Канцеларија за младе града Панчева је оперативно тело основано 2007. године, као програмски део Одсека за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева.

Канцеларија за младе (КзМ) је сервис са основним циљем пружања подршке свим младима и онима који се на било који начин њима баве. Задатак КзМ је да учини препознатљивим и умрежи постојеће, као и да ради на обезбеђивању недостајућих програма и услуга намењених младима, заснованих на њиховим реалним потребама и стањима. КзМ треба да својим активностима континуирано доприноси што бољем препознавању младих људи као равноправних и активних чланова/ца локалне заједнице, као и њиховом укључивању у процесе доношења одлука приликом креирања локалних омладинских политика.

Уз помоћ КзМ, млади појединци/ке или групе могу се повезати са организацијама цивилног друштва, установама, институцијама и локалним властима, са циљем да се олакша и унапреди међусобна комуникација и сарадња на свим нивоима.

Још један од задатака КзМ је омогућавање стицања и развоја вештина, знања, способности и вредности у оквиру свих сфера живота младе особе, примењујући различите видове неформалног образовања са којима се млади ретко срећу током редовног школовања (семинари, кампови, обуке, тренинзи, радионице и сл.).

Град Панчево је међу првим градовима и општинама у Србији подржао иницијативу младих за утврђивање системског оквира и интерсекторског приступа организованој бризи о младима, кроз процес израде и усвајања прве Стратегије бриге о младима општине Панчево 2007-2012,  након чега је Канцеларија за младе реализовала и учествовала у реализацији великог броја програма, пројеката, манифестација и јавних догађаја намењених младима, који су подржани на локалном, покрајинском и националном нивоу, као и од стране међународних фондова.

Стратегија бриге о младима

Након истека првог стратешког документа у овој области и његове ревизије, кроз јавни и партиципативан процес израђена је и усвојена Стратегија бриге о младима града Панчева 2014-2017, као кровни локални документ који даје оквир организоване, планске и засноване бриге о младима нашег града. Ова Стратегија исказује дугорочно опредељење у стварању социјалних, образовних, културних, материјалних, политичких и других услова за трајну добробит младих, те њихово активно и одговорно суделовање у друштвеној заједници. Стратегија обухвата локалне акционе планове засноване на областима живота младих људи, које су током истраживања о потребама младих препознате као приоритетне – образовање младих, здравље младих и одрастање, безбедност младих, запошљавање младих, активно учешће младих у одлучивању, волонтеризам и активизам младих, мобилност и интеркултурализам младих.

Адреса и контакт:

Канцеларија за младе града Панчева
Градска управа града Панчева
Трг краља Петра I, брoj 2-4, 26101 Панчево
II спрат, канцеларија број 204
Телефон: 013/308-907 (радним данима од 8:30 до 15:30 часова)
Е-пошта: kancelarijazamlade@pancevo.rs
Фејсбук: Канцеларија за младе града Панчева

Мирјана Савков
Коодинаторка Kанцеларије за младе града Панчева
Телефон: 013/308-795
Е-пошта: mirjana.savkov@pancevo.rs