Град Панчево|grad@pancevo.rs

Седнице Скупштине Града

Седнице Скупштине Града2018-01-28T21:22:45+01:00

Скупштинска сала

Седницу Скупштине сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једном у три месеца. Председник Скупштине стара се о припремању седнице уз помоћ секретара Скупштине.

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев градоначелника, Градског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. Ако председник Скупштине не закаже седницу у случајевима и року из претходног става, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева. Председник скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина. У случају из предходног става, не продужава се рок за подношење амандмана утврђен Пословником. Седнице Скупштине сазивају се писаним путем.

Позив за седницу садржи место и време одржавања седнице. Позив за седницу Скупштине доставља се одборницима најкасније 7 дана пре дана одређеног за одржавање седнице. Одборницима се са позивом доставља и предлог дневног реда, одговарајући материјал који се односи на предлог дневног реда, извештај одговарајућег радног тела Скупштине, друга документација, као и записник са претходне седнице. Изузетно, у хитним случајевима, председник Скупштине може сазвати седницу Скупштине са роком краћим од 7 дана, а дневни ред за ову седницу може предложити на самој седници.

Позив за седницу Скупштине као и материјал достављају се у штампаном или електронском облику, о чему одлучује председник Скупштине, уз претходне консултације са председницима одборничких група.

Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине на основу извештаја секретара Скупштине о пристиглим материјалима. Са предложеним дневним редом упознају се представници одборничких група. Сваки одборник, Градоначелник и Градско веће може захтевати да се у дневни ред, поред предложених унесу и друга питања и предлози за које сматрају да треба да се разматрају. Они су дужни да образложен предлог за измену и допуну дневног реда, поднесу председнику Скупштине у писаној форми најкасније 3 дана пре дана одређеног за одржавање седнице.

Седницом председава председник Скупштине, кога у случају његове одсутности и спречености замењује заменик председника Скупштине, са свим правима и обавезама које има председник Скупштине. У случају њихове одсутности и спречености, седницом председава најстарији одборник, са свим правима и обавезама које има председник Скупштине.3. Ток седнице

Након отварања седнице, а пре утврђивања дневног реда, председник Скупштине, по извештају секретара Скупштине, утврђује да ли постоји кворум потребан за рад. За пуноважан рад и одлучивање на седници потребно је присуство већине од укупног броја одборника. Ако се утврди да не постоји кворум потребан за рад, председник одлаже седницу. Седница ће се прекинути и одложити и у случају када се у току трајања седнице утврди да не постоји кворум потребан за рад. Ако председник на почетку или у току седнице посумња у постојање кворума потребног за рад, наредиће пребројавање или прозивку. Пребројавање или прозивка извршиће се и када то затражи неки од одборника. Прозивање на седници врши секретар Скупштине. Председник Скупштине може одредити паузу седнице да би се извршиле потребне консултације и прибавила мишљења.

Кад услед обимности дневног реда или из других разлога не може да се заврши расправа по свим тачкама дневног реда у заказани дан, Скупштина може одлучити да се седница прекине и да се наставак закаже у одређени дан, о чему се писмено обавештавају само одсутни одборници.

Пре преласка на дневни ред верификује се записник са претходне седнице. О примедбама на записник Скупштина одлучује без расправе.

Go to Top