Измена и допуна се односи на делове текста основног Плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву, сходно тексту који је објављен у „Службеном листу општине Панчево“, број 35/12 и 10/14-исправка.

– “Сл. лист града Панчева“ бр. 3/21
Текст ПГР
Графички прилози
Документација