Одлуком о буџету града Панчева за 2014. годину, планирана су средства у износу од 26,943,921, за извршавање обавеза у оквиру:

– реализације мере Стручна пракса средства у износу 6.415.426 динара.
– реализације програма „НИС-Шанса“ средства у износу 7.943.921 динара.
– реализације програма Шанса ХИП -Петрохемија средства у износу од 12.068.748 динара.

 

НАПОМЕНА: Подаци о државној помоћи нису потпуни с обзиром да текст измена и допуна овог дела Информатора о раду органа града Панчева још увек није припремљен.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Додељена средства немају карактер државне помоћи у смислу закона који уређује ову материју, а унети су у складу са ставом 2. тачка 34. Упутства за израду и објављивање информатора о раду држаног органа („Сл. Гласник“ број 62/10).

 

Из буџета града Панчева за 2016. годину исплаћена су средства по основу спроведених јавних позива у следећем износу:

 

Врста услуге Износ укупно додељених средстава Правни основ
1. ЛАПЗ – Јавни позив – стручна пракса 4.975.334,18 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 41. став 1. и Локални акциони план за запошљавање за 2016. годину
5. ЛАПЗ – Јавни позив – јавни радови за категорију теже запошљивих лица 1.895.933,00 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 41. став 1. и Локални акциони план за запошљавање за 2016. годину
6. ЛАПЗ – Јавни позив – студентска летња пракса 582.845,44 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 41. став 1. и Локални акциони план за запошљавање за 2016. годину
7. ЛАПЗ – Јавни позив – унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење  наставе 1.297.206,96 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 41. став 1. и Локални акциони план за запошљавање за 2016. годину
8. ЛАПЗ – Јавни позив – програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) 582.000,00 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 41. став 1. и Локални акциони план за запошљавање за 2016. годину
9. ЛАПЗ – Јавни позив – додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање 13.104.287,80 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 41. став 1. и Локални акциони план за запошљавање за 2016. годину
10. Јавног конкурса за предузетнике, микро и малим правним лицима – привредним субјектима за куповину машина и опреме 5.273.178,89 Стратегија развоја града Панчева 2014-2020, Стратешки приоритет 1: Унапређивање пословног амбијента
11. Јавни конкурс за женско предузетништво развој нових производа у оквиру нематеријалног културног наслеђа 1.000.000,00 Закон о удружењима и Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
УКУПНО: 28.710.886,27