СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Одељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство

– Израда нацрта годишњих планова, програма и материјала из делокруга рада Одељења односно одговарајућих планских аката предвиђених законом и одлукама органа Града Панчева, као и достава података републичким и покрајинским и органима потребних за доношење и спровођење основа заштите, коришћења и унапређења пољпривредног земљишта у државној својини, који се односе на територију Града Панчева,
– Учествовање у припреми буџета, финансијског плана и плана јавних набавки у делу који се односи на делокруг Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој,
– Праћење реализације уговора, споразума, протокола и других докумената у којима је једна од страна Град Панчева, а који се односе на делокруг Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој,
– прати стање пољопривредне инфраструктуре (каналска мрежа, мрежа атарских путева, противградна превентива и др.); прати стање постојећих ветрозаштитних појасева и подизање нових на територији града Панчева
– Учествовање у изради нацрта и предлагање доношења планских аката и докумената за израду основа заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта у државној својини који се односе на територију Града Панчева,
– Учествовање у изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике,
– Пружање савета и давање информација у вези расписаних јавних конкурса,
– Пружање стручне помоћи и праћење рада пољопривредника и пољопривредних удружења на територији Града Панчева,
– Праћење стања у области сточарства и задругарства у граду Панчеву, предлагање мера за побољшање стања у овој области, праћење прописа и доношење иницијатива за предузимање обавезних мера и активности када је то обавеза Градске управе града Панчева, иницирање, израда нацрта и предлагање доношења планских аката и докумената у области сточарства који се односе на територију Града Панчева,
– Обављање нормативно-правних послова из делокруга рада Секретаријата, вођење управног поступка и решавање у правном поступку из надлежности Секретаријата, посебно поступак у вези промене намене пољопирвредног земљишта,
– Учествовање у раду пољочуварске службe града Панчева.
– Информације о пролећној сетви, припремама за жетву, жетви стрних жита, јесењој берби и јесењој сетви које разматра и усваја Скупштина града Панчева. Информације се достављају Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у Новом Саду. Образац је прописан од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
– Праћење стања у области сточарства и задругарства у граду Панчеву, доношење планских аката и докумената у области сточарства а који се односе на територију Града.

 • Треша Радоњин,  секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој,
  канцеларија 306,
  телефон: 013/308-881,
  е-mail: tresa.radonjin@pancevo.rs
 • Зорица Богданов, шеф Одељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
  канцеларија 309б,
  телефон: 013/308-865 ,
  е-mail: zorica.bogdanov@pancevo.rs
 • Слободан Којић, саветник за нормативно-правне послове из области пољопривреде, водопривреде и шумарства,
  канцеларија 311,
  телефон: 013/308-957,
  е-mail: slobodan.kojic@pancevo.rs
 • Гордана Видановић,саветник за стручне послове у области пољопривреде,
  канцеларија 309б,
  телефон: 013/308-865 ,
  е-mail: gordana.vidanovic@pancevo.rs

Одељење за пољопривредно земљиште

– Учествовање у изради финансијско-планских докумената везаних за средства која у буџет Града пристижу по основу закупа пољопривредног земљишта,
– Праћење и учествовање у пословима заштите земљишта, посебно заштита од вода; праћење стања у водопривреди од интереса за Град и предлагање мера за побољшање стања у овој области; праћење прописа из области водопривреде, ванредних ситуација и покретање иницијативе за предузимање обавезних мера и активности када је то обавеза Градске управе града Панчева, пружање помоћи Градском штабу за ванредне ситуације у случају опасности од елементарних непогода и у раду цивилне заштите,
– Припремање нацрта и учествовање у изради програма редовног одржавања, инвестиционих програма и пројектно-техничке документације каналске мреже за одводњавање на територији Града у мери и обиму и у складу са надлежностима Града,
– Прикупљање информација о угроженим подручјима и евидентирање прегледа плавних површина на територији Града узрокованих атмосферским и подземним водама на основу извештаја са теретна и у сарадњи са месним заједницама и Градским штабом предлаже хитне мере,
– Праћење и контролисање пројектовање и изградњу нових система и реконструкцију постојећих система и вршење надзора над редовним одржавањем постојећих система за одвођење атмосферских и поплавних вода,
– Обављање електронске обраде података и оперативно-административних послова из области пољопривредног земљишта; обављање техничко-административних послова у процесу прикупљања катастарске и друге документације за установљење базе података из надлежности Одељења и учествовање у процесу формирања и одржавања ове базе података.

 • Владимир Сантрач, саветник за стручне послове пољопривредног земљишта
  канцеларија 310,
  телефон: 013/308-774,
  е-mail: vladimir.santrac@pancevo.rs
 • Зоран Марин, виши референт за административне послове за пољопривредно земљиште
  канцеларија 310,
  телефон: 013/308-708,
  е-mail: zoran.marin@pancevo.rs
 • Стево Љубичић, виши референт за административне послове за пољопривредно земљиште
  канцеларија 310,
  телефон: 013/308-708,
  е-mail: stevo.ljubicic@pancevo.rs

Одељење за села и рурални развој

– Израда Програма мере подршке за спорвођење пољопривредене политике и политике руралног развоја, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16),
– Учествовање у изради и расподели Аграрног буџета града,
– Израда програмских и других материјала из делокруга рада Одељења, реализација мера предвиђене акционим плановима и пројектима за повећање нивоа развијености инфраструктуре, задругарства, културног, социјалног развоја у насељеним местима, као и нивоа развоја удружења и асоцијација становништва у насељеним местима.
– Учествовање у припреми програма и извештаја о раду Месних заједница у насељеним местима; активно учествовање, подстицање, подржавање и пружање помоћи свим субјектима на територији насељених места у активностима које су предмет руралног развоја.
– Пружање подршке Месним заједницама у насељеним местима и ЈКП са територије насељених места у припреми и реализацији инфраструктурнх пројеката и других пројеката везаних за развојне приоритете насељених места, праћење наменског коришћења средстава и финансијског пословања буџетских корисника у насељеним местима и у вези тога предлагање мера и активности и учествовање у изради одговарајућих извештаја.

 • Наташа Рајков, саветник за припрему пројеката и планова у домену развоја села и руралног развоја,
  канцеларија 312,
  телефон: 013/308-945 ,
  е-mail: natasa.rajkov@pancevo.rs
 • Јован Мајсторовић, саветник за стручне послове у области пољопривреде,
  канцеларија 312,
  телефон: 013/308-944 ,
  е-mail: jovan.majstorovic@pancevo.rs
 • Спасоје Лековић, виши референт за оперативну подршку МЗ и ЈКП у насељеним местима,
  канцеларија 312,
  телефон: 013/308-945,
  е-mail: spasoje.lekovic@pancevo.rs
 • Драгана Колунџић, млађи саветник за подршку у припреми и извршењу годишњих програма месних заједница у насељеним местима,
  канцеларија 309а,
  телефон: 013/308-959,
  е-mail: dragana.kolundzic@pancevo.rs
  .

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ – ФИЗИЧКА ЛИЦА

Порез на имовину плаћа се на следећа права на непокретности:

 1. право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;
 2. право закупа, односно коришћења, стана или куће за становање, конституисано у корист физичког лица
 3. право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;
 4. право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;
 5. коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;
 6. државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;
 7. државину непокретности у јавној својини, без правног основа;
 8. државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

Непокретностима сматрају се: земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго; стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови (у даљем тексту: објекти).

У случају кад на непокретности постоји неко од права, порез на имовину плаћа се на то право, а не на право својине. Порез на имовину на права на грађевинском земљишту плаћа се на разлику његове површине и површине од 10 ари.

Обвезник пореза на имовину на права из закона је правно и физичко лице које је ималац тих права на непокретности које се налазе на територији Републике Србије.

Обрасци пријава за порез на имовину ППИ-2 (могу се купити, преузети са сајта или на услужном месту број 16 у Градском услужном центру, а обвезници:  физичка лица исте подносе:
– у два примерка
– на услужним местима бр. 1, 2 и 3

За не подношење пореске пријаве прописана је казна од 5.000 до 150.000 динара.

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА АДМИНИСТРИРАЈУ

Порески инспектор I:

Порески инспектор II:

 • Миленко Гајић (тел.013/ 308-954) -канцеларија број 812, e-mail: milenko.gajic@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ-ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ, КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА АДМИНИСТРИРАЈУ

Инспектори пореске контроле:

 • Од ПИБ-а 100 000 000 до 103 000 000 Виорелија Бунђа (тел. 013/308-732), канцеларија: 819, e-mail: viorelija.bundja@pancevo.rs
 • Од ПИБ-а 103 000 000 dо 106 000 000 Гордана Стојков (тел. 013/308-732), канцеларија 819, e-mail: gordana.stojkov@pancevo.rs
 • Од ПИБ-а 106 000 000 до 109 000 000  Ружица Петровић (тел.013/ 308-954) канцеларија 812 e-mail: ruzica.petrovic@pancevo.rs
 • Од ПИБ-а 109 000 000 до ………… Ђура Кромпић (тел. 013/308-790), канцеларија 819, e-mail: djura.krompic@pancevo.rs

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

У складу са чланом 38.ст.7.тачка7. подтачка7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, бр. 80/02…86/19),  пријаве на обрасцу ППИ-1, са прилогом 1 и подприлогом уз прилог 1 и прилогом 2 подносе се електронским путем преко Портала ЛПА

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

На основу чл. 9. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл.гл. РС” 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис,125/14-др.пропис, 95/15,83/16, 91/16, 104/16-др.пропис, 96/17-др.пропис, 89/18-др.пропис-и 95/18 др.пропис ) и чл. 39. и 98. став. 1 Статута града Панчева-пречишћен текст (“Сл.лист града Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева, донела је Одлуку о локалним комуналним таксама за:

1) истицање фирме на пословном простору;
2) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
3) држање средстава за игру (“забавне игре”);

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије коришћење је прописано плаћање комуналне таксе.Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права и траје док траје коришћење права, предмета или услуга.

Локалне комуналне таксе не плаћају државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе и установе према којима град Панчево врши права оснивача (члан 82. Закона о локалној самоуправи).

Подношење пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе:

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме и комуналне таксе за држање средстава за игру – “забавне игре” дужан је да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе Секретаријату , најкасније до 30. марта у години за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе, односно у року од 30 дана од дана почетка коришћења права, предмета и услуга за које је уведена локална комунална такса.

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору који је у претходној пословној години, остварио приход изнад 50.000.000 динара, у обавези је да до 31. јула године за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, Секретаријату за пореску администрацију Градске управе града Панчева поднесе порсеку пријаву ПП ЛКТ са следећим прилозима:

– биланс успеха извештајне године достављен надлежном органу за статистичке и друге потребе
– обавештење о разврставању

Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору подноси се на обрасцу ПП ЛКТ, а пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру – „забавне игре“ подноси се на обрасцу ПП ЗИ. Обрасци пријава за комуналне таксе могу се преузети са сајта или и у Градском услужном центру, на услужним месту број 16 а исти се подносе : у два примерка, на услужним местима бр. 1, 2 и 3.

Ако обвезник комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета или услуге надлежном органу градске управе града Панчева казниће се за прекршај и то:

-правно лице у износу од 150.000 динара, одговорно лице у правном лицу у износу од 25.000 динара

-предузетник у износу од 75.000 динара
-физичко лице новчаном казном у износу од 25.000 динара.

Утврђивање локалне комуналне таксе и доношење решења врши се на основу података из пријаве, за таксе за које је обавеза подношења пријаве прописана Одлуком Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр. 2/14-пречишћен текст,6/14,29/14,4/15,38/15,32/16, 38/16, 2/17, 24/17, 29/17, 18/18, 21/18-исправка и 34/18), података надлежних државних органа или, на основу обавештења надлежног секретаријата, ЈП и др. У поступку утврђивања висине локалне комуналне таксе, узимају се у обзир олакшице (умањења) прописане одлуком.

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине;
Накнада за коришћење јавних површина:
– за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе , књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

– за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за коју дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе

– за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и извођења грађевинских радова и изградњу

На основу члан 60. а у вези чл. 6. став 1. тачка 5 Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл.гл. РС” 62/06,47/11, 93/12,99/13-др.пропис,125/14-др.пропис, 95/15,83/16, 91/16, 104/16-др.пропис, 96/17-др.пропис, 89/18-др.пропис-и 95/18 др.пропис ) и чл. 39. и 98. став. 1 Статута града Панчева-пречишћен текст (“Сл.лист града Панчева” бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева, донела је Одлуку о накнадама за коришћење јавних добара (“Сл.лист града Панчева” бр. 34/18)

Обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је:

1) правно лице и предузетник које обавља одређене активности на територији Града Панчева које утичу на животну средину, односно физичко лице које утиче на животну средину на територији Града Панчева;

2) власник теретних возила, односно лица која обављају транспорт нафте и нафтних деривата, односно сировина, производа и полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији Града Панчева.

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. Обавеза настаје даном почетка коришћења јавне површине за чије је коришћење прописано плаћање накнаде. Обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга

У Градском услужном центру рад са странкама обавља порески контролор I – Данијел Живку  (тел. 013/308-924), e-mail: danijel.zivku@pancevo.rs

КАМАТА

За не плаћене и неблаговремено плаћене изворне приходе локалне самоуправе обрачунава се и плаћа камата – прецизирана чл. 75 и 76 Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Ако порески обвезник погрешно усмери уплату или има претплату може поднети Захтев за прекњижавање или повраћај. Образац се може преузети са сајта или у Градском услужном центру, на услужном месту број 16 а подноси у два примерка у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3.

Обвезнику који је више платио порез и поднео захтев за повраћај припада право на камату по истеку рока од 30 дана од пријема захтева за повраћај. Ако је основ за повраћај поништено или измењено или укинуто решење или други акт о задужењу, камата се обрачунава од дана уплате пореза.

УВЕРЕЊА

Уверење представља јавну исправу о чињеницама о којима државни органи воде службену евиденцију и издаје се сагласно подацима из те евиденције (члан 29. Закона о општем управном поступку, “Сл. гласник РС” број 18/16 и 95/18-др.пропис).
Службена евиденција је свака евиденција која је установљена прописима.
Пореско уверење је уверење о књиговодственом стању на рачунима јавних прихода на ПИБ-у и/или јединственом матичном броју подносиоца захтева, за које Секретаријат води службену евиденцију.Подаци наведени у уверењу морају бити тачни и утврђени на основу података о којима се води службена евиденција, с обзиром да исто представља јавну исправу и има снагу доказа. Супротно понашање представља злоупотребу која је кажњива.
Подношење захтева за издавање пореског уверења:Поступак за издавање пореског уверења покреће се по захтеву пореског обвезника, његовог законског заступника, овлашћеног представника или пуномоћника.
Захтев за издавање пореског уверења по правилу се подноси у писменој форми. Обрасци захтева за издавање уверења могу се преузети са сајта.Захтев се подноси у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3.

Захтев треба да буде поднет од овлашћеног лица, уредно попуњен тачним подацима и потписан. Ако захтев подноси порески обвезник, правно лице, потпис на захтеву мора бити оверен печатом правног лица. Захтев треба да садржи следеће обавезне елементе: податке о подносиоцу захтева (име и презиме, ЈМБГ, адресу становања, назив правног лица, ПИБ, матични број седиште), период за који се захтев подноси, назив евиденције из које је потребно дати податке, сврху подношења захтева.

Уз захтев се прилаже и доказ о плаћеној локалној административној такси према Тарифи градских административних такси из Одлуке Скупштине града Панчева о градским административним таксама („Сл.лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10,38/12,24/13,39/14,14/15,38/15, 38/16,33/17 и 34/18); Уколико захтев уместо пореског обвезника подноси овлашћено лице неопходно је уз захтев приложити и доказ (пуномоћје), којим се потврђује да је лице које подноси захтев у име правног лица његов законски заступник, овлашћени представник или пуномоћник.

Издавање пореског уверења: Секретаријат издаје пореско уверење на основу утврђеног чињеничног стања.Пореско уверење може примити само порески обвезник, његов законски заступник, овлашћени представник или пуномоћник.

Пореско уверење се пореском обвезнику издаје истог дана, а најдоцније у року од 15 дана од дана подношења захтева (члан 29. став 3. Закона о општем управном поступку).

Сврхе за које Секретаријат врши издавање уверења подносиоцу захтева:
На основу података о којима се води службена евиденција, а са којима располаже Секретаријат, пореском обвезнику се на његов захтев издаје уверење о плаћеним изворним приходима локалне самоуправе и то најчешће у циљу:остваривања права из социјалнoг осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

 • ослобођено плаћања административне таксеостваривање права на умањење катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја
 • ослобођено плаћања административне таксе
 • ради брисања из прописаног регистра
 • остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода
 • ослобођено плаћања административне таксе
 • регулисање војне обавезе
 • ослобођено плаћања административне таксе -заснивање радног односа и остваривање права по том основу
 • ослобођено плаћања административне таксе
 • учествовања на тендеру
 • пренос средстава у иностранство са пословног рачуна нерезидента
 • подношења захтева за кредит код банке
 • добијања визе -остало

РЕШЕЊА – ПОСТУПАЊЕ ПО ЖАЛБИ

Рок за жалбу против решења Секретаријата за пореску администрацију је 15 дана од дана пријема решења (члан 142. Закона о пореском поступку и пореској администрацији).

Ако, поводом жалбе обвезника против решења о утврђивању локалног изворног прихода, надлежни инспектор оцени да се жалба може усвојити и пореско решење изменити или поништити, измениће или поништити првостепено решење, ако:

оцени да је жалба оправдана и да није потребно спроводити ново утврђивање чињеница;
оцени да је спроведени поступак био непотпун, а то је могло бити од утицаја на решавање у првостепеном поступку;
жалилац у жалби износи нове чињенице и доказе који би могли бити од утицаја на другачије решавање управне ствари.
У случају из тачке 1) не спроводи се допунски поступак пре доношења решења о измени или поништавању ожалбеног решења, а у случају из тачке 2) и 3), инспектор је дужан да спроведе допунски поступак и после тога донесе ново решење.

У случају измене или поништавања првостепеног решења, које врши првостепени орган, инспектор канцеларијске контроле је дужан да по жалби одлучи што пре, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема жалбе (члан 144. став 7. ЗПППА).

Првостепени орган сам поступа по жалби обвезника ако обвезник уз жалбу достави валидне доказе којима на несумљив начин доказује да је висина локалног изворног прихода погрешно утврђена.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ, ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊE

Саставни део наплате је – обезбеђење наплате. Полазећи од основне сврхе обезбеђења, а то је спречавање наступања штетних последица по средства буџета за случај да порески обвезник не жели, одуговлачи са плаћањем или не може да плати порески дуг о доспелости, обезбеђење пореског потраживања, при садашњем нивоу пореске дисциплине и ликвидности пореских обвезника, је најважнији и најодговорнији посао запослених у секретаријату рапоређених на пословима контроле и наплате, од пресудног значаја за коначну наплату пореског потраживања.У циљу обезбеђења јединственог поступања, а у циљу повећања степена наплате изворних прихода, прописана је методологија рада запослених на пословима редовне наплате пореза и споредних пореских давања од директора Републичке Пореске Управе у периоду од 2003. до 2008. године и иста се примењују и у раду локалних пореских администрација, као и секундарне пореске обавезе код свих пореских обвезника и других пореских дужника – правних и физичких лица, из члана 12. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Пореска управа може, пореском обвезнику који није платио порез, а који је доспео за плаћање, односно споредно пореско давање у року из опомене, да пошаље упозорење писаним или електронским путем, као и SMS поруком, односно на други начин, када је то могуће, да доспелу а неплаћену пореску обавезу, са каматом обрачунатом у складу са законом, плати у року од пет дана од дана достављања упозорења. Ако порески обвезник није платио порез, односно споредно пореско давање, у законском року, Пореска управа почиње поступак принудне наплате пореза, односно споредних пореских давања, доношењем решења о принудној наплати пореза. У решењу се наводи основ пореског дуга, његов преостали неплаћени износ из опомене из члана 71. ЗПППА достављене пореском обвезнику, са обрачунатом каматом од дана издавања опомене до дана доношења решења, а порески обвезник се обавештава о својим правима у поиступку принудне наплате. Решење о принудној наплати пореза постаје извршно даном достављања. Секретаријат не доноси решење о принудној наплати дуговања ако порески обвезник поднесе захтев за одлагање плаћања дуга у складу са чланом 73. и 74. ЗПППА.

Инспектори:

 • Инспектор наплате I : Мијалковић Предраг (тел.013/308-758) -канцеларија 816, e-mail: predrag.mijalkovic@pancevo.rs
 • Инспектор наплате II : Милош Белошевић (тел.013/308-916) -канцеларија 817, e-mail: milos.belosevic@pancevo.rs
 • Порески извршитељ : Бранимир Тасовац (тел.013/351-023) -канцеларија број 818, e-mail: branimir.tasovac@pancevo.rs

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА

Одлагање плаћања пореског дуга уређено је чланом 73. и 74. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: Закон).

Право на одлагање плаћања пореског дуга имају сви порески обвезници – правна и физичка лица за све врсте изворних прихода, укључујући и споредна пореска давања (новчане казне за пореске прекршаје, камате по основу доспелог а неплаћеног пореза, трошкове поступка принудне наплате пореза и трошкове порескопрекршајног поступка).

Поступак за одлагање плаћања пореског дуга покреће се на основу писменог и образложеног захтева дужника, под условом да плаћање дугованог пореза за пореског обвезника представља непримерено велико оптерећење односно наноси битну економску штету пореском обвезнику.

Захтев за одлагање плаћања пореског дуга може се поднети:

– пре доспелости пореског дуга за плаћање;

– после истека рока доспелости, а пре издавања опомене за плаћање пореског дуга;

– после издавања и достављања опомене дужнику;

– после истека рока за плаћање пореског дуга из опомене, а пре почетка поступка принудне наплате пореског дуга;

– после почетка поступка принудне наплате пореског дуга доношењем и достављањем решења о принудној наплати;

– у току поступка принудне наплате пореског дуга.

Дуговани порез може се одложити у целости или делимично.

Одлагање плаћања дуга може се одобрити једнократно или на рате, али најдуже до 60 месеци.

Одлагање плаћања дугованог пореза на рате се може одобрити, али најдуже до 60 месеци уз могућност  коришћења одложеног плаћања до 12 месеци.

Услови за одлагање плаћања дуга прописани су Уредбом о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Службени гласник РС», број 53/2003, 61/2004 и 71/2005) – у даљем тексту: Уредба.

Плаћање дуга може се одложити под условом да дуг износи најмање:

1) за физичко лице – 10% опорезивих прихода у години која претходи години у којој је поднет захтев;

2) за предузетника и мало правно лице – 5% укупног годишњег прихода исказаног у последњем финансијском извештају, односно годишњег паушалног прихода;

3) за средња и велика правна лица – 5% обртних средстава исказаних у последњем финансијском извештају (члан 2. Уредбе).

Ако дужник испуњава услове из члана 2. Уредбе, у поступку одлучивања по захтеву од дужника се писменим захтевом тражи давање средстава обезбеђења наплате (у даљем тексту: средство обезбеђења), која не могу бити мања од висине дуга за чије плаћање се тражи одлагање.

Од дужника се, као средство обезбеђења, може захтевати:

1. хипотека на непокретности пореског обвезника;

2. залога на покретним стварима пореског обвезника;

3. неопозива банкарска гаранција;

4. јемство другог лица које је власник имовине;

5. трасирана меница, акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на којима се установљава административна забрана, порески дуг може наплатити (члан 74. став 2. Закона);

6. меница авалирана од стране пословне банке.

Од дужника се може захтевати једно или више средстава обезбеђења истовремено.

Изузетно од пореског обвезникасе не захтева испуњење услова предвиђених Уредбом о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга као ни давање наведених средстава обезбеђења, ако дуговани порез по основу свих јавних прихода које наплаћује овај Секретаријат, на дан подношења захтева за одлагање његовог плаћања износи: за правна лица и предузетнике до 1.500.000,00 динара односно за физичко лице до 200.000,00 динара

Захтев у који се уноси усаглашено стање дуга предаје се у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3. Уз захтев дужник прилаже:

1.физичко лице – доказе о висини прихода (потврду о висини зараде, последњи чек о исплати пензије за пензионере Републичког фонда ПИО запослених, самосталних делатности и земљорадника, потврду Завода за тржиште рада о висини накнаде, ако дужник остварује ову накнаду, решење о утврђивању пореза на приходе од пољопривреде и шумарства, решење о утврђивању пореза на приходе од непокретности) остварених у години која претходи години у којој се захтев подноси;

2 мало правно лице и предузетник који води пословне књиге по систему двојног књиговодства – биланс успеха са стањем на дан 31.12. претходне године. Мало правно лице подноси и одлуку о разврставању извршеном у складу са законом;

3.предузетник који води пословне књиге по систему простог књиговодства – биланс успеха са стањем на дан 31.12. претходне године;

4.предузетник који се опорезује према годишњем паушално утврђеном нето приходу – решење о утврђивању јавних прихода од самосталног обављања делатности за претходну годину;

5.новоосновано мало правно лице – биланс успеха за текућу годину састављен на основу броја месеци пословања у текућој години (члан 4. став 8. Закона о рачуноводству и ревизији), као и одлуку о разврставању у складу са законом;

6.новоосновани предузетник – биланс успеха за текућу годину састављен на основу броја месеци пословања у текућој години (члан 4. став 8. Закона о рачуноводству и ревизији);

7.новоосновани предузетник који се опорезује према паушално утврђеном опорезивом приходу – решење о утврђивању јавних прихода од самосталног обављања делатности за текућу годину;

8.средња и велика правна лица, укључујући и банке и друге финансијске организације, берзе и берзанске посреднике и организација за осигурање – биланс стања са стањем на дан 31.12. претходне године, као и одлуку о разврставању у складу са законом;

9.новоосновано средње и велико правно лице – биланс стања за текућу пословну годину састављен на основу броја месеци пословања у текућој години, као и одлуку о разврставању у складу са законом, а на основу пословања у периоду за који се састављају финансијски извештаји;

Правно лице (мало, средње и велико) и предузетник, који обављају делатности сезонског карактера или су повезана са иностраним предузећем чија је извештајна година различита од календарске године – биланс стања, односно биланс успеха са стањем на последњи дан пословне године која је различита од календарске године, ако су од належног органа за послове финансија добила сагласност да могу састављати финансијске извештаје за период који је различит од календарске године, а правна лица и одлуку о разврставању у складу са законом.

1.Правно лице (мало, средње и велико) и предузетник који су пре подношења захтева вршили статусне промене, промене облика организовања – биланс успеха, односно биланс стања састављен на дан доношења одлуке о статусној промени, односно промени облика организовања, а правна лица и одлуку о разврставању у складу са законом.

2.Правно лице (мало, средње и велико) у стечају – биланс успеха, односно биланс стања са стањем на дан 31.12. претходне године, састављен за период од отварања поступка стечаја до краја претходне године, као и одлуку о разврставању у складу са законом.

3.Правно лице (мало, средње и велико) у стечају над којим је стечај отворен у току текуће године – биланс успеха, односно биланс стања састављен на основу броја месеци пословања у стечају у текућој години, као и одлуку о разврставању у складу са законом.

4.Правно лице (мало, средње и велико) над којим је отворен поступак стечаја не може поднети захтев за одлагање плаћања дуга насталог до дана отварања поступка стечаја, пошто сва потраживања поверилаца, укључујући и недоспела, према стечајном дужнику, па и по основу јавних прихода, доспевају даном отварања стечаја у смислу члана 67. Закона o стечајном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 84/04) и пријављују се суду који води стечајни поступак.

Ако се порески обвезник не придржава рокова из споразума, односно решења о одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико у периоду за који је одложено плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу, осим у случају ако је поднео захтев за одлагање плаћања те текуће обавезе, Пореска управа ће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и доспели, а неплаћени порески дуг, водећи рачуна о ефикасности наплате, наплатити:

1) из средстава обезбеђења;

2) у поступку принудне наплате пореског дуга.

Захтев за одлагање плаћања текуће обавезе из тачке 17., порески обвезник може да поднесе најкасније у року од два дана од дана доспелости те текуће обавезе. Када Пореска управа у поступку одлучивања не прихвати овако поднет захтев за одлагање плаћања текуће обавезе, порески обвезник је дужан да ту текућу обавезу, са припадајућом каматом обрачунатом у складу са овим законом, плати у року од пет дана од дана достављања акта којим Пореска управа одбија наведени захтев. Ако порески обвезник у наложеном року не плати текућу обавезу, са припадајућом каматом обрачунатом у складу са овим законом, сматра се да су испуњени услови да се порески дуг наплати у поступку принудне наплате над обвезником у складу са Законом.

Порески обвезник за кога је Секретаријат по службеној дужности поништио споразум, односно укинуо решење о одлагању дугованог пореза, нема право да поново поднесе захтев за одлагање плаћања тог дугованог пореза.

Ако је, у складу са Законом, плаћање дугованог пореза одложено, камата се обрачунава и за време док траје одлагање, по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

Пореском обвезнику коме је плаћање дугованог пореза одложено, а који редовно измирује рате доспелих обавеза које су одложене, укључујући и текуће обавезе у складу са законом, отписује се 50% камате која се односи на тај дуг плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности.

Право на отпис 50% камате се не остварује за одлагање плаћања дугованог пореза, када је обавеза утврђена решењем у поступку пореске контроле.

Послове пореског књиговодства обављају запослене, распоређене на радном месту за послове пореске евиденције:

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за заједничке послове обавља послове планирања, организовања и реализације информационих технологија, односно планирања потребног апликативног софтвера, учествовања у изради пројектних задатака и реализацији информационог система, старања о одржавању и проширењу рачунарске мреже; израђује нормативна акта из делокруга Службе; припрема општа и појединачна акта о правима и обавезама запослених у Градској управи, обавља стручне послове који се односе на остваривање права и обавеза из радног односа запослених, постављених и изабраних лица у органима града, као и вођења персоналне евиденције; послове умножавања материјала, послове текућег и инвестиционог одржавања и обезбеђивања зграде Града; послове противпожарне заштите, послове превоза службеним возилима и старања о њиховом одржавању, послове одбране и оперативне послове за Центар за обавештавање, као и друге послове.

Такође, Служба може на основу уговора обављати послове из свог делокруга за потребе других органа и организација, уз накнаду. Наведени уговор закључује начелник Градске управе, односно лице које он овласти.
У Служби за заједничке послове обављају се послови од заједничког интереса за унутрашње организационе јединице Градске управе из делокруга рада Службе утврђеног Одлуком о Градској управи града Панчева којима се обезбеђују услови за рад свих унутрашњих јединица.

Одсек за радне односе обавља стручне послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених и постављених лица у Градској управи, гардоначелника и заменика градоначелника као и лица која бира или поставља Скупштина града односно поставља Градско веће града Панчева. У Одсеку се обављају и послови који се односе на вођење персоналне евиденције запослених, послови који се односе на стручно усавршавање запослених, односно на полагање стручног испита за рад у државним органима, као и послови израде предлога нормативно – правних аката из области радних односа.

У организационим јединицама Одељења за информатику обављају се стручни послови из области информатике и аутоматске обраде података. У вези с наведеним, Одељење обавља и послове израде и развоја програмских пакета за базе података, анализу података и публикације, одржавања мониторинг система, пројектовања информационог система. Организује и надгледа рад wеб редакције и стара се о редовном унапређивању постојеће рачунарске мреже Градске управе.

У Одељењу за помоћне послове обавља се умножавање и техничка обрада аката и других писмених аката за потребе Скупштине града и њених органа и тела, Градског већа и свих секретаријата и служби Градске управе.
Одељење за техничке послове обавља послове у вези са коришћењем и одржавањем зграде и службених просторија и обезбеђења других услова рада за Општинску управу и друге органе, обезбеђења рационалног коришћења пословног простора, послове текућег и инвестиционог одржавања и обезбеђивања пословне зграде, превоз службеним возилима и друге сервисне услуге.

У Служби за заједничке послове врше се и други послови Градске управе којима се обезбеђују услови за рад свих унутрашњих организационих јединица.
.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Секретаријат за инвестиције обавља и посао обезбеђивања јавног осветљења. Информације о кваровима на јавном осветљењу се констатују редовним обиласком терена или пријавама грађана. Грађани Панчева могу пријавити квар на јавном осветљењу на два начина:

Као комунални проблем путем „СИСТЕМА 48“ и то

 • Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева – www.pancevo.rs
 • слањем текстуалне поруке – 065/8662500
 • позивом на број 013/308948
 • слањем електронске поште на адресу – sistem48@pancevo.rs
 • личним доласком на шалтер бр.10 у Градски услужни центар
 • Попуњавањем образца – формулара у Градском услужном центру.
  Формулар се предаје на услужним местима број 1,2 и 3.

Рокови за интервенцију у граду:

Велики кварови значајни за фунционисање већег броја корисника се отклањају хитним интервенцијама у периоду од 48 сати. Замена светиљки и мањи кварови се решавају у периоду до 10 дана, по редоследу пријаве, а према плану радова. Становници насељених места кварове пријављују месним заједницама и комуналним предузећима.

Рокови за интервенцију у насељеном месту:

Велики кварови значајни за фунционисање већег броја корисника се отклањају хитним интервенцијама у периоду од 48 сати. Замена светиљки и мањи кварови се решавају по приспећу одређеног броја пријава, а према плану радова за насељена места града Панчева.

Пријаве и захтеви који се не односе на редовно одржавање (инвестиционо одржавање, реконструкције, доградње,…) морају се планирати Градским буџетом и овакви захтеви се не примају од физичких лица, већ путем месних заједница.
.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ

Секретаријат за имовину, решавајући по појединачним имовинско правним захтевима, у свему поступа у складу са одредбама Закона о општем управном поступу (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и “Сл. Гласник РС”, бр. 30/10).

Секретаријат за имовину обавља послове који се односе на:

 • – идентификацију, евиденцију и упис непокретности на којима Град има право својине;
 • – припрему аката у вези располагања и прибављања ствари у својини Града;
 • – послове праћења обавеза корисника буџетских средстава у вези достављање података о имовини Града која им је дата на управљање;
 • – утврђивање земљишта за редовну употребу објеката и формирање грађевинске парцеле;
 • – конверзију права коришћења;
 • – закупа земљишта у право својине, престанак права коришћења због непривођења земљишта намени и сл.;
 • – спровођење поступка експропријације- деекспропријације и административног преноса;
 • – денационализацију, повраћај земљишта и задружне имовине, враћање утрина и пашњака селима;
 • – припрему аката којима се ближе уређују питања која се односе на отуђење и давање у закуп грађеинског земљишта;
 • – послове у вези спровођења поступка давања у закуп пословног, магацинског простора и гаража;
 • – стручне послове у вези са продајом станова према;
 • – решавање у првом степену у управним стварима из своје надлежности;
 • – послове израде нормативних аката из делокруга Секретаријата.

Идентификација, евиденција и упис непокретности на којима Град има право својине:

Секретаријат за имовину спроводи поступак у складу са чланом 76 и 78 Закона о јавној својини Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 72/11) у циљу уписа јавне својине града на непокретностима. Процедура уписа јавне својине града на непокретностима је следећа: Секретаријат за имовину прибавља препис листа непокретности од Републичке дирекције за имовину, Републике Србије; прибавља НЕП обрасце од директних и индиректних корисника буџетских средстава као и осталу неопходну документацију; прибавља потврде од Републичке дирекције за имовину, Републике Србије, прописане законом; доставља Градском јавном правобранилаштву документацију неопходну за упис јавне својине града на непокретностима; уноси валидиране и уписане податке о непокретностима у својини града у катастар непокретности. Послове око уписа јавне својине града, Секретаријат за имовину је током 2014. и 2015. године радила у оквиру пројекта „Управљање имовином 1, 2, 3, 4“, а који је финансиран из средстава ЕУ из програма Еxchange 4, Сталне конференције градова и општина. Током 2016. године започет је процес уписа података у републичку базу података – база података Републичке дирекције за имовину закључно са 2020-ом годином.
.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Бобан Ђурђев, Секретар
Канцеларија 107
тел. 013/354-354
e-mail boban.djurdjev@pancevo.rs

Слободан Кундаковић, помоћник секретара
тел. 013/354-176
Канцеларија 102
e-mail slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Секретаријат за инспекцијске послове обавља послове који се односе на:
– послове инспекцијског надзора у вези обављања комуналне делатности на начин утврђен законом,  другим прописом или одлуком Града,
– послове инспекцијског надзора стања комуналних објеката, инсталација јавне расвете, водовода и канализације, термо-машинских инсталација и опреме, путева и зелених површина, као и пружања комуналних услуга,
– издавања наређења уклањања ствари и других предмета са јавних површина,  непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила са јавних и зелених површина, – послове инспекцијског надзора извршавања утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање уочених недостатака,
– издавање прекршајног налога за прекршаје по прописима које доноси Скупштина града и предузима друге мере утврђене законом и другим прописима,
– инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, послове надзора над применом одлука Града и других прописа у области саобраћаја и путева,
– инспекцијски надзор а над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом одлука Града и других прописа у грађевинској области,
– инспекцијски надзор спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању, Закона о образовању одраслих и других прописа, послове непосредног увида у рад установа и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење,
– инспекцијски надзор у области спорта, извршења одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности,  као и рада организација у области спорта,
– инспекцијски надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине,  заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган Града, послове контроле спровођења мера утврђених одлуком о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуком о давању сагласности на студију затеченог стања, послове контроле у области управљања отпадом, у области заштите од нејонизујућег зрачења, у области управљања хемикалијама, послове предузимања мера за заштиту од буке, послове утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката и предузимање мера за отклањање уочених недостатака,
– послове спровођења поступка извршења за потребе Градске управе,
– решавање у првом степену у управним стварима из своје надлежности, – друге послове утврђене законом, другим прописима и актима органа Града.

Секретаријат обавља послове спровођења поступка извршења за потребе Градске управе.
Поред инспекцијског надзора у Секретаријату се обављају и управно-правни послови, послови оператера на уносу и обради података, као и административни и канцеларијски послови.

Запослени у Секретаријату обављају и друге послове на основу закона и подзаконских аката, одлука, закључака, решења и других налога Скупштине града, Градског већа, Градоначелника и начелника Градске управе.
У поступку инспекцијског надзора, инспектори воде управни поступак и доносе решења, врше принудна извршења донетих решења и подносе захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињени привредни преступ, као и кривичне пријаве за које су овлашћени законом или другим прописом.

У Секретаријату за инспекцијске послове у 2015. години укупно је у раду било 5059 предмета.

Рад комуналне инспекције је организован сваког радног дана у од 6 часова до 22 часа, а рад саобраћајне и грађевинске инспекције организован је сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Организовано је активно дежурство комуналних инспектора, како радним данима у поподневним часовима тако и нерадним данима, ноћу, викендом као и на дане државних и верских празника који се по Закону славе нерадно, којом приликом се обављају активности из делокруга рада комуналне инспекције.

Обавештења и информације из делокруга рада комуналне инспекције могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948.

Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830 .
Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана.

Комунални проблем се може пријавити путем “СИСТЕМ 48” и то :
Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева: www.pancevo.rs
слањем текстуалне поруке: 065/866-25-00
позивом на број: 013/308-948
слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs
доласком на шалтер бр.10 у Градском услужном центру.

Комунални инспектори поступају по службеној дужности вршећи инспекцијски надзор из оквира својих надлежности.Такође комунални инспектори поступају и по пријавама (захтевима) физичких лица, правних лица и предузетника.

Приложени пријаве се најпре евидентирају у књигу примљених пријава и потом шеф одељења распопређује и даје пријаве инспектору на даље поступање.Инспектор које је примио пријаву, разматра исту и оцењује, да ли је комунална инспекција надлежна за поступање и одлучује по истој, па уколико утврди да предмет није у надлежности комуналне инспекције, одбациће пријаву закључком или упутити странку на надлежни орган.

Уколико се утврди да је комунална инспекција надлежна да одлучује у тој правној ствари, пријава се разматра у складу са Законом о општем управном поступку и Законима којима се ближе регулише област, уредбама, Правилницима и Одлукама Скупштине града Панчева. Незадовољна странка, спроведеним поступком по поднетом захтеву, може уложити жалбу на донету одлуку (Решење или Закључак). Жалба се доставља другостепеном Органу, преко овог Одељења или директно, у писменој форми.

За решавање по жалби у другом степену, надлежно је Градско веће Града Панчева,

Комунални инспектор као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.

Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган (комунални инспектор) одбацује својим Решењем.

Ако комунални инспектор који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у складу са чланом 163,164,165,166 Закона о  управном поступку («Сл. гласник РС, бр.18/16).

На крају, комунални инспектор ће поступити у складу са члана 228. ЗУП-а и без одлагања, а најдоцније у року од 15 дана од дана пријема жалбе, заједно са списима предмета, доставити надлежном органу за решавање по жалби.

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Шеф одељења-главни комунални инспектор
Милован Ћировић
канцеларија 210
013/354-173
e-mail milovan.cirovic@pancevo.rs

ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Шеф одељења-главни саобраћајни инспектор
Милан Ђурић ,
канцеларија 103
013/354-172
e-mail milan.djuric@pancevo.rs

Рад саобраћајне инспекције је организован сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова. Организовано је активно дежурство одељења саобраћајне инспекције, како радним данима у поподневним часовима тако и нерадним данима, ноћу, викендом као и на дане државних и верских празника који се по Закону славе нерадно, којом приликом се обављају активности из делокруга рада саобраћајне инспекције.
Обавештења и информације из делокруга рада саобраћајне инспекције могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948.
Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830 .

Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана.

Проблем из области саобраћаја и путева се може пријавити и путем “СИСТЕМ 48″ и то :
Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева:www.pancevo.rs
слањем текстуалне поруке: 065/866-25-00
позивом на број: 013/308-948
слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs
доласком на шалтер бр.10 у Градском услужном центру

Саобраћајни инспектори поступају по службеној дужности вршећи инспекцијски надзор из оквира својих надлежности.Такође сабраћајни инспектори поступају и по пријавама (захтевима) физичких лица, правних лица и предузетника.

Приложени пријаве се најпре евидентирају у књигу примљених пријава и потом шеф одељења распопређује и даје пријаве инспектору на даље поступање. Инспектор које је примио пријаву, разматра исту и оцењује, да ли је одељење саобраћајне инспекције надлежно за поступање и одлучује по истој, па уколико утврди да предмет није у надлежности одељења саобраћајне инспекције одбациће пријаву закључком или упутити странку на надлежни орган.
Уколико се утврди да је одељење саобраћајне инспекције надлежно да одлучује у тој правној ствари, пријава се разматра у складу са Законом о општем управном поступку и Законима којима се ближе регулише област, уредбама,

Правилницима и Одлукама Скупштине града Панчева. Незадовољна странка, спроведеним поступком по поднетом захтеву, може уложити жалбу на донету одлуку (Решење или Закључак). Жалба се доставља другостепеном Органу, преко овог Одељења или директно, у писменој форми.
За решавање по жалби у другом степену, надлежно је ресорно Министарство односно Градско веће Града Панчева,
Саобраћајни инспектор као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица.
Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган (комунални инспектор) одбацује својим Решењем.
Ако комунални инспектор који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у складу са чланом 163,164,165,166 Закона о  управном поступку («Сл. гласник РС, бр.18/16).
На крају, саобраћајни инспектор ће поступити у складу са члана 228. ЗУП-а и без одлагања, а најдоцније у року од 15 дана од дана пријема жалбе, заједно са списима предмета, доставити надлежном органу за решавање по жалби.

ПРИМЕР:

Саобраћајни инспектор Одељења саобраћајне инспекције Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева је у вршењу инспекцијског надзора утврдио и записником о извршеном увиђају од дана 09.09.2015 године констатовао да на јавном путу улице хххххх у Панчеву постоје оштећења на коловозу у виду улегнућа, неравнина, рупа и окруњеног слоја асфалта која представљају опасност по безбедност сaобраћаја.
Саобраћајни инспектор на основу члана 88. став 1. тачка 3. Закона о јавним путевима (”Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07) у предмету контроле пута чији је управљач Ј.П. “Дирекција за изградњу и уређење града Панчева” Панчево донео решење број VIII-26-347-ххх/12 од 12.09.2012.године којим наређује Ј.П. ”Дирекцији за уређење и изградњу града Панчево” Панчево, да отклони недостатке у улици у Панчеву, а којима се угрожава безбедност саобраћаја у року од 15 дана од дана пријема решења, с тим да инвеститор има право жалбе против овог решења надлежном министарству уз уплату градске административне таксе од 380,00 динара.

Према члану 2. став 1. тачка 50. Закона о јавним путевима (”Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07) управљач јавног пута јесте јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, који су регистровани за обављање делатности управљања јавним путем.

Према члану 88. став 1. тачка 4. и 5. Закона о јавним путевима (”Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07) инспектор има право и дужност да проверава стање државног пута, његовог дела и путног објекта и правилно одржавање државног пута, његовог дела и путног објекта у складу са техничким и другим прописима и условима којима се осигурава способност државног дела пута, његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање саобраћаја.
Према члану 89. став 1. тачка 3. Закона о јавним путевима (”Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07) у вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да нареди отклањање недостатака на државном путу, његовом делу или путном објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја.
Управљач пута је примио решење дана 17.09.2012.године што се види из уредно потписане повратнице.
По протеку рока од 15 дана од пријема решења инспектор за саобраћај и путеве је поново изашао на лице места дана 05.10.2012. године и записнички је констатовао да је инвеститор у остављеном року поступио по наређењу из решења бр. VIII-26-347-ххх/12 од 12.09.2012.године

ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКE ИНСПЕКЦИЈE

Контакт особа:
Живана Француз, Шеф одељења – главни грађевински инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
Канцеларија: 213
Телефон: 013/354-175
Е-пошта: zivana.francuz@pancevo.rs

Рад грађевинске инспекције је организован сваког радног дана од 7:30 – 15:30 часова.

Организовано је активно дежурство грађевинских инспектора, како радним данима у поподневним часовима тако и нерадним данима, викендом као и на дане државних и верских празника који се по Закону славе нерадно, којом приликом се обављају активности из делокруга рада грађевинске инспекције.

Обавештења и информације из делокруга рада грађевинске инспекције могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948. Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830. Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана. Проблем из грађевинске области се може пријавити и путем “СИСТЕМ 48” и то :

Попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/
слањем текстуалне поруке: 065/866-25-00
позивом на број: 013/308-948
слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs
доласком на шалтер бр. 10 у Градском услужном центру

Грађевински инспектори поступају по службеној дужности вршећи инспекцијски надзор из оквира својих надлежности.Такође грађевински инспектори поступају и по пријавама (захтевима) физичких лица, правних лица и предузетника. Приложени пријаве се најпре евидентирају у књигу примљених пријава и потом шеф одељења распопређује и даје пријаве инспектору на даље поступање. Инспектор које је примио пријаву, разматра исту и оцењује, да ли је грађевинска инспекција надлежна за поступање и одлучује по истој, па уколико утврди да предмет није у надлежности грађевинске инспекције одбациће пријаву закључком или упутити странку на надлежни орган.

Уколико се утврди да је грађевинска инспекција надлежна да одлучује у тој правној ствари, пријава се разматра у складу са Законом о општем управном поступку и Законима којима се ближе регулише област, уредбама, Правилницима и Одлукама Скупштине града Панчева. Незадовољна странка, спроведеним поступком по поднетом захтеву, може уложити жалбу на донету одлуку (Решење или Закључак). Жалба се доставља другостепеном Органу, преко овог Одељења или директно, у писменој форми.

За решавање по жалби у другом степену, надлежно је ресорно Министарство односно Градско веће Града Панчева, Грађевински инспектор као првостепени орган, испитује да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган ( грађевинси инспектор) одбацује својим Закључком. Ако грађевински инспектор који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у складу са чланом 225, 226, 227. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СР Југославије», бр. 33/97, 31/01 и ,,Сл. гласник РС” бр.30/10). На крају, инспектор за саобраћај и путеве ће поступити у складу са члана 228. ЗУП-а и без одлагања, а најдоцније у року од 15 дана од дана пријема жалбе, заједно са списима предмета, доставити надлежном органу за решавање по жалби.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВНО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ИЗВРШЕЊА

Руководилац:
Слободан Кундаковић, помоћник секретара
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
Телефон: 013/354-176
Канцеларија: 102
e-mail slobodan.kundakovic@pancevo.rs

Рад запослених у Одељењу за управно – правне послове и послове извршења је организован сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова. Обавештења и информације из делокруга рада Одељења за управно-правне послове и послове извршења могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948. Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830 . Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана.

Проблем из управно-правне и области извршења се може пријавити и путем “СИСТЕМ 48” и то :

попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/;
слањем текстуалне поруке: 065/866-2500;
позивом на број: 013/308-948;
слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs; и
доласком на шалтер бр. 10 у Градском услужном центру.

Одељење за управно – правне послове и послове извршења обавља послова извршења за потребе Градске управе преко извршитеља запослених у овом одељењу који по потреби обављају и послове комуналних инспектора, организује вођење управног поступка раду предузимања Законом прописаних мера, организује обављање послове на изради одлука и других аката из надлежности Секретаријата, као и припреме предлога решења у управном поступку у другом степену за Градско веће. Прати да ли се урадно, благовремено и законито обављају послови у оквиру Одељења и контролиште да ли се другостепени поступак спроводи у складу са законским и другим прописима у датим роковима.

Поступак принудног извршења и извршења преко другог лица (административно извршење) спроведе извршитељи на основу закључка о дозволи извршења. Закључке о дозволи извршења доноси надлежни инспектор из области у којој вршен инспекцијски надзор, у којима се констатује да је решење постало извршно и да се дозвољава његово извршење. Закључке надлежни инспектори достављају Одељењу за управно-правне послове и послове извршења након чега поступак извршења спроводе извршитељи.

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Шеф одељења просветне инспекције-просветни инспектор

Просветна инспекција контролише спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о образовању одраслих и прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење.

Просветна инспекција, у оквиру овлашћења утврђених законом, врши контролу:
– поступања установа у погледу спровођења закона, других прописа и општих аката у области образовања и васпитања;
– остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља/старатеља и запослених;
– остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља/старатеља;
– обезбеђиваwезаштите детета и ученика и запослених од дискриминације,насиља, злостављања,занемаривања и страначког организовањаи деловања у установи;
– поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону;
– испуњеност прописаних услова за спровођења испита;
– пропсане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

У поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, васпитача, стручних сарадника у радном односу на неодређено време(члан 30 став 3 тачке 1и2) за почетак рада и обављање делатности. Просветна инспекција поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Контакт особа:

Јасна Лакатош Гомбац, Шеф одељења за друге инспекцијске послове
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
Канцеларија 103
Телефон: 013/354-172
Е-пошта: jasna.lakatos-gombac@pancevo.rs

У области спорта, спортска инспекција врши инспекцијски надзор у области спорта, доноси решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности, налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних ради, отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организације у области спорта, у складу са законом и доноси решења о привременој забрани обављања одређене спортске активности односно делатности.Такође покреће поступке и преузима мере из надлежности утврђене Законом.

У области заштите животне средине, инспекција за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине и другим прописима донетих на основу закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган локалне самоуправе, обавља контролу спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуци о давању сагласности на студију затеченог  стања, у области управљања отпадом, врши контролу дозвола за управљање отпадом, у области заштите од нејонизујућег зрачења, у области управљања хемикалијама, обавља инспекцијски надзор и предузима мере за заштиту од буке у Граду, у стамбеним, занатским и комуналним објектима, утврђује испуњеност услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката у складу са законом предузима мере за отклањање уочених недостатака.

Рад запослених у Одељењу за друге инспекцијске послове је организован сваког радног дана од 7:30 – 15:30 часова.

Обавештења и информације из делокруга рада Одељењу за друге инспекцијске послове могу се добити сваког радног дана на телефон услужног центра Градске управе Панчева број 013/308-948. Пријаве грађана могу се поднети писменим путем сваког радног дана преко услужног центра и писарнице Градске управе или путем поште, усменим путем телефоном или лично односно за дане викенда на телефон Градске управе Панчева број 013/308-830. Грађани могу добити ближе информације из делокруга рада Секретаријата и интересовати се за ток поступка по пријави сваког радног дана. Проблеми у области спорта и заштите животне средине се може пријавити и путем “Систем 48” и то :

попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/;
слањем текстуалне поруке: 065/866-2500;
позивом на број: 013/308-948;
слањем електронске поште на адресу: sistem48@pancevo.rs; и
доласком на шалтер бр. 10 у Градском услужном центру.

Извештај о годишњем  раду , годишњи план рада секретаријата за наредну годину могу се видети на званичној web страници Секретаријата за инспекцијске послове

КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА

Послови комуналне милиције су:
1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;
2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града;
3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града;
4) заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град;
5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града (у даљем тексту: одржавање градског реда).

Одржавањем комуналног реда сматра се одржавање реда у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката.

Овлашћења комуналне милиције су:
1) упозорење;
2) усмено наређење;
3) провера идентитета;
4) довођење;
5) прегледање лица и предмета;
6) привремено одузимање предмета;
7) видео надзор;
8) употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.

Поред наведених овлашћења комунални милиционар може, када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом града, изрећи мандатну казну, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Упозорење

Комунални милиционар упозориће лице које својим понашањем, деловањем или пропуштањем одређене радње може да наруши законом и другим прописима уређени комунални или други ред из надлежности града. Упозорење се даје усмено, писано или путем средстава јавног информисања.

Усмено наређење

Комунални милиционар усменим наређењем издаје обавезна упутства и забране и налаже мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова из делокруга комуналне полиције. Кад комунална милиција предузима хитне мере и врши спасилачку функцију, комунални милиционари усмена наређења издају само док те послове не преузму надлежни органи града и овлашћене организације, и то ради отклањања непосредне опасности за људе и имовину, као и неодложне заштите животне средине и друге заштите из делокруга града.

Провера идентитета

Комунални милиционари извршиће проверу идентитета лица чије понашање или деловање представља кршење прописа из делокруга комуналне милиције. Под истим условима комунални милиционар провериће на лицу места идентитет лица и на оправдан усмени захтев службеног лица надлежног органа града, односно овлашћене организације. Пре провере идентитета комунални милиционар дужан је да упозна лице са разлозима провере његовог идентитета. Провера идентитета врши се увидом у личну исправу или на основу изјаве лица чији је идентитет проверен.

Довођење

Ако комунални милиционар не може да утврди идентитет лица на претходно наведени начин, то лице ће без одлагања довести надлежном органу ради утврђивања идентитета.

Прегледање лица и предмета

Приликом обављања законом утврђених послова комунални милиционар може извршити преглед лица затеченог у кршењу прописа из делокруга комуналне милиције, возила и предмета који су у непосредној близини или под надзором лица које прегледа. Преглед лица и предмета врши се непосредно или уз коришћење техничког средства. Пре вршења прегледа предмета комунални милиционар позваће лице да омогући увид у садржај предмета, а ако лице то одбије сам ће проверити садржај предмета. Приликом принудног отварања предмета комунални милиционар настојаће да проузрокује што мању штету, а уколико до штете дође, обезбедиће да се настала оштећења после отварања предмета фиксирају фотографијом или на други погодан начин.

Преглед лица мора вршити лице истог пола.

Ако комунални милиционар при прегледу нађе предмете за које се основано може претпоставити да су предмет кривичног дела или прекршаја о томе ће одмах обавестити полицију и поступити по добијеним упутствима.

Привремено одузимање предмета

Комунални милиционар привремено ће одузети предмет који је прибављен, употребљен или настао кршењем прописа из делокруга комуналне милиције. Привремено одузете предмете комунални милиционари дужни су да предају надлежном органу или да поступају са тим предметима у складу са налогом тог органа. У случају кад се против лица од кога је предмет одузет не покрене поступак пред надлежним органом, предмети ће се одмах вратити лицу од кога су одузети.
Приликом одузимања предмета комунални милиционари дужан је да изда потврду о привремено одузетим предметима.

Видео надзор

Када је то потребно ради спречавања кршења прописа из делокруга комуналне милиције, одређени простор и објекат може се обезбедити видео надзором. Уређаји за видео надзор морају бити видљиви, са истакнутим натписом да је простор или објекат обезбеђен видео надзором.

Употреба средстава принуде

Физичку снагу и службену палицу комунални милиционар може да употреби само ако у обављању послова на други начин од себе или другог не може да одбије истовремени противправни напад. Службена палица има техничка обележја утврђена подзаконским прописима полиције о средствима принуде, односно о посебној опреми за обављање милиционарских послова. Средства за везивање комунални милиционар може, у складу са законом, да употреби против лица које пружа отпор или покушава да побегне. Средствима за везивање сматрају се службене лисице, пластичне затеге и друга за то намењена средства према Закону о полицији и са техничким и другим карактеристикама утврђеним подзаконским прописом о средствима принуде.

Начин примене овлашћења комуналне милиције

Наведена овлашћења комуналне милиције примењују се под условима и на начин утврђен Законом о полицији и подзаконским прописима о полицијским овлашћењима и начину обављања полицијских послова.

Сарадња са грађанима

Комунална милиција у обављању послова сарађује са грађанима у складу са Законом о комуналној милицији и другим прописима којима се уређује обављање комуналних и других послова из надлежности града. Грађани могу комуналној милицији подносити пријаве, петиције и предлоге у вези са комуналним редом писменим путем, електронском поштом, а у хитним случајевима телефоном и непосредним усменим обраћањем, о чему комунална милиција прави службену забелешку.

Радно време Комуналне милиције сваким даном од 07:30 – 24:00 часова.
Телефон за пријаве од 07:30 – 15:30 часова је: 013/308-950, од 16:00 – 24:00 часова је: 065/866-2537.
Пријава се може предати и писмено на шалтеру 9 Градског Услужног Центра или путем “Систем 48”.
попуњавањем формулара на званичној презентацији града Панчева: http://www.pancevo.rs/usluge/sistem-48/;

Такође грађани свој проблем могу пријавити непосредно комуналним милиционарима на терену. Комунална милиција је дужна да грађане, на њихов захтев, обавести о исходу поступања.