1. СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА

Председник Скупштине града Панчева – Тигран Киш, организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара се о остваривању јавности рада, пописује акта која Скупштина града доноси и врши и друге послове утврђене законом, Статутом града, Пословником Скупштине града и одлукама Скупштине.

Заменик председника Скупштине града Панчева – Бранка Петровић, замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност, са свим правима и обавезама које има председник Скупштине.

Секретар Скупштине града Панчева – Мирјана Јоцић, стара се о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Такође је одговорна за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне Покрајине који врши надзор над радом и актима Скупштине града.

Заменик секретара Скупштине града Панчева – Сања Поповић, замењује секретара у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

2. ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градоначелник града Панчева – Александар Стевановић, сазива седнице Градског већа, предлаже дневни ред и председава седницама Градског већа (поред наведених надлежности Градоначелника на страни 16 Информатора).

Заменик Градоначелника града Панчева – Драгана Купрешанин, замењује Градоначелника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

3. ГРАДСКО ВЕЋЕ

Градско веће чине градоначелник, заменик градоначелника, као и 7 чланова Градског већа које бира Скупштина, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Чланови Градског већа су:

 1. Миленко Чучковић , члан Градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике
 2. Владислава Д. Максимовић, члан Градског већа задужена за село, пољопривреду и рурални развој
 3. , члан Градског већа задужен за комуналну делатност, јавна предузећа и инфраструктуру
 4. Марија Јевић, члан Градског већа задужена за културу и омладину
 5. Катарина Бањаи, члан Градског већа задужена за заштиту животне средине и одрживи развој
 6. мр Татјана Божић, члан Градског већа задужена за образовање
 7. Жарко Дакић, члан Градског већа задужен за локалну самоуправу и информационе технологије

Имају право и дужност да предлажу претресање појединих питања из надлежности Градског већа; учествују у претресању и одлучивању о тим питањима; учествују у раду радних тела која образује Градоначелник; одговорни су за спровођење аката Градског већа, послова које им је одредио Градоначелник, извршавање поверених надлежности из оквира права и дужности Републике односно Аутономне Покрајине, извршавање одлука и других аката Скупштине града као и за благовремено решавање у управном поступку и вршењу надзора над радом Градске управе.

Председник Градског већа је Градоначелник града Панчева, представља Градско веће, сазива и води његове седнице, одговоран је за законитост рада Градског већа и може образовати стална и повремена радна тела која пружају стручну помоћ Градском већу у питањима из његове надлежности.

4. ГРАДСКА УПРАВА

Начелник Градске управе, Марија Петровић, руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире рад Градске управе; усклађује рад организационих јединица Градске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

Заменик начелника Градске управе, Слађана Фератовић, замењује начелника Градске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника; обавља и друге послове из надлежности Градске управе по овлашћењу начелника управе.

Секретар Градског већа и Градоначелника, Наташа Андрејевић, обавља стручне послове у вези са организовањем и одржавањем седница Градског већа, координира активности свих основних организацоних јединица Градске управе у вези са припремом и израдом аката које доноси Градско веће и Градоначелник, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе, Градског већа и Градоначелника.

.
РУКОВОДИОЦИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

4.1. Секретаријат за општу управу

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење за послове опште управе, у чијем саставу је организациона јединица:
– Пријемна канцеларија;
2) Одељење за лични статус грађана; и
3) Одељење за месне канцеларије.

Радом Одељења за послове опште управе и радом Одељења за лични статус грађана руководи секретар Секретаријата за општу управу, радом Одељења за месне канцеларије руководи помоћник секретара Секретаријата за општу управу и радом Пријемне канцеларије руководи шеф Пријемне канцеларије.

Секретар Данијела Ердељан Милошевић
Телефон: 013/308-778
Е-пошта: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs

Секретар руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата и унапређења односа према грађанима и организацијама; пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује и координира израду и израђује аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; води управни поступак, припрема и доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата, сарађује са другим организационим јединицама у Градској управи, директно руководи Одељењем за послове опште управе и Одељењем за лични статус грађана, и обавља и друге послове по налогу Начелника Градске управе.

Помоћник секретара
Телефон: 013/308-778
Е-пошта:

Помоћник секретара руководи, организује и планира рад Одељења за месне канцеларије, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Одељења и унапређења односа према грађанима и организацијама; пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Обавља послове који се односе на праћење примене закона и прописа из делокруга Секретаријата, припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Одељења. Даје објашњења, мишљења и пружа стручну помоћ у области управних поступака и канцеларијског пословања, води управни поступак, припрема и доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата, припрема и доноси појединачна управна акта ако прописима није одређено која је организациона јединица стварно надлежна за решавање у одређеној управној ствари, а то не може да се утврди ни по природи ствари. Обавља стручне и организационе послове у вези са спровођењем избора у складу са законом, обавља послове у вези са службеном употребом језика и писма националних мањина. Замењује секретара у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када га секретар овласти; и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Пријемне канцеларије Сања Пасер
Телефони: 013/308-923 и 013/308-788
Е-пошта: sanja.paser@pancevo.rs

Шеф Пријемне канцеларије руководи и организује извршавање послова у Пријемној канцеларији, стара се о уредном, ажурном и правилном обављању послова, одговара за рад Пријемне канцеларије, предлаже мере за унапређење и модернизацију рада Пријемне канцеларије. Обавља и следеће послове: даје обавештења странкама, врши отварање, прегледање и распоређивање примљене поште, врши пријем поднесака и прилога непосредно од странака, врши класификацију предмета по материји, ставља пријемни штамбиљ, издаје потврду о пријему поднесака, врши здруживање предмета и уноси их у систем аутоматске обраде података, израђује преглед решених и нерешених предмета за Градску управу, стара се о ажурном и квалитетном уношењу података у систем аутоматске обраде података, припрема и израђује извештаје и информације по налогу помоћника секретара и секретара, директно руководи радом Пријемне канцеларије, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

4.2. Секретаријат за скупштинске послове, послове градоначелника и градског већа

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење за скупштинске послове;
2) Одељење за послове Градског већа;
3) Одељење за послове Градоначелника; и
4) Одељење за одбрану и ванредне ситуације.

Радом Одељења за скупштинске послове и Одељења за одбрану и ванредне ситуације руководи шеф Одељења, радом Одељења за послове Градског већа руководи помоћник секретара Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, радом Одељења за послове Градоначелника руководи секретар Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа.

Секретар, руководи, организује и планира рад Секретаријата, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Секретаријату; стара се о законитом, правилном и благовременом обављњу послова у Секретаријату; организује извршавање нормативно-правних послова за потребе Градског већа и органа града; стара се о унапређењу рада, побољшању ефикасности и односа према грађанима и организацијама; припрема одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата, припрема анализе, планове, програме, пројекте, Секретаријата; организује и координира израду аката из делокруга Секретаријата, прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата ; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; сарађује са другим организационих јединицама у Градској управи, директно руководи Одељењем за послове Градоначелника,и обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.

Секретар Телефон: 013/308-714
Е-пошта:

Помоћник секретара, Маја Давитков, руководи, организује и планира рад Одељења за послове Градског већа, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; учествује у организацији извршавања нормативно-правних послова за потребе органа града; обезбеђује јединствен стручно-методолошки приступ у процесу доношења правних аката Скупштине, Градоначелника и Градског већа, обавља проверу формално-правне исправности аката упућених Скупштини, Градоначелнику и Градском већу, указује надлежним секретаријатима и службама на потребу израде или измене нормативних аката, присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; директно руководи Одељењем за послове Градског већа, сарађује са другим организационих јединицама у Градској управи, директно руководи Одељењем за послове Градског већа, замењује секретара у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када га секретар овласти; припрема одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата, припрема анализе, планове, програме, пројекте, Секретаријата; организује и координира израду аката из делокруга Секретаријата, прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата ; и обавља и друге послове по налогу секретара Секретаријата.

Помоћник секретара Маја Давитков
Телефон: 013/308-823
Е-пошта: maja.davitkov@pancevo.rs

Шеф Одељења за скупштинске послове и главни и одговорни уредник „Службеног листа града Панчева“, Ивана Марковић, руководи и организује обављање послова из надлежности Одељења и прати да ли се уредно, благовремено и законито обављају послови у Одељењу и контролише њихово извршавање; израђује акта из делокруга Одељења; припрема мишљења о примени аката из делокруга Одељења; непосредно обавља најсложеније послове који се односе на организовање и припрему седница Скупштине, радних тела Скупштине, ради на реализацији седница Скупштине и радних тела Скупштине (одлука, закључака, одборничких питања и др.), ради на изради програма рада Скупштине на основу предлога надлежних органа и организација, израђује подсетник за одржавање седница Скупштине, обрађује предмете који су упућени Скупштини, стара се о објављивању одлука и других аката које доноси Скупштина, израђује општа акта у вези са организацијом и радом Скупштине и њених радних тела, обавља послове главног и одговорног уредника «Службеног листа града Панчева» у складу са одлуком, директно руководи радом Одељења за скупштинске послове, припрема одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата, припрема анализе, планове, програме, пројекте, Секретаријата; организује и координира израду аката из делокруга Секретаријата, прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења за скупштинске послове Ивана Марковић
Телефон: 013/308-730
Е-пошта: ivana.markovic@pancevo.rs

Шеф Одељења за одбрану и ванредне ситуације, Миодраг Милошевић, руководи радом Одељења и организује извршавање послова у Одељењу, планира рад, распоређује послове на непосредне извршиоце и контролише њихово извршавање; пружа стручна упутства, координира и надзире њихов рад; прати и стара се о примени законских прописа у раду Одељења; обавља најсложеније послове из делокруга Одељења; даje стручнa мишљења у погледу питања из области одбране и ванредних систуација; организује израду и учествује у изради планова и аката из области одбране и ванредних ситуација из надлежности органа Града; обезбеђује остваривање сарадње са Центром МО, предузећима, установама и другим правним лицима по питањима из ових области, обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења за одбрану и ванредне ситуације Миодраг Милошевић
Телефон: 013/308-960
Е-пошта: miodrag.milosevic@pancevo.rs

4.3. Секретаријат за јавне службе и социјална питања

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење за правне послове;
2) Одељење за економско- финансијске послове;
3) Одељење за основно и средње образовање;
4) Одељење за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт;
5) Одељење за студијско-аналитичке послове у области јавних служби; и
6) Одељење за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту.

Радом Одељење за економско-финансијске послове руководи помоћник секретара за економско-финансијске послове, а радом Одељења за правне послове, Одељење за основно и средње образовање, Одељење за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт, Одељењем за студијско-аналитичке послове у области јавних служби, Одељење за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту руководи шеф Одељења.

Секретар, Мирјана Савков, руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата и унапређења односа према грађанима и организацијама; пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује и координира израду аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; води управни поступак и решава у управним стварима из надлежности Секретаријата, сарађује са другим организационим јединицама у Градској управи и обавља и друге послове по налогу Начелника Градске управе.

Помоћник секретара, руководи, организује и планира рад Одељења за правне послове; замењује секретара у случају одсутности, односно спречености; стара се о законитом  обављању, предлаже пројекцију финансијских средстава у поступку утврђивања нацрта и предлога Одлуке о буџету града у области јавних служби и другим областима из надлежности Секретаријата, стара се о наменском, рационалном и ефикасном утрошку средстава која се у буџету града обезбеђују за област јавних служби и врши њихову анализу, прати утрошак средстава за права за чије се остваривање средства обезбеђују у буџету Републике,, израђује анализе, информације и извештаје за органе локалне самоуправе, као и за надлежне републичке и покрајинске органе и организације, израђује планове и програме рада у циљу законитог и правилног обављања послова, остварује сарадњу са надлежним републичким и покрајинским органима и организацијама, води управни поступак и решава у управним стварима из надлежности Секретаријата, замењује секретара у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када га секретар овласти.

Шеф Одељења за предшколско, основно и средње образовање, руководи, организује и планира рад Одељења за предшколско, основно и средње образовање, предлаже пројекцију финансијских средстава у поступку утврђивања нацрта и предлога Одлуке о буџету града из надлежности Одељења; стара се о наменском, рационалном и ефикасном утрошку средстава која се у буџету града обезбеђују за област предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и врши њихову анализу; учествује у изради нормативних аката из надлежности Одељења; прати рад и организовање установа из области јавних служби из надлежности Одељења и предлаже доношење одговарајућих мера ради остваривања потреба грађана у области образовања; израђује анализе, информације и извештаје за органе локалне самоуправе, надлежне републичке и покрајинске органе и организације; учествује у изради и имплементацији локалних стратегија и других програма, у делу који се односи на образовање; обавља послове у вези са припремом и реализацијом конкурса за финансирање, односно суфинансирање пројеката у области образовања; иницира и учествује у припреми предлога пројеката са којима Град конкурише на домаћим и страним конкурсима; израђује планове и програме рада у циљу законитог и правилног обављања послова у оквиру Одељења; остварује сарадњу са надлежним републичким и покрајинским органима и организацијама; води управни поступак и решава у управним стварима из надлежности Одељења, директно руководи Одељењем за предшколско, основно и средње образовање, и бавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт, Биљана Миоч, руководи, организује и планира рад Одељења, предлаже пројекцију финансијских средстава у поступку утврђивања нацрта и предлога Одлуке о буџету града из надлежности Одељења, стара се о наменском, рационалном и ефикасном утрошку средстава која се у буџету града обезбеђују и врши њихову анализу; учествује у изради нормативних аката из надлежности Одељења; прати рад установа и организацација из надлежности Одељења и предлаже доношење одговарајућих мера ради остваривања потреба грађана у овим областима; обавља послове у вези са припремом и реализацијом конкурса за финансирање, односно суфинансирање пројеката у области бриге о младима и цивилног сектора; иницира и учествује у припреми предлога пројеката са којима Град конкурише на домаћим и страним конкурсима, израђује анализе, информације и извештаје за органе локалне самоуправе, надлежне републичке и покрајинске органе и организације; учествује у изради и имплементацији локалних стратегија и других програма; обавља послове у вези са припремом и реализацијом конкурса за финансирање, односно суфинансирање пројеката у области културе, информисања и спорта; иницира и учествује у припреми предлога пројеката са којима Град конкурише на домаћим и страним конкурсима; остварује сарадњу са надлежним републичким и покрајинским органима и организацијама; води управни поступак и решава у управним стварима из надлежности Одељења, директно руководи Одељењем за културу, информисање и спорт, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења за студијско-аналитичке послове у области јавних служби, Биљана Мајкић, руководи, организује и планира рад Одељења за студијско-аналитичке послове, учествује у изради Одлуке о буџету и израђује критеријуме за расподелу средстава на буџетске кориснике у области јавних служби; сарађује са корисницима буџета и другим органима код утврђивања Одлуке о буџету; прати извршење буџета по позицијама и наменско трошење средстава; стара се о правовременом достављању финансијске и друге документације за правдање утрошених средстава из буџета; учествује у изради финансијских анализа о утрошеним и потребним средствима неопходним за несметано функционисање установа из области јавних служби; учествује у изради материјала из надлежности Одељења, стара се о наменском, рационалном и ефикасном утрошку средстава која се у буџету града обезбеђују за области из своје надлежности и врши њихову анализу; учествује у изради нормативних аката. Израђује анализе, информације и извештаје за органе локалне самоуправе, надлежне републичке и покрајинске органе и организације; учествује у изради и имплементацији локалних стратегија и других програма; остварује сарадњу са надлежним републичким и покрајинским органима и организацијама; води управни поступак и решава у управним стварима из надлежности Одељења, директно руководи Одељењем за студијско-аналитичке послове, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата

Шеф Одељења социјалну и здравствену заштиту, Ивана Ђорђевић, руководи, организује и планира рад Одељења за  социјалну и здравствену заштиту, предлаже пројекцију финансијских средстава у поступку утврђивања нацрта и предлога Одлуке о буџету града из надлежности Одељења; стара се о наменском, рационалном и ефикасном утрошку средстава која се у буџету града обезбеђују за област  социјалну и здравствену заштиту и врши њихову анализу; учествује у изради нормативних аката из надлежности Одељења; прати рад и организовање установа из области јавних служби из надлежности Одељења и предлаже доношење одговарајућих мера ради остваривања потреба грађана; израђује анализе, информације и извештаје за органе локалне самоуправе, надлежне републичке и покрајинске органе и организације; учествује у изради и имплементацији локалних стратегија и других програма, у делу који се односи на социјалну и здравствену заштиту, обавља послове у вези са припремом и реализацијом конкурса за финансирање, односно суфинансирање пројеката у области социјалне и здравствене заштите; иницира и учествује у припреми предлога пројеката са којима Град конкурише на домаћим и страним конкурсима; израђује планове и програме рада у циљу законитог и правилног обављања послова у оквиру Одељења; остварује сарадњу са надлежним републичким и покрајинским органима и организацијама; води управни поступак и решава у управним стварима из надлежности Одељења, директно руководи Одељењем за  социјалну и здравствену заштиту, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

4.4. Секретаријат за финансије

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење за буџет;
2) Одељење за трезор; и
3) Oдељење за рачуноводство.

Радом Одељења за буџет руководи помоћник секретара за буџет, а радом Одељења за трезор и Одељења за рачуноводство руководи шеф Одељења.

Секретар, Ениса Аговић Хоти, руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата у области финансија, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује и координира израду и израђује аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; учествује у изради контролне листе и аката о примени прописа из надлежности Секретаријата, у припреми Плана јавних набавки, докуметације из поступака јавних набавки и давање сагласности корисницима јавних средстава за преузимање обавеза по вишегодишњим уговорима; сарађује са другим организационим јединицама, органима, установама, предузећима и организацијама, и обавља и друге које му одреди начелник Градске управе.

Помоћник секретара за буџет, Сања Илић, руководи, планира и организује рад Одељења за буџет; стара се ефикасном и квалитетном обављању послова Одељења, организује и планира извршавање послова, даје објашњења и пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у обављању послова из надележности Одељења; припрема инструкције и издаје упутства за припрему Одлуке о буџету Града у складу са упутством Министра и важећим прописима и осталих инструкција из области финансија, утврђује предлог захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10 % текућих прихода; припрема Нацрт Одлуке о буџету града Панчева , Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева, Нацрт Одлуке о завршном рачуну Града, припрема предлоге амандмана на Предлоге одлука и других прописа Града, припрема нацрте и предлоге одлука и других општих аката из надлежности Града, као и образложење и прилоге уз нацрте и предлоге тих аката. Руководи пословима из области планирања, врши пројекције прихода, примања, расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета Града, ради на пословима утврђивања, контроле и наплате прихода, припрема нацрте обавештења о одобреним расположивим апропријацијама и доставља обавештења буџетским корисницима, припрема акта за промену (преусмеравање) апропријације и учествује у мониторингу остварења индикатора програма, програмских активности и пројеката, учествује у евалуацији остварења програмских циљева. Припрема анализе, извештаје, информације, презентације и друге стручне и аналитичке материјале на основу планираних и остварених прихода и планираних и извршених расхода буџета Града; припрема извештаје и информације за органе Града, замењује секретара у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када га секретар овласти; директно руководи Одељењем за буџет, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења за буџет, Данијела Мирковић Блазовић, руководи радом Одељења, стара се о благовременом и законитом обављању послова у Одељењу, планира, организује, усмерава и надзира рад извршилаца у Одељењу, обавља послове везане за припрему и израду нацрта Одлуке о буџету као и Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града и припрема предлоге амандмана на Предлоге одлука и других прописа Града. Даје информације и смернице корисницима у вези буџета, пријем и анализа захтева за финансирање директних и индиректних и осталих корисника буџетских средстава, учествује у припреми и изменама финансијских планова. Анализира и оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са упутством, даје мишљшење о усаглашености са обимом средстава (лимитима) из упутства за прирему буџета, оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са стратегијом развоја града, планом капиталних инвестиција и другим стратешким, секторским и акционим плановима, предлаже износе апропријација, припрема акте за промену апропријација у току године. Врши пројекције прихода, примања, расхода и издатака буџета и учествује у планирању, праћењу и употреби средстава текуће и сталне резерве и припрема нацрт предлога за доношење решења о коришћењу буџетске резерве. Врши израду извештаја о извршењу Одлуке о буџету Града и обрада и припрема осталих извештаја којима се информишу надлежни органи Града и јавност, израда извештаја и њихово достављање надлежним министарствима, учествује у мониторингу остварења индикатора програма, програмских активности и пројеката, учествује у евалуацији остварења програмских циљева, и обавља и друге послове које му одреди помоћник и секретар Секретаријата.

Шеф одељења за трезор, Данијела Јаснић, руководи, планира и организује рад Одељења за трезор, стара се квалитетноми ефикасном обављању послова из надлежности Одељења, организује извршавање послова, даје објашњења и пружа стручну помоћ у обављању послова трезора локалне самоуправе, припрема инструкције и упутства за примену прописа и организује извршење буџета у складу са Упутством о раду трезора; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих финансијских података добијених на основу планираних и остварених прихода и примања и планираних и извршених расхода и издатака буџета Града, истражује, прикупља и анализира податке од директних и индиректних корисника средстава буџета Града, утврђује чињенично стање приликом реализације буџета, проучава последице утврђеног стања, обавештава надлежне уз предлагање одговарајућих мера и пружање стручне помоћи, припрема извештаје и друге материјале из делокруга рада којима се информишу и извештавају надлежни органи, прати прилив и одлив на консолидованом рачуну трезора и анализе прегледа података о промету и стању на рачуну трезора, прикупља документацију и пласира слободна новчана средства, припрема и доставља налог за пренос слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора на орочавање или ноћно пласирање Управи за трезор, врши анализу кредитне способности Града, повлачи средства кредита од пословних банака на основу Уговора о дугорочним кредитима за финансирање капиталних инвестиција Града, припрема и региструје менице код Управе за трезор као средства обезбеђења приликом задуживања Града, контролише и одобрава плаћања обавеза за узете кредите Града, учествује у изради консолидованог завршног рачуна града Панчева и Одлуке о завршном рачуну града Панчева; директно руководи Одељењем за трезор, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф одељења за рачуноводство, Љиљана Стојсављевић, руководи, планира и организује рад Одељења за рачуноводство; припрема инструкције и упутстава за извршење буџета у складу са рачуноводственом политиком. Организује обављање студијско-аналитичких послова за израду Одлуке о буџету града и анализу планираних и остварених прихода и примања и планираних и извршених расхода и издатака. Врши израду нацрта финансијских планова директних корисника града и њихових измена, припрема анализе, извештаје и информације за потребе надлежних органа. Даје мишљења о потребним мерама за ефикансно спровођење активности из надлежности Одељења; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи и јавност, даје мишљења у вези са применом прописа и општих аката из надлежности Одељења, припрема инструкције и упутстава за примену прописа, пружа стручну помоћ у раду непосредних извршилаца. Издаје акта из делокруга Одељења која се упућују другим субјектима, решава захтеве за плаћање свих врста исплата за директне кориснике града. Организује и координира израду аката из надлежности Одељења, даје стручна мишења на нацрте и предлоге прописа и општих аката из надлежности органа града, учествује у изради Плана јавних набавки, предузимању мера и активности неопходних за правилно и правовремено спровођење закључених уговора, учествује у припреми и изради завршних рачуна директних корисника града, директно руководи Одељењем за трезор, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

4.5. Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење за обједињену процедуру, у чијем саставу је следећа организациона јединица:
– Одсек за грађевинске послове у поступку обједињене процедуре,
2) Одељење за легализацију,
3) Одељење за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове, у чијем саставу је следећа организациона јединица:
– Одсек за стамбено-комуналне послове,
4) Одељење за саобраћај.

Називи функција и имена старешина државног органа:
*секретар, Јасминка Павловић
*помоћник секретара за обједињену процедуру, Весна Влајковић
*шеф Одељења за легализацију, Јадранка Јелић
*шеф одељења за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове, Душанка Антонијев Стајић
*шеф одсека за стамбено-комуналне послове, Драгана Мишковић

*секретар
Руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених.  Припрема анализе,  планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује и координира израду и израђује аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; води управни поступак и решава у управним стварима из надлежности Секретаријата, сарађује са другим организационим јединицама у Градској управи, директно руководи  Одељењем за праћење планске документације и стамбено- комуналне послове, и обавља и друге послове које му одреди начелник Градске управе.

*помоћник секретара за обједињену процедуру
Руководи, организује, усмерава и планира рад Одељења за обједињену процедуру, даје објашњења и пружа стручну помоћ у решавању предмета; учествује у изради програма рада Секретаријата и утврђује годишње и периодичне програме рада и извештаје Одељења; руководи поступком обједињене процедуре, обавља друге управне и правне послове из делокруга Одељења. Даје тумачење и мишљење у вези спровођења обједињене процедуре; учествује у изради локацијских услова, обезбеђује координацију послова и стручну сарадњу са другим органима, организацијама, установама и предузећима . Врши пријем странака и даје потребна објашњења у вези са остваривањем њихових права; ближе утврђује садржај и обим  и непосредну примену најсложенијих стручно – аналитичких материјала из области обједињене процедуре, врши унос свих неопходних података и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу града, омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета, остварује сарадњу са Централним регистром обједињених процедура, омогућава преузимање у Централну евиденцију, свих података, аката и документације садржаних у Регистру града, у роковима и на начин прописан законом и подзаконским актима, подноси пријаве за привредни преступ, као и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења, предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра, учествује у изради одлука и других аката које доносе органи Града; спроводи управни поступак по жалби, решава у управном поступку по ванредним правним лековима, директно руководи Одељењем за обједињену процедуру, и обавља и друге послове које му повери секретар Секретаријата.

*шеф Одељења за легализацију
Руководи, организује, планира и усмерава рад Одељења за легализацију; даје објашњења и пружа стручну помоћ у решавању предмета; врши контролу техничке и правне документације по поднетом захтеву странке, а према извештају непосредног извршиоца, у циљу доношења управног акта којим се окончава поступак  у првом степену и то у циљу издавања решења о озакоњењу објеката, припрема стручно мишљење  ради доношења решења о издавању или одбијању издавања решења по поднетом захтеву; прати примену закона и других прописа из надлежности Одељења; даје објашњења и пружа стручну помоћ у решавању предмета из надлежности Одељења; врши пријем странака и даје потребна објашњења у вези са остваривањем њихових права; пружа стручну помоћ у обављању послова; остварује увид у решавању предмета у прописаним роковима; директно руководи Одељењем за легализацију, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

* шеф одељења за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове
Руководи, планира, организује и усмера рад Одељења, даје објашњења и пружа стручну помоћ у решавању предмета; учествује у изради годишњих и периодичних програма рада Одељења, сарађује са носиоцем израде планова у свим фазама рада; сарађује са учесницима у разматрању планских аката; врши усаглашавање са плановима и програмима друштвено-економског и просторног развоја града; даје тумачења и мишљења у следећим поступцима: контроле урбанистичког пројекта; контроле пројеката препарцелације и парцелације, издавања информације о локацији, издавања локацијских услова, спроводи поступак за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова; обезбеђује координацију послова за рад Комисије за планове;  врши пријем странака и даје потребна објашњења у вези са остваривањем њихових права; пружа стручну помоћ у обављању послова; остварује увид у решавању предмета у прописаним роковима; прати прописе из надлежности Одељења; врши и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

*шеф одсека за стамбено-комуналне послове
Руководи, планира, организује и усмера рад Одсека за стамбено-комуналне послове;  даје објашњења и пружа стручну помоћ у решавању предмета; координира израду аката који се припремају за потребе органа града из делокруга рада Одсека; спроводи поступак издавања решења из области стамбено-комуналних делатности, спроводи управни поступак по жалби, решава у управном поступку по ванредним правним лековима, спроводи поступак издавања решења на пословима издавања дозвола за постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне намене и сарађује са  надлежним органима; припрема одговорe на извештаје, представке и предлоге; врши пријем странака и даје потребна објашњења ради остваривања њихових права; обавља и друге послове које му одреди шеф Одељења и секретар Секретаријата.

Одлуке које старешине органа доносе и поступке које примењују приликом доношења одлука:

 • Одлуке и поступци у складу са Законом о општем управном поступку,
 • Одлуке и поступци у складу са Законом о планирању и изградњи,
 • Одлуке и поступци у складу са Законом о озакоњењу објеката,
 • Одлуке и поступци у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима,
 • Одлуке и поступци у складу са Законом о путевима,
 • Одлуке и поступци у складу са Закону о становању и одржавању зграда.

4.6. Секретаријат за заштиту животне средине

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење за праћење стања животне средине и
2) Одељење за процене утицаја, планове и програме.

Радом Одељења за праћење стања животне средине руководи секретар Секретаријата за заштиту животне средине, а радом Одељења за процене утицаја, планове и програме руководи помоћник секретара Секретаријата за заштиту животне средине.

Секретар, Зденка Миљковић, руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених, спроводи мере и поступке заштите од удеса у вези са заштитом животне средине. Припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; учествује у издавању локацијских услова у делу који се односи на заштиту животне средине; организује и координира израду аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; води управни поступак и доноси појединачна управна акта из надлежности Секретаријата, прати рад градског мониторинг система, сарађује са другим организационим јединицама у Градској управи, директно руководи Одељењем за праћење стања животне средине, и обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.

Помоћник секретара, Весна Јерков, учествује у руковођењу, организовању и планирању рада Секретаријата, руководи, организује и планира рад Одељења за праћење стања животне средине, предлаже мере за унапређење рада Секретаријата, стара се о изради и реализацији програма рада и извештаја о раду, организује израду материјала из надлежности Секретаријата, сарађује са стручним и научним организацијама и другим органима, установама и предузећима у области заштите животне средине, прати рад мониторинг система, припрема материјале за информациони систем из надлежности Одељења; обавља студијско-аналитичке послове у области заштите и унапређења животне средине; ради на унапређењу методологије мерења и прати квалитет чинилаца животне средине: ваздуха, воде, земљишта, буке, нејонизујућег зрачења; учествује у праћењу и реализацији санационих и превентивних мера заштите животне средине; сарађује са стручним и научним организацијама из надлежности Одељења; проверава рад анализатора и друге опреме у склопу редовног одржавања градског система за континуални мониторинг; одговорна је за редовну набавку гасних смеша и осталог потрошног материјала; ажурира електронску базу података система за континуални мониторинг; обавља послове везане за финансирање пројеката из области заштите животне средине; учествује у реализацији Годишњег програма Фонда за заштиту животне средине; прати конкурсе за финансирања пројеката из области заштите животне средине и реализацију акционих планова из ЛЕАП-а; учествује у припреми и спровођењу поступака јавних набавки из надлежности Одељења, замењује секретара у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када га секретар овласти, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

4.7. Секретаријат за привреду и економски развој

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе града Панчева дефинисане су унутрашње организационе јединице у Секретаријату за привреду и економски развој:
1) Одељење за локални економски развој
2) Одељење за подршку пројектима
3) Одељење за опште послове у области привреде

Радом Одељења за локални економски развој руководи секретар Секретаријата за привреду и економски развој, радом Одељења за подршку пројектима руководи шеф Одељења, а радом Одељења за опште послове у области привреде руководи помоћник секретара Секретаријата за привреду и економски развој.

Помоћник, секретара, Биљана Миладиновић, руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује припреме и учествује у изради програма и пројеката од значаја за привреду и економски развој Града ,организује и координира израду и израђује аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; сарађује са другим органима, установама, организацијама и организационим јединицама у Градској управи, води управни поступак, припрема и доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата, директно руководи Одељењем за локални економски развој; и обавља и друге послове које му одреди начелник Градске управе.

Помоћник секретара, Биљана Миладиновић , самостални саветник
Телефон: 013/344-455
Е-пошта: biljana.miladinovic@pancevo.rs 

Шеф Одељења за подршку пројектима, Татјана Медић, руководи радом Одељења за подршку пројектима; планира и организује обављање послова из надлежности Одељења, организује системско праћење домаћих и страних конкурса за израду пројеката, нарочито у области привреде, у складу са актима органа града, организује припреме и учествује у изради пројеката од значаја за град, обавља послове у вези са координирањем инерсекторских пројеката на нивоу града, стара се о благовременом и квалитетном обављању послова у Одељењу, обавља најсложеније послове из делокруга Одељења; пружа мертодолошку подршку у области управљања пројектима, остварује сарадњу са другим секретаријатима, службама, државним органима и другим субјектима ради обављања послова из надлежности Одељења, организује вођење евиденције пројекта и припрема извештај о пројекатима на нивоу града; доставља евиденције о пројектима на захтев институција на покрајинском и републичком нивоу; и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења за подршку пројектима Татјана Медић, самостални саветник
Телефон: 013/308 711
Е-пошта: tatjana.medic@pancevo.rs

4.8. Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
2) Одељење за пољопривредно земљиште; и
3) Одељење за развој села и рурални развој

Радом Одељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство руководи шеф Одељења, радом за пољопривредно земљиште руководи секретар Секретаријата за привреду и економски развој, а радом Одељења за развој села и рурални развој руководи помоћник секретара Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој.

Секретар, руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење у области пољопривреде, села и руралног развоја и предлаже мере за побољшање ефикасног обављања послова из ове области а који су у надлежности града Панчева. Пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује и координира израду аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење, сарађује са другим организационим јединицама у Градској управи, сарађује и контактира са свим екстерним субјектима из делокруга рада Секретаријата, посебно са републичким, покрајинским, органима других градова и општина, удружењима пољопривредника и задругама, другим асоцијацијама, привредним субјектима, пољопривредним институтима, институцијама и органима; стара се о квалитетном, правовременом ефикасном и законитом извршавању задатака Секретаријата који проистичу из преузетих међународних обавеза Републике Србије и АП Војводине, из закона, подзаконских аката које је потребно спровести на територији града Панчева, из одлука органа Града Панчева; води управни поступак, припрема и доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата, директно руководи Одељењем за пољопривредно земљиште; и обавља и друге послове које му одреди начелник Градске управе.

Секретар Секретаријата, Треша Радоњин, руководи, организује и планира рад Одељења за развој села и рурални развој, учествује у изради најсложенијих материјала из надлежности Секретаријата; учествује у изради програма рада, извештаја о раду и других програмских докумената; прати спровођење закона и других прописа којима се уређује област из делокруга рада Секретаријата; разматра налоге, мишљења и упутства других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; води управни поступак, припрема и доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата, замењује секретара у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када га секретар овласти; директно руководи радом Одељења за развој села и рурални развој, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Зорица Богданов, руководи радом Одељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство; учествује у изради материјала из делокруга рада Одељења; израђује нацрте годишњих планова, програма из делокруга рада Одељења односно одговарајућих планских аката предвиђених законом или одлукама органа Града Панчева, а посебно се стара о достави података републичким и покрајинским органима потребних за доношење и спровођење основа заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта у државној (јавној) својини, који се односе на територију Града; у случају ванредних ситуација учествује у извршењу послова поверених Секретаријату, у сарадњи са надлежним органима, организацијама и предузећима; учествује у припреми буџета, финансијског плана и плана јавних набавки у делу који се односи на делокруг Одељења; стара се о уредном праћењу реализације уговора, споразума, протокола и других докумената у којима је једна од страна Град Панчево, а који се односе на делокруг рада Одељења; води управни поступак из надлежности Одељења, издаје докумената из делокруга рада Одељења, прати стање у области свих грана пољопривреде од интереса за Град, као и стање пољопривредне инфраструктуре (каналска мрежа, мрежа атарских путева, противградна превентива и др.); прати стање постојећих ветрозаштитних појасева и подизање нових на територији Града; обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

4.9. Секретаријат за пореску администрацију

са ужим организационим јединицама:

1) Одељење пореске инспекције – физичка лица

2) Одељење пореске контроле – физичка лица

3) Одељење пореске контроле – правна лица и предузетници и

4) Одељење за наплату, пореско књиговодство и извештавање.

Радом Одељења пореске контроле – физичка лица руководи помоћник секретара Секретаријата за пореску администрацију, радом Одељења пореске контроле – правна лица и предузетници, Одељења пореске инспекције – физичка лица и Одељења за наплату, пореско књиговодство и извештавање руководи шеф Одељења.

Секретар планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и  предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, програме, одговоре,информације и извештаје о раду Секретаријата; прати и анализира донета, уручена решења и остварене приходе; прати и учествује у јавној расправи о предлогу законских и подзаконских аката; пружа стручну помоћ и обавештења пореским обвезницима; разматра захтеве, молбе, жалбе и приговоре пореских обвезника; пројектује изворне приходе Града; учествује у изради Плана јавних набавки и учествује у спровођење истих а за потребе Секретаријата; организује и координира израду аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; доноси појединачна управна акта у првом степену из делокруга рада Секретаријата, води управни поступак и решава у управним стварима из надлежности Секретаријата, по потреби излази на терен, сарађује са другим организационим јединицама, органима, установама, предузећима и организацијама, и обавља и друге послове по налогу Начелника Градске управе.

Помоћник секретара, руководи и организује обављање послова из надлежности Одељења пореске контроле – физичка лица; прати да се уредно, благовремено и законито обављају послови у Одељењу и контролише њихово извршавање; замењује секретара у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када га секретар овласти, стара се о равномерном распоређивању послова у Одељењу; обавља најсложеније послове из делокруга Одељења; прати прописе који се односе на послове из надлежности Секретаријата; огранизује припреме за законито и благовремено извршавање послова утврђивања изворних прихода решењем по основу изворних прихода; води управни поступак, излази на терен, организује и прати достављање решења о утврђивању изворних прихода и књижење истих у пореском књиговодству за изворне приходе; прати извршавање послова пореске контроле физичких лица; пружа стручну помоћ пореским обвезницима; организује и прати израду свих извештаја у вези утврђивања и контроле изворних прихода; опредељује захтев за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем и обраду, књижење и пореску контролу физичких лица за изворне приходе; усмерава рад и издаје налоге пореским инспекторима за вршење контроле, прослеђује Секретару секретаријата извештаје о раду пореских инспектора. активно учествује у решавању спорних питања у појединим контролома и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења пореске инспекције – физичка лица, руководи, организује, планира, контролише и прати рад Одељења пореске инспекције, пружа помоћ при попуњавању пореских пријава, састављању захтева и пружање друге помоћи од значаја за поштовање пореских прописа, руководи и организује обављање послова из надлежности Одељења пореске инспекције – физичка лица; прати да се уредно, благовремено и законито обављају послови у Одељењу и контролише њихово извршавање; стара се о равномерном распоређивању послова у Одељењу; прати прописе који се односе на послове из надлежности Секретаријата; обавља најсложеније послове из делокруга Одељења; огранизује припреме за законито и благовремено извршавање послова утврђивања изворних прихода решењем по основу изворних прихода; води управни поступак, излази на терен, организује и прати достављање решења о утврђивању изворних прихода и књижење истих у пореском књиговодству за изворне приходе; прати извршавање послова пореске инспекције физичких лица; пружа стручну помоћ пореским обвезницима; организује и прати израду свих извештаја у вези утврђивања и контроле изворних прихода; опредељује захтев за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем и обраду, књижење и пореску контролу физичких лица за изворне приходе; усмерава рад и издаје налоге пореским инспекторима за вршење контроле, прослеђује Секретару секретаријата извештаје о раду пореских инспектора. активно учествује у решавању спорних питања у појединим контролома и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења пореске контроле – правна лица и предузетници– инспектор пореске контроле, руководи, организује, планира, контролише и прати рад Одељења пореске контроле – правна лица и предузетници, предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Одељења, oбавља послове који се односе на праћење примене закона и прописа из делокруга Секретаријата; води управни поступак, ажурира податке на систему ИС ЛПА о променама података о обвезницима; разматра захтеве, молбе и приговоре пореских обвезника; усмерава рад и издаје налоге пореским инспекторима за вршење контроле, активно учествује у решавању спорних питања у појединим контролома, припрема анализе, планове, програме, одговоре, информације и извештаје о раду Одељења, даје објашњења, мишљења и пружа стручну помоћ из делокруга рада Секретаријата, излази на терен, израђује нацрте аката из надлежности Секретаријата; прослеђује Секретару секретаријата извештаје о раду пореских инспектора, стара се да у сарадњи са другим организационим јединицама, органима, установама, предузећима и организацијама, буду испоштовани рокови, директно руководи радом Одељења пореске контроле – правна лица и предузетници и обавља и друге послове по налогу секретарa Секретаријата.

Шеф одељења за наплату, пореско књиговодство и извештавање – инспектор наплате, руководи, организује, планира, контролише и прати рад Одељења за наплату, пореско књиговодство и извештавање; води управни поступак; пружа правну помоћ при састављању захтева и пружање друге правне помоћи од значаја за поштовање пореских прописа, врши пријем, анализу и обраду поднетих захтева за одлагање пореског дуга, израђује и контролише нацрте опомена пореским обвезницима и принудној наплати; врши анализу података о бројевима рачуна пореског обвезника и банкама код којих су ти рачуни отворени како би се извршила принудна наплата на новчаним средтвима пореског обвезника, анализира податке о примањима и непокретностима пореских обвезника над којима ће бити покренут поступак принудне наплате, организује израду нацрта решења о принудној наплати, организује и прати достављање решења о принудној наплати,разматра захтеве, молбе, жалбе и приговоре обвезника; врши пријаву потраживања у покренутим поступцима стечаја и ликвидације, излази на терен по налогу секретара и ради потребе посла а ради оцене квалитета средстава обезбеђења, као и покретне и непокретне имовине у поступку принудне наплате изворних прихода ,припрема анализе, планове, одговоре, информације и извештаје о раду Одељења, сарађује са другим организационим јединицама, органима, установама, предузећима и организацијама; и обавља и друге послове по налогу секретара Секретаријата.

4.10. Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење за управљање људским ресурсима;
2) Одељење за нормативно-правне послове и радне односе;
3) Одељење за информатику; и
4) Одељење за техничке и помоћне послове.

Радом Одељења за управљање људским ресурсима руководи помоћник секретара Службе за заједничке послове, радом одељења за нормативно-правне послове и радне односе руководи шеф Одељења, радом Одељења за информатику руководи шеф Одељења, а радом Одељња за техничке и помоћне послове руководи шеф Одељења.

Секретар руководи, организује и планира рад Службе, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Служби и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Службе; пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује и координира израду аката и израђује акта из делокруга Службе; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Службе; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Службе њихово прихватање или одбијање уз образложење; сарађује са другим организационим јединицама у Градској управи; и обавља и друге послове које му одреди начелник Градске управе.

Помоћник секретара руководи и планира рад Одељења за управљање људским ресурсима, обавља нормативно-правне послове из делокруга рада Службе, израђује предлоге општих аката из области управљања људским ресурсима у сарадњи са секретаром Службе, учествује у изради материјала, односно аката које доносе органи града и остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, израђује предлоге општих акта за потребе органа града Панчева при припреми нацрта и предлога општих аката који се упућују Градском већу, Градоначелнику и Скупштини; директно руководи Одељењем за управљање људским ресурсима, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф одељења за нормативно-правне послове и радне односе, Марина Кендерешки, руководи и планира рад Одељења за нормативно-правне послове и радне односе, координира израду и израђује нормативно-правна акта у области из делокруга рада Одељења, израђује појединачна акта о правима, дужностима и одговорностима запослених и уговора о обављању привремених и повремених послова; обавља стручне послове у поступку избора кандидата и запошљавања; стара се о уредном вођењу персоналних досијеа заполених; сарађује са надлежним органима, установама и фондовима; обавља стручне послове везане за поступак колективног преговарања; координира вођење кадровске и других евиденција у области радних односа службеника и намештеника. Разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Одељења, координира издавање потврда, уверења и других исправа на захтев појединаца и органа из делокруга рада Одељења; директно руководи Одељењем за нормативно-правне послове и радне односе, и обавља и друге послове по налогу секретара Секретаријата.

Шеф Одељења за информатику руководи, организује и планира рад Одељења за информатику, прати начин пружања услуга запосленима у области информационих технологија, остварује увид у стање и потреба запослених у области информационих технологија, а у циљу ефикасног и квалитетнијег обављања послова из надлежности Одељења, припрема планове и програме развоја и повезивања информационог система; врши послове из ИТ домена у сарадњи са запосленима; обавља послове унапређења функционисања централних електронских система Градске управе и других републичких органа, и ради и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења за техничке и помоћне послове, Слободан Илић, руководи радом Одсека и организује извршавање послова у Одсеку; распоређује послове на непосредне извршиоце и контролише њихово извршавање; врши распоред рада по сменама радника на обезбеђењу, свакодневно контролише исправност инсталација и уређаја у свим салама, канцеларијама, подруму и осталим помоћним просторијама у згради Скупштине града, води евиденцију о насталим кваровима и подноси писмени извештај о насталим кваровима са предлогом за њихово уклањање помоћнику секретара, секретару и начелнику; непосредно је одговоран за одржавање и безбедност зграде града Панчева; стара се о опреми, уређајима и инсталацијама у згради и предузима мере за њихово одржавање у исправном стању, врши контролу и по потреби обавља послове из области заштите од пожара, стара се о спровођењу мера противпожарне заштите, врши редован технички преглед противпожарне инсталације, контролише спровођење мера ППЗ по свим спратовима зграде града Панчева, врши проверу исправности и сигурности свих апарата у згради града Панчева, води евиденцију о распореду за коришћење сала у згради; по потреби организује снимање седница; организује радове на одржавању зграде, присуствује њиховом извођењу и потврђује извршење радова; обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

4.11. Секретаријат за јавне набавке

Радом Секретаријата за јавне набавке руководи секретар.

Секретар, Биљана Маслић, руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата, врши најсложеније студијско-аналитичке послове у области јавних набавки за које је овлашћен Законом, спроводи стручне анализе, испитује информације, анализира акте, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Врши контролу исправности аката израђених од стране запослених у поступцима набавки. Припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује и координира израду и израђује аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; сарађује са другим организационим јединицама, и обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.

Секретар Биљана Маслић
Е-пошта: biljana.maslic@pancevo.rs

Помоћник секретара, Марија Крстић, учествује у руковођењу, организовању и планирању рада Секретаријата, обавља стручне финансијско-аналитичке послове из надлежности Секретаријата, послове праћења и контроле споровођења јавних набаки, стара се о благовременом покретању и спровођењу поступака јавних набавки, израђује предлог плана набавки Градске управе, Градоначелника, Градског већа и Скупштине града , као и његове измене, стара се о извршењу планова набавки,прикупља и евидентира податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама,израђује извештаје о јавним набавкама, води Евиденцију Добављача и Евиденцију закључених уговора, замењује секретара у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када га секретар овласти; и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Помоћник секретара Марија Крстић
Е-пошта: marija.krstic@pancevo.rs

4.12. Секретаријат за инвестиције

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење за припрему и праћење инвестиција у нискоградњи и високоградњи
2) Одељење за опште послове у области инвестиција и одржавање објеката

Радом Одељења за припрему и праћење инвестиција у нискоградњи и високоградњи руководи помоћник секретара, а радом Одељења за опште послове у области инвестиција и одржавања објеката руководи шеф Одељења.

Секретар, Ђурица Ресановић, руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује и координира израду и израђује аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; послови припреме и праћења реализације уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта, доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата, сарађује са другим организационим јединицама у Градској управи, и обавља и друге послове које му одреди начелник Градске управе.

Помоћник секретара, Бранка Марић, руководи и планира рад Одељења за припрему и праћење инвестиција у нискоградњи и високоградњи, спроводи реализовање програма изградње и одржавање објеката нискоградње и високоградње; учествује у изради годишњих и вишегодишњих програма уређења грађевинског земљишта, изградње и одржавања објеката нискоградње и високоградње, доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата, учествује у пројектовању и праћењу реализације буџета у делу који се односи на инвестиције града Панчева, води евиденције о инвестицијама града Панчева у области високоградње, учествује у припреми конкурсне документације и одређивању техничких података за расписивање јавне набавке и избор извођача радова за објекте високоградње; организује и учествује у изради и прибављању потребне техничке документације за објекте нискоградње и високоградње, учествује у изради услова за пријем објеката од извођача када је град Панчево наручилац; учествује у раду приликом израде одлука, или измене и допуне одлука о изградњи и одржавању објеката из надлежности Одељења; организује прикупљање, сређивање и обраду инвестиционо-техничке документације завршених и примљених објеката; учествује у пословима припреме и праћења реализације уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта, замењује секретара у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када га секретар овласти; обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења опште послове у области инвестиција и одржавање објеката руководи и планира рад Одељења за опште послове у области инвестиција и одржавања објеката; учествује у изради годишњих и вишегодишњих програма уређења грађевинског земљишта, доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата, обавља послове припреме и праћења реализације уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта учествује у пројектовању и праћењу реализације буџета у делу који се односи на инвестиције града Панчева, води евиденције о инвестицијама града Панчева, учествује у припреми конкурсне документације и одређивању техничких података за расписивање јавне набавке и избор извођача радова за објекте нискоградње и високоградње; учествује у раду приликом израде одлука, или измене и допуне одлука о изградњи и одржавању објеката из надлежности Одељења; обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

4.13. Секретаријат за имовину

1) Одељење за управљање јавном својином
2) Одељење за управно правне послове

Радом Одељења за управљање јавном својином руководи помоћник секретара, а радом Одељења за управно-правне послове руководи шеф Одељења.

Секретар Иван Дупор руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата, врши послове у области евиденције и управљања имовином за које је овлашћен Законом, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује и координира израду и израђује аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Секретаријата; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; води управни поступак, припрема и доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата, сарађује са другим организационим јединицама у Градској управи; и обавља и друге послове које му одреди начелник Градске управе.

Помоћник секретара Јелена Анкић руководи и планира рад Одељења за управљање јавном својином, пружа стручна упутства, даје објашњења непосредним извршиоцима у вођењу управних поступака у примени законских и подзаконских аката у имовинско-правној области, учествује у припреми аката располагања у имовинско-правној области, информација и извештаја органима града. Обавља послове који се односе на праћење примене закона и прописа из делокруга Секретаријата, припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Одељења. Даје објашњења, мишљења и пружа стручну помоћ у области управних поступака и води управни поступак. Замењује секретара Секретаријата у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када је секретар овласти; обавља и друге послове које јој одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења за управно правне послове Милован Ановић руководи радом Одељења за управно-правне послове, води управни поступак из области имовинско-правних послова и предузима потребне радње у складу са законом, одржава усмене јавне расправе, саслушава странке и сведоке, обавља стручне послове у спровођењу поступка експропријације, административног преноса, комасације и арондације, национализације –денационализације, повраћаја земљишта и задружне имовине, враћања утрина и пашњака селима; води управни поступак у вези са утврђивањем земљишта за редовну употребу објеката и формирања грађевинске парцеле, закупа земљишта у право својине, престанком права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта због непривођења земљишта намени од стране физичких и правних лица, обавља и друге послове по налогу секретара Секретаријата.

4.14. Секретаријат за инспекцијске послове

са ужим организационим јединицама:
1) Одељење комуналне инспекције;
2) Одељење саобраћајне инспекције;
3) Одељење грађевинске инспекције;
4) Одељење просветне инспекције;
5) Одељење за друге инспекцијске послове; и
6) Одељење за управно-правне послове и послове извршења.

Секретар, Бобан Ђурђев, руководи, организује и планира рад Секретаријата, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Секретаријату и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Секретаријата, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, програме, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; организује и координира израду аката из делокруга Секретаријата; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Секретаријата њихово прихватање или одбијање уз образложење; води управни поступак, припрема и доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата, сарађује са другим организационим јединицама у Градској управи и обавља и друге послове које му одреди начелник Градске управе.

Помоћник секретара, Слободан Кундаковић, руководи, организује и планира рад Одељења управно-правне послове и послове извршења, учествује у изради прописа и других аката које доноси Скупштина и други органи из надлежности Секретаријата, учествује у вршењу надзора над законитошћу рада комуналних предузећа у обављању комуналних делатности, пружа стручну помоћ у обављању послова из надлежности Секретаријата, израђује недељне и месечне планове рада, води управни поступак, припрема и доноси појединачна управна акта из делокруга рада Секретаријата, замењује секретара у случају одсутности, односно спречености, у оквиру пренетих овлашћења и одговорности и другим случајевима када га секретар овласти; директно руководи радом Одељења за управно-правне послове и послове извршења, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Oдељења комуналне инспекције – главни комунални инспектор, Милован Ћировић, руководи и организује Одељења комуналне инспекције, стара се о спремности и мобилности инспектора за потребе рада, припрема стручне материјале из области комуналне инспекције, даје смернице за рад инспекторима, доставља предлог годишњег и месечног програма и плана рада инспекције. Врши надзор над применом прописа из области комуналне инспекције и обавља послове комуналног инспектора. Прати да ли су уредно, благовремено и законито обављени послови од стране комуналних инспектора и комуналних редара, води управни поступак, припрема и доноси појединачна управна акта из делокруга рада Одељења, директно руководи Одељењем комуналне инспекције,и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Oдељења саобраћајне инспекције – главни саобраћајни инспектор, Милан Ђурић, руководи и организује рад Одељења саобраћајне инспекције, стара се о спремности и мобилности инспектора за потребе рада, припрема стручне материјале из области инспекције за саобраћај и путеве, даје смернице за рад инспекторима, доставља предлог годишњег и месечног програма и плана рада инспекције. Врши надзор над применом прописа из области саобраћајне инспекције и обавља послове саобраћајног инспектора. Прати да ли су уредно, благовремено и законито обављени послови од стране саобраћајног инспектора, директно руководи Одељењем саобраћајне инспекције, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Oдељења грађевинске инспекције – главни грађевински инспектор, руководи и организује рад Одељења грађевинске инспекције, стара се о спремности и мобилности инспектора за потребе рада, припрема стручне материјале из области грађевинске инспекције, даје смернице за рад инспекторима, доставља предлог годишњег и месечног програма и плана рада инспекције. Врши надзор над применом прописа из области грађевинске инспекције и обавља послове грађевинског инспектора. Прати да ли су уредно, благовремено и законито обављени послови од стране грађевинских инспектора, директно руководи Одељењем грађевинске инспекције, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Шеф Одељења просветне инспекције – просветни инспектор, руководи, планира и организује рад Одељења просветне инспекције, прати да ли се уредно, благовремено и на законит начин обављају послови у оквиру Одељења, распоређује послове на поједине извршиоце и контролише њихово извршавање, прати прописе из надлежности Одељења и стара се о њиховој примени, организује вођење информационо-документационих послова и управља базом података, организује послове и непосредно учествује у изради анализа, информација и извештаја за потребе органа локалне самоуправе, као и за потребе других органа и организација, обавља послове просветног инспектора, директно руководи радом Одељења просветне инспекције, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Одељењем за друге инспекцијске послове, секретар Секретаријата руководи и организује рад Одељења за друге инспекцијске послове, стара се о спремности и мобилности инспектора за потребе рада, припрема стручне материјале из надлежности Одељења, даје смернице за рад инспекторима, доставља предлог годишњег и месечног програма и плана рада инспекције. Врши надзор над применом прописа из области општих инспекцијских послова. Учествује у изради одлука и других аката за потребе органа Града, прати да ли су уредно, благовремено и законито обављени послови од стране инспектора, води управни поступак, припрема и доноси појединачна управна акта из делокруга рада Одељења, директно руководи Одељењем за друге инспекцијске послове, и обавља и друге послове које му одреди секретар Секретаријата.

Радом Одељења за управно правне послове и послове извршења руководи помоћник секретара Секретаријата, а радом Одељења комуналне инспекције, Одељења саобраћајне инспекције, Одељења грађевинске инспекције, Одељења просветне инспекције и Одељења за друге инспекцијске послове руководи шеф Одељења.

4.15. Комунална милиција

Радом Комуналне милиције руководи начелник Комуналне милиције.

Начелник комуналне милиције руководи, организује и планира рад Комуналне милиције, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова Комуналне милиције и предлаже мере за унапређење рада и ефикасности Комуналне милиције из надлежности комуналне милиције; пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених. Припрема анализе, планове, програме, пројекте, одговоре, информације и извештаје о раду Комуналне милиције; организује и координира израду и израђује аката из делокруга рада комуналне милиције; учествује у раду колегијума руководилаца организационих јединица; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града у својству овлашћеног известиоца, по позиву; прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области у оквиру делокруга Комуналне милиције; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката из делокруга рада Комуналне милиције њихово прихватање или одбијање уз образложење; сарађује са другим организационим јединицама, органима, установама и организацијама; и обавља и друге послове које му одреди начелник Градске управе.

5. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Помоћник Градоначелника за економски развој – градски менаџер, Маја Витман, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Града у области економије, обавља послове Градског менаџера, координара спровођење послова органа Града са јавним и јавно-комуналним предузећима, и организацијама цивилног друштва. Координира пословима у вези развоја спорта Града и обавља друге послове по налогу Градоначелника.

Помоћник Градоначелника у области урбанизма, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима које су од значаја за развој града у области урбанизма и обавља друге послове по налогу Градоначелника.

Помоћник Градоначелника за правна питања и реорганизацију Градске управе, Александра Ђурић, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са правним питањима која су од значаја за развој Града и реорганизацију Градске управе и обавља друге послове по налогу Градоначелника.

Помоћник Градоначелника за село и рурални развој, Иван Андрејевић, покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима којa су од значаја за развој Града из области села и руралног развоја и обавља друге послове по налогу Градоначелника.

Помоћник Градоначелника за  инвестиције и инфраструктурне пројекте, покреће иницијативе, предлаже пројекте, даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој града, а тичу се реализације инфраструктурних пројеката из области комуналне, путне и друге инфрастуктуре и обавља друге послове по налогу Градоначелника.

Шеф Кабинета, руководи, организује и планира рад Кабинета, даје инструкције и смернице за рад запослених, израђује информације и извештаје из делокруга Кабинета, обавља стручно-организационе послове за потребе Градоначелника, врши припрему за радне и друге састанке Градоначелника, прати активности на реализацији утврђених обавеза, прима странке по посебном овлашћењу Градоначелника, сачињава процедуре и упутства за рад и стара се о њиховој примени, сарађује са организационим јединицама Градске управе, установама, предузећима и организацијама Града и другим локалним, покрајинским и националним телима и органима у вези обављања послова из делокруга рада Кабинета, обавља и све остале послове по налогу Градоначелника.