СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК И ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева

Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева, грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграда града Панчева, радним даном од 7:30 – 15:30, телефон 013/308-820, e-пошта: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs и zorana.erdeljan@pancevo.rs.

Потребна документа: Лична карта

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Промене у јединственом бирачком списку града Панчева
Упис, измене, допуне, исправке и брисање из дела бирачког списка за подручје града Панчева врше се по службеној дужности или по захтеву странке.
Захтев за упис, измене, допуне, исправке и брисање из јединственог бирачког списка подноси се Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграде града Панчева, радним даном од 7:30-15:30, телефон: 013/308-820.

Захтев се подноси:

лично Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграде града Панчева, радним даном од 7,30-15,30, телефон 013/308-820,
образац захтева можете одштампати, попунити и послати поштом на адресу Градска управа града Панчева – Секретаријат за општу управу, 26101 Панчево, Трг краља Петра I 2-4.
Потребна документа (у зависности од основа за промену у Посебном бирачком списку):

Захтев
Лична карта
Уколико странка има нову личну карту без чипа требало би да достави фотокопију обе стране личне карте. Уколико странка има нову личну карту са чипом неопходно је да достави податке очитане апликацијом ЧЕЛИК (читач електронске личне карте).

Извод из матичне књиге рођених, Извод из матичне књиге венчаних и Уверење о држављанству
Решење о отпусту из држављанства Републике Србије
За брисање из бирачког списка неопходно је приложити извод из матичне књиге умрлих за лице које се брише из бирачког списка
За брисање из бирачког списка лица које је лишено пословне способности неопходно је приложити решење о лишењу пословне способности за лице које се брише из бирачког списка
За интерно расељена лица – картон о пријави боравка.
Tакса за упис у јединствени бирачки списак се не плаћа.

 

Јединствени бирачки списак-образац

Упис у посебан бирачки списак националне мањине

Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева, грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграда града Панчева, радним даном од 7:30 – 15:30, телефон 013/308-820, e-пошта: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs и zorana.erdeljan@pancevo.rs.

Потребна документа: Лична карта

Увид у посебан бирачки списак националне мањине може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Упис у посебан бирачки списак националне мањине

Захтев грађани могу предати лично, сваког радног дана од 7:30 – 15:30 часова Градској управи града Панчева – Секретаријату за општу управу, Трг краља Петра I 2-4, канцеларија Службе бирачког списка број 107, на првом спрату, путем месних канцеларија на територији града Панчева или путем поште на адресу Градска управа града Панчева – Секретаријат за општу управу, Трг краља Петра I 2-4, 26101 Панчево, e-пошта: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs и zorana.erdeljan@pancevo.rs.

На сајту Канцеларије за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs

Издавање уверења о држављанству-образац

Издавање извода из матичне књиге рођених

Извод из матичне књиге рођених, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу рођених до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.
Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених (на домаћем или међународном обрасцу) можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Изводи из матичне књиге рођених се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.
Таксе за наручивање извода из матичне књиге рођених

Плаћа се републичка административна такса, и то за:

Извод из МКР на домаћем обрасцу 440 динара
Извод из МКР на међународном обрасцу 740 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Градска административна такса: 109,00 динарa
ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Издавање извода из матичне књиге рођених-образац

Издавање извода из матичне књиге венчаних

Извод из матичне књиге венчаних, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу венчаних до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.
Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних (на домаћем или међународном обрасцу) можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,
Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Изводи из матичне књиге венчаних се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.
Таксе за наручивање извода из матичне књиге венчаних

 1. Републичка административна такса, и то за:

Извод из МК на домаћем обрасцу 440 динара
Извод из МК на међународном обрасцу 740 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

 1. Градска административна такса: 109,00 динарa

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Издавање извода из матичне књиге венчаних-образац

Издавање извода из матичне књиге умрлих

Извод из матичне књиге умрлих, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу умрлих до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.
Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8 телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих (на домаћем или међународном обрасцу) можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Изводи из матичне књиге умрлих се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Таксе за наручивање извода из матичне књиге умрлих

 1. Републичка административна такса, и то за:

Извод из МКУ на домаћем обрасцу 440 динара
Извод из МКУ на међународном обрасцу 740 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

 1. Градска административна такса: 109,00 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

У наведеним случајевима, градска административна такса у износу од 109,00 динарa се плаћа.

Издавање извода из матичне књиге умрлих-образац

Уверење о слободном брачном стању

Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању подноси се у Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920
Уз захтев се прилажу следећа документа, која морају бити у оригиналу:
• извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),
• уверење о држављанству (не старији од шест месеци),
• важећа лична карта,
• пријава пребивалишта,
• фотокопија пасоша и извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу лица са којим странка има намеру да склопи брак у иностранству.

Таксе за издавање уверења о слободном брачном стању
Плаћа се републичка административна такса 1190 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Градска административна такса: 109,00 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Уверење о слободном брачном стању-образац

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих можете поднети сараднику за грађанска стања, канцеларија број 6 у приземљу зграде, телефон 013/308-852
Уз захтев се подноси:
– Потврда о смрти
– Извод из матичне књиге рођених
– Извод из матичне књиге венчних
– Уверење о држављанству
– Извештај матичара да чињеница смрти није уписана у МК умрлих (овај извештај издаје матичар по месту где је наступила смрт).
– Доказ о уплаћеној административној такси

За накнадни упис у матичну књигу умрлих плаћа се републичка административна такса

Плаћа се републичка административна такса 800 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса

Накнадни упис у матичну књигу умрлих-образац

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених можете поднети сараднику за грађанска стања, канцеларија број 6 у приземљу зграде, телефон 013/308-852
Уз захтев се подноси:

– Извод из матичне књиге венчаних (за дете рођено у браку) или извода из матичне књиге рођених (за родитеље детета рођеног ван брака)
– Отпусну листу болнице (да је дете рођено у болници или потврду бабице, лекара да је дете рођено у стану)
– Потврду матичара oпштине, односно Месне канцеларије, према месту рођења детета, да дете није уписано у матичну књигу рођених
– Уверење о пребивалишту (за родитеље детета)

За накнадни упис у матичну књигу рођених не плаћа се
такса

Накнадни упис у матичну књигу рођених-образац

Пријава за упис чињенице рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству

Пријава за упис чињенице рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству подноси се преко дипломатско-конзуларног представништва на чијем подручју је та чињеница настала или матичару на основу извода из матичне књиге иностраног органа.
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству у домаће матичне књиге врши увек матичар, било да је документација достављена службено или од стране странке, без доношења решења.
Чињенице рођења, закључења брака и смрти уписују се у:

1) матичну књигу рођених – по месту последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета, а ако родитељи нису имали заједничко пребивалиште – по месту пребивалишта једног од родитеља, а ако је место пребивалишта родитеља непознато – по месту рођења једног од родитеља;
2) матичну књигу венчаних – по месту последњег пребивалишта супружника у време закључења брака, а ако супружници нису имали заједничко пребивалиште – по месту пребивалишта једног од супружника, а ако је последње пребивалиште супружника непознато – по месту рођења једног од њих;
3) матичну књигу умрлих – по месту последњег пребивалишта умрлог, а ако је последње пребивалиште непознато – по месту рођења.

Упис ових чињеница врши матичар, у Градском услужном центру, и то:
– упис чињенице рођења – услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
– упис чињенице закључења брака – услужно место број 15, телефон: 013/308-876.
– упис чињенице смрти – услужно место број 13, телефон: 013/308-809.

Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених мора бити на интернационалном обрасцу, по бечкој или париској конвенцији,
• ако извод није на интернационалном обрасцу, већ на обрасцу земље порекла, обавезно мора да садржи апостил и да буде преведен на српски језик и ћириличко писмо од стране овлашћеног судског тумача,
• ако нема апостил, мора бити верификован од стране државног органа земље порекла а затим оверен у нашој амбасади или конзулату земље порекла (пуна легализација),
• ако је странка овде, а нема могућности да легализује јавну исправу, онда је треба упутити на оверу у амбасаду земље у Београду, а затим на оверу или надоверу у Mинистарству спољних послова.
Tакса за упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству се не плаћа

Упис у матичну књигу лица из бивших република СФРЈ

Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти лица из бивших република СФРЈ у домаће матичне књиге врши увек матичар, по месту последњег пребивалишта, односно биравишта, без доношења решења.
Упис ових чињеница врши матичар, у Градском услужном центру, и то:
– упис чињенице рођења – услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
– упис чињенице закључења брака – услужно место број 15, телефон: 013/308-876.
– упис чињенице смрти – услужно место број 13, телефон: 013/308-809.

Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци),
• извод из матичне књиге венчаних, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци)
• извод из матичне књиге умрлих, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци)
• уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• уверење о пребивалишту
• фотокопија личне карте

Лица која су примљена у држављанство Републике Србије после марта 2005. године, по пријему Решења МУП-а Републике Србије о пријему у држављанство обавезна су да у што краћем року прибаве и предају матичару потребна документа.
Документа се предају матичару по месту пребивалишта, односно боравишта, тек након што је Решење службено достављено матичару од стране МУП-а, Полицијске управе Панчево.

Tакса за упис чињеница рођења, закључења брака и смрти лица из бивших република СФРЈ се не плаћа.

Промена личног имена

Захтев за промену личног имена малолетног детета подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Уз захтев се прилажу следећа документа:
• Извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
• Извод из матичне књиге венчаних (не старији од шест месеци)
• Уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• Уверење да се не води истрага
• Уверење да нема неизмирених пореских обавеза
• Уверење да нема неизмирене законом утврђене обавезе издржавања према брачној, ванбрачној и усвојеној деци, брачном другу, родитељима и другим сродницима
• Фотокопија пресуде о разводу брака
• Уверење о пребивалишту или важећа лична карта
• доказ о уплаћеној административној такси

Такса за промену личног имена

Плаћа се републичка административна такса у износу од 800 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Промена личног имена – образац

Промена личног имена малолетног детета

Захтев за промену личног имена малолетног детета подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Уз захтев се прилажу следећа документа:
– Извод из матичне књиге рођених за дете (не старији од шест месеци)
-Уверење о држављанству за дете (не старији од шест месеци)
– Извод из матичне књиге венчаних за родитеље (не старији од шест месеци)
– Извод и матине књиге рођених за родитеље (не старији од шест месеци)
– Уверење о држављанству за родитеље (не старији од шест месеци)
– Уверење о пребивалиште за дете
– Уверење о пребивалишту или фотокопија личне карте за родитеље
– Доказ о уплаћеној административној такси

НАПОМЕНЕ:

Неопходно је лично присуство родитеља детета, као и лично присуство детета које је старије од 10 година ради давања сагласности за промену презимена

Такса за промену личног имена малолетног детета

Плаћа се републичка административна такса у износу од 800 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Промена личног имена детета-образац

Потврда о издржавању за употребу у иностранству

Захтев за издавање потврде о издржавању за употребу у иностранству подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Доказ о пребивалишту
• Уверење Доказ о сродству (извод из МКР или МКВ)
• из Катастра непокретности
• Потврда ПИО о укупно исплаћеној пензији за претходну годину, односно да није издржавано лице није корисник пензије
• Потврда Тржишта рада да је издржавано лице незапослено
• Потврда о редовном школовању за децу
• Доказ о уплаћеној административној такси
Плаћа се градска административна такса у износу од 1.299,00 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Потврда о издржавању – образац

Потврда о породичном стању за употребу у иностранству

Захтев за издавање Потврде о породичном стању за употребу у иностранству подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Уз захтев се прилажу следећа документа:
• Доказ о сродству (извод из МКР или МКВ)
• Доказ о пребивалишту
• Уверење из Катастра непокретности
• Уговор о раду са послодавцем
• Потврда Тржишта рада да је издржавано лице незапослено
• Потврда о редовном школовању за децу
• Доказ о уплаћеној административној такси

Плаћа се градска административна такса у износу од 1.299,00 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Потврда о породичном стању-образац

Издавање потврде о животу (издаје се ради регулисања иностраних пензија)

Захтев за издавање потврде о животу подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Потребна документа

– Захтев
– Образац потврде

– Доказ о уплаћеној административној такси

Плаћа се градска административна такса у износу од 1.299,00 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Исправка и допуна података у матичним књигама

Захтев за исправку у матичној књизи рођених, венчаних и умрлих подноси се непосредно сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Образац захтева можете и одштампати, попунити и послати поштом на адресу Секретаријат за општу управу, Одељење за лична стања грађана, 26101 Панчево, Трг краља Петра I број 2-4.

Уз захтев је неопходно приложити:
• Извод из матичне књиге у којој се врши исправка (не старији од шест месеци)
• Извод из матичне књиге на основу кога се врши исправка (не старији од шест месеци)
• доказ о уплаћеној административној такси.

Такса за исправку података у матичним књигама

Плаћа се градска административна такса у изнoсу од 918,00 динарa
ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Исправке података у матичним књигама-образац

Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка

Чланом 92. Закона о ванпарничном поступку прописана је дужност матичара, који је надлежан да изврши упис смрти у матичну књигу умрлих, да достави извод из матичне књиге умрлих оставинском суду у року од 30 дана по извршеном упису. Матичар матичног подручја који је надлежан да изврши упис смрти у матичну књигу умрлих доставља извод из матичне књиге умрлих оставинском суду према месту пребивалишта умрлог.

Склапање брака

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876 или код матичара у месну канцеларију.

Потребно је будући супружници поднесу следећа документа
• извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
• уверење о држављанству (не старији од шест месеци)
• важеће личне карте
• доказ о уплаћеној административној такси
Уколико су будући супружници уписани у матичну књигу рођених и књигу држављана које се воде на територији града Панчева није потребно да поднесу наведене исправе.

Склапање другог брака

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876 или код матичара у месну канцеларију.
Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених са клаузулом о престанку или разводу брака (не старије од шест месеци) или правоснажну пресуду о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих за покојног супружника, уколико је први брак престао смрћу супружника
• уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• важеће личне карте.
• доказ о уплаћеној административној такси
Уколико су будући супружници уписани у матичну књигу рођених и књигу држављана које се воде на територији града Панчева није потребно да поднесу наведене исправе.

Склапање брака, ако су будући супружници малолетна лица

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876 или код матичара у месну канцеларију.
Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци)
• уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• важеће личне карте.
• Решење надлежног суда којим се малолетном лицу даје дозвола за закључење брака
• доказ о уплаћеној административној такси
Уколико су будући супружници уписани у матичну књигу рођених и књигу држављана које се воде на територији града Панчева није потребно да поднесу наведене исправе.

Склапање брака са страним држављанином

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 308-876 код матичара у месну канцеларију.

Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу за страног држављанина (не старији од шест месеци),
• уверење о слободном брачном стању – оригинал са преводом од стране овлашћеног судског тумача
• фотокопија пасоша.
• доказ о уплаћеној административној такси
Уколико су будући супружници уписани у матичну књигу рођених и књигу држављана које се воде на територији града Панчева није потребно да поднесу наведене исправе.

За склапање брака плаћа се градска административна такса, и то за:

– пријаву о склапању брака 124,00 динар
– склапање брака у службеним просторијама ван радног времена 1.000,00 динара
– склапање брака у службеним просторијама нерадним даном 1.704,00 динара
– склапање брака ван службених просторија 8.011,00 динара
– склапање брака уз учешће преводиоца 2.281,00 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Захтев за склапање брака ван службених просторија-образац

Упис у матичну књигу умрлих

Чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем саставу је насељено место где је смрт наступила. Чињеница смрти пријављује се матичару усмено на записник или писмено.
Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео, друга лица с којима је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт.
Чињеницу смрти лица у здравственој установи или у другој установи или организацији дужна је да пријави установа или организација у којој је лице умрло.
Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана смрти, односно од дана налажења леша.
Неопходно је да један од сродника дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 13, телефон: 013/308-809.
Потребно је приложити следећа документа:
• потврду о смрти
• личну карту или пасош умрлог
• извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене у браку

Здравствена установа у којој је дете рођено пријаву рођења детета доставља електронским путем матичару на чијој територији је дете рођено, уколико родитељи у здравственој установи дају сагласности за достављање електронске пријаве рођења детета матичару. Електронска пријава детета коју здравствена установа доставља матичару омогућава да се дете упише у матичну књигу рођених (одреди лично име и држављанство), одреди ЈМБГ, пријави пребивалиште и пријави на здравствено осигурање, без доласка родитеља код матичара. Родитељи добијају SMS поруку да је дете уписано у матичну књигу рођених, а извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству се достављају на кућну адресу родитеља.
Уколико родитељи у здравственој установи не дају сагласност, пријава рођења детета коју издаје здравствена установа у којој је дете рођено доставља се матичару матичног подручја на чијој територији је дете рођено, најкасније у року од 15 дана од дана рођења. У року од 30 дана од дана рођења детета, родитељи детета долазе лично код матичара и одређују име и презиме и држављанство детета. Матичар сачињавања записника о пријави рођења детета, издаје извод из матичне књиге рођених и доставља захтев Полицијској управи Панчево за одређивање јединственог матичног броја грађана. Након добијања јединственог матичног броја грађана, матичар позива родитеље да преузму извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству за дете.
Уколико родитељи у року од 30 дана од дана рођења детета, код надлежног матичара, не одреде лично име детета или се не споразумеју о личном имену детета, упис личног имена детета извршиће се на основу решења надлежног органа старатељства (Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево).
Неопходно је да један од родитеља дође лично код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене ван брака

Неопходно је да оба родитеља дођу личко код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана рођења.
Пред матичарем отац детета потписује Записник о признању очинства и одређивању личног имена детета, а мајка даје сагласност на признање.

За упис детета у матичну књигу рођених се не плаћа такса.

Склапање брака преко пуномоћника

Захтев за закључење брака преко пуномоћника подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа
– Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике

– Уверење о држављанству за будуће супружнике

– Копије личне карте за будуће супружнике

– Копија личне карте за пуномоћника
– Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код јавног бележника са изјавом о будућем презимену. Пуномоћје важи 90 дана од дана оверавања

– Доказ о спречености личног присуства будућег супружника
– Доказ о уплаћеној административној такси.

Плаћа се републичка административна такса у износу од 800 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Враћање презимена после склапање брака

Странка која је променила презиме приликом склапања брака може у року од 60 дана од дана престанка брака матичару на Записник да да изјаву о враћање на презиме које је имала пре склапања брака.

Захтев за састављање записника о примени презимена после престанка брака подноси се у

Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920

Потребна документа:

– Важећа лична карта

-Фотокопија пресуде о разводу брака

– Доказ о уплаћеној административној такси

Плаћа се републичка административна такса у износу од 320 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

По истеку рока од 60 дана од дана престанка брака, странка може да поднесе захтев за промену личног имена, о чему се доноси решење у управном поступку.

Упис личног имена на језику и писму националних мањина у матичне књиге

Захтев за упис личног имена на језику и писму националних мањина подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа
– Уверење о држављанству

– Извод из МКР

– Извод из МКВ

– Изјава о називу личног имена на језику и писму националне мањине

– Фотокопија личне карте

Доказ о уплаћеној административној такси
Лично име детета, родитеља, супружника и умрлог уписује се на српском језику, ћириличким писмом, а припадници националне мањине имају право на упис личног имена према језику и правопису припадника националне мањине, што не искључује паралелан упис личног имена и на српском језику, ћириличким писмом.

Плаћа се градска административна такса у изнoсу од 480,00 динарa
ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Увид у матичне књиге

Захтев за увид у матичне књиге подноси се у Градском услужном центру,

услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920

Потребна документа

– Писани захтев за увид у матичне књиге и списе

Разлози за увид у матичне књиге и списе

Накнадни упис, брисање и промена податка о нацоналнј припадности

Захтев за накнадни упис, брисање и промену податка о националности у матичној књизи рођених подноси се у Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920

Потебна документа

-Захтев

-Копија личне карте

Странка даје изјаву о националној припадности на Записник о накнадном упису, брисању или промени пред матичарем који води мaтичну књигу рoђeних.

Плаћа се републичка административна такса у износу од 320 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

УМАЊЕЊЕ И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Републичка административним такса не плаћа се за:

– повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;
– право на рефундацију ПДВ за куповину првог стана
– пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;
– остваривање права из обавезног социјалног осигурања,
– социјалну заштиту,
– остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
– упис у установе предшколског, школског васпитања и образовања и образовања студената,
– стручно усавршавање, односно преквалификацију;
– регулисање војне обавезе;
– списе и радње у поступку за сахрањивање;
– заснивање радног односа и остваривање права по том основу;
– састављање, односно исправљање бирачких спискова
– потребе реституције

Чланом 103. Закона o oпштем управном поступку прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, а ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Странка у складу са Законом о заштити података о личности потписује изјаву којом даје сагласност да запослени који води управни поступак може за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно да ће  да ће сама за потребе поступка прибавити податке у одређеном року.

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
I. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Орган надлежан за спровођење – Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Информације о остваривању права на финансијску подршку породици са децом могу се добити на следеће телефоне:

Разуменка Словић тел.број 308-872 канцеларија број 207

Кристиана Станојчић 308-871 или 308-743 канцеларија 203

Ана Бајза тел.број 308-869 канцеларија број 22

Весна Бабић тел.број 308-847 канцеларија број 20

Жељка Недић тел.број 308–802, канцеларија 21

1) Информације о поступку за признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 207 код Разуменке Словић или на број телефона 013/ 308-872.

Правни основ за остваривање права су: Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС” бр. 113/17 и 50/2018), Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 15/14, 13/17-УС и 113/17) и Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета („Сл. Гласник РС”, бр. 56/2018)

За остваривање права потребно је:

захтев за признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
извештај о почетку прве привремене спречености за рад (мајке) ради коришћења одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће – дознака (уколико је коришћено ово право),
извештај о привременој спречености за рад (мајке) у време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
фотокопија текућег рачуна мајке.
Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Накнаду зараде односно плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују запослени код правних и физичких лица

Рок за подношење захтева је годину дана од дана отварања лекарских дознака за породиљско боловање за запослене, односно годину дана од дана рођења детета за лица која самостално обављају делатност.

Рок за доношење решења је 30 дана од дана подношења захтева.

Рок за подношење жалбе је 15 дана од дана пријема решења. Жалба се подноси Покрајинском Секретаријату за социјалну политику демографију и равноправност полова Нови Сад. Рок за одлучивање по жалби је 60 дана

Обрасци захтева се могу преузети овде и у Услужном центру Градске управе града Панчева:

Захтев породиљско и нега НЗ-ПОНД

Захтев посебна нега детета – НЗ-ПНД

2) Информације о поступку за признавање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета

Захтев ради признавања права може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 207 код Разуменке Словић или на број телефона 013/ 308-872.

Правни основ за остваривање права је Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС” бр. 113/17 и 50/2018), Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 15/14, 13/17-УС и 113/17) и Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета („Сл. Гласник РС”, бр. 56/2018)

За признавање права потребно је:

захтев за признавање права
извод рођених за дете орган прибавља по службеној дужности
фотокопија текућег рачуна
потврда о основици на коју су плаћени доприноси за последњих 18 месеци од дана рођења детета, за лица кој самостално обављају делатност
потврда о основици на коју су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осугурање за последња 24. месеца који претходе месецу рођења детета за лица која су пољопривредни осигураници.
Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Право на остале накнаде могу остварити породиље и то:

– по основу самосталног обављања делатности,

– као носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља делатност

– по основу уговора о обављању привремених и повремених послова ,

– по основу уговора о делу,

– по основу ауторског уговора

– по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа.

Рок за подношење захтева је годину дана од дана рођења детета.

Рок за доношење решења је 30 дана од дана пријема захтева.

Рок за подношење жалбе је 15 дана од дана пријема решења. Жалба се подноси Покрајинском Секретаријату за социјалну политику демографију и равноправност полова Нови Сад. Рок за одлучивање по жалби је 60 дана од дана подношења жалбе.

Обрасци захтева се могу преузети овде и у Услужном центру Градске управе града Панчева:

Захтев остале накнаде по основу рођења и неге ОН-РНД

Захтев остале накнаде по основу посебне неге детета ОН-ПНД

3) Информације о поступку за признавање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада

Правни основ за стицање права је Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС” бр. 113/17 и 50/2018), Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 15/14, 13/17-УС и 113/17) и Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета („Сл. Гласник РС”, бр. 56/2018)

Родитељ, односно усвојитељ, хранитељ или старатељ детета млађег од пет година, коме је неопходна посебна нега због сметњи у развоју и инвалидитета, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом осигурању, има право да одсуствује са рада или да ради са половином од пуног радног времена ради посебне неге детета.

Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета подноси се према месту пребивалишта подносиоца захтева. Захтев се може поднети 45 дана пре истека одсуства са рада ради неге детета.

Првостепена комисија обавља вештачење здравственог стања детета на основу непосредног прегледа детета, медицинске документације и других доказа.

По спроведеном вештачењу, Првостепена комисија даје мишљење, које доставља Градској управи, а која мишљење Првостепене комисије доставља подносиоцу захтева и његовом послодавцу.

Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета може да се подносе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити на телефон 013/308-743 или у канцелраији 203 код Кристиане Станојчић, као и на број телефона 308-872 или у канцелрији 207 код Разуменке Словић.

Потребна документација за остваривање права

1. Подноси странка како би изашла на Првостепену комисију за вештачење здравственог стања детета:

Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета,
медицинска документација за дете.
2. Подноси странка након изласка на Првостепену комисију за вештачење здравственог стања детета уколико је комисија одобрила одсуство са рада ради посебне неге детета:

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета
решење о признавању права на посебну негу (послодавац)
потврда Центра за социјални рад да дете није корисник туђе неге и помоћи
фотокопија текућег рачуна мајке.
Обрасци захтева се могу преузети овде и у Услужном центру Градске управе града Панчева:

Захтев за вештачење здравственог стања детета

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета

4) Информације о поступку за признавање права на родитељски додатак које се остварује из средстава Републике Србије

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Правни основ за стицање права је Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС” бр. 113/17 и 50/2018), Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/2018-аутентично тумачење) и Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са даецом (“Сл. гласник РС” бр.58/18)

Право на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете које се остварује из средстава Републике Србије остварује мајка под условом да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији, ако непосредно брине о детету за које је поднела захтев, мајка чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање, и мајка која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Право на родитељски додатак може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално насељеног странца, под условом да је дете рођено на територији Републике Србије. Уз захтев се подноси и уверење надлежне службе из земље чији је мајка држављанин, о испуњености услова, који се односе на то да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање, и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Право на родитељски додатак може остварити и отац детета, уколико је мајка детета страни држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.

Родитељски додатак не може се остварити, ако новорођено дете мајке за које се подноси захтев и њена деца претходног реда рођења, нису вакцинисана у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије. Чињеница да је дете вакцинисано у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије утврђује се на основу изјаве подносиоца захтева и проверава се једном годишње на основу података садржаних у евиденцији о имунизацији.

Услови за остваривање права на родитељски додатак утврђује се у односу на дан подношења захтева.

Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка, односно отац детета одмах након рођења у здравственој установи у којој је дете рођено, или директно надлежном органу сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева, најкасније до навршених годину дана живота детета.

Рок за доношење решења, рачунајући од дана подношења захтева је 60 дана, односно примењују се одредбе Закона о општем управном поступку.

Против решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за социјалну политику, дeмографију и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје овом органу непосредно писмено или усмено на записник или препоручено, поштом шаље на адресу Трг Краља Петра I бр. 2-4. Рок за доношење одлуке по жалби је 60 дана.

Све информације за остваривање права могу се добити телефон 013/308-743 или у канцеларији 203 код Кристиане Станојчић.

Потребна документација за остваривање права, када захтев подноси мајка:

1. Када захтев подноси мајка:

захтев за признавање права (подноси се у року од годину дана од дана рођења детета)
фотокопија личне карте мајке
Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево (ул. Филипа Вишњића бр. 16) да мајка није лишена родитељског права и да се брине о детету
Прибавља орган по службеној дужности:

извод из матичне књиге рођених за сву децу
пријава пребивалишта за сву децу
2. Када је мајка страни држављанин, па захтев подноси отац:

захтев за признавање права (подноси се у року од годину дана од дана рођења детета)
фотокопија личне карте оца
Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево (ул. Филипа Вишњића бр. 16) да отац није лишен родитељског права и да се брине о детету
доказ да је мајка страни држављанин
доказ да мајка има статус стлно насељеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије
доказ о постојању брачне односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета
уверење органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе уобичајеног боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвoјeње, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења
доказ да у земљи уобичајеног боравишта, чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.
Наведени документи морају бити издати у складу са правилима утврђеним за признавање страних јавних исправа-преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом („APOSTILLE“)
Прибавља орган по службеној дужности:

извод из матичне књиге рођених за сву децу
пријава пребивалишта за сву децу
Обрасци захтева се могу преузети овде и у Услужном центру Градске управе града Панчева:

Захтев за остваривње права на родитељски додатак мајке Образац РД-1

Захтев за остваривње права на родитељски додатак оца Образац РД-2

5) Информације о поступку за признавање права на матерински додатак за наезапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине)

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

Право на матерински додатак за наезапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине) имају све мајке које су незапослене а родиле су треће или четврто дете имају право на матерински додатак из средстава АП Војводине ( 15.000 месечно, две године ).

Рок за подношење захтева је шест месеци од рођења детета.

Право се остварује на основу Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за треће или четврто дете (,,Службени лист АПВ“, број:60/18),члана 16. став 2. и 24.став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (,,Службени лист АП Војводине“, број: 37/14,54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17)

Услови који морају да се испуне да би се остварило право:

Мајка трећег или четвртог детета мора бити држављанин Р.Србије
мајка има место пребивалишта на територији АП Војводине у трајању од најмање годину дана непрекидно од дана рођења трећег,односно четвртог детета
на основу извода из МКР за сву децу
да се мајка непосредно брине о новорођеном трећем или четвртом детету, да њена деца предходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење као и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу предходног реда рођења
да се мајка налази на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана до рођења детета као и од дана рођења детета до дана подношења захтева
Рок за доношења решења је 30 дана

Рок за подношење жалбе пише у решењу послато странци. По жалбама на првостепено решење општинске, односно градске управе у другом степену решава покрајински орган управе надлежан за послове демографије.

За признавање права од доументације је потребно:

Очитана или фотокопирана лична карта
уверење о држављанству
уверење надлежног органа МУП-а о пребивалишту (на територији АПВ најмање годину дана од дана рођења детета – непрекидно)
изводе из МКР за сву децу
уверење центра за социјални рад да се мајка непосредно брине о свој деци, односно да деца нису дата у хранитељску породицу, или на усвојење, као и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења
потврда да је мајка евидентирана на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана до дана рођења детета као и од дана рођења детета до дана подношења захтева – непрекидно
фотокопија валидног текућег рачуна мајке
Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву  прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева

Захтев за матерински додатак за треће и четврто дете незапосленим мајкама из средстава АПВ

6) Информације о поступку за признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

Право на признавање права има мајка за прворођено дете, под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева. У случају да је мајка преминула, или напустила дете, или је из објективних разлога спречена да се стара о детету, право остварује отац детета.

Рок за подношење захтева је најкасније до навршене прве године детета.

Право на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева остварује се на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева („ Сл. Лист града Панчева“ број 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 и 34/18).

Рок за доношење потврде је одмах по пријему захтева. На поступак и одлуку нема жалбе /приговора.

Када захтев подноси мајка, од документације је потребно:

захтев за признавање права
извод из матичне књиге рођених за прво дете – фотокопија
доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана)
фотокопија легитимације за мајку која има статус избеглог, прогнаног или пвривремено расељеног лица
Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву  прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Захтев за остваривање прана на једнократну помоћ за прво дете

7) Информације о поступку за признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама, када захтев подноси мајка

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

Право на признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама има мајка, без обзира на редослед рођења детета, под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева и да је незапослена. Право може остварити и отац детета у случају да је мајка преминула, или напустила дете, или је из објективних разлога спречена да се стара о детету, уколико има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева и ако је незапослен

Рок за подношење захтева је најкасније до навршене прве године живота детета

Право се остварује на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева („Сл. Лист града Панчева“ број 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 и 34/18).

Рок за доношење потврде је одмах по пријему захтева. На поступак и одлуку нема жалбе /приговора.

За признавање права потребно је:

захтев за признавање права (захтев за остваривање права за незапослене породиље)
извод из матичне књиге рођених за дете – фотокопија
доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана)
фотокопија легитимације за мајку која има статус избеглог, прогнаног или пвривремено расељеног лица
доказ о незапослености мајке
Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву  прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

захтев за остваривање права за незапослене породиље

8) Информације о поступку за признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки, када захтев подноси мајка

Захтев ради признавања права може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

Право на признавање права на једнократну помоћ мајкама за рођење тројки или четворки има мјајка која је у једном порођају родила три, односно четири детета, под условом да има пребивалиште, односно боравиштена територији града Панчева

Право се признаје на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 и 34/18)

Захтев се подноси најкасније до навршене прве године живота деце.

На решење нема право жалбе

За признавање права потребно је:

захтев за признавање права (подноси се у слободној форми)
извод из матичне књиге рођених за децу – фотокопија
доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана)
фотокопија легитимације за мајку која има статус избеглог, прогнаног или пвривремено расељеног лица
Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву  прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Породице са тројкама остварују право на једнократну новчану помоћ сваке календарске године до навршене 18 године детета, као и једнократну помоћ за набавку уџбеника и школског прибора сваке календарске године за децу узраста од 5,5 година до завршетка средњег образовања, односно 18 година.

9) Информације о поступку за остваривање права на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

Право на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче има родитељ без обзира на редослед рођења детета, под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева

Захтев се подноси најкасније до навршених 6 месеци живота детета.

Право на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче остварује се на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева „ Сл. лист града Панчева“ број 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 и 34/18.

Потврда се ради одмах по подношењу захтева

Нема право жалбе на одлуку по остваривању овог права.

За признавање права потребно је:

Захтев Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева о остваривању права на беби пакет
извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија)
фотокопију личне карте, односно избегличке или легитимације расељеног лица
Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву  прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Захтев – пакет за новорођенче

10) Информације о поступку за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине Јужнобанатског управног округа, а према којима Јавно комунално предузеће за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево нема редовне дневне линије

Захтев ради признавања права може да се преузме и подносе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић на број телефона 013/ 308-802 или Драгане Дачић у канцеларији 203 на другом спрату на број телефона 308-871.

Право на регресирање трошкова превоза имају ученици који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине Јужнобанатског управног округа, а према којима ЈКП АТП нема редовне дневне линије.

Рок за подношење захтева је на почетку нове школске године и другог полугодишта

Право се остварује на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева („Сл. Лист града Панчева“ број 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 и 34/18)

Услови који се морају оствариути да би се стекло право је редовно похађање средње школе на територији другог града/општине Јужнобанатског управног округа, а према којима ЈКП АТП нема редовне дневне линије.

По подношењу захтева право се утврђује потврдом

Нема право жалбе.

За признавање права од документације је потребно:

захтев ученика/родитеља, односно другог законског заступника
извод из МКР за ученика
фотокопије личне карте ученика/родитеља односно другог законског заступника и следећих доказа
потврда средње школе о упису и похађању наставе ученика
потврда аутобуског превозника о висини месечне ученичке карте
Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву  прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Захтев за регрес превоза ученика

11) Остваривање права на дечји додатак

Правни основ – Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл.гласник РС” бр. 113/17 и 50/18), Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“ број 58/18) и Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/18).

Дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављанин Републике Србије и има пребивалиште у Републици Србији или страни држављанин који има статус стално настањеног странца у Републици Србији за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева.

Право на дечији додатак подносилац захтева може остварити и за дете вишег реда рођења од четвртог, уколико због старосне границе за неко од прво четворо деце по реду рођења више не може остварити право.

Право на дечији додатак има и старатељ детета. Старатељ детета може остварити право на дечији додатак за највише четворо сопствене деце у породици и за свако дете без родитељског старања о коме непосредно брине.

Дечији додатак припада детету ако има својство ученика основне школе, односно својство редовног ученика средње школе до завршетка средњошколског образовања, а најдуже до навршених 20 година живота.

Дечији додатак припада и детету које из оправданих разлога не започне школовање у основној или средњој школи, односно које започне школовање касније или прекине школовање у својству редовног ученика у средњој школи, и то за све време трајања спречености, до завршетка средњошколског образовања а најдуже до 21 године живота.

Дечији додатак припада за дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом за које је донето мишљење интерресорне комисије, која је образована у складу са прописима из области просвете све док је обухваћено васпитно образовним програмом и програмом оспособљавања за рад, а за дете над којим је продужено родитељско право најдуже до 26 година.

Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход, умањен за порезе и доприносе, по члану породице остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази утврђени цензус.

Право на дечији додатак без поновног достављања доказа о материјалном стању породице остварује корисник новчане социјалне помоћи чија деца редовно похађају школу, а независно од материјалних услова породице корисник чије дете остварује додатак за помоћ и негу другог лица.

Номиналне износе и начин усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак прописује Влада на предлог министра надлежног за социјална питања.

Не постоји рок за подношење захтева за дечји додатак

Услови за остварење права на дечији додатак:

1) ако укупан месечни приход, умањен за порезе и доприносе, по члану породице остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази утврђени цензус, а укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години не прелази износ од 3% просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној години или је остварен од земљишта до 500 метара квадратних на коме је подигнута стамбена зграда;

2) ако укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години не прелази износ од 7% просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној години, а породица не остварује друге приходе.

Изузетно од става 1. овог члана право на дечији додатак без поновног достављања доказа о материјалном стању породице остварује корисник новчане социјалне помоћи чија деца редовно похађају школу, а независно од материјалних услова породице корисник чије дете остварује додатак за помоћ и негу другог лица.

Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход породице, остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, по члану породице не прелази цензус од 9.134,69 динара. (члан 30.)

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)–3) Закона о финансијској подршци породици са децом цензус се увећан за 30% износи 11.875,10 динара.

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4)–7) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја, цензус је увећан за 20% износи 10.961,63 динара.

Цензуси за остваривање права на дечији додатак усклађују се 1. јануара и 1. јула, почев од 2019. године, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, а њихове номиналне износе утврђује решењем министар надлежан за социјална питања.

Дечији додатак за дете за које је остварено право износи 3.044,90 динара.

Дечији додатак за дете за које је остварено право, за једнородитељске породице и старатеље, увећан за 30% износи 3.958,37 динара.

Дечији додатак за дете за које је остварено право, за родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом, за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, и за дете које остварује додатак за помоћ и негу другог лица, а које не користи услуге смештаја, увећан за 50% износи 4.567,35 динара.

Дечији додатак за дете које испуњава услове за увећање по више основа, а највише до 80%, износи 5.480,82 динара.

Износи дечијег додатка из ст. 1–4. овог члана усклађују се 1. јануара и 1. јула, почев од 2019. године, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци, а њихове номиналне износе утврђује решењем министар надлежан за социјална питања.

Поступак по жалби

У року од 15 дана од дана пријема решења странка може изјавити жалбу, на адресу органа Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова , 21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16.

Жалба се предаје овом органу непосредно писмено или усмено на записник или препоручено, поштом шаље на адресу Трг Краља Петра I 2-4 Панчево

Потребна документацуја за остваривање права на дечји додатак, када се захтев подноси први пут

Захтев за дечији додатак
фотокопију личне карте за одрасле чланове заједничког домаћинства, а за децу пријаву пребивалишта
извод из матичне књиге рођених за сву децу
доказ о незапослености (потврда од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево)
потврду о укупним примањима у три месеца које претходе месецу подношења захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе (Потврда послодавца, Пореске управе, Фонда ПИО)
фотокопију оверене здравствене књижице за подносиоца и брачног друга
потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинства (потврда из Катастра)
доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора (уговор о куповини непокретности, решење о порезу на имовину физичких лица, уговор о коришћењу стана)
потврду о редовном школовању за децу од 6-20 година старости
потврада Пореске управе о приходима по било ком основу
У случају доказивања појединих статуса, потребно је:

потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање
мишљење Интерресорне комисије града Панчева
акт о продужењу родитељског права
докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (умрлица за другог родитеља, правоснажна пресуда о разводу брака, решење Центра за социјални рад, извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе)
доказ о старатељству (акт надлежног органа старатељства)
Решење, акт о признавању права на туђу негу и помоћ
Корисници дечијег додатка који треба да обнове захтев потребно је да најраније 30 дана пре истека предходног решења прибаве :

фотокопију личне карте пунолетних чланова породице
приходе у три месеца која претходе месецу подношења захтева
потврду од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево-за незапослене
школске потврде за децу, уколико нису достављене
последње решење о дечјем додатку
Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

Прибавља орган по захтеву странке, а на основу потписане изјаве:

Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици
Доказе о пребивалишту за све чланове заједничког домаћинства
Доказе о поседовању односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора о којима се води службена евиденција
Потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинств
Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Захтев и неопходна документација за остваривање права на дечији додатак се може поднети лично сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 у Услужном центру Градске управе града Панчева, на шалтеру број 18.

Све информације за остваривање права могу се добити на телефон:

Бабић Весна 013/308-847

Бајза Ана 013/308-798

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева

 

Захтев за дечији додатак

II. ИНФОРМАЦИЈЕ ПОСТУПЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЛИЧНУ, ЦИВИЛНУ И ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ

Орган надлежан за спровођење поступака – Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања.

Информације се могу добити:

Виолета Текијашки тел.број 308-740 канцеларија број 207

Јованка Марковић тел.број 308-740 канцеларија број 207

Лица које имају право на услугу су 441 корисник од чега је 430 корисника у области заштите бораца, војних инвалида и чланова њихових породица и 11 корисника права у области заштите цивилних инвалида рата

Остваривање права из области борачко-инвалидске заштите ослобођено је плаћања такси.

Права која се стичу по закону по основу ране,повреде или озледе не застаревају. Захтев за признавање својства ратног војног инвалида по основу оштећења организма насталог услед болести задобијене под одређеним околностима,прописаних законом,поднесен по истеку пет година од престанка тих околности које су довеле до настанка,не узима се у поступак.

Право се остварује на основу

– Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (“Службени лист СРЈ”,број 24/98,29/98–испр. и 25/00 – одлука СУС; “Службени гласник РС”,број 101/05 – др.закон,111/09 – др.закон и 50/18); Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета (“Службени лист СРЈ”,број 37/98 и “Службени лист СЦГ”,број 1/03 – Уставна повеља); Правилника о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степен додатка за негу и помоћ (“Службени лист СРЈ”,број 37/98 и “Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља); Правилника о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак и разврставању теих оштећења у степене (“Службени лист СРЈ”, број 37/98 и “Службени лист СЦГ”, број 1/03 – Уставна повеља); Правилника о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на путничко моторно возило и врсти моторног возила (“Службени лист СРЈ”,број 37/98 и “Службени лист СЦГ”,број 1/03 – Уставна повеља); Правилника о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (“Службени лист СРЈ”,број 37/98); Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу (“Службени лист СРЈ”,број 37/98 и “Службени лист СЦГ”,број 1/03 – Уставна повеља); Правилника о борачком додатку (“Службени лист СРЈ”,број 37/98 и “Службени лист СЦГ”,број 1/03 – Уставна повеља) ); Правилника о медицинским индикацијама за ортопедска и друга помагала војних инвалид (“Службени лист СРЈ”,број 37/98 и “Службени лист СЦГ”,број 1/03 – Уставна повеља); Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица (“Службени лист СРС”,број 54/89 и “Службени гласник РС”,137/04,69/12 – одлука УС и 50/18); Закона о правима цивилних инвалида рата (“Службени гласник РС”, број 52/96); Закона о правима бораца и војних инвалида (“Службени лист АПВ”,број 19/85;22/85;31/86;32/88; 15/89;1/90 и 37/90); Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до Х групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године (“Службени гласник РС “, број 42/06)

1) За остваривање права на личну инвалиднину, потребно је:

 • захтев, који се подноси према месту пребивалишта
 • уверење Војне поште о времену проведеном у војсци о околоностима и начину рањавања и оболења
 • уверење МУП-а о околностима и начину рањавања
 • медицинска документација о лечењу
 • уверење о држављанству
 • доказ о пребивалишту или избегличком статусу, односно статусу расељеног лица

Уз поменуто право, ова лица такође могу да остваре и следећа права на борачки додатак,месечно новчано примање,месечно новчано примање по основу самохраности, увећање месечног новчаног примања по основу везаности за постељу, односно додатак за негу, ортопедска и друга помагала,путничко моторно возило, на бесплатну и повлашћену вожњу,на негу и помоћ,на ортопедски додатак, остваривање надокнаде за време незапослености ратног инвалида од I-IV групе инвалидитета

2) За остваривање права на цивилну инвалиднину, потребно је:

 • захтев
 • уверење о околностима рањавања
 • медицинска документације о лечењу (повреде или озледе)
 • уверење о држављанству
 • доказ о пребивалишту или избегличком статусу , односно статусу расељеног лица

Уз поменуто право,ова лица могу да остваре и права на додатак за негу и помоћ од стране другог лица,месечно новчано примање, надокнаду за исхрану и смештај за време боравка у другом месту.

3) За остваривање права на породичну инвалиднину, потребно је:

 • захтев, који се подноси према месту пребивалишта
 • доказ о сродству са лицем од кога се изводи право
 • доказ о пребивалиштву или избегличком статусу, односно статусу расељеног лица
 • уверење о држављанству
 • уверење Војне поште да је лице погинуло или нестало под околностима предвиђеним законом

Уз поменуто право,ова лица такође могу да остваре и право на месечно новчано примање и увећано месечно новчано примање,помоћ у случају смрти војног инвалида,надокнаду погребних трошкова

Право на породичну инвалиднину могу да остваре брачни друг, деца и родитељи!

Рок за доношење решења је месец дана од дана подношења захтева

Решење којим се утврђује војни инвалидитет, право на личну, породичну и увећану породичну инвалиднину, додатак за негу и помоћ, ортопедски додатак, накнада за време незапослености, право на путничко моторно возило,право на здравствену заштиту и друга права везана за остваривање права на здравствену заштиту, донесено у првом степену, подлеже ревизији. Ревизију врши надлежни орган (Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова) који у другом степену решава о правима по овом закону у року од 3 месеца од дана када је запримљен предмет. Ако је против решења донесеног у првом степену изјављена жалба, о ревизији и жалби решва се истим решењем. Жалба одлаже извршење решења (осим решења којим је признато право на здравствену заштиту и друга права у вези са остваривањем права на здравствену заштиту). Ако против решења није изјављена жалба, орган који је донео поменуто решење доставиће га, заједно са списима предмета органу надлежном за вршење ревизије, у року од 8 дана од дана истека рока за жалбу. Орган надлежан за вршење ревизије извршиће ревизију решења кад утврди да првостепени орган није у законском року доставио решење на ревизију.

Против решења донесеног по жалби, као и против решења донесеног у вршењу ревизије може се водити управни спор (осим протибв решења донесеног у поступку ревизије,којим је решење првостепеног органа поништено или укинуто и враћено на поновни поступак).

1) Информације о поступку за остваривање права на личну инвалиднину

Захтев ради оставривања права може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

За остваривање права од документације потребно је:

 • захтев, који се подноси према месту пребивалишта
 • уверење Војне поште о времену проведеном у војсци о околоностима и начину рањавања и оболења
 • уверење МУП-а о околностима и начину рањавања
 • медицинска документација о лечењу
 • уверење о држављанству
 • доказ о пребивалишту или избегличком статусу, односно статусу расељеног лица.

Уз поменуто право, ова лица такође могу да остваре и следећа права на: борачки додатак, месечно новчано примање, месечно новчано примање по основу самохраности,увећање месечног новчаног примања по основу везаности за постељу,односно додатак за негу,ортопедска и друга помагала, путничко моторно возило,на бесплатну и повлашћену вожњу,на негу и помоћ, на ортопедски додатак, остваривање надокнаде за време незапослености ратног инвалида од I-IV групе инвалидитета.

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

2) Информације о поступку за остваривање права на цивилну инвалиднину

Захтев ради остваривања права може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

За остваривање права од документације потребно је:

 • захтев (захтев се подноси у слободној форми)
 • уверење о околностима рањавања
 • медицинска документације о лечењу (повреде или озледе)
 • уверење о држављанству
 • доказ о пребивалишту или избегличком статусу, односно статусу расељеног лица.

Уз поменуто право,ова лица могу да остваре и права на додатак за негу и помоћ од стране другог лица, месечно новчано примање, надокнаду за исхрану и смештај за време боравка у другом месту.

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

3) Информације о поступку за остваривање права на породичну инвалиднину

Захтев ради остваривања права може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

За остваривање права од документације потребно је:

 • захтев, који се подноси према месту пребивалишта (захтев се подноси у слоодној форми)
 • доказ о сродству са лицем од кога се изводи право
 • доказ о пребивалиштву или избегличком статусу, односно статусу расељеног лица
 • уверење о држављанству
 • уверење Војне поште да је лице погинуло или нестало под околностима предвиђеним законом.

Уз поменуто право, ова лица такође могу да остваре и право на месечно новчано примање и увећано месечно новчано примање, помоћ у случају смрти војног инвалида, надокнаду погребних трошкова.

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Право на породичну инвалиднину могу да остваре брачни друг, деца и родитељи!

III. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПЦИМА ЗА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Орган надлежан за спровођење поступака – Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања – Повереништво за избеглице

Све информације о поступцима остваривања права могу се добити:

Зоран Граовац тел.број 308-818 канцеларија број 19

Ирена Томашевић тел.број 308-818 канцеларија број 19

Статус избеглог и прогнаног лица се више не признаје.

1) Информације о поступку пријаве и регистровања интерно расељених лица са КиМ

Захтев ради регистровања интерно расељених лица са КиМ може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 у Повереништву за избеглице Градске управе. Захтев се подноси на обрасцу

а) Регистрација интерно расељених лица – породични образац и

б) Регистрација интерно расељених лица – индивидуални образац

Право на регистрацију имају лица која су услед безбедносне ситуације напустила пребивалиште на КиМ, и држављани су Републике Србије. Није прецизиран рок за подношење захтева. Право се остварује на основу Закона о избеглицама (″Службени гласник РС” број 18/92; “Службени лист СРЈ” број 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС” број 30/10). Регистровање интерно расељених лица врши Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије у року од 60 дана. По извршеној регистрацији врши се увођење интерно расељених лица у евиденцију Повереништва за избеглице и пријава боравишта у ПУ.

За пријаву интерно расељених лица са КиМ у ПУ потребно је :

 • изјава станодавца оверена код јавног бележника
 • копија власничког листа станодавца
 • копија личне карте подносиоца захтева

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

2) Информације о поступку за промену места боравка избеглог и прогнаног лица

Захтев ради промене места боравка може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева. Захтев се подноси на обрасцу Повереништва за избеглице.

Захтев за промену места боравишта могу поднети избегла и интерно расељена лица у року од 8 дана од дана одјаве из места претходног боравишта. Право се остварује на основу Закона о избеглицама ″Службени гласник РС” број 18/92; “Службени лист СРЈ” број 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС” број 30/10) и Правилника о евиденцији избеглица (“Службени гласник РС” број 23/92);

За промену места боравка од докумнетације потребно је:

 • изјава становдавца оверена у месту у које се пресељава
 • копија власничког листа станодавца
 • сагласност повереника за избеглице из места где се пресељава и одјава повереника за избеглице из места одакле се пресељава

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Образац захтева можете преузету овде

Општи захтев

3) Информације о поступку за прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства

Захтев ради прекида статуса избеглог и прогнаног лица права може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева. Захтев се подноси на обрасцу Повереништва за избеглице, а подносе га лица која су у активном избегличком статусу. Захтев се подноси након добијања Решења о прихвату у држављанство Републике Србије, рок није прецизиран. Право се остварује на основу ″Службени гласник РС” број 18/92; “Службени лист СРЈ” број 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС” број 30/10). Рок за доношење решења је 60 дана. Жалба се поноси Комесаријату за избеглице и миграције у року од 15 дана од дана пријема решења.

За прекид статуса од документације потребно је:

 • решење о признавању статуса избеглог или прогнаног лица
 • копија решења о пријему у држављанство Републике Србије
 • уверење о упису у књигу држављана Републике Србије
 • потврда о ревизији статуса
 • копија избегличке легитимације.

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Образац захтева можете преузети овде

захтев за прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства

захтев за брисање из евиденције расељеног лица

4) За смештај социјално угрожених избеглих и интерно расељених лица у социјалне установе надлежан је Центар за социјални рад «Солидарност» Панчево, ул. Филипа Вишњића бр. 16 и Комесаријат за избеглице из Београда, ул. Народних хероја 4.

IV. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРВАЊЕ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТА И УЧЕНИКА

Орган надлежан за спровођење – Градска управа града Панчева- Интерресорна комисија града Панчева.

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Право на услугу имају деца, ученици и одрасли који се образују у складу са Законом о образовању одраслих.

Нема рока за подношење захтева.

Да би се могао покренути поступак процене, потребно је да овлашћено лице поднесе захтев (законски заступник/родитељ)

Рок за доношење решења је 40 дана рачунајући од дана подношења захтева.

На мишљење се може поднети приговор у року од 15 дана, од дана потписивања и преузимања мишљења

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 203, или на број телефона 013/308-753, или путем имејла:

ivana.ivanic@pancevo.rs,

kristijana.stanojcic@pancevo.rs

Интерресорна комисија града Панчева је надлежна за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету, ученику и одраслом, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику и одраслом, Правилником о раду Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију града Панчева и другим прописима.

Поступак процене може покренути родитељ подношењем захтва на прописаном Обрасцу број 1, који се предаје у Услужном центру Градске управе. Такође, поступак процене може покренути образовна установа уз сагласност родитеља, на прописаном Обрасцу број 1.

Комисија има четри члана и сваки члан има свог заменика. Седиште Комисије: Дом здравља Панчево, Диспанзер, Стоматологија за одрасле, 2. спрат, адреса: Милоша Обреновића 2-4

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Образац број 1 – ИРК

V. ИНФОРМАЦИЈЕ ПОСТУПКУ ЗА ОСТАВРИВАЊЕ ПРАВА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО, ИНВАЛИДСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦИМА КОЈА СУ СТЕКЛА СТАТУС ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Орган надлежан за спровођење – Градска управа града Панчева – Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Информације се могу добити:

Невенка Кљајић, тел.број 308-906 канцеларија број 204.

За остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, потребно је:

уверење надлежног репрезетативног удружења у култури о чињеницама уписаним у евиденцију
фотокопију личне карте са назнаком пребивалишта и радне књижице
потврду Пореске управе Филијала Панчево о пријави укупног прихода
потврду Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево, о катастарским приходима на непокретностима
оверену изјаву о броју чланова заједничког породичног домаћинства.
Докази не могу бити старији од шест месеци.

Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осуигурање има ју лица која испуњавају следеће услове:

имају својство лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са законом
има пребивалиште на територији града Панчева
није остварио укупан приход у предходној години, који прелази износ просечне годишње бруто зараде на нивоу града Панчева
не поседује непокретну имовину (ни члан заједничког домаћинства -супружник, ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељ или усвојилац и друга лица која живе у заједничком домаћинству ), осим – куће где станује.
Рок за подношење пријаве је 31.12. текуће године за наредну годину

Право на уплату доприноса на лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе , ради остваривања права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање стиче се на основу Закона о култури (“Службени гласник Републике Србије” број 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), Одлуке о уплати доприноса за пензијско, инвалидсо и здравствено осигурање лицима које су стекле статус лица које самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (“Службени лист града Панчева” број 38/12 и 21/13)

По добијању решења лице има право жалбе Градском већу града Панчева у року од 15 дана од дана пријема решења.

VI. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Орган надлежан за спровођење – Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Захтев ради остваривања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Категорије лица које имају право на услугу су најугроженији слојеви становништва који примају социјалну помоћ и лица која испуњавају критеријуме о укупним месечним примањима. За једног члана цензус је 21.967,46; за двочлану и трочлану породицу 31.984,13; четворочлану и петочлану 41.994,24;за шет и више чланова 52.810,13.

Нема рока за подношење захтева.

Право се остварује на основу Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних услуга социјално најугроженијим грађанима града Панчева, (“Службени лист града Панчева” бр. 34/18 и 16/19)

Критеријуми за стицање права на субвенционисање трошкова комуналних услуга су:

1) укупан месечни приход домаћинства;

2) број чланова домаћинства;

3) имовно стање. Укупан месечни приход домаћинства обухвата сва примања и приходе који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ, у смислу закона којим се уређује област социјалне заштите и прописа донетих на основу тог закона и разликује се у зависности од броја чланова домаћинства.

Рок за доношење решења је 30 дана рачунајући од дана подношења захтева. На решење нема права жалбе.

Информације се могу добити :

Весна Бабић и Саша Ђорђевић, тел.број 308-847 канцеларија број 20.

Испуњеност услова за стицање права на субвенционисање трошкова комуналних услуга доказује се јавним исправама о:

пребивалишту за подносиоца захтева и чланове домаћинства;
укупним месечним примањима и приходима подносиоца захтева и чланова домаћинства, да су деца старија од 15 година на редовном школовању, а за незапослено лице, односно корисника новчане накнаде по прописима којима се уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености, статусу незапослености;
непокретностима које имају у својини подносилац захтева и чланови домаћинства из места пребивалишта и места рођења;
последњем рачуну за пружену комуналну услугу.
У случају да подносилац захтева нема рачуне који гласе на његово име, уз захтев се прилаже уговор или други документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стамбеној јединици у коме је корисник комуналних услуга друго лице (уговор о закупу стана, одлука суда, изјавa оверенa код надлежног органа да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства станују на адреси на којој се налази стамбена јединица у коме је корисник комуналних услуга друго лице и сл.).

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Захтев за субвенционисање трошкова комуналних услуга

VII. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ

Регресирање трошкова превоза ученика средњих школа са територије АП Војводине врши се од средстава добијених од АП Војводине, а поступак оставривања права спроводи ЈКП за превоз путника “Аутотранспорт Панчево” Панчево.

VIII. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА СТУДЕНАТА У АП ВОЈВОДИНИ

Орган надлежан за спровођење поступка – Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања.

Захтев ради остваривања права може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 у канцеларији број 20 у Услужном центру Градске управе града Панчева.

Средства се додељују за финансирање, односно учешћа у финансирању превоза студената у међуградском, односно међумесном саобраћају који кумулативно испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине или града, свакодневно путују на међуградској, односно међумесној релацији до установе високог образовања (високошколске установе) да нису корисници услуге смештаја у студентским центрима, школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници студентских стипендија и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, и других институција, фондова и фондација.

Рок за подношење захтева је од 01.11.2019- 30.11.2019.године

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност врши регресирање трошкова превоза студената са територије АП Војводине на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени галасник РС“, број: 99/2009 и 67/2012-УС РС), Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине и Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 др. одлукаи 37/2016) и Одлуке о регресирању превоза студената у АП Војводини („Службени лист АПВ“, број: 1/2013).

Услови који морају да се испуне да би се остварило право

– да имају пребивалиште на подручју општине или града,

– да свакодневно путују на међуградској, односно међумесној релацији до установе високог образовања (високошколске установе)

– да нису корисници услуге смештаја у студентским центрима, школују се на терет буџета, – да први пут уписују годину студија,

– да нису корисници студентских стипендија и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, и других институција, фондова и фондација.

Одлука за остваривање овог права се доноси одмах.

За остваривање права од документације потребно је:

Захтев за регресирање превоза студената
Потврда о пребивалишту или фотокопија личне карте
Потврда факултета/више школе да се студент у текућој школској години школује на терет буџета Републике Србије, под условом да је студент први пут уписао текућу школску годину
Фотокопија индекса (прве две стране и последњи оверени семестар)
Лична изјава да студент свакодневно путује на одређеној релацији од места пребивалишта (боравка) до факултета/више школе, односно да студент није корисник услуге смештаја у студентском дому и да није кориснок студетнских стипендија или кредита од министарства просвете и спорта или других фондација, организација и предузећа.
Напомена: Захтев и образац изјаве могу се преузети у Услужном центру, у канцеларији број 20, док се овера изјаве врши код јавног бележника.

Образац захтева и изјаве могу се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

 

Изјава за регресирање трошкова превоза студента

Захтев за регресирање трошкова превоза студента

IX. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

Назив услуге: Право на стицање статуса енергетски угроженог купца

Орган задужен за спровођење: Градска управа града Панчево – Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Правни основ Уредба о енергетски угроженом купцу (“Сл. гласник РС”, бр. 113/2015, 48/2016 – др. правилник, 88/2016 – др. правилник, 49/2017 – др. правилник, 104/2017 – др. правилник, 36/2018 – др. правилник и 59/2018)и Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/2018-аутентично тумачење)

Лицe које има право на услугу je енергетски заштићен купац, односно угрожени купац, у смислу ове уредбе је домаћинство (појединац, породица), које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, односно испоручује топлотна енергија

Није прописан рок за подношење захтева.

Критеријуми за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца су:

1) укупан месечни приход домаћинства;

2) број чланова домаћинства;

3) имовно стање

Надлежни орган дужан је, на основу члана 8. став 1. Уредбе о енергетски угроженом купцу, да донесе решење у року од 30 дана од дана покретања поступка.

Против решења може се изјавити жалба министарству надлежном за послове енергетике, у року од 15 дана од дана пријема решења Жалба се предаје органу општинске/градске управе који је донео решење о одбијању захтева са републичком административном таксом од 440,00 утврђене тарифним бројем 6. Тарифе уз Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС” бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04 – др. пропис, 42/05 – др. пропис, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06 – др. пропис, 47/07 – др. пропис, 54/08 – др. пропис, 5/09, 54/09, 35/10 – др. пропис, 50/11, 70/11 – др. пропис, 55/12 – др. пропис, 93/12, 47/13 – др. пропис, 65/13 – др. пропис, 57/14 – др. пропис, 45/15 – др. пропис, 83/15, 112/15, 50/16 – др. пропис ) , на рачун бр. 840-742221843-57, модел: 97, позив на број 50-016, на име Буџета Републике Србије. У члану 10. ст 1. и 2. Уредбе о енергетски угроженом купцу прописано је да ако у року важења решења из члана 8. ове уредбе настану промене у подацима на основу којих је то решење донето, ималац статуса угроженог купца је дужан да, у року од 30 дана од дана настанка промене, органу јединице локалне самоуправе поднесе захтев за измену решења, као и да се уз захтев из става 1. овог члана прилажу докази о насталим променама.

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса могу поднети физичка лица која живе у самачком домаћинству или у вишечланој породици уколико испуњавају услове прописане Законом о енергетици и Уредбом о енергетгски угроженом купцу.

Енергетски угрожен купац електричне енергије или природног гаса је купац из категорије домаћинства (самачко или вишечлана породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са поменутом Уредбом.

Енергетски угрожени купац, у смислу ове уредбе, је и домаћинство чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије или природног гаса може бити угрожен живот или здравље.

По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева

Захтев за стицање статуса енергетски заштићеног купца подноси се директно надлежном органу сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 у канцеларији 20 Услужног центра Градске управе града Панчева.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА

Информације о остваривању права на статус енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса можете добити на следеће бројеве телефона:

Весна Бабић тел.број 308-847

Саша Ђорђевић тел.број 308-847

За признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса прилаже се:

 • Захтев за признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса
 • Доказ о броју чланова домаћинства (копија личне карте, извод из матичне књиге рођених и венчаних, уверење о пребивалишту, пријава пребивалишта, изјава два сведока дата пред надлежним органом и др );
 • Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства;
 • Доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности;
 • Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању;
 • Последњи рачун за електричну енергију/природни гас /топлотну енергију на адреси становања

За кориснике новчане социјалне помоћи и / или дечијег додатака

 • Захтев за признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса
 • Оверен препис решења о праву на новчано социјалну помоћ/дечији додатак
 • Последњи рачун за електричну енергију/природни гас /топлотну енергију на адреси становања.
 • За корисније који право остварују на основу здравственог стања
 • Захтев за признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса
 • Медицинска документација
 • Последњи рачун за електричну енергију/природни гас / на адреси становања.

Прибавља орган по службеној дужности (на основу изјаве):

 • Потврду Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево о катастарским приходима из места рођења
 • Уверење Пореске управе да ли поседују имовину за опорезивање

Обрасци захтева могу се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Модел захтева угрожени купац – здравствено стање – 2016-

Модел захтева – угрожени купац- 2016-

X. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Правни основ је Закон о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/13)

Саветник за заштиту права пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потеребне информације и савете у вези са правима пацијената.

Пацијент односно његова законски заступник приговор може поднети писмено (предајом у Услужном центру Градске управе града Панчева, слањем путем поште, имејлом) или усмено на записник.Сваки приговор мора бити потписан од стране пацијента, односно његовог законског заступника.

Саветник за заштиту права пацијената :

Јелена Мокран Анђеловски

Адреса: Трг краља Петра I бр.2-4

Контакт телефон: 013/308-851

Имејл: jelena.mokran@pancevo.rs

Право за остваривање права на заштиту права пацијената има пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника ускраћено неко од права из области здравствене заштите у здравственој установи, приватној пракси, високошколској установи здравствене струке која обавља здравствену делатност, односно другом правном лицу које обава одређене послове здравствене делатности, у складу са законом.

Законом о правима пацијената није утврђен рок за подношење приговора, као ни рок застарелости за подношење приговора.

За поступање саветника за заштиту права пацијената неопходно је да пацијент, односно његов законски заступник, поднесе приговор.

Саветник за заштиту права пацијената најкасније у року од пет радних дана, од дана подношења приговора утврђује све битне околности и чињенице у вези са наводима изнетим у приговору, а затим, најкасније у року од три радна дана сачињава извештај, који, између осталог, доставља и подносиоцу приговора.

Подносилац приговора, незадовољан одговором саветника пацијената, може се обратити Савету за здравље, здравственој инспекцији, односно надлежном органу организације здравственог осигурања код које је пацијент здравствено осигуран.

XI. СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројеката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-795, Биљана Миоч, канцеларија 204.

Право на конкурисање имају Спортске организације и друга правна лица

Рокови за за подношење захтева су дефинисани у самом тексту конкурса и зависе од тога да ли је конкурс који се односи на годишње пројкете или програме или на посебне пројкете или програме

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области спорта расписује се на основу Закон о спорту («Службени гласник РС» број 10/16), Правилник о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (”Службени лист града Панчева” број 1/17 и 30/18), Категоризације организација у области спорта у граду Панчеву („Службени лист града Панчева” број 1/17 и 1/19), Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14- др. закон 101/16-др. закон и 47/18) и Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16)

Услови за конкурисање:

Да има својство правног лица са седиштем на територији града Панчева

Да постоји и ради најмање годину дана (овај услов се не примењује на програме и пројекте гранских спортских савеза и стручних спортских удружења) (члан 17. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (”Службени лист града Панчева” број 1/17 и 30/18)

Да су са успехом реализовали одобрени програм или пројекaт, уколико су били носиоци програма или пројекта у 2018.години као и да су испунили своје уговорене обавезе према граду Панчеву (поднели наративне и финансијске извештаје о утрошку добијених буџетских средстава)

Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, да није у последње две године правоснажном одлуком кажњавана за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту

Да је донела одлуку којом се ослобађају плаћања трошкова чланарине породице са троје и више деце узраста до четрнаесте године

Да је испунила своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима, чији је оснивач град Панчево,

Да подстиче и ствара услове за унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом

Да у већој мери унапређује квалитет спорта у сегменту за који конкурише

Рок за доношење решења није дефинисан, што је у складу са расписаним конкурсима

Решење је коначно и против њега се може водити управни спор. Предмет управног спора не може бити износ добијених средстава по основу годишњих и посебних програма односно пројеката.

XII. СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројеката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-906, Невенка Кљајић, канцеларија 204.

Право на учешће на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији града Панчева.

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 20 дана од дана објављивања јавног конкурса у недељнику Панчевац.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе расписује се на основу Закона у култури (“Службени гласник Републике Србије” број 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица лoкалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 105/16 и 112/2017) Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 2/17)

 • Документација потребна за пријављивање на Јавни Конкурс
 • Пријава на Јавни конкурс за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе (уредно попуњена и оверена)
 • Детаљно разрађен Прeдлог буџета за пројекте
 • Копија регистрације подносиоца пројекта код надлежног органа са описом делатности за коју је подносилац регистрован (у једном примерку);
 • Потписана изјава о партнерству на прописаном обрасцу (уколико је партнерски пројекат)
 • Копија депо картона (уколико имају отворен рачун код Управе за трезор)
 • Основни подаци о носиоцима пројекта (биографије удружења, других субјеката у култури и појединаца);
 • у области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију
 • код филмског и позоришног стваралаштва потребно је доставити сценарио
 • Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
 • Позивно писмо за пројекте у области културне размене и међународне сарадње;
 • Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише;
 • уплату Градске административне таксе у износу од 124,00 динара на рачун број 840-742241843-03, број модела 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1 Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ број 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17 и 34/18)

У оквиру овог Конкурса не финансирају се гастрономски и туристички фестивали, стални трошкови (грејање, струја, телефон), трошкови репрезентације и угоститељски трошкови, као и набавка опреме (осим у случајевима када је пројекат таквог садржаја да укључује потребу за тим)

XIII. СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројеката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-906, Невенка Кљајић, канцеларија 204.

Право на учешће на Конкурсу за су/финансирање пројеката у области културе имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији града Панчева.

Конкурс је отворен до 01.11. односно до утрошка средстава.

Конкурс за суфинансирање средстава у области културе расписује се на основу Законо у култури (“Службени гласник Републике Србије” број 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица лoкалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 105/16 и 112/2017) Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 2/17).

Документација потребна за пријављивање на Јавни Конкурс

 • Пријава на Јавни конкурс за су/финансирање пројеката у области културе за 2019 годину (уредно попуњена и оверена)
 • Детаљно разрађен Прeдлог буџета за пројекте
 • Копија регистрације подносиоца пројекта код надлежног органа са описом делатности за коју је подносилац регистрован (у једном примерку);
 • Потписана изјава о партнерству на прописаном обрасцу (уколико је партнерски пројекат)
 • Копија депо картона (уколико имају отворен рачун код Управе за трезор)
 • Основни подаци о носиоцима пројекта (биографије удружења, других субјеката у култури и појединаца);
 • у области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију
 • код филмског и позоришног стваралаштва потребно је доставити сценарио
 • Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
 • Позивно писмо за пројекте у области културне размене и међународне сарадње;
 • Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише;
 • уплату Градске административне таксе у износу од 124,00 динара на рачун број 840-742241843-03, број модела 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1 Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ број 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17 и 34/18)

Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страни органа који расписује јавни конкурс, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

XIV. СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројеката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-906, Невенка Кљајић, канцеларија 204.

Право учешћа на конкурсу имају:

1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија

Пријаве за конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања конкурса у недељнику “Панчевац”.

Конкурс се расписује на основу Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС” бр.83/14, 58/15, и 12/16 – аутентично тумачење) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (“Службени гласник РС” бр 13/10, 100/11, 9/12, 37/13, 97/13 и 119/14) , Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник РС” број 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету града Панчева та текућу годину и Решења Комисије за контролу државне помоћи.

Учесник Конкурса је обавезан да приложи следеће документа:

 • образац за учешће на Конкурсу (5 примерака)
 • Буџет пројекта (5 примерака)
 • Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре
 • Решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре
 • потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокаде рачуна)
 • доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
 • дозвола за емитовање радио ули ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије
 • оверена изјава сагласности медија (или више њих) да ће се програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма)
 • визуелни приказ предложеног месијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл…)
 • потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de minimis) у текућој фискалној години и у предходне две фискалне године
 • доказ о уплати Градске административне таксе.

Решење о расподели средстава доноси Градоначелник града Панчева на основу Одлуке Комисије и то најкасније 90 дана од дана закључења Конкурса.

Решење Градоначелника је коначно и против њега се може покренути спор.

XV. СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УДРУЖЕЊА ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројеката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-795, Мирјана Савков, канцеларија 204.

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана чији се статутарни циљеви и делатност остварују у области у којој се пројекат реализује, са седиштем на територији града Панчева, као и цркве и верске заједнице које своју делатност обављају на територији града Панчева.

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до новембра текуће године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.

Конкурс се расписује на основу Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/09 , 99/11-др. Закони и 44/18-др. Закон), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр. 16/18), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о буџету града Панчева за текућу годину.

Има укупнно десет услова које треба да испуне да би остварили права а то су:

 • Структура програма/пројекта треба задовољава утврђене стандарде пројекта као документа (попуњен формулар и комплетна пројектна документација) ,
 • Програми/пројекти који су у складу са усвојеним стратегијама развоја града Панчевa, односно садржај доприноси дугорочном унапређењу области из које је тема програма/пројекта ,
 • Програми/пројекти који задовољавају приоритетне мере и циљеве у области из које је тема пројекта ,
 • Програми/пројекти који доприносе јачању капацитета удружења грађана (обуке и усавршавања чланства, набавка опреме потребне за реализацију програма/пројекта којим удружење аплицира и сл.),
 • Програми/пројекти који доприносе системском унапређењу области из које је тема пројекта,
 • Програми/пројекти чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисане,
 • Програми/пројекти који укључују ширу циљну групу и успостављају изградњу партнерстава,
 • Програми/пројекти који се промовишу у јавности ,
 • Одрживост програма/пројекта ,
 • Способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени програм/пројекат.

Листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди, објављују се на званичној интернет презентацији града Панчева и Порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана и право приговора у року од осам дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката.

Одлуку о приговору доноси надлежни орган у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Ова одлука се такође објављује на званичној интернет презентацији града Панчева, као и на Порталу е-Управа.

XVI. СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројеката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-795, Мирјана Савков, канцеларија 204.

Право учешћа имају организације/удружења грађана која су регистрована на територији града Панчева.

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 1. новембра 2019. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.

На основу Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр.16/18), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16), и Одлуке о буџету града Панчева за текућу годину.

Услови су следећи које треба да испуне:

 • Техничка исправност и квалитет достављене документације,
 • Програми/пројекти који су у складу са усвојеном Националном стратегијом за младе за перид од 2015. до 2025. године, односно да садржај доприноси дугорочном унапређењу области из које је тема програма/пројекта ,
 • Програми/пројекти који укључују већи број младих (од 15 – 30 година) који су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта,
 • Програми/пројекти подразумевају активности које се реализују на територији града Панчева и које укључују младе са територије града Панчева у припрему и реализацију пројекта,
 • Програми/пројекти који укључују младе из маргинализованих група,
 • Програми/пројекти који промовишу умрежавање, удруживање и сарадњу младих појединаца/ки, неформалних група и удружења, формирања асоцијација и кровних организација,
 • Програми/пројекти који садрже волонтерски рад и програми/пројекти који су суфинансирани од стране неког другог удружења, институције или појединца ,
 • Програми/пројекти чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисане,
 • Одрживост програма/пројекта и могућност његовог наставка, и
 • Одрживост организације (способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени програм/пројека).

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана и право приговора у року од осам дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката.

Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева, као и на Порталу е-Управа.

XVII. СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РОМСКИХ УДРУЖЕЊА ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројаката путем конкурса у овој области могу се добити од координатора за ромска питања на број телефона 013/308-921, Пава Чабриловски, Услужни центар Градске управе града Панчева.

Право учешћа на Конкурсу имају регистроване ромске организације цивилног друштва

Конкурс се расписује на основ уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр.16/18), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16), и Одлуке о буџету града Панчева за текућу годину.

Потребна документација:

 • Попуњен Образац за подношење пријаве на конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2018. години, у 2 примерка
 • Фотокопију Решења о регистрацији подносиоца предлога пројекта -1 примерак
 • Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – 1 примерак
 • копију извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циљеви Удружења остварују у области у којој се програм/пројекат реализује,
 • потписану изјаву о прихватању одговорности, одсуству сукоба интереса и непостојању обезбеђених средстава
 • потписан споразум о партнерству (за партнерске пројекте)
 • уплату Градске административне таксе у износу од 121, 00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16 и 33/17).

Критеријуми за избор пројеката

1. Пројекат треба да се односи на реализацију мера и активности предвиђених Акционим планом за друштвену интеграцију Рома у градu Панчеву у складу са Стратегијом за инклузију Рома у Републици Србији за период 2016 – 2025, као и да буде везан за неговање и очување ромске културе и традиције.

2. Циљеви пројекта треба да се односе на идентификоване потребе одређених циљних група

3. Пројект треба да садржи мерљиве показатеље резултата

Листа вредновања и рангирања пристиглих пројеката коју Комисија утврди, објављује се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs, и порталу е-Управа. Предлагачи пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 дана од дана објављивања листе, као и право приговора на листу у року од 8 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору пројеката који ће се путем овог Конкурса финансирати – суфинансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 10 дана од дана истека рока за подношење приговора, која се објављује на званичној интернет презентацији града Панчева и порталу е-Управа.

XVIII. СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ГРАДУ ПАНЛЧЕВУ ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројаката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-871, Драгана Дачић, канцеларија 203.

Kатегорије лица које имају право на учешће на Конкурсу, рок за подношење захтева и услови за остваривање права прописани су конкурсом

Конкурс се расписује на основу Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр.16/18), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16), и Одлуке о буџету града Панчева за текућу годину.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана и право приговора у року од осам дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката.

Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева, као и на Порталу е-Управа.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1. Поступак издавања уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза

За издавање уверења о вођењу радње, за радње које су биле регистроване у Секретаријату за привреду и економски развој до краја 2005. године, прилаже се попуњен захтев који се преузима у Градском услужном центру. Уз попуњен захтев прилажу се и докази о уплати следећих такси, који се предају на шалтерима 1, 2 и 3 Градског услужног центра:
– Уплаћену градску административну таксу – сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Панчева; жиро рачун: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, износ:  263,00 РСД;
– Уплаћену на износ 124,00 РСД.

– Подносилац захтева је ослобођен плаћања такси уколико се уверење издаје ради регулисања радног стажа

– Захтев се може преузети овде Уверење о вођењу радње

пример захтева:

Пример захтева Уверење о вођењу радње

– Рок за издавање уверења је 30 дана од дана подношења захтева, с тим да се у пракси уверење издаје у року од 7 дана

Више информација о издавање уверења о вођењу самосталне радње можете добити на:

Дамир Шепаревић; Тел: 013/308-881; канцеларија бр. 304;

e-mail: damir.separevic@pancevo.rs

Поступак издавања решења о категоризацији кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића
– Информације у вези са категоризацијом угоститељских објеката можете добити на:

Гордана Ћирић, тел: 013/308-961, канцеларија 303
e-mail:

gordana.ciric@pancevo.rs

Анђела Вила, тел.013/308-962, канцеларија 110

e-mail: andjela.vila@pancevo.rs

или у оквиру Информатора о категороизцаији угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава на територији града Панчева који је достапан у оквиру стране

http://www.pancevo.rs/privreda/objekti-za-smestaj/kategorizacija-ugostiteljskih-objekata-za-smestaj/

– Рок за издавањерешења  је 30 дана од дана подношења захтева.

2.1. Уз попуњен захтев за одређивање категорије угоститељских објеката (преузима се у Градском услужном центру или на линку) физичко лице прилаже и следећа документа:

 1. Доказ о власништу:
 • Извод из земљишних књига – власнички лист или извод из листа непокретности, оригинал или оверену фотокопију (чији оригинал није старији од шест месеци);
 • Уколико непокретност није укњижена – доставити оверену фотокопију уговора о купопродаји или откупу стана, не старију од шест месеци;
 1. Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 2. -Доказ о уплати Републичке административне таксе за Захтев (по тарифном броју 1.) у износу од 320,00 динара уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив на број   97   54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
 3. Доказ о уплати Републичке административне таксе (Закон о републичким административним таксама ”Сл. гласник  Републике Србије” бр. 43/03, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 i 47/13) за израду решења (по тарифном броју 9,) у износу од 550,00 динара, уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив   на број   97   54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
 4. Овлашћење за заступање и фотокопија личне карте за овлашћено лице (ако постоји);
 5. 6. Потврду да подносилац захтева и чланови домаћинства нису евидентирани као душевни болесници који због свог стања или понашања могу да ометају односно угрозе околину (члан 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству);
 6. Потврду да подносилац захтева и чланови домаћинства нису евидентирани на клицоноштво и паразите (члан 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству);
 7. Изјаву са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и категорију угоститељског објекта (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
 8. Изјаву са подацима о испуњености минимално техничких и санитарно хигијенских услова за пружање услуга у домаћој радиности (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај).
 9. Изјаву са подацима о испуњености минимално техничких и санитарно хигијенских услова за пружање услуга у сеоском туристичком домаћинству (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај),
 10. Изјаву о санитарно -хигијенским условима.

2.2.  Уз попуњен захтев

за одређивање категорије угоститељских објеката (преузима се у Градском услужном центру или на линку) угоститељ прилаже и следећа документа:

Оригинал или оверена фотокопија извода о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре Републике Србије – АПР (не старији од 6 месеци);
Оверене фотокопије (не старије од шест месеци):
оснивачког акта као и важеће измене и допуне
статут (уколико постоји)
Доказ о власништу или закупу над објектом који се категоризује:
извод из листа непокретности или власнички лист (оверена фотокопија оригинала -не старији од шест месеци) или
оверена фотокопија Уговора о купопродаји или други доказ у случају  непокретности која није укњижена (не старија од шест месеци) или
оверена фотокопија Уговора о закупу објекта који мора бити закључен са роком важности најмање три године од дана доношења решења о категоризацији (не старија од 6 месеци), као и
сагласност власника да закупац може да категоризује објекат за издавање туристима (оригинал, оверен у суду или општини);
Доказ о уплати Републичке административне таксе за Захтев (по тарифном броју 1.) у износу од 310,00 динара уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив на број   97   54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
Доказ о уплати Републичке административне таксе (Закон о републичким административним таксама ”Сл. гласник  Републике Србије” бр. 43/03… 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 i 47/13) за израду решења (по тарифном броју 9,) у износу од 530,00 динара, уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив   на број   97   54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
Изјаву са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и категорију угоститељског објекта (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
Изјаву са подацима о испуњености минимално техничких и санитарно хигијенских услова за пружање услуга у домаћој радиности (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
Изјаву са подацима о испуњености минимално техничких и санитарно хигијенских услова за пружање услуга у сеоском туристичком домаћинству (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај),
Изјаву о санитарно -хигијенским условима
Поступак пружања информација по упиту инвеститора
– Више информација о могућности инвестирања на територији града Панчева можете добити у Одељерњу за локални економски развој:

Оливера Суботић; Тел: 013/308-868; канцеларија бр. 301; имејл

: ler@pancevo.rs

Биљана Миладиновић; тел.013/308-868; канцеларија бр.301; имаил: ler@pancevo.rs

Обрасци захтева се могу преузети овде:

Наведени обрасци се могу преузети и у Градском услужном центру.

 1. 4. Реализација мера у оквиру Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ)

– Сви јавни позиви града Панчева у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање за 2019. годину објављују се на званичној интернет презентацији у категорији конкурси и јавни позиви и доступни су на http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/

–  Више информација о актуелним јавним позивима можете добити на: Гордана Ћирић, тел: 013/308-961, канцеларија 303
e-mail: gordana.ciric@pancevo.rs

5. Субвенције микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме

– Јавни позив доступан на http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/

–  Више информација о Јавном конкурсу можете добити на: Тања Темишварац, тел: 013/353-361, канцеларија 302, e-mail: tanja.temisvarac@pancevo.rs

6. Стручна подршка заинтересованим правним и физичким лицима са територије АПВ у вези са јавним позивима Развојног фонда АПВ д.о.о. Нови Сад

– обавештавање потенцијалних корисника о актуелним јавним позивима

– формална контрола документације и пријем документације

– Актуелни јавни позиви Развојног фонда АПВ д.о.о. Нови Сад доступни су на http://www.rfapv.rs/index-4.html

– у области привреде повереник Развојног фонда АПВ је Марина Кахрић-Лазић, тел: 013 308-962, канцеларија 110, e-mail: marina.kahric-lazic@pancevo.rs    

– у области пољопривреде повереник Развојног фонда АПВ је Зоран Грба, тел: 013 308-879, канцеларија 309, e-mail: zoran.grba@pancevo.rs                                          

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ
ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Садржина захтева за споровођење поступака у оквиру обједињене процедуре прописана је Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима и иста је одређена кроз систем ЦИС-а кроз који се захтеви подносе и плаћају се наканда за ЦИС, републичка административна такса и наканада за трошкове надлежног органа.

Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони систем (ЦИС), подносилац захтева уз захтев прилаже у пдф формату, потписан електронским квалификованим потписом:

доказ о плаћеној републичкој административној такси,
доказ о плаћеној градској административној такси (локацијски услови),
доказ о плаћеној накнади за услуге Централне евиденције обједињених процедура и
доказ о плаћеној накнади трошкова органа града Панчева.
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Висина републичке административне таксе прописана је Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – ускл. дин. изн., 55/12 – ускл. дин. изн., 93/12, 47/13 – ускл. дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14-ускл. дин. изн., 45/15 – ускл.дин.изн., 83/15 и 112/15) и износи:

за издавање грађевинске дозволе (тарифни број 1 + тарифни број 165) ·
за издавање решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи (тарифни број 1 + тарифни број 165) ·
за издавање употребне дозволе (тарифни број 1 + тарифни број 170) ·
за потврду пријема изјаве о завршетку израде темеља ( тарифни број 164) ·
за пријаву радова (тарифни број 1 + тарифни број 171 а) ·
за изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу ( тарифни број 164) ·
за захтев за прикључење објекта на инфраструктуру ( тарифни број 1) ·
за подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара ( тарифни број 1
за измену издатог решења ( тарифни број 1 + тарифни број 9)
Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-742221843-57 са позивом на број 97 02–226, са означењем сврхе дознаке: уплата РАТ, прималац: Буџет РС

НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

Висина накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура прописана је чланом 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге послове које пружа Агенција за привредне регистре (“Сл. гласник РС“, бр.119/13, 138/14, 45/15,106/15, 32/16 и 60/16) и износи:

за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије “А” и “Б” 1.000,00 динара;
за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије “В” и “Г” 2.000,00 динара;
за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије “А” и “Б” 3.000,00 динара;
за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије “В” и “Г” 5.000,00 динара;
за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;
за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;
за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије “А” и “Б” 1.000,00 динара;
за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије “В” и “Г” 2.000,00 динара;
за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.
Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-29770845-52 модел 97 са позивом на број 46-51089400, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде за ЦЕОП, прималац: Агенција за привредне регистре.
ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Висина градске административне таксе прописана је Одлуком о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр.16/08,26/09,25/10,38/12,24/13,29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17 и 34/18) ) и износи:

за издавање локацијских услова 1149,00 динара
Текући рачун за уплату градске административне таксе је: 840-742241843-03, модел 97, са позивом на број 02-226, са означењем сврхе дознаке: градска административна такса, прималац: приходи града Панчева

НАКНАДА ТРОШКОВА ОРГАНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Висина накнаде трошкова органа града Панчева прописана је Одлуком о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре (“Службени лист града Панчева“, бр. 14/15) и износи:

за издавање локацијских услова 6.310,00 динара
за издавање решења за одобрење извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола,решења за грађевинску дозволу,обавештења о пријави радова и решења о употребној дозволи 1.050,00 динара
Текући рачун за уплату накнаде трошкова органа града Панчева је: таксе је: 840-742341843-24, модел 97, са позивом на број 76–226–74234102, са означењем сврхе дознаке: трошкови надлежног органа, прималац: Буџет града Панчева

РЕШЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ И ПОНОТОНА, ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА, ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ, УВИДА У ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА, ПОТВРЂИВАЊА ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПОТВРЂИВАЊА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА, ИСЕЉАВАЊЕ БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ЕКСХУМАЦИЈУ ,издају се у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) , Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл.гласник РС” бр.64/15), Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчева“ бр.29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева („Сл.лист града Панчева 9/16) и за исте се наплаћује градска административна такса.

За издавање решења за за постављање: киоска, контењера за мониторинг, башти, јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште; отворене угоститељске садржаје,аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кстена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда, мобилијара спортског карактера, чилера,банкомата, монтажних платформи и рампи за инвалиде, споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, одлука којим се уређује постављање балон хала спортске намене; одлука којим се уређује постављање понтона подноси се следећа докуменатација:

Решење Агенције за привредне регистре о упису делатности у регистар, у оригиналу и не старији од шест месеци са матичним бројем и ПИБ-ом.

За физичка лица фотокопија личне карте
Уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева којим се доказује да подносилац захтева нема дуговања по основу изворних прихода града Панчева
Идејни пројекат односно, оверена скица са техничким описом објекта израђена од одговорног пројектанта са одговарајућом лиценцом
Оверена изјава подносиоца захтева да ће по престанку права коришћења дела површине јавне намене објекат уклонити са површине јавне намене и да ће уредити површину јавне намене и довести је у првобитно стање (изјава је саставни део овог захтева, у два примерка)
одлука о коришћењу коју издаје Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево
саобраћајно-технички услови које издаје Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево
главни пројекат са техничком контролом за постављање билборда, светлећих реклама, стена за спортско пењање, чилера, понтона и балон хала спортске намене
идејни пројекат за постављање летњих башти.
оверена скица објекта са техничким описом објекта
за постављање понотна потребно је доставити и плутајућу дозволу и сагласност надлежне лучке капетаније
за башту се доставља и уговор о закупу и сагласност закуподавца ако је пословни простор у закупу, салгасност скупштине станара уколико се пословни простор налази у стамбеној зградии сагласност сувласника објеката уколико се објекти налазе у сувласништву више лица, доказ о уплаћеном депозиту.
градска административна такса
За издавање информација о локацији подноси се копија плана и и доказ о уплати градске административне таксе.

За потврђивање пројекта парцелације и препарцелације подноси се пројекат парцелације односно препарцелације и доказ о уплати градске административне таксе.

За потврђивање урбанистичког пројекат подноси се урбанситички пројекат и доказ о уплати градске административне таксе.

За издавање решења о рушењу објеката подноси се пројекат рушења и доказ о уплати градске административне таксе.

За издавање решења за исељење бесправно усељених лица подноси се доказ о власништву и доказ о уплати градске административне таксе.

За издавање решења о ексхумацију подноси се извод из књиге умрлих за покојника, доказ о сродству са покојником (извод из књиге рођених, венчаних и сл), потврда предузећа које управља гробљем са подацима о гробном месту на коме је сахрањен покојиник (ред, бр.гроба и парцела) и време трајања закупа, потврда предузећа које управља гробљем са подацима о обезбеђеном гробном месту (ред, бр. гроба и парцела) и време трајања закупа, сагласност сродника упокојеног (брачни друг умрлог (или ванбрачни друг умрлог уз одговарајуће доказе о постојању брачне заједнцие), дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог), пуномоћје, ако се овлашћује друго лице да поднесе захтев и доказ о уплати градске административне таксе.

Висина градске административне таксе прописана је Одлуком о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр.16/08,26/09,25/10,38/12,24/13,29/14,14/15, 38/15 и 38/16) и износи:

за издавање решења за постављање кисока 998,00 динара

за издавање решења за постављање башта 856,00 динара

за издавање решења за постављање јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште 856,00 динара

за издавање решења за постављање отворених угоститељских садржаја

за издавање решења за покретних објеката – постављање аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кестена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда 856,00 динара;

за издавање решења за постављање мобилијара спортског карактера 856,00 динара

за издавање решења за постављање чилера 856,00 динара

за издавање решења за постављање банкомата 856,00 динара

за издавање решења за постављање монтажних платформи и рампи за инвалиде 856,00 динара

за издавање решења за постављање споменика, спомене обележја и скулптуралних дела 856,00 динара

за издавање решења за постављање балон хала спортске намене 856,00 динара

за издавање решења за постављање понтона 856,00 динара

за издавање решења за рушење објекта 856.00 динара

за издавање информација о локацији 6310,00 динара;

за потврђивање пројеката парцелације и препарцеалције 1714,00 динара

за потврђивање урбанистичког пројекта:

вишепородично становање у износу од 20.131,00 . дин
комерцијалну делатност у износу од 23.487,00 . дин
производну делатност у износу од 12.179,00 . дин
остале намене у износу од 14.762,00 . дин
– за давање сагласности на елаборат геодестских радова 1714,00 динара

за издавање решења за исељење бесправно усељених лица 1148,00динара

за издавање решења за ексхумацију 833,00 динара.

– за издавање такси дозволе 513,00 динара

– за продужење-измену података у такси дозволи 530,00 динара

– за решење о утврђивању услова за обављање такси превоза, за физичка лица и запослене код правног лица 876,00 динара

– за решење о утврђивању услова за обављање такси превоза за правна лица 2812,00 динара

– за решење о кретању и заустављању мимо утврђеног режима саобраћаја 1753,00 динара

– за решење о заустављању и паркирању моторног возила ради снабдевања-месечно 1475,00 динара

– за издавање одобрења за кретање и заустављање возила у пешачкој зони за посебне потребе 1753,00 динара

– за издавање одобрења за кретање возила власника који станују у пешачкој зони 264,00 динара

– за решење о измени режима саобраћаја, ради извођења радова на одржавању јавних путева 1753,00 динара

-за решење о измени режима саобраћаја, ради извођења радова на подземним и надземним инсталацијама 1753,00 динара

-за решење о измени саобраћаја ради одржавања спортске или друге манифестације на јавном путу 530,00 динара

– за издавање одобрења за резервацију паркинг места 1753,00 динара

– за издавање потврде о погодности возила за обављање такси превоза 438,00 динара

– за полагање испита о познавању територије града Панчева и прописа којима се уређује такси превоз 6000,00 динара

– за издавање решења за продужење рока важења такси дозволе-накнада за коришћење такси стајалишта по такси возилу 4107,84 динара

Текући рачун за уплату градске административне таксе је: 840-742241843-03, модел 97, са позивом на број 02-226, са означењем сврхе дознаке: градска административна такса, прималац: приходи града Панчева

Захтеви са потребном документацијом по којима поступа Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено–комуналне послове и саобраћај важећи плански документи налазе се на интернет адреси : www.pancevo.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СAКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

На основу члана 70. став 2. Закона о управљању отпадом (”Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/2016) подносилац Захтева за издавање дозволе за сaкупљање и транспорт неопасног отпада прилаже следећу документацију:

-Подаци о подносиоцу Захтева

-Потврда о регистрацији

-Подаци о врсти и количини отпада

-Подаци о локацији и опреми за сакупљање

-Подаци о превозним средствима

-Доказ о уплати Републичке административне таксе

ЗАХТЕВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

На основу члана 62. став 3. Закона о управљању отпадом (”Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (”Сл. гласник РС” бр. 72/09) подносилац Захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада прилаже следећу документацију:

-Попуњен образац Захтева

-Потврду о регистрацији

-Радни план постројења за управљање отпадом

-Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара, као и програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са законом

План за затварање постројења

-Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања отпада

-Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења

-Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобађању од обавезе израде процене утицаја на животну средину у складу са законом

-Копије одобрења и сагласности издатих од других надлежних органа, у складу са законом

-Финансијске и друге гаранције, односно одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима.

-Доказ о уплати Републичке административне таксе

ЗАХТЕВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА

На основу члана 61. Закона о управљању отпадом (”Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 14/2016) подносилац Захтева за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада прилаже сладећу документацију:

-Потврду о регистрацији (копија документа)

-Податке о оператеру

-Податке о постројењу (складишту) и локацији

-Податке о врсти и карактеру отпада

-Податке о капацитету постројења (складишта)

-Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености и друге податке на захтев надлежног органа (копија документа)

-Доказ о уплати Републичке административне таксе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СТАЦИОНАРНОГ

ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Подносилац захтева прилаже следећу документацију:

-Податке о предузећу

-Податке о објекту-извору загађивања

-Податке о дозволама

-Доказ о уплати Републичке административне таксе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОМЕТА

НАРОЧИТО ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА

Подносилац захтева прилаже следећу документацију:

-Подаке о подносиоцу захтева

-списак нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева жели да стави у прокет

-Опис превентивних мера за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија

-Годишње количине које се стављају у промет

-Безбедносни лист

-Уговор о закупу складишта

-Доказ о уплати републичке административне таксе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Подносилац захтева прилаже следећу документацију:

-Податке о постројењу

-податке о оператеру

-Податке о постројењу и његовој околини

-Врсти индустријске активности

-Особљу и инвестиционим трошковима

-кратак опис активности за коју се интегрисана дозвола захтева

-подаци о планској и пројектној документацији за постројење (одобрења, дозволе,сагласности)

-кратак извештај о значајним утицајима на животну средину у односу на.воде, земљиште и тло, отпад, буку и вибрације, ризик од удеса

-детаљне податке о постројењу, процесима и процедурама: локација, управљање заштитом животне средине, коришћење најбоље доступних техника, коришћење ресурса, емисије у ваздух, емисије штетних и опасних материја у воде, заштита земљишта и подземних вода, управљање отпадом, бука и вибрације, процена ризика од значајних удеса, дефинитивни престанак рада постројења или његових делова

-доказ о уплати Републичке административне таксе.

ЗАХТЕВИ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Обрада захтева из области процене утицаја – Законом о процени утицаја на животну средину дефинисане су три фазе процене утицаја на животну средину, тако да постоје три врсте захтева који се подносе, (захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину). У зависности од тога да ли се ради о пројектима који су у фази планирања или су већ изграђени наведени захтеви постоје категорије планирани пројекти и затечено стање. Подаци које је потребно доставити дефинисани су Законом о процени утицаја и подзаконским актима донесеним на основу овог закона, као и додатна докуметација коју је потребно приложити. Постоје готови обрасци захтева који се уручују странкама приликом консултација, мада се ови обрасци могу наћи на на сајту града. Након пријема захтева проверава да ли је захтев комплетан, уколико се уоче недостаци странка се контактира телефонским путем и обавештава о недостацима и даје се могућност да отклони недостатке у року од пар дана. Уколико то не учини приступа се изради захтева за допуну документације.
Израда закључка о одбацивању захтева – уколико се на основу карактеристика и капацитета пројекта наведених у захтеву утврди на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 114/08) да не постоје услови за покретања поступка о одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину израђује се закључак о одбацивању. У случају да подносилац захтева не допуни захтев у траженом року исти се одбацује закључком. Закључком се исправљају и техничке грешке настале приликом израде, а које су уочене након достављања подносиоцу захтева.
Израда обавештења о јавном увиду у захтев из области процене утицаја за објаву – након што се утврди да је захтев комплетан, на основу Закона о процени утицаја на животну средину израђују се обавештења о јавном увиду у поднети захтев. Обавештење се предаје редакцији локалних новина.
Израда обавештења о јавном увиду у захтев из области процене утицаја за заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност на основу Закона о процени утицаја на животну средину израђују се обавештења о јавном увиду у поднети захтев и достављају се заинтересованим органима и организацијама и заинтересованој јавности писменим путем
Израда решења из области процене утицаја – након завршеног јавног увида, и у случају давања сагласности на студију након одржане јавне расправе и јавне презентације и давања предлога техничке комисије за оцену студије о процени утицаја , и након консултација са начелником приступа се изради решења. При изради се узимају у обзир подаци из захтева и приложене документације, достављена мишљења за време трајања јавног увида и законска регулатива којом се дефинишу обавезе из области заштите животне средине везане за делатност и карактеристике пројекта на који се захтев односи
Израда обавештења о донетом решењу из области процене утицаја за објаву – на основу Закона о процени утицаја на животну средину израђују се обавештења донетој одлуци по захтеву основу тог захтева. Обавештење се предаје редакцији локалних новина најкасније последњег радног дана у недељи како би се објавило у новинама.