Све информације настале у раду или у вези са радом свих органа Града – Скупштине града, Градоначелника, Градског већа града Панчева и Градске управе града Панчева. У Секретаријату за општу управу Градске управе града Панчева – у чијем саставу је пријемна канцеларија, примају се и заводе сви поднесци упућени органима града Панчева (Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градска управа).

У истом Секретаријату, у архиви, чувају се и сви решени предмети, а у складу са важећим прописима.