SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

Sekretarijat za opštu upravu u periodu od 01.01.2020. – 31.12.2020. pružio je sledeće usluge građanima:

 • U okviru Jedinstvenog biračkog spiska:
  – broj izdatih potvrda o upisu u Jednistveni birački spisak: 34.
  – broj izdatih potvrda o izbornom pravu: 736.
 • U okviru Posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, rešenja o upisu i promenama u posebnom biračkom spisku koja donose se po zahtevu stranke, a brisanje na osnovu zahteva stranke i po službenoj dužnosti:
  – broj rešenja o upisu u Poseban birački spisak nacionalne manjine, na lični zahtev: 66.
  – broj rešenja o brisanju iz Posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, na lični zahtev: 15
 • U okviru Odeljenje za lični status građana i Odeljenja za mesne kancelarije:
  – u prvi primerak matične knjige rođenih upisano je 1689 novorođene dece, kao i lica iz bivših republika SFRJ, koja su stekla državljanstvo Republike Srbije i lica rođenih u inostranstvu prema prebivalištu, i isto toliko je uneto u drugi primerak (računar);
  – u prvi primerak matične knjige venčanih upisano je 504 lica venčanih u Pančevu, kao i lica venčanih u bivšim republikama SFRJ, koja su stekla državljanstvo Republike Srbije i lica venčanih u inostranstvu, prema prebivalištu, i isto toliko je uneto u drugi primerak (računar);
  – u prvi primerak matične knjige umrlih upisano je 2238 lica umrlih u Pančevu, kao i lica umrlih u bivšim republikama SFRJ i umrlih u inostranstvu, prema prebivalištu i isto toliko je uneto u drugi primerak (računar);
 • Izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga i knjiga državljana iz Registra matičnih knjiga:
  –  14557 izvoda iz matične knjige rođenih;
  – 3396 izvoda iz matične knjige venčanih;
  – 5648 izvoda iz matične knjige umrlih;
  – 1901 izvoda iz matičnih knjiga na međunarodnom obrascu;
  – 4555 uverenja o državljanstvu; i
  – 208 uverenja iz matičnih knjiga.
 • Građanima, na lični zahtev, putem post-expressa, dostavljeno je 352 izvoda iz matičnih knjiga i knjige državaljana.
 • Saradnik za građanska stanja doneo je u upravnom postupku, na zahtev stranke:
  – 201 rešenja o promeni ličnog imena;
  – 419  rešenja o ispravkama u matičnim knjigama rođenih, venčanih i umrlih;
  – / rešenje o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih;
  –  2 rešenja o naknadnom upisu u matičnu knjigu umrlih;
  – 53 rešenja o sklapanju braka van službenih prostorija;
  – 1 rešenja o upisu ličnog imena na jeziku i pismu nacionalne manjine
  – 127 potvrda o izdržavanju i 16 potvrda o porodičnom stanju radi upotrebe u inostranstvu;
  – 20 potvrda o životu; i
  – 1 rešenje za zaključenje braka preko punomoćnika.
 • Doneto je 93 rešenja o usvajanju zahteva za pružanje besplatne pravne pomoći – besplatno zastupanje


SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

U okviru svoje nadležnosti,  na osnovu evidencija koje se vode u sekretarijatu, a po zahtevu fizčkih lica, pravnih lica i preduzetnika u periodu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine izdato je ukupno 3.217 poreskih uverenja, primljeno i usluženo 15.790 stranaka, što u proseku iznosi 63 stranaka dnevno.


SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA

 

Usluge pružene u 2020. godini:

Vrsta usluge

Broj
podnetih
zahteva
/ broj
aplikanata

Broj
pruženih
usluga
/broj
korisnika

Rok
rešavanja
/rok
pružanja
usluge

Broj
podnetih
žalbi/
prigovora

Broj
usvojenih
žalbi/
prigovora

Broj
odbijenih
žalbi/
prigovora

Broj
odustanka od žalbe/
prigovora

Priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i priznavanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege

Ukupno 620

Ukupno 620

Rešeno
u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta i prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada

262

262

Rešeno
u roku

/

/

/

/

Za priznavanje prava na roditeljski dodatak koje se ostvaruje iz sredstava Republike Srbije

1018

1018

Rešeno
u roku

1

/

1

/

Priznavanje prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće i četvrto dete (iz sredstava AP Vojvodine)

4949

Rešeno
u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za prvorođeno dete iz sredstava grada Pančeva

454

454

Rešeno
u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama

370

370

 

Rešeno u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki ili četvorki

1 porodica

/

/

/

/

/

/

Porodice pored prava na jednokratnu novčanu pomoć za slučaj rođenja trojki i četvorki, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć svake kalendarske godine do navršene 10godine deteta, kao i jednokratnu pomoć za nabavku udžbenika i školskog pribora svake kalendarske godine za decu uzrasta od 5,5 godina do završetka srednjeg obrazovanja, odnosno 18. godina

Ukupno 7 sa 21 detetom za JNP do navršenih 18 godina i 5 porodica sa 15 dece za JNP za udžbenike

Ukupno 7 sa 21 detetom za JNP do navršenih 18 godina i 5 porodica sa 15 dece za JNP za udžbenike

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za nabavku paketa za novorođenče

950

950

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na dečji dodatak

2587

2587

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na ličnu invalidninu (prevođenje prava na ličnu invalidninu)

/

242

/

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na civilnu invalidninu i dopunska prava

/

/

/

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu i dopunska prava(prevođenje prava na porodičnu invalidninu i dopunska prava)

3

3+176

Rešeno u roku

/

/

/

/

Promena mesta boravka izbeglog i prognanog lica

/

/

Rešeno u roku

/

/

/

/

Prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog državljanstva

20

20

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava u oblasti dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

201

178 (od kojih 4 nije rešeno, 9 je odustalo, a  10  se nije odazvalo)

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na sticanje statusa energetski ugroženog kupca

569

569

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na regresiranje troškova studenata u AP Vojvodini

136

136

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavnjljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

17

17

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarenje prava u oblasti zaštite prava pacijenata

7 prigovora 157 saveta

7 prigovora i 157 saveta

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za jednokratnu novčanu pomoć izbeglim i raseljenim licima

42

42

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za građevinski materijal za izbegla i raseljena lica

15

15

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za otkup seoskih domaćinstava za izbegla i raseljena lica

15

15

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za kupovinu montažnih kuća za izbegla i raseljena lica

/

/

/

/

/

/

/

Zahtev za povećanje procenta vojnog invaliditeta

2

2

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na pomoć u slučaju smrti

5

5

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na borački dodatak

/

/

/

/

/

/

/

Zahtev za priznavanje prava na vezanost za postelju

1

1

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za naknadu pogrebnih troškova

4

4

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za priznavanje prava na mesečno novčano primanje/uvećanje MNP

11

11

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na putničko motorno vozilo

/

/

/

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na ortopedski dodatak

1

1

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta za 2020.

211

94+45 Aneksa i 4 jednostranih raskida ugovora

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za pojedinačno davanje na ime postignutih rezulta u sportu

26

24

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv – razvoj sporta

61

46 + 2 Aneksa i 2 jednostranih raskida ugovora

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni konkurs za su/finansiranje projekata  u oblasti kulture za 2020. godinu

/

/

/

/

/

/

/

Javni konkurs za sufinansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2020. godinu

/

/

/

/

/

/

/

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini

51

Rešenjem su odobrena 24 projekta od čega je ugovor zaključen sa 15 podnosioca projekta

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora grada Pančeva za 2020.

/

/

/

/

/

/

/

Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2020. godini

/

/

/

/

/

/

/

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti socijalne politike u 2020. godini

12

12

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje romskih organizacija civilnog društva u 2020. godini

/

/

/

/

/

/

/

 

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

Usluge pružene tokom 2021. godine:

Vrsta usluge

Broj podnetih zahteva / broj aplikanata

Broj pruženih usluga / broj korisnika

Iznos ukupno dodeljenih sredstava (din)

Rok rešavanja / rok pružanja usluge

1. Uverenje o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanju poslova

44

44

Rešeno u roku

2. Rešenje o kategorizacija kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića

6

6

Rešeno u roku

1. Javni poziv studentima za učešće u meri „Studentska letnja praksa“ u 2021. godini raspisan je od 21. 05.2021. godine do 04.06.2021.godine.

37

33

Opredeljeno 700.000,00 rsd dodeljeno 690.869.85 rsd

Javni poziv je zatvoren 04.06.2021. godine. Praksa će se sprovesti tokom jula meseca 2021. godine

2. Javni poziv za učešće srednjih škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere: „Unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave“ u 2021. godini raspisan je od 21.05.2021.godine do 30.06.2021.

 

podneto 6 projekata

 

Opredeljeno 500.000,00 rsd

Javni poziv je u toku.

3. Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima/početnicama u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju) u 2021. godini raspisan je od 21.05.2021. godine do 30.06.2021. godine.

 

podneto 2 zahteva

 

Opredeljeno 500.000,00 rsd

Javni poziv je u toku.

4. Javni poziv za dodelu subvencije početnicima/početnicama u biznisu – samozapošljavanje u 2021. godini raspisan je od 21.05.2021. godine do 30.09.2021. godine.

Opredeljeno 2.182.308,00 rsd

Javni poziv je u toku.

5. Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2021. godini raspisan je od 07.06.2021. godine do 30.07.2021. godine.

Opredeljeno 2.000.000,00 rsd

Javni poziv je zatvoren 30.07.2021.

6.Javni poziv organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih lica u 2021. godini raspisan je od 07.06.2021. godine do 30.07.2021. godine.

Opredeljeno 2.450.000,00 rsd

Javni poziv je zatvoren 30.07.2021.

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-studentima-za-ucesce-u-meri-studentska-letnja-praksa-u-2021-godini/

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-ucesce-srednjih-skola-sa-teritorije-grada-panceva-na-konkursu-za-dodelu-sredstava-u-vezi-sa-realizacijom-mere-unapredjenje-konkurentnosti-srednjih-skola-putem-poboljsanja-uslova/

www.pancevo.rs//konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-subvencije-pocetnicima-pocetnicama-u-biznisu-samozaposljavanje-u-2021-godini/

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-pruzaocima-usluga-za-ucesce-u-programu-za-podrsku-pocetnicima-pocetnicama-u-biznisu-pravno-finansijsko-savetovanje-u-poslovanju-u-2021-godini/

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-organizovanje-sprovodjenja-javnih-radova-na-kojima-se-angazuju-nezaposlena-lica-iz-kategorije-teze-zaposljivih-lica-u-2021-godini/

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-poslodavcima-za-ucesce-u-realizaciji-mere-aktivne-politike-zaposljavanja-strucna-praksa-u-2021-godini/

 

Usluge pružene tokom 2020. godine:

Vrsta uslugeBroj podnetih zahteva / broj aplikanataBroj pruženih usluga / broj korisnikaIznos ukupno dodeljenih sredstava (din)Rok rešavanja / rok pružanja usluge
1. Uverenje o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanju poslova auto-taksi prevoza8888rešeno u roku od 8 dana
2. Rešenje o kategorizacija kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića455rešeno u roku od 30 dana
3. 3. Javni poziv studentima za učešće u meri„Studentska letnja praksa“ u 2020. godini5929562.448,07Realizovano u roku
4. Javni pozivza učešće srednjih škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere: „Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave“ u 2020. godini 8 projekata2500.000,00Realizovano u roku
5. Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima/početnicama u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju) u 2020. godini21Opredeljeno sredstava iz budžeta Grada: 2.105.688,00 dinara.
Isplata je na mesečnom nivou na osnovu faktura o pruženim uslugama
Realizovano u roku
6. Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih lica u 2020. godini18 projekata15 projekata podržano

24 lica angažovano

Opredeljeno sredstava iz budžeta Grada Pančeva: 2.830.000,00Realizovano u roku
7. Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2020. godini11 poslodavaca3 poslodavca podržano, 8 lica upućeno na stručnu praksuOpredeljeno sredstava iz budžeta Grada Pančeva: 2.550.000,00Realizovano u roku
8. Javni poziv
za dodelu subvencije početnicima/početnicama u biznisu – samozapošljavanje u 2020. godini
38 podnetih projekata16 projekata podržanoOpredeljeno sredstava iz budžeta Grada Pančeva: 5.000.000,00Realizovano u roku
9. Sajam za zapošljavanjeOpredeljeno sredstava iz budžeta Grada Pančeva: 500.000,00Mera nije sprovedena zbog epidemiološke situacije
10. Sajam za zapošljavanje invalidnih licaOpredeljeno sredstava iz budžeta Grada Pančeva: 255.688,00Mera nije sprovedena zbog epidemiološke situacije
11. Smanjenje siromaštva kroz mogućnost zapošljavanja u saradnji sa „Help“ organizacijom u 2020 godini – radna praksa za mlade.3 poslodavca podržano3 lica angažovano na radnoj praksiOpredeljeno sredstava iz budžeta Grada Pančeva 90.000,00 rsd Mera realizovana sa Help organizacijomRealizovano u roku

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

U Sekretarijatu za urbanizam,građevinske, stambeno-građevinske poslove i saobraćaj u periodu od 1.1.2019.godine do 1.8.2019.godine obrađeno je ukupno 3942 zahteva.

ODELJENJE OBJEDINJENE PROCEDURE

U perioduod 1.1.2019. do 1.8.2019.godine u odeljenju obrađeno je ukupno 1332 zahteva od toga okviru CEOP-a rešeno je ukupno 1212 zahteva stranaka:

– 256 zahteva zalokacijske uslove,

– 166 zahteva za građevinske dozvole,

233 zahteva o odobrenju izvođenja radova,

– 107 zahteva za upotrebne dozvole,

 

U CEOP-u obrađeno je i 450 zahteva koji se odnose se na prijave temelja, prijave konstrukcije, prijave radova, priključenje objekata na komunalnu i drugu infrastrukturu, ostale postupke (pravosnažnost, odustanak od predmeta, zahtevi za utvrđivanje ispunjenosti uslova protivpožarne zaštite itd.).

U istom periodu obrađeno je van CEOP-a i 120 zahteva stranaka po članu 144.Zakona o planiranju i izgradnji, zahteva za uklanjanje objekata, zahteva za etažiranje, zahteva Agencije za restituciju, zahteva za izdavanje potvrda itd.

ODELJENJE ZA PRAĆENJE PLANSKE DOKUMENTACIJE –

U periodu od 1.1.2019. do 1.8.2019.godine obrađeno je 225 zahtev od toga:

134Informacije o lokaciji

55 Projekta parcelacije/preparcelacije, Saglasnosti na elaborate geodetskog obeležavanja / ispravke granica / spajanje parcela –

22 Urbanistička projekta ( kontrola,oglašavanje,usvajanje-potvrde )

14 Inicijative za izmenu planova

U tom periodu doneto je 6 Odluke o izmeni / izradi planova, održano je 10 javnih uvidi, nacrti , usvojeni ) i odražano je 13 sednica Komisije za planove.

-ODSEK ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE-

U periodu od 1.1.2019. do 1.8.2019.godine na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“ br. 104/16) obrađeno je 255 zahteva o upisu stambenih zajednica,

U navedenom periodu na osnovu Odluke o postavljanju manjih montažnih i pokretnih objekata na površinama javne namene rešeno je 248 zahteva od toga:

-142 zahteva za garaže

-38 zahteva za letnje bašte

-14 zahteva za rashladne vitrine

-1 kućica za pse

-16 promotivnih platoa

-16 praznične i pokretne tezge

-16 kiosci

-5 objekata zabavnog karaktera

-ODELJENJE ZA OZAKONJENJE-

U periodu od 1.1.2019. do 1.8.2019.godine na osnovu Zakona o ozakonjenju rešeno je 589 zahteva.

 

-ODELJENJE ZA SAOBRAĆAJ-

U periodu od 1.1.2019. do 1.8.2019.godine u odeljenju rešeno je ukupno 1293 zahteva i to:

– 216 rešenja i posebnih kartica kojima se trudnicama odobrava besplatno korišćenje parkirališta pod naplatom

435 rešenja i parking karata za osobe sa invaliditetom

167 rešenja o odobrenju za snabdevanje (za teretna motorna vozila)

– 68 rešenja o tehničkoj regulaciji saobraćaja

35 rešenja o saglasnosti za postavljanje bašti (otvorenih i zatvorenih)

– 104 potvrde za taksi vozila o pogodnosti za taksi vozila

– 31 izdato mišljenje na projekte (UPR, IDR i sl.):

3 rešenja o tehničkoj regulaciji saobraćaja za vreme manifestacija na putu

– 120 rešenja o taksi dozvolama (rešenje o produženju, nove taksi dozvole i sl.)

57 rešenja o saglasnosti na saobraćajne projekte (privremeni i trajni režim saob.)

– 57 rešenja o privremenom režimu saobraćaja

21 izdato rešenje o kretanju vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja

 


SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine je sačinio godišnji Izveštaj o stanju životne sredine za 2016. godinu u kome su detaljno obrazložene aktivnosti iz oblasti rada Sekretarijata. Izveštaj se može pogledati i preuzeti na sledećem linku: Izveštaj o stanju životne sredine za 2017. god.

Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda grada Pančeva za 2017. godinu: Izveštaj o učinku programa Fonda za zaštitu životne sredine (Budžetski fond)