Рад органа Града је јаван.

Јавност рада обезбеђује се:
– путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;
– организовањем јавних расправа од стране органа Града, у складу са законом, Статутом и одлукама органа Града;
– и у другим случајевима утврђеним Статутом и другим актима органа Града.

Рад Скупштине и њених радних тела је јаван.

Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду, уколико добију акредитацију од председника Скупштине. Седници Скупштине имају право да присуствују и грађани, осим када Скупштина одлучи да се јавност искључи. Укупан број грађана који може да присуствује седници ограничава се, ако је то потребно, ради обезбеђивања несметаног тока седнице. Грађани који желе да присуствују седници Скупштине дужни су да се пре почетка седнице пријаве стручној служби, са личном картом, ради евидентирања.

Скупштина и њена радна тела, у случају разматрања одређених питања, могу ограничити или искључити јавност из свог рада из разлога безбедности или из других разлога утврђених законом и овим пословником. Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози аката, као и информативни и документациони материјал о питањима из рада Скупштине и њених радних тела. Ради стварања услова за рад представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела.

Радио станице и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине уколико Скупштина друкчије не одлучи. Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања. Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да одржи председник или заменик председника Скупштине, а председник радног тела Скупштине о питањима из надлежности тог радног тела.

Секретар Скупштине или лице које он одреди остварује контакте између новинара и Скупштине. Када акредитивни новинар злоупотреби своја права или грубо повреди ред или правила пристојности на седници, председник Скупштине удаљиће га са седнице, а може донети и одлуку да то лице не може вршити права која му по овом пословнику припадају. У том случају обавестиће се и новинска агенција, радио или телевизија чији је представник то лице и замолиће се да одреди друго лице као свог представника.

Скупштина може одлучити, на предлог председника Скупштине или на предлог 10 одборника, да се седница одржи без присуства јавности или да се само о појединим питањима расправља и одлучује без присуства јавности. Одлука о овом предлогу доноси се без расправе. Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду на седници, као и одлуке донете на седници која је одржана без присуства јавности.

Градско веће

Градско веће обавештава јавност о свом раду и донетим актима давањем саопштења за јавност, одржавањем конференција за медије, давањем интервјуа, објављивањем информација путем интернета и на други погодан начин.

Рад Градске управе доступан је јавности.

Градска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања, давањем информација електронским путем, издавањем информатора о раду, издавањем службених информација и обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом, делокругом рада, распоредом радног времена и др.

Начелник Градске управе даје информације о раду Градске управе средствима јавног информисања . Начелник Градске управе може овластити друго запослено лице да о раду Градске управе даје информације средствима јавног информисања.  Градска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну, у складу са законом. О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује начелник Градске управе, у складу са законом.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Радно време:

Од 7,30-15,30 часова

www.pancevo.rs (usluge-monitoring I dokumenta- ekologija dokumenta) , ekologija@pancevo.rs , zdenka.miljkovic@pancevo.rs 013 308 784, vesna.petkovic-borovnica@pancevo.rs 013 308 884

Контакт подаци лица овлашћених за сарадњу са новинарима:

Јасмина Радовановић (за град, тј целу градску управу ) 0648662259 jasmina.radovanovic@pancevo.rs

Скретарка секретаријата за заштиту животне средине Зденка Миљковић ( у сарадњи са Ј. Радовановић) и сви остали запослени у секретаријату по задужењу секретарке zdenka.miljkovic@pancevo.rs 013 308 784, 064 8662217

У случају Јавног увида одређеног документа (напр План квалитета ваздуха и сл) објављује се јавни позив у коме се тачно назначи место и тачно време и период у коме сва заинтересовна лица могу да прегледају одређени документ