Повод за израду Измена и допуна плана је стварање планског основа за изградњу нове ТС 110/20 kV ТС „Панчево 6“ јер су нарасле потребе за електричном енергијом на подручју Северне индустријске зоне града Панчева, те је напајање из постојећих трансформаторских станица веома несигурно.

“Сл.лист“ града Панчева бр. 3/21
Документација
Текст ПДР
Графички прилози DWG
Графички прилози PDF