Рад органа Града је јаван.

Јавност рада обезбеђује се:
– путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;
– организовањем јавних расправа од стране органа Града, у складу са законом, Статутом и одлукама органа Града;
– и у другим случајевима утврђеним Статутом и другим актима органа Града.

Рад Скупштине и њених радних тела је јаван.

Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду, уколико добију акредитацију од председника Скупштине. Седници Скупштине имају право да присуствују и грађани, осим када Скупштина одлучи да се јавност искључи. Укупан број грађана који може да присуствује седници ограничава се, ако је то потребно, ради обезбеђивања несметаног тока седнице. Грађани који желе да присуствују седници Скупштине дужни су да се пре почетка седнице пријаве стручној служби, са личном картом, ради евидентирања.

Скупштина и њена радна тела, у случају разматрања одређених питања, могу ограничити или искључити јавност из свог рада из разлога безбедности или из других разлога утврђених законом и овим пословником. Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози аката, као и информативни и документациони материјал о питањима из рада Скупштине и њених радних тела. Ради стварања услова за рад представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела.

Радио станице и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине уколико Скупштина друкчије не одлучи. Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да одржи председник или заменик председника Скупштине, а председник радног тела Скупштине о питањима из надлежности тог радног тела.

Секретар Скупштине или лице које он одреди остварује контакте између новинара и Скупштине. Када акредитивни новинар злоупотреби своја права или грубо повреди ред или правила пристојности на седници, председник Скупштине удаљиће га са седнице, а може донети и одлуку да то лице не може вршити права која му по овом пословнику припадају. У том случају обавестиће се и новинска агенција, радио или телевизија чији је представник то лице и замолиће се да одреди друго лице као свог представника.

Скупштина може одлучити, на предлог председника Скупштине или на предлог 10 одборника, да се седница одржи без присуства јавности или да се само о појединим питањима расправља и одлучује без присуства јавности. Одлука о овом предлогу доноси се без расправе. Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду на седници, као и одлуке донете на седници која је одржана без присуства јавности.

Градско веће

Градско веће обавештава јавност о свом раду и донетим актима давањем саопштења за јавност, одржавањем конференција за медије, давањем интервјуа, објављивањем информација путем интернета и на други погодан начин.

Рад Градске управе доступан је јавности.

Градска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања, давањем информација електронским путем, издавањем информатора о раду, издавањем службених информација и обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом, делокругом рада, распоредом радног времена и др.

Начелник Градске управе даје информације о раду Градске управе средствима јавног информисања . Начелник Градске управе може овластити друго запослено лице да о раду Градске управе даје информације средствима јавног информисања.  Градска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну, у складу са законом. О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује начелник Градске управе, у складу са законом.
.

Секретаријат за заштиту животне средине

Радно време: од 7,30-15,30 часова

www.pancevo.rs (usluge-monitoring I dokumenta- ekologija dokumenta) , ekologija@pancevo.rs , zdenka.miljkovic@pancevo.rs 013 308 784, vesna.petkovic-borovnica@pancevo.rs 013 308 884

Сeкретарка секретаријата за заштиту животне средине Зденка Миљковић (у сарадњи са лицем овлашћеним за контакте са јавношћу) и сви остали запослени у секретаријату по задужењу секретарке zdenka.miljkovic@pancevo.rs 013 308 784, 064 8662217

У случају Јавног увида одређеног документа (напр План квалитета ваздуха и сл) објављује се јавни позив у коме се тачно назначи место и тачно време и период у коме сва заинтересовна лица могу да прегледају одређени документ.
.

Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој

Радно време: 7:30-15:30 часова

http://www.pancevo.rs/dokumenta/poljoprivreda/

Контакт подаци лица који су овлашћени за сарадњу са новинарима и јавним гласилима:

Треша Радоњин, канцеларија 305, телефон: 013/308-879, 064/8662253, e-mail: tresa.radonjin@pancevo.rs
.

Секретаријат за финансије

Јавност у раду Секретаријата за финансије може се ограничити или искључити у случајевима утврђеним законом и другим прописом или актом надлежног органа, у складу са законом.

Радно време 7,30 ч. – 15,30 ч.

Електронска адреса: enisa.agovic-hoti@pancevo.rs
Контакт телефон: 013/308-858
.

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

Прописи, правила и одлуке којима се уређује јавност рада, искључење и ограничавање јавности рада:
Одлука о распореду радног времена у Градској управи града Панчева(„Службени лист града Панчева“ бр.24/09 и 26/11);

Радно време од 7,30 до 15,30 часова

Електронска адреса и контакт телефони организационих јединица:
*секретар, jasminka.pavlovic@pancevo.rs,
телефон 065/8662538;
*помоћник секретара за обједињену процедуру, vesna.vlajkovic@pancevo.rs,
телефон 065/8662541;
*шеф Одељења за легализацију, jadranka.jelic@pancevo.rs,
телефон 065/8662544;
*шеф одељења за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове, dusanka.antonijev-stajic@pancevo.rs,
телефон 065/8662551;
*шеф одсека за стамбено-комуналне послове, dragana.miskovic@pancevo.rs,
телефон 064/8662393.

Лица која су овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијама:
*секретар, Јасминка Павловић,
jasminka.pavlovic@pancevo, телефон 065/8662538
*помоћник секретара за обједињену процедуру, Весна Влајковић,
vesna.vlajkovic@pancevo.rs, телефон 065/8662541
*шеф Одељења за легализацију, Јадранка Јелић, телефон 065/8662544
*шеф одељења за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове, Душанка Антонијев Стајић,
dusanka.antonijev-stajic@pancevo.rs, телефон 065/8662551
*шеф одсека за стамбено-комуналне послове, Драгана Мишковић,
dragana.miskovic@pancevo.rs, телефон 064/8662393

Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима:
*секретар, Јасминка Павловић,
jasminka.pavlovic@pancevo.rs,
телефон 065/8662538.

Секретеријат за јавне набавке

Правила у вези са јавношћу рада:

Јавност у раду Секретаријата за јавне набавке може се ограничити или искључити у случајевима утврђеним законом и другим прописом или актом надлежног органа, у складу са законом.

Лица овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја су: Биљана Маслић – Секретар секретеријата, Марија Крстић – помоћник секретара

  • Закон о јавним набавкама (службени гласник РС бр.91/19 и 92/23)
  • Закон о слободном приступу информација од јавног значаја ( „Сл. гласникРС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010 и 105/21)
  • Закон о државној управи ( Службени гласник РС“, бр. 79 од 16. септембра 2005, 101 од 6. новембра 2007, 95 од 17. децембра 2010, 99 од 11. септембра 2014, 30 од 20. априла 2018 – др. закон, 47 од 20. јуна 2018.)

Портал јавних набавки, интернет страница наручиоца, Портал сл. гласила и База прописа РС.

Радно време организационих јединица је од 07:30 до 15:30 часова.

Електронска адреса: javne.nabavke@pancevo.rs , 013/308-810
.

Секретаријат за инвестиције

Јавност у раду Секретаријата за инспекцијске послове може се ограничити или искључити у случајевима утврђеним законом и другим прописом или актом надлежног органа, у складу са законом.

Радно време 7,30 ч. – 15,30 ч.

Електронске адресe:

www.pancevo.rs

djurica.resanovic@pancevo.rs

branka.maric@pancevo.rs

Контакт телефони: 013 308 803 и 013 308 836

Ђурица Ресановић – Секретар секретаријата 0648765235

Бранка Марић – помоћник секретара 0648765211

Секретаријат за имовину  

– У главном менију градског сајта под банером „Услуге“, те под-банером „Финансије, привреда и конкурси“ наведене су услуге које грађанима пружа Секретаријат за имовину као и комуникација кроз оглашавања, те бланко обрасце различитих намена које грађани могу да преузму. За потребе непосредног контакта грађани се могу обратити електронски путем, телефоном 013/351-228 или лично (VII спрат).

Секретар секретаријата Ivan Dupor –  ivan.dupor@pancevo.rs

Радно време 07:30 – 15:30.

.

Секретаријат за инспекцијске послове

Јавност у раду Секретаријата за инвестиције може се ограничити или искључити у случајевима утврђеним законом и другим прописом или актом надлежног органа, у складу са законом.

Радно време: 7,30 ч. – 15,30 ч.

Приступ елктронској адреси : http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/inspekcijski-poslovi

Контакт телефон: 013/354-354

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама: Слободан Кундаковић

Изглед идентификационог обележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима по природи свог посла:

КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА

Јавност у раду Комуналне милиције Градске управе града Панчева може се ограничити или искључити у случајевима утврђеним

законом и другим прописом или актом надлежног органа у складу са законом.

Радно време: комунални милиционари од 08,00 до 16,00 и од 16,00 до 24,00

Радно време: администрације од 07,30 до 15,30 часова

E -mail: komunalna.milicija@pancevo. rs

Телефони:013/347-492 и 013/347-555