Садржај:

1. Садржај;

2. Основни подаци о државном органу и информатору;

3. Организациона структура;

4. Опис функција старешина;

5. Опис правила у вези са јавношћу рада;

6. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја;

7. Опис надлежности, овлашћења и обавеза;

8. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза;

9. Навођење прописа;

10. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима;

11. Поступак ради пружања услуга;

12. Преглед података о пруженим услугама;

13. Подаци о приходима и расходима;

14. Подаци о јавним набавкама;

15. Подаци о државној помоћи;

16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима;

17. Подаци о средствима рада;

18. Чување носача информација;

19. Врсте информација у поседу;

20. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ; и

21. Информације о подношењу захтева приступ информација.