У области заштите животне средине, инспекција за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине и другим прописима донетих на основу закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган локалне самоуправе, обавља контролу спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуци о давању сагласности на студију затеченог  стања, у области управљања отпадом, врши контролу дозвола за управљање отпадом, у области заштите од нејонизујућег зрачења, у области управљања хемикалијама, обавља инспекцијски надзор и предузима мере за заштиту од буке у Граду, у стамбеним, занатским и комуналним објектима, утврђује испуњеност услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката у складу са законом предузима мере за отклањање уочених недостатака.

 

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Илиана Терпенка

Канцеларија: 710
Телефон: 013/308-870
Е-пошта: iliana.terpenka@pancevo.rs

Невена Дивић

Канцеларија: 710
Телефон:013/308-870
Е-пошта: nevena.divic@pancevo.rs

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ХЕМИКАЛИЈАМА
кл.хем 04 -нарочито опасне хемикалије панчево
КОНТРОЛА ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА
кл.бук 01-бука панчево 
кл_инт_02_захтев_за_интег_дозв_панчево
кл_инт_02_захтев_за_интегр_доз_панчево
кл_отп-п_02_поступање_са_неопасним_и_инертним_отп_произв_отпада_панчево
кл_под_01_-_регистар_и_заг-плаца_панчево 
кл_спу_01_процена_утицаја_панчево
кл_ваз_01_ваздух_-_постр_за_сагор_панчево
кл_ваз_02_ваздух_-_стац_извори_панчево
КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
кл_отп_01_документација_панчево
кл_отп_02_складиштење_панчево
кл_отп_03_третман_панчево
кл_отп_04_инсинирација_и_коинсинирација_панчево
кл_отп_05_третман_отпада_за_добиј_произв_панчево
кл_отп_06_отпадна_уља_панчево
кл_отп_09_отпадна_гума_панчево
кл_отп_10_отпадна_возила_панчево
кл_отп_11_батерије_и_акумулатори_панчево
кл_отп_12_отпадна_ее_опрема_панчево
кл_отп_16_депонија_панчево
КЛ_ОТП-П_01_поступање_са_опасним_отпадом_произв_отпада_Панчево
НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ
кл_неј_01_корисћење_нејон_извора_нискофрекв_подр_панчево
кл_неј_02_корис_нејон-извора_високофрекв. панчево

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
кл_при_01_управљачи_заст_подр_панчево кл_при_07_корисници_заст_подр_панчево

 

У области спорта, спортска инспекција врши инспекцијски надзор у области спорта, доноси решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности, налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних ради, отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организације у области спорта, у складу са законом и доноси решења о привременој забрани обављања одређене спортске активности односно делатности.Такође покреће поступке и преузима мере из надлежности утврђене Законом.

 

СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР

Гордана Крстић
Канцеларија: 712
Телефон: 013/308-896
Е-пошта: gordana.krstic@pancevo.rs

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
Контролна листа МОС општи део
Контролна листа МОС спортска правила 
Контролна листа МОС спортисти 
Контролна листа МОС спортски стручњаци 
Контролна листа МОС спортски простори и спортска опрема