Просветна инспекција контролише спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о образовању одраслих и прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење.

Просветна инспекција, у оквиру овлашћења утврђених законом, врши контролу:
– поступања установа у погледу спровођења закона, других прописа и општих аката у области образовања и васпитања;
– остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља/старатеља и запослених;
– остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља/старатеља;
– обезбеђиваwезаштите детета и ученика и запослених од дискриминације,насиља, злостављања,занемаривања и страначког организовањаи деловања у установи;
– поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону;
– испуњеност прописаних услова за спровођења испита;
– пропсане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

У поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, васпитача, стручних сарадника у радном односу на неодређено време(члан 30 став 3 тачке 1и2) за почетак рада и обављање делатности.
Просветна инспекција поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.

Одељење просветне инспекције има три инспектора:

Нада Беркуљан, шеф одељења
nada.berkuljan@pancevo.rs
o64 866 2253

Виолета Текијашки
violeta.tekijaski@pancevo.rs
o64 866 2254

Миодраг Крудуљ
miodrag.krudulj@pancevo.rs
064 866 2251

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере.
Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Извештај о раду установе кл. бр. 2
Извештај о раду директора кл.бр. 3
Органи установе кл. бр. 4
Нерегистровани субјекти кл.бр. 9
Заштита од дуванског дима кл.бр.10

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

Верификација установе кл. бр.1.1
Планирање рада установе кл. 5.1
Упис ученика, формирање група-одељења кл.бр. 6.1
Радни односи кл.бр. 7.1
Евиденције, јавна исправа кл.8.

ОСНОВНА ШКОЛА

Верификација установе кл.бр.1.2
Планирање рада установе кл. 5.2
Упис ученика, формирање група-одељења кл.6.2
Радни односи кл.7.2
Евиденције, јавна исправа кл.8.2

СРЕДЊА ШКОЛА

Верификација установе кл.1.3
Планирање рада установе кл.5.3
Упис ученика, формирање група-одељења кл.6.3
Радни односи кл.7.3
Евиденције, јавна исправа кл.бр.8.3