OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД МЕСЕЦ
АПРИЛ 2023. године
МАЈ 2023.године
ЈУН 2023.године
ЈУЛ 2023.године
АВГУСТ 2023.године
СЕПТЕМБАР 2023.године
ОКТОБАР 2023.године
НОВЕМБАР 2023.године


OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД
АПРИЛ – ЈУН 2023.године
ЈУЛ – СЕПТЕМБАР 2023.године
ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 2023.године


OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА  ПЕРИОД
ЈАНУАР – ЈУН 2023.године
ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2023.године

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Заштита од великог хемијског удеса (Севесо постројења)

 • КЛ СЕВ 01 – Систем управљања безбедношћу – I ДЕО: Oрганизација и кадрови;
 • КЛ СЕВ 02 – Систем управљања безбедношћу – II ДЕО: Идентификација и процена опасности;
 • КЛ СЕВ 03 – Систем управљања безбедношћу – III ДЕО: Oперативна контрола – усвајање и примена процедура и упутстава за рад;
 • КЛ СЕВ 04 – Систем управљања безбедношћу – IV ДЕО: Управљање променама;
 • КЛ СЕВ 05 – Систем управљања безбедношћу – V ДЕО: Планирање заштите од удеса;
 • КЛ СЕВ 06 – Систем управљања безбедношћу – VI ДЕО: Праћење поступања оператера;
 • КЛ СЕВ 07 – Систем управљања безбедношћу – VII ДЕО: Преглед и оцена СМС–a;
 • КЛ СЕВ 08 – Складиштење нафтних деривата;
 • КЛ СЕВ 09 – Складиштење тнг-а (течног нафтног гаса);
 • КЛ СЕВ 10 – Складиштење амонијака;
 • КЛ СЕВ 11 – Складиштење хлора;
 • КЛ СЕВ 12 – Контрола документа политика превенције удеса;
 • КЛ СЕВ 13 – Контрола мера превенције СЕВЕСО оператера вишег реда;
 • КЛ СЕВ 14 – План реаговања у случају удеса СЕВЕСО оператера нижег реда;
 • КЛ СЕВ 15 – Процена ризика севесо постројења;

Заштита животне средине у индустријским објектима:

 • КЛ СПУ 01 – Студија процене утицаја;
 • КЛ БУК 01 – Заштита од буке;
 • КЛ ТОВ 01 – Технолошке и друге  отпадне воде;
 • КЛ КОВ 01 – Комуналне отпадне воде;
 • КЛ ИНТ 01 – Интегрисана дозвола – Услови из интегрисане дозволе и обавезе из предметног закона;
 • КЛ ИНТ 02 – Подношења захтева за издавање интегрисане дозволе према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине;
 • КЛ РЕГ 01 – Достава података према Закону о заштити животне средине;
 • КЛ ВАЗ 01 – Заштита ваздуха код постројења за сагоревање;
 • КЛ ВАЗ 02 – Заштита ваздуха код стационарних постројења;
 • КЛ ВАЗ 03 – Заштита ваздуха код бензинских станица;
 • КЛ ОТП – П 01 Поступање произвођача опасног отпада;
 • КЛ ОТП – П 02 – Поступање произвођача неопасног и инертног отпада;
 • КЛ КАЛ 01 – Калкулатор емисија  постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола;
 • КЛ РИЗ 01 – Процена ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола;
 • КЛ РИЗ 02 – Процена ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе;

Контрола управљања отпадом:

 • КЛ ОТП 01 – Контролна листа за документацију – оператер;
 • КЛ ОТП 02 – Складиштење отпада – оператер;
 • КЛ ОТП 03 – Третман отпада – оператер;
 • КЛ ОТП 04 – Третман отпада инсинерацијом и ко-инсинерацијом – оператер;
 • КЛ ОТП 05 – Третман отпада за добијање производа који се стављају на тржиште – оператер;
 • КЛ ОТП 06 – Отпадна уља – оператер;
 • КЛ ОТП 07 – РСВ и РСВ отпад – произвођач;
 • КЛ ОTП 08 – PОPs отпад – оператер;
 • КЛ ОТП 09 – Отпадна гума – оператер;
 • КЛ ОТП 10 – Отпадна возила – оператер;
 • КЛ ОТП 11 – Батерије и акумулатори – оператер;
 • КЛ ОТП 12 – Отпадна ЕЕ опрема – оператер;
 • КЛ ОТП 13 – Флуоросцентне цеви које садрже живу – оператер;
 • КЛ ОTП 14 – Отпадни азбест – оператер;
 • КЛ ОТП 15 – Медицински отпад – оператер;
 • КЛ ОТП 16 – Депоније – оператер;
 • КЛ ОТП 17 – Амбалажни отпад – оператер
 • КЛ ОТП 18 – Контролна листа за стављање пластичних кеса на тржиште РС;
 • КЛ ОТП 19 – Контролна листа за несанитарне депоније-сметлишта;
 • КЛ ЗЕМ 01 – Земљиште;
 • КЛ ОТП 20 – Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом;
 • КЛ ОТП 21 – Увоз неопасног отпада;
 • КЛ ОТП 22 – Медицински отпад – произвођач;
 • КЛ ОТП 23 – Амбалажни отпад – произвођач, увозник, пакер/пунилац, испоручилац;
 • КЛ РИЗ 01 – Процена ризика оператера постројења за управљање отпадом;

Заштита од нејонизујућих зрачења:

 • КЛ НЕЈ 01 – Нискофреквентно подручје;
 • КЛ НЕЈ 02 – Висoкофреквентно подручје;
 • КЛ НЕЈ 03 – Овлашћења – испитивање;
 • КЛ НЕЈ 04 – Овлашћења – систематско испитивањ;

Јонизујуће зрачење:

 • КЛ ЈОН 01 – Конвенционална рендген дијагностика;
 • КЛ ЈОН 02 – Инвазивна рендген дијагностика;
 • КЛ ЈОН 03 – Компјутеризована томографија – CТ;
 • КЛ ЈОН 04 – Мамографија;
 • КЛ ЈОН 05 – Стоматологија;
 • КЛ ЈОН 06 – Радиотерапија;
 • КЛ ЈОН 07 – Нуклеарна медицина;
 • КЛ ЈОН 08 – Ветерина;
 • КЛ ЈОН 09 – Индустрија;
 • КЛ ЈОН 10 – Индустријска радиографија;
 • КЛ ЈОН 11 – Научноистраживачи рад;
 • КЛ ЈОН 12 – Образовање;
 • КЛ ЈОН 13 – Пољопривреда;
 • КЛ ЈОН 14 – Производња извора јонизујућих зрачења;
 • КЛ ЈОН 15 – Инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења у медицини;
 • КЛ ЈОН 16 – Сервисирање јонизујућих детектора дима (ЈДД);
 • КЛ ЈОН 17 – Рендген апарати за контролу роба;
 • КЛ ЈОН 18 – Коришћење јонизујућих детектора дима (ЈДД);
 • КЛ ЈОН 19 – Промет извора јонизујућих зрачења;
 • КЛ ЈОН 20 – Медицинско истраживање;
 • КЛ ЈОН 21 – Техничко-технолошки поступак;
 • КЛ ЈОН 22 – Сакупљање и прерада металног отпада;
 • КЛ ЈОН 23 – Немедицинске делатности;
 • КЛ ЈОН 24 – Остале радијационе делатности;
 • КЛ ЈОН 25 – Овлашћења- вршење мониторинга радиоактивности;
 • КЛ ЈОН 26 – Овлашћења- вршење мерења садржаја радионуклида;
 • КЛ ЈОН 27 – Овлашћења- вршење мерења ради правовремене најаве акцидента;
 • КЛ ЈОН 28 – Овлашћења- израда пројекта мера радијационе сигурности и безбедности;
 • КЛ ЈОН 29 – Овлашћења- мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима;
 • КЛ ЈОН 30 – Овлашћења- услови за вршење допунског обучавања и оспособљавања;
 • КЛ ЈОН 31 – Овлашћења- мерења ради контроле система управљања квалитетом;
 • КЛ ЈОН 32 – Овлашћења- деконтаминација радне и животне средине;
 • КЛ ЈОН 33 – Овлашћења- деконтаминација лица-хумана деконтаминација;
 • КЛ ЈОН 34 – Овлашћења- одређивање садржаја радионуклида у робама;

Заштита природе:

 • КЛ ПРИ 01 – Кл за управљаче заштићених подручја;
 • КЛ ПРИ 02 – Кл за оператере  који се баве прометом заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива;
 • KЛ ПРИ 03 – Кл за откупна места  заштићених дивљих биљних и животињских врста;
 • КЛ ПРИ 04 – Кл за држаоце заштићених врста животиња;
 • КЛ ПРИ 05 – Кл за зоо вртове;
 • КЛ ПРИ 06 – Кл за прекогранич. промет врста заштићених CITES конвенцијом и увоз алохтоних дивљих врста које нису заштићене;
 • КЛ ПРИ 07 – Кл за кориснике заштићених подручја;
 • КЛ ПРИ 08 – Кл за узгајиваче заштићених врста флоре, фауне и гљива;
 • КЛ ПРИ 09 – Кл за управљаче Националних паркова;
 • КЛ ПРИ 10 – Кл за управљаче заштићених природних добара

[/fusion_tab]

У области спорта, спортска инспекција врши инспекцијски надзор у области спорта, доноси решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности, налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних ради, отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организације у области спорта, у складу са законом и доноси решења о привременој забрани обављања одређене спортске активности односно делатности.Такође покреће поступке и преузима мере из надлежности утврђене Законом.

Контакт особа:

 • Гордана Крстић, спортски инспектор
  Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
  Канцеларија: 205
  Телефон: 013/354-172
  Е-пошта: gordana.krstic@pancevo.rs

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА СПОРТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД МЕСЕЦ

ЈАНУАР 2024.Г.
ФЕБРУАР 2024.Г.
МАРТ 2024.г.
АПРИЛ 2024.г

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА СПОРТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД МЕСЕЦ

ЈАНУАР - МАРТ 2024.Г.
АПРИЛ - ЈУН 2024.г.

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОДЕЉЕЊА СПОРТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД МЕСЕЦ

ЈАНУАР - ЈУН 2024.Г.