Просветна инспекција контролише спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о образовању одраслих и прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење. Просветна инспекција, у оквиру овлашћења утврђених законом, врши контролу:

  • поступања установа у погледу спровођења закона, других прописа и општих аката у области образовања и васпитања;
  • остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља/старатеља и запослених;
  • остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља/старатеља;
  • обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
  • поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону;
  • испуњеност прописаних услова за спровођења испита; и
  • прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

У поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, васпитача, стручних сарадника у радном односу на неодређено време (члан 30, став 3, тачке 1 и 2) за почетак рада и обављање делатности. Просветна инспекција поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.

Одељење просветне инспекције

Драгана Живаљевић, просветни инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
канцеларија 102
Телефон: 013/354-171
Е-пошта: dragana.zivaljevic@pancevo.rs

Миодраг Крудуљ, просветни инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
канцеларија 101
Телефон: 013/354-171
Е-пошта: miodrag.krudulj@pancevo.rs

Сања Маљковић, просветни инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
канцеларија 101
Телефон: 013/354-171
Е-пошта: sanja.maljkovic@pancevo.rs

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД

ЈАНУАР 2024.г.

ФЕБРУАР 2024.г.

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД

ЈАНУАР – МАРТ 2024.г.

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД

ЈАНУАР – ЈУН 2024.г.