У области заштите животне средине, инспекција за заштиту животне средине обавља надзор у оквиру послова поверених законима из области заштите животне средине и другим прописима донетих на основу закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада даје надлежни орган локалне самоуправе, обавља контролу спровођења мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и одлуци о давању сагласности на студију затеченог  стања, у области управљања отпадом, врши контролу дозвола за управљање отпадом, у области заштите од нејонизујућег зрачења, у области управљања хемикалијама, обавља инспекцијски надзор и предузима мере за заштиту од буке у Граду, у стамбеним, занатским и комуналним објектима, утврђује испуњеност услова заштите животне средине за обављање делатности привредних субјеката у складу са законом предузима мере за отклањање уочених недостатака.

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Илиана Терпенка, инспектор за заштиту животне средине
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
Канцеларија: 105
Телефон: 013/354-172
Е-пошта: iliana.terpenka@pancevo.rs

Невена Дивић, инспектор за заштиту животне средине
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
Канцеларија: 105
Телефон: 013/354-172
Е-пошта: nevena.divic@pancevo.rs

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Контрола управљања хемикалијама:

Контрола индустријских објеката:

Контрола управљања отпадом:

Нејонизујуће зрачење:

Заштита природе:

 

У области спорта, спортска инспекција врши инспекцијски надзор у области спорта, доноси решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности, налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних ради, отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организације у области спорта, у складу са законом и доноси решења о привременој забрани обављања одређене спортске активности односно делатности.Такође покреће поступке и преузима мере из надлежности утврђене Законом.

СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР

Гордана Крстић, спортски инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
Канцеларија: 105
Телефон: 013/354-172
Е-пошта: gordana.krstic@pancevo.rs

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ