СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

1. Поступак издавања уверења о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза

За издавање уверења о вођењу радње – статусу предузетника, за радње које су биле регистроване у Секретаријату за привреду и економски развој до краја 2005. године, подноси се попуњен захтев који се преузима у Градском услужном центру. Уз попуњен захтев који се предаје на шалтерима 1, 2 и 3 Градског услужног центра прилаже се и доказ о уплати административне таксе:

Градска административна такса

сврха дознаке: Градска административна такса,

прималац: Буџет града Панчева

жиро рачун: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226

износ: 469.00 РСД

Подносилац захтева је ослобођен плаћања такси уколико се уверење издаје ради регулисања радног стажа.

Захтев се може преузети на линку:  http://www.pancevo.rs/usluge/privreda/

(Захтев за издавање уверења о статусу предузетника – за предузетнике регистроване пре 2006.године)

Рок за издавање уверења је 8 дана од дана подношења захтева

Особе задужена за услугу:

Игор Андријић

канцеларија бр. 309

тел: 013/308 962

e-mail: igor.andrijic@pancevo.rs

2. Поступак издавања решења о категоризацији кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића.

2.1. За сваки угоститељски објекат: собу, апартман и кућу који се категорише подноси се посебан захтев, електронским путем на порталу е-Туриста, https://www.eturista.gov.rs/

Документација која се попуњава електронски је:
• захтев
• изјава са подацима о испуњености стандарда
• изјава о испуњеноси санитарно хигијенских услова.
• изјава о испуњености минималних техничких услова

Документација која се прилаже као скениран документ електронски је, у зависности од подносиоца захетва:

2.1.1. Трошкови поступка категоризације
• Доказ о уплати републичке административне таксе
Доказ о уплати Републичке административне таксе за Захтев (по тарифном броју 1.) у износу од 330,00 динара уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.
2.1.5. Доказ о уплати Републичке административне таксе за израду решења (по тарифном броју 9,) у износу од 570,00 динара, уплатити на рачун број 840-742221843-57, позив на број 97 54-241. Сврха дознаке: Републичка административна такса. Прималац: Република Србија.

2.1.2. Оверене сагласности за физичко лице:
• Ако захтев подноси сувласник прилаже сагласност другог/других сувласника, која је оверена код јавног бележника;
• Ако захтев подноси члан породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад) прилаже сагласност власника,односно сувласника, која је оверена код јавног бележника.
• Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о правном основу коришћења објекта.

2.1.3. Доказ о власништву над објектом за физичко лице:
• За укњижене објекте није потребно прилагати доказ о власништву/сувласништву и надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;
• Уколико непокретност није укњижена прилаже се уговор о купопродаји или откупу непокретности, или уговор о поклону или решење о оставинској расправи и др. докази – оригинал или оверена фотокопија која не сме бити старији од шест месеци;
• Уколико је непокретност изграђена без грађевинске дозволе или има одступања од грађевиснке дозволе, односно уколико не поседује употребну дозволу, цениће се доказ да је органу надлежном за легализацију поднет захтев за легализацију, које податке надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;
• Физичко лице које у оквиру сеоског туристичког домаћинства пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном мора бити власник, односно сувласник тог земљишта. Власништво над земљиштем се доказује на напред наведен начин, а прихватиће се и укњижено право коришћења.
• Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о правном основу коришћења објекта.

2.1.4. Лекарско уверење, односно потврда од овлашћене здравствене установе за физичко лице
За физичко лице и члановe домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту у којем се пружа услуга смештаја (у објектима домаће радиности), односно услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака (у објекту сеоског туристичког домаћинства) – прибавља се лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске делатности издато од овлашћене здравствене установе (Дом здравља – медицина рада) у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству;
• За физичко лице и чланови домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту сеоског туристичког домаћинства у којем се пружа услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака – прибавља се потврда од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељске услуге у којем се пружају услуге исхране и пића, нису евидентирани на клицоноштво и паразите, у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству.
У објекту домаће радиности физичко лице може да пружа само угоститељске услуге смештаја.
У објекту сеоског туристичког домаћинства физичко лице може да пружа угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака.

– Рок за издавање решења је 30 дана од дана подношења захтева.
– Информације у вези са категоризацијом угоститељских објеката можете добити на:

Игор Андрејић
тел.013/308-962
канцеларија 309
e-mail: igor.andrejic@pancevo.rs

Решење се издаје на захтев правног или физичког лица, власника или корисника угостутељског објекта који је предмет категоризације. Решење доноси Секретаријат за привреду и економски развој, на предлог  Комисије за категоризацију угоститељских објеката за смештај. Секретаријат за привреду и економски развој води евиденцију категорисаних и некатегорисаних угоститељских објеката на територији града Панчева.

3. Поступак пружања информација по упиту инвеститора
– Обрасци Захтева за образовање пројектног тима и Предлог улагача за утврђивање инвестиционог програма могу преузети у Градском услужном центру:
захтев за образовање пројектног тима
предлог улагача за утврђивање инвестиционог програма
– Више информација о могућности инвестирања на територији града Панчева можете добити у Одељењу за локални економски развој:

канцеларија бр. 301
Биљана Миладиновић
тел.013/344-455

тел: 013/308-868
e-mail: biljana.miladinovic@pancevo.rs

4. Реализација мера у оквиру Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ)
– Сви јавни позиви града Панчева за реализацију мера у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање за 2022. годину објављују се на званичној интернет презентацији града Панчева у категорији конкурси и јавни позиви и доступни су на
http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/
– Више информација о актуелним јавним позивима можете добити на:
Гордана Ћирић
тел: 013/308-961
канцеларија 303
e-mail: gordana.ciric@pancevo.rs

5. Субвенције микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме
– Јавни позив се објављује на званичној интернет презентацији града Панчева у категорији конкурси и јавни позиви и доступан је на http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/konkursi/
– Више информација о Јавном конкурсу можете добити у канцеларији 302, особе за контакт:
Тања Темишварац
тел: 013/353-361
e-mail: tanja.temisvarac@pancevo.rs
6. Стручна подршка заинтересованим правним и физичким лицима са територије АПВ у вези са јавним позивима Развојног фонда АПВ д.о.о. Нови Сад
– обавештавање потенцијалних корисника о актуелним јавним позивима
– формална контрола документације и пријем документације
– Актуелни јавни позиви Развојног фонда АПВ д.о.о. Нови Сад доступни су на
https://www.rfapv.rs/konkursi.html
– у области привреде повереник Развојног фонда АПВ је
                                 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Садржина захтева за споровођење поступака у оквиру обједињене процедуре прописана је Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима и иста је одређена кроз систем ЦИС-а кроз који се захтеви подносе и плаћају се наканда за ЦИС, републичка административна такса и наканада за трошкове надлежног органа.

Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони систем (ЦИС), подносилац захтева уз захтев прилаже у пдф формату, потписан електронским квалификованим потписом:

доказ о плаћеној републичкој административној такси,
доказ о плаћеној градској административној такси (локацијски услови),
доказ о плаћеној накнади за услуге Централне евиденције обједињених процедура и
доказ о плаћеној накнади трошкова органа града Панчева.
РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Висина републичке административне таксе прописана је Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – ускл. дин. изн., 55/12 – ускл. дин. изн., 93/12, 47/13 – ускл. дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14-ускл. дин. изн., 45/15 – ускл.дин.изн., 83/15 и 112/15) и износи:

за издавање грађевинске дозволе (тарифни број 1 + тарифни број 165) ·
за издавање решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи (тарифни број 1 + тарифни број 165) ·
за издавање употребне дозволе (тарифни број 1 + тарифни број 170) ·
за потврду пријема изјаве о завршетку израде темеља ( тарифни број 164) ·
за пријаву радова (тарифни број 1 + тарифни број 171 а) ·
за изјаву о завршетку објекта у конструктивном смислу ( тарифни број 164) ·
за захтев за прикључење објекта на инфраструктуру ( тарифни број 1) ·
за подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара ( тарифни број 1
за измену издатог решења ( тарифни број 1 + тарифни број 9)
Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-742221843-57 са позивом на број 97 02–226, са означењем сврхе дознаке: уплата РАТ, прималац: Буџет РС

НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

Висина накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура прописана је чланом 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге послове које пружа Агенција за привредне регистре (“Сл. гласник РС“, бр.119/13, 138/14, 45/15,106/15, 32/16 и 60/16) и износи:

за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије “А” и “Б” 1.000,00 динара;
за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије “В” и “Г” 2.000,00 динара;
за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије “А” и “Б” 3.000,00 динара;
за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије “В” и “Г” 5.000,00 динара;
за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;
за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;
за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије “А” и “Б” 1.000,00 динара;
за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије “В” и “Г” 2.000,00 динара;
за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.
Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-29770845-52 модел 97 са позивом на број 46-51089400, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде за ЦЕОП, прималац: Агенција за привредне регистре.
ГРАДСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Висина градске административне таксе прописана је Одлуком о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр.16/08,26/09,25/10,38/12,24/13,29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17 и 34/18) ) и износи:

за издавање локацијских услова 1149,00 динара
Текући рачун за уплату градске административне таксе је: 840-742241843-03, модел 97, са позивом на број 02-226, са означењем сврхе дознаке: градска административна такса, прималац: приходи града Панчева

НАКНАДА ТРОШКОВА ОРГАНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Висина накнаде трошкова органа града Панчева прописана је Одлуком о трошковима надлежног органа у вези урбанистичког планирања и спровођења поступка обједињене процедуре (“Службени лист града Панчева“, бр. 14/15) и износи:

за издавање локацијских услова 6.310,00 динара
за издавање решења за одобрење извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола,решења за грађевинску дозволу,обавештења о пријави радова и решења о употребној дозволи 1.050,00 динара
Текући рачун за уплату накнаде трошкова органа града Панчева је: таксе је: 840-742341843-24, модел 97, са позивом на број 76–226–74234102, са означењем сврхе дознаке: трошкови надлежног органа, прималац: Буџет града Панчева

РЕШЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА, БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ И ПОНОТОНА, ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА, ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ, УВИДА У ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА, ПОТВРЂИВАЊА ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПОТВРЂИВАЊА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА, ИСЕЉАВАЊЕ БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ЕКСХУМАЦИЈУ ,издају се у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) , Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл.гласник РС” бр.64/15), Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл.лист града Панчева“ бр.29/14, 28/15 и 38/16), Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 18/13, 6/14 и 38/16) и Одлуке о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева („Сл.лист града Панчева 9/16) и за исте се наплаћује градска административна такса.

За издавање решења за за постављање: киоска, контењера за мониторинг, башти, јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште; отворене угоститељске садржаје,аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кстена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда, мобилијара спортског карактера, чилера,банкомата, монтажних платформи и рампи за инвалиде, споменика, спомене обележја и скулптуралних дела, одлука којим се уређује постављање балон хала спортске намене; одлука којим се уређује постављање понтона подноси се следећа докуменатација:

Решење Агенције за привредне регистре о упису делатности у регистар, у оригиналу и не старији од шест месеци са матичним бројем и ПИБ-ом.

За физичка лица фотокопија личне карте
Уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева којим се доказује да подносилац захтева нема дуговања по основу изворних прихода града Панчева
Идејни пројекат односно, оверена скица са техничким описом објекта израђена од одговорног пројектанта са одговарајућом лиценцом
Оверена изјава подносиоца захтева да ће по престанку права коришћења дела површине јавне намене објекат уклонити са површине јавне намене и да ће уредити површину јавне намене и довести је у првобитно стање (изјава је саставни део овог захтева, у два примерка)
одлука о коришћењу коју издаје Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево
саобраћајно-технички услови које издаје Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево
главни пројекат са техничком контролом за постављање билборда, светлећих реклама, стена за спортско пењање, чилера, понтона и балон хала спортске намене
идејни пројекат за постављање летњих башти.
оверена скица објекта са техничким описом објекта
за постављање понотна потребно је доставити и плутајућу дозволу и сагласност надлежне лучке капетаније
за башту се доставља и уговор о закупу и сагласност закуподавца ако је пословни простор у закупу, салгасност скупштине станара уколико се пословни простор налази у стамбеној зградии сагласност сувласника објеката уколико се објекти налазе у сувласништву више лица, доказ о уплаћеном депозиту.
градска административна такса
За издавање информација о локацији подноси се копија плана и и доказ о уплати градске административне таксе.

За потврђивање пројекта парцелације и препарцелације подноси се пројекат парцелације односно препарцелације и доказ о уплати градске административне таксе.

За потврђивање урбанистичког пројекат подноси се урбанситички пројекат и доказ о уплати градске административне таксе.

За издавање решења о рушењу објеката подноси се пројекат рушења и доказ о уплати градске административне таксе.

За издавање решења за исељење бесправно усељених лица подноси се доказ о власништву и доказ о уплати градске административне таксе.

За издавање решења о ексхумацију подноси се извод из књиге умрлих за покојника, доказ о сродству са покојником (извод из књиге рођених, венчаних и сл), потврда предузећа које управља гробљем са подацима о гробном месту на коме је сахрањен покојиник (ред, бр.гроба и парцела) и време трајања закупа, потврда предузећа које управља гробљем са подацима о обезбеђеном гробном месту (ред, бр. гроба и парцела) и време трајања закупа, сагласност сродника упокојеног (брачни друг умрлог (или ванбрачни друг умрлог уз одговарајуће доказе о постојању брачне заједнцие), дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог), пуномоћје, ако се овлашћује друго лице да поднесе захтев и доказ о уплати градске административне таксе.

Висина градске административне таксе прописана је Одлуком о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр.16/08,26/09,25/10,38/12,24/13,29/14,14/15, 38/15 и 38/16) и износи:

за издавање решења за постављање кисока 998,00 динара

за издавање решења за постављање башта 856,00 динара

за издавање решења за постављање јавних телефонских говорница и киоска са надстрешницом за аутобуско стајалиште 856,00 динара

за издавање решења за постављање отворених угоститељских садржаја

за издавање решења за покретних објеката – постављање аутомата, фрижидера за продају сладоледа, расхладних витрина, рекламни витрина, уређаја за печење и продају кокица, кестена, шећерне пене, америчких крофница, покретних тезги, светлећих реклама, табли и билборда 856,00 динара;

за издавање решења за постављање мобилијара спортског карактера 856,00 динара

за издавање решења за постављање чилера 856,00 динара

за издавање решења за постављање банкомата 856,00 динара

за издавање решења за постављање монтажних платформи и рампи за инвалиде 856,00 динара

за издавање решења за постављање споменика, спомене обележја и скулптуралних дела 856,00 динара

за издавање решења за постављање балон хала спортске намене 856,00 динара

за издавање решења за постављање понтона 856,00 динара

за издавање решења за рушење објекта 856.00 динара

за издавање информација о локацији 6310,00 динара;

за потврђивање пројеката парцелације и препарцеалције 1714,00 динара

за потврђивање урбанистичког пројекта:

вишепородично становање у износу од 20.131,00 . дин
комерцијалну делатност у износу од 23.487,00 . дин
производну делатност у износу од 12.179,00 . дин
остале намене у износу од 14.762,00 . дин
– за давање сагласности на елаборат геодестских радова 1714,00 динара

за издавање решења за исељење бесправно усељених лица 1148,00динара

за издавање решења за ексхумацију 833,00 динара.

– за издавање такси дозволе 513,00 динара

– за продужење-измену података у такси дозволи 530,00 динара

– за решење о утврђивању услова за обављање такси превоза, за физичка лица и запослене код правног лица 876,00 динара

– за решење о утврђивању услова за обављање такси превоза за правна лица 2812,00 динара

– за решење о кретању и заустављању мимо утврђеног режима саобраћаја 1753,00 динара

– за решење о заустављању и паркирању моторног возила ради снабдевања-месечно 1475,00 динара

– за издавање одобрења за кретање и заустављање возила у пешачкој зони за посебне потребе 1753,00 динара

– за издавање одобрења за кретање возила власника који станују у пешачкој зони 264,00 динара

– за решење о измени режима саобраћаја, ради извођења радова на одржавању јавних путева 1753,00 динара

-за решење о измени режима саобраћаја, ради извођења радова на подземним и надземним инсталацијама 1753,00 динара

-за решење о измени саобраћаја ради одржавања спортске или друге манифестације на јавном путу 530,00 динара

– за издавање одобрења за резервацију паркинг места 1753,00 динара

– за издавање потврде о погодности возила за обављање такси превоза 438,00 динара

– за полагање испита о познавању територије града Панчева и прописа којима се уређује такси превоз 6000,00 динара

– за издавање решења за продужење рока важења такси дозволе-накнада за коришћење такси стајалишта по такси возилу 4107,84 динара

Текући рачун за уплату градске административне таксе је: 840-742241843-03, модел 97, са позивом на број 02-226, са означењем сврхе дознаке: градска административна такса, прималац: приходи града Панчева

Захтеви са потребном документацијом по којима поступа Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено–комуналне послове и саобраћај важећи плански документи налазе се на интернет адреси : www.pancevo.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СAКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

На основу члана 70. став 2. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/2016) подносилац Захтева за издавање дозволе за сaкупљање и транспорт неопасног отпада прилаже следећу документацију:

-Подаци о подносиоцу Захтева

-Потврда о регистрацији

-Подаци о врсти и количини отпада

-Подаци о локацији и опреми за сакупљање

-Подаци о превозним средствима

-Доказ о уплати Републичке административне таксе

ЗАХТЕВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

На основу члана 62. став 3. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09) подносилац Захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада прилаже следећу документацију:

-Попуњен образац Захтева

-Потврду о регистрацији

-Радни план постројења за управљање отпадом

-Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара, као и програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са законом

План за затварање постројења

-Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања отпада

-Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења

-Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобађању од обавезе израде процене утицаја на животну средину у складу са законом

-Копије одобрења и сагласности издатих од других надлежних органа, у складу са законом

-Финансијске и друге гаранције, односно одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима.

-Доказ о уплати Републичке административне таксе

ЗАХТЕВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА

На основу члана 61. Закона о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/2016) подносилац Захтева за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада прилаже сладећу документацију:

-Потврду о регистрацији (копија документа)

-Податке о оператеру

-Податке о постројењу (складишту) и локацији

-Податке о врсти и карактеру отпада

-Податке о капацитету постројења (складишта)

-Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености и друге податке на захтев надлежног органа (копија документа)

-Доказ о уплати Републичке административне таксе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СТАЦИОНАРНОГ

ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Подносилац захтева прилаже следећу документацију:

-Податке о предузећу

-Податке о објекту-извору загађивања

-Податке о дозволама

-Доказ о уплати Републичке административне таксе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОМЕТА

НАРОЧИТО ОПАСНИХ ХЕМИКАЛИЈА

Подносилац захтева прилаже следећу документацију:

-Подаке о подносиоцу захтева

-списак нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева жели да стави у прокет

-Опис превентивних мера за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија

-Годишње количине које се стављају у промет

-Безбедносни лист

-Уговор о закупу складишта

-Доказ о уплати републичке административне таксе

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Подносилац захтева прилаже следећу документацију:

-Податке о постројењу

-податке о оператеру

-Податке о постројењу и његовој околини

-Врсти индустријске активности

-Особљу и инвестиционим трошковима

-кратак опис активности за коју се интегрисана дозвола захтева

-подаци о планској и пројектној документацији за постројење (одобрења, дозволе,сагласности)

-кратак извештај о значајним утицајима на животну средину у односу на.воде, земљиште и тло, отпад, буку и вибрације, ризик од удеса

-детаљне податке о постројењу, процесима и процедурама: локација, управљање заштитом животне средине, коришћење најбоље доступних техника, коришћење ресурса, емисије у ваздух, емисије штетних и опасних материја у воде, заштита земљишта и подземних вода, управљање отпадом, бука и вибрације, процена ризика од значајних удеса, дефинитивни престанак рада постројења или његових делова

-доказ о уплати Републичке административне таксе.

ЗАХТЕВИ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Обрада захтева из области процене утицаја – Законом о процени утицаја на животну средину дефинисане су три фазе процене утицаја на животну средину, тако да постоје три врсте захтева који се подносе, (захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину, Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину). У зависности од тога да ли се ради о пројектима који су у фази планирања или су већ изграђени наведени захтеви постоје категорије планирани пројекти и затечено стање. Подаци које је потребно доставити дефинисани су Законом о процени утицаја и подзаконским актима донесеним на основу овог закона, као и додатна докуметација коју је потребно приложити. Постоје готови обрасци захтева који се уручују странкама приликом консултација, мада се ови обрасци могу наћи на на сајту града. Након пријема захтева проверава да ли је захтев комплетан, уколико се уоче недостаци странка се контактира телефонским путем и обавештава о недостацима и даје се могућност да отклони недостатке у року од пар дана. Уколико то не учини приступа се изради захтева за допуну документације.
Израда закључка о одбацивању захтева – уколико се на основу карактеристика и капацитета пројекта наведених у захтеву утврди на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08) да не постоје услови за покретања поступка о одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину израђује се закључак о одбацивању. У случају да подносилац захтева не допуни захтев у траженом року исти се одбацује закључком. Закључком се исправљају и техничке грешке настале приликом израде, а које су уочене након достављања подносиоцу захтева.
Израда обавештења о јавном увиду у захтев из области процене утицаја за објаву – након што се утврди да је захтев комплетан, на основу Закона о процени утицаја на животну средину израђују се обавештења о јавном увиду у поднети захтев. Обавештење се предаје редакцији локалних новина.
Израда обавештења о јавном увиду у захтев из области процене утицаја за заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност на основу Закона о процени утицаја на животну средину израђују се обавештења о јавном увиду у поднети захтев и достављају се заинтересованим органима и организацијама и заинтересованој јавности писменим путем
Израда решења из области процене утицаја – након завршеног јавног увида, и у случају давања сагласности на студију након одржане јавне расправе и јавне презентације и давања предлога техничке комисије за оцену студије о процени утицаја , и након консултација са начелником приступа се изради решења. При изради се узимају у обзир подаци из захтева и приложене документације, достављена мишљења за време трајања јавног увида и законска регулатива којом се дефинишу обавезе из области заштите животне средине везане за делатност и карактеристике пројекта на који се захтев односи
Израда обавештења о донетом решењу из области процене утицаја за објаву – на основу Закона о процени утицаја на животну средину израђују се обавештења донетој одлуци по захтеву основу тог захтева. Обавештење се предаје редакцији локалних новина најкасније последњег радног дана у недељи како би се објавило у новинама.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

           Поступак ради пружања услуге

  1. Поступак издавања Потврда за остваривање права за остваривање права на подстицаје на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду и Управе за аграрна плаћања

На основу члана 29.Закона  о општем управном поступку (,,Службени гласник Републике Србије “ број 18/2016) Секретаријат за пољопривреду село и рурални развој издаје Потврду за остваривање права на подстицаје  на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду и Управе за аграрна плаћања.

Рок за издавање потврда је 8 дана од дана подношења Захтева за издавање потврде.

Особе задужене за услугу:

1.Славица Куша Јелесијевић  канцеларија бр:311   тел: 013/308-849    е-mail: slavica.kusa-jelesijevic@pancevo.rs

2. Јован Мајсторовић  канцеларија бр:312   тел: 013/308-944   е-mail: jovan.majstorovic@pancevo.rs

3. Тијана Чолић    канцеларија бр: 310    тел: 013/308-708    е-mail: tijana.colic@pancevo.rs

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

2.Поступак за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева за 2024.годину и поступак за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини  на територији града Панчева за 2024.годину.

         У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС,,број 62/06,65/08-др.закон,41/09,112/2015,80/17 и 95/18-др.закон ),Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС,,број 16/2017,111/2017,18/2019,45/2019,3/2020,25/2020,133/20 и 63/21)  и Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде-Управе за пољопривредно земљиште,Комисија за израду предлога годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта /надлежни орган јединице локалне самоуправе града Панчева расписује Јавни позив свим физичким и правним лицима.

2а) Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева  за 2024.годину бр. II-06-020-2/2023-616-6  од 28.06.2023.године

Више информација путем линка: http://www.pancevo.rs/poljoprivreda/javni-poziv-za-dokazivanje-prava-preceg-zakupa-poljoprivrednog-zemljista-u-drzavnoj-svojini-na-teritoriji-grada-panceva-za-2024-godinu/

Информације у  вези Јавног позива и попуњавања Захтева за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева за 2024.годину ,који је саставни део Јавног позива као и увид у исправност истог ,по основу Јавног позива  обавештења се могу добити у згради града Панчева,                конт.особа: Гордана Видановић , тел: 013/308-865,меил: : gordana.vidanovic@pancevo.rs ,Секретаријат за пољопривреду село и рурални развој Градске управе града Панчева ,улица Трг краља Петра I бр..2-4, III спрат,канцеларија 309б

2б) Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини  на територији града Панчева за 2024.годину,бр. II-06-020-2/2023-616-3  од 28.06.2023.годинe                                                                                                                                                             

Више информација путем линка:  http://www.pancevo.rs/poljoprivreda/javni-poziv-za-ostvarivanje-prava-koriscenja-bez-placanja-naknade-poljoprivrednog-zemljista-u-drzavnoj-svojini-na-teritoriji-grada-panceva-za-2024-godinu/

Информације у  вези Јавног позива и попуњавања Захтева за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева за 2024.годину ,који је саставни део Јавног позива као и увид у исправност истог ,по основу Јавног позива  обавештења се могу добити у згради града Панчева,                конт.особа: Гордана Видановић , тел: 013/308-865,меил: : gordana.vidanovic@pancevo.rs ,Секретаријат за пољопривреду село и рурални развој Градске управе града Панчева ,улица Трг краља Петра I бр..2-4, III спрат,канцеларија 309б

3.Поступак за давање у закуп и на коришћење земљишта у државној својини

3а) Лицитација пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Панчева, II круг(,,Службени лист града Панчева,, бр.04/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Линк са потребним информацијама : http://www.pancevo.rs/poljoprivreda/licitacija-poljoprivrednog-zemljista-ii-krug-2023-godina.

Више информација у вези лицитације ,увид у документацију ,графички приказ и списак парцела који су предмет давања у закуп и на коришћење може се добити у згради града Панчева,канцеларија 310, III спрат.сваког радног дана од 10-14 часова.Конт.особа: Зоран Марин,тел:013/308-708 , меил: zoran.marin@pancevo.rs         

У току је припрема Анекс-а уговора.