Измена планског документа се односи на Блок 07 Плана генералне регулације Насељеног места Глогоњ. Оквирна граница измене и допуне плана је дефинисана са северо-западне стране делом границе катастарске парцеле број 2494 КО Глогоњ (Улица Београдска) као и координатама граничних тачака Г1 и Г2. Са северо-источне стране граница обухвата је дефинисана координатама граничних тачака Г2 и Г3. Са југо-источне стране је дефинисана деловима граница катастарских парцла број 2466 и 2623/1 КО Глогоњ (Улица ЈНА) као и координатама граничних тачака Г3 и Г4 док је са западне стране дефинисана делом границе катастарске парцеле број 2474 КО Глогоњ као и координатама граничних тачака Г4 и Г1.
Оквирна површина обухвата измене и допуне износи око 12,3 ха.

Текст Измена и допуна ПГР
“Сл.лист града Панчево“ бр.4/2022
Графички прилози