СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Додељена средства унета су у складу са тачком 34. став 2. Упутства за израду и објављивање информатора о раду држаног органа (“Сл. гласник”, број 68/10).

Из буџета града Панчева за 2021. годину додељена је државна помоћ  мале вредности (“de minimis“) по основу спроведених јавних позива/конкурса у следећем износу:

Врста услуге

Број поднетих захтева / број апликаната

Број пружених услуга / број корисника

Износ укупно додељених средстава (дин)

Рок решавања / рок пружања услуге

1.de minimis државна помоћ по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машине и опреме за 2021. годину

22

9

4.600.000,00

У року

12.1. Додељена средства  унета су у складу са ставом 2. тачка 34. Упутства за израду и објављивање информатора о раду држаног органа („Сл. гласник“, број 62/10).

Из буџета града Панчева за 2020. годину додељена је државна помоћ мале вредности (“de minimis“) по основу спроведених јавних позива у следећем износу:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1.de minimis државна помоћ- Јавни позив за доделу субвенције – самозапошљавање у 2020.години 38 16 5.785.000,00 У  року

Из буџета града Панчева за 2019. годину додељена је државна помоћ компанији ZF Србија и државна помоћ мале вредности (“de minimis“) по основу спроведених јавних позива у следећем износу:

 

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1. Отуђење грађевинског земљишта без накнаде компанији ZF Србија 1 1 70.727.142,42 У року
2.de minimis државна помоћ- Јавни позив за доделу субвенције – самозапошљавање у 2019 години – први круг 9 8 3.880.000,00 У року
3. de minimis државна помоћ- Јавни позив за доделу субвенције – самозапошљавање у 2019 години – други круг 11 6 2.900.000,00 У року
4. de minimis државна помоћ- Јавни позив за доделу субвенције – самозапошљавање у 2019 години – трећи круг 33 9 3.639.000,00 У року
5. de minimis државна помоћ- Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2019. години – први круг 20 15 11.038.246,32 У року
6. de minimis државна помоћ- Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2019. години – трећи круг 11 5 3.387.976,56 У року
7. de minimis државна помоћ- Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2019. години – други круг 23 12 10.382.508,96 У року
8. de minimis државна помоћ- Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2019. 27 10 5.477.403,95 У року

12.2.Детаљније информације о државној помоћи.

Отуђење грађевинског земљишта без накнаде компанији ZF Србија реализовано је у складу са Законом о планирању и изградњи и Уредбом о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности“ („Службени гласник РС“, бр. 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18).

У 2019. години, за отуђење грађевинског земљишта површине 9,2 ha за другу фазу инвестиционог пројекта компаније ZF, у складу са наведеним прописима урађен је Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта катастарске парцеле број 9416/25 к.о. Панчево, непосредном погодбом, без накнаде, друштву ZF Serbia d.o.o. Панчево.
http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/javni-uvid-nacrta-elaborata-o-opravdanosti-otudjenja-neizgradjenog-gradjevinskog-zemljista-katastarske-parcele-broj-9419-25-k-o-pancevo-bez-naknade-kompaniji-zf-serbia-d-o-o-pancevo/

Решење Комисије за контролу државне помоћи:
http://www.kkdp.gov.rs/doc/odluke/Resenje-ZF-Serbia-doo-Pancevo-otudjenje_gradjevinskog_zemljista_u_javnoj_svojini_bez_naknade.pdf