Просветна инспекција контролише спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о образовању одраслих и прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење. Просветна инспекција, у оквиру овлашћења утврђених законом, врши контролу:

  • поступања установа у погледу спровођења закона, других прописа и општих аката у области образовања и васпитања;
  • остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља/старатеља и запослених;
  • остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља/старатеља;
  • обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
  • поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону;
  • испуњеност прописаних услова за спровођења испита; и
  • прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

У поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, васпитача, стручних сарадника у радном односу на неодређено време (члан 30, став 3, тачке 1 и 2) за почетак рада и обављање делатности. Просветна инспекција поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.

Одељење просветне инспекције

Драгана Живаљевић, просветни инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
канцеларија 102
Телефон: 013/354-171
Е-пошта: dragana.zivaljevic@pancevo.rs

Миодраг Крудуљ, просветни инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
канцеларија 101
Телефон: 013/354-171
Е-пошта: miodrag.krudulj@pancevo.rs

Сања Маљковић, просветни инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
канцеларија 101
Телефон: 013/354-171
Е-пошта: sanja.maljkovic@pancevo.rs

 

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД
МЕСЕЦ АПРИЛ 2023. године

МЕСЕЦ МАЈ 2023.године

 

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД
АПРИЛ – ЈУН 2023.године

 

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ЈУН 2023.године

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15, 44/18-други закон и 95/18) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.
Установа образовања и васпитања која се не налази у Плану редовног инспекцијског надзора за радну/школску 2022/23 годину, може извршити самопроверу испуњености захтева из контролних листа и самопроцену ризика.

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ,ОСНОВНОГ
И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ