Просветна инспекција контролише спровођења Закона о основама система образовања и васпитања, закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о образовању одраслих и прописа донетих на основу наведених закона, непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора изриче мере и контролише њихово извршење.

Просветна инспекција, у оквиру овлашћења утврђених законом, врши контролу:
– поступања установа у погледу спровођења закона, других прописа и општих аката у области образовања и васпитања;
– остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља/старатеља и запослених;
– остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља/старатеља;
– обезбеђиваwезаштите детета и ученика и запослених од дискриминације,насиља, злостављања,занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
– поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону;
– испуњеност прописаних услова за спровођења испита;
– пропсане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

У поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, васпитача, стручних сарадника у радном односу на неодређено време(члан 30 став 3 тачке 1и2) за почетак рада и обављање делатности.
Просветна инспекција поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.

Одељење просветне инспекције има два инспектора:

Виолета Текијашки
violeta.tekijaski@pancevo.rs

013/354-171

o64 866 2254

Миодраг Крудуљ
miodrag.krudulj@pancevo.rs

013/354-171

064 866 2251

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере.
Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Контролна-листа-верификација-окт17
Контролна-листа-известај-о-раду-установе-окт17
Контролна-листа-известај-о-раду-директора-окт17
Контролна-листа-органи-установе-окт17
Контролна-листа-застита-од-дуванског-дима-окт17
Контролна-листа-нерегистровани-субјекти-сеп17-2
Контролна листа -нуклеарна-сигурност-и-управљање-радиоактивним-отпадом

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
Контролна-листа-планирање-рада-установе-у-пу-окт17
Контролна-листа-формирање-група-и-упис-деце-у-пу-окт17
Контролна-листа-радни-односи-у-пу-окт17
Контролна-листа-евиденција-и-јавне-исправе-у-пу-окт17

ОСНОВНА ШКОЛА

Контролна-листа-евиденција-и-јавне-исправе-у-ос-окт17
Контролна-листа-радни-односи-у-ос-окт17
Контролна-листа-формирање-одељења-и-упис-уценика-у-ос-окт17
Контролна-листа-планирање-рада-установе-у-ос-окт17

СРЕДЊА ШКОЛА

Контролна-листа-планирање-рада-установе-у-сс-окт17
Контролна-листа-формирање-одељења-и-упис-уценика-у-сс-окт17
Контролна-листа-радни-односи-у-сс-окт17
Контролна-листа-евиденција-и-јавне-исправе-у-сс-окт17
ВИСОКО И СТАНДАРД

Контролне листе високо и стандард 09. 01. 2017.


УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Контролне листе ученички и студентски стандард 09. 01. 2017.