Na osnovu člana 47. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik Republike Srbije»,br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-ispravka ,108/13, 142/14,68/15-dr.zakon103/15i 99/16), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS», 129/07i 83/2014 -dr.zakon), i članova 39. i 98. stav 1. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» br. 25/15-prečišćen teksti 12/16), Skupština grada Pančeva,dana 27.12.2017. godine, donela je

Odluku o Budžetu grada Pančeva za 2018. godinu

Na osnovu člana 47. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik Republike Srbije»,br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-ispravka ,108/13, 142/14,68/15-dr.zakon103/15,99/16i 113/17), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS», 129/07, 83/14 -dr.zakoni 101/16-dr.zakon), i članova 39. i 98. stav 1. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» br. 25/15-prečišćen teksti 12/16), Skupština grada Pančeva,dana 28.03.2018. godine, donela je

Odluku o imenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2018 godinu

Na osnovu člana 47. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik Republike Srbije»,br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-ispravka ,108/13, 142/14,68/15-dr.zakon103/15,99/16i 113/17), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS»,br.129/07, 83/14 -dr.zakon,101/16-dr.zakoni47/18), i članova 39. i 98. stav 1. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» br. 25/15-prečišćen teksti 12/16), Skupština grada Pančeva,dana 09. jula 2018.godine, donela je

Odluku o izmenama Odluke o Budžetu grada Pančeva za 2018. godinu

Na osnovu člana 47. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14,68/15-dr.zakon103/15, 99/16 i 113/17), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br.129/07, 83/14 -dr.zakon,101/16-dr.zakoni47/18), i članova 39. i 98. stav 1. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ br. 25/15-prečišćen teksti 12/16), Skupština grada Pančeva, dana 14. novembra 2018. godine, donela je

Odluku o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Pančeva za period I-VI 2018. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta grada Pančeva za period I-IX 2018. godine

Na osnovu člana 47. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik Republike Srbije», br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-ispravka , 108/13, 142/14, 68/15dr.zakon 103/15, 99/16, 113/17 i 95/2018), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS», 129/07, 83/2014 – dr.zakon, 101/2016- dr.zakon i 47/18), i članova 39. i 98. stav 1. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» br. 25/15- prečišćen tekst i 12/16), Skupština grada Pančeva, dana 29. decembra 2018. godine, donela je

Odluku o Budžetu grada Pančeva za 2019 godinu

Na osnovu člana 47. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik Republike Srbije»,br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-ispravka ,108/13, 142/14,68/15-dr.zakon103/15,99/16, 113/17 i 95/2018), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi(«Službeni glasnik RS», 129/07, 83/2014 -dr.zakon,101/2016-dr.zakoni47/18), i članova 39. i 98. stav 1. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» br. 25/15-prečišćen tekst i 12/16), Skupština grada Pančeva,dana 05.04.2019.godine, donela je

Odluku o Izmenama Odluke o Budžetu Grada Pančeva za 2019. godinu – Rebalans 1

Na osnovu člana 47. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik Republike Srbije»,br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-ispravka ,108/13, 142/14,68/15-dr.zakon103/15,99/16, 113/17 i 95/2018), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi(«Službeni glasnik RS», 129/07, 83/2014 -dr.zakon,101/2016-dr.zakoni47/18), i članova 39. i 98. stav 1. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» br. 25/15-prečišćen tekst, 12/16 i 8/19), Skupština grada Pančeva, dana12. jula 2019.godine, donela je

Odluku o Izmenama Odluke o Budžetu Grada Pančeva za 2019. godinu – Rebalans 2

Na osnovu člana 47. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik Republike Srbije“,br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-ispravka ,108/13, 142/14,68/15-dr.zakon 103/15,99/16, 113/17, 95/18i 31/19), člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, 129/07, 83/2014 -dr.zakon,101/2016-dr.zakoni47/18), i članova 39. i 98. stav 1. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» br. 25/15-prečišćen tekst, 12/16, 8/19i16/19), Skupština grada Pančeva, dana 13. septembra 2019.godine, donela je

Odluku o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu

Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07,83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakoni 47/18), člana 78. i 79. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13,142/14,68/15-dr.zakon, 103/15, 99/16,113/17i 95/18), i člana 39. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“, br. 25/15-prečišćen tekst,12/16i 8/19), Skupština grada Pančeva, na sednici održanoj dana 12. juna 2019. godine, donela je

Odluku o završnom računu Budžeta Grada za 2018. godinu