Изради Измена и допуна Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву (“Службени лист града Панчева“ број 25/2014, 7/2015-исправка и 36/2015-исправка) (у даљем тексту – Измене и допуне плана) се приступило на основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву (“Службени лист града Панчева“ број 09/2017), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009 и 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 73/2019 и др. Закон, 9/2020 и 52/21) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(„Сл.гласник РС“ бр. 32/2019 ).

Текстуална документација:
– “Сл.лист града Панчева“ бр.29/21
Текст измене и допуне ПГР
Документација 1
Документација 2

Графичка документација:
01 Диспозиција простора
02 Извод из ГУП-а
03 Подела зоне
04 Постојеће стање
05 Планирана намена
06 Регулационо-нивелациони план
07 Планирана инфраструктура
08 План поделе грађ. земљишта на јавно и остало
09 Ограничење урбаног развоја
10 Смернице за спровођење плана
11 Профили улица

– План у DWG формату
01 део.DWG
02 део.DWG
03 део.DWG