СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Секретаријат за општу управу у периоду од 01.01.2020. – 31.12.2020. пружио је следеће услуге грађанима:

 • У оквиру Јединственог бирачког списка:
  – број издатих потврда о упису у Једниствени бирачки списак: 34.
  – број издатих потврда о изборном праву: 736.
 • У оквиру Посебног бирачког списка националне мањине, решења о упису и променама у посебном бирачком списку која доносе се по захтеву странке, а брисање на основу захтева странке и по службеној дужности:
  – број решењa о упису у Посебан бирачки списак националне мањине, на лични захтев: 66.
  – број решења о брисању из Посебног бирачког списка националне мањине, на лични захтев: 15
 • У оквиру Одељење за лични статус грађана и Одељења за месне канцеларије:
  – у први примерак матичне књиге рођених уписано је 1689 новорођене деце, као и лица из бивших република СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица рођених у иностранству према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге венчаних уписано је 504 лица венчаних у Панчеву, као и лица венчаних у бившим републикама СФРЈ, која су стекла држављанство Републике Србије и лица венчаних у иностранству, према пребивалишту, и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
  – у први примерак матичне књиге умрлих уписано је 2238 лица умрлих у Панчеву, као и лица умрлих у бившим републикама СФРЈ и умрлих у иностранству, према пребивалишту и исто толико је унето у други примерак (рачунар);
 • Издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана из Регистра матичних књига:
  –  14557 извода из матичне књиге рођених;
  – 3396 извода из матичне књиге венчаних;
  – 5648 извода из матичне књиге умрлих;
  – 1901 извода из матичних књига на међународном обрасцу;
  – 4555 уверења о држављанству; и
  – 208 уверења из матичних књига.
 • Грађанима, на лични захтев, путем post-expressa, достављено је 352 извода из матичних књига и књиге државаљана.
 • Сарадник за грађанска стања донео је у управном поступку, на захтев странке:
  – 201 решења о промени личног имена;
  – 419  решења о исправкама у матичним књигама рођених, венчаних и умрлих;
  – / решење о накнадном упису у матичну књигу рођених;
  –  2 решења о накнадном упису у матичну књигу умрлих;
  – 53 решења о склапању брака ван службених просторија;
  – 1 решења о упису личног имена на језику и писму националне мањине
  – 127 потврда о издржавању и 16 потврда о породичном стању ради употребе у иностранству;
  – 20 потврда о животу; и
  – 1 решење за закључење брака преко пуномоћника.
 • Донето је 93 решења о усвајању захтева за пружање бесплатне правне помоћи – бесплатно заступање


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

У оквиру своје надлежности,  на основу евиденција које се воде у секретаријату, а по захтеву физчких лица, правних лица и предузетника у периоду од 01.01.2017. – 31.12.2017. године издато је укупно 3.217 пореских уверења, примљено и услужено 15.790 странака, што у просеку износи 63 странакa дневно.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 

Услуге пружене у 2020. години:

Врста услуге

Број
поднетих
захтева
/ број
апликаната

Број
пружених
услуга
/број
корисника

Рок
решавања
/рок
пружања
услуге

Број
поднетих
жалби/
приговора

Број
усвојених
жалби/
приговора

Број
одбијених
жалби/
приговора

Број
одустанка од жалбе/
приговора

Признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и признавање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге

Укупно 620

Укупно 620

Решено
у року

/

/

/

/

Признавање права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада

262

262

Решено
у року

/

/

/

/

За признавање права на родитељски додатак које се остварује из средстава Републике Србије

1018

1018

Решено
у року

1

/

1

/

Признавање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће и четврто дете (из средстава АП Војводине)

49 49

Решено
у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за прворођено дете из средстава града Панчева

454

454

Решено
у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ незапосленим породиљама

370

370

 

Решено у року

/

/

/

/

Признавање права на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки или четворки

1 породица

/

/

/

/

/

/

Породице поред права на једнократну новчану помоћ за случај рођења тројки и четворки, остварују право на једнократну новчану помоћ сваке календарске године до навршене 10 године детета, као и једнократну помоћ за набавку уџбеника и школског прибора сваке календарске године за децу узраста од 5,5 година до завршетка средњег образовања, односно 18. година

Укупно 7 са 21 дететом за ЈНП до навршених 18 година и 5 породица са 15 деце за ЈНП за уџбенике

Укупно 7 са 21 дететом за ЈНП до навршених 18 година и 5 породица са 15 деце за ЈНП за уџбенике

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче

950

950

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на дечји додатак

2587

2587

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на личну инвалиднину (превођење права на личну инвалиднину)

/

242

/

/

/

/

/

Остваривање права на цивилну инвалиднину и допунска права

/

/

/

/

/

/

/

Остваривање права на породичну инвалиднину и допунска права(превођење права на породичну инвалиднину и допунска права)

3

3+176

Решено у року

/

/

/

/

Промена места боравка избеглог и прогнаног лица

/

/

Решено у року

/

/

/

/

Прекид статуса избеглог и прогнаног лица по основу добијеног држављанства

20

20

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права у области додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

201

178 (од којих 4 није решено, 9 је одустало, а  10  се није одазвало)

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на стицање статуса енергетски угроженог купца

569

569

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на регресирање трошкова студената у АП Војводини

136

136

Решено у року

/

/

/

/

Остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обавњљају уметничку или другу делатност у области културе

17

17

Решено у року

/

/

/

/

Остварење права у области заштите права пацијената

7 приговора 157 савета

7 приговора и 157 савета

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за једнократну новчану помоћ избеглим и расељеним лицима

42

42

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за грађевински материјал за избегла и расељена лица

15

15

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за откуп сеоских домаћинстава за избегла и расељена лица

15

15

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за куповину монтажних кућа за избегла и расељена лица

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за повећање процента војног инвалидитета

2

2

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на помоћ у случају смрти

5

5

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на борачки додатак

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за признавање права на везаност за постељу

1

1

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за накнаду погребних трошкова

4

4

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за признавање права на месечно новчано примање/увећање МНП

11

11

Решено у року

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на путничко моторно возило

/

/

/

/

/

/

/

Захтев за остваривање права на ортопедски додатак

1

1

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката у области спорта за 2020.

211

94+45 Анекса и 4 једностраних раскида уговора

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив за појединачно давање на име постигнутих резулта у спорту

26

24

Решено у року

/

/

/

/

Јавни позив – развој спорта

61

46 + 2 Анекса и 2 једностраних раскида уговора

Решено у року

/

/

/

/

Јавни конкурс за су/финансирање пројеката  у области културе за 2020. годину

/

/

/

/

/

/

/

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката аматерског стваралаштва у области културе за 2020. годину

/

/

/

/

/

/

/

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години

51

Решењем су одобрена 24 пројекта од чега је уговор закључен са 15 подносиоца пројекта

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева за 2020.

/

/

/

/

/

/

/

Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2020. години

/

/

/

/

/

/

/

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области социјалне политике у 2020. години

12

12

Решено у року

/

/

/

/

Конкурс за финансирање и суфинансирање ромских организација цивилног друштва у 2020. години

/

/

/

/

/

/

/

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Услуге пружене током 2021. године:

Врста услуге

Број поднетих захтева / број апликаната

Број пружених услуга / број корисника

Износ укупно додељених средстава (дин)

Рок решавања / рок пружања услуге

1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова

28

28

Решено у року

2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића

4

4

Решавање је у току

 

Услуге пружене током 2020. године:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза 88 88 решено у року од 8 дана
2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића4 5 5 решено у року од 30 дана
3. 3. Јавни позив студентима за учешће у мери„Студентска летња пракса“ у 2020. години 59 29 562.448,07 Реализовано у року
4. Јавни позивза учешће средњих школа са територије града Панчева на конкурсу за доделу средстава, у вези са реализацијом мере: „Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне и пројектне наставе“ у 2020. години 8 пројеката 2 500.000,00 Реализовано у року
5. Jавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању) у 2020. години 2 1 Опредељено средстава из буџета Града: 2.105.688,00 динара.
Исплата је на месечном нивоу на основу фактура о пруженим услугама
Реализовано у року
6. Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2020. години 18 пројеката 15 пројеката подржано

24 лица ангажовано

Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 2.830.000,00 Реализовано у року
7. Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2020. години 11 послодаваца 3 послодавца подржано, 8 лица упућено на стручну праксу Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 2.550.000,00 Реализовано у року
8. Јавни позив
за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2020. години
38 поднетих пројеката 16 пројеката подржано Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 5.000.000,00 Реализовано у року
9. Сајам за запошљавање Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 500.000,00 Мера није спроведена због епидемиолошке ситуације
10. Сајам за запошљавање инвалидних лица Опредељено средстава из буџета Града Панчева: 255.688,00 Мера није спроведена због епидемиолошке ситуације
11. Смањење сиромаштва кроз могућност запошљавања у сарадњи са „Хелп“ организацијом у 2020 години – радна пракса за младе. 3 послодавца подржано 3 лица ангажовано на радној пракси Опредељено средстава из буџета Града Панчева 90.000,00 рсд Мера реализована са Хелп организацијом Реализовано у року

 

Услуге пружене током 2019. године:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза 128 128 Решено у року
2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића 10 10 Решено у року
3. Пружање информација по упиту инвеститора 10 10 Није релевантно Услуга је пружена у року
4. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – стручна пракса Мера се реализује путем НСЗ  – Аплицирало – 22 послодавца
у другом кругу аплицирало 10 послодаваца
Мера се реализује путем НСЗ – 28 незапослених лица – ангажовано на стручној пракси
у другом кругу ангажовано је 7 лица на стручној прак
6.000.000,00   – буџет Града Мера отпочела 09.07.2019.
Мера – други круг отпочела 10.12.2019.
5. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – јавни радови за категорију теже запошљивих лица Мера се реализује путем НСЗ – мера се спроводи код 6  послодаваца Мера се реализује путем НСЗ – 9 незапослених лица ангажована на јавном раду 1.500.000,00 – буџет Града

 

 

Мера отпочела 05.07.2019. године
6. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – студентска летња пракса Аплицирало 25 ментоских кућа 49 студената аплицирало, 48 студената упућено на праксу 1.000.000,00 – буџет Града Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
7. ЛАПЗ 2019- Јавни позив – унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење  наставе Аплицирало 8 средњих школа са 10 пројеката 8 средњих школа са 8 пројеката одобрено 4.000.000,00 Реализовано током јула 2019. године
8. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) 2 Агенција за књиговодствене услуге Конект 1997 Панчево  – изабрана агенција за праћење корисника програма 3.170.000,00 Склопљени уговори – у току је праћење мере
9. ЛАПЗ 2019 – Јавни позив – додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање 53 пријаве одобрено 23 лица 10.480.000,00 У току је праћење и извештавање
10. НИС Шанса /  / / није реализовано
11. ЛАПЗ 201 – Јавни позив – додела субвенција за отварање нових радних места  поднето 56 пријаве 32 послодавца подржано и 45 незапослених лица 24.850.000,00 У току је праћење и извештавање
12. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2019. годину Аплицирало 27 лица 10 7.000.000,00 У току је праћење и извештавање
13. Јавни позив незапосленим лицима за похађање бесплатног интензивног курса пословног енглеског језика Аплицирало 15 лица 12 лица одабрано 500.000,00 У току је праћење и извештавање

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

У Секретаријату за урбанизам,грађевинске, стамбено-грађевинске послове и саобраћај у периоду од 1.1.2019.године до 1.8.2019.године обрађено је укупно 3942 захтева.

ОДЕЉЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

У периоду од 1.1.2019. до 1.8.2019.године у одељењу обрађено је укупно 1332 захтева од тога оквиру ЦЕОП-а решено је укупно 1212 захтева странака:

– 256 захтева за локацијске услове,

– 166 захтева за грађевинске дозволе,

233 захтева о одобрењу извођења радова,

– 107 захтева за употребне дозволе,

 

У ЦЕОП-у обрађено је и 450 захтева који се односе се на пријаве темеља, пријаве конструкције, пријаве радова, прикључење објеката на комуналну и другу инфраструктуру, остале поступке (правоснажност, одустанак од предмета, захтеви за утврђивање испуњености услова противпожарне заштите итд.).

У истом периоду обрађено је ван ЦЕОП-а и 120 захтева странака по члану 144.Закона о планирању и изградњи, захтева за уклањање објеката, захтева за етажирање, захтева Агенције за реституцију, захтева за издавање потврда итд.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –

У периоду од 1.1.2019. до 1.8.2019.године обрађено је 225 захтев од тога:

134 Информације о локацији

55 Пројекта парцелације/препарцелације, Сагласности на елаборате геодетског обележавања / исправке граница / спајање парцела –

22 Урбанистичка пројекта ( контрола,оглашавање,усвајање-потврде )

14 Иницијативе за измену планова

У том периоду донето је 6 Одлуке о измени / изради планова, одржано је 10 јавних увиди, нацрти , усвојени ) и одражано је 13 седница Комисије за планове.

-ОДСЕК ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ-

У периоду од 1.1.2019. до 1.8.2019.године на основу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“ бр. 104/16) обрађено је 255 захтева о упису стамбених заједница,

У наведеном периоду на основу Одлуке о постављању мањих монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене решено је 248 захтева од тога:

-142 захтева за гараже

-38 захтева за летње баште

-14 захтева за расхладне витрине

-1 кућица за псе

-16 промотивних платоа

-16 празничне и покретне тезге

-16 киосци

-5 објеката забавног карактера

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ-

У периоду од 1.1.2019. до 1.8.2019.године на основу Закона о озакоњењу решено је 589 захтева.

 

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ-

У периоду од 1.1.2019. до 1.8.2019.године у одељењу решено је укупно 1293 захтева и то:

– 216 решења и посебних картица којима се трудницама одобрава бесплатно коришћење паркиралишта под наплатом

435 решења и паркинг карата за особе са инвалидитетом

167 решења о одобрењу за снабдевање (за теретна моторна возила)

– 68 решења о техничкој регулацији саобраћаја

35 решења о сагласности за постављање башти (отворених и затворених)

– 104 потврде за такси возила о погодности за такси возила

– 31 издато мишљење на пројекте (УПР, ИДР и сл.):

3 решења о техничкој регулацији саобраћаја за време манифестација на путу

– 120 решења о такси дозволама (решење о продужењу, нове такси дозволе и сл.)

57 решења о сагласности на саобраћајне пројекте (привремени и трајни режим саоб.)

– 57 решења о привременом режиму саобраћаја

21 издато решење о кретању возила мимо утврђеног режима саобраћаја

 


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине је сачинио годишњи Извештај о стању животне средине за 2016. годину у коме су детаљно образложене активности из области рада Секретаријата. Извештај се може погледати и преузети на следећем линку: Извештај о стању животне средине за 2017. год.

Извештај o реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда града Панчева за 2017. годину: Извештај о учинку програма Фонда за заштиту животне средине (Буџетски фонд)