Скупштину града Панчева чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом града Панчева. Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

Скупштина града Панчева има 70 одборника:

 • Алексић Данијела
 • Арсеновић Весна
 • Бисак Ана
 • Балчаковић Јакша
 • Блажотић Стјепан
 • Бојић Немања Марко
 • Вуковић Миљана
 • Глигоријев Драгослав
 • Глигорић Бранислав
 • Гранић Тина
 • Грујоски Светлана
 • Дангубић Никола
 • Деспић Миљана
 • Дудуј Јошка
 • Ђукановић Љиљана
 • Ђурица Владимир
 • Ђурица Милорад
 • мр Зарубица Милан
 • Јанков Горан
 • др Јаћимовски Дарко
 • Јахурић Јадранка
 • Јеврић Шајн Јована
 • Јелић Павлинка
 • Јојић Петар
 • Јошић Александар
 • Кесић Маријана
 • Кирбус Нада
 • Киш Тигран
 • Кокошков Александра
 • Кулик Бранислав
 • Лазаров Јован
 • Лазић Снежана
 • Левнајић Саша
 • Малешевић Никола
 • Матић Милош
 • Милановић Нада
 • Миловац Богдан
 • др Милошевић Станислав
 • Минић Милица
 • Мирчић Драган
 • Младеновић Марко
 • Мрђен Слободан
 • др Овука Слободан
 • Павлов Саша
 • Петровић Бранка
 • Пештерац Филип
 • Поповић Мелита
 • Поповић Сузана
 • Радосављевић Весна
 • Радосављевић Милорад
 • Рајачић Зоран
 • Ракетић Бранислав
 • Ранц Карољ
 • Рашковић Бошко
 • Росић Ивана
 • Симеуновић Дејан
 • Станић Зоран
 • Станковић Теодора
 • Стаменковски Стефан
 • Стојичић Драгана
 • Сушец Жељко
 • Тадић Андријана
 • Тешић Иван
 • Топаловић Ђуро
 • Топић Недељко
 • Филиповић Милан
 • Филиповић Никола
 • Фурунџић Весна
 • Чубрић Зора

Право и дужност одборника је да учествује у раду Скупштине и радних тела чији је члан. Одборници су дужни да најкасније 48 часова пре почетка заказане седнице обавесте секретара Скупштине о евентуалној спречености учешћа на седници.

Право одборника на накнаду трошкова за долазак и одлазак на седницу Скупштине и њених радних тела и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине.

Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима чије му је познавање потребно ради вршења функције одборника.

Ради потпунијег обавештавања, одборницима се редовно достављају службене публикације и информативни и документациони материјал о питањима која су на дневном реду седнице Скупштине и о другим питањима из делокруга Скупштине.

Одборник има право да тражи обавештења и објашњења од председника Скупштине, председника сталних радних тела Скупштине, секретара Скупштине, градоначелника, Градског већа, начелника Градске управе о питањима која се односе на послове из оквира њихових права и дужности, односно послова из надлежности органа на чијем се челу налази, а која су му потребна за вршење функција одборника.