

слањем текстуалне поруке – 065/8662500

позивом на број 013/308948

слањем електронске поште на адресу – sistem48@pancevo.rs

личним доласком на шалтер бр.10 у Градски услужни центар

 1. Попуњавањем образца – формулара у Градском услужном центру.

Формулар се предаје на услужним местима број 1,2 и 3.

Рокови за интервенцију:

Велики кварови значајни за фунционисање већег броја корисника се отклањају хитним интервенцијама у периоду од 48 сати.

Замена светиљки и мањи кварови се решавају у периоду од 10 дана, по редоследу пријаве, а према плану радова.

Становници насељених места кварове пријављују месним заједницама и комуналним предузећима. 

Рокови за интервенцију:

Велики кварови значајни за фунционисање већег броја корисника се отклањају хитним интервенцијама у периоду од 48 сати.

Замена светиљки и мањи кварови се решавају по приспећу одређеног броја пријава, а према плану радова за насељена места града Панчева.

Пријаве и захтеви који се не односе на редовно одржавање (инвестиционо одржавање, реконструкције, доградње,…) морају се планирати Градским буџетом и овакви захтеви се не примају од физичких лица, већ путем месних заједница.