У области заштите животне средине, инспекција за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине и другим прописима донетих на основу закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган локалне самоуправе, обавља контролу спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуци о давању сагласности на студију затеченог  стања, у области управљања отпадом, врши контролу дозвола за управљање отпадом, у области заштите од нејонизујућег зрачења, у области управљања хемикалијама, обавља инспекцијски надзор и предузима мере за заштиту од буке у Граду, у стамбеним, занатским и комуналним објектима, утврђује испуњеност услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката у складу са законом предузима мере за отклањање уочених недостатака.

Контакт особе:

 • Саша Грковић, инспектор за заштиту животне средине
  Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
  Канцеларија: 209
  Телефон: 013/354-354 лок.205
  Е-пошта: sasa.grkovic@pancevo.rs

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Заштита од великог хемијског удеса (Севесо постројења)

 • КЛ СЕВ 01 – Систем управљања безбедношћу – I ДЕО: Oрганизација и кадрови;
 • КЛ СЕВ 02 – Систем управљања безбедношћу – II ДЕО: Идентификација и процена опасности;
 • КЛ СЕВ 03 – Систем управљања безбедношћу – III ДЕО: Oперативна контрола – усвајање и примена процедура и упутстава за рад;
 • КЛ СЕВ 04 – Систем управљања безбедношћу – IV ДЕО: Управљање променама;
 • КЛ СЕВ 05 – Систем управљања безбедношћу – V ДЕО: Планирање заштите од удеса;
 • КЛ СЕВ 06 – Систем управљања безбедношћу – VI ДЕО: Праћење поступања оператера;
 • КЛ СЕВ 07 – Систем управљања безбедношћу – VII ДЕО: Преглед и оцена СМС–a;
 • КЛ СЕВ 08 – Складиштење нафтних деривата;
 • КЛ СЕВ 09 – Складиштење тнг-а (течног нафтног гаса);
 • КЛ СЕВ 10 – Складиштење амонијака;
 • КЛ СЕВ 11 – Складиштење хлора;
 • КЛ СЕВ 12 – Контрола документа политика превенције удеса;
 • КЛ СЕВ 13 – Контрола мера превенције СЕВЕСО оператера вишег реда;
 • КЛ СЕВ 14 – План реаговања у случају удеса СЕВЕСО оператера нижег реда;
 • КЛ СЕВ 15 – Процена ризика севесо постројења;

Заштита животне средине у индустријским објектима:

 • КЛ СПУ 01 – Студија процене утицаја;
 • КЛ БУК 01 – Заштита од буке;
 • КЛ ТОВ 01 – Технолошке и друге  отпадне воде;
 • КЛ КОВ 01 – Комуналне отпадне воде;
 • КЛ ИНТ 01 – Интегрисана дозвола – Услови из интегрисане дозволе и обавезе из предметног закона;
 • КЛ ИНТ 02 – Подношења захтева за издавање интегрисане дозволе према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине;
 • КЛ РЕГ 01 – Достава података према Закону о заштити животне средине;
 • КЛ ВАЗ 01 – Заштита ваздуха код постројења за сагоревање;
 • КЛ ВАЗ 02 – Заштита ваздуха код стационарних постројења;
 • КЛ ВАЗ 03 – Заштита ваздуха код бензинских станица;
 • КЛ ОТП – П 01 Поступање произвођача опасног отпада;
 • КЛ ОТП – П 02 – Поступање произвођача неопасног и инертног отпада;
 • КЛ КАЛ 01 – Калкулатор емисија  постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола;
 • КЛ РИЗ 01 – Процена ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола;
 • КЛ РИЗ 02 – Процена ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе;

Контрола управљања отпадом:

 • КЛ ОТП 01 – Контролна листа за документацију – оператер;
 • КЛ ОТП 02 – Складиштење отпада – оператер;
 • КЛ ОТП 03 – Третман отпада – оператер;
 • КЛ ОТП 04 – Третман отпада инсинерацијом и ко-инсинерацијом – оператер;
 • КЛ ОТП 05 – Третман отпада за добијање производа који се стављају на тржиште – оператер;
 • КЛ ОТП 06 – Отпадна уља – оператер;
 • КЛ ОТП 07 – РСВ и РСВ отпад – произвођач;
 • КЛ ОTП 08 – PОPs отпад – оператер;
 • КЛ ОТП 09 – Отпадна гума – оператер;
 • КЛ ОТП 10 – Отпадна возила – оператер;
 • КЛ ОТП 11 – Батерије и акумулатори – оператер;
 • КЛ ОТП 12 – Отпадна ЕЕ опрема – оператер;
 • КЛ ОТП 13 – Флуоросцентне цеви које садрже живу – оператер;
 • КЛ ОTП 14 – Отпадни азбест – оператер;
 • КЛ ОТП 15 – Медицински отпад – оператер;
 • КЛ ОТП 16 – Депоније – оператер;
 • КЛ ОТП 17 – Амбалажни отпад – оператер
 • КЛ ОТП 18 – Контролна листа за стављање пластичних кеса на тржиште РС;
 • КЛ ОТП 19 – Контролна листа за несанитарне депоније-сметлишта;
 • КЛ ЗЕМ 01 – Земљиште;
 • КЛ ОТП 20 – Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом;
 • КЛ ОТП 21 – Увоз неопасног отпада;
 • КЛ ОТП 22 – Медицински отпад – произвођач;
 • КЛ ОТП 23 – Амбалажни отпад – произвођач, увозник, пакер/пунилац, испоручилац;
 • КЛ РИЗ 01 – Процена ризика оператера постројења за управљање отпадом;

Заштита од нејонизујућих зрачења:

 • КЛ НЕЈ 01 – Нискофреквентно подручје;
 • КЛ НЕЈ 02 – Висoкофреквентно подручје;
 • КЛ НЕЈ 03 – Овлашћења – испитивање;
 • КЛ НЕЈ 04 – Овлашћења – систематско испитивањ;

Јонизујуће зрачење:

 • КЛ ЈОН 01 – Конвенционална рендген дијагностика;
 • КЛ ЈОН 02 – Инвазивна рендген дијагностика;
 • КЛ ЈОН 03 – Компјутеризована томографија – CТ;
 • КЛ ЈОН 04 – Мамографија;
 • КЛ ЈОН 05 – Стоматологија;
 • КЛ ЈОН 06 – Радиотерапија;
 • КЛ ЈОН 07 – Нуклеарна медицина;
 • КЛ ЈОН 08 – Ветерина;
 • КЛ ЈОН 09 – Индустрија;
 • КЛ ЈОН 10 – Индустријска радиографија;
 • КЛ ЈОН 11 – Научноистраживачи рад;
 • КЛ ЈОН 12 – Образовање;
 • КЛ ЈОН 13 – Пољопривреда;
 • КЛ ЈОН 14 – Производња извора јонизујућих зрачења;
 • КЛ ЈОН 15 – Инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења у медицини;
 • КЛ ЈОН 16 – Сервисирање јонизујућих детектора дима (ЈДД);
 • КЛ ЈОН 17 – Рендген апарати за контролу роба;
 • КЛ ЈОН 18 – Коришћење јонизујућих детектора дима (ЈДД);
 • КЛ ЈОН 19 – Промет извора јонизујућих зрачења;
 • КЛ ЈОН 20 – Медицинско истраживање;
 • КЛ ЈОН 21 – Техничко-технолошки поступак;
 • КЛ ЈОН 22 – Сакупљање и прерада металног отпада;
 • КЛ ЈОН 23 – Немедицинске делатности;
 • КЛ ЈОН 24 – Остале радијационе делатности;
 • КЛ ЈОН 25 – Овлашћења- вршење мониторинга радиоактивности;
 • КЛ ЈОН 26 – Овлашћења- вршење мерења садржаја радионуклида;
 • КЛ ЈОН 27 – Овлашћења- вршење мерења ради правовремене најаве акцидента;
 • КЛ ЈОН 28 – Овлашћења- израда пројекта мера радијационе сигурности и безбедности;
 • КЛ ЈОН 29 – Овлашћења- мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима;
 • КЛ ЈОН 30 – Овлашћења- услови за вршење допунског обучавања и оспособљавања;
 • КЛ ЈОН 31 – Овлашћења- мерења ради контроле система управљања квалитетом;
 • КЛ ЈОН 32 – Овлашћења- деконтаминација радне и животне средине;
 • КЛ ЈОН 33 – Овлашћења- деконтаминација лица-хумана деконтаминација;
 • КЛ ЈОН 34 – Овлашћења- одређивање садржаја радионуклида у робама;

Заштита природе:

 • КЛ ПРИ 01 – Кл за управљаче заштићених подручја;
 • КЛ ПРИ 02 – Кл за оператере  који се баве прометом заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива;
 • KЛ ПРИ 03 – Кл за откупна места  заштићених дивљих биљних и животињских врста;
 • КЛ ПРИ 04 – Кл за држаоце заштићених врста животиња;
 • КЛ ПРИ 05 – Кл за зоо вртове;
 • КЛ ПРИ 06 – Кл за прекогранич. промет врста заштићених CITES конвенцијом и увоз алохтоних дивљих врста које нису заштићене;
 • КЛ ПРИ 07 – Кл за кориснике заштићених подручја;
 • КЛ ПРИ 08 – Кл за узгајиваче заштићених врста флоре, фауне и гљива;
 • КЛ ПРИ 09 – Кл за управљаче Националних паркова;
 • КЛ ПРИ 10 – Кл за управљаче заштићених природних добара

У области спорта, спортска инспекција врши инспекцијски надзор у области спорта, доноси решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности, налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних ради, отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организације у области спорта, у складу са законом и доноси решења о привременој забрани обављања одређене спортске активности односно делатности.Такође покреће поступке и преузима мере из надлежности утврђене Законом.

Контакт особа:

 • Гордана Крстић, спортски инспектор
  Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
  Канцеларија: 205
  Телефон: 013/354-172
  Е-пошта: gordana.krstic@pancevo.rs

 

ПРОПИСИ:

 

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ: