У области заштите животне средине, инспекција за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине и другим прописима донетих на основу закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган локалне самоуправе, обавља контролу спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуци о давању сагласности на студију затеченог  стања, у области управљања отпадом, врши контролу дозвола за управљање отпадом, у области заштите од нејонизујућег зрачења, у области управљања хемикалијама, обавља инспекцијски надзор и предузима мере за заштиту од буке у Граду, у стамбеним, занатским и комуналним објектима, утврђује испуњеност услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката у складу са законом предузима мере за отклањање уочених недостатака.

Контакт особе:

  • Невена Дивић, инспектор за заштиту животне средине
    Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
    Канцеларија: 205
    Телефон: 013/354-354 лок.205
    Е-пошта: nevena.divic@pancevo.rs

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД МЕСЕЦ

ЈАНУАР 2024.Г.
ФЕБРУАР 2024.Г.
МАРТ 2024.г.
АПРИЛ 2024.г

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД МЕСЕЦ

ЈАНУАР - МАРТ 2024.Г.
АПРИЛ -ЈУН 2024.г.

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД МЕСЕЦ

ЈАНУАР - ЈУН 2024.Г.