СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК И ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева

Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева, грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграда града Панчева, радним даном од 7:30 – 15:30, телефон 013/308-820, e-пошта: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs и zorana.erdeljan@pancevo.rs.

Потребна документа: Лична карта

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Промене у јединственом бирачком списку града Панчева
Упис, измене, допуне, исправке и брисање из дела бирачког списка за подручје града Панчева врше се по службеној дужности или по захтеву странке.
Захтев за упис, измене, допуне, исправке и брисање из јединственог бирачког списка подноси се Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграде града Панчева, радним даном од 7:30-15:30, телефон: 013/308-820.

Захтев се подноси:

лично Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграде града Панчева, радним даном од 7,30-15,30, телефон 013/308-820,
образац захтева можете одштампати, попунити и послати поштом на адресу Градска управа града Панчева – Секретаријат за општу управу, 26101 Панчево, Трг краља Петра I 2-4.
Потребна документа (у зависности од основа за промену у Посебном бирачком списку):

Захтев
Лична карта
Уколико странка има нову личну карту без чипа требало би да достави фотокопију обе стране личне карте. Уколико странка има нову личну карту са чипом неопходно је да достави податке очитане апликацијом ЧЕЛИК (читач електронске личне карте).

Извод из матичне књиге рођених, Извод из матичне књиге венчаних и Уверење о држављанству
Решење о отпусту из држављанства Републике Србије
За брисање из бирачког списка неопходно је приложити извод из матичне књиге умрлих за лице које се брише из бирачког списка
За брисање из бирачког списка лица које је лишено пословне способности неопходно је приложити решење о лишењу пословне способности за лице које се брише из бирачког списка
За интерно расељена лица – картон о пријави боравка.
Tакса за упис у јединствени бирачки списак се не плаћа.

Јединствени бирачки списак-образац

Упис у посебан бирачки списак националне мањине

Увид у јединствени бирачки списак за подручје града Панчева, грађани могу остварити у Секретаријату за општу управу, канцеларија 107, спрат I зграда града Панчева, радним даном од 7:30 – 15:30, телефон 013/308-820, e-пошта: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs и zorana.erdeljan@pancevo.rs.

Потребна документа: Лична карта

Увид у посебан бирачки списак националне мањине може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Упис у посебан бирачки списак националне мањине

Захтев грађани могу предати лично, сваког радног дана од 7:30 – 15:30 часова Градској управи града Панчева – Секретаријату за општу управу, Трг краља Петра I 2-4, канцеларија Службе бирачког списка број 107, на првом спрату, путем месних канцеларија на територији града Панчева или путем поште на адресу Градска управа града Панчева – Секретаријат за општу управу, Трг краља Петра I 2-4, 26101 Панчево, e-пошта: birackispisak@pancevo.rs, svetlana.kosanovic@pancevo.rs и zorana.erdeljan@pancevo.rs.

Издавање уверења о држављанству

Уверење о држављанству се издаје према месту уписа чињенице држављанства у књигу држављана, и то:

Oд 01.08.1948. – 31.12.1952. по месту пребивалишта

Лица рођена од 01.01.1953.-13.03.1973. по месту уписа оца (једног од родитеља)

Лица рођена  од 14.03.1973.-26.12.1979. по месту пребивалишта родитеља у тренутку рођења детета

Лица рођена  од 27.12.1979. по месту рођења детета. Лица која су стекла држављанство Републике Србије решењем Савезног министарства унутрашњих послова у периоду од 1997. до 2003. године, и на основу тога уписана у матичну књигу југословенских држављана, која се води у овом министарству, захтев за издавање извода из МКЈД подносе надлежној полицијској станици по месту пребивалишта. односно боравишта лично или преко овлашћеног пуномоћника, а уколико лице борави у иностранству захтев се подноси дипломатско – конзуларном представништву Републике Србије.

Лицима која су примљена у држављанство Републике Србије решењем Министарства унутрашњих послова Републике Србије, а по основу одредби Закона о држављанству Републике Србије (“Службени гласник РС” 135/2004 и 90/2007), чињеница стицања држављанства Републике Србије уписује се у матичне књиге рођених надлежних општина, односно градова, које су овлашћене и за издавање уверења о држављанству Републике Србије.

Захтев за издавање уверења о држављанству можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Уверења о држављанству се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених уверења не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Таксе за наручивање уверења о држављанству

Републичка административна такса: 820,00 динарa
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Градска административна такса: 132,00 динарa
ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Издавање уверења о држављанству-образац

Издавање извода из матичне књиге рођених

Извод из матичне књиге рођених, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу рођених до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.
Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених (на домаћем или међународном обрасцу) можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Изводи из матичне књиге рођених се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.
Таксе за наручивање извода из матичне књиге рођених

Плаћа се републичка административна такса, и то за:

Извод из МКР на домаћем обрасцу 450 динара
Извод из МКР на међународном обрасцу 760 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Градска административна такса: 132,00 динарa
ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Издавање извода из матичне књиге рођених-образац

Издавање извода из матичне књиге венчаних

Извод из матичне књиге венчаних, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу венчаних до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.
Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних (на домаћем или међународном обрасцу) можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,
Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Изводи из матичне књиге венчаних се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.
Таксе за наручивање извода из матичне књиге венчаних

Републичка административна такса, и то за:

Извод из МК на домаћем обрасцу 450 динара
Извод из МК на међународном обрасцу 760 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Градска административна такса: 132,00 динарa

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Издавање извода из матичне књиге венчаних-образац

Издавање извода из матичне књиге умрлих

Извод из матичне књиге умрлих, матичар издаје на основу података који су уписани у Матичну књигу умрлих до времена издавања извода, у складу са Законом о матичним књигама.
Неопходно је да странка дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 7 и 8 телефони: 013/308-817 и 013/308-920.
Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих (на домаћем или међународном обрасцу) можете поднети на следећи начин:
– коришћењем еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
– подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 7 и 8,

Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.

Изводи из матичне књиге умрлих се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.

Таксе за наручивање извода из матичне књиге умрлих

Републичка административна такса, и то за:

Извод из МКУ на домаћем обрасцу 450 динара
Извод из МКУ на међународном обрасцу 760 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Градска административна такса: 132,00 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

У наведеним случајевима, градска административна такса у износу од 126,00 динарa се плаћа.

Издавање извода из матичне књиге умрлих-образац

Уверење о слободном брачном стању

Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању подноси се у Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920
Уз захтев се прилажу следећа документа, која морају бити у оригиналу:
• извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци),
• уверење о држављанству (не старији од шест месеци),
• важећа лична карта,
• пријава пребивалишта,
• фотокопија пасоша и извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу лица са којим странка има намеру да склопи брак у иностранству.

Таксе за издавање уверења о слободном брачном стању
Плаћа се републичка административна такса 1230 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Градска административна такса: 132,00 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих можете поднети сараднику за грађанска стања, канцеларија број 6 у приземљу зграде, телефон 013/308-852
Уз захтев се подноси:
– Потврда о смрти
– Извод из матичне књиге рођених
– Извод из матичне књиге венчних
– Уверење о држављанству
– Извештај матичара да чињеница смрти није уписана у МК умрлих (овај извештај издаје матичар по месту где је наступила смрт).
– Доказ о уплаћеној административној такси

За накнадни упис у матичну књигу умрлих плаћа се републичка административна такса

Плаћа се републичка административна такса 820 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса

Накнадни упис у матичну књигу умрлих-образац

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених можете поднети сараднику за грађанска стања, канцеларија број 6 у приземљу зграде, телефон 013/308-852
Уз захтев се подноси:

– Извод из матичне књиге венчаних (за дете рођено у браку) или извода из матичне књиге рођених (за родитеље детета рођеног ван брака)
– Отпусну листу болнице (да је дете рођено у болници или потврду бабице, лекара да је дете рођено у стану)
– Потврду матичара oпштине, односно Месне канцеларије, према месту рођења детета, да дете није уписано у матичну књигу рођених
– Уверење о пребивалишту (за родитеље детета)

За накнадни упис у матичну књигу рођених не плаћа се
такса

Накнадни упис у матичну књигу рођених-образац

Пријава за упис чињенице рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству

Пријава за упис чињенице рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству подноси се преко дипломатско-конзуларног представништва на чијем подручју је та чињеница настала или матичару на основу извода из матичне књиге иностраног органа.
Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству у домаће матичне књиге врши увек матичар, било да је документација достављена службено или од стране странке, без доношења решења.
Чињенице рођења, закључења брака и смрти уписују се у:

1) матичну књигу рођених – по месту последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета, а ако родитељи нису имали заједничко пребивалиште – по месту пребивалишта једног од родитеља, а ако је место пребивалишта родитеља непознато – по месту рођења једног од родитеља;
2) матичну књигу венчаних – по месту последњег пребивалишта супружника у време закључења брака, а ако супружници нису имали заједничко пребивалиште – по месту пребивалишта једног од супружника, а ако је последње пребивалиште супружника непознато – по месту рођења једног од њих;
3) матичну књигу умрлих – по месту последњег пребивалишта умрлог, а ако је последње пребивалиште непознато – по месту рођења.

Упис ових чињеница врши матичар, у Градском услужном центру, и то:
– упис чињенице рођења – услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
– упис чињенице закључења брака – услужно место број 15, телефон: 013/308-876.
– упис чињенице смрти – услужно место број 13, телефон: 013/308-809.

Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених мора бити на интернационалном обрасцу, по бечкој или париској конвенцији,
• ако извод није на интернационалном обрасцу, већ на обрасцу земље порекла, обавезно мора да садржи апостил и да буде преведен на српски језик и ћириличко писмо од стране овлашћеног судског тумача,
• ако нема апостил, мора бити верификован од стране државног органа земље порекла а затим оверен у нашој амбасади или конзулату земље порекла (пуна легализација),
• ако је странка овде, а нема могућности да легализује јавну исправу, онда је треба упутити на оверу у амбасаду земље у Београду, а затим на оверу или надоверу у Mинистарству спољних послова.
Tакса за упис чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у иностранству се не плаћа

Упис у матичну књигу лица из бивших република СФРЈ

Упис чињеница рођења, закључења брака и смрти лица из бивших република СФРЈ у домаће матичне књиге врши увек матичар, по месту последњег пребивалишта, односно биравишта, без доношења решења.
Упис ових чињеница врши матичар, у Градском услужном центру, и то:
– упис чињенице рођења – услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
– упис чињенице закључења брака – услужно место број 15, телефон: 013/308-876.
– упис чињенице смрти – услужно место број 13, телефон: 013/308-809.

Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци),
• извод из матичне књиге венчаних, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци)
• извод из матичне књиге умрлих, за Словенију је неопходно да извод буде оверен апостилом или на интернационалном обрасцу (не старији од шест месеци)
• уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• уверење о пребивалишту
• фотокопија личне карте

Лица која су примљена у држављанство Републике Србије после марта 2005. године, по пријему Решења МУП-а Републике Србије о пријему у држављанство обавезна су да у што краћем року прибаве и предају матичару потребна документа.
Документа се предају матичару по месту пребивалишта, односно боравишта, тек након што је Решење службено достављено матичару од стране МУП-а, Полицијске управе Панчево.

Tакса за упис чињеница рођења, закључења брака и смрти лица из бивших република СФРЈ се не плаћа.

Промена личног имена

Захтев за промену личног имена малолетног детета подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Уз захтев се прилажу следећа документа:
• Извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
• Извод из матичне књиге венчаних (не старији од шест месеци)
• Уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• Уверење да се не води истрага
• Уверење да нема неизмирених пореских обавеза
• Уверење да нема неизмирене законом утврђене обавезе издржавања према брачној, ванбрачној и усвојеној деци, брачном другу, родитељима и другим сродницима
• Фотокопија пресуде о разводу брака
• Уверење о пребивалишту или важећа лична карта
• доказ о уплаћеној административној такси

Такса за промену личног имена

Плаћа се републичка административна такса у износу од 820 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Промена личног имена – образац

Промена личног имена малолетног детета

Захтев за промену личног имена малолетног детета подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Уз захтев се прилажу следећа документа:
– Извод из матичне књиге рођених за дете (не старији од шест месеци)
-Уверење о држављанству за дете (не старији од шест месеци)
– Извод из матичне књиге венчаних за родитеље (не старији од шест месеци)
– Извод и матине књиге рођених за родитеље (не старији од шест месеци)
– Уверење о држављанству за родитеље (не старији од шест месеци)
– Уверење о пребивалиште за дете
– Уверење о пребивалишту или фотокопија личне карте за родитеље
– Доказ о уплаћеној административној такси

НАПОМЕНЕ:

Неопходно је лично присуство родитеља детета, као и лично присуство детета које је старије од 10 година ради давања сагласности за промену презимена

Такса за промену личног имена малолетног детета

Плаћа се републичка административна такса у износу од 820 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Промена личног имена детета-образац

Потврда о издржавању за употребу у иностранству

Захтев за издавање потврде о издржавању за употребу у иностранству подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Доказ о пребивалишту
• Уверење Доказ о сродству (извод из МКР или МКВ)
• из Катастра непокретности
• Потврда ПИО о укупно исплаћеној пензији за претходну годину, односно да није издржавано лице није корисник пензије
• Потврда Тржишта рада да је издржавано лице незапослено
• Потврда о редовном школовању за децу
• Доказ о уплаћеној административној такси
Плаћа се градска административна такса у износу од 1.574,00 динар

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Потврда о издржавању – образац

Потврда о породичном стању за употребу у иностранству

Захтев за издавање Потврде о породичном стању за употребу у иностранству подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Уз захтев се прилажу следећа документа:
• Доказ о сродству (извод из МКР или МКВ)
• Доказ о пребивалишту
• Уверење из Катастра непокретности
• Уговор о раду са послодавцем
• Потврда Тржишта рада да је издржавано лице незапослено
• Потврда о редовном школовању за децу
• Доказ о уплаћеној административној такси

Плаћа се градска административна такса у износу од 1.574,00 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Потврда о породичном стању-образац

Потврда о животу

Потврда о животу је исправа којим корисник доказује да је жив и да и даље постоји правни основ за исплату иностраних пензија или других накнада. Потврда се издаје ради достављања иностраном носиоцу осигурања једном годишње.

Захтев за издавање Потврде о животу подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852.

Уз захтев се прилажу следећа документа:

 • Важећа лична карта/пасош на увид
 • доказ о уплаћеној градској административној такси

Плаћа се градска административна такса у износу од 1.574,00 динар

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

За болесна и непокретна лица, службено лице Градске управе града Панчева излази на терен, при чему се плаћа и градска административна такса за обављање службених радњи ван службених просторија у износу од  883,00 динара.

Потврда о животу – образац

Исправка и допуна података у матичним књигама

Захтев за исправку у матичној књизи рођених, венчаних и умрлих подноси се непосредно сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Образац захтева можете и одштампати, попунити и послати поштом на адресу Секретаријат за општу управу, Одељење за лична стања грађана, 26101 Панчево, Трг краља Петра I број 2-4.

Уз захтев је неопходно приложити:
• Извод из матичне књиге у којој се врши исправка (не старији од шест месеци)
• Извод из матичне књиге на основу кога се врши исправка (не старији од шест месеци)
• доказ о уплаћеној административној такси.

Такса за исправку података у матичним књигама

Плаћа се градска административна такса у изнoсу од 1.113,00,00 динарa
ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Исправке података у матичним књигама-образац

Састављање смртовнице ради покретања оставинског поступка

Чланом 92. Закона о ванпарничном поступку прописана је дужност матичара, који је надлежан да изврши упис смрти у матичну књигу умрлих, да достави извод из матичне књиге умрлих оставинском суду у року од 30 дана по извршеном упису. Матичар матичног подручја који је надлежан да изврши упис смрти у матичну књигу умрлих доставља извод из матичне књиге умрлих оставинском суду према месту пребивалишта умрлог.

Склапање брака

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876 или код матичара у месну канцеларију.

Потребно је будући супружници поднесу следећа документа
• извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци)
• уверење о држављанству (не старији од шест месеци)
• важеће личне карте
• доказ о уплаћеној административној такси
Уколико су будући супружници уписани у матичну књигу рођених и књигу држављана које се воде на територији града Панчева није потребно да поднесу наведене исправе.

Склапање другог брака

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876 или код матичара у месну канцеларију.
Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених са клаузулом о престанку или разводу брака (не старије од шест месеци) или правоснажну пресуду о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих за покојног супружника, уколико је први брак престао смрћу супружника
• уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• важеће личне карте.
• доказ о уплаћеној административној такси
Уколико су будући супружници уписани у матичну књигу рођених и књигу држављана које се воде на територији града Панчева није потребно да поднесу наведене исправе.

Склапање брака, ако су будући супружници малолетна лица

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 013/308-876 или код матичара у месну канцеларију.
Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци)
• уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
• важеће личне карте.
• Решење надлежног суда којим се малолетном лицу даје дозвола за закључење брака
• доказ о уплаћеној административној такси
Уколико су будући супружници уписани у матичну књигу рођених и књигу држављана које се воде на територији града Панчева није потребно да поднесу наведене исправе.

Склапање брака са страним држављанином

Неопходно је да будући супружници дођу лично код матичара, у Градски услужни центар, услужно место број 15, телефон: 308-876 код матичара у месну канцеларију.

Потребно је приложити следећа документа:
• извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу за страног држављанина (не старији од шест месеци),
• уверење о слободном брачном стању – оригинал са преводом од стране овлашћеног судског тумача
• фотокопија пасоша.
• доказ о уплаћеној административној такси
Уколико су будући супружници уписани у матичну књигу рођених и књигу држављана које се воде на територији града Панчева није потребно да поднесу наведене исправе.

За склапање брака плаћа се градска административна такса, и то за:

– пријаву о склапању брака 150,00 динар
– склапање брака у службеним просторијама ван радног времена 1.213,00
– склапање брака у службеним просторијама нерадним даном 2.066,00 динара
– склапање брака ван службених просторија 9.713,00 динара
– склапање брака уз учешће преводиоца 2.916,00 динара

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Захтев за склапање брака ван службених просторија-образац

Упис у матичну књигу умрлих

Чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем саставу је насељено место где је смрт наступила. Чињеница смрти пријављује се матичару усмено на записник или писмено.
Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео, друга лица с којима је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт.
Чињеницу смрти лица у здравственој установи или у другој установи или организацији дужна је да пријави установа или организација у којој је лице умрло.
Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана смрти, односно од дана налажења леша.
Неопходно је да један од сродника дође код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 13, телефон: 013/308-809.
Потребно је приложити следећа документа:
• потврду о смрти
• личну карту или пасош умрлог
• извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене у браку

Здравствена установа у којој је дете рођено пријаву рођења детета доставља електронским путем матичару на чијој територији је дете рођено, уколико родитељи у здравственој установи дају сагласности за достављање електронске пријаве рођења детета матичару. Електронска пријава детета коју здравствена установа доставља матичару омогућава да се дете упише у матичну књигу рођених (одреди лично име и држављанство), одреди ЈМБГ, пријави пребивалиште и пријави на здравствено осигурање, без доласка родитеља код матичара. Родитељи добијају SMS поруку да је дете уписано у матичну књигу рођених, а извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству се достављају на кућну адресу родитеља.
Уколико родитељи у здравственој установи не дају сагласност, пријава рођења детета коју издаје здравствена установа у којој је дете рођено доставља се матичару матичног подручја на чијој територији је дете рођено, најкасније у року од 15 дана од дана рођења. У року од 30 дана од дана рођења детета, родитељи детета долазе лично код матичара и одређују име и презиме и држављанство детета. Матичар сачињавања записника о пријави рођења детета, издаје извод из матичне књиге рођених и доставља захтев Полицијској управи Панчево за одређивање јединственог матичног броја грађана. Након добијања јединственог матичног броја грађана, матичар позива родитеље да преузму извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству за дете.
Уколико родитељи у року од 30 дана од дана рођења детета, код надлежног матичара, не одреде лично име детета или се не споразумеју о личном имену детета, упис личног имена детета извршиће се на основу решења надлежног органа старатељства (Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево).
Неопходно је да један од родитеља дође лично код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.

Упис у матичну књигу рођених деце рођене ван брака

Неопходно је да оба родитеља дођу личко код матичара, у Градски услужни центар услужно место број 14, телефон: 013/308-883.
Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана рођења.
Пред матичарем отац детета потписује Записник о признању очинства и одређивању личног имена детета, а мајка даје сагласност на признање.

За упис детета у матичну књигу рођених се не плаћа такса.

Склапање брака преко пуномоћника

Захтев за закључење брака преко пуномоћника подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852
Потребна документа
– Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике

– Уверење о држављанству за будуће супружнике

– Копије личне карте за будуће супружнике

– Копија личне карте за пуномоћника
– Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код јавног бележника са изјавом о будућем презимену. Пуномоћје важи 90 дана од дана оверавања

– Доказ о спречености личног присуства будућег супружника
– Доказ о уплаћеној административној такси.

Плаћа се републичка административна такса у износу од 820 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Враћање презимена после склапање брака

Странка која је променила презиме приликом склапања брака може у року од 60 дана од дана престанка брака матичару на Записник да да изјаву о враћање на презиме које је имала пре склапања брака.

Захтев за састављање записника о примени презимена после престанка брака подноси се у

Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920

Потребна документа:

– Важећа лична карта

-Фотокопија пресуде о разводу брака

– Доказ о уплаћеној административној такси

Плаћа се републичка административна такса у износу од 330 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

По истеку рока од 60 дана од дана престанка брака, странка може да поднесе захтев за промену личног имена, о чему се доноси решење у управном поступку.

Упис личног имена на језику и писму националних мањина у матичне књиге

Захтев за упис личног имена на језику и писму националних мањина подноси се сараднику за лична стања грађана, канцеларија број 6, у приземљу зграде града Панчева, телефон: 013/308-852

Потребна документа

– Уверење о држављанству
– Извод из МКР
– Извод из МКВ
– Изјава о називу личног имена на језику и писму националне мањине
– Фотокопија личне карте
Доказ о уплаћеној административној такси
Лично име детета, родитеља, супружника и умрлог уписује се на српском језику, ћириличким писмом, а припадници националне мањине имају право на упис личног имена према језику и правопису припадника националне мањине, што не искључује паралелан упис личног имена и на српском језику, ћириличким писмом.

Плаћа се градска административна такса у изнoсу од 598,00 динарa
ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Упис личног имена на језику и писму националне мањине у матичне књиге-образац

Увид у матичне књиге

Захтев за увид у матичне књиге подноси се у Градском услужном центру,

услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920

Потребна документа

– Писани захтев за увид у матичне књиге и списе
Разлози за увид у матичне књиге и списе

Накнадни упис, брисање и промена податка о нацоналнј припадности

Захтев за накнадни упис, брисање и промену податка о националности у матичној књизи рођених подноси се у Градском услужном центру, услужно место број 7 и 8, телефони: 013/308-817 и 013/308-920

Потебна документа

-Захтев
-Копија личне карте

Странка даје изјаву о националној припадности на Записник о накнадном упису, брисању или промени пред матичарем који води мaтичну књигу рoђeних.

Плаћа се републичка административна такса у износу од 330 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

УМАЊЕЊЕ И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Републичка административним такса не плаћа се за:

– повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;
– право на рефундацију ПДВ за куповину првог стана
– пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;
– остваривање права из обавезног социјалног осигурања,
– социјалну заштиту,
– остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
– упис у установе предшколског, школског васпитања и образовања и образовања студената,
– стручно усавршавање, односно преквалификацију;
– регулисање војне обавезе;
– списе и радње у поступку за сахрањивање;
– заснивање радног односа и остваривање права по том основу;
– састављање, односно исправљање бирачких спискова
– потребе реституције

Чланом 103. Закона o oпштем управном поступку прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, а ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Странка у складу са Законом о заштити података о личности потписује изјаву којом даје сагласност да запослени који води управни поступак може за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно да ће  да ће сама за потребе поступка прибавити податке у одређеном року.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

I. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Орган надлежан за спровођење – Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Информације о остваривању права на финансијску подршку породици са децом могу се добити на следеће телефоне:
Разуменка Словић  и Милка Зарић тел.број 308-872 канцеларија број 203
Весна Бабић тел.број 308-847 канцеларија број 20
Жељка Недић тел.број 308–802, канцеларија 21

1) Информације о поступку за признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 203 код Разуменке Словић или на број телефона 013/ 308-872.

Правни основ за остваривање права су: Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС” бр. 113/17; 50/2018; 46/2021 – Одлука Уставног суда, 51/2021- Одлука Уставног суда , 53/2021 -Одлука уставног суда, 66/2021; 130/2021; 43/2023 – одлука УС и 62/2023), Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС), Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 15/14, 13/17-УС; 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење) и Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета („Сл. Гласник РС”, бр. 56/2018)

За остваривање права потребно је:

 • захтев за признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
  извештај о почетку прве привремене спречености за рад (мајке) ради коришћења одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће – дознака (уколико је коришћено ово право),
 • извештај о привременој спречености за рад (мајке) у време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
 • фотокопија текућег рачуна мајке
 • изјава o давањау сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Накнаду зараде односно плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују запослени код правних и физичких лица

Рок за подношење захтева је годину дана од дана отварања лекарских дознака за породиљско боловање за запослене, односно годину дана од дана рођења детета за лица која самостално обављају делатност.

Рок за доношење решења је 30 дана од дана подношења захтева.

Рок за подношење жалбе је 15 дана од дана пријема решења. Жалба се подноси Покрајинском Секретаријату за социјалну политику демографију и равноправност полова Нови Сад. Рок за одлучивање по жалби је 60 дана

Обрасци захтева се могу преузети овде и у Услужном центру Градске управе града Панчева:

Образац захтева за породиљско и негу детета

2) Информације о поступку за признавање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета

Захтев ради признавања права може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 203 код Разуменке Словић или на број телефона 013/ 308-872.

Правни основ за остваривање права је Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС” бр. 113/17 и 50/2018; 46/2021 – Одлука Уставног суда, 51/2021- Одлука Уставног суда , 53/2021 -Одлука уставног суда, 66/2021 и 130/2021 ), Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 15/14, 13/17-УС; 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење) и Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета („Сл. Гласник РС”, бр. 56/2018)

За признавање права потребно је:

 • захтев за признавање права
 • извод рођених за дете орган прибавља по службеној дужности
  фотокопија текућег рачуна
 • потврда о основици на коју су плаћени доприноси за последњих 18 месеци од дана рођења детета, за лица кој самостално обављају делатност
 • потврда о основици на коју су плаћени доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осугурање за последња 24. месеца који претходе месецу рођења детета за лица која су пољопривредни осигураници
 • изјава o давањау сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Право на остале накнаде могу остварити породиље и то:

– по основу самосталног обављања делатности,
– као носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља делатност
– по основу уговора о обављању привремених и повремених послова ,
– по основу уговора о делу,
– по основу ауторског уговора
– по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа.

Рок за подношење захтева је годину дана од дана рођења детета.

Рок за доношење решења је 30 дана од дана пријема захтева.

Рок за подношење жалбе је 15 дана од дана пријема решења. Жалба се подноси Покрајинском Секретаријату за социјалну политику демографију и равноправност полова Нови Сад. Рок за одлучивање по жалби је 60 дана од дана подношења жалбе.

Обрасци захтева се могу преузети овде и у Услужном центру Градске управе града Панчева:

Образац захтева за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета-ОН-ПНД

Образац захтева за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета-ОН-РНД

3) Информације о поступку за признавање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада

Правни основ за стицање права је Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС” бр. 113/17 и 50/2018;46/2021 – Одлука Уставног суда, 51/2021- Одлука Уставног суда , 53/2021 -Одлука уставног суда, 66/2021; 130/2021;43/2023 – одлука УС и 62/2023 ), Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС), Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 15/14, 13/17-УС ; 113/17 и 95/2018) и Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета („Сл. Гласник РС”, бр. 56/2018)

Родитељ, односно усвојитељ, хранитељ или старатељ детета млађег од пет година, коме је неопходна посебна нега због сметњи у развоју и инвалидитета, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом осигурању, има право да одсуствује са рада или да ради са половином од пуног радног времена ради посебне неге детета.

Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета подноси се према месту пребивалишта подносиоца захтева. Захтев се може поднети 45 дана пре истека одсуства са рада ради неге детета.

Првостепена комисија обавља вештачење здравственог стања детета на основу непосредног прегледа детета, медицинске документације и других доказа.

По спроведеном вештачењу, Првостепена комисија даје мишљење, које доставља Градској управи, а која мишљење Првостепене комисије доставља подносиоцу захтева и његовом послодавцу.

Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета може да се подносе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити на телефон 013/308-743 или у канцелраији 201, као и на број телефона 308-842 или у канцелрији 203 код Разуменке Словић.

Потребна документација за остваривање права

1. Подноси странка како би изашла на Првостепену комисију за вештачење здравственог стања детета:

 • Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета,
 • медицинску документација за дете
 • изјаву o давањау сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

2. Подноси странка након изласка на Првостепену комисију за вештачење здравственог стања детета уколико је комисија одобрила одсуство са рада ради посебне неге детета:

 • Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета
 • решење о признавању права на посебну негу (послодавац)
 • потврду Центра за социјални рад да дете није корисник туђе неге и помоћи
 • фотокопију текућег рачуна мајке
 • изјаву o давањау сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Обрасци захтева се могу преузети овде и у Услужном центру Градске управе града Панчева:

Захтев за вештачење здравственог стања детета

Захтев за остваривање права на накнаду зараде , односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета

4) Информације о поступку за признавање права на родитељски додатак које се остварује из средстава Републике Србије

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Правни основ за стицање права је Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл. гласник РС” бр. 113/17 и 50/2018;46/2021 – Одлука Уставног суда, 51/2021- Одлука Уставног суда , 53/2021 -Одлука уставног суда, 66/2021; 130/2021 ; и 43/2023 – одлука и 62/2023), Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) и Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са даецом (“Сл. гласник РС” бр.58/18)

Право на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто дете које се остварује из средстава Републике Србије остварује мајка под условом да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији, ако непосредно брине о детету за које је поднела захтев, мајка чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање, и мајка која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Право на родитељски додатак може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално насељеног странца, под условом да је дете рођено на територији Републике Србије. Уз захтев се подноси и уверење надлежне службе из земље чији је мајка држављанин, о испуњености услова, који се односе на то да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање, и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Право на родитељски додатак може остварити и отац детета, уколико је мајка детета страни држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету.

Родитељски додатак не може се остварити, ако новорођено дете мајке за које се подноси захтев и њена деца претходног реда рођења, нису вакцинисана у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије. Чињеница да је дете вакцинисано у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије утврђује се на основу изјаве подносиоца захтева и проверава се једном годишње на основу података садржаних у евиденцији о имунизацији.

Услови за остваривање права на родитељски додатак утврђује се у односу на дан подношења захтева.

Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси мајка, односно отац детета одмах након рођења у здравственој установи у којој је дете рођено, или директно надлежном органу сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева, најкасније до навршених годину дана живота детета.

Рок за доношење решења, рачунајући од дана подношења захтева је 60 дана, односно примењују се одредбе Закона о општем управном поступку.

Против решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за социјалну политику, дeмографију и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје овом органу непосредно писмено или усмено на записник или препоручено, поштом шаље на адресу Трг Краља Петра I бр. 2-4. Рок за доношење одлуке по жалби је 60 дана.

Све информације за остваривање права могу се добити телефон 013/308-782 или у канцеларији 203 код Милке Зарић  и Миљане Новаковић у Услужном центру Града Панчева  или на телефон број 013/308-751.

Потребна документација за остваривање права, када захтев подноси мајка:

1. Када захтев подноси мајка:

 • захтев за признавање права (подноси се у року од годину дана од дана рођења детета)
  фотокопија личне карте мајке
 • Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево (ул. Филипа Вишњића бр. 16) да мајка није лишена родитељског права и да се брине о детету
 • изјава o давањау сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Прибавља орган по службеној дужности:

 • извод из матичне књиге рођених за сву децу
 • пријаву пребивалишта за сву децу

2. Када је мајка страни држављанин, па захтев подноси отац:

 • захтев за признавање права (подноси се у року од годину дана од дана рођења детета)
  фотокопија личне карте оца
 • Уверење Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево (ул. Филипа Вишњића бр. 16) да отац није лишен родитељског права и да се брине о детету
 • доказ да је мајка страни држављанин
 • доказ да мајка има статус стлно насељеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије
 • доказ о постојању брачне односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета
 • уверење органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе уобичајеног боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвoјeње, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења
 • доказ да у земљи уобичајеног боравишта, чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак
 • изјава o давањау сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Наведени документи морају бити издати у складу са правилима утврђеним за признавање страних јавних исправа-преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким Апостилом („APOSTILLE“)

Прибавља орган по службеној дужности:

 • извод из матичне књиге рођених за сву децу
 • пријаву пребивалишта за сву децу

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Обрасци захтева се могу преузети овде и у Услужном центру Градске управе града Панчева:

Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке – Образац РД1

Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца – Образац РД2

5) Информације о поступку за признавање права на матерински додатак за наезапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине)

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Биљане Нићифоровић или на број телефона 013/308-869.

Право на матерински додатак за незапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине) имају све мајке које су незапослене а родиле су треће или четврто дете имају право на матерински додатак из средстава АП Војводине ( 15.000 месечно, две године ).

Рок за подношење захтева је шест месеци од рођења детета.

Право се остварује на основу Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за треће или четврто дете (,,Службени лист АПВ“, број:60/18),члана 16. став 2. и 24.став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (,,Службени лист АП Војводине“, број: 37/14,54/14-др.одлука, 37/16; 29/17; 24/19;66/20 и 38/21)

Услови који морају да се испуне да би се остварило право:

 • Мајка трећег или четвртог детета мора бити држављанин Р.Србије
  мајка има место пребивалишта на територији АП Војводине у трајању од најмање годину дана непрекидно од дана рођења трећег,односно четвртог детета
  на основу извода из МКР за сву децу
  да се мајка непосредно брине о новорођеном трећем или четвртом детету, да њена деца предходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвојење као и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу предходног реда рођења
  да се мајка налази на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана до рођења детета као и од дана рођења детета до дана подношења захтева

Рок за доношења решења је 30 дана.

Рок за подношење жалбе пише у решењу послато странци. По жалбама на првостепено решење општинске, односно градске управе у другом степену решава покрајински орган управе надлежан за послове демографије.

За признавање права од доументације је потребно:

 • Очитана или фотокопирана лична карта
 • уверење о држављанству
 • уверење надлежног органа МУП-а о пребивалишту (на територији АПВ најмање годину дана од дана рођења детета – непрекидно)
 • изводе из МКР за сву децу
 • уверење центра за социјални рад да се мајка непосредно брине о свој деци, односно да деца нису дата у хранитељску породицу, или на
 • усвојење, као и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења
 • потврда да је мајка евидентирана на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана до дана рођења детета као и од дана рођења детета до дана подношења захтева – непрекидно
 • фотокопија валидног текућег рачуна мајке
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Захтев за матерински додатак за треће и четврто дете незапосленим мајкама из средстава АПВ

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности за 3 и 4 дете

6) Информације о поступку за признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Биљане Нићифоровић или на број телефона 013/308-869.

Право на признавање права има мајка за прворођено дете, под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева. У случају да је мајка преминула, или напустила дете, или је из објективних разлога спречена да се стара о детету, право остварује отац детета.

Рок за подношење захтева је најкасније до навршене прве године детета.

Право на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева остварује се на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева („ Сл. Лист града Панчева“ број 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18 ; 34/18 и 15/22).

Рок за доношење потврде је одмах по пријему захтева. На поступак и одлуку нема жалбе /приговора.

Када захтев подноси мајка, од документације је потребно:

 • захтев за признавање права
 • извод из матичне књиге рођених за прво дете – фотокопија
 • доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана)
 • фотокопија легитимације за мајку која има статус избеглог, прогнаног или пвривремено расељеног лица
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Захтев за остваривање права на једнократну помоћ за прво дете

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

7) Информације о поступку за признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама, када захтев подноси мајка

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Биљане Нићифоровић или на број телефона 013/308-869.

Право на признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама има мајка, без обзира на редослед рођења детета, под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева и да је незапослена. Право може остварити и отац детета у случају да је мајка преминула, или напустила дете, или је из објективних разлога спречена да се стара о детету, уколико има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева и ако је незапослен

Рок за подношење захтева је најкасније до навршене прве године живота детета

Право се остварује на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева („Сл. Лист града Панчева“ број 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18; 34/18 и 15/22).

Рок за доношење потврде је одмах по пријему захтева. На поступак и одлуку нема жалбе /приговора.

За признавање права потребно је:

 • захтев за признавање права (захтев за остваривање права за незапослене породиље)
 • извод из матичне књиге рођених за дете – фотокопија
 • доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана)
  фотокопија легитимације за мајку која има статус избеглог, прогнаног или пвривремено расељеног лица
 • доказ о незапослености мајке
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

захтев за остваривање права за незапослене породиље

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

8) Информације о поступку за признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки, када захтев подноси мајка

Захтев ради признавања права може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Биљане Нићифоровић или на број телефона 013/308-869.

Право на признавање права на једнократну помоћ мајкама за рођење тројки или четворки има мјајка која је у једном порођају родила три, односно четири детета, под условом да има пребивалиште, односно боравиштена територији града Панчева

Право се признаје на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18; 34/18 и 15/22).Породице са тројкама остварују право на једнократну новчану помоћ сваке календарске године до навршене 18 године детета, као и једнократну помоћ за набавку уџбеника и школског прибора сваке календарске године за децу узраста од 5,5 година до завршетка средњег образовања, односно 18 година.

Захтев се подноси најкасније до навршене прве године живота деце.

На решење нема право жалбе.

За признавање права потребно је:

 • захтев за признавање права (подноси се у слободној форми)
 • извод из матичне књиге рођених за децу – фотокопија
 • доказ о пребивалишту односно боравишту на територији града Панчева (фотокопија личне карте и пријаве стана)
 • фотокопија легитимације за мајку која има статус избеглог, прогнаног или пвривремено расељеног лица
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности (Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности)

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

9) Информације о поступку за остваривање права на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Биљане Нићифоровић или на број телефона 013/308-869.

Право на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче има родитељ без обзира на редослед рођења детета, под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева

Захтев се подноси најкасније до навршених 6 месеци живота детета.

Право на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче остварује се на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева „ Сл. лист града Панчева“ број 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18; 34/18 и 15/22.

Потврда се ради одмах по подношењу захтева

Нема право жалбе на одлуку по остваривању овог права.

За признавање права потребно је:

 • Захтев Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева о остваривању права на беби пакет
  извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија)
  фотокопију личне карте, односно избегличке или легитимације расељеног лица
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Захтев – пакет за новорођенче

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

10) Информације о поступку за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине 

Захтев ради признавања права може да се преузме и подносе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић на број телефона 013/ 308-802 или у канцеларији 209 на другом спрату на број телефона 308-753.

Право на регресирање трошкова превоза имају ученици који редовно похађају средње школе на територији другог града/општине. Рок за подношење захтева дефинише се јавним позивом који се расписује на почетку сваке школске године. Право се остварује на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева („Сл. Лист града Панчева“ број 24/14, 4/16. 9/17, 24/17, 29/18, 34/18, 15/22 и 31/22) . По подношењу захтева право се утврђује потврдом. Нема право жалбе. За признавање права од документације је потребно:

 • извод из МКР за ученика,

 • фотокопија личне карте родитеља, односно другог законског заступника ученика или фотокопија личне карте ученика уколико је ученик пунолетан,

 • потврда средње школе о упису и редовном похађању наставе ученика,

 • изјава да ученик није корисник услуге смештаја у ученичким центрима-домовима, оверена код јавног бележника,

 • потврда Полицијске управе Панчево о пребивалишту ученика,

 • изјава о давању сагласности за обраду података о личности, попуњена и потписана од стране подносиоца пријаве.

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података. Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Захтев за регрес превоза ученикa

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

11) Информације о поступку за остваривање права на регресирање трошкова превоза студентима града Панчева

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 20 код Саше Ђорђевића и Весне Бабић, на број телефона 013/ 308-847 или у канцеларији 209 на другом спрату на број телефона 308-753.

Рок за подношење захтева дефинише се јавним позивом који се расписује након 1. октобра сваке  године. Право се остварује на основу Одлуке о регресирању трошкова превоза студентима града Панчева („Сл. Лист града Панчева“ број 31/22) . Комисија за спровођење Јавног позива за регресирање трошкова превоза студентима града Панчева врши стручни преглед пријава, на основу закона и других прописа, одредаба ове одлуке, као и на основу садржине Јавног позива, те сачињава предлог листе студената, корисника финансијских средстава за регресирање трошков апревоза у року од 15 дана, од дана истека рока за подношење пријава. Предлог листе се објављује на званичној интернет страници града Панчева и огласној табли Градске управе града Панчева, на коју подносиоци пријава имају право приговора у року од 15 дана од дана објављивања Предлога листе на званичној интернет страници града Панчева. Одлуку о приговору доноси Градоначелник града Панчева.  За признавање права од документације је потребно:

 • фотокопијa личне карте као доказ о пребивалишту за корисника,

 • потврдa установе високог образовања да се студент школује на терет буџета,

 • фотокопија прве две стране индекса и странице од последњег овереног семестра,

 • изјавa да није корисник студентских стипендија и кредита од надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова, организација и предузећа, оверена код јавног бележника и да није корисник услуге смештаја у студентским центрима-домовима, оверену код јавног бележника (образац изјаве је саставни део овог јавног позива и може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева),

 • фотокопија месечне карте на име студента, уколико студент свакодневно путује на релацији дужој од 100 км у једном правцу,

 • изјава о сагласности за обраду података о личности, попуњена и потписана од стране студента.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде

Образац захтева за остваривање права на регресирање трошкова превоза студентима града Панчева

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

12) Остваривање права на дечји додатак

Правни основ – Закон о финансијској подршци породици са децом (“Сл.гласник РС” бр. 113/17; 50/18; 46/2021 – Одлука Уставног суда, 51/2021- Одлука Уставног суда , 53/2021 -Одлука уставног суда, 66/2021; 130/2021 43/2023 – одлука УС; и 62/2023), Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“ број 58/18) и Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС” бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС).

Дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављанин Републике Србије и има пребивалиште у Републици Србији или страни држављанин који има статус стално настањеног странца у Републици Србији за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева.

Право на дечији додатак подносилац захтева може остварити и за дете вишег реда рођења од четвртог, уколико због старосне границе за неко од прво четворо деце по реду рођења више не може остварити право.

Право на дечији додатак има и старатељ детета. Старатељ детета може остварити право на дечији додатак за највише четворо сопствене деце у породици и за свако дете без родитељског старања о коме непосредно брине.

Дечији додатак припада детету ако има својство ученика основне школе, односно својство редовног ученика средње школе до завршетка средњошколског образовања, а најдуже до навршених 20 година живота.

Дечији додатак припада и детету које из оправданих разлога не започне школовање у основној или средњој школи, односно које започне школовање касније или прекине школовање у својству редовног ученика у средњој школи, и то за све време трајања спречености, до завршетка средњошколског образовања а најдуже до 21 године живота.

Дечији додатак припада за дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом за које је донето мишљење интерресорне комисије, која је образована у складу са прописима из области просвете све док је обухваћено васпитно образовним програмом и програмом оспособљавања за рад, а за дете над којим је продужено родитељско право најдуже до 26 година.

Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход, умањен за порезе и доприносе, по члану породице остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази утврђени цензус.

Право на дечији додатак без поновног достављања доказа о материјалном стању породице остварује корисник новчане социјалне помоћи чија деца редовно похађају школу, а независно од материјалних услова породице корисник чије дете остварује додатак за помоћ и негу другог лица.

Номиналне износе и начин усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак прописује Влада на предлог министра надлежног за социјална питања.

Не постоји рок за подношење захтева за дечји додатак

Услови за остварење права на дечији додатак:

1) ако укупан месечни приход, умањен за порезе и доприносе, по члану породице остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази утврђени цензус, а укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години не прелази износ од 3% просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној години или је остварен од земљишта до 500 метара квадратних на коме је подигнута стамбена зграда;

2) ако укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години не прелази износ од 7% просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној години, а породица не остварује друге приходе.

Изузетно од става 1. овог члана право на дечији додатак без поновног достављања доказа о материјалном стању породице остварује корисник новчане социјалне помоћи чија деца редовно похађају школу, а независно од материјалних услова породице корисник чије дете остварује додатак за помоћ и негу другог лица.

Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход породице, остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, по члану породице не прелази прописан цензус . (члан 30.)

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)–3) Закона о финансијској подршци породици са децом цензус jе увећан за 30% .

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4)–7) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја, цензус је увећан за 20%.

Цензуси за остваривање права на дечији додатак усклађују се 1. јануара и 1. јула, почев од 2019. године, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, а њихове номиналне износе утврђује решењем министар надлежан за социјална питања.

Номинални износ за дечији додатак за дете за које је остварено право утврђује министар горе наведеним решењем.

Дечији додатак за дете за које је остварено право, за једнородитељске породице и старатеље, увећан је за 30%.

Дечији додатак за дете за које је остварено право, за родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом, за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, и за дете које остварује додатак за помоћ и негу другог лица, а које не користи услуге смештаја, увећан је за 50%.

Дечији додатак за дете које испуњава услове за увећање по више основа, може да се увећа највише до 80%.

Износи дечијег додатка из ст. 1–4. овог члана усклађују се 1. јануара и 1. јула, односно два пута годишње, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци, а њихове номиналне износе утврђује решењем министар надлежан за социјална питања.

Поступак по жалби

У року од 15 дана од дана пријема решења странка може изјавити жалбу, на адресу органа Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова , 21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16.

Жалба се предаје овом органу непосредно писмено или усмено на записник или препоручено, поштом шаље на адресу Трг Краља Петра I 2-4 Панчево

Потребна документација за остваривање права на дечји додатак, када се захтев подноси први пут

 • Захтев за дечији додатак
 • фотокопију личне карте за одрасле чланове заједничког домаћинства, а за децу пријаву пребивалишта
 • извод из матичне књиге рођених за сву децу
 • доказ о незапослености (потврда од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево)
 • потврду о укупним примањима у три месеца које претходе месецу подношења захтева, за сваког члана заједничког домаћинства који
 • остварује приходе (Потврда послодавца, Пореске управе, Фонда ПИО)
 • фотокопију оверене здравствене књижице за подносиоца и брачног друга
 • потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинства (потврда из Катастра из места пребивалишта и места рођења)
 • доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора (уговор о куповини непокретности, решење о порезу на
 • имовину физичких лица, уговор о коришћењу стана)
 • потврду о редовном школовању за децу од 6-20 година старости
 • потврду Пореске управе о приходима по било ком основу
 • изјаву о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

У случају доказивања појединих статуса, потребно је:

 • потврда надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање
 • мишљење Интерресорне комисије града Панчева
 • акт о продужењу родитељског права
 • докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (умрлица за другог родитеља, правоснажна пресуда о разводу брака, решење Центра за социјални рад, извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе)
 • доказ о старатељству (акт надлежног органа старатељства)
 • Решење, акт о признавању права на туђу негу и помоћ.

Корисници дечијег додатка који треба да обнове захтев потребно је да најраније 30 дана пре истека претходног решења прибаве :

 • фотокопију личне карте пунолетних чланова породице
 • приходе у три месеца која претходе месецу подношења захтева
 • потврду од Националне службе за запошљавање, Филијала Панчево-за незапослене
 • школске потврде за децу, уколико нису достављене
 • последње решење о дечјем додатку
  Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

Прибавља орган по захтеву странке, а на основу потписане изјаве:

 • Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици
 • Доказе о пребивалишту за све чланове заједничког домаћинства
 • Доказе о поседовању односно непоседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора о којима се води службена евиденција
 • Потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинства
 • Уколико је дошло до неких промена, доносе се докази у вези са насталом променом.

По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Захтев и неопходна документација за остваривање права на дечији додатак се може поднети лично сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 у Услужном центру Градске управе града Панчева, на шалтеру број 18.

Све информације за остваривање права могу се добити на телефон:

Бабић Весна 013/308-847

Биљана Нићифоровић 013/308-798

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Образац захтева за дечји додатак

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

13) Остваривање права на повлашћени превоз – годишње карте

Градском одлуком утврђују се категорије лица са местом пребивалишта, односно боравка на територији града Панчева, као и начин и услови под којима остварују право на повлашћен превоз у јавном градском превозу на релацијама на територији града Панчева.

Право на повлашћен превоз из  ове одлуке остварују следећа лица:

 • деца до 6 година старости;
 • лако ментално ометена деца која похађају Школу за основно и средње образовање „Мара Мандић“ Панчево;
 • умерено и теже ментално ометена деца и омладина, и аутистична деца, и деца са другим сметњама обухваћена дневним боравцима у Школи за основно и средње образовање „Мара Мандић“ Панчево и Дому „Срце у Јабуци“ Јабука;
 • деца оштећеног слуха (глува и наглува);
 • труднице и породиље до годину дана од дана рођења детета;
 • слепа и слабовида лица;
 • параплегичари, дистрофичари и лица сродних обољења;
 • болесници на дијализи и лица са трансплантираним бубрезима;
 • пензионери свих категорија без обзира колико година има
 • ратни војни, мирнодопски војни и цивилни инвалиди рата;
 • корисници породичне инвалиднине и чланови породица погинулих у оружаним акцијама после 18. августа 1990. године;
 • избегла и привремено расељена лица којима је због тешке болести потребна чешћа контрола лекара;

-редовни ученици средњих школа и студенти до 26 године живота из социјално угрожених породица имају право на потпуно регресирање трошкова превоза (бесплатан превоз) у међумесном, градском и приградском саобраћају које остварују достављењем одговарајуће документације  Центра за социјални рад

Право на повлашћен превоз остварује и лице (пратилац) које се стара о лицу које није у стању да се само стара о себи, на основу потврде надлежних органа и организација.

Пратилац користи право на повлашћен превоз на основу годишње карте која има ознаку „П“.

Лица из ове одлуке, право на повлашћен превоз остварују на основу следеће документације:

 1. деца до 6 година старости – не достављају никакву документацију;
 2. лако ометена деца која похађају Школу за основно и средње образовање „Мара Мандић“ Панчево – достављају једну фотографију, а своја права остварују на основу списка школе „Мара Мандић“ Панчево који доказује да припадају овој установи;
 3. умерено и теже ментално ометена деца и омладина и аутистична деца и деца са другим сметњама обухваћена дневним боравцима у Школи за основно и средње образовање „Мара Мандић“ Панчево и Дому „Срце у Јабуци“ Јабука – достављају једну фотографију и такође своје право остварују на основу достављеног списка школе „Мара Мандић“ Панчево, односно Дома „Срце у Јабуци“ Јабука;
 4. деца оштећеног слуха (глува и наглува) – достављају једну фотографију и списак Међуопштинске организације глувих и наглувих Панчево;
 5. труднице и породиље до годину дана од дана рођења детета – једну фотографију, личну карту на увид, лекарско уверење о трудноћи са проценом термина порођаја, доказ о пребивалишту на територији града Панчева – за труднице, и једну фотографију, личну карту на увид, фотокопију Извода из матичне књиге рођених за дете, доказ о пребивалишту на територији града Панчева – за породиље;
 6. слепа и слабовида лица – своја права остварују на основу списка Међуопштинске организације савеза слепих Србије, којим се доказује да припадају овој установи;
 7. параплегичари, дистрофичари и лица сродних обољења – достављају једну фотографију и личну карту на увид, док своја права остварују на основу одговарајуће лекарске документације која доказује њихов статус, или потврде одговарајућег удружења или установе;
 8. болесници на дијализи и лица са трансплантираним бубрезима – такође достављају једну фотографију и личну карту на увид, као и одговарајућу лекарску документацију;
 9. пензионери свих категорија – достављају једну фотографију и личну карту на увид, а свој статус доказују чеком од пензије новијег датума и Решењем о пензији;
 10. инвалидски пензионери без обзира на године живота – достављају идентичну документацију, наведену у тачки 9. овог члана;
 11. ратни војни, мирнодопски војни и цивилни инвалиди рата – достављају поред једне фотографије и личне карте на увид, и потврду Секретаријата за јавне службе и социјална питања града Панчева;
 12. корисници породичне инвалиднине и чланови породица погинулих у оружаним акцијама после 18. августа 1990. године – достављају једну фотографију и личну карту на увид, као и чек од пензије и потврду Секретаријата за јавне службе и социјална питања града Панчева;
 13. избегла и привремено расељена лица којима је због тешке болести потребна чешћа контрола лекара – подносе такође једну фотографију и личну карту на увид и потврду Секретаријата за јавне службе и социјална питања града Панчева – Служба за избеглице;
 14. редовни ученици средњих школа и студенти до 26. године живота из социјално угрожених породица имају право на потпуно регресирање трошкова превоза (бесплатан превоз) у међумесном, градском и приградском саобраћају које остварују достављањем одговарајуће документације из Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево утврђену Одлуком о изменама Одлуке о остваривању права на повлашћен превоз одређених категорија грађана са територије града Панчева број II-04-06-16/2015-18 од 28.12.2015. године.

Захтев за повлашћени превоз

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

II. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЛИЧНУ, ЦИВИЛНУ И ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ

Орган надлежан за спровођење поступака – Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања.

Захтеви ради остваривања права могу да се подносе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Информације се могу добити:

Виолета Текијашки  и Јасмина Буквић тел.број 308-740 канцеларија број 204

Лица које имају право на услугу су корисници у области заштите бораца, војних инвалида и чланови њихових породица.

Остваривање права из области борачко-инвалидске заштите ослобођено је плаћања такси.

Права која се стичу по закону по основу ране,повреде или озледе не застаревају. Захтев за признавање својства ратног војног инвалида по основу оштећења организма насталог услед болести задобијене под одређеним околностима,прописаних законом,поднесен по истеку пет година од престанка тих околности које су довеле до настанка,не узима се у поступак.

Право се остварује на основу

– Закона о основним правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица  (“Службени гласник РС”,број 18/20); Правилник о утврђивању процента инвалидитета војних инвалида  и цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“ број 3/21; Правилник о додатку за негу по Закону о правима бораца , војних инвалида , цивилних инвалида рата  и чланова њихових породица Службени гласник“ број 161/2020) Правилник о ортопедском додатку војних инвалида и цивилних инвалида рата  („Службени гласник“број 161/2020); Правилник о медицинско -техничким помагалима војних инвалида („Службени гласник РС „број 161/2020); Правилник о бањско-климатском опоравку („Службени гласник“ број 161/2020) Правилник о накнади трошкова путовања („Службени гласник РС“ број 161/2020) ; Правилник о начину остваривања  и коришћења права на бесплатну и повлашћену вожњу („Службени гласник РС“ број 161/2020); Правилник о легитимацији („Службени гласникРС“ број 161/2020); Правилник о раду лекарских комисија у поступку за остваривање права по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС“ број 161/2020); Правилник о начину вођења Јединствене евиденције података („Службени гласник РС“ број 161/2020) и Правилник о начину исплате новчних примања („Службени гласник РС“ број 161/2020)

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

1) За остваривање права на личну инвалиднину, потребно је:

 • захтев, који се подноси према месту пребивалишта (захтев се подноси у слободној форми)
 • уверење Војне поште о времену проведеном у војсци о околоностима и начину рањавања и оболења
 • уверење МУП-а о околностима и начину рањавања
 • медицинска документација о лечењу
 • уверење о држављанству
 • доказ о пребивалишту или избегличком статусу, односно статусу расељеног лица
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности (Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности)

Уз поменуто право, ова лица такође могу да остваре и следећа права на борачки додатак,месечно новчано примање,месечно новчано примање по основу самохраности, увећање месечног новчаног примања по основу везаности за постељу, односно додатак за негу, ортопедска и друга помагала,путничко моторно возило, на бесплатну и повлашћену вожњу,на негу и помоћ,на ортопедски додатак, остваривање надокнаде за време незапослености ратног инвалида од I-IV групе инвалидитета

2) За остваривање права на цивилну инвалиднину, потребно је:

Уз поменуто право,ова лица могу да остваре и права на додатак за негу и помоћ од стране другог лица, месечно новчано примање, надокнаду за исхрану и смештај за време боравка у другом месту.

3) За остваривање права на породичну инвалиднину, потребно је:

 • захтев, који се подноси према месту пребивалишта (захтев се подноси у слободној форми)
 • доказ о сродству са лицем од кога се изводи право
 • доказ о пребивалиштву или избегличком статусу, односно статусу расељеног лица
 • уверење о држављанству
 • уверење Војне поште да је лице погинуло или нестало под околностима предвиђеним законом
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности (Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности)

4.) Захтев за утврђивање статуса борца:, потребно је:

 • Захтев
 • Уверење , потврда војне поште, Министарства одбране или Министарства унутрашњих послова о проведеном времену учешћа у рату, односно оружаним акцијама предузетим за време мира
 • фотокопија очитане личне карте
 • уверење о држављанству
 • уверење ПИО фонда
 • фотокопија војне књижице
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности (Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности)

Уз поменуто право,ова лица такође могу да остваре и право на месечно новчано примање и једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида, надокнаду погребних трошкова, додатак за негу, ортопедски додатак на инвалидски додатак незапосленог ратног војног инвалида, породични додатак, борачки додатак, бесплатну и повлашћену вожњу и на легитимацију.

Право на породичну инвалиднину могу да остваре брачни друг, деца и родитељи!

Рок за доношење решења је месец дана од дана подношења захтева.

Решење којим се утврђује војни инвалидитет, право на личну, породичну и увећану породичну инвалиднину, додатак за негу и помоћ, ортопедски додатак, накнада за време незапослености, право на путничко моторно возило,право на здравствену заштиту и друга права везана за остваривање права на здравствену заштиту, донесено у првом степену, подлеже ревизији. Ревизију врши надлежни орган (Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова) који у другом степену решава о правима по овом закону у року од 3 месеца од дана када је запримљен предмет. Ако је против решења донесеног у првом степену изјављена жалба, о ревизији и жалби решава се истим решењем. Жалба одлаже извршење решења (осим решења којим је признато право на здравствену заштиту и друга права у вези са остваривањем права на здравствену заштиту). Ако против решења није изјављена жалба, орган који је донео поменуто решење доставиће га, заједно са списима предмета органу надлежном за вршење ревизије, у року од 8 дана од дана истека рока за жалбу. Орган надлежан за вршење ревизије извршиће ревизију решења кад утврди да првостепени орган није у законском року доставио решење на ревизију.

Против решења донесеног по жалби, као и против решења донесеног у вршењу ревизије може се водити управни спор (осим против решења донесеног у поступку ревизије,којим је решење првостепеног органа поништено или укинуто и враћено на поновни поступак).

III. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПЦИМА ЗА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Орган надлежан за спровођење поступака – Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања – Повереништво за избеглице

Све информације о поступцима остваривања права могу се добити:
Зоран Граовац тел.број 308-818 канцеларија број 19

Статус избеглог и прогнаног лица се више не признаје.

1) Информације о поступку пријаве и регистровања интерно расељених лица са КиМ

Захтев ради регистровања интерно расељених лица са КиМ може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева, односно у Повереништву за избеглице Градске управе. Захтев се подноси на јединственом обрасцу.

а) Регистрација интерно расељених лица – породични образац и
б) Регистрација интерно расељених лица – индивидуални образац

Право на регистрацију имају лица која су услед безбедносне ситуације напустила пребивалиште на КиМ, и држављани су Републике Србије. Није прецизиран рок за подношење захтева. Право се остварује на основу Закона о избеглицама (″Службени гласник РС” број 18/92; “Службени лист СРЈ” број 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС” број 30/10). Регистровање интерно расељених лица врши Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије у року од 60 дана. По извршеној регистрацији врши се увођење интерно расељених лица у евиденцију Повереништва за избеглице и пријава боравишта у ПУ.

За пријаву интерно расељених лица са КиМ у ПУ потребно је :

 • изјава станодавца оверена код јавног бележника
 • копија власничког листа станодавца
 • копија личне карте подносиоца захтева
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева можете преузети овде:

Јединствени образац за регистрацију интерно расељених лица

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

2) Информације о поступку за промену места боравка избеглог и прогнаног лица

Захтев ради промене места боравка може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева, односно у Повереништву за избеглице Градске управе. Захтев се подноси на обрасцу Повереништва за избеглице.

Захтев за промену места боравишта могу поднети избегла и интерно расељена лица у року од 8 дана од дана одјаве из места претходног боравишта. Право се остварује на основу Закона о избеглицама ″Службени гласник РС” број 18/92; “Службени лист СРЈ” број 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС” број 30/10) и Правилника о евиденцији избеглица (“Службени гласник РС” број 23/92);

За промену места боравка од документације потребно је:

 • изјава становдавца оверена у месту у које се пресељава
 • копија власничког листа станодавца
 • сагласност повереника за избеглице из места где се пресељава и одјава повереника за избеглице из места одакле се пресељава
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева можете преузети овде:

Општи захтев

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

3) Информације о поступку за прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства

Захтев ради прекида статуса избеглог и прогнаног лица права може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева, односно у Повереништву за избеглице Градске управе. Захтев се подноси на обрасцу Повереништва за избеглице, а подносе га лица која су у активном избегличком статусу. Захтев се подноси након добијања Решења о прихвату у држављанство Републике Србије, рок није прецизиран. Право се остварује на основу ″Службени гласник РС” број 18/92; “Службени лист СРЈ” број 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС” број 30/10). Рок за доношење решења је 60 дана. Жалба се поноси Комесаријату за избеглице и миграције у року од 15 дана од дана пријема решења.

За прекид статуса од документације потребно је:

 • решење о признавању статуса избеглог или прогнаног лица
 • копија решења о пријему у држављанство Републике Србије
 • уверење о упису у књигу држављана Републике Србије
 • потврда о ревизији статуса
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности
 • копија избегличке легитимације

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева можете преузети овде:

Захтев за прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

4) Информације о поступку брисања из евиденције интерно расељених лица

Захтев ради брисања из евиденције интерно расељених лица може да се поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева, односно у Повереништву за избеглице Градске управе. Захтев се подноси на обрасцу Повереништва за избеглице, а подносе га лица која су у активном статусу интерно расељеног лица.

Право се остварује на основу ″Службени гласник РС” број 18/92; “Службени лист СРЈ” број 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС” број 30/10). Рок за доношење решења је 60 дана. Жалба се поноси Комесаријату за избеглице и миграције у року од 15 дана од дана пријема решења.

За брисање из евиденције интерно расељених лица од документације потребно је:

 • копија легитимације интерно расељеног лица
 • копија пријаве боравишта
 • копија или очитана лична карта интерно расељеног лица
 • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева можете преузети овде

Захтев за брисање из евиденције расељеног лица

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

5) Захтеви за продужење важења избегличке легитимације, продужење важења пријаве боравишта за интерно расељена лица, за издавање дупликата избегличке легитимације и легитимације интерно расељеног лица, за издавање потврда о статусу избеглог и интерно расељеног лица и друге врсте потврда подносе се на обрасцу Повереништва за избеглице и у Повереништву за избеглице, односно на писарници Градске управе града Панчева.

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева можете преузети овде:

Општи захтев

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

6) За смештај социјално угрожених избеглих и интерно расељених лица у социјалне установе надлежан је Центар за социјални рад «Солидарност» Панчево, ул. Филипа Вишњића бр. 16 и Комесаријат за избеглице из Београда, ул. Народних хероја 4.

IV. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРВАЊЕ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТА И УЧЕНИКА

Орган надлежан за спровођење – Градска управа града Панчева- Интерресорна комисија града Панчева.

Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Право на услугу имају деца, ученици и одрасли који се образују у складу са Законом о образовању одраслих.

Нема рока за подношење захтева.

Да би се могао покренути поступак процене, потребно је да овлашћено лице поднесе захтев (законски заступник/родитељ)

Рок за доношење решења је 40 дана рачунајући од дана подношења захтева.

На мишљење се може поднети приговор у року од 15 дана, од дана потписивања и преузимања мишљења

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 201, или на број телефона 013/308-742, или путем имејла:

interresornakomisija@pancevo.rs

Интерресорна комисија града Панчева је надлежна за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету, ученику и одраслом, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику и одраслом, Правилником о раду Интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију града Панчева и другим прописима.

Поступак процене може покренути родитељ подношењем захтва на прописаном Обрасцу број 1, који се предаје у Услужном центру Градске управе. Такође, поступак процене може покренути образовна установа уз сагласност родитеља, на прописаном Обрасцу број 1.

Комисија има четри члана и сваки члан има свог заменика. Седиште Комисије: Градска управа града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева може се преузети у канцеларији 201 Градске управе града Панчева или овде:

Образац број 1 – ИРК

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

V. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ЗА ОСТАВРИВАЊЕ ПРАВА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦИМА КОЈА СУ СТЕКЛА СТАТУС ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ  ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Орган надлежан за спровођење – Градска управа града Панчева – Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Информације се могу добити:

Невенка Кљајић, тел.број 308-906 канцеларија број 207.

За остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, потребно је:

Докази не могу бити старији од шест месеци.

Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осуигурање има ју лица која испуњавају следеће услове:

 • имају својство лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са законом
 • има пребивалиште на територији града Панчева
 • није обавезно социјално осигуран по другом основу

Право на уплату доприноса на лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе , ради остваривања права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање стиче се на основу Закона о култури (“Службени гласник Републике Србије” број 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка, 6/20; 47/21; 78/21 и 76/23), Одлуке о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање лицима које су стекле статус лица које самостално обављају уметничку  делатност у области културе (“Службени лист града Панчева” број 39/23)

По добијању решења лице има право жалбе Градском већу града Панчева у року од 15 дана од дана пријема решења.

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

VI. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Орган надлежан за спровођење – Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Захтев ради остваривања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Категорије лица које имају право на услугу су најугроженији слојеви становништва који примају социјалну помоћ и лица која испуњавају критеријуме о укупним месечним примањима. За једног члана цензуси су , као и за  двочлану, трочлану, четворочлану и петочлану породицу прописани Правилником који доноси надлежно министарство.

Нема рока за подношење захтева.

Право се остварује на основу Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних услуга социјално најугроженијим грађанима града Панчева, (“Службени лист града Панчева” бр. 34/18 и 16/19)

Критеријуми за стицање права на субвенционисање трошкова комуналних услуга су:

1) укупан месечни приход домаћинства;

2) број чланова домаћинства;

3) имовно стање. Укупан месечни приход домаћинства обухвата сва примања и приходе који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ, у смислу закона којим се уређује област социјалне заштите и прописа донетих на основу тог закона и разликује се у зависности од броја чланова домаћинства.

Рок за доношење решења је 30 дана рачунајући од дана подношења захтева. На решење нема права жалбе.

Информације се могу добити :

Весна Бабић и Саша Ђорђевић, тел.број 308-847 канцеларија број 20.

Испуњеност услова за стицање права на субвенционисање трошкова комуналних услуга доказује се јавним исправама о:

пребивалишту за подносиоца захтева и чланове домаћинства;
укупним месечним примањима и приходима подносиоца захтева и чланова домаћинства, да су деца старија од 15 година на редовном школовању, а за незапослено лице, односно корисника новчане накнаде по прописима којима се уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености, статусу незапослености;
непокретностима које имају у својини подносилац захтева и чланови домаћинства из места пребивалишта и места рођења;
последњем рачуну за пружену комуналну услугу.
У случају да подносилац захтева нема рачуне који гласе на његово име, уз захтев се прилаже уговор или други документ којим се доказује по ком правном основу домаћинство борави у стамбеној јединици у коме је корисник комуналних услуга друго лице (уговор о закупу стана, одлука суда, изјавa оверенa код надлежног органа да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства станују на адреси на којој се налази стамбена јединица у коме је корисник комуналних услуга друго лице и сл.).

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Захтев за оставривање права на субвенционисање трошкова комунланигх услуга

VII.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

Назив услуге: Право на стицање статуса енергетски угроженог купца

Орган задужен за спровођење: Градска управа града Панчево – Секретаријат за јавне службе и социјална питања

На основу члана 10. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр.145/14 и 95/18 – други закон и 40/21) и члана 9. Уредбе о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС”, 137/2022) Лице које има право на услугу је енергетски заштићен купац, односно угрожени купац, у смислу ове уредбе је домаћинство (појединац, породица), које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, односно испоручује топлотна енергија

Није прописан рок за подношење захтева.

Критеријуми за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца су:

1) укупан месечни приход домаћинства;
2) број чланова домаћинства;
3) имовно стање

Надлежни орган дужан је, на основу члана 8. став 1. Уредбе о енергетски угроженом купцу, да донесе решење у року од 30 дана од дана покретања поступка.

Против решења може се изјавити жалба министарству надлежном за послове енергетике, у року од 15 дана од дана пријема решења Жалба се предаје органу општинске/градске управе који је донео решење о одбијању захтева са републичком административном таксом од 440,00 утврђене тарифним бројем 6. Тарифе уз Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС” бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04 – др. пропис, 42/05 – др. пропис, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06 – др. пропис, 47/07 – др. пропис, 54/08 – др. пропис, 5/09, 54/09, 35/10 – др. пропис, 50/11, 70/11 – др. пропис, 55/12 – др. пропис, 93/12, 47/13 – др. пропис, 65/13 – др. пропис, 57/14 – др. пропис, 45/15 – др. пропис, 83/15, 112/15, 50/16 – др. пропис ) , на рачун бр. 840-742221843-57, модел: 97, позив на број 50-016, на име Буџета Републике Србије. У члану 10. ст 1. и 2. Уредбе о енергетски угроженом купцу прописано је да ако у року важења решења из члана 8. ове уредбе настану промене у подацима на основу којих је то решење донето, ималац статуса угроженог купца је дужан да, у року од 30 дана од дана настанка промене, органу јединице локалне самоуправе поднесе захтев за измену решења, као и да се уз захтев из става 1. овог члана прилажу докази о насталим променама.

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса могу поднети физичка лица која живе у самачком домаћинству или у вишечланој породици уколико испуњавају услове прописане Законом о енергетици и Уредбом о енергетски угроженом купцу.

Енергетски угрожен купац електричне енергије или природног гаса или топлотне енергије је купац из категорије домаћинства (самачко или вишечлана породица) које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса, односно топлотне енергије које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса или топлотне енергије у складу са поменутом Уредбом.

Енергетски угрожени купац, у смислу ове уредбе, је и домаћинство чијем члану због здравственог стања обуставом испоруке електричне енергије може бити угрожен живот или здравље.

По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева

Захтев за стицање статуса енергетски заштићеног купца подноси се директно надлежном органу сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 у канцеларији 20 Услужног центра Градске управе града Панчева.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА

Информације о остваривању права на статус енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса можете добити на следеће бројеве телефона:

Весна Бабић тел.број 308-847
Саша Ђорђевић тел.број 308-847

За признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса прилаже се:

 • Захтев за признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса или топлотне енергије
 • Доказ о броју чланова домаћинства (копија личне карте, извод из матичне књиге рођених и венчаних, уверење о пребивалишту, пријава пребивалишта и др );
 • Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства;
 • Доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности;
 • Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању;
 • Последњи рачун за електричну енергију/природни гас /топлотну енергију на адреси становања
 • Изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности
 • За кориснике новчане социјалне помоћи или дечијег додатака или увећаног износа за помоћ и негу другог лица:
 • Захтев за признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса или топлотне енергије
 • Препис решења о праву на новчано социјалну помоћ/дечији додатак/увећан износ за помоћ и негу другог лица
 • Последњи рачун за електричну енергију/природни гас /топлотну енергију на адреси становања.
 • За кориснике који право остварују на основу здравственог стања
 • Захтев за признавање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса или топлотне енергије
 • Медицинска документација
 • Последњи рачун за електричну енергију/природни гас / топлотну енергију на адреси становања
 • Изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности
 • Прибавља орган по службеној дужности (на основу изјаве):
 • Потврду Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево о катастарским приходима из места рођења
 • Уверење Пореске управе да ли поседују имовину за опорезивање

Обрасци захтева могу се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Образац захтева за стицање права на статус енергетски угроженог купца по основу здравственог стања

Образац захтева за остваривање права за стицање статуса енргетски угроженог купца

Образац изјаве о давању сагласности за прибављање увид и обраду података о личности

Напомена: Податке који су потребни за решавање захтева, а налазе се у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, орган надлежнан за решавање о праву прибавља по службеној дужности у складу са законом који уређује општи управни поступак и законом којим се уређује право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података.

VIII. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Правни основ је Закон о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/13 и 25/19 др. закон)

Саветник за заштиту права пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потеребне информације и савете у вези са правима пацијената.

Пацијент односно његова законски заступник приговор може поднети писмено (предајом у Услужном центру Градске управе града Панчева, слањем путем поште, имејлом) или усмено на записник.Сваки приговор мора бити потписан од стране пацијента, односно његовог законског заступника.

Саветник за заштиту права пацијената :

Јелена Мокран Анђеловски
Адреса: Трг краља Петра I бр.2-4
Контакт телефон: 013/308-851
Имејл: jelena.mokran@pancevo.rs

Право за остваривање права на заштиту права пацијената има пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника ускраћено неко од права из области здравствене заштите у здравственој установи, приватној пракси, високошколској установи здравствене струке која обавља здравствену делатност, односно другом правном лицу које обава одређене послове здравствене делатности, у складу са законом.

Законом о правима пацијената није утврђен рок за подношење приговора, као ни рок застарелости за подношење приговора.

За поступање саветника за заштиту права пацијената неопходно је да пацијент, односно његов законски заступник, поднесе приговор.

Саветник за заштиту права пацијената најкасније у року од пет радних дана, од дана подношења приговора утврђује све битне околности и чињенице у вези са наводима изнетим у приговору, а затим, најкасније у року од три радна дана сачињава извештај, који, између осталог, доставља и подносиоцу приговора.

Подносилац приговора, незадовољан одговором саветника пацијената, може се обратити Савету за здравље, здравственој инспекцији, односно надлежном органу организације здравственог осигурања код које је пацијент здравствено осигуран.

Напомена: Подносилац је дужан да приликом подношења приговора потпише изјаву о давању сагласности за обраду података о личности.

Изјава о давању сагласности  за обраду података о личности

IX. СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројеката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-795, Биљана Миоч, канцеларија 207.

Право на конкурисање имају Спортске организације и друга правна лица

Рокови за  подношење захтева и потребне документације су дефинисани у самом тексту конкурса и зависе од тога да ли је конкурс који се односи на годишње пројкете или програме или на посебне пројкете или програме.

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области спорта расписује се на основу Закон о спорту («Службени гласник РС» број 10/16), Правилник о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева“ број 1/17 и 30/18), Категоризације организација у области спорта у граду Панчеву („Службени лист града Панчева“ број 1/17 и 1/19), Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14- др. закон 101/16-др. закон и 47/18) и Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16)

Услови за конкурисање:

 • Да има својство правног лица са седиштем на територији града Панчева
 • Да постоји и ради најмање годину дана (овај услов се не примењује на програме и пројекте гранских спортских савеза и стручних спортских удружења) (члан 17. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева“ број 1/17 и 30/18)
 • Да су са успехом реализовали одобрени програм или пројекaт, уколико су били носиоци програма или пројекта у 2018.години као и да су испунили своје уговорене обавезе према граду Панчеву (поднели наративне и финансијске извештаје о утрошку добијених буџетских средстава)
 • Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, да није у последње две године правоснажном одлуком кажњавана за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту
 • Да је донела одлуку којом се ослобађају плаћања трошкова чланарине породице са троје и више деце узраста до четрнаесте године
 • Да је испунила своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима, чији је оснивач град Панчево,
 • Да подстиче и ствара услове за унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
 • Да у већој мери унапређује квалитет спорта у сегменту за који конкурише

Рок за доношење решења није дефинисан, што је у складу са расписаним конкурсима.

Решење је коначно и против њега се може водити управни спор. Предмет управног спора не може бити износ добијених средстава по основу годишњих и посебних програма односно пројеката.

Напомена: Подносилац је дужан да приликом подношења документације потпише изјаву о давању сагласности за обраду података о личности, те пристанку да се наведени подаци могу проследити на основу захтева који се подноси у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја.

 Изјава о давању сагласности за обраду података о личности и давању пристанка да се подаци могу проследити на основу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

X. СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројеката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-906, Невенка Кљајић, канцеларија 207.

Право на учешће на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији града Панчева.

Конкурс је отворен до 01.10. текуће године односно до утрошка средстава.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе расписује се на основу Закона у култури (“Службени гласник Републике Србије” број 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка, 6/2047/21; 78/21 и 76/23), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица лoкалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 105/16 и 112/2017) Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 2/17)

Документација потребна за пријављивање на Јавни Конкурс

 • Пријава на Јавни конкурс за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе (уредно попуњена и оверена)
 • Детаљно разрађен Прeдлог буџета за пројекте
 • Копија регистрације подносиоца пројекта код надлежног органа са описом делатности за коју је подносилац регистрован (у једном примерку);
 • Потписана изјава о партнерству на прописаном обрасцу (уколико је партнерски пројекат)
 • Копија депо картона (уколико имају отворен рачун код Управе за трезор)
 • Основни подаци о носиоцима пројекта (биографије удружења, других субјеката у култури и појединаца);
 • у области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију
 • код филмског и позоришног стваралаштва потребно је доставити сценарио
 • Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
 • Позивно писмо за пројекте у области културне размене и међународне сарадње;
 • Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише;
 • уплату Градске административне таксе 

У оквиру овог Конкурса не финансирају се гастрономски и туристички фестивали, стални трошкови (грејање, струја, телефон), трошкови репрезентације и угоститељски трошкови, као и набавка опреме (осим у случајевима када је пројекат таквог садржаја да укључује потребу за тим).

Напомена: Подносилац је дужан да приликом подношења документације потпише изјаву о давању сагласности за обраду података о личности, те пристанку да се наведени подаци могу проследити на основу захтева који се подноси у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја. Изјава се може преузети и овде:

 Изјава о давању сагласности за обраду података о личности и давању пристанка да се подаци могу проследити на основу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

XI. СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројеката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-906, Невенка Кљајић , канцеларија 207.

Право на учешће на Конкурсу за су/финансирање пројеката у области културе имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији града Панчева.

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у недељнику Панчевац.

Конкурс за суфинансирање средстава у области културе расписује се на основу Законо у култури (“Службени гласник Републике Србије” број 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка; 6/20; 47/21; 78/21 и 76/23), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица лoкалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 105/16 и 112/2017) Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 2/17).

Документација потребна за пријављивање на Јавни Конкурс

 • Пријава на Јавни конкурс за су/финансирање пројеката у области културе  (уредно попуњена и оверена)
 • Детаљно разрађен Прeдлог буџета за пројекте
 • Копија регистрације подносиоца пројекта код надлежног органа са описом делатности за коју је подносилац регистрован (у једном примерку);
 • Потписана изјава о партнерству на прописаном обрасцу (уколико је партнерски пројекат)
 • Копија депо картона (уколико имају отворен рачун код Управе за трезор)
 • Основни подаци о носиоцима пројекта (биографије удружења, других субјеката у култури и појединаца);
 • у области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију
 • код филмског и позоришног стваралаштва потребно је доставити сценарио
 • Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
 • Позивно писмо за пројекте у области културне размене и међународне сарадње;
 • Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише;
 • уплату Градске административне таксе 

Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страни органа који расписује јавни конкурс, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

Напомена: Подносилац је дужан да приликом подношења документације потпише изјаву о давању сагласности за обраду података о личности, те пристанку да се наведени подаци могу проследити на основу захтева који се подноси у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја. Изјава се може преузети и овде:

 Изјава о давању сагласности за обраду података о личности и давању пристанка да се подаци могу проследити на основу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

XII. СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројеката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-906, Невенка Кљајић и Биљана Миоч, канцеларија 207.

Право учешћа на конкурсу имају:

1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија

Пријаве за конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања конкурса у недељнику “Панчевац”.

Конкурс се расписује на основу Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС” бр.92/2023) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (“Службени гласник РС” бр 13/10, 100/11, 9/12, 37/13, 97/13 и 119/14) , Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник РС” број 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету града Панчева та текућу годину и Решења Комисије за контролу државне помоћи.

Учесник Конкурса је обавезан да приложи следеће документа:

 • образац за учешће на Конкурсу (5 примерака)
 • Буџет пројекта (5 примерака)
 • Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре
 • Решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре
 • потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокаде рачуна)
 • доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
 • дозвола за емитовање радио ули ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије
 • оверена изјава сагласности медија (или више њих) да ће се програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма)
 • визуелни приказ предложеног месијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл…)
 • потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de minimis) у текућој фискалној години и у предходне две фискалне године
 • изјава учесника конкурса да се не налазе у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и да није био у тешкоћама на дан 31.12. 2019. године
 • изјава учесника на конкурсу да пројекат не може реализовати на други начин без државне помоћи односно субвенције државе
 • доказ о уплати Градске административне таксе.

Решење о расподели средстава доноси Градоначелник града Панчева на основу Одлуке Комисије и то најкасније 90 дана од дана закључења Конкурса.

Решење Градоначелника је коначно и против њега се може покренути спор.

Напомена: Подносилац је дужан да приликом подношења документације потпише изјаву о давању сагласности за обраду података о личности, те пристанку да се наведени подаци могу проследити на основу захтева који се подноси у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја. Изјава се може преузети и овде:

 Изјава о давању сагласности за обраду података о личности и давању пристанка да се подаци могу проследити на основу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

XIII. СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УДРУЖЕЊА ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројеката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-795, Јована Радоњин, канцеларија 207.

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана чији се статутарни циљеви и делатност остварују у области у којој се пројекат реализује, са седиштем на територији града Панчева, као и цркве и верске заједнице које своју делатност обављају на територији града Панчева. Документи којима се доказује испуњеност услова прописују се конкурсном документацијом.

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до новембра текуће године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.

Конкурс се расписује на основу Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/09 , 99/11-др. Закони и 44/18-др. Закон), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр. 16/18), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16; 8/19; 16/19 и 2/21) и Одлуке о буџету града Панчева за текућу годину.

Има укупнно десет услова које треба да испуне да би остварили права а то су:

 • Структура програма/пројекта треба задовољава утврђене стандарде пројекта као документа (попуњен формулар и комплетна пројектна документација) ,
 • Програми/пројекти који су у складу са усвојеним стратегијама развоја града Панчевa, односно садржај доприноси дугорочном унапређењу области из које је тема програма/пројекта ,
 • Програми/пројекти који задовољавају приоритетне мере и циљеве у области из које је тема пројекта ,
 • Програми/пројекти који доприносе јачању капацитета удружења грађана (обуке и усавршавања чланства, набавка опреме потребне за реализацију програма/пројекта којим удружење аплицира и сл.),
 • Програми/пројекти који доприносе системском унапређењу области из које је тема пројекта,
 • Програми/пројекти чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисане,
 • Програми/пројекти који укључују ширу циљну групу и успостављају изградњу партнерстава,
 • Програми/пројекти који се промовишу у јавности ,
 • Одрживост програма/пројекта ,
 • Способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени програм/пројекат.

Листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди, објављују се на званичној интернет презентацији града Панчева и Порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана и право приговора у року од осам дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката.

Одлуку о приговору доноси надлежни орган у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Ова одлука се такође објављује на званичној интернет презентацији града Панчева, као и на Порталу е-Управа.

Напомена: Подносилац је дужан да приликом подношења документације потпише изјаву о давању сагласности за обраду података о личности, те пристанку да се наведени подаци могу проследити на основу захтева који се подноси у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја. Изјава се може преузети и овде:

 Изјава о давању сагласности за обраду података о личности и давању пристанка да се подаци могу проследити на основу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

XIV. СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројеката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-795, Јована Радоњин, канцеларија 207.

Право учешћа имају организације/удружења грађана која су регистрована на територији града Панчева. Документи којима се доказује испуњеност услова, прописују се конкурсом.

Рок за конкурисање на овај Конкурс је до 1. новембра текуће године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.

На основу Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011 и 116/2022 – др. закон), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр.16/18), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст ; 12/16; 8/19; 16/19 и 2/21), и Одлуке о буџету града Панчева за текућу годину.

Услови су следећи које треба да испуне:

 • Техничка исправност и квалитет достављене документације,
 • Програми/пројекти који су у складу са усвојеном Националном стратегијом за младе за перид од 2015. до 2025. године, односно да садржај доприноси дугорочном унапређењу области из које је тема програма/пројекта ,
 • Програми/пројекти који укључују већи број младих (од 15 – 30 година) који су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта,
 • Програми/пројекти подразумевају активности које се реализују на територији града Панчева и које укључују младе са територије града Панчева у припрему и реализацију пројекта,
 • Програми/пројекти који укључују младе из маргинализованих група,
 • Програми/пројекти који промовишу умрежавање, удруживање и сарадњу младих појединаца/ки, неформалних група и удружења, формирања асоцијација и кровних организација,
 • Програми/пројекти који садрже волонтерски рад и програми/пројекти који су суфинансирани од стране неког другог удружења, институције или појединца ,
 • Програми/пројекти чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисане,
 • Одрживост програма/пројекта и могућност његовог наставка, и
 • Одрживост организације (способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени програм/пројека).

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана и право приговора у року од осам дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката.

Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева, као и на Порталу е-Управа.

Напомена: Подносилац је дужан да приликом подношења документације потпише изјаву о давању сагласности за обраду података о личности, те пристанку да се наведени подаци могу проследити на основу захтева који се подноси у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја. Изјава се може преузети и овде:

 Изјава о давању сагласности за обраду података о личности и давању пристанка да се подаци могу проследити на основу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

XV. СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РОМСКИХ УДРУЖЕЊА ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројаката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-870, канцеларија 212.

Право учешћа на Конкурсу имају регистроване ромске организације цивилног друштва

Конкурс се расписује на основ уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр.16/18), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16; 8/19; 16/19 и 2/21), и Одлуке о буџету града Панчева за текућу годину.

Потребна документација:

 • Попуњен Образац за подношење пријаве на конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва, у 2 примерка
 • Фотокопију Решења о регистрацији подносиоца предлога пројекта -1 примерак
 • Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – 1 примерак
 • копију извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циљеви Удружења остварују у области у којој се програм/пројекат реализује,
 • потписану изјаву о прихватању одговорности, одсуству сукоба интереса и непостојању обезбеђених средстава
 • потписан споразум о партнерству (за партнерске пројекте)
 • уплату Градске административне таксе 

Критеријуми за избор пројеката

1. Пројекат треба да се односи на реализацију мера и активности предвиђених Акционим планом за друштвену интеграцију Рома у градu Панчеву у складу са Стратегијом за инклузију Рома у Републици Србији за период 2016 – 2025, као и да буде везан за неговање и очување ромске културе и традиције.

2. Циљеви пројекта треба да се односе на идентификоване потребе одређених циљних група

3. Пројект треба да садржи мерљиве показатеље резултата

Листа вредновања и рангирања пристиглих пројеката коју Комисија утврди, објављује се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs, и порталу е-Управа. Предлагачи пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 дана од дана објављивања листе, као и право приговора на листу у року од 8 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору пројеката који ће се путем овог Конкурса финансирати – суфинансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 10 дана од дана истека рока за подношење приговора, која се објављује на званичној интернет презентацији града Панчева и порталу е-Управа.

Напомена: Подносилац је дужан да приликом подношења документације потпише изјаву о давању сагласности за обраду података о личности, те пристанку да се наведени подаци могу проследити на основу захтева који се подноси у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја. Изјава се може преузети и овде:

 Изјава о давању сагласности за обраду података о личности и давању пристанка да се подаци могу проследити на основу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

XVI. СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ГРАДУ ПАНЛЧЕВУ ПУТЕМ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује и конкурсна документација објављује на интернет страници града Панчева, где заинтересована лица могу извршити увид у прописане критеријуме и правила конкурса и преузети конкурсну документацију. Све потребне информације у вези са суфинансирањем програма и пројаката путем конкурса у овој области могу се добити на број телефона 013/308-871, Ивана Ђорђевић, канцеларија 209.

Kатегорије лица које имају право на учешће на Конкурсу, рок за подношење захтева, потребна докумнтација и услови за остваривање права прописаују се конкурсом

Конкурс се расписује на основу Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр.16/18), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 25/15-пречишћен текст и 12/16; 8/19; 16/19 и 2/21), и Одлуке о буџету града Панчева за текућу годину.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана и право приговора у року од осам дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката.

Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева, као и на Порталу е-Управа.

Напомена: Подносилац је дужан да приликом подношења документације потпише изјаву о давању сагласности за обраду података о личности, те пристанку да се наведени подаци могу проследити на основу захтева који се подноси у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја. Изјава се може преузети и овде:

 Изјава о давању сагласности за обраду података о личности и давању пристанка да се подаци могу проследити на основу захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја