Председника, заменика председника и чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина на предлог председника Скупштине, уз претходне консултације са одборничким групама. Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника, стручњака из одговарајућих области и грађана. Председник сталног радног тела бира се из реда одборника.

Скупштина, по потреби, оснива повремена радна тела ради разматрања одређених питања и извршавања посебних задатака из надлежности Скупштине. Скупштина посебном одлуком о оснивању повременог радног тела, утврђује назив повременог радног тела и област за коју се оснива, састав, делокруг рада, број чланова и друга питања од значаја за рад повременог радног тела.

Сталнa раднa тела Скупштине су:

  1. Савет за буџет и финансије;
  2. Савет за младе;
  3. Комисија за родну равноправност;
  4. Савет за друштвене делатности;
  5. Савет за заштиту животне средине;
  6. Комисија за кадровска, административна питања и радне односе;
  7. Комисија за мандатна питања;
  8. Комисија за представке и жалбе; и
  9. Комисија за прописе;


1. Савет за буџет и финансије

Разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова града, таксе, накнаде и друге јавне приходе, буџет и завршни рачун, као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија града. Савет за буџет и финансије има председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника, стручњака из области наведених у претходном ставу и грађана.


2. Савет за младе

Разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из надлежности града која се односе на развој, унапређење, друштвени положај младих и организација које окупљају младе. Савет за младе бави се свим питањима од значаја за развој и усавршавање младих, омогућавање успешног укључивања младих у све делове друштвеног живота, обавештавање младих о свим актуелним питањима из области науке, културе, здравственог образовања и запошљавања, организацијом трибина и других видова активности. Савет за младе има председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника и грађана.


3. Комисија за родну равноправност

Разматра предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина, из родне перспективе. Комисија има председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника.


4. Савет за друштвене делатности

Разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из области образовања, здравства, социјалне заштите и друштвене бриге о деци, спорта и физичке културе, културе и информисања. Савет за друштвене делатности има председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника, стручњака из области наведених у претходном ставу и грађана.


5. Савет за заштиту животне средине

Разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из области заштите и унапређења животне средине. Савет за заштиту животне средине има председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника, стручњака из области заштите животне средине и грађана.


6. Комисија за кадровска, административна питања и радне односе

Припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења чланова органа и представника Скупштине у органе одређене законом, одлуком Аутономне Покрајине Војводине и актом Скупштине, за које није предвиђено предлагање од стране других органа. Комисија одлучује у првом степену о правима по основу рада лица која бира, именује или поставља Скупштина, и даје предлоге и мишљења Скупштини о испуњености услова за спровођење поступка разрешења тог лица. Комисија расписује и спроводи јавни конкурс у случајевима именовања на основу конкурса, уколико оснивачким актом није другачије одређено. Комисија одлучује о питањима накнаде плата и накнада одборницима, лицима бираним, именованим и постављеним у органе Скупштине и лицима ангажованим у раду органа Скупштине. Комисија има председника, заменика председника и 5 (пет) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника.


7. Комисија за мандатна питања

Припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира, именује и поставља Скупштина, разматра предлоге за престанак мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за утврђивањем престанка мандата одборника, у складу са законом, разматра извештај Изборне комисије и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата и разматра друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника. У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен овим пословником за рад Верификационог одбора на Конститутивној седници Скупштине. Комисија има председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника, стручњака из области права и грађана.


8. Комисија за представке и жалбе

Разматра представке и жалбе које су упућене органима града и предлаже Скупштини и надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава подносиоце.
О својим запажањима поводом представки и жалби, Комисија подноси извештај Скупштини најмање једном годишње.
Комисија има председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника.


9. Комисија за прописе

Разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које доноси Скупштина са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини. Комисија прати стање у области нормативне делатности Скупштине и указује на потребу доношења, односно усаглашавања одлука и других општих аката, утврђује пречишћене текстове ових аката и обавља и друге послове које јој повери Скупштина. Комисија утврђује текст Нацрта статута, односно одлуке о промени Статута. Комисија има председника, заменика председника и 7 (седам) чланова које бира и разрешава Скупштина, из реда одборника, стручњака из области права и грађана.