Просветна инспекција контролише спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о образовању одраслих и прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење. Просветна инспекција, у оквиру овлашћења утврђених законом, врши контролу:

  • поступања установа у погледу спровођења закона, других прописа и општих аката у области образовања и васпитања;
  • остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља/старатеља и запослених;
  • остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља/старатеља;
  • обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
  • поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону;
  • испуњеност прописаних услова за спровођења испита; и
  • прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

У поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, васпитача, стручних сарадника у радном односу на неодређено време (члан 30, став 3, тачке 1 и 2) за почетак рада и обављање делатности. Просветна инспекција поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.

Одељење просветне инспекције

Драгана Живаљевић, просветни инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
канцеларија 102
Телефон: 013/354-171
Е-пошта: dragana.zivaljevic@pancevo.rs

Миодраг Крудуљ, просветни инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
канцеларија 101
Телефон: 013/354-171
Е-пошта: miodrag.krudulj@pancevo.rs

Сања Маљковић, просветни инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
канцеларија 101
Телефон: 013/354-171
Е-пошта: sanja.maljkovic@pancevo.rs

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15, 44/18-други закон и 95/18) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.
Установа образовања и васпитања која се не налази у Плану редовног инспекцијског надзора за радну/школску 2022/23 годину, може извршити самопроверу испуњености захтева из контролних листа и самопроцену ризика.

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ,ОСНОВНОГ
И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ