Скупштину града Панчева чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом града Панчева. Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.