SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

Sekretarijat za opštu upravu u periodu od 01.01.2019. – 31.12.2019. pružio je sledeće usluge građanima:

 • U okviru Jedinstvenog biračkog spiska:
  – broj izdatih potvrda o upisu u Jednistveni birački spisak: /.
  – broj izdatih potvrda o izbornom pravu: 47.
 • U okviru Posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, rešenja o upisu i promenama u posebnom biračkom spisku koja donose se po zahtevu stranke, a brisanje na osnovu zahteva stranke i po službenoj dužnosti:
  – broj rešenja o upisu u Poseban birački spisak nacionalne manjine, na lični zahtev: 138.
  – broj rešenja o brisanju iz Posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, na lični zahtev: 50
 • U okviru Odeljenje za lični status građana i Odeljenja za mesne kancelarije:
  – u prvi primerak matične knjige rođenih upisano je 1704 novorođene dece, kao i lica iz bivših republika SFRJ, koja su stekla državljanstvo Republike Srbije i lica rođenih u inostranstvu prema prebivalištu, i isto toliko je uneto u drugi primerak (računar);
  – u prvi primerak matične knjige venčanih upisano je 668 lica venčanih u Pančevu, kao i lica venčanih u bivšim republikama SFRJ, koja su stekla državljanstvo Republike Srbije i lica venčanih u inostranstvu, prema prebivalištu, i isto toliko je uneto u drugi primerak (računar);
  – u prvi primerak matične knjige umrlih upisano je 1947 lica umrlih u Pančevu, kao i lica umrlih u bivšim republikama SFRJ i umrlih u inostranstvu, prema prebivalištu i isto toliko je uneto u drugi primerak (računar);
 • Izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga i knjiga državljana iz Registra matičnih knjiga:
  –  20643 izvoda iz matične knjige rođenih;
  – 5670 izvoda iz matične knjige venčanih;
  – 9239 izvoda iz matične knjige umrlih;
  – 2007 izvoda iz matičnih knjiga na međunarodnom obrascu;
  – 5897 uverenja o državljanstvu; i
  – 417 uverenja iz matičnih knjiga.
 • Građanima, na lični zahtev, putem post-expressa, dostavljeno je 427 izvoda iz matičnih knjiga i knjige državaljana.
 • Saradnik za građanska stanja doneo je u upravnom postupku, na zahtev stranke:
  – 129 rešenja o promeni ličnog imena;
  – 176  rešenja o ispravkama u matičnim knjigama rođenih, venčanih i umrlih;
  – 1 rešenje o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih;
  –  2 rešenja o naknadnom upisu u matičnu knjigu umrlih;
  – 133 rešenja o sklapanju braka van službenih prostorija;
  – 7 rešenja o upisu ličnog imena na jeziku i pismu nacionalne manjine
  – 131 potvrda o izdržavanju radi upotrebe u inostranstvu;
  – 20 potvrda o životu; i
  – 1 rešenje za zaključenje braka preko punomoćnika.
 • Doneto je 20 rešenja o usvajanju zahteva za pružanje besplatne pravne pomoći – besplatno zastupanje


SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

U okviru svoje nadležnosti,  na osnovu evidencija koje se vode u sekretarijatu, a po zahtevu fizčkih lica, pravnih lica i preduzetnika u periodu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine izdato je ukupno 3.217 poreskih uverenja, primljeno i usluženo 15.790 stranaka, što u proseku iznosi 63 stranaka dnevno.


SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA

 

Usluge pružene u 2019. godini:

Vrsta usluge

Broj
podnetih
zahteva
/ broj
aplikanata

Broj
pruženih
usluga
/broj
korisnika

Rok
rešavanja
/rok
pružanja
usluge

Broj
podnetih
žalbi/
prigovora

Broj
usvojenih
žalbi/
prigovora

Broj
odbijenih
žalbi/
prigovora

Broj
odustanka od žalbe/
prigovora

Priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i priznavanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege

Ukupno 595

Ukupno 595

Rešeno
u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta i prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada

240

240

Rešeno
u roku

/

/

/

/

Za priznavanje prava na roditeljski dodatak koje se ostvaruje iz sredstava Republike Srbije

1002

1002

Rešeno
u roku

1

/

1

/

Priznavanje prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće i četvrto dete (iz sredstava AP Vojvodine)

37

34

Rešeno
u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za prvorođeno dete iz sredstava grada Pančeva

455

455

Rešeno
u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama

416

416

Rešeno u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki ili četvorki

1 porodica

/

/

/

/

/

/

Porodice pored prava na jednokratnu novčanu pomoć za slučaj rođenja trojki i četvorki, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć svake kalendarske godine do navršene 10godine deteta, kao i jednokratnu pomoć za nabavku udžbenika i školskog pribora svake kalendarske godine za decu uzrasta od 5,5 godina do završetka srednjeg obrazovanja, odnosno 18. godina

Ukupno 7 sa 21 detetom za JNP do navršenih 18 godina i 5 porodica sa 15 dece za JNP za udžbenike

Ukupno 7 sa 21 detetom za JNP do navršenih 18 godina i 5 porodica sa 15 dece za JNP za udžbenike

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za nabavku paketa za novorođenče

962

962

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na dečji dodatak

2943

2943

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na ličnu invalidninu;

/

/

/

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na civilnu invalidninu i dopunska prava

/

/

/

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu i dopunska prava

3

3

Rešeno u roku

/

/

/

/

Promena mesta boravka izbeglog i prognanog lica

/

/

Rešeno u roku

/

/

/

/

Prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog državljanstva

14

14

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava u oblasti dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

238

227 (od kojih 10 nije rešeno, 6 je odustalo, a ostali nisu se odazvali)

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na sticanje statusa energetski ugroženog kupca

733

733

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na regresiranje troškova studenata u AP Vojvodini

333

333

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavnjljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

13

13

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarenje prava u oblasti zaštite prava pacijenata

15 prigovora 194 saveta

15 prigovora i 194 saveta

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za jednokratnu novčanu pomoć izbeglim i raseljenim licima

42

42

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za građevinski materijal za izbegla i raseljena lica

18

18

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za otkup seoskih domaćinstava za izbegla i raseljena lica

12

12

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za kupovinu montažnih kuća za izbegla i raseljena lica

2

2

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za povećanje procenta vojnog invaliditeta

9

9

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na pomoć u slučaju smrti

7

7

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na borački dodatak

1

1

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za priznavanje prava na vezanost za postelju

2

2

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za naknadu pogrebnih troškova

2

2

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za priznavanje prava na mesečno novčano primanje/uvećanje MNP

8

8

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na putničko motorno vozilo

/

/

/

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na ortopedski dodatak

1

1

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta za 2019.

197

137

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za pojedinačno davanje na ime postignutih rezulta u sportu

20

20

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv razvoj sporta

63

49

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni konkurs za su/finansiranje projekata  u oblasti kulture za 2019. godinu

72

35

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni konkurs za sufinansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2019. godinu

21

14

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini

46

24

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora grada Pančeva za 2019.

20

16

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2019. godini

46

12

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti socijalne politike u 2019. godini

31

31

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje romskih organizacija civilnog društva u 2018. godini

30

30

Rešeno u roku

/

/

/

/

 

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

Usluge pružene tokom 2020. godine:

Vrsta uslugeBroj podnetih zahteva / broj aplikanataBroj pruženih usluga / broj korisnikaIznos ukupno dodeljenih sredstava (din)Rok rešavanja / rok pružanja usluge
1. Uverenje o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanju poslova auto-taksi prevoza6967rešeno u roku od 8 dana
2. Rešenje o kategorizacija kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića455rešeno u roku od 30 dana
3. 3. Javni poziv studentima za učešće u meri„Studentska letnja praksa“ u 2020. godini5929562.448,07Realizovano u roku
4. Javni pozivza učešće srednjih škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere: „Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave“ u 2020. godini 8 projekata2500.000,00Realizovano u roku
5. Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima/početnicama u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju) u 2020. godini21Isplata je na mesečnom nivou na osnovu faktura o pruženim uslugamaRealizovano u roku
6. Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih lica u 2020. godini18 projekata15 projekata podržano

24 lica angažovano

Opredeljeno sredstava iz budžeta Grada Pančeva: 2.830.000,00Realizovano u roku
7. Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2020. godiniOpredeljeno sredstava iz budžeta Grada Pančeva: 2.500.000,00Realizacija mere je u toku
8. Javni poziv
za dodelu subvencije početnicima/početnicama u biznisu – samozapošljavanje u 2020. godini
Opredeljeno sredstava iz budžeta Grada Pančeva: 4.00.000,00Realizacija mere je u toku
9. Sajam za zapošljavanjeOpredeljeno sredstava iz budžeta Grada Pančeva: 500.000,00Realizacija mere je u toku
10. Sajam za zapošljavanje invalidnih licaOpredeljeno sredstava iz budžeta Grada Pančeva: 255.688,00Realizacija mere je u toku
11. Smanjenje siromaštva kroz mogućnost zapošljavanja u saradnji sa „Help“ organizacijom u 2020 godini – radna praksa za mlade.3  poslodavca3 lica angažovano na radnoj praksiOpredeljeno sredstava iz budžeta Grada Pančeva 90.000,00 rsd Mera realizovana sa Help organizacijomRealizovano u roku

 

Usluge pružene tokom 2019. godine:

Vrsta uslugeBroj podnetih zahteva / broj aplikanataBroj pruženih usluga / broj korisnikaIznos ukupno dodeljenih sredstava (din)Rok rešavanja / rok pružanja usluge
1. Uverenje o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanju poslova auto-taksi prevoza128128Rešeno u roku
2. Rešenje o kategorizacija kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića1010Rešeno u roku
3. Pružanje informacija po upitu investitora1010Nije relevantnoUsluga je pružena u roku
4. LAPZ 2019 – Javni poziv – stručna praksaMera se realizuje putem NSZ  – Apliciralo – 22 poslodavca
u drugom krugu apliciralo 10 poslodavaca
Mera se realizuje putem NSZ – 28 nezaposlenih lica – angažovano na stručnoj praksi
u drugom krugu angažovano je 7 lica na stručnoj prak
6.000.000,00   – budžet GradaMera otpočela 09.07.2019.
Mera – drugi krug otpočela 10.12.2019.
5. LAPZ 2019 – Javni poziv – javni radovi za kategoriju teže zapošljivih licaMera se realizuje putem NSZ – mera se sprovodi kod 6  poslodavacaMera se realizuje putem NSZ – 9 nezaposlenih lica angažovana na javnom radu1.500.000,00 – budžet Grada

 

 

Mera otpočela 05.07.2019. godine
6. LAPZ 2019 – Javni poziv – studentska letnja praksaApliciralo 25 mentoskih kuća49 studenata apliciralo, 48 studenata upućeno na praksu1.000.000,00 – budžet GradaUsluga je pružena u roku propisanom javnim pozivom
7. LAPZ 2019- Javni poziv – unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje  nastaveApliciralo 8 srednjih škola sa 10 projekata8 srednjih škola sa 8 projekata odobreno4.000.000,00Realizovano tokom jula 2019. godine
8. LAPZ 2019 – Javni poziv – program za podršku početnicima u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju)2Agencija za knjigovodstvene usluge Konekt 1997 Pančevo  – izabrana agencija za praćenje korisnika programa3.170.000,00Sklopljeni ugovori – u toku je praćenje mere
9. LAPZ 2019 – Javni poziv – dodela subvencija početnicima u biznisu – samozapošljavanje53 prijaveodobreno 23 lica10.480.000,00U toku je praćenje i izveštavanje
10. NIS Šansa/ //nije realizovano
11. LAPZ 201 – Javni poziv – dodela subvencija za otvaranje novih radnih mesta podneto 56 prijave32 poslodavca podržano i 45 nezaposlenih lica24.850.000,00U toku je praćenje i izveštavanje
12. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima-privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme za 2019. godinuApliciralo 27 lica107.000.000,00U toku je praćenje i izveštavanje
13. Javni poziv nezaposlenim licima za pohađanje besplatnog intenzivnog kursa poslovnog engleskog jezikaApliciralo 15 lica12 lica odabrano500.000,00U toku je praćenje i izveštavanje

1. Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima/početnicama  u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju) u 2020. godini

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-pruzaocima-usluga-za-ucesce-u-programu-za-podrsku-pocetnicima7pocetnicama-u-biznisu-pravno-finansijsko-savetovanje-u-poslovanju-u-2020-godini/

2. Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2020. godini

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-poslodavcima-za-ucesce-u-realizaciji-mere-aktivne-politike-zaposljavanja-strucna-praksa-u-2020-godini/

3. Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih lica u 2020. godini

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-organizovanje-sprovodjenja-javnih-radova-na-kojima-se-angazuju-nezaposlena-lica-iz-kategorije-teze-zaposljivih-lica-u-2020-godini/

4.Javni poziv studentima za učešće u meri “Studentska letnja praksa” u 2020. godini

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-studentima-za-ucesce-u-meri-studentska-letnja-praksa-u-2020-godini/

5. Javni poziv za učešće srednjih škola sa teritorije grada Pančeva na konkursu za dodelu sredstava, u vezi sa realizacijom mere: „Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične i projektne nastave“ u 2020. godini

6. Javni poziv za dodelu subvencije početnicima/početnicama u biznisu – samozapošljavanje u 2020. godini

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-subvencije-pocetnicima-pocetnicama-u-biznisu-samozaposljavanje-u-2020-godini/

 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

U toku 2017. godine u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj izdato je:

 • 141 lokacijski uslovi;
 • 74 građevinska dozvola;
 • / privremene građevinska dozvola;
 • 270 prijava radova;
 • 68 prijava završetka izrade temelja;
 • 206 izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova;
 • 14 dostavljanje tehničke dokumentacije u pogledu mera zaštite od požara;
 • 36 priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu;
 • 47 upotrebna dozvola;
 • 48 prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu;
 • / dostavljanje projekta za izvođenje za objekte iz člana 133.;
 • 40 upis prava svojine i izdavanje rešenja o kućnom broju;
 • 94 izdavanje/izmena lokacijskih uslova na osnovu usaglašenog zahteva;
 • 48 izdavanje/izmena građevinske dozvole na osnovu usaglašenog zahteva;
 • 74 izdavanje/izmena rešenja o odobrenju izvođenja radova na osnovu usaglašenog zahteva;
 • 1 izdavanje/izmena privremene građevinske dozvole na osnovu usaglašenog zahteva;
 • 37 izdavanje upotrebne dozvole na osnovu usaglašenog zahteva;
 • 356 zahtev za ostale postupke;
 • 8 izmena lokacijskih uslova;
 • 9 izmena građevinske dozvole;
 • 3 izmena rešenja o odobrenju izvođenja radova;
 • / izmena privremene građevinske dozvole;
 • 4 dostavljanje tehničke dokumentacije u pogledu mera zaštite od požara na osnovu usaglašenog zahteva;
 • / unos rešenja po žalbi;
 • / rešenja po članu 145. zakona;
 • 204 informacija o lokaciji;
 • 123 potvrde za projekte parcelacije, odnosno preparcelacije;
 • 25 inicijative za izmenu planova;
 • 12 saglasnosti na elaborat geodetskih radova;
 • 14 potvrda urbanističkih projekata;
 • 1449 rešenja o ozakonjenju;


SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine je sačinio godišnji Izveštaj o stanju životne sredine za 2016. godinu u kome su detaljno obrazložene aktivnosti iz oblasti rada Sekretarijata. Izveštaj se može pogledati i preuzeti na sledećem linku: Izveštaj o stanju životne sredine za 2017. god.

Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda grada Pančeva za 2017. godinu: Izveštaj o učinku programa Fonda za zaštitu životne sredine (Budžetski fond)