SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK I POSEBAN BIRAČKI SPISAK NACIONALNE MANJINE

Uvid u jedinstveni birački spisak za područje grada Pančeva

Uvid u jedinstveni birački spisak za područje grada Pančeva, građani mogu ostvariti u Sekretarijatu za opštu upravu, kancelarija 107, sprat I zgrada grada Pančeva, radnim danom od 7:30 – 15:30, telefon 013/308-820, e-pošta: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs i zorana.erdeljan@pancevo.rs.

Potrebna dokumenta: Lična karta

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Promene u jedinstvenom biračkom spisku grada Pančeva
Upis, izmene, dopune, ispravke i brisanje iz dela biračkog spiska za područje grada Pančeva vrše se po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke.
Zahtev za upis, izmene, dopune, ispravke i brisanje iz jedinstvenog biračkog spiska podnosi se Sekretarijatu za opštu upravu, kancelarija 107, sprat I zgrade grada Pančeva, radnim danom od 7:30-15:30, telefon: 013/308-820.

Zahtev se podnosi:

lično Sekretarijatu za opštu upravu, kancelarija 107, sprat I zgrade grada Pančeva, radnim danom od 7,30-15,30, telefon 013/308-820,
obrazac zahteva možete odštampati, popuniti i poslati poštom na adresu Gradska uprava grada Pančeva – Sekretarijat za opštu upravu, 26101 Pančevo, Trg kralja Petra I 2-4.
Potrebna dokumenta (u zavisnosti od osnova za promenu u Posebnom biračkom spisku):

Zahtev
Lična karta
Ukoliko stranka ima novu ličnu kartu bez čipa trebalo bi da dostavi fotokopiju obe strane lične karte. Ukoliko stranka ima novu ličnu kartu sa čipom neophodno je da dostavi podatke očitane aplikacijom ČELIK (čitač elektronske lične karte).

Izvod iz matične knjige rođenih, Izvod iz matične knjige venčanih i Uverenje o državljanstvu
Rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije
Za brisanje iz biračkog spiska neophodno je priložiti izvod iz matične knjige umrlih za lice koje se briše iz biračkog spiska
Za brisanje iz biračkog spiska lica koje je lišeno poslovne sposobnosti neophodno je priložiti rešenje o lišenju poslovne sposobnosti za lice koje se briše iz biračkog spiska
Za interno raseljena lica – karton o prijavi boravka.
Taksa za upis u jedinstveni birački spisak se ne plaća.

Jedinstveni birački spisak-obrazac

Upis u poseban birački spisak nacionalne manjine

Uvid u jedinstveni birački spisak za područje grada Pančeva, građani mogu ostvariti u Sekretarijatu za opštu upravu, kancelarija 107, sprat I zgrada grada Pančeva, radnim danom od 7:30 – 15:30, telefon 013/308-820, e-pošta: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs i zorana.erdeljan@pancevo.rs.

Potrebna dokumenta: Lična karta

Uvid u poseban birački spisak nacionalne manjine može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Upis u poseban birački spisak nacionalne manjine

Zahtev građani mogu predati lično, svakog radnog dana od 7:30 – 15:30 časova Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za opštu upravu, Trg kralja Petra I 2-4, kancelarija Službe biračkog spiska broj 107, na prvom spratu, putem mesnih kancelarija na teritoriji grada Pančeva ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Pančeva – Sekretarijat za opštu upravu, Trg kralja Petra I 2-4, 26101 Pančevo, e-pošta: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs i zorana.erdeljan@pancevo.rs.

Na sajtu Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs

Izdavanje uverenja o državljanstvu-obrazac

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Izvod iz matične knjige rođenih, matičar izdaje na osnovu podataka koji su upisani u Matičnu knjigu rođenih do vremena izdavanja izvoda, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih (na domaćem ili međunarodnom obrascu) možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8,

Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Izvodi iz matične knjige rođenih se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih izvoda ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.
Takse za naručivanje izvoda iz matične knjige rođenih

Plaća se republička administrativna taksa, i to za:

Izvod iz MKR na domaćem obrascu 440 dinara
Izvod iz MKR na međunarodnom obrascu 740 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Gradska administrativna taksa: 109,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih-obrazac

Izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

Izvod iz matične knjige venčanih, matičar izdaje na osnovu podataka koji su upisani u Matičnu knjigu venčanih do vremena izdavanja izvoda, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih (na domaćem ili međunarodnom obrascu) možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8,
Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Izvodi iz matične knjige venčanih se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih izvoda ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.
Takse za naručivanje izvoda iz matične knjige venčanih

 1. Republička administrativna taksa, i to za:

Izvod iz MK na domaćem obrascu 440 dinara
Izvod iz MK na međunarodnom obrascu 740 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

 1. Gradska administrativna taksa: 109,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih-obrazac

Izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

Izvod iz matične knjige umrlih, matičar izdaje na osnovu podataka koji su upisani u Matičnu knjigu umrlih do vremena izdavanja izvoda, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.
Neophodno je da stranka dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 7 i 8 telefoni: 013/308-817 i 013/308-920.
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih (na domaćem ili međunarodnom obrascu) možete podneti na sledeći način:
– korišćenjem eUsluge Portala eUprava Republike Srbije, www.euprava.gov.rs
– podnošenjem zahteva lično u Gradskom uslužnom centru Grada Pančeva -uslužna mesta broj 7 i 8,

Izvodi i uverenja iz matičnih knjiga dostavljaju se putem pošte samo za lica koja su upisana u matične knjige koje se vode na teritoriji grada Pančeva.

Izvodi iz matične knjige umrlih se šalju putem Post express-a, varijanta dostave „danas za sutra“.
Dostava naručenih izvoda ne vrši se subotom, nedeljom državnim i verskim praznicima.
Taksa i poštanski troškovi se plaćaju pouzećem.
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili putem elektronske pošte.

Takse za naručivanje izvoda iz matične knjige umrlih

 1. Republička administrativna taksa, i to za:

Izvod iz MKU na domaćem obrascu 440 dinara
Izvod iz MKU na međunarodnom obrascu 740 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

 1. Gradska administrativna taksa: 109,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

U navedenim slučajevima, gradska administrativna taksa u iznosu od 109,00 dinara se plaća.

Izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih-obrazac

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju podnosi se u Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920
Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta, koja moraju biti u originalu:
• izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci),
• uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci),
• važeća lična karta,
• prijava prebivališta,
• fotokopija pasoša i izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu lica sa kojim stranka ima nameru da sklopi brak u inostranstvu.

Takse za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju
Plaća se republička administrativna taksa 1190 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Gradska administrativna taksa: 109,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Uverenje o slobodnom bračnom stanju-obrazac

Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih možete podneti saradniku za građanska stanja, kancelarija broj 6 u prizemlju zgrade, telefon 013/308-852
Uz zahtev se podnosi:
– Potvrda o smrti
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Izvod iz matične knjige venčnih
– Uverenje o državljanstvu
– Izveštaj matičara da činjenica smrti nije upisana u MK umrlih (ovaj izveštaj izdaje matičar po mestu gde je nastupila smrt).
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih plaća se republička administrativna taksa

Plaća se republička administrativna taksa 800 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa

Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih-obrazac

Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih možete podneti saradniku za građanska stanja, kancelarija broj 6 u prizemlju zgrade, telefon 013/308-852
Uz zahtev se podnosi:

– Izvod iz matične knjige venčanih (za dete rođeno u braku) ili izvoda iz matične knjige rođenih (za roditelje deteta rođenog van braka)
– Otpusnu listu bolnice (da je dete rođeno u bolnici ili potvrdu babice, lekara da je dete rođeno u stanu)
– Potvrdu matičara opštine, odnosno Mesne kancelarije, prema mestu rođenja deteta, da dete nije upisano u matičnu knjigu rođenih
– Uverenje o prebivalištu (za roditelje deteta)

Za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih ne plaća se
taksa

Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih-obrazac

Prijava za upis činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu

Prijava za upis činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu podnosi se preko diplomatsko-konzularnog predstavništva na čijem području je ta činjenica nastala ili matičaru na osnovu izvoda iz matične knjige inostranog organa.
Upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu u domaće matične knjige vrši uvek matičar, bilo da je dokumentacija dostavljena službeno ili od strane stranke, bez donošenja rešenja.
Činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti upisuju se u:

1) matičnu knjigu rođenih – po mestu poslednjeg prebivališta roditelja u vreme rođenja deteta, a ako roditelji nisu imali zajedničko prebivalište – po mestu prebivališta jednog od roditelja, a ako je mesto prebivališta roditelja nepoznato – po mestu rođenja jednog od roditelja;
2) matičnu knjigu venčanih – po mestu poslednjeg prebivališta supružnika u vreme zaključenja braka, a ako supružnici nisu imali zajedničko prebivalište – po mestu prebivališta jednog od supružnika, a ako je poslednje prebivalište supružnika nepoznato – po mestu rođenja jednog od njih;
3) matičnu knjigu umrlih – po mestu poslednjeg prebivališta umrlog, a ako je poslednje prebivalište nepoznato – po mestu rođenja.

Upis ovih činjenica vrši matičar, u Gradskom uslužnom centru, i to:
– upis činjenice rođenja – uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.
– upis činjenice zaključenja braka – uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876.
– upis činjenice smrti – uslužno mesto broj 13, telefon: 013/308-809.

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
• izvod iz matične knjige rođenih mora biti na internacionalnom obrascu, po bečkoj ili pariskoj konvenciji,
• ako izvod nije na internacionalnom obrascu, već na obrascu zemlje porekla, obavezno mora da sadrži apostil i da bude preveden na srpski jezik i ćiriličko pismo od strane ovlašćenog sudskog tumača,
• ako nema apostil, mora biti verifikovan od strane državnog organa zemlje porekla a zatim overen u našoj ambasadi ili konzulatu zemlje porekla (puna legalizacija),
• ako je stranka ovde, a nema mogućnosti da legalizuje javnu ispravu, onda je treba uputiti na overu u ambasadu zemlje u Beogradu, a zatim na overu ili nadoveru u Ministarstvu spoljnih poslova.
Taksa za upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti nastalih u inostranstvu se ne plaća

Upis u matičnu knjigu lica iz bivših republika SFRJ

Upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti lica iz bivših republika SFRJ u domaće matične knjige vrši uvek matičar, po mestu poslednjeg prebivališta, odnosno biravišta, bez donošenja rešenja.
Upis ovih činjenica vrši matičar, u Gradskom uslužnom centru, i to:
– upis činjenice rođenja – uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.
– upis činjenice zaključenja braka – uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876.
– upis činjenice smrti – uslužno mesto broj 13, telefon: 013/308-809.

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
• izvod iz matične knjige rođenih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci),
• izvod iz matične knjige venčanih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci)
• izvod iz matične knjige umrlih, za Sloveniju je neophodno da izvod bude overen apostilom ili na internacionalnom obrascu (ne stariji od šest meseci)
• uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
• uverenje o prebivalištu
• fotokopija lične karte

Lica koja su primljena u državljanstvo Republike Srbije posle marta 2005. godine, po prijemu Rešenja MUP-a Republike Srbije o prijemu u državljanstvo obavezna su da u što kraćem roku pribave i predaju matičaru potrebna dokumenta.
Dokumenta se predaju matičaru po mestu prebivališta, odnosno boravišta, tek nakon što je Rešenje službeno dostavljeno matičaru od strane MUP-a, Policijske uprave Pančevo.

Taksa za upis činjenica rođenja, zaključenja braka i smrti lica iz bivših republika SFRJ se ne plaća.

Promena ličnog imena

Zahtev za promenu ličnog imena maloletnog deteta podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta:
• Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)
• Izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od šest meseci)
• Uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
• Uverenje da se ne vodi istraga
• Uverenje da nema neizmirenih poreskih obaveza
• Uverenje da nema neizmirene zakonom utvrđene obaveze izdržavanja prema bračnoj, vanbračnoj i usvojenoj deci, bračnom drugu, roditeljima i drugim srodnicima
• Fotokopija presude o razvodu braka
• Uverenje o prebivalištu ili važeća lična karta
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Taksa za promenu ličnog imena

Plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 800 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Promena ličnog imena – obrazac

Promena ličnog imena maloletnog deteta

Zahtev za promenu ličnog imena maloletnog deteta podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta:
– Izvod iz matične knjige rođenih za dete (ne stariji od šest meseci)
-Uverenje o državljanstvu za dete (ne stariji od šest meseci)
– Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje (ne stariji od šest meseci)
– Izvod i matine knjige rođenih za roditelje (ne stariji od šest meseci)
– Uverenje o državljanstvu za roditelje (ne stariji od šest meseci)
– Uverenje o prebivalište za dete
– Uverenje o prebivalištu ili fotokopija lične karte za roditelje
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

NAPOMENE:

Neophodno je lično prisustvo roditelja deteta, kao i lično prisustvo deteta koje je starije od 10 godina radi davanja saglasnosti za promenu prezimena

Taksa za promenu ličnog imena maloletnog deteta

Plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 800 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Promena ličnog imena deteta-obrazac

Potvrda o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu

Zahtev za izdavanje potvrde o izdržavanju za upotrebu u inostranstvu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Dokaz o prebivalištu
• Uverenje Dokaz o srodstvu (izvod iz MKR ili MKV)
• iz Katastra nepokretnosti
• Potvrda PIO o ukupno isplaćenoj penziji za prethodnu godinu, odnosno da nije izdržavano lice nije korisnik penzije
• Potvrda Tržišta rada da je izdržavano lice nezaposleno
• Potvrda o redovnom školovanju za decu
• Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 1.299,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Potvrda o izdržavanju – obrazac

Potvrda o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu

Zahtev za izdavanje Potvrde o porodičnom stanju za upotrebu u inostranstvu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta:
• Dokaz o srodstvu (izvod iz MKR ili MKV)
• Dokaz o prebivalištu
• Uverenje iz Katastra nepokretnosti
• Ugovor o radu sa poslodavcem
• Potvrda Tržišta rada da je izdržavano lice nezaposleno
• Potvrda o redovnom školovanju za decu
• Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 1.299,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Potvrda o porodičnom stanju-obrazac

Izdavanje potvrde o životu (izdaje se radi regulisanja inostranih penzija)

Zahtev za izdavanje potvrde o životu podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Potrebna dokumenta

– Zahtev
– Obrazac potvrde

– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 1.299,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Ispravka i dopuna podataka u matičnim knjigama

Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi rođenih, venčanih i umrlih podnosi se neposredno saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Obrazac zahteva možete i odštampati, popuniti i poslati poštom na adresu Sekretarijat za opštu upravu, Odeljenje za lična stanja građana, 26101 Pančevo, Trg kralja Petra I broj 2-4.

Uz zahtev je neophodno priložiti:
• Izvod iz matične knjige u kojoj se vrši ispravka (ne stariji od šest meseci)
• Izvod iz matične knjige na osnovu koga se vrši ispravka (ne stariji od šest meseci)
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Taksa za ispravku podataka u matičnim knjigama

Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 918,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Ispravke podataka u matičnim knjigama-obrazac

Sastavljanje smrtovnice radi pokretanja ostavinskog postupka

Članom 92. Zakona o vanparničnom postupku propisana je dužnost matičara, koji je nadležan da izvrši upis smrti u matičnu knjigu umrlih, da dostavi izvod iz matične knjige umrlih ostavinskom sudu u roku od 30 dana po izvršenom upisu. Matičar matičnog područja koji je nadležan da izvrši upis smrti u matičnu knjigu umrlih dostavlja izvod iz matične knjige umrlih ostavinskom sudu prema mestu prebivališta umrlog.

Sklapanje braka

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876 ili kod matičara u mesnu kancelariju.

Potrebno je budući supružnici podnesu sledeća dokumenta
• izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)
• uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci)
• važeće lične karte
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Ukoliko su budući supružnici upisani u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana koje se vode na teritoriji grada Pančeva nije potrebno da podnesu navedene isprave.

Sklapanje drugog braka

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876 ili kod matičara u mesnu kancelariju.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
• izvod iz matične knjige rođenih sa klauzulom o prestanku ili razvodu braka (ne starije od šest meseci) ili pravosnažnu presudu o razvodu braka ili izvod iz matične knjige umrlih za pokojnog supružnika, ukoliko je prvi brak prestao smrću supružnika
• uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
• važeće lične karte.
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Ukoliko su budući supružnici upisani u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana koje se vode na teritoriji grada Pančeva nije potrebno da podnesu navedene isprave.

Sklapanje braka, ako su budući supružnici maloletna lica

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 013/308-876 ili kod matičara u mesnu kancelariju.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
• izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci)
• uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)
• važeće lične karte.
• Rešenje nadležnog suda kojim se maloletnom licu daje dozvola za zaključenje braka
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Ukoliko su budući supružnici upisani u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana koje se vode na teritoriji grada Pančeva nije potrebno da podnesu navedene isprave.

Sklapanje braka sa stranim državljaninom

Neophodno je da budući supružnici dođu lično kod matičara, u Gradski uslužni centar, uslužno mesto broj 15, telefon: 308-876 kod matičara u mesnu kancelariju.

Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
• izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu za stranog državljanina (ne stariji od šest meseci),
• uverenje o slobodnom bračnom stanju – original sa prevodom od strane ovlašćenog sudskog tumača
• fotokopija pasoša.
• dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Ukoliko su budući supružnici upisani u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana koje se vode na teritoriji grada Pančeva nije potrebno da podnesu navedene isprave.

Za sklapanje braka plaća se gradska administrativna taksa, i to za:

– prijavu o sklapanju braka 124,00 dinar
– sklapanje braka u službenim prostorijama van radnog vremena 1.000,00 dinara
– sklapanje braka u službenim prostorijama neradnim danom 1.704,00 dinara
– sklapanje braka van službenih prostorija 8.011,00 dinara
– sklapanje braka uz učešće prevodioca 2.281,00 dinara

ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Zahtev za sklapanje braka van službenih prostorija-obrazac

Upis u matičnu knjigu umrlih

Činjenica smrti upisuje se u matičnu knjigu umrlih matičnog područja u čijem sastavu je naseljeno mesto gde je smrt nastupila. Činjenica smrti prijavljuje se matičaru usmeno na zapisnik ili pismeno.
Činjenicu smrti dužni su da prijave članovi porodice s kojima je umrli živeo, druga lica s kojima je umrli živeo ili drugi članovi porodice koji su saznali za smrt.
Činjenicu smrti lica u zdravstvenoj ustanovi ili u drugoj ustanovi ili organizaciji dužna je da prijavi ustanova ili organizacija u kojoj je lice umrlo.
Činjenica smrti mora se prijaviti nadležnom matičaru u roku od tri dana od dana smrti, odnosno od dana nalaženja leša.
Neophodno je da jedan od srodnika dođe kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 13, telefon: 013/308-809.
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
• potvrdu o smrti
• ličnu kartu ili pasoš umrlog
• izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih.

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene u braku

Zdravstvena ustanova u kojoj je dete rođeno prijavu rođenja deteta dostavlja elektronskim putem matičaru na čijoj teritoriji je dete rođeno, ukoliko roditelji u zdravstvenoj ustanovi daju saglasnosti za dostavljanje elektronske prijave rođenja deteta matičaru. Elektronska prijava deteta koju zdravstvena ustanova dostavlja matičaru omogućava da se dete upiše u matičnu knjigu rođenih (odredi lično ime i državljanstvo), odredi JMBG, prijavi prebivalište i prijavi na zdravstveno osiguranje, bez dolaska roditelja kod matičara. Roditelji dobijaju SMS poruku da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih, a izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu se dostavljaju na kućnu adresu roditelja.
Ukoliko roditelji u zdravstvenoj ustanovi ne daju saglasnost, prijava rođenja deteta koju izdaje zdravstvena ustanova u kojoj je dete rođeno dostavlja se matičaru matičnog područja na čijoj teritoriji je dete rođeno, najkasnije u roku od 15 dana od dana rođenja. U roku od 30 dana od dana rođenja deteta, roditelji deteta dolaze lično kod matičara i određuju ime i prezime i državljanstvo deteta. Matičar sačinjavanja zapisnika o prijavi rođenja deteta, izdaje izvod iz matične knjige rođenih i dostavlja zahtev Policijskoj upravi Pančevo za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana. Nakon dobijanja jedinstvenog matičnog broja građana, matičar poziva roditelje da preuzmu izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu za dete.
Ukoliko roditelji u roku od 30 dana od dana rođenja deteta, kod nadležnog matičara, ne odrede lično ime deteta ili se ne sporazumeju o ličnom imenu deteta, upis ličnog imena deteta izvršiće se na osnovu rešenja nadležnog organa starateljstva (Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo).
Neophodno je da jedan od roditelja dođe lično kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.

Upis u matičnu knjigu rođenih dece rođene van braka

Neophodno je da oba roditelja dođu ličko kod matičara, u Gradski uslužni centar uslužno mesto broj 14, telefon: 013/308-883.
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 30 dana od dana rođenja.
Pred matičarem otac deteta potpisuje Zapisnik o priznanju očinstva i određivanju ličnog imena deteta, a majka daje saglasnost na priznanje.

Za upis deteta u matičnu knjigu rođenih se ne plaća taksa.

Sklapanje braka preko punomoćnika

Zahtev za zaključenje braka preko punomoćnika podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852
Potrebna dokumenta
– Izvod iz matične knjige rođenih za buduće supružnike

– Uverenje o državljanstvu za buduće supružnike

– Kopije lične karte za buduće supružnike

– Kopija lične karte za punomoćnika
– Specijalno punomoćje overeno u konzulatu ili kod javnog beležnika sa izjavom o budućem prezimenu. Punomoćje važi 90 dana od dana overavanja

– Dokaz o sprečenosti ličnog prisustva budućeg supružnika
– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 800 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Vraćanje prezimena posle sklapanje braka

Stranka koja je promenila prezime prilikom sklapanja braka može u roku od 60 dana od dana prestanka braka matičaru na Zapisnik da da izjavu o vraćanje na prezime koje je imala pre sklapanja braka.

Zahtev za sastavljanje zapisnika o primeni prezimena posle prestanka braka podnosi se u

Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920

Potrebna dokumenta:

– Važeća lična karta

-Fotokopija presude o razvodu braka

– Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 320 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Po isteku roka od 60 dana od dana prestanka braka, stranka može da podnese zahtev za promenu ličnog imena, o čemu se donosi rešenje u upravnom postupku.

Upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina u matične knjige

Zahtev za upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina podnosi se saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade grada Pančeva, telefon: 013/308-852

Potrebna dokumenta

– Uverenje o državljanstvu
– Izvod iz MKR
– Izvod iz MKV
– Izjava o nazivu ličnog imena na jeziku i pismu nacionalne manjine
– Fotokopija lične karte
Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi
Lično ime deteta, roditelja, supružnika i umrlog upisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, a pripadnici nacionalne manjine imaju pravo na upis ličnog imena prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne manjine, što ne isključuje paralelan upis ličnog imena i na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Plaća se gradska administrativna taksa u iznosu od 480,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742241843-03
SVRHA DOZNAKE: Gradska administrativna taksa
KORISNIK: Budžet grada Pančeva
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

Uvid u matične knjige

Zahtev za uvid u matične knjige podnosi se u Gradskom uslužnom centru,

uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920

Potrebna dokumenta

– Pisani zahtev za uvid u matične knjige i spise
Razlozi za uvid u matične knjige i spise

Naknadni upis, brisanje i promena podatka o naconalnj pripadnosti

Zahtev za naknadni upis, brisanje i promenu podatka o nacionalnosti u matičnoj knjizi rođenih podnosi se u Gradskom uslužnom centru, uslužno mesto broj 7 i 8, telefoni: 013/308-817 i 013/308-920

Potebna dokumenta

-Zahtev
-Kopija lične karte

Stranka daje izjavu o nacionalnoj pripadnosti na Zapisnik o naknadnom upisu, brisanju ili promeni pred matičarem koji vodi matičnu knjigu rođenih.

Plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 320 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
KORISNIK: Budžet Republike Srbije
Broj modela: 97
Poziv na broj: 02-226

UMANJENJE I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i interno raseljena lica sa teritorije Kosova i Metohije, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status taksu plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od propisane takse.

Republička administrativnim taksa ne plaća se za:

– povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;
– pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana
– prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;
– ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja,
– socijalnu zaštitu,
– ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata
– upis u ustanove predškolskog, školskog vaspitanja i obrazovanja i obrazovanja studenata,
– stručno usavršavanje, odnosno prekvalifikaciju;
– regulisanje vojne obaveze;
– spise i radnje u postupku za sahranjivanje;
– zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;
– sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova
– potrebe restitucije

Članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, a ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Stranka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti potpisuje izjavu kojom daje saglasnost da zaposleni koji vodi upravni postupak može za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribavi i obradi  lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidncija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, odnosno da će  da će sama za potrebe postupka pribaviti podatke u određenom roku.

SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA

I. OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM

Organ nadležan za sprovođenje – Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Informacije o ostvarivanju prava na finansijsku podršku porodici sa decom mogu se dobiti na sledeće telefone:
Razumenka Slović tel.broj 308-872 kancelarija broj 207
Kristiana Stanojčić tel.broj 308-871 ili 308-743 kancelarija 203
Ana Bajza i Biljana Nićiforović tel.broj 308-869 kancelarija broj 22
Vesna Babić tel.broj 308-847 kancelarija broj 20
Željka Nedić tel.broj 308–802, kancelarija 21

1) Informacije o postupku za priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 207 kod Razumenke Slović ili na broj telefona 013/ 308-872.

Pravni osnov za ostvarivanje prava su: Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS” br. 113/17 i 50/2018), Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS” br.18/16 i 95/2018-autentično tumačenje), Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 15/14, 13/17-US i 113/17) i Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom radnog vremena radi posebne nege deteta („Sl. Glasnik RS”, br. 56/2018)

Za ostvarivanje prava potrebno je:

 • zahtev za priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta,
  izveštaj o početku prve privremene sprečenosti za rad (majke) radi korišćenja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće – doznaka (ukoliko je korišćeno ovo pravo),
 • izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (majke) u vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta,
 • fotokopija tekućeg računa majke
 • izjava o davanjau saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Naknadu zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruju zaposleni kod pravnih i fizičkih lica

Rok za podnošenje zahteva je godinu dana od dana otvaranja lekarskih doznaka za porodiljsko bolovanje za zaposlene, odnosno godinu dana od dana rođenja deteta za lica koja samostalno obavljaju delatnost.

Rok za donošenje rešenja je 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od dana prijema rešenja. Žalba se podnosi Pokrajinskom Sekretarijatu za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad. Rok za odlučivanje po žalbi je 60 dana

Obrasci zahteva se mogu preuzeti ovde i u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva:

Obrazac zahteva za porodiljsko i negu deteta

2) Informacije o postupku za priznavanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta

Zahtev radi priznavanja prava može da se podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 207 kod Razumenke Slović ili na broj telefona 013/ 308-872.

Pravni osnov za ostvarivanje prava je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS” br. 113/17 i 50/2018), Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS” br.18/16 i 95/2018-autentično tumačenje), Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 15/14, 13/17-US i 113/17) i Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom radnog vremena radi posebne nege deteta („Sl. Glasnik RS”, br. 56/2018)

Za priznavanje prava potrebno je:

 • zahtev za priznavanje prava
 • izvod rođenih za dete organ pribavlja po službenoj dužnosti
  fotokopija tekućeg računa
 • potvrda o osnovici na koju su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci od dana rođenja deteta, za lica koj samostalno obavljaju delatnost
 • potvrda o osnovici na koju su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osuguranje za poslednja 24. meseca koji prethode mesecu rođenja deteta za lica koja su poljoprivredni osiguranici
 • izjava o davanjau saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Pravo na ostale naknade mogu ostvariti porodilje i to:

– po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti,
– kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost
– po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ,
– po osnovu ugovora o delu,
– po osnovu autorskog ugovora
– po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa.

Rok za podnošenje zahteva je godinu dana od dana rođenja deteta.

Rok za donošenje rešenja je 30 dana od dana prijema zahteva.

Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od dana prijema rešenja. Žalba se podnosi Pokrajinskom Sekretarijatu za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad. Rok za odlučivanje po žalbi je 60 dana od dana podnošenja žalbe.

Obrasci zahteva se mogu preuzeti ovde i u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva:

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta-ON-PND

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta-ON-RND

3) Informacije o postupku za priznavanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta i prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada

Pravni osnov za sticanje prava je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS” br. 113/17 i 50/2018), Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS” br.18/16 i 95/2018-autentično tumačenje), Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 15/14, 13/17-US i 113/17) i Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom radnog vremena radi posebne nege deteta („Sl. Glasnik RS”, br. 56/2018)

Roditelj, odnosno usvojitelj, hranitelj ili staratelj deteta mlađeg od pet godina, kome je neophodna posebna nega zbog smetnji u razvoju i invaliditeta, osim za slučajeve predviđene propisima o zdravstvenom osiguranju, ima pravo da odsustvuje sa rada ili da radi sa polovinom od punog radnog vremena radi posebne nege deteta.

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena po osnovu posebne nege deteta podnosi se prema mestu prebivališta podnosioca zahteva. Zahtev se može podneti 45 dana pre isteka odsustva sa rada radi nege deteta.

Prvostepena komisija obavlja veštačenje zdravstvenog stanja deteta na osnovu neposrednog pregleda deteta, medicinske dokumentacije i drugih dokaza.

Po sprovedenom veštačenju, Prvostepena komisija daje mišljenje, koje dostavlja Gradskoj upravi, a koja mišljenje Prvostepene komisije dostavlja podnosiocu zahteva i njegovom poslodavcu.

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena po osnovu posebne nege deteta može da se podnose svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti na telefon 013/308-743 ili u kancelraiji 203 kod Kristiane Stanojčić, kao i na broj telefona 308-872 ili u kancelriji 207 kod Razumenke Slović.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava

1. Podnosi stranka kako bi izašla na Prvostepenu komisiju za veštačenje zdravstvenog stanja deteta:

 • Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena po osnovu posebne nege deteta,
 • medicinsku dokumentacija za dete
 • izjavu o davanjau saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

2. Podnosi stranka nakon izlaska na Prvostepenu komisiju za veštačenje zdravstvenog stanja deteta ukoliko je komisija odobrila odsustvo sa rada radi posebne nege deteta:

 • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada ili rada sa polovinom radnog vremena radi posebne nege deteta
 • rešenje o priznavanju prava na posebnu negu (poslodavac)
 • potvrdu Centra za socijalni rad da dete nije korisnik tuđe nege i pomoći
 • fotokopiju tekućeg računa majke
 • izjavu o davanjau saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrasci zahteva se mogu preuzeti ovde i u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva:

Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade , odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada ili rada sa polovinom radnog vremena radi posebne nege deteta

4) Informacije o postupku za priznavanje prava na roditeljski dodatak koje se ostvaruje iz sredstava Republike Srbije

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Pravni osnov za sticanje prava je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS” br. 113/17 i 50/2018), Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS” br.18/16 i 95/2018-autentično tumačenje) i Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa daecom (“Sl. glasnik RS” br.58/18)

Pravo na roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete koje se ostvaruje iz sredstava Republike Srbije ostvaruje majka pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji, ako neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, majka čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvajanje, i majka koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i majka koja je strani državljanin i ima status stalno naseljenog stranca, pod uslovom da je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije. Uz zahtev se podnosi i uverenje nadležne službe iz zemlje čiji je majka državljanin, o ispunjenosti uslova, koji se odnose na to da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvajanje, i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i otac deteta, ukoliko je majka deteta strani državljanin, nije živa, napustila je dete, lišena je roditeljskog prava ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti, ako novorođeno dete majke za koje se podnosi zahtev i njena deca prethodnog reda rođenja, nisu vakcinisana u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije. Činjenica da je dete vakcinisano u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije utvrđuje se na osnovu izjave podnosioca zahteva i proverava se jednom godišnje na osnovu podataka sadržanih u evidenciji o imunizaciji.

Uslovi za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak utvrđuje se u odnosu na dan podnošenja zahteva.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi majka, odnosno otac deteta odmah nakon rođenja u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno, ili direktno nadležnom organu svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, najkasnije do navršenih godinu dana života deteta.

Rok za donošenje rešenja, računajući od dana podnošenja zahteva je 60 dana, odnosno primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Protiv rešenja može se izjaviti žalba Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16 u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Žalba se predaje ovom organu neposredno pismeno ili usmeno na zapisnik ili preporučeno, poštom šalje na adresu Trg Kralja Petra I br. 2-4. Rok za donošenje odluke po žalbi je 60 dana.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti telefon 013/308-743 ili u kancelariji 203 kod Kristiane Stanojčić.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava, kada zahtev podnosi majka:

1. Kada zahtev podnosi majka:

 • zahtev za priznavanje prava (podnosi se u roku od godinu dana od dana rođenja deteta)
  fotokopija lične karte majke
 • Uverenje Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo (ul. Filipa Višnjića br. 16) da majka nije lišena roditeljskog prava i da se brine o detetu
 • izjava o davanjau saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Pribavlja organ po službenoj dužnosti:

 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu
 • prijavu prebivališta za svu decu

2. Kada je majka strani državljanin, pa zahtev podnosi otac:

 • zahtev za priznavanje prava (podnosi se u roku od godinu dana od dana rođenja deteta)
  fotokopija lične karte oca
 • Uverenje Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo (ul. Filipa Višnjića br. 16) da otac nije lišen roditeljskog prava i da se brine o detetu
 • dokaz da je majka strani državljanin
 • dokaz da majka ima status stlno naseljenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije
 • dokaz o postojanju bračne odnosno vanbračne zajednice majke sa ocem deteta
 • uverenje organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i uverenje nadležne službe uobičajenog boravišta iz zemlje čiji je majka državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja
 • dokaz da u zemlji uobičajenog boravišta, čiji je državljanin, majka nije ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev za roditeljski dodatak
 • izjava o davanjau saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Navedeni dokumenti moraju biti izdati u skladu sa pravilima utvrđenim za priznavanje stranih javnih isprava-prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim Apostilom („APOSTILLE“)

Pribavlja organ po službenoj dužnosti:

 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu
 • prijavu prebivališta za svu decu

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrasci zahteva se mogu preuzeti ovde i u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva:

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke – Obrazac RD1

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca – Obrazac RD2

5) Informacije o postupku za priznavanje prava na materinski dodatak za naezaposlene majke za treće i četvrto dete (iz sredstava AP Vojvodine)

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Pravo na materinski dodatak za naezaposlene majke za treće i četvrto dete (iz sredstava AP Vojvodine) imaju sve majke koje su nezaposlene a rodile su treće ili četvrto dete imaju pravo na materinski dodatak iz sredstava AP Vojvodine ( 15.000 mesečno, dve godine ).

Rok za podnošenje zahteva je šest meseci od rođenja deteta.

Pravo se ostvaruje na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o ostvarivanju materinskog dodatka za treće ili četvrto dete (,,Službeni list APV“, broj:60/18),člana 16. stav 2. i 24.stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (,,Službeni list AP Vojvodine“, broj: 37/14,54/14-dr.odluka, 37/16 i 29/17)

Uslovi koji moraju da se ispune da bi se ostvarilo pravo:

 • Majka trećeg ili četvrtog deteta mora biti državljanin R.Srbije
  majka ima mesto prebivališta na teritoriji AP Vojvodine u trajanju od najmanje godinu dana neprekidno od dana rođenja trećeg,odnosno četvrtog deteta
  na osnovu izvoda iz MKR za svu decu
  da se majka neposredno brine o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njena deca predhodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje kao i da majka nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu predhodnog reda rođenja
  da se majka nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana do rođenja deteta kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva

Rok za donošenja rešenja je 30 dana.

Rok za podnošenje žalbe piše u rešenju poslato stranci. Po žalbama na prvostepeno rešenje opštinske, odnosno gradske uprave u drugom stepenu rešava pokrajinski organ uprave nadležan za poslove demografije.

Za priznavanje prava od doumentacije je potrebno:

 • Očitana ili fotokopirana lična karta
 • uverenje o državljanstvu
 • uverenje nadležnog organa MUP-a o prebivalištu (na teritoriji APV najmanje godinu dana od dana rođenja deteta – neprekidno)
 • izvode iz MKR za svu decu
 • uverenje centra za socijalni rad da se majka neposredno brine o svoj deci, odnosno da deca nisu data u hraniteljsku porodicu, ili na
 • usvojenje, kao i da majka nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja
 • potvrda da je majka evidentirana na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana do dana rođenja deteta kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva – neprekidno
 • fotokopija validnog tekućeg računa majke
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Zahtev za materinski dodatak za treće i četvrto dete nezaposlenim majkama iz sredstava APV

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti za 3 i 4 dete

6) Informacije o postupku za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za prvorođeno dete iz sredstava grada Pančeva

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Pravo na priznavanje prava ima majka za prvorođeno dete, pod uslovom da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji grada Pančeva. U slučaju da je majka preminula, ili napustila dete, ili je iz objektivnih razloga sprečena da se stara o detetu, pravo ostvaruje otac deteta.

Rok za podnošenje zahteva je najkasnije do navršene prve godine deteta.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć majkama za prvorođeno dete iz sredstava grada Pančeva ostvaruje se na osnovu Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva („ Sl. List grada Pančeva“ broj 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 i 34/18).

Rok za donošenje potvrde je odmah po prijemu zahteva. Na postupak i odluku nema žalbe /prigovora.

Kada zahtev podnosi majka, od dokumentacije je potrebno:

 • zahtev za priznavanje prava
 • izvod iz matične knjige rođenih za prvo dete – fotokopija
 • dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na teritoriji grada Pančeva (fotokopija lične karte i prijave stana)
 • fotokopija legitimacije za majku koja ima status izbeglog, prognanog ili pvrivremeno raseljenog lica
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za prvo dete 

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

7) Informacije o postupku za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama, kada zahtev podnosi majka

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Pravo na priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama ima majka, bez obzira na redosled rođenja deteta, pod uslovom da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji grada Pančeva i da je nezaposlena. Pravo može ostvariti i otac deteta u slučaju da je majka preminula, ili napustila dete, ili je iz objektivnih razloga sprečena da se stara o detetu, ukoliko ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji grada Pančeva i ako je nezaposlen

Rok za podnošenje zahteva je najkasnije do navršene prve godine života deteta

Pravo se ostvaruje na osnovu Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva („Sl. List grada Pančeva“ broj 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 i 34/18).

Rok za donošenje potvrde je odmah po prijemu zahteva. Na postupak i odluku nema žalbe /prigovora.

Za priznavanje prava potrebno je:

 • zahtev za priznavanje prava (zahtev za ostvarivanje prava za nezaposlene porodilje)
 • izvod iz matične knjige rođenih za dete – fotokopija
 • dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na teritoriji grada Pančeva (fotokopija lične karte i prijave stana)
  fotokopija legitimacije za majku koja ima status izbeglog, prognanog ili pvrivremeno raseljenog lica
 • dokaz o nezaposlenosti majke
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

zahtev za ostvarivanje prava za nezaposlene porodilje

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

8) Informacije o postupku za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki ili četvorki, kada zahtev podnosi majka

Zahtev radi priznavanja prava može da se podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Pravo na priznavanje prava na jednokratnu pomoć majkama za rođenje trojki ili četvorki ima mjajka koja je u jednom porođaju rodila tri, odnosno četiri deteta, pod uslovom da ima prebivalište, odnosno boravištena teritoriji grada Pančeva

Pravo se priznaje na osnovu Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva („Sl. list grada Pančeva“ broj 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 i 34/18).Porodice sa trojkama ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć svake kalendarske godine do navršene 18 godine deteta, kao i jednokratnu pomoć za nabavku udžbenika i školskog pribora svake kalendarske godine za decu uzrasta od 5,5 godina do završetka srednjeg obrazovanja, odnosno 18 godina.

Zahtev se podnosi najkasnije do navršene prve godine života dece.

Na rešenje nema pravo žalbe.

Za priznavanje prava potrebno je:

 • zahtev za priznavanje prava (podnosi se u slobodnoj formi)
 • izvod iz matične knjige rođenih za decu – fotokopija
 • dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na teritoriji grada Pančeva (fotokopija lične karte i prijave stana)
 • fotokopija legitimacije za majku koja ima status izbeglog, prognanog ili pvrivremeno raseljenog lica
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti (Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti)

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

9) Informacije o postupku za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za nabavku paketa za novorođenče

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Pravo na jednokratnu pomoć za nabavku paketa za novorođenče ima roditelj bez obzira na redosled rođenja deteta, pod uslovom da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji grada Pančeva

Zahtev se podnosi najkasnije do navršenih 6 meseci života deteta.

Pravo na jednokratnu pomoć za nabavku paketa za novorođenče ostvaruje se na osnovu Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva „ Sl. list grada Pančeva“ broj 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 i 34/18.

Potvrda se radi odmah po podnošenju zahteva

Nema pravo žalbe na odluku po ostvarivanju ovog prava.

Za priznavanje prava potrebno je:

 • Zahtev Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva o ostvarivanju prava na bebi paket
  izvod iz matične knjige rođenih za dete (može i fotokopija)
  fotokopiju lične karte, odnosno izbegličke ili legitimacije raseljenog lica
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Zahtev – paket za novorođenče

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

10) Informacije o postupku za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika koji redovno pohađaju srednje škole na teritoriji drugog grada/opštine Južnobanatskog upravnog okruga, a prema kojima Javno komunalno preduzeće za prevoz putnika „Autotransport-Pančevo“ Pančevo nema redovne dnevne linije

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnose svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod Željke Nedić na broj telefona 013/ 308-802 ili Dragane Dačić u kancelariji 203 na drugom spratu na broj telefona 308-871.

Pravo na regresiranje troškova prevoza imaju učenici koji redovno pohađaju srednje škole na teritoriji drugog grada/opštine Južnobanatskog upravnog okruga, a prema kojima JKP ATP nema redovne dnevne linije.

Rok za podnošenje zahteva je na početku nove školske godine i drugog polugodišta

Pravo se ostvaruje na osnovu Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva („Sl. List grada Pančeva“ broj 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 i 34/18).

Uslovi koji se moraju ostvariuti da bi se steklo pravo je redovno pohađanje srednje škole na teritoriji drugog grada/opštine Južnobanatskog upravnog okruga, a prema kojima JKP ATP nema redovne dnevne linije.

Po podnošenju zahteva pravo se utvrđuje potvrdom

Nema pravo žalbe.

Za priznavanje prava od dokumentacije je potrebno:

 • zahtev učenika/roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika
 • izvod iz MKR za učenika
 • fotokopije lične karte učenika/roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika i sledećih dokaza
 • potvrda srednje škole o upisu i pohađanju nastave učenika
 • potvrda autobuskog prevoznika o visini mesečne učeničke karte
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Zahtev za regres prevoza učenika

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

11) Ostvarivanje prava na dečji dodatak

Pravni osnov – Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl.glasnik RS” br. 113/17 i 50/18), Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Službeni glasnik RS“ broj 58/18) i Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS” br.18/16 i 95/18).

Dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije i ima prebivalište u Republici Srbiji ili strani državljanin koji ima status stalno nastanjenog stranca u Republici Srbiji za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva.

Pravo na dečiji dodatak podnosilac zahteva može ostvariti i za dete višeg reda rođenja od četvrtog, ukoliko zbog starosne granice za neko od prvo četvoro dece po redu rođenja više ne može ostvariti pravo.

Pravo na dečiji dodatak ima i staratelj deteta. Staratelj deteta može ostvariti pravo na dečiji dodatak za najviše četvoro sopstvene dece u porodici i za svako dete bez roditeljskog staranja o kome neposredno brine.

Dečiji dodatak pripada detetu ako ima svojstvo učenika osnovne škole, odnosno svojstvo redovnog učenika srednje škole do završetka srednjoškolskog obrazovanja, a najduže do navršenih 20 godina života.

Dečiji dodatak pripada i detetu koje iz opravdanih razloga ne započne školovanje u osnovnoj ili srednjoj školi, odnosno koje započne školovanje kasnije ili prekine školovanje u svojstvu redovnog učenika u srednjoj školi, i to za sve vreme trajanja sprečenosti, do završetka srednjoškolskog obrazovanja a najduže do 21 godine života.

Dečiji dodatak pripada za dete sa smetnjama u razvoju i dete sa invaliditetom za koje je doneto mišljenje interresorne komisije, koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete sve dok je obuhvaćeno vaspitno obrazovnim programom i programom osposobljavanja za rad, a za dete nad kojim je produženo roditeljsko pravo najduže do 26 godina.

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi utvrđeni cenzus.

Pravo na dečiji dodatak bez ponovnog dostavljanja dokaza o materijalnom stanju porodice ostvaruje korisnik novčane socijalne pomoći čija deca redovno pohađaju školu, a nezavisno od materijalnih uslova porodice korisnik čije dete ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Nominalne iznose i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak propisuje Vlada na predlog ministra nadležnog za socijalna pitanja.

Ne postoji rok za podnošenje zahteva za dečji dodatak

Uslovi za ostvarenje prava na dečiji dodatak:

1) ako ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi utvrđeni cenzus, a ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 3% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini ili je ostvaren od zemljišta do 500 metara kvadratnih na kome je podignuta stambena zgrada;

2) ako ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini ne prelazi iznos od 7% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini, a porodica ne ostvaruje druge prihode.

Izuzetno od stava 1. ovog člana pravo na dečiji dodatak bez ponovnog dostavljanja dokaza o materijalnom stanju porodice ostvaruje korisnik novčane socijalne pomoći čija deca redovno pohađaju školu, a nezavisno od materijalnih uslova porodice korisnik čije dete ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi propisan cenzus . (član 30.)

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)–3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom cenzus je uvećan za 30% .

Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)–7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja, cenzus je uvećan za 20%.

Cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Nominalni iznos za dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo utvrđuje ministar gore navedenim rešenjem.

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje, uvećan je za 30%.

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, uvećan je za 50%.

Dečiji dodatak za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, može da se uveća najviše do 80%.

Iznosi dečijeg dodatka iz st. 1–4. ovog člana usklađuju se 1. januara i 1. jula, odnosno dva puta godišnje, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Postupak po žalbi

U roku od 15 dana od dana prijema rešenja stranka može izjaviti žalbu, na adresu organa Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova , 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 16.

Žalba se predaje ovom organu neposredno pismeno ili usmeno na zapisnik ili preporučeno, poštom šalje na adresu Trg Kralja Petra I 2-4 Pančevo

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na dečji dodatak, kada se zahtev podnosi prvi put

 • Zahtev za dečiji dodatak
 • fotokopiju lične karte za odrasle članove zajedničkog domaćinstva, a za decu prijavu prebivališta
 • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu
 • dokaz o nezaposlenosti (potvrda od Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pančevo)
 • potvrdu o ukupnim primanjima u tri meseca koje prethode mesecu podnošenja zahteva, za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji
 • ostvaruje prihode (Potvrda poslodavca, Poreske uprave, Fonda PIO)
 • fotokopiju overene zdravstvene knjižice za podnosioca i bračnog druga
 • potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog domaćinstva (potvrda iz Katastra iz mesta prebivališta i mesta rođenja)
 • dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu na
 • imovinu fizičkih lica, ugovor o korišćenju stana)
 • potvrdu o redovnom školovanju za decu od 6-20 godina starosti
 • potvrdu Poreske uprave o prihodima po bilo kom osnovu
 • izjavu o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

U slučaju dokazivanja pojedinih statusa, potrebno je:

 • potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje
 • mišljenje Interresorne komisije grada Pančeva
 • akt o produženju roditeljskog prava
 • dokazi na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (umrlica za drugog roditelja, pravosnažna presuda o razvodu braka, rešenje Centra za socijalni rad, izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove)
 • dokaz o starateljstvu (akt nadležnog organa starateljstva)
 • Rešenje, akt o priznavanju prava na tuđu negu i pomoć.

Korisnici dečijeg dodatka koji treba da obnove zahtev potrebno je da najranije 30 dana pre isteka prethodnog rešenja pribave :

 • fotokopiju lične karte punoletnih članova porodice
 • prihode u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva
 • potvrdu od Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pančevo-za nezaposlene
 • školske potvrde za decu, ukoliko nisu dostavljene
 • poslednje rešenje o dečjem dodatku
  Ukoliko je došlo do nekih promena, donose se dokazi u vezi sa nastalom promenom.

Pribavlja organ po zahtevu stranke, a na osnovu potpisane izjave:

 • Izvode iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici
 • Dokaze o prebivalištu za sve članove zajedničkog domaćinstva
 • Dokaze o posedovanju odnosno neposedovanju nepokretnosti, kao i odgovarajućeg stambenog prostora o kojima se vodi službena evidencija
 • Potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog domaćinstva
 • Ukoliko je došlo do nekih promena, donose se dokazi u vezi sa nastalom promenom.

Po prijemu, zahtev sa dokazima se obrađuje, a rešenje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Zahtev i neophodna dokumentacija za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se može podneti lično svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, na šalteru broj 18.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti na telefon:

Babić Vesna 013/308-847

Biljana Nićiforović 013/308-798

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Obrazac zahteva za dečji dodatak

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

II. INFORMACIJE O POSTUPCIMA IZ OBLASTI BORAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA LIČNU, CIVILNU I PORODIČNU INVALIDNINU

Organ nadležan za sprovođenje postupaka – Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja.

Zahtevi radi ostvarivanja prava mogu da se podnose svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Informacije se mogu dobiti:

Violeta Tekijaški tel.broj 308-740 kancelarija broj 207

Jovanka Marković tel.broj 308-740 kancelarija broj 207

Lica koje imaju pravo na uslugu su korisnici u oblasti zaštite boraca, vojnih invalida i članovi njihovih porodica.

Ostvarivanje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite oslobođeno je plaćanja taksi.

Prava koja se stiču po zakonu po osnovu rane,povrede ili ozlede ne zastarevaju. Zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida po osnovu oštećenja organizma nastalog usled bolesti zadobijene pod određenim okolnostima,propisanih zakonom,podnesen po isteku pet godina od prestanka tih okolnosti koje su dovele do nastanka,ne uzima se u postupak.

Pravo se ostvaruje na osnovu

– Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (“Službeni list SRJ”,broj 24/98,29/98–ispr. i 25/00 – odluka SUS; “Službeni glasnik RS”,broj 101/05 – dr.zakon,111/09 – dr.zakon i 50/18); Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica (“Službeni glasnik RS ” broj 18/20) – sa početkom primene od 01.01.2021. godine; Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta (“Službeni list SRJ”,broj 37/98 i “Službeni list SCG”,broj 1/03 – Ustavna povelja); Pravilnika o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih invalida u stepen dodatka za negu i pomoć (“Službeni list SRJ”,broj 37/98 i “Službeni list SCG”, broj 1/03 – Ustavna povelja); Pravilnika o oštećenjima organizma po osnovu kojih vojni invalid ima pravo na ortopedski dodatak i razvrstavanju teih oštećenja u stepene (“Službeni list SRJ”, broj 37/98 i “Službeni list SCG”, broj 1/03 – Ustavna povelja); Pravilnika o oštećenjima organizma po osnovu kojih vojni invalid ima pravo na putničko motorno vozilo i vrsti motornog vozila (“Službeni list SRJ”,broj 37/98 i “Službeni list SCG”,broj 1/03 – Ustavna povelja); Pravilnika o radu lekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (“Službeni list SRJ”,broj 37/98); Pravilnik o načinu ostvarivanja i korišćenja prava na besplatnu i povlašćenu vožnju (“Službeni list SRJ”,broj 37/98 i “Službeni list SCG”,broj 1/03 – Ustavna povelja); Pravilnika o boračkom dodatku (“Službeni list SRJ”,broj 37/98 i “Službeni list SCG”,broj 1/03 – Ustavna povelja) ); Pravilnika o medicinskim indikacijama za ortopedska i druga pomagala vojnih invalid (“Službeni list SRJ”,broj 37/98 i “Službeni list SCG”,broj 1/03 – Ustavna povelja); Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica (“Službeni list SRS”,broj 54/89 i “Službeni glasnik RS”,137/04,69/12 – odluka US i 50/18); Zakona o pravima civilnih invalida rata (“Službeni glasnik RS”, broj 52/96); Zakona o pravima boraca i vojnih invalida (“Službeni list APV”,broj 19/85;22/85;31/86;32/88; 15/89;1/90 i 37/90); Uredba o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od V do H grupe iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine (“Službeni glasnik RS “, broj 42/06)

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

1) Za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, potrebno je:

 • zahtev, koji se podnosi prema mestu prebivališta (zahtev se podnosi u slobodnoj formi)
 • uverenje Vojne pošte o vremenu provedenom u vojsci o okolonostima i načinu ranjavanja i obolenja
 • uverenje MUP-a o okolnostima i načinu ranjavanja
 • medicinska dokumentacija o lečenju
 • uverenje o državljanstvu
 • dokaz o prebivalištu ili izbegličkom statusu, odnosno statusu raseljenog lica
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti (Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti)

Uz pomenuto pravo, ova lica takođe mogu da ostvare i sledeća prava na borački dodatak,mesečno novčano primanje,mesečno novčano primanje po osnovu samohranosti, uvećanje mesečnog novčanog primanja po osnovu vezanosti za postelju, odnosno dodatak za negu, ortopedska i druga pomagala,putničko motorno vozilo, na besplatnu i povlašćenu vožnju,na negu i pomoć,na ortopedski dodatak, ostvarivanje nadoknade za vreme nezaposlenosti ratnog invalida od I-IV grupe invaliditeta

2) Za ostvarivanje prava na civilnu invalidninu, potrebno je:

Uz pomenuto pravo,ova lica mogu da ostvare i prava na dodatak za negu i pomoć od strane drugog lica,mesečno novčano primanje, nadoknadu za ishranu i smeštaj za vreme boravka u drugom mestu.

3) Za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu, potrebno je:

 • zahtev, koji se podnosi prema mestu prebivališta (zahtev se podnosi u slobodnoj formi)
 • dokaz o srodstvu sa licem od koga se izvodi pravo
 • dokaz o prebivalištvu ili izbegličkom statusu, odnosno statusu raseljenog lica
 • uverenje o državljanstvu
 • uverenje Vojne pošte da je lice poginulo ili nestalo pod okolnostima predviđenim zakonom
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti (Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti)

Uz pomenuto pravo,ova lica takođe mogu da ostvare i pravo na mesečno novčano primanje i uvećano mesečno novčano primanje,pomoć u slučaju smrti vojnog invalida,nadoknadu pogrebnih troškova

Pravo na porodičnu invalidninu mogu da ostvare bračni drug, deca i roditelji!

Rok za donošenje rešenja je mesec dana od dana podnošenja zahteva.

Rešenje kojim se utvrđuje vojni invaliditet, pravo na ličnu, porodičnu i uvećanu porodičnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak, naknada za vreme nezaposlenosti, pravo na putničko motorno vozilo,pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava vezana za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, doneseno u prvom stepenu, podleže reviziji. Reviziju vrši nadležni organ (Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova) koji u drugom stepenu rešava o pravima po ovom zakonu u roku od 3 meseca od dana kada je zaprimljen predmet. Ako je protiv rešenja donesenog u prvom stepenu izjavljena žalba, o reviziji i žalbi rešava se istim rešenjem. Žalba odlaže izvršenje rešenja (osim rešenja kojim je priznato pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu). Ako protiv rešenja nije izjavljena žalba, organ koji je doneo pomenuto rešenje dostaviće ga, zajedno sa spisima predmeta organu nadležnom za vršenje revizije, u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu. Organ nadležan za vršenje revizije izvršiće reviziju rešenja kad utvrdi da prvostepeni organ nije u zakonskom roku dostavio rešenje na reviziju.

Protiv rešenja donesenog po žalbi, kao i protiv rešenja donesenog u vršenju revizije može se voditi upravni spor (osim protibv rešenja donesenog u postupku revizije,kojim je rešenje prvostepenog organa poništeno ili ukinuto i vraćeno na ponovni postupak).

III. INFORMACIJE O POSTUPCIMA ZA OSTVARIVANJA PRAVA IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA

Organ nadležan za sprovođenje postupaka – Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja – Povereništvo za izbeglice

Sve informacije o postupcima ostvarivanja prava mogu se dobiti:
Zoran Graovac tel.broj 308-818 kancelarija broj 19
Irena Tomašević tel.broj 308-818 kancelarija broj 19

Status izbeglog i prognanog lica se više ne priznaje.

1) Informacije o postupku prijave i registrovanja interno raseljenih lica sa KiM

Zahtev radi registrovanja interno raseljenih lica sa KiM može da se podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, odnosno u Povereništvu za izbeglice Gradske uprave. Zahtev se podnosi na jedinstvenom obrascu.

a) Registracija interno raseljenih lica – porodični obrazac i
b) Registracija interno raseljenih lica – individualni obrazac

Pravo na registraciju imaju lica koja su usled bezbednosne situacije napustila prebivalište na KiM, i državljani su Republike Srbije. Nije preciziran rok za podnošenje zahteva. Pravo se ostvaruje na osnovu Zakona o izbeglicama (″Službeni glasnik RS” broj 18/92; “Službeni list SRJ” broj 42/02 – odluka SUS i “Službeni glasnik RS” broj 30/10). Registrovanje interno raseljenih lica vrši Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije u roku od 60 dana. Po izvršenoj registraciji vrši se uvođenje interno raseljenih lica u evidenciju Povereništva za izbeglice i prijava boravišta u PU.

Za prijavu interno raseljenih lica sa KiM u PU potrebno je :

 • izjava stanodavca overena kod javnog beležnika
 • kopija vlasničkog lista stanodavca
 • kopija lične karte podnosioca zahteva
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde:

Jedinstveni obrazac za registraciju interno raseljenih lica

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

2) Informacije o postupku za promenu mesta boravka izbeglog i prognanog lica

Zahtev radi promene mesta boravka može da se podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, odnosno u Povereništvu za izbeglice Gradske uprave. Zahtev se podnosi na obrascu Povereništva za izbeglice.

Zahtev za promenu mesta boravišta mogu podneti izbegla i interno raseljena lica u roku od 8 dana od dana odjave iz mesta prethodnog boravišta. Pravo se ostvaruje na osnovu Zakona o izbeglicama ″Službeni glasnik RS” broj 18/92; “Službeni list SRJ” broj 42/02 – odluka SUS i “Službeni glasnik RS” broj 30/10) i Pravilnika o evidenciji izbeglica (“Službeni glasnik RS” broj 23/92);

Za promenu mesta boravka od dokumentacije potrebno je:

 • izjava stanovdavca overena u mestu u koje se preseljava
 • kopija vlasničkog lista stanodavca
 • saglasnost poverenika za izbeglice iz mesta gde se preseljava i odjava poverenika za izbeglice iz mesta odakle se preseljava
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde:

Opšti zahtev

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

3) Informacije o postupku za prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog državljanstva

Zahtev radi prekida statusa izbeglog i prognanog lica prava može da se podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, odnosno u Povereništvu za izbeglice Gradske uprave. Zahtev se podnosi na obrascu Povereništva za izbeglice, a podnose ga lica koja su u aktivnom izbegličkom statusu. Zahtev se podnosi nakon dobijanja Rešenja o prihvatu u državljanstvo Republike Srbije, rok nije preciziran. Pravo se ostvaruje na osnovu ″Službeni glasnik RS” broj 18/92; “Službeni list SRJ” broj 42/02 – odluka SUS i “Službeni glasnik RS” broj 30/10). Rok za donošenje rešenja je 60 dana. Žalba se ponosi Komesarijatu za izbeglice i migracije u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Za prekid statusa od dokumentacije potrebno je:

 • rešenje o priznavanju statusa izbeglog ili prognanog lica
 • kopija rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • uverenje o upisu u knjigu državljana Republike Srbije
 • potvrda o reviziji statusa
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti
 • kopija izbegličke legitimacije

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde:

Zahtev za prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog državljanstva

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

4) Informacije o postupku brisanja iz evidencije interno raseljenih lica

Zahtev radi brisanja iz evidencije interno raseljenih lica može da se podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, odnosno u Povereništvu za izbeglice Gradske uprave. Zahtev se podnosi na obrascu Povereništva za izbeglice, a podnose ga lica koja su u aktivnom statusu interno raseljenog lica.

Pravo se ostvaruje na osnovu ″Službeni glasnik RS” broj 18/92; “Službeni list SRJ” broj 42/02 – odluka SUS i “Službeni glasnik RS” broj 30/10). Rok za donošenje rešenja je 60 dana. Žalba se ponosi Komesarijatu za izbeglice i migracije u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Za brisanje iz evidencije interno raseljenih lica od dokumentacije potrebno je:

 • kopija legitimacije interno raseljenog lica
 • kopija prijave boravišta
 • kopija ili očitana lična karta interno raseljenog lica
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde

Zahtev za brisanje iz evidencije raseljenog lica

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

5) Zahtevi za produženje važenja izbegličke legitimacije, produženje važenja prijave boravišta za interno raseljena lica, za izdavanje duplikata izbegličke legitimacije i legitimacije interno raseljenog lica, za izdavanje potvrda o statusu izbeglog i interno raseljenog lica i druge vrste potvrda podnose se na obrascu Povereništva za izbeglice i u Povereništvu za izbeglice, odnosno na pisarnici Gradske uprave grada Pančeva.

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde:

Opšti zahtev

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

6) Za smeštaj socijalno ugroženih izbeglih i interno raseljenih lica u socijalne ustanove nadležan je Centar za socijalni rad «Solidarnost» Pančevo, ul. Filipa Višnjića br. 16 i Komesarijat za izbeglice iz Beograda, ul. Narodnih heroja 4.

IV. INFORMACIJE O POSTUPKU ZA OSTVARVANJE DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETA I UČENIKA

Organ nadležan za sprovođenje – Gradska uprava grada Pančeva- Interresorna komisija grada Pančeva.

Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Pravo na uslugu imaju deca, učenici i odrasli koji se obrazuju u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih.

Nema roka za podnošenje zahteva.

Da bi se mogao pokrenuti postupak procene, potrebno je da ovlašćeno lice podnese zahtev (zakonski zastupnik/roditelj)

Rok za donošenje rešenja je 40 dana računajući od dana podnošenja zahteva.

Na mišljenje se može podneti prigovor u roku od 15 dana, od dana potpisivanja i preuzimanja mišljenja

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 203, ili na broj telefona 013/308-753, ili putem imejla:

ivana.ivanic@pancevo.rs,

kristijana.stanojcic@pancevo.rs

Interresorna komisija grada Pančeva je nadležna za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku i odraslom, Pravilnikom o radu Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Pančeva i drugim propisima.

Postupak procene može pokrenuti roditelj podnošenjem zahtva na propisanom Obrascu broj 1, koji se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave. Takođe, postupak procene može pokrenuti obrazovna ustanova uz saglasnost roditelja, na propisanom Obrascu broj 1.

Komisija ima četri člana i svaki član ima svog zamenika. Sedište Komisije: Dom zdravlja Pančevo, Dispanzer, Stomatologija za odrasle, 2. sprat, adresa: Miloša Obrenovića 2-4

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Obrazac broj 1 – IRK

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

V. INFORMACIJE O POSTUPKU ZA OSTAVRIVANJE PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO, INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICIMA KOJA SU STEKLA STATUS LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE

Organ nadležan za sprovođenje – Gradska uprava grada Pančeva – Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Informacije se mogu dobiti:

Nevenka Kljajić, tel.broj 308-906 kancelarija broj 204.

Za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, potrebno je:

 • uverenje nadležnog reprezetativnog udruženja u kulturi o činjenicama upisanim u evidenciju
  fotokopiju lične karte sa naznakom prebivališta i radne knjižice
  potvrdu Poreske uprave Filijala Pančevo o prijavi ukupnog prihoda
  potvrdu Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Pančevo, o katastarskim prihodima na nepokretnostima
  overenu izjavu o broju članova zajedničkog porodičnog domaćinstva
 • Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

Dokazi ne mogu biti stariji od šest meseci.

Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osuiguranje ima ju lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • imaju svojstvo lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, a koje je utvrđeno od strane reprezentativnog udruženja u kulturi, u skladu sa zakonom
  ima prebivalište na teritoriji grada Pančeva
  nije ostvario ukupan prihod u predhodnoj godini, koji prelazi iznos prosečne godišnje bruto zarade na nivou grada Pančeva
  ne poseduje nepokretnu imovinu (ni član zajedničkog domaćinstva -supružnik, vanbračni partner, dete, usvojenik, roditelj ili usvojilac i druga lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu ), osim – kuće gde stanuje.
  Rok za podnošenje prijave je 31.12. tekuće godine za narednu godinu

Pravo na uplatu doprinosa na licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture , radi ostvarivanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje stiče se na osnovu Zakona o kulturi (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka), Odluke o uplati doprinosa za penzijsko, invalidso i zdravstveno osiguranje licima koje su stekle status lica koje samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (“Službeni list grada Pančeva” broj 38/12 i 21/13)

Po dobijanju rešenja lice ima pravo žalbe Gradskom veću grada Pančeva u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

VI. INFORMACIJE O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA

Organ nadležan za sprovođenje – Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Zahtev radi ostvarivanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Kategorije lica koje imaju pravo na uslugu su najugroženiji slojevi stanovništva koji primaju socijalnu pomoć i lica koja ispunjavaju kriterijume o ukupnim mesečnim primanjima. Za jednog člana cenzusi su , kao i za  dvočlanu, tročlanu, četvoročlanu i petočlanu porodicu propisani Pravilnikom koji donosi nadležno ministarstvo.

Nema roka za podnošenje zahteva.

Pravo se ostvaruje na osnovu Odluke o subvencionisanju troškova komunalnih usluga socijalno najugroženijim građanima grada Pančeva, (“Službeni list grada Pančeva” br. 34/18 i 16/19)

Kriterijumi za sticanje prava na subvencionisanje troškova komunalnih usluga su:

1) ukupan mesečni prihod domaćinstva;

2) broj članova domaćinstva;

3) imovno stanje. Ukupan mesečni prihod domaćinstva obuhvata sva primanja i prihode koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, u smislu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite i propisa donetih na osnovu tog zakona i razlikuje se u zavisnosti od broja članova domaćinstva.

Rok za donošenje rešenja je 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva. Na rešenje nema prava žalbe.

Informacije se mogu dobiti :

Vesna Babić i Saša Đorđević, tel.broj 308-847 kancelarija broj 20.

Ispunjenost uslova za sticanje prava na subvencionisanje troškova komunalnih usluga dokazuje se javnim ispravama o:

prebivalištu za podnosioca zahteva i članove domaćinstva;
ukupnim mesečnim primanjima i prihodima podnosioca zahteva i članova domaćinstva, da su deca starija od 15 godina na redovnom školovanju, a za nezaposleno lice, odnosno korisnika novčane naknade po propisima kojima se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, statusu nezaposlenosti;
nepokretnostima koje imaju u svojini podnosilac zahteva i članovi domaćinstva iz mesta prebivališta i mesta rođenja;
poslednjem računu za pruženu komunalnu uslugu.
U slučaju da podnosilac zahteva nema račune koji glase na njegovo ime, uz zahtev se prilaže ugovor ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stambenoj jedinici u kome je korisnik komunalnih usluga drugo lice (ugovor o zakupu stana, odluka suda, izjava overena kod nadležnog organa da podnosilac zahteva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva stanuju na adresi na kojoj se nalazi stambena jedinica u kome je korisnik komunalnih usluga drugo lice i sl.).

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Zahtev za ostavrivanje prava na subvencionisanje troškova komunlanigh usluga

VII. INFORMACIJE O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U AP VOJVODINI

Regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije AP Vojvodine vrši se od sredstava dobijenih od AP Vojvodine, a postupak ostavrivanja prava sprovodi JKP za prevoz putnika “Autotransport Pančevo” Pančevo.

VIII. INFORMACIJE O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA U AP VOJVODINI

Organ nadležan za sprovođenje postupka – Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja.

Zahtev radi ostvarivanja prava može da se podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 u kancelariji broj 20 u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešća u finansiranju prevoza studenata u međugradskom, odnosno međumesnom saobraćaju koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: imaju prebivalište na području opštine ili grada, svakodnevno putuju na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja (visokoškolske ustanove) da nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima, školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, i drugih institucija, fondova i fondacija.

Rok za podnošenje zahteva počinje u mesecu novembru, i to od 01.11. do 30.11. svake godine.

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost vrši regresiranje troškova prevoza studenata sa teritorije AP Vojvodine na osnovu Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni galasnik RS“, broj: 99/2009 i 67/2012-US RS), Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine i Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 dr. odlukai 37/2016) i Odluke o regresiranju prevoza studenata u AP Vojvodini („Službeni list APV“, broj: 1/2013).

Uslovi koji moraju da se ispune da bi se ostvarilo pravo

– da imaju prebivalište na području opštine ili grada,
– da svakodnevno putuju na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja (visokoškolske ustanove)
– da nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima, školuju se na teret budžeta, – da prvi put upisuju godinu studija,
– da nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, i drugih institucija, fondova i fondacija.

Odluka za ostvarivanje ovog prava se donosi odmah.

Za ostvarivanje prava od dokumentacije potrebno je:

 • Zahtev za regresiranje prevoza studenata
  Potvrda o prebivalištu ili fotokopija lične karte
  Potvrda fakulteta/više škole da se student u tekućoj školskoj godini školuje na teret budžeta Republike Srbije, pod uslovom da je student prvi put upisao tekuću školsku godinu
  Fotokopija indeksa (prve dve strane i poslednji overeni semestar)
  Lična izjava da student svakodnevno putuje na određenoj relaciji od mesta prebivališta (boravka) do fakulteta/više škole, odnosno da student nije korisnik usluge smeštaja u studentskom domu i da nije korisnok studetnskih stipendija ili kredita od ministarstva prosvete i sporta ili drugih fondacija, organizacija i preduzeća
 • izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

Napomena: Zahtev i obrazac izjave mogu se preuzeti u Uslužnom centru, u kancelariji broj 20, dok se overa izjave vrši kod javnog beležnika.

Obrazac zahteva i izjave mogu se preuzeti i ovde:

Izjava za regres troškova prevoza studenata

Zahtev za regresiranje troškova prevoza studenata

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

 

IX. INFORMACIJE O POSTUPKU ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

Naziv usluge: Pravo na sticanje statusa energetski ugroženog kupca

Organ zadužen za sprovođenje: Gradska uprava grada Pančevo – Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Pravni osnov Uredba o energetski ugroženom kupcu (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2015, 48/2016 – dr. pravilnik, 88/2016 – dr. pravilnik, 49/2017 – dr. pravilnik, 104/2017 – dr. pravilnik, 36/2018 – dr. pravilnik i 59/2018)i Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS” br.18/16 i 95/2018-autentično tumačenje)

Lice koje ima pravo na uslugu je energetski zaštićen kupac, odnosno ugroženi kupac, u smislu ove uredbe je domaćinstvo (pojedinac, porodica), koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa, odnosno isporučuje toplotna energija

Nije propisan rok za podnošenje zahteva.

Kriterijumi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca su:

1) ukupan mesečni prihod domaćinstva;
2) broj članova domaćinstva;
3) imovno stanje

Nadležni organ dužan je, na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o energetski ugroženom kupcu, da donese rešenje u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka.

Protiv rešenja može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove energetike, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja Žalba se predaje organu opštinske/gradske uprave koji je doneo rešenje o odbijanju zahteva sa republičkom administrativnom taksom od 440,00 utvrđene tarifnim brojem 6. Tarife uz Zakon o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS” br. 43/03, 51/03 – ispravka, 53/04 – dr. propis, 42/05 – dr. propis, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06 – dr. propis, 47/07 – dr. propis, 54/08 – dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10 – dr. propis, 50/11, 70/11 – dr. propis, 55/12 – dr. propis, 93/12, 47/13 – dr. propis, 65/13 – dr. propis, 57/14 – dr. propis, 45/15 – dr. propis, 83/15, 112/15, 50/16 – dr. propis ) , na račun br. 840-742221843-57, model: 97, poziv na broj 50-016, na ime Budžeta Republike Srbije. U članu 10. st 1. i 2. Uredbe o energetski ugroženom kupcu propisano je da ako u roku važenja rešenja iz člana 8. ove uredbe nastanu promene u podacima na osnovu kojih je to rešenje doneto, imalac statusa ugroženog kupca je dužan da, u roku od 30 dana od dana nastanka promene, organu jedinice lokalne samouprave podnese zahtev za izmenu rešenja, kao i da se uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu dokazi o nastalim promenama.

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa mogu podneti fizička lica koja žive u samačkom domaćinstvu ili u višečlanoj porodici ukoliko ispunjavaju uslove propisane Zakonom o energetici i Uredbom o energetgski ugroženom kupcu.

Energetski ugrožen kupac električne energije ili prirodnog gasa je kupac iz kategorije domaćinstva (samačko ili višečlana porodica) koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa, koje troši maksimalnu količinu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa pomenutom Uredbom.

Energetski ugroženi kupac, u smislu ove uredbe, je i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa može biti ugrožen život ili zdravlje.

Po prijemu, zahtev sa dokazima se obrađuje, a rešenje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva

Zahtev za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca podnosi se direktno nadležnom organu svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 u kancelariji 20 Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

OSTVARIVANJE PRAVA NA STATUS ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ELEKTRIČNE ENERGIJE ILI PRIRODNOG GASA

Informacije o ostvarivanju prava na status energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa možete dobiti na sledeće brojeve telefona:

Vesna Babić tel.broj 308-847
Saša Đorđević tel.broj 308-847

Za priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa prilaže se:

 • Zahtev za priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa
 • Dokaz o broju članova domaćinstva (kopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, uverenje o prebivalištu, prijava prebivališta, izjava dva svedoka data pred nadležnim organom i dr );
 • Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima članova domaćinstva;
 • Dokaz službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti;
 • Uverenje Uprave javnih prihoda lokalne samouprave da li poseduje imovinu koja podleže oporezivanju;
 • Poslednji račun za električnu energiju/prirodni gas /toplotnu energiju na adresi stanovanja
 • Izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Za korisnike novčane socijalne pomoći i / ili dečijeg dodataka

 • Zahtev za priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa
 • Overen prepis rešenja o pravu na novčano socijalnu pomoć/dečiji dodatak
 • Poslednji račun za električnu energiju/prirodni gas /toplotnu energiju na adresi stanovanja.
 • Za korisnije koji pravo ostvaruju na osnovu zdravstvenog stanja
 • Zahtev za priznavanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa
 • Medicinska dokumentacija
 • Poslednji račun za električnu energiju/prirodni gas / na adresi stanovanja
 • Izjava o davanju saglasnosti za pribavljanje, uvid i obradu podataka o ličnosti

Pribavlja organ po službenoj dužnosti (na osnovu izjave):

 • Potvrdu Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Pančevo o katastarskim prihodima iz mesta rođenja
 • Uverenje Poreske uprave da li poseduju imovinu za oporezivanje

Obrasci zahteva mogu se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Obrazac zahteva za sticanje prava na status energetski ugroženog kupca po osnovu zdravstvenog stanja

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava za sticanje statusa enrgetski ugroženog kupca

Obrazac izjave o davanju saglasnosti za pribavljanje uvid i obradu podataka o ličnosti

 

Napomena: Podatke koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organ nadležnan za rešavanje o pravu pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonom kojim se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka.

X. INFORMACIJE O POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Pravni osnov je Zakon o pravima pacijenata (“Službeni glasnik RS” br.45/13 i 25/19 dr. zakon)

Savetnik za zaštitu prava pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža poterebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

Pacijent odnosno njegova zakonski zastupnik prigovor može podneti pismeno (predajom u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, slanjem putem pošte, imejlom) ili usmeno na zapisnik.Svaki prigovor mora biti potpisan od strane pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata :

Jelena Mokran Anđelovski
Adresa: Trg kralja Petra I br.2-4
Kontakt telefon: 013/308-851
Imejl: jelena.mokran@pancevo.rs

Pravo za ostvarivanje prava na zaštitu prava pacijenata ima pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi, visokoškolskoj ustanovi zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost, odnosno drugom pravnom licu koje obava određene poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom.

Zakonom o pravima pacijenata nije utvrđen rok za podnošenje prigovora, kao ni rok zastarelosti za podnošenje prigovora.

Za postupanje savetnika za zaštitu prava pacijenata neophodno je da pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik, podnese prigovor.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata najkasnije u roku od pet radnih dana, od dana podnošenja prigovora utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru, a zatim, najkasnije u roku od tri radna dana sačinjava izveštaj, koji, između ostalog, dostavlja i podnosiocu prigovora.

Podnosilac prigovora, nezadovoljan odgovorom savetnika pacijenata, može se obratiti Savetu za zdravlje, zdravstvenoj inspekciji, odnosno nadležnom organu organizacije zdravstvenog osiguranja kod koje je pacijent zdravstveno osiguran.

Napomena: Podnosilac je dužan da prilikom podnošenja prigovora potpiše izjavu o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti.

Izjava o davanju saglasnosti  za obradu podataka o ličnosti

XI. SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA PUTEM KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje i konkursna dokumentacija objavljuje na internet stranici grada Pančeva, gde zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u propisane kriterijume i pravila konkursa i preuzeti konkursnu dokumentaciju. Sve potrebne informacije u vezi sa sufinansiranjem programa i projekata putem konkursa u ovoj oblasti mogu se dobiti na broj telefona 013/308-795, Biljana Mioč, kancelarija 204.

Pravo na konkurisanje imaju Sportske organizacije i druga pravna lica

Rokovi za  podnošenje zahteva i potrebne dokumentacije su definisani u samom tekstu konkursa i zavise od toga da li je konkurs koji se odnosi na godišnje projkete ili programe ili na posebne projkete ili programe.

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta raspisuje se na osnovu Zakon o sportu («Službeni glasnik RS» broj 10/16), Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (”Službeni list grada Pančeva” broj 1/17 i 30/18), Kategorizacije organizacija u oblasti sporta u gradu Pančevu („Službeni list grada Pančeva” broj 1/17 i 1/19), Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07, 83/14- dr. zakon 101/16-dr. zakon i 47/18) i Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16)

Uslovi za konkurisanje:

 • Da ima svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Pančeva
 • Da postoji i radi najmanje godinu dana (ovaj uslov se ne primenjuje na programe i projekte granskih sportskih saveza i stručnih sportskih udruženja) (član 17. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (”Službeni list grada Pančeva” broj 1/17 i 30/18)
 • Da su sa uspehom realizovali odobreni program ili projekat, ukoliko su bili nosioci programa ili projekta u 2018.godini kao i da su ispunili svoje ugovorene obaveze prema gradu Pančevu (podneli narativne i finansijske izveštaje o utrošku dobijenih budžetskih sredstava)
 • Da nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da nema blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, da nije u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjavana za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu
 • Da je donela odluku kojom se oslobađaju plaćanja troškova članarine porodice sa troje i više dece uzrasta do četrnaeste godine
 • Da je ispunila svoje ugovorne i druge obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima, čiji je osnivač grad Pančevo,
 • Da podstiče i stvara uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom
 • Da u većoj meri unapređuje kvalitet sporta u segmentu za koji konkuriše

Rok za donošenje rešenja nije definisan, što je u skladu sa raspisanim konkursima.

Rešenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor. Predmet upravnog spora ne može biti iznos dobijenih sredstava po osnovu godišnjih i posebnih programa odnosno projekata.

Napomena: Podnosilac je dužan da prilikom podnošenja dokumentacije potpiše izjavu o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, te pristanku da se navedeni podaci mogu proslediti na osnovu zahteva koji se podnosi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja.

 Izjava o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti i davanju pristanka da se podaci mogu proslediti na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

XII. SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE PUTEM KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje i konkursna dokumentacija objavljuje na internet stranici grada Pančeva, gde zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u propisane kriterijume i pravila konkursa i preuzeti konkursnu dokumentaciju. Sve potrebne informacije u vezi sa sufinansiranjem programa i projekata putem konkursa u ovoj oblasti mogu se dobiti na broj telefona 013/308-906, Nevenka Kljajić, kancelarija 204.

Pravo na učešće na Javnom konkursu za su/finansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili grad Pančevo, s tim da se projekat realizuje na teritoriji grada Pančeva.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u nedeljniku Pančevac.

Javni konkurs za sufinansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture raspisuje se na osnovu Zakona u kulturi (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka i 6/20), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 105/16 i 112/2017) Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 2/17)

 • Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na Javni Konkurs
 • Prijava na Javni konkurs za su/finansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture (uredno popunjena i overena)
 • Detaljno razrađen Predlog budžeta za projekte
 • Kopija registracije podnosioca projekta kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je podnosilac registrovan (u jednom primerku);
 • Potpisana izjava o partnerstvu na propisanom obrascu (ukoliko je partnerski projekat)
 • Kopija depo kartona (ukoliko imaju otvoren račun kod Uprave za trezor)
 • Osnovni podaci o nosiocima projekta (biografije udruženja, drugih subjekata u kulturi i pojedinaca);
 • u oblasti izdavaštva neophodno je dostaviti jednu preporuku ili recenziju i kontakt osobe koja je dala tu preporuku ili recenziju
 • kod filmskog i pozorišnog stvaralaštva potrebno je dostaviti scenario
 • Detaljno razrađen opis projekta, a posebno za manifestacije i festivale neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;
 • Pozivno pismo za projekte u oblasti kulturne razmene i međunarodne saradnje;
 • Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše;
 • uplatu Gradske administrativne takse u iznosu od 124,00 dinara na račun broj 840-742241843-03, broj modela 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1 Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ broj 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17 i 34/18)

U okviru ovog Konkursa ne finansiraju se gastronomski i turistički festivali, stalni troškovi (grejanje, struja, telefon), troškovi reprezentacije i ugostiteljski troškovi, kao i nabavka opreme (osim u slučajevima kada je projekat takvog sadržaja da uključuje potrebu za tim).

Napomena: Podnosilac je dužan da prilikom podnošenja dokumentacije potpiše izjavu o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, te pristanku da se navedeni podaci mogu proslediti na osnovu zahteva koji se podnosi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja. Izjava se može preuzeti i ovde:

 Izjava o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti i davanju pristanka da se podaci mogu proslediti na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

XIII. SUFINASIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI AMATERSKOG STVARALAŠTVA PUTEM KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje i konkursna dokumentacija objavljuje na internet stranici grada Pančeva, gde zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u propisane kriterijume i pravila konkursa i preuzeti konkursnu dokumentaciju. Sve potrebne informacije u vezi sa sufinansiranjem programa i projekata putem konkursa u ovoj oblasti mogu se dobiti na broj telefona 013/308-906, Nevenka Kljajić, kancelarija 204.

Pravo na učešće na Konkursu za su/finansiranje projekata u oblasti kulture imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili grad Pančevo, s tim da se projekat realizuje na teritoriji grada Pančeva.

Konkurs je otvoren do 01.11. odnosno do utroška sredstava.

Konkurs za sufinansiranje sredstava u oblasti kulture raspisuje se na osnovu Zakono u kulturi (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka i 6/20), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 105/16 i 112/2017) Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 2/17).

Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na Javni Konkurs

 • Prijava na Javni konkurs za su/finansiranje projekata u oblasti kulture za 2019 godinu (uredno popunjena i overena)
 • Detaljno razrađen Predlog budžeta za projekte
 • Kopija registracije podnosioca projekta kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je podnosilac registrovan (u jednom primerku);
 • Potpisana izjava o partnerstvu na propisanom obrascu (ukoliko je partnerski projekat)
 • Kopija depo kartona (ukoliko imaju otvoren račun kod Uprave za trezor)
 • Osnovni podaci o nosiocima projekta (biografije udruženja, drugih subjekata u kulturi i pojedinaca);
 • u oblasti izdavaštva neophodno je dostaviti jednu preporuku ili recenziju i kontakt osobe koja je dala tu preporuku ili recenziju
 • kod filmskog i pozorišnog stvaralaštva potrebno je dostaviti scenario
 • Detaljno razrađen opis projekta, a posebno za manifestacije i festivale neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;
 • Pozivno pismo za projekte u oblasti kulturne razmene i međunarodne saradnje;
 • Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše;
 • uplatu Gradske administrativne takse u iznosu od 124,00 dinara na račun broj 840-742241843-03, broj modela 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1 Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ broj 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17 i 34/18)

Rezultati javnog konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet strani organa koji raspisuje javni konkurs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Napomena: Podnosilac je dužan da prilikom podnošenja dokumentacije potpiše izjavu o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, te pristanku da se navedeni podaci mogu proslediti na osnovu zahteva koji se podnosi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja. Izjava se može preuzeti i ovde:

 Izjava o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti i davanju pristanka da se podaci mogu proslediti na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

XIV. SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI INFORMISANJA PUTEM KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje i konkursna dokumentacija objavljuje na internet stranici grada Pančeva, gde zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u propisane kriterijume i pravila konkursa i preuzeti konkursnu dokumentaciju. Sve potrebne informacije u vezi sa sufinansiranjem programa i projekata putem konkursa u ovoj oblasti mogu se dobiti na broj telefona 013/308-906, Nevenka Kljajić, kancelarija 204.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1. izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre

2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija

Prijave za konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja konkursa u nedeljniku “Pančevac”.

Konkurs se raspisuje na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima (“Službeni glasnik RS” br.83/14, 58/15, i 12/16 – autentično tumačenje) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS” br 13/10, 100/11, 9/12, 37/13, 97/13 i 119/14) , Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Službeni glasnik RS” broj 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu grada Pančeva ta tekuću godinu i Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći.

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži sledeće dokumenta:

 • obrazac za učešće na Konkursu (5 primeraka)
 • Budžet projekta (5 primeraka)
 • Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre
 • Rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre
 • potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokade računa)
 • dokaz o tehničkoj opremljenosti za realizaciju ponuđenih medijskih sadržaja (izjava odgovornog lica ili popis osnovnih sredstava)
 • dozvola za emitovanje radio uli TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije
 • overena izjava saglasnosti medija (ili više njih) da će se programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa)
 • vizuelni prikaz predloženog mesijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl…)
 • potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li mu je i u kom iznosu dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis) u tekućoj fiskalnoj godini i u predhodne dve fiskalne godine
 • dokaz o uplati Gradske administrativne takse.

Rešenje o raspodeli sredstava donosi Gradonačelnik grada Pančeva na osnovu Odluke Komisije i to najkasnije 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rešenje Gradonačelnika je konačno i protiv njega se može pokrenuti spor.

Napomena: Podnosilac je dužan da prilikom podnošenja dokumentacije potpiše izjavu o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, te pristanku da se navedeni podaci mogu proslediti na osnovu zahteva koji se podnosi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja. Izjava se može preuzeti i ovde:

 Izjava o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti i davanju pristanka da se podaci mogu proslediti na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

XV. SUFINASIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI UDRUŽENJA PUTEM KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje i konkursna dokumentacija objavljuje na internet stranici grada Pančeva, gde zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u propisane kriterijume i pravila konkursa i preuzeti konkursnu dokumentaciju. Sve potrebne informacije u vezi sa sufinansiranjem programa i projekata putem konkursa u ovoj oblasti mogu se dobiti na broj telefona 013/308-795, Mirjana Savkov, kancelarija 204.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana čiji se statutarni ciljevi i delatnost ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje, sa sedištem na teritoriji grada Pančeva, kao i crkve i verske zajednice koje svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada Pančeva. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjenost uslova propisuju se konkursnom dokumentacijom.

Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do novembra tekuće godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Konkurs se raspisuje na osnovu Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/09 , 99/11-dr. Zakoni i 44/18-dr. Zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. Glasnik RS“, br. 16/18), Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16) i Odluke o budžetu grada Pančeva za tekuću godinu.

Ima ukupnno deset uslova koje treba da ispune da bi ostvarili prava a to su:

 • Struktura programa/projekta treba zadovoljava utvrđene standarde projekta kao dokumenta (popunjen formular i kompletna projektna dokumentacija) ,
 • Programi/projekti koji su u skladu sa usvojenim strategijama razvoja grada Pančeva, odnosno sadržaj doprinosi dugoročnom unapređenju oblasti iz koje je tema programa/projekta ,
 • Programi/projekti koji zadovoljavaju prioritetne mere i ciljeve u oblasti iz koje je tema projekta ,
 • Programi/projekti koji doprinose jačanju kapaciteta udruženja građana (obuke i usavršavanja članstva, nabavka opreme potrebne za realizaciju programa/projekta kojim udruženje aplicira i sl.),
 • Programi/projekti koji doprinose sistemskom unapređenju oblasti iz koje je tema projekta,
 • Programi/projekti čije aktivnosti realizuju stručne osobe, čije uloge su jasno definisane,
 • Programi/projekti koji uključuju širu ciljnu grupu i uspostavljaju izgradnju partnerstava,
 • Programi/projekti koji se promovišu u javnosti ,
 • Održivost programa/projekta ,
 • Sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo udruženja da sprovede predloženi program/projekat.

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata koju Komisija utvrdi, objavljuju se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva i Portalu e-Uprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana i pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata.

Odluku o prigovoru donosi nadležni organ u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Ova odluka se takođe objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, kao i na Portalu e-Uprava.

Napomena: Podnosilac je dužan da prilikom podnošenja dokumentacije potpiše izjavu o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, te pristanku da se navedeni podaci mogu proslediti na osnovu zahteva koji se podnosi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja. Izjava se može preuzeti i ovde:

 Izjava o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti i davanju pristanka da se podaci mogu proslediti na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

XVI. SUFINASIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA PUTEM KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje i konkursna dokumentacija objavljuje na internet stranici grada Pančeva, gde zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u propisane kriterijume i pravila konkursa i preuzeti konkursnu dokumentaciju. Sve potrebne informacije u vezi sa sufinansiranjem programa i projekata putem konkursa u ovoj oblasti mogu se dobiti na broj telefona 013/308-795, Mirjana Savkov, kancelarija 204.

Pravo učešća imaju organizacije/udruženja građana koja su registrovana na teritoriji grada Pančeva. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjenost uslova, propisuju se konkursom.

Rok za konkurisanje na ovaj Konkurs je do 1. novembra svake godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Na osnovu Zakona o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/2011), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. Glasnik RS“, br.16/18), Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ br. 25/15-prečišćen tekst i 12/16), i Odluke o budžetu grada Pančeva za tekuću godinu.

Uslovi su sledeći koje treba da ispune:

 • Tehnička ispravnost i kvalitet dostavljene dokumentacije,
 • Programi/projekti koji su u skladu sa usvojenom Nacionalnom strategijom za mlade za perid od 2015. do 2025. godine, odnosno da sadržaj doprinosi dugoročnom unapređenju oblasti iz koje je tema programa/projekta ,
 • Programi/projekti koji uključuju veći broj mladih (od 15 – 30 godina) koji su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta,
 • Programi/projekti podrazumevaju aktivnosti koje se realizuju na teritoriji grada Pančeva i koje uključuju mlade sa teritorije grada Pančeva u pripremu i realizaciju projekta,
 • Programi/projekti koji uključuju mlade iz marginalizovanih grupa,
 • Programi/projekti koji promovišu umrežavanje, udruživanje i saradnju mladih pojedinaca/ki, neformalnih grupa i udruženja, formiranja asocijacija i krovnih organizacija,
 • Programi/projekti koji sadrže volonterski rad i programi/projekti koji su sufinansirani od strane nekog drugog udruženja, institucije ili pojedinca ,
 • Programi/projekti čije aktivnosti realizuju stručne osobe, čije uloge su jasno definisane,
 • Održivost programa/projekta i mogućnost njegovog nastavka, i
 • Održivost organizacije (sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo udruženja da sprovede predloženi program/projeka).

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana i pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata.

Odluku o prigovoru nadležni organ donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, kao i na Portalu e-Uprava.

Napomena: Podnosilac je dužan da prilikom podnošenja dokumentacije potpiše izjavu o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, te pristanku da se navedeni podaci mogu proslediti na osnovu zahteva koji se podnosi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja. Izjava se može preuzeti i ovde:

 Izjava o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti i davanju pristanka da se podaci mogu proslediti na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

XVII. SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI ROMSKIH UDRUŽENJA PUTEM KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje i konkursna dokumentacija objavljuje na internet stranici grada Pančeva, gde zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u propisane kriterijume i pravila konkursa i preuzeti konkursnu dokumentaciju. Sve potrebne informacije u vezi sa sufinansiranjem programa i projakata putem konkursa u ovoj oblasti mogu se dobiti od koordinatora za romska pitanja na broj telefona 013/308-921, Pava Čabrilovski, Uslužni centar Gradske uprave grada Pančeva.

Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane romske organizacije civilnog društva

Konkurs se raspisuje na osnov uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. Glasnik RS“, br.16/18), Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ br. 25/15-prečišćen tekst i 12/16), i Odluke o budžetu grada Pančeva za tekuću godinu.

Potrebna dokumentacija:

 • Popunjen Obrazac za podnošenje prijave na konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata romskih organizacija civilnog društva u 2018. godini, u 2 primerka
 • Fotokopiju Rešenja o registraciji podnosioca predloga projekta -1 primerak
 • Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – 1 primerak
 • kopiju izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi Udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program/projekat realizuje,
 • potpisanu izjavu o prihvatanju odgovornosti, odsustvu sukoba interesa i nepostojanju obezbeđenih sredstava
 • potpisan sporazum o partnerstvu (za partnerske projekte)
 • uplatu Gradske administrativne takse u iznosu od 121, 00 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16 i 33/17).

Kriterijumi za izbor projekata

1. Projekat treba da se odnosi na realizaciju mera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom za društvenu integraciju Roma u gradu Pančevu u skladu sa Strategijom za inkluziju Roma u Republici Srbiji za period 2016 – 2025, kao i da bude vezan za negovanje i očuvanje romske kulture i tradicije.

2. Ciljevi projekta treba da se odnose na identifikovane potrebe određenih ciljnih grupa

3. Projekt treba da sadrži merljive pokazatelje rezultata

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih projekata koju Komisija utvrdi, objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs, i portalu e-Uprava. Predlagači projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste, kao i pravo prigovora na listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Odluku o prigovoru nadležni organ donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru projekata koji će se putem ovog Konkursa finansirati – sufinansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, koja se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva i portalu e-Uprava.

Napomena: Podnosilac je dužan da prilikom podnošenja dokumentacije potpiše izjavu o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, te pristanku da se navedeni podaci mogu proslediti na osnovu zahteva koji se podnosi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja. Izjava se može preuzeti i ovde:

 Izjava o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti i davanju pristanka da se podaci mogu proslediti na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

XVIII. SUFINASIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI UNAPREĐENJA SOCIJALNE POLITIKE U GRADU PANLČEVU PUTEM KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje i konkursna dokumentacija objavljuje na internet stranici grada Pančeva, gde zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u propisane kriterijume i pravila konkursa i preuzeti konkursnu dokumentaciju. Sve potrebne informacije u vezi sa sufinansiranjem programa i projakata putem konkursa u ovoj oblasti mogu se dobiti na broj telefona 013/308-871, Dragana Dačić, kancelarija 203.

Kategorije lica koje imaju pravo na učešće na Konkursu, rok za podnošenje zahteva, potrebna dokumntacija i uslovi za ostvarivanje prava propisauju se konkursom

Konkurs se raspisuje na osnovu Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. Glasnik RS“, br.16/18), Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ br. 25/15-prečišćen tekst i 12/16), i Odluke o budžetu grada Pančeva za tekuću godinu.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana i pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata.

Odluku o prigovoru nadležni organ donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, kao i na Portalu e-Uprava.

Napomena: Podnosilac je dužan da prilikom podnošenja dokumentacije potpiše izjavu o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, te pristanku da se navedeni podaci mogu proslediti na osnovu zahteva koji se podnosi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja. Izjava se može preuzeti i ovde:

 Izjava o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti i davanju pristanka da se podaci mogu proslediti na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja