СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

Из буџета града Панчева за 2022. годину додељена је државна помоћ мале вредности (“de minimis“) по основу спроведених јавних позива/конкурса у следећем износу:

Врста услуге

Број поднетих захтева / број апликаната

Број пружених услуга / број корисника

Износ укупно додељених средстава (дин)

Јавни позив за доделу субвенција почетницима/почетницама у бизнису- самозапосљавање у 2022. години

17

10

3.450.000,00

Додељена средства унета су у складу са тачком 34. став 2. Упутства за израду и објављивање информатора о раду држаног органа (“Сл. гласник”, број 68/10).