Основни циљ израде овог плана је обезбеђивање одговарајуће планске регулативе за реконструкцију и осавремењивање постојећих комплекса и изградњу нових погона који су у складу са новим-чистијим технологијама као и пратећих садржаја, имајући у виду затечено стање, стечене урбанистичке обавезе, природне карактеристике локације, нове прописе у областима које регулишу ову област у погледу технологије, заштите природе и заштите животне средине.

– “Сл.лист града Панчева“ бр. 21/22
Текст ПГР Ц8
Извештај о стратешкој процени утицаја ПГР Ц8

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03а Постојећа подела обухвата плана
03б Привредни комплекси – подцелине у оквиру јужне зоне
04 Планирана претежна намена
05 Регулационо-нивелациони план
06 Постојећа и планирана инфраструктура
07 План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
08 Процена ризика од удеса и ограничења
09 Карта спровођења
10 Профили саобраћајница