СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК И ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева

Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева, грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграда града Панчева, радним даном од 7:30 – 15:30, телефон 013/308-820, e-пошта: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs и zorana.erdeljan@pancevo.rs.

Потребна документа: Лична карта

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе провера уписа у јединствени бирачки списак ношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Промене у јединственом бирачком списку града Панчева
Упис, измене, допуне, исправке и брисање из дела бирачког списка за подручје града Панчева врше се по службеној дужности или по захтеву странке.
Захтев за упис, измене, допуне, исправке и брисање из јединственог бирачког списка подноси се Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграде града Панчева, радним даном од 7:30-15:30, телефон: 013/308-820.

Захтев се подноси:

 • лично Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграде града Панчева, радним даном од 7,30-15,30, телефон 013/308-820,
 • образац захтева можете одштампати, попунити и послати поштом на адресу Градска управа града Панчева – Секретаријат за општу управу, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4.

Потребна документа (у зависности од основа за промену у Посебном бирачком списку):

 • Захтев
 • Лична карта

Уколико странка има стару личну карту требало би да достави фотокопију прве четири стране личне карте. Уколико странка има нову личну карту без чипа требало би да достави фотокопију обе стране личне карте. Уколико странка има нову личну карту са чипом неопходно је да достави податке очитане апликацијом ЧЕЛИК (читач електронске личне карте).

 • Извод из матичне књиге рођених, Извод из матичне књиге венчаних и Уверење о држављанству
 • Решење о отпусту из држављанства Републике Србије
 • За брисање из бирачког списка неопходно је приложити извод из матичне књиге умрлих за лице које се брише из бирачког списка
 • За брисање из бирачког списка лица које је лишено пословне способности неопходно је приложити решење о лишењу пословне способности за лице које се брише из бирачког списка
 • За интерно расељена лица – картон о пријави боравка.

Tакса за упис у јединствени бирачки списак се не плаћа.

Јединствени бирачки списак

Упис у посебан бирачки списак националних мањина

Захтев грађани могу предати лично, сваког радног дана од 7:30 – 15:30 часова Градској управи града Панчева – Секретаријату за општу управу, Трг краља Петра I 2-4, канцеларија Службе бирачког списка број 107, на првом спрату, путем месних канцеларија на територији града Панчева или путем поште на адресу Градска управа града Панчева – Секретаријат за општу управу, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево, e-пошта: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs и zorana.erdeljan@pancevo.rs.

На сајту Канцеларије за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs постављени су захтеву за упис и брисање из бирачког списка, а могу се преузети и у Градској управи града Панчева, Служби бирачког списка, канцеларија број 107 на првом спрату и у месним канцеларијама.

Потребна документа (у зависности од основа за промену у Посебном бирачком списку националне мањине):

 • Захтев
 • Лична карта

Уколико странка има стару личну карту требало би да достави фотокопију прве четири стране личне карте. Уколико странка има нову личну карту без чипа требало би да достави фотокопију обе стране личне карте. Уколико странка има нову личну карту са чипом неопходно је да достави податке очитане апликацијом ЧЕЛИК (читач електронске личне карте).

 • Извод из матичне књиге рођених, Извод из матичне књиге венчаних и Уверење о држављанству
 • Решење о отпусту из држављанства Републике Србије
 • За брисање из бирачког списка неопходно је приложити извод из матичне књиге умрлих за лице које се брише из бирачког списка
 • За брисање из бирачког списка лица које је лишено пословне способности неопходно је приложити решење о лишењу пословне способности за лице које се брише из бирачког списка

Tакса за упис у посебан бирачки списак националне мањине се не плаћа.

Посебан бирачки списак националне мањине

АРХИВА

Странка или треће лице које има правни интерес у предмету може поднети захтев за разгледање предмета из архиве и о свом трошку преписивати и фотокопирати списе архивираних предмета, као и тражити увид у пројектну документацију. Странка подноси захтев у Градском услужном центру, на услужним местима 1, 2 и 3, телефони: 013/308-788 и 013/308-789.

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

Пријем поднесака и рад са странкама

Пријем поднесака и рад са странкама обавља се у Градском услужном центру, на услужним местима број 1, 2 и 3, телефони: 013/308-788 и 013/308-789. На овим услужним местима обављају се следећи послови:

 • Пријем поднесака, жалби, приговора, допуна, лично или путем поште;
 • Доношење пројеката из Архиве, на захтев странке;
 • Вршење претраге на рачунару и обавештавање заинтересоване странке, о кретању заведеног предмета;
 • Усмена обавештења.

Овера потписа, рукописа и преписа докумената

Овера потписа, рукописа и преписа докумената обавља се у Градском услужном центру, услужно место број 4 и 5 телефони: 013/308-918 и 013/308-919. Овера се може вршити и изван службених просторија, ако је странка спречена да дође у зграду града Панчева. Овера се може вршити и у месним канцеларијама на територији града Панчева. За оверу ван службених просторија плаћа се Градска административна такса у износу 754,55 динара.

За оверу пуномоћја

 • најмање два примерка пуномоћја које се оверава
 • обавезно присуство странке са личном исправом
 • доказ о уплаћеној административној такси
 • Плаћа се републичка административна такса у износу од 560 динара
  ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
  СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
  КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
  Број модела: 97
  Позив на број: 02-226
  Наведена такса важи за један примерак пуномоћја. За сваки следећи оверени примерак плаћа се по 260 динара.

За оверу потписа

 • најмање два примерка изјаве која се оверава
 • обавезно присуство странке са личном исправом
 • доказ о уплаћеној административној такси
 • Плаћа се републичка административна такса у износу од 690 динара
  ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
  СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
  КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
  Број модела: 97
  Позив на број: 02-226

Наведена такса важи за један примерак изјаве. За сваки следећи оверени примерак плаћа се по 390 динара.

За оверу потписа два сведока

 • најмање два примерка изјаве која се оверава
 • обавезно присуство сведока са личноим исправама
 • доказ о уплаћеној административној такси
 • Плаћа се републичка административна такса у износу од 1.080 динара.
  ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
  СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
  КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
  Број модела: 97
  Позив на број: 02-226

Наведена такса важи за један примерак изјаве. За сваки следећи оверени примерак плаћа се по 390,00 динара.

За оверу преписа:

 • оригинал документа
 • најмање два преписа (фотокопија).
 • доказ о уплаћеној административној такси
 • Плаћа се републичка административна такса у износу од 690 динара
  ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
  СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
  КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
  Број модела: 97
  Позив на број: 02-226

За оверу уговора

 • најмање два примерка уговора
 • обавезно лично присуство потписника уговора са личном картом.
 • доказ о уплаћеној административној такси
  Напомена:
 • Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије, односно штамање акта, односно списа из меморије рачунара или из писаће машине.
 • Полутабаком, у смислу овог закона, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или мањег.
 • Ако је препис, чија се овера врши, писан на страном језику, плаћа се такса у износу увећаном за 100% у односу на таксу из става 1. овог тарифног броја.
 • Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, у року од шест месеци од издавања оригинала, таксу из става 1. овог тарифног броја за оверу преписа, извода, односно уверења из матичних књига, плаћају у износу умањеном за 70% од одговарајуће таксе.

Издавање потврде о животу (издаје се ради регулисања иностраних пензија). Неопходно је да странка дође лично у Градски услужни центар, услужно место број 4 и 5, телефони: 013/308-918 и 013/308-919.

 • Важећа лична исправа;
 • доказ о уплаћеној административној такси
 • Плаћа се Градска административна такса у износу од 1.235,65 динара
  ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
  СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
  КОРИСНИК: Буџет града Панчева
  Број модела: 97
  Позив на број: 02-226

За болесна и непокретна лица, службено лице Градске управе града Панчева излази на терен, при чему се плаћа и градска административна такса за обављање службених радњи ван службених просторија у износу од 754,55 динара.

Izjava sa dva svedoka

 

СЛУЖБА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Служба бесплатне правне помоћи ради у оквиру локалне самоуправе – Града Панчева и финасира се из Буџета Града. У Служби раде адвокати. Основне организације адвоката Алибунар, Ковачица, Опово и Панчево. Служба има седиште у улици Змај Јовиној број 5, локал број 5, телефон 332-586, радно време од 09:00-13:00 часова.

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНИ СТАТУС ГРАЂАНА

Издавање уверења о држављанству

Захтев за издавање уверења о држављанству можете поднети на следећи начин:

– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,
– одштампан и попуњен образац захтева можете послати поштом на адресу: Секретаријат за општу управу Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево
– телефоном на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809 у периоду од 8,00-15,00 часова
– путем електронске поште на e-mail usluznicentar@pancevo.rs.

Уверења о држављанству се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених уверења не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Таксе за наручивање уверења о држављанству

Републичка административна такса: 720 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Градска административна такса: 103,82 динарa

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

izdavanje-uverenja-o-drzavljanstvu-obrazac

Издавање извода из матичне књиге рођених

Извод из матичне књиге рођених, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу рођених до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.
Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених (на домаћем или међународном обрасцу) можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,
– одштампан и попуњен образац захтева можете послати поштом на адресу: Секретаријат за општу управу Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево
– телефоном на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809 у периоду од 8,00-15,00 часова
– путем електронске поште на e-mail usluznicentar@pancevo.rs.

Изводи из матичне књиге рођених се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.
Таксе за наручивање извода из матичне књиге рођених

Плаћа се републичка административна такса, и то за:

Извод из МКР на домаћем обрасцу 420 динара
Извод из МКР на међународном обрасцу 690 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Градска административна такса: 103,82 динарa
ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

izdavanje-izvoda-iz-mkr-obrazac

Издавање извода из матичне књиге венчаних

Извод из матичне књиге венчаних, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу венчаних до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.
Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних (на домаћем или међународном обрасцу) можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,
– одштампан и попуњен образац захтева можете послати поштом на адресу: Секретаријат за општу управу Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево
– телефоном на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809 у периоду од 8,00-15,00 часова
– путем електронске поште на e-mail usluznicentar@pancevo.rs
Изводи из матичне књиге венчаних се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.
Таксе за наручивање извода из матичне књиге венчаних

1. Републичка административна такса, и то за:

Извод из МК на домаћем обрасцу 420 динара
Извод из МК на међународном обрасцу 690 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

2. Градска административна такса: 103,82 динарa

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

izdavanje-izvoda-iz-maticne-knjige-vencanih-obrazac

Издавање извода из матичне књиге умрлих

Извод из матичне књиге умрлих, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу умрлих до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.
Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8 телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих (на домаћем или међународном обрасцу) можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,
– одштампан и попуњен образац захтева можете послати поштом на адресу: Секретаријат за општу управу Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево
– телефоном на број 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809 у периоду од 8,00-15,00 часова
– путем електронске поште на e-mail usluznicentar@pancevo.rs.
Изводи из матичне књиге умрлих се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Таксе за наручивање извода из матичне књиге умрлих

1. Републичка административна такса, и то за:

Извод из МКУ на домаћем обрасцу 410 динара
Извод из МКУ на међународном обрасцу 670 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

2. Градска административна такса: 103,82 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

У наведеним случајевима, градска административна такса у износу од 103,82 динарa се плаћа.

izdavanje-izvoda-iz-mku-obrazac

Уверење о слободном брачном стању

Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању подноси се у Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920
Уз захтев се прилажу следећа документа, која морају бити у оригиналу:
• извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),
• уверење о држављанству (не старији од шест месеци),
• важећа лична карта,
• пријава пребивалишта,
• фотокопија пасоша и извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу лица са којим странка има намеру да склопи брак у иностранству.
Таксе за издавање уверења о слободном брачном стању
Плаћа се републичка административна такса 1100 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Градска административна такса: 103,82 динар

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

uverenje-o-slobodnom-bracnom-stanju-obrazac

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих можете поднети сараднику за грађанска стања, канцеларија број 6 у приземљу зграде, телефон 013/308-852
Уз захтев се подноси:
– Потврда о смрти
– Извод из матичне књиге рођених
– Извод из матичне књиге венчних
– Уверење о држављанству
– Извештај матичара да чињеница смрти није уписана у МК умрлих (овај извештај издаје матичар по месту где је наступила смрт).
– Доказ о уплаћеној административној такси

За накнадни упис у матичну књигу умрлих плаћа се републичка административна такса

Плаћа се републичка административна такса 740 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса

naknadni-upis-u-maticnu-knjigu-umrlih-obrazac

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених можете поднети сараднику за грађанска стања, канцеларија број 6 у приземљу зграде, телефон 013/308-852
Уз захтев се подноси:

– Извод из матичне књиге венчаних (за дете рођено у браку) или извода из матичне књиге рођених (за родитеље детета рођеног ван брака)
– Отпусну листу болнице (да је дете рођено у болници или потврду бабице, лекара да је дете рођено у стану)
– Потврду матичара oпштине, односно Месне канцеларије, према месту рођења детета, да дете није уписано у матичну књигу рођених
– Уверење о пребивалишту (за родитеље детета)

За накнадни упис у матичну књигу рођених не плаћа се
такса

naknadni-upis-u-maticnu-knjigu-rodjenih-obrazac

Пријава за упис чињенице рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству

Пријава за упис чињенице рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству подноси се преко дипломатско-конзуларног представништва на чијем подручју је та чињеница настала или матичару на основу извода из матичне књиге иностраног органа.
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству у домаће матичне књиге врши увек матичар, било да је документација достављена службено или од стране странке, без доношења решења.
Чињенице рођења, закључења брака и смрти уписују се у:

1) матичну књигу рођених – по месту последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета, а ако родитељи нису имали заједничко пребивалиште – по месту пребивалишта једног од родитеља, а ако је место пребивалишта родитеља непознато – по месту рођења једног од родитеља;
2) матичну књигу венчаних – по месту последњег пребивалишта супружника у време закључења брака, а ако супружници нису имали заједничко пребивалиште – по месту пребивалишта једног од супружника, а ако је последње пребивалиште супружника непознато – по месту рођења једног од њих;
3) матичну књигу умрлих – по месту последњег пребивалишта умрлог, а ако је последње пребивалиште непознато – по месту рођења.

Упис ових чињеница врши матичар, у Градском услужном центру, и то:
– упис чињенице рођења – услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
– упис чињенице закључења брака – услужно место број 15, телефон: 013/308-876.
– упис чињенице смрти – услужно место број 13, телефон: 013/308-809.

Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених мора бити на интернационалном обрасцу, по бечкој или париској конвенцији,
• ако извод није на интернационалном обрасцу, већ на обрасцу земље порекла, обавезно мора да садржи апостил и да буде преведен на српски језик и ћириличко писмо од стране овлашћеног судског тумача,
• ако нема апостил, мора бити верификован од стране државног органа земље порекла а затим оверен у нашој амбасади или конзулату земље порекла (пуна легализација),
• ако је странка овде, а нема могућности да легализује јавну исправу, онда је треба упутити на оверу у амбасаду земље у Београду, а затим на оверу или надоверу у Mинистарству спољних послова.
Tакса за упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству се не плаћа

Упис у матичну књигу лица из бивших република СФРЈ

Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти лица из бивших република СФРЈ у домаће матичне књиге врши увек матичар, по месту последњег пребивалишта, односно биравишта, без доношења решења.
Упис ових чињеница врши матичар, у Градском услужном центру, и то:
– упис чињенице рођења – услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
– упис чињенице закључења брака – услужно место број 15, телефон: 013/308-876.
– упис чињенице смрти – услужно место број 13, телефон: 013/308-809.

Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци),
• извод из матичне књиге венчаних, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци)
• извод из матичне књиге умрлих, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци)
• уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• уверење о пребивалишту
• фотокопија личне карте

Лица која су примљена у држављанство Републике Србије после марта 2005. године, по пријему Решења МУП-а Републике Србије о пријему у држављанство обавезна су да у што краћем року прибаве и предају матичару потребна документа.
Документа се предају матичару по месту пребивалишта, односно боравишта, тек након што је Решење службено достављено матичару од стране МУП-а, Полицијске управе Панчево.

Tакса за упис чињеница рођења, закључења брака и смрти лица из бивших република СФРЈ се не плаћа.

Промена личног имена

Захтев за промену личног имена малолетног детета подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Уз захтев се прилажу следећа документа:
• Извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
• Извод из матичне књиге венчаних (не старији од шест месеци)
• Уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• Уверење да се не води истрага
• Уверење да нема неизмирених пореских обавеза
• Уверење да нема неизмирене законом утврђене обавезе издржавања према брачној, ванбрачној и усвојеној деци, брачном другу, родитељима и другим сродницима
• Фотокопија пресуде о разводу брака
• Уверење о пребивалишту или важећа лична карта
• доказ о уплаћеној административној такси

Такса за промену личног имена

Плаћа се републичка административна такса у износу од 740 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

promena-licnog-imena-obrazac

Промена личног имена малолетног детета

Захтев за промену личног имена малолетног детета подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Уз захтев се прилажу следећа документа:
– Извод из матичне књиге рођених за дете (не старији од шест месеци)
-Уверење о држављанству за дете (не старији од шест месеци)
– Извод из матичне књиге венчаних за родитеље (не старији од шест месеци)
– Извод и матине књиге рођених за родитеље (не старији од шест месеци)
– Уверење о држављанству за родитеље (не старији од шест месеци)
– Уверење о пребивалиште за дете
– Уверење о пребивалишту или фотокопија личне карте за родитеље
– Доказ о уплаћеној административној такси

НАПОМЕНЕ:

Неопходно је лично присуство родитеља детета, као и лично присуство детета које је старије од 10 година ради давања сагласности за промену презимена

Такса за промену личног имена малолетног детета

Плаћа се републичка административна такса у износу од 740 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

promena-licnog-imena-deteta-obrazac

Потврда о издржавању за употребу у иностранству

Захтев за издавање потврде о издржавању за употребу у иностранству подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

• Доказ о пребивалишту
• Уверење Доказ о сродству (извод из МКР или МКВ)
• из Катастра непокретности
• Потврда ПИО о укупно исплаћеној пензији за претходну годину, односно да није издржавано лице није корисник пензије
• Потврда Тржишта рада да је издржавано лице незапослено
• Потврда о редовном школовању за децу
• Доказ о уплаћеној административној такси

Плаћа се градска административна такса у износу од 1.235,65 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

potvrda-o-izdrzavanju-obrazac

Потврда о породичном стању за употребу у иностранству

Захтев за издавање Потврде о породичном стању за употребу у иностранству подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Уз захтев се прилажу следећа документа:
• Доказ о сродству (извод из МКР или МКВ)
• Доказ о пребивалишту
• Уверење из Катастра непокретности
• Уговор о раду са послодавцем
• Потврда Тржишта рада да је издржавано лице незапослено
• Потврда о редовном школовању за децу
• Доказ о уплаћеној административној такси

Плаћа се градска административна такса у износу од 1.235,65 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

potvrda-o-porodicnom-stanju-obrazac

Исправка података у матичним књигама

Захтев за исправку у матичној књизи рођених, венчаних и умрлих подноси се непосредно сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Образац захтева можете и одштампати, попунити и послати поштом на адресу Секретаријат за општу управу, Одељење за лична стања грађана, 26000 Панчево, Трг краља Петра I број 2-4.

Уз захтев је неопходно приложити:
• Извод из матичне књиге у којој се врши исправка (не старији од шест месеци)
• Извод из матичне књиге на основу кога се врши исправка (не старији од шест месеци)
• доказ о уплаћеној административној такси.

Такса за исправку података у матичним књигама

Плаћа се градска административна такса у изнoсу од 872,77 динарa
ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

ispravke-u-maticnim-knjigama-obrazac

Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка

Чланом 92. Закона о ванпарничном поступку прописана је дужност матичара, који је надлежан да изврши упис смрти у матичну књигу умрлих, да достави извод из матичне књиге умрлих оставинском суду у року од 30 дана по извршеном упису. Матичар матичног подручја који је надлежан да изврши упис смрти у матичну књигу умрлих доставља извод из матичне књиге умрлих оставинском суду према месту пребивалишта умрлог.

Склапање брака

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876 или код матичара у месну канцеларију.

Потребно је будући супружници поднесу следећа документа
• извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
• уверење о држављанству (не старији од шест месеци)
• важеће личне карте
• доказ о уплаћеној административној такси
Уколико су будући супружници уписани у матичну књигу рођених и књигу држављана које се воде на територији града Панчева није потребно да поднесу наведене исправе.

Склапање другог брака

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876 или код матичара у месну канцеларију.
Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених са клаузулом о престанку или разводу брака (не старије од шест месеци) или правоснажну пресуду о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих за покојног супружника, уколико је први брак престао смрћу супружника
• уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• важеће личне карте.
• доказ о уплаћеној административној такси
Уколико су будући супружници уписани у матичну књигу рођених и књигу држављана које се воде на територији града Панчева није потребно да поднесу наведене исправе.

Склапање брака, ако су будући супружници малолетна лица

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876 или код матичара у месну канцеларију.
Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци)
• уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• важеће личне карте.
• Решење надлежног суда којим се малолетном лицу даје дозвола за закључење брака
• доказ о уплаћеној административној такси
Уколико су будући супружници уписани у матичну књигу рођених и књигу држављана које се воде на територији града Панчева није потребно да поднесу наведене исправе.

Склапање брака са страним држављанином

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 308-876 код матичара у месну канцеларију.

Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу за страног држављанина (не старији од шест месеци),
• уверење о слободном брачном стању – оригинал са преводом од стране овлашћеног судског тумача
• фотокопија пасоша.
• доказ о уплаћеној административној такси
Уколико су будући супружници уписани у матичну књигу рођених и књигу држављана које се воде на територији града Панчева није потребно да поднесу наведене исправе.

За склапање брака плаћа се градска административна такса, и то за:

– пријаву о склапању брака 118,22 динар
– склапање брака у службеним просторијама ван радног времена 950,90 динара
– склапање брака у службеним просторијама нерадним даном 1.620,12 динара
– склапање брака ван службених просторија 7.618,50 динара
– склапање брака уз учешће преводиоца 2.287,30 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

zahtev-za-sklapanje-braka-van-sluzbenih-prostorija

Упис у матичну књигу умрлих

Чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем саставу је насељено место где је смрт наступила. Чињеница смрти пријављује се матичару усмено на записник или писмено.
Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео, друга лица с којима је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт.
Чињеницу смрти лица у здравственој установи или у другој установи или организацији дужна је да пријави установа или организација у којој је лице умрло.
Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана смрти, односно од дана налажења леша.
Неопходно је да један од сродника дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 13, телефон: 013/308-809.
Потребно је приложити следећа документа:
• потврду о смрти
• личну карту или пасош умрлог
• извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене у браку

Здравствена установа у којој је дете рођено пријаву рођења детета доставља електронским путем матичару на чијој територији је дете рођено, уколико родитељи у здравственој установи дају сагласности за достављање електронске пријаве рођења детета матичару. Електронска пријава детета коју здравствена установа доставља матичару омогућава да се дете упише у матичну књигу рођених (одреди лично име и држављанство), одреди ЈМБГ, пријави пребивалиште и пријави на здравствено осигурање, без доласка родитеља код матичара. Родитељи добијају SMS поруку да је дете уписано у матичну књигу рођених, а извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству се достављају на кућну адресу родитеља.
Уколико родитељи у здравственој установи не дају сагласност, пријава рођења детета коју издаје здравствена установа у којој је дете рођено доставља се матичару матичног подручја на чијој територији је дете рођено, најкасније у року од 15 дана од дана рођења. У року од 30 дана од дана рођења детета, родитељи детета долазе лично код матичара и одређују име и презиме и држављанство детета. Матичар сачињавања записника о пријави рођења детета, издаје извод из матичне књиге рођених и доставља захтев Полицијској управи Панчево за одређивање јединственог матичног броја грађана. Након добијања јединственог матичног броја грађана, матичар позива родитеље да преузму извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству за дете.
Уколико родитељи у року од 30 дана од дана рођења детета, код надлежног матичара, не одреде лично име детета или се не споразумеју о личном имену детета, упис личног имена детета извршиће се на основу решења надлежног органа старатељства (Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево).
Неопходно је да један од родитеља дође лично код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене ван брака

Неопходно је да оба родитеља дођу личко код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 60 дана од дана рођења.
Пред матичарем отац детета потписује Записник о признању очинства и одређивању личног имена детета.

УМАЊЕЊЕ И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Републичка административним такса не плаћа се за:

– повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;
– право на рефундацију ПДВ за куповину првог стана
– пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;
– остваривање права из обавезног социјалног осигурања,
– социјалну заштиту,
– остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
– упис у установе предшколског, школског васпитања и образовања и образовања студената,
– стручно усавршавање, односно преквалификацију;
– регулисање војне обавезе;
– списе и радње у поступку за сахрањивање;
– заснивање радног односа и остваривање права по том основу;
– састављање, односно исправљање бирачких спискова
– потребе реституције

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1. Поступак издавања уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза

За издавање уверења о вођењу радње, за радње које су биле регистроване у Секретаријату за привреду и економски развој до краја 2005. године, прилаже се попуњен захтев који се преузима у Градском услужном центру. Уз попуњен захтев прилажу се и докази о уплати следећих такси, који се предају на шалтерима 1, 2 и 3 Градског услужног центра:
– Уплаћену градску административну таксу – сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Панчева; жиро рачун: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, износ:  249,80 РСД;
– Уплаћену градску административну таксу – сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Буџет града Панчева, жиро рачун: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, износ: 118,22 РСД.

– Подносилац захтева је ослобођен плаћања такси уколико се уверење издаје ради регулисања радног стажа

– Захтев се можње преузети овде Уверење о вођењу радње

пример захтева:

Пример захтева Уверења о вођењу радње

Уверење о вођењу радње

– Рок за издавање уверења је 30 дана од дана подношења захтева, с тим да се у пракси уверење издаје у року од 7 дана

– Више информација о издавање уверења о вођењу самосталне радње можете добити на:

Милорад Тимченко; Тел: 013/308-881;канцеларија бр. 306;

e-mail: milorad.timcenko@pancevo.rs

 1. Поступак издавања решења о категоризацији кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића врши

– Информације у вези са категоризацијом угоститељских објеката можете добити на:

Гордана Ћирић, тел: 013/308-961, канцеларија 303
e-mail: gordana.ciric@pancevo.rs

Милорад Тимченко; Тел: 013/308-881;канцеларија бр. 306;

e-mail: milorad.timcenko@pancevo.rs

или у оквиру Информатора о категороизцаији угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава на територији града Панчева који је достапан у оквиру стране

http://www.pancevo.rs/privreda/objekti-za-smestaj/kategorizacija-ugostiteljskih-objekata-za-smestaj/

– Рок за издавање уверења је 30 дана од дана подношења захтева

2.1. Уз попуњен захтев за одређивање категорије угоститељских објеката (преузима се у Градском услужном центру или на линку) физичко лице прилаже и следећа документа:

 1. Доказ о власништу:
 • – Извод из земљишних књига – власнички лист или извод из листа непокретности, оригинал или оверену фотокопију (чији оригинал није старији од шест месеци);
 • – Уколико непокретност није укњижена – доставити оверену фотокопију уговора о купопродаји или откупу стана, не старију од шест месеци;
 1. Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
 2. -Доказ о уплати Републичке административне таксе за Захтев (по тарифном броју 1.) у износу од 310,00 динара уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив на број   97   54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
 3. Доказ о уплати Републичке административне таксе (Закон о републичким административним таксама “Сл. гласник  Републике Србије“ бр. 43/03, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 i 47/13) за израду решења (по тарифном броју 9,) у износу од 520,00 динара, уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив   на број   97   54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
 4. Овлашћење за заступање и фотокопија личне карте за овлашћено лице (ако постоји);
 5. 6. Потврду да подносилац захтева и чланови домаћинства нису евидентирани као душевни болесници који због свог стања или понашања могу да ометају односно угрозе околину (члан 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству);
 6. Потврду да подносилац захтева и чланови домаћинства нису евидентирани на клицоноштво и паразите (члан 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству);
 7. Подаци о грађевинској дозволи (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
 8. Подаци о употребној дозволи (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
 9. Изјаву са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и категорију угоститељског објекта (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
 10. Изјаву са подацима о испуњености минимално техничких и санитарно хигијенских услова за пружање услуга у домаћој радиности (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај).
 11. Изјаву са подацима о испуњености минимално техничких и санитарно хигијенских услова за пружање услуга у сеоском туристичком домаћинству (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај).

2.2.  Уз попуњен захтев за одређивање категорије угоститељских објеката (преузима се у Градском услужном центру или на линку) угоститељ прилаже и следећа документа:

 1. Оригинал или оверена фотокопија извода о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре Републике Србије – АПР (не старији од 6 месеци);
 2. Оверене фотокопије (не старије од шест месеци):
 • оснивачког акта као и важеће измене и допуне
 • статут (уколико постоји)
 1. Доказ о власништу или закупу над објектом који се категоризује:
 • извод из листа непокретности или власнички лист (оверена фотокопија оригинала -не старији од шест месеци) или
 • оверена фотокопија Уговора о купопродаји или други доказ у случају  непокретности која није укњижена (не старија од шест месеци) или
 • оверена фотокопија Уговора о закупу објекта који мора бити закључен са роком важности најмање три године од дана доношења решења о категоризацији (не старија од 6 месеци), као и
 • сагласност власника да закупац може да категоризује објекат за издавање туристима (оригинал, оверен у суду или општини);
 1. Доказ о уплати Републичке административне таксе за Захтев (по тарифном броју 1.) у износу од 310,00 динара уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив на број   97   54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
 2. Доказ о уплати Републичке административне таксе (Закон о републичким административним таксама “Сл. гласник  Републике Србије“ бр. 43/03… 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 i 47/13) за израду решења (по тарифном броју 9,) у износу од 520,00 динара, уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив   на број   97   54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
 3. Подаци о грађевинској дозволи (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
 4. Подаци о употребној дозволи (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
 5. Изјаву са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и категорију угоститељског објекта (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
 6. Изјаву са подацима о испуњености минимално техничких и санитарно хигијенских услова за пружање услуга у домаћој радиности (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај);
 7. Изјаву са подацима о испуњености минимално техничких и санитарно хигијенских услова за пружање услуга у сеоском туристичком домаћинству (члан 26. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај).
 1. Поступак пружања информација по упиту инвеститора

– Више информација о могућности инвестирања на територији града Панчева можете добити у Одељерњу за локални економски развој:

            Оливера Суботић; Тел: 013/308-868; канцеларија бр. 301; имејл: ler@pancevo.rs

            Биљана Миладиновић; тел.013/308-709; канцеларија бр.303; имаил: ler@pancevo.rs

 1. Поступак доделе бесповратних средстава незапосленим лица, студентима, малим и средњим предузећима и предузетницима

– Сви јавни позиви града Панчева објављују се на званичној интернет презентацији у категорији конкурси и јавни позиви и доступни су на http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/

–  Више информација о актуелним јавним позивима можете добити на:

          Ивана Бистричић, телефон: 013 308 824, канцеларија бр. 304; имејл:ivana.bistricic@pancevo.rs

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ
Садржина захтева за споровођење поступака у оквиру обједињене процедуре прописана је Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима и иста је одређена кроз систем ЦИС-а кроз који се захтеви подносе и плаћају се наканда за ЦИС, републичка административна такса и наканада за трошкове надлежног органа.
Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони систем (ЦИС), подносилац захтева уз захтев прилаже у пдф формату, потписан електронским квалификованим потписом:
-доказ о плаћеној републичкој административној такси,
-доказ о плаћеној градској административној такси (локацијски услови),
-доказ о плаћеној накнади за услуге Централне евиденције обједињених процедура и
-доказ о плаћеној накнади трошкова органа града Панчева.

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Висина републичке административне таксе прописана је Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – ускл. дин. изн., 55/12 – ускл. дин. изн., 93/12, 47/13 – ускл. дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14-ускл. дин. изн., 45/15 – ускл.дин.изн., 83/15 и 112/15) и износи:

-за издавање грађевинске дозволе: 1.070,00 дин. за изградњу (тариф. бр. 1. и 165. став 1. тачка 2.), односно у износу од 685,00 дин. за реконструкцију, доградњу, надградњу, адаптацију и др. (тариф.бр. 1. и 165. став 2.);
-за издавање решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи: 1070,00 дин. за изградњу објекта (тариф. бр. 1. и 165. тачка 2.), односно износ од 560,00 дин. за изградњу економског објекта (тариф. бр. 1. и 165. тачка 1.), односно износ од 685,00 динара за извођење радова на постојећем објекту (тариф. бр. 1. и 165. став 2.);
-за издавање употребне дозволе: 300,00 дин. (тариф. бр. 1.) + 0,2% на предрачунску вредност објекта, односно радова (тариф. бр. 170. став 3.);
-за издавање решења којим се одобрава пуштање објекта у пробни рад: 300,00 дин. (тариф. бр. 1) + 0,1% на предрачунску вредност објекта, односно радова (тариф. бр. 170. став 2.);
-за потврду пријема изјаве о завршетку израде темеља: 1.530,00 дин. (тариф. бр. 164.);
-за пријаву радова: 300,00 динара (тариф. бр. 1.);
-за изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу: 300,00 динара (тариф. бр. 1.);
-за захтев за прикључење објекта на инфраструктуру: 300,00 динара (тариф. бр. 1.);
-за подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара: 300,00 динара (тариф. бр. 1.);
-за измену издатог решења: 800,00 дин. (тариф.бр.1. и 9.).
Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-742221843-57 са позивом на број 97 02-226, са означењем сврхе дознаке: уплата РАТ, прималац: Буџет РС

НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА
Висина накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура прописана је чланом 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге послове које пружа Агенција за привредне регистре (“Сл. гласник РС“, бр.119/13, 138/14, 45/15,106/15, 32/16 и 60/16) и износи:
-за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 1.000,00 динара;
-за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 2.000,00 динара;
-за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 3.000,00 динара;
-за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 5.000,00 динара;
-за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;
-за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;
-за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „А“ и „Б“ 1.000,00 динара;
-за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије „В“ и „Г“ 2.000,00 динара;
-за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.
Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-29770845-52 модел 97 са позивом на број 46-51089400, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде за ЦЕОП, прималац: Агенција за привредне регистре.

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА
Висина градске административне таксе прописана је Одлуком о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр.16/08,26/09,25/10,38/12,24/13,29/14,14/15, 38/15 и 38/16) и износи:
за издавање локацијских услова 1117,43 динара
Текући рачун за уплату градске административне таксе је: 840-742241843-03, модел 97, са позивом на број 02-226, са означењем сврхе дознаке: градска административна такса, прималац: приходи града Панчева

НАКНАДА ТРОШКОВА ОРГАНА ГРАДА ПАНЧЕВА
Висина накнаде трошкова органа града Панчева прописана је Одлуком о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре (“Службени лист града Панчева“, бр. 14/15) и износи:
-за издавање локацијских услова 6.310,00 динара
-за издавање решења за одобрење извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола,решења за грађевинску дозволу,обавештења о пријави радова и решења о употребној дозволи 1.050,00 динара
Текући рачун за уплату накнаде трошкова органа града Панчева је: таксе је: 840-742341843-24, модел 97, са позивом на број 76-226-74234102, са означењем сврхе дознаке: трошкови надлежног органа, прималац: Буџет града Панчева

РЕШЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ И ПОНОТОНА, ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА, ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ, УВИДА У ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА, ПОТВРЂИВАЊА ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПОТВРЂИВАЊА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА, ИСЕЉАВАЊЕ БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ЕКСХУМАЦИЈУ,
издају се у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) , Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС“ бр.64/15), Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчева“ бр.29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева („Сл.лист града Панчева 9/16) и за исте се наплаћује градска административна такса.

За издавање решења за за постављање: киоска, контењера за мониторинг, башти, јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште; отворене угоститељске садржаје,аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кстена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда, мобилијара спортског карактера, чилера,банкомата, монтажних платформи и рампи за инвалиде, споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, одлука којим се уређује постављање балон хала спортске намене; одлука којим се уређује постављање понтона подноси се следећа докуменатација:
– Решење Агенције за привредне регистре о упису делатности у регистар, у оригиналу и не старији од шест месеци са матичним бројем и ПИБ-ом.
За физичка лица фотокопија личне карте
Уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева којим се доказује да подносилац захтева нема дуговања по основу изворних прихода града Панчева
Идејни пројекат односно, оверена скица са техничким описом објекта израђена од одговорног пројектанта са одговарајућом лиценцом
Оверена изјава подносиоца захтева да ће по престанку права коришћења дела површине јавне намене објекат уклонити са површине јавне намене и да ће уредити површину јавне намене и довести је у првобитно стање (изјава је саставни део овог захтева, у два примерка)
одлука о коришћењу коју издаје Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
саобраћајно-технички услови које издаје Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
главни пројекат са техничком контролом за постављање билборда, светлећих реклама, стена за спортско пењање, чилера, понтона и балон хала спортске намене
идејни пројекат за постављање летњих башти.
оверена скица објекта са техничким описом објекта
за постављање понотна потребно је доставити и плутајућу дозволу и сагласност надлежне лучке капетаније
за башту се доставља и уговор о закупу и сагласност закуподавца ако је пословни простор у закупу, салгасност скупштине станара уколико се пословни простор налази у стамбеној зградии сагласност сувласника објеката уколико се објекти налазе у сувласништву више лица, доказ о уплаћеном депозиту.

ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

За издавање информација о локацији подноси се копија плана и и доказ о уплати градске административне таксе.

Захтев пример

Пример захтева

За потврђивање пројекта парцелације и препарцелације подноси се пројекат парцелације односно препарцелације и доказ о уплати градске административне таксе.
За потврђивање урбанистичког пројекат подноси се урбанситички пројекат и доказ о уплати градске административне таксе.
За издавање решења о рушењу објеката подноси се пројекат рушења и доказ о уплати градске административне таксе.
За издавање решења за исељење бесправно усељених лица подноси се доказ о власништву и доказ о уплати градске административне таксе.
За издавање решења о ексхумацију подноси се извод из књиге умрлих за покојника, доказ о сродству са покојником (извод из књиге рођених, венчаних и сл), потврда предузећа које управља гробљем са подацима о гробном месту на коме је сахрањен покојиник (ред, бр.гроба и парцела) и време трајања закупа, потврда предузећа које управља гробљем са подацима о обезбеђеном гробном месту (ред, бр. гроба и парцела) и време трајања закупа, сагласност сродника упокојеног (брачни друг умрлог (или ванбрачни друг умрлог уз одговарајуће доказе о постојању брачне заједнцие), дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог), пуномоћје, ако се овлашћује друго лице да поднесе захтев и доказ о уплати градске административне таксе.

Висина градске административне таксе прописана је Одлуком о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр.16/08,26/09,25/10,38/12,24/13,29/14,14/15, 38/15 и 38/16) и износи:
– за издавање решења за постављање кисока 832,68 динара
– за издавање решења за постављање башта 832,68 динара
за издавање решења за постављање јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште 832,68 динара
– за издавање решења за постављање отворених угоститељских садржаја
– за издавање решења за покретних објеката – постављање аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кестена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда 832,68 динара;
– за издавање решења за постављање мобилијара спортског карактера 810,00 динара
– за издавање решења за постављање чилера 810,00 динара
– за издавање решења за постављање банкомата 810,00 динара
– за издавање решења за постављање монтажних платформи и рампи за инвалиде 810,00 динара
– за издавање решења за постављање споменика, спомене обележја и скулптуралних дела 810,00 динара
– за издавање решења за постављање балон хала спортске намене 810,00 динара
– за издавање решења за постављање понтона 810,00 динара
– за издавање решења за рушење објекта 832.68 динара
– за издавање информација о локацији 1117,43 динара;
– за потврђивање пројеката парцелације и препарцеалције 1667,41 динара
– за потврђивање урбанистичког пројекта као урбанистичко-архитектонске разраде локације намењене за : – вишепородично становање 19583,40 динара; – за комерцијалну делатност 22847,30 динара; – за производну делатност 11750,04 динара; за остале намене 14360,13 динара.
– за давање сагласности на елаборат геодестских радова 1667,41 динара
– за издавање решења за исељење бесправно усељених лица 1116,40 динара
– за издавање решења за ексхумацију 810,00 динара.

Текући рачун за уплату градске административне таксе је: 840-742241843-03, модел 97, са позивом на број 02-226, са означењем сврхе дознаке: градска административна такса, прималац: приходи града Панчева