На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије»,бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14,68/15-др.закон103/15и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07и 83/2014 -др.закон), и чланoва 39. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15-пречишћен тексти 12/16), Скупштина града Панчева,дана 27.12.2017. године, донела је

Одлуку о Буџету града Панчева за 2018. годину

На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије»,бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14,68/15-др.закон103/15,99/16и 113/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07, 83/14 -др.закони 101/16-др.закон), и чланoва 39. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15-пречишћен тексти 12/16), Скупштина града Панчева,дана 28.03.2018. године, донела је

Одлуку о именама Одлуке о буџету града Панчева за 2018 годину

На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије»,бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14,68/15-др.закон103/15,99/16и 113/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр.129/07, 83/14 -др.закон,101/16-др.закони47/18), и чланoва 39. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15-пречишћен тексти 12/16), Скупштина града Панчева,дана 09. jула 2018.године, донела је

Одлуку о изменама Одлуке о Буџету града Панчева за 2018. годину

На основу члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14,68/15-др.закон103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14 -др.закон,101/16-др.закони47/18), и чланoва 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен тексти 12/16), Скупштина града Панчева, дана 14. новембра 2018. године, донела је

Одлуку о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период I-VI 2018. године

Извештај о извршењу буџета града Панчева за период I-IX 2018. године

На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка , 108/13, 142/14, 68/15др.закон 103/15, 99/16, 113/17 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016- др.закон и 47/18), и чланoва 39. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15- пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева, дана 29. децембра 2018. године, донела је

Одлуку о Буџету града Панчева за 2019 годину

На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије»,бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14,68/15-др.закон103/15,99/16, 113/17 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник РС», 129/07, 83/2014 -др.закон,101/2016-др.закони47/18), и чланoва 39. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева,дана 05.04.2019.године, донела је

Одлуку о Изменама Одлуке о Буџету Града Панчева за 2019. годину – Ребаланс 1

На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије»,бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14,68/15-др.закон103/15,99/16, 113/17 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник РС», 129/07, 83/2014 -др.закон,101/2016-др.закони47/18), и чланoва 39. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16 и 8/19), Скупштина града Панчева, дана12. jула 2019.године, донела је

Одлуку о Изменама Одлуке о Буџету Града Панчева за 2019. годину – Ребаланс 2

На основу члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“,бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка ,108/13, 142/14,68/15-др.закон 103/15,99/16, 113/17, 95/18и 31/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 83/2014 -др.закон,101/2016-др.закони47/18), и чланoва 39. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19и16/19), Скупштина града Панчева, дана 13. септембра 2019.године, донела је

Одлуку о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закони 47/18), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13,142/14,68/15-др.закон, 103/15, 99/16,113/17и 95/18), и члана 39. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, бр. 25/15-пречишћен текст,12/16и 8/19), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 12. јуна 2019. године, донела је

Одлуку о завршном рачуну Буџета Града за 2018. годину