Grafički prikaz

Grad Pančevo vrši svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom, kao i poverene nadležnosti koje su zakonom poverene Gradu iz okvira nadležnosti Republike Srbije i odlukom Autonomne Pokrajine Vojvodine poverene iz okvira nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Grad, preko svojih organa u skladu sa Ustavom i zakonom:

 1. donosi programe razvoja;
 2. donosi prostorni plan Grada i urbanističke planove;
 3. donosi budžet i završni račun;
 4. utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;
 5. uređuje i obezbeđuje raspolaganje poslovnim prostorom u javnoj svojini grada, utvrđuje visinu zakupnine poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
 6. stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada;
 7. sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
 8. donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
 9. donosi programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u jedinici lokalne samouprave;
 10. uređuje i obezbeđuje raspolaganje poslovnim prostorom u javnoj svojini grada, utvrđuje visinu zakupnine poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
 11. stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine i stara se o njihovom izvršenju;
 12. uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim javnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;
 13. uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju auto-taksi prevoza putnika;
 14. uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi koji se vrši na teritoriji grada kao i određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;
 15. osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadležnog ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;
 16. osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
 17. osniva ustanove u oblasti socijalne zaštite i prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, utvrđuje više normative i standarde za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač, donosi propise o pravima i uslugama socijalne zaštite;
 18. organizuje obavljanje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za Grad, podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva, obezbeđuje sredstva za ostvarivanje opšteg interesa u kulturi, kao i za finansiranje i sufinasiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za grad i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač;
 19. organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;
 20. donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
 21. uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja;
 22. stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
 23. podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;
 24. stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad;
 25. raspolaže imovinom Grada, koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju;
 26. uređuje i organizuje obavljanje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;
 27. organizuje obavljanje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
 28. obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Grada i uređuje njihovu organizaciju i rad;
 29. pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svojoj teritori;
 30. podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;
 31. organizuje službu pravne pomoći građanima;
 32. stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ravnopravnosti žena i muškaraca, usvaja strategije i posebne mere usmerene na stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i otklanjanje neravnopravnosti;
 33. utvrđuje jezike i pisma nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Grada;
 34. stara se o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji Grada, osniva televizijske i radio-stanice radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji je u Gradu u službenoj upotrebi, kao i radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji nije u službenoj upotrebi, kada takvo izveštavanje predstavlja dostignuti nivo manjinskih prava;
 35. propisuje prekršaje za povrede gradskih propisa;
 36. obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada;
 37. obrazuje komunalnu policiju, obezbeđuje i organizuje vršenje poslova komunalne policije.
 38. uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
 39. uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada;
 40. pomaže rad organizacija i udruženja građana;
 41. uređuje i stvara uslove za brigu o mladima, donosi i realizuje strategiju i akcioni plan politike za mlade i stvara uslove za omladinsko organizovanje;
 42. uređuje i obezbeđuje funkcionisanje sistema civilne zaštite, donosi plan i program razvoja sistema zaštite i spasavanja, donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i obavlja i druge poslove određene zakonom;
 43. izrađuje planove odbrane koji su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, preduzima mere za usklađivanje priprema za odbranu pravnih lica u delatnostima iz svoje nadležnosti sa odbrambenim pripremama Autonomne pokrajine i Planom odbrane Republike Srbije, preduzima mere za funkcionisanje grada u ratnom i vanrednom stanju, sprovodi mere pripravnosti i preduzima druge mere potrebne za prelazak na organizaciju u ratnom i vanrednom stanju, obavlja i druge poslove određene zakonom;
 44. obezbeđuje uslove za ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;
 45. sprovodi društvenu brigu za javno zdravlje na svojoj teritoriji, i
 46. obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.

Grad obavlja kao poverene poslove, pojedine poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti, prosvete, zdravstva, zaštite životne sredine, rudarstva, prometa robe i usluga, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, saobraćaja, građevinarstva i druge inspekcijske poslove u skladu sa zakonom.

Organi grada PančevaIzabrana lica na stalnom raduIzabrana lica – volonteriPostavljena licaZaposleni na neodređeno vremeZaposleni na određeno vremeUkupno
Skupština grada112004
Gradonačelnik200002
Gradsko veće510006
Načelnik Gradske uprave001001
Zamenik načelnika Gradske uprave001001
Pomoćnik gradonačelnika003003
Sekretar Gradskog veća i gradonačelnika000101
Sekretarijat za opštu upravu00029130
Sekretarijat za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća00014014
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja00026531
Sekretarijat za finansije00017522
Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno komunalne poslove i saobraćaj00030333
Sekretarijat za zaštitu životne sredine000617
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj000505
Sekretarijat za poljoprivedu, selo i ruralni razvoj0008311
Sekretarijat za imovinu000909
Sekretarijat za poresku administraciju00015318
Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove00015015
Sekretarijat za javne nabavke000617
Sekretarijat za investicije000808
Sekretarijat za inspekcijske poslove00034236
Komunalna milicija000909
Kabinet gradonačelnika000000
Služba interne revizije grada Pančeva000202
Gradsko pravobranilaštvo grada Pančeva002204
Lokalni ombudsman grada Pančeva100102
Ukupan broj92923724281

.

Sekretarijat za opštu upravu

Sekretarijat za opštu upravu obavlja sledeće poslove:

 • unapređenja organizacije rada i modernizacije Gradske uprave;
 • praćenja izvornih poslova lokalne samouprave i poverenih poslova;
 • poslove Gradskog uslužnog centra;
 • poslove iz oblasti ličnog stanja građana, vođenja matičnih knjiga i knjiga državljana, izdavanja javnih isprava iz matičnih knjiga i knjiga državljana, vođenja upravnog postupka u oblasti ličnog stanja građana;
 • vođenje upravnog postupka u upravnim stvarima ako propisima nije određeno koji je organ stvarno nadležan za rešavanje u određenoj upravnoj stvari, a to ne može da se utvrdi ni po prirodi stvari;
 • izdavanje uverenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija kada je dokazivanje tih činjenica propisano zakonom;
 • poslove ažuriranja jedinstvenog biračkog spiska i posebnog biračkog spiska nacionalne manjine;
 • poslove službene upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina;
 • pošte;
 • administrativno-tehničke poslove u vezi sa pružanjem pravne pomoći građanima;
 • stručne i administrativne poslove u vezi sa sprovođenjem izbora u skladu sa zakonom, kao i u vezi sa sprovođenjem izbora za organe mesnih zajednica;
 • stručne i administrativne poslove u vezi sa neposrednim izjašnjavanjem građana; i
 • stručne i administrativne poslove za potrebe mesnih zajednica i njenih organa.

U okviru Sekretarijata za opštu upravu, uže unutrašnje organizacione jedinice su:

1) Odeljenje za poslove opšte uprave, u čijem sastavu je organizaciona jedinica:
– Prijemna kancelarija;
2) Odeljenje za lični status građana; i
3) Odeljenje za mesne kancelarije.

Sekretarijat za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća

Sekretarijat za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća obavlja poslove koji se odnose na:

 • stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine grada i njenih radnih tela,
 • stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe Gradskog veća i njegovih radnih tela,
 • stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe obavljanja funkcije Gradonačelnika,
 • poslove u vezi sa izborom, imenovanjem i postavljenjem lica čiji izbor, imenovanje i postavljenje je u nadležnosti Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća,
 • poslove u vezi sa objavljivanjem akata u »Službenom listu grada Pančeva«,
 • poslove provere formalno-pravne ispravnosti akata upućenih Skupštini grada, Gradonačelniku i Gradskom veću,
 • poslovepružanja stručne pomoći odborničkim grupama i odbornicima o pitanjima iz nadležnosti Skupštine,
 • poslove protokola za potrebe organa Grada,
 • poslove vezane za odnose s javnošću za potrebe organa Grada,
 • stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom imena, grba i zastave Grada,
 • poslove odbrane i vanrednih situacija
 • druge poslove utvrđene zakonom, Statutom grada i drugim aktima organa Grada.

Sekretar
Telefon: 013/308-714
E-pošta:

Pomoćnik sekretara Maja Davitkov
Telefon: 013/308-823
E-pošta: maja.davitkov@pancevo.rs

Šef Odeljenja za skupštinske poslove Ivana Marković
Telefon: 013/308-730
E-pošta: ivana.markovic@pancevo.rs

Šef Odeljenja za odbranu i vanredne situacije Miodrag Milošević
Telefon: 013/308-960
E-pošta: miodrag.milosevic@pancevo.rs

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja obavlja poslove koji se odnose na:

 • zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, društvene brige o deci, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta i fizičke kulture, informisanja, brige o mladima i civilnog sektora, za čije se ostvarivanje sredstva obezbeđuju u budžetu Grada,
 • praćenje ostvarivanja delatnosti ustanova u oblasti javnih službi, čiji je osnivač Grad, Autonomna Pokrajina Vojvodina ili Republika Srbija i drugih organizacija čiji se rad, zarade, programski, materijalni i drugi troškovi u celini ili delimično finansiraju iz budžeta Grada,
 • postupak pripreme budžeta Grada, odnosno planiranje sredstava za zarade, kapitalno održavanje zgrada i opreme, materijalne i druge troškove, praćenje izvršenja budžeta, –
 • transfer i kontrolu namenskog korišćenja finansijskih sredstava budžetskih korisnika, ostvarivanje nadzora nad zakonitošću rada ustanova u oblasti javnih službi,
 • rešavanje upravnih stvari u prvom stepenu, odnosno postupak utvrđivanja i ostvarivanja prava u oblasti finansijske podrške porodici sa decom i boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, obračun i isplatu primanja korisnicima po osnovu priznatih prava, obavljanje svih drugih finansijsko-knjigovodstvenih poslova u ovim oblastima, u okviru poslova poverenih Gradu,
 • veći obim prava utvrđenih aktima organa Grada za koja su sredstva obezbeđena u budžetu Grada, u oblasti finansijske podrške porodici sa decom i socijalne zaštite,
  zbrinjavanje, regulisanje statusa i ostvarivanja prava izbeglih i raseljenih lica,
 • pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške deci i učenicima sa smetnjama u razvoju.

U okviru Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja, uže unutrašnje organizacione jedinice su:

 • Odeljenje za pravne poslove,
 • Odeljenje za ekonomsko- finansijske poslove,
 • Odeljenje za osnovno i srednje obrazovanje,
 • Odeljenje za kulturu, informisanje i sport,
 • Odeljenje za studijsko-analitičke poslove u oblasti javnih službi,
 • Odeljenje za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

Sekretarijat za finansije

Sekretarijat za finansije vrši poslove koji se odnose na:

 • pripremu predloga konsolidovanog bilansa grada i praćenje ostvarenja po vrstama javnih prihoda i javnih rashoda;
 • sagledavanje potrebnog nivoa prihoda koje Republika ustupa gradu;
 • primenu parametara i preporuka iz Fiskalne strategije i uputstva Ministarstva finansija za pripremu budžeta lokalne vlasti, u pogledu opredeljenja za pripremu budžeta grada;
 • donošenje uputstva o načinu uplaćivanja, evidentiranja i praćenja javnih sredstava budžeta grada;
 • učestvuje u pripremi nacrta odluka za ostvarivanje izvornih javnih prihoda, praćenje njihovog sprovođenja i davanje mišljenja o primeni istih;
 • izradu analiza, izveštaja i informacija o ostvarivanju javnih prihoda na nivou grada;
 • planiranje i pripremu nacrta odluke o budžetu grada;
 • pripremu finansijskog plana sekretarijata;
 • razmatranje predloga finansijskih planova direktnih korisnika budžeta grada i definisanje okvira za potrošnju istih;
 • utvrđivanje planiranih rashoda budžeta grada po izvorima finansiranja i programskim, funkcionalnim i ekonomskim klasifikacijama svih direktnih korisnika budžeta;
 • praćenje izvršenja finansijskih planova direktnih korisnika budžeta grada;
 • pripremu akata i predloga akata iz delokruga rada Sekretarijata;
 • praćenje preuzimanja obaveza direktnih korisnika budžeta grada (rezervisanje sredstava plana);
 • praćenje i koordinaciju programskih informacija, analizu polugodišnjeg i godišnjeg izveštaja o učinku programa, programskih aktivnosti i projekata direktnih korisnika budžeta grada;
 • kontrolu podnošenja zahteva za finansiranje kapitalnih projekata i izradu nacrta plana javnih investicija grada;
 • usklađivanje i kontrolu poslovnih procedura iz nadležnosti Sekretarijata, davanje preporuka i druge aktivnosti radi uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole;
 • vršenje poslova u vezi regionalnog razvoja u skladu sa zakonom, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.
 • finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima i likvidnošću, kontrolu i realizaciju rashoda budžeta, budžetsko računovodstvo i izveštavanje na nivou glavne knjige trezora;
 • pripremu nacrta odluke o završnom računu budžeta grada i konsolidovanog izveštaja grada;
 • realizaciju ugovora o kreditima grada: povlačenje tranši kredita, upravljanje prilivima po osnovu duga, blagovremeno servisiranje obaveza po kreditima;
 • planiranje priliva i otplate obaveza za naredni period, izrada periodičnih izveštaja o stanju zaduženosti i obavezama;
 • praćenje i kontrolu prihoda po osnovu kamate ostvarenih deponovanjem;
 • naplatu instrumenata finansijskog obezbeđenja po zahtevu nadležnog budžetskog korisnika;
 • praćenje, analiziranje i proučavanje zakonskih propisa iz oblasti rada trezora;
 • sprovođenje kontrole nad poštovanjem rokova izmirenja novčanih obaveza, kao i kontrole izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta grada, čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora grada i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, kada su ti korisnici sredstava budžeta dužnici;
 • vršenje obrade podataka o registrovanim fakturama i drugim zahtevima za isplatu u komercijalnim transakcijama korisnika sredstava budžeta grada i na osnovu tih podataka, dostavljanje izveštaja sa podacima o neizmirenim obavezama korisnicima sredstava budžeta grada;
 • vršenje obračuna primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica kod direktnih korisnika sredstava budžeta grada;
 • obavljanje bezgotovinskih i gotovinskih isplata za korisnike javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora grada.
 • vođenje knjigovodstvenih evidencija direktnih korisnika sredstava budžeta grada na osnovu validnih knjigovodstvenih isprava;
 • usaglašavanja potraživanja i obaveza;
 • učestvovanje u pripremi izveštaja za potrebe budžetskih korisnika u svrhu eksterne revizije;
 • izradu završnog računa direktnih korisnika sredstava budžeta grada i konsolidovanog završnog računa za direktne korisnike sredstava budžeta grada koji u svom sastavu imaju indirektne korisnike sredstava;
 • utvrđivanja poreskog tretmana obaveza i potraživanja u cilju tačnog obračuna PDV-a;
 • obračun PDV-a i ostalih poreskih obaveza na osnovu dokumentacije dostavljene za knjigovodstveno evidentiranje.
 • pripremanje predloga rešenja o davanju saglasnosti nadležnog organa grada na godišnje i višegodišnje programe poslovanja, ostale programe, kao i izmene istih donetih od strane javnih preduzeća, javno komunalnih preduzeća i ostalih oblika organizovanja kojima je osnivač grad;
 • analizu uslova poslovanja i izveštavanja za javna preduzeća, javno komunalna preduzeća i ostale oblike organizovanja kojima je osnivač grad;
 • praćenje kretanja mase zarada u javnim preduzećima i dostavljanje izveštaja ministarstvu;
 • pripremanje predloga rešenja o saglasnosti nadležnog organa grada na cenovnike komunalnih i drugih usluga javnih preduzeća čiji je osnivač grad;
 • pripremanje predloga rešenja o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti odnosno na pokriće gubitka po završnom računu u javnim preduzećima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, osnovanim od strane grada;
 • na zahtev Ministarstva finansija, u cilju detaljnijeg finansijskog praćenja i kontrole ukupnog duga, prikupljanje podataka prihoda i rashoda, kao i neizmirenih obaveza javnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, sačinjavanje zbirne tabele i prosleđivanje;
 • praćenje, analiziranje u vezi primene zakonskih propisa iz oblasti javnih preduzeća;
 • zahteve za pristup informacijama od javnog značaja koje su Ovlašćenom licu za pristup informacijama od javnog značaja podnosili uglavnom građani, nevladine organizacije, mediji i drugo, koje su se pretežno odnosile na pristup informacijama koje se odnose na utrošak sredstava iz budžeta, cene komunalnih usluga, ujede napuštenih pasa i mačaka i drugo;
 • kao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi lokalnog ombudsmana grada Pančeva uređena je organizacija i delokrug Sekretarijata za finansije, obrazovanjem unutrašnjih organizacionih jedinica, i to:
– Odeljenje za budžet
– Odeljenje za trezor
– Odeljenje za računovodstvo

Radom Odeljenja za budžet rukovodi pomoćnik sekretara za budžet, a radom Odeljenja za trezor i Odeljenja za računovodstvo rukovodi šef Odeljenja.

Sekretar, Enisa Agović Hoti, rukovodi, organizuje i planira rad Sekretarijata, stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Sekretarijatu i predlaže mere za unapređenje rada i efikasnosti Sekretarijata u oblasti finansija, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih. Priprema analize, planove, programe, projekte, odgovore, informacije i izveštaje o radu Sekretarijata; organizuje i koordinira izradu i izrađuje akata iz delokruga Sekretarijata; učestvuje u radu kolegijuma rukovodilaca organizacionih jedinica; prisustvuje sednicama Gradskog veća i Skupštine grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca, po pozivu; prati i proučava zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti u okviru delokruga Sekretarijata; pribavlja mišljenja, razmatra primedbe i mišljenja drugih organa na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz delokruga rada Sekretarijata njihovo prihvatanje ili odbijanje uz obrazloženje; učestvuje u izradi kontrolne liste i akata o primeni propisa iz nadležnosti Sekretarijata, u pripremi Plana javnih nabavki, dokumetacije iz postupaka javnih nabavki i davanje saglasnosti korisnicima javnih sredstava za preuzimanje obaveza po višegodišnjim ugovorima; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama, organima, ustanovama, preduzećima i organizacijama, i obavlja i druge koje mu odredi načelnik Gradske uprave.

Pomoćnik sekretara za budžet, Sanja Ilić, rukovodi, planira i organizuje rad Odeljenja za budžet; stara se efikasnom i kvalitetnom obavljanju poslova Odeljenja, organizuje i planira izvršavanje poslova, daje objašnjenja i pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u obavljanju poslova iz nadeležnosti Odeljenja; priprema instrukcije i izdaje uputstva za pripremu Odluke o budžetu Grada u skladu sa uputstvom Ministra i važećim propisima i ostalih instrukcija iz oblasti finansija, utvrđuje predlog zahteva Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad 10 % tekućih prihoda; priprema Nacrt Odluke o budžetu grada Pančeva , Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva, Nacrt Odluke o završnom računu Grada, priprema predloge amandmana na Predloge odluka i drugih propisa Grada, priprema nacrte i predloge odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Grada, kao i obrazloženje i priloge uz nacrte i predloge tih akata. Rukovodi poslovima iz oblasti planiranja, vrši projekcije prihoda, primanja, rashoda i izdataka budžeta i projekciju suficita odnosno deficita budžeta Grada, radi na poslovima utvrđivanja, kontrole i naplate prihoda, priprema nacrte obaveštenja o odobrenim raspoloživim aproprijacijama i dostavlja obaveštenja budžetskim korisnicima, priprema akta za promenu (preusmeravanje) aproprijacije i učestvuje u monitoringu ostvarenja indikatora programa, programskih aktivnosti i projekata, učestvuje u evaluaciji ostvarenja programskih ciljeva. Priprema analize, izveštaje, informacije, prezentacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu planiranih i ostvarenih prihoda i planiranih i izvršenih rashoda budžeta Grada; priprema izveštaje i informacije za organe Grada, zamenjuje sekretara u slučaju odsutnosti, odnosno sprečenosti, u okviru prenetih ovlašćenja i odgovornosti i drugim slučajevima kada ga sekretar ovlasti; direktno rukovodi Odeljenjem za budžet, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef odeljenja za trezor, Danijela Jasnić, rukovodi, planira i organizuje rad Odeljenja za trezor, stara se kvalitetnomi efikasnom obavljanju poslova iz nadležnosti Odeljenja, organizuje izvršavanje poslova, daje objašnjenja i pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova trezora lokalne samouprave, priprema instrukcije i uputstva za primenu propisa i organizuje izvršenje budžeta u skladu sa Uputstvom o radu trezora; priprema analize, izveštaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih finansijskih podataka dobijenih na osnovu planiranih i ostvarenih prihoda i primanja i planiranih i izvršenih rashoda i izdataka budžeta Grada, istražuje, prikuplja i analizira podatke od direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Grada, utvrđuje činjenično stanje prilikom realizacije budžeta, proučava posledice utvrđenog stanja, obaveštava nadležne uz predlaganje odgovarajućih mera i pružanje stručne pomoći, priprema izveštaje i druge materijale iz delokruga rada kojima se informišu i izveštavaju nadležni organi, prati priliv i odliv na konsolidovanom računu trezora i analize pregleda podataka o prometu i stanju na računu trezora, prikuplja dokumentaciju i plasira slobodna novčana sredstva, priprema i dostavlja nalog za prenos slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora na oročavanje ili noćno plasiranje Upravi za trezor, vrši analizu kreditne sposobnosti Grada, povlači sredstva kredita od poslovnih banaka na osnovu Ugovora o dugoročnim kreditima za finansiranje kapitalnih investicija Grada, priprema i registruje menice kod Uprave za trezor kao sredstva obezbeđenja prilikom zaduživanja Grada, kontroliše i odobrava plaćanja obaveza za uzete kredite Grada, učestvuje u izradi konsolidovanog završnog računa grada Pančeva i Odluke o završnom računu grada Pančeva; direktno rukovodi Odeljenjem za trezor, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata.

Šef odeljenja za računovodstvo, Ljiljana Stojsavljević, rukovodi, planira i organizuje rad Odeljenja za računovodstvo; priprema instrukcije i uputstava za izvršenje budžeta u skladu sa računovodstvenom politikom. Organizuje obavljanje studijsko- analitičkih poslova za izradu Odluke o budžetu grada i analizu planiranih i ostvarenih prihoda i primanja i planiranih i izvršenih rashoda i izdataka. Vrši izradu nacrta finansijskih planova direktnih korisnika grada i njihovih izmena, priprema analize, izveštaje i informacije za potrebe nadležnih organa . Daje mišljenja o potrebnim merama za efikansno sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti Odeljenja; priprema izveštaje i druge materijale kojima se informišu nadležni organi i javnost, daje mišljenja u vezi sa primenom propisa i opštih akata iz nadležnosti Odeljenja, priprema instrukcije i uputstava za primenu propisa, pruža stručnu pomoć u radu neposrednih izvršilaca. Izdaje akta iz delokruga Odeljenja koja se upućuju drugim subjektima, rešava zahteve za plaćanje svih vrsta isplata za direktne korisnike grada. Organizuje i koordinira izradu akata iz nadležnosti Odeljenja, daje stručna mišenja na nacrte i predloge propisa i opštih akata iz nadležnosti organa grada, učestvuje u izradi Plana javnih nabavki, preduzimanju mera i aktivnosti neophodnih za pravilno i pravovremeno sprovođenje zaključenih ugovora, učestvuje u pripremi i izradi završnih računa direktnih korisnika grada, direktno rukovodi Odeljenjem za ttrezor, i obavlja i druge poslove koje mu odredi sekretar Sekretarijata..

Komunalna milicija

Naziv Komunalne policije je promenjen u Komunalnu miliciju stupanjem na snagu Zakona o komunalnoj miliciji („Službeni glasnik RS“ br. 49/2012).

U Komunalnoj miliciji je zaposleno na neodređeno vreme ukupno 9 ljudi, od čega je 8 komunalnih milicionera i savetnik.

.
Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove

Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove obavlja poslove poslove koji se odnose na:

 • upravljanje ljudskim resursima,
 • pripremu predloga Kadrovskog plana,
 • pripremu predloga godišnjeg Posebnog programa stručnog usavršavanja službenika,
 • vođenje kadrovske evidencije zaposlenih,
 • izradu normativnih akata iz delokruga Službe,
 • obavljanje stručnih poslova i pripremu opštih i pojedinačnih akta o pravima i obavezama zaposlenih u Gradskoj upravi,
 • pripremu pojedinačnih akata koji se odnose na ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa postavljenih i izabranih lica u organima Grada,
 • planiranje, organizovanje i staranje o nesmetanom funkcionisanju informacionih tehnologija za potrebe organa Grada,
 • održavanje i proširenje računarske mreže za potrebe organa Grada,
 • obavljanje poslova tekućeg i investicionog održavanja i obezbeđivanja zgrade Grada,
 • poslove protivpožarne zaštite,
 • poslovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • poslove prevoza službenim vozilima i staranja o njihovom održavanju,
 • kao i druge poslove utvrđene zakonom, aktima Autonomne Pokrajine Vojvodine i organa Grada.

.
Sekreterijat za javne nabavke

Poslovi:

 • praćenje i prema propisa iz oblasti javnih nabavki i drugih oblasti u vezi sa ostvarivanjem funkcija sekreterijata
 • izrada i sprovođenje programa rada sekreterijata, pravilnika kao i drugih programskih i planskih akata iz delokruga sekreterijata
 • priprema plana javnih nabavki
 • priprema dokumetacije, sprovđenje postupka javnih nabavki u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima
 • saradnja sa nadležnim organima i službama za koje se vrši nabavka do okončanja postuška u skladu sa zakonom
 • vođenje propisnih evidencija iz oblasti javnih nabavki kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom i propisima opštine
 • priprema izveštaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz delokruga sekreterijata
 • popis i evidencija nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje sekreterijat koristi za ostvarivanje svoje funkcije u skladu sa zakjonom kojim se uređuje državna imovina
 • druge poslove iz svog delokruga, uskladu sa zakonom, drugim propisima i osnovu Pravilnika o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki i nabavki na koji se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za javnog naručioca Gradska uprava grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“, br. 13/2023),  
 • Pravilnika o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki i nabavki na koji se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za javnog naručioca Gradonačelnika grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“, br. 13/2023), 
 • Pravilnika o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki i nabavki na koji se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za javnog naručioca Skupštinu grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“, br. 13/2023), 
 • Pravilnika o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki i nabavki na koji se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za javnog naručioca Gradsko veće grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“, br. 13/2023), 
 • procedura planiranja nabavki;
 • sprovođenje postupka javnih nabavki
 • izvršenje ugovora zaključenih u postupku javnih nabavki
 • učesnici, odgovornosti, način obavljanja poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama
 • način planiranja nabavki, kriterujum, način određivanja predmeta javne nabavke i procenjene vrednosti
 • način ispitivanja i istraživanja tržišta
 • postupak planiranja, ciljevi postupka javne nabavke, način izvršavanja obaveza iz postupka
 • način obezbeđivanja konkurencije
 • sprovođenja, kontola javnih nabavki i način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i ugovora zaključenih u postupku na koji se Zakon ne primenjuje

Sekreterijat za javne nabavke obavlja sve poslove na osnovu akta o sistematizaciji.

.
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odeljenje za praćenje stanja životne sredine
– Odeljenje za procene uticaja, planove i programe

Sekretarijat za zaštitu životne sredine obavlja sledeće poslove:

 • poslove u vezi sa pripremom odluka i drugih opštih akata u skladu sa zakonom;
 • obavlja poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine, praćenjem i kontrolom stanja i uslova životne sredine na teritoriji Grada u svim oblastima zaštite životne sredine i vrši poslovepoverenezakonom;
 • upravlja sistemom za kontinualni monitoring kvaliteta vazduha;
 • donosi programe i planove kvaliteta vazduha;
 • organizuje i prati dodatna i vanredna merenja kvaliteta vazduha, polena, površinskih i podzemnih voda;
 • sprovodi sistematsko merenje buke;
 • informiše javnost o kvalitetu životne sredine;
 • utvrđuje uslove i mere zaštite životne sredine u postupku donošenja prostornih i urbanističkih planova;
 • utvrđuje mere i uslove za objekte čija izgradnja ili korišćenje mogu ugroziti životnu sredinu;
 • utvrđuje uslove i mere zaštite životne sredine u postupku objedinjene procedure;
 • daje mišljenje o potrebi strateške procene uticaja na životnu sredinu prostornih i urbanističkih planova i saglasnost na Izveštaje o strateškoj proceni;
 • uspostavlja i vodi registar izvora zagađivanja za svoje područje;
 • sprovodi postupak procene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje odobrenje za gradnju daje organ lokalne samouprave i daje mišljenje u postupku procene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se realizuju na teritoriji Grada, a koji sprovode drugi nadležni organi;
 • obavlja poslove vezane za upravljanje otpadom i sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom iz okvira svoje nadležnosti;
 • sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje dozvola za rad stacionarnih izvora zagađenja vazduha, sprovodi postupke po zahtevima za izdavanje integrisanih dozvola, sprovodi postupke po zahtevima za dobijanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa ili dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija;
 • obavlja poslove u vezi sa uticajem nejonizujućeg zračenja;
 • učestvuje u izradi akata u vezi sa utvrđivanjem naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 • prati realizaciju mera i aktivnosti iz Lokalnog ekološkog akcionog plana;
 • priprema predlog Programa korišćenja sredstava fonda za zaštitu životne sredine u delu koji se realizuje preko ovog Sekretarijata, obavlja poslove iz oblasti očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa, upotrebe obnovljivih i alternativnih izvora energije;
 • priprema programe razvoja zelenih površina i prati njihovu realizaciju, programe zaštite prirode; i
 • daje predlog za stavljanje pod zaštitu prirodnih dobara na teritoriji Grada i obavlja poslove u vezi sa finansiranjem upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji Grada, obavlja poslove u vezi sa energetskom efikasnošću javnih objekata, obavlja sprovođenje preventivne DDD zaštite, ostvaruje saradnju sa drugim nadležnim organima i institucijama u oblasti zaštite životne sredine.
 • obavlja obaveze sistema energetskog menadžmenta (SEM) i popunjava ISEM baze (informacioni sistem energetskog mendžmenta)koju energetgski menadžer za Grad Pančevo redovno popunjava sa podacima sa računa o potrošnji električne energije, vode i ostalih energenata zajedno sa svim računima javne rasvete.
 • Vrši monitoring i suzbijanje štetnih organizama ( komarci, krpelji, ose i sl).

Sekretar
Zdenka Miljković, dipl. ing.
Telefon: 064/866-2217
E-pošta:
zdenka.miljkovic@pancevo.rs

Pomoćnik sekretara
Vesna Jerkov, dipl.fiz.hem.master
Telefon: 064/866-2248
E-pošta:
vesna.jerkov@pancevo.rs

Sekretarijat za poresku administraciju

u okviru kojeg se obavljaju poslovi utvrđivanja, kontrole i naplate godišnjeg poreza na imovinu, lokalnih komunalnih taksi, naknade za zaštitu životne sredine, naknade za korišćenje javnih dobara i drugih izvornih javnih prihoda za koje je Sekretarijat nadležan u skladu sa posebnim propisom; izdavanje uverenja i potvrda u vezi izvornih javnih prihoda iz delokruga Sekretarijata, podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, poslovi redovne naplate, poreskog računovodstva i izveštavanja, poslovi prinudne naplate, poslove poreske kontrole, ; vođenje jedinstvenog poreskog računovodstva za izvorne javne prihode iz delokruga Sekretarijata; obavljaju se i drugi poslovi u skladu sa zakonom i uputstvima.

Navedeni poslovi obavljaju se u okviru sledećih odeljenja:

– odeljenje poreske inspekcije – fizička lica

– odeljenje poreske kontrole – fizička lica

– odeljenje poreske kontrole – pravna lica i preduzetnici

– odeljenje za naplatu, poresku knjigovodstvo i izveštavanje

.
Sekretarijat za investicije

Odeljenje za pripremu i praćenje investicija u niskogradnji i visokogradnji
Odeljenje za opšte poslove u oblasti investicija i održavanje objekata

Sekretarijat za investicije obavlja sledeće poslove:

 • planiranje, iniciranje izrade i sprovođenje godišnjeg programa za sprovođenje investicija koje su od značaja za Grad;
 • projektovanje i praćenje realizacije budžeta za investicije i vođenje evidencije o investicijama;
 • koordiniranje i sprovođenje poslova na izradi tehničke dokumentacije za objekte niskogradnje i visokogradnje (određivanje projektnog zadatka, priprema dokumentacije za sprovođenje javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije, kontrola tehničke dokumentacije, obezbeđivanje tehničkog pregleda i sl.);
 • podnošenje zahteva za izdavanje dozvola u postupcima objedinjene procedure i pribavljanje ostale neophodne dokumentacije za sprovođenje investicija za objekte niskogradnje i visokogradnje;
 • koordiniranje i sprovođenje poslova koji se odnose na realizaciju investicija u oblasti niskogradnje i visokogradnje (pripremanje dokumentacije za sprovođenje postupka javne nabavke za odabir izvođača za izvođenje radova na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, sanaciji i drugim radovima na kojima je grad investitor, vršenje stručnog nadzora, praćenje realizacije ugovorenih poslova i sl.);
 • obezbeđivanje javnog osvetljenja;
 • pripremanje i sprovođenje godišnjih Programa uređivanja građevinskog zemljišta i Programa otuđenja građevinskog zemljišta u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Gradske uprave grada Pančeva i sa JP Urbanizmom;
 • pripremanje i praćenje realizacije ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture i ugovora o zajedničkom pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta;
 • održavanje javnih spomenika, skulpturalnih dela i spomen-ploča na javnim površinama i uređenje fasada; i
 • druge poslove utvrđene zakonom, Statutom grada i drugim aktima organa Grada.

Sekretar
Đurica Resanović, dipl. građ. inž.
Telefon: 064/8
76-5235
E-pošta: djurica.resanovic@pancevo.rs

Pomoćnik sekretara
Branka Marić, dipl. inž. maš.
Telefon: 064/876-5211
E-pošta: branka.maric@pancevo.rs

.
Sekretarijat za inspekcijske poslove

Pregled, odnosno kraći opis poslova koje obavlja sekretarijat, kao i imena, zvanja i kontakt podaci rukovodilaca.

www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/inspekcijski-poslovi/

Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj

1.2. Pregled, odnosno kraći opis poslova koje organizaciona jedinica obavlja (podaci o poslovima se unose prema stvarnom stanju, a ne prema propisanom, ukoliko postoji razlika).

Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj obavlja sledeće poslove:
izrada programa i sprovođenje projekata lokalnog ekonomskog razvoja i staranje o unapređivanju opšteg okvira za privređivanje;
praćenje stanja u oblasti privrednog razvoja;
ostvarivanje saradnje sa nadležnim ustanovama i institucijama na gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou radi unapređenja privrednog razvoja Grada;
pružanje podrške investitorima u skladu sa Zakonom o ulaganjima i obavljanje poslova jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima;
promotivne aktivnosti privrednih potencijala;
pružanje metodološke podrške u pripremi predloga intersektorskih projekata od značaja za Grad, njihovu implementaciju i održivost, kao i pripremu i sprovođenje projekata iz nadležnosti Sekretarijata;
stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine i uređuje njihovo radno vreme;
stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;
obavlja kategorizaciju kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića;
realizuje mere podrške predviđene Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje i mere podrške privrednim i drugi subjektima;
pružanje stručne podrške Savetu za zapošljavanje Grada i Privrednom savetu Grada Pančeva
rešavanje u prvom stepenu u upravim stvarima iz svoje nadležnosti i izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija – izdavanje uverenja o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanju poslova auto-taksi prevoza do kraja 2005. godine.

1.3. Ukoliko postoji akt o sistematizaciji, navesti koje bi poslove organizaciona jedinica trebalo da obavlja na osnovu tog akta.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave grada Pančeva definisane su unutrašnje organizacione jedinice u Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj:
1) Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj
2) Odeljenje za podršku projektima
3) Odeljenje za opšte poslove u oblasti privrede

Radom Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj rukovodi sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, radom Odeljenja za podršku projektima rukovodi šef Odeljenja, a radom Odeljenja za opšte poslove u oblasti privrede rukovodi pomoćnik sekretara Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj.

1.4. Imena, zvanja i konktak podaci o rukovodiocima organizacionih jedinica.

BILJANA MILADINOVIĆ, samostalni savetnik – pomoćnik sekretara
Telefon: 013/344 455
biljana.miladinovic@pancevo.rs

TATJANA MEDIĆ, samostalni savetnik – šef Odeljenja za podršku projektima
Telefon: 013/308 711
tatjana.medic@pancevo.rs

Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Gradske uprave grada Pančeva definisane su unutrašnje organizacione jedinice u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj.

Nazivi organizacionih jedinica:
1. Odeljenje za objedinjenu proceduru, u čijem sastavu je sledeća organizaciona jedinica:
– Odsek za građevinske poslove u postupku objedinjene procedure,
2. Odeljenje za legalizaciju
3. Odeljenje za praćenje planske dokumentacije i stambeno-komunalne poslove, u čijem sastavu je sledeća organizaciona jedinica:
– Odsek za stambeno-komunalne poslove,
4. Odeljenje za saobraćaj.

Sekretarijat obavlja sledeće poslove:
– izdaje lokacijske uslove u roku od 25 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdaje rešenja o građevinskoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdaje potvrde prijave radova u roku od 3 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdaje rešenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdaje rešenja o upotrebnoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izmene rešenja o građevinskoj dozvoli u roku od 5 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdaje potvrde o prijavi završetka izrade temelja u roku od 6 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdaje potvrde o prijavi završetka objekta u konstruktivnom smislu u roku od 6 radnih dana od dana ponošenja zahteva kroz CIS;
– izdaje rešenja o ozakonjenju, potvrde o podnetom zahtevu za ozakonjenje objekata i rešenja o upotrebi objekata koji su ozakonjeni (legalizovani);
– izdaje rešenja za postavljanje objekata privremenog karaktera-kioska u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– izdaje rešenja za postavljanje ugostiteljskih bašta u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– izdaje rešenja za postavljanje javnih telefonskih govornica i kioska sa nadstrešnicom za autobusko stajalište u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– izdaje rešenja za postavljanje otvorenih ugostiteljskih sadržaja u roku od 8 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– izdaje rešenja za postavljanje automata, frižidera za prodaju sladoleda, rashladnih vitrina, reklamni vitrina, uređaja za pečenje i prodaju kokica, kestena, šećerne pene, američkih krofnica, pokretnih tezgi, svetlećih reklama, tabli i bilborda,u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– izdaje rešenja za postavljanje mobilijara sportskog karaktera u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– izdaje rešenja za postavljanje čilera u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– izdaje rešenja za postavljanje bankomata u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– izdaje rešenja za postavljanje montažnih platformi i rampi za invalide u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– izdaje rešenja za postavljanje spomenika, spomene obeležja i skulpturalnih dela, u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– izdaje rešenja za postavljanje balon hala sportske namene u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije;
– izdaje rešenja za postavljanje pontona u roku od 15 dana od dana prijema potpune dokumentacije.

Imena, zvanja i konktakt podaci o rukovodiocima organizacionih jedinica:

Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj

– Odeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

-Odeljenje za poljoprivredno zemljište

-Odeljenje za sela i ruralni razvoj

Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj obavlja sledeće poslove:

 • izrađuje nacrte godišnjih planova, programa i materijala iz delokruga rada Odeljenja odnosno odgovarajućih planskih akata predviđenih zakonom i odlukama organa Grada Pančeva i vrši dostavu podataka republičkim i pokrajinskim i organima potrebnih za donošenje i sprovođenje osnova zaštite, korišćenja i unapređenja poljprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koji se odnose na teritoriju Grada Pančeva;
 • učestvuje u pripremi budžeta, finansijskog plana i plana javnih nabavki u delu koji se odnosi na delokrug Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj;
 • prati realizacije ugovora, sporazuma, protokola i drugih dokumenata u kojima je jedna od strana Grad Pančeva, a koji se odnose na delokrug Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj;
 • prati stanje poljoprivredne infrastrukture (kanalska mreža, mreža atarskih puteva, protivgradna preventiva i dr.);
 • prati stanje postojećih vetrozaštitnih pojaseva i podizanje novih na teritoriji grada Pančeva;
 • učestvuje u izradi nacrta i predlaže donošenje planskih akata i dokumenata za izradu osnova zaštite, korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji se odnose na teritoriju Grada Pančeva;
 • učestvuje u izradi Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike;
 • pruža savete i daje informacije u vezi raspisanih javnih konkursa;
 • pruža stručnu pomoć i praćenje rada poljoprivrednika i poljoprivrednih udruženja na teritoriji Grada Pančeva;
 • prati stanje u oblasti stočarstva i zadrugarstva u gradu Pančevu, predlaže mere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, prati propise i donosi inicijative za preduzimanje obaveznih mera i aktivnosti kada je to obaveza Gradske uprave grada Pančeva, inicira, izrađuje nacrte i predlaže donošenje planskih akata i dokumenata u oblasti stočarstva koji se odnose na teritoriju Grada Pančeva;
 • obavlja normativno-pravne poslove iz delokruga rada Sekretarijata, vode upravne postupke i rešava pravne postupke iz nadležnosti Sekretarijata, posebno postupak u vezi promene namene poljopirvrednog zemljišta;
 • učestvuje u radu poljočuvarske službe grada Pančeva;
 • informacije o prolećnoj setvi, pripremama za žetvu, žetvi strnih žita, jesenjoj berbi i jesenjoj setvi koje razmatra i usvaja Skupština grada Pančeva. informacije se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Novom Sadu. Obrazac je propisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
 • praćenje stanja u oblasti stočarstva i zadrugarstva u gradu Pančevu, donošenje planskih akata i dokumenata u oblasti stočarstva a koji se odnose na teritoriju Grada,
 • učestvovanje u izradi finansijsko-planskih dokumenata vezanih za sredstva koja u budžet Grada pristižu po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta;
 • praćenje i učestvovanje u poslovima zaštite zemljišta, posebno zaštita od voda; praćenje stanja u vodoprivredi od interesa za Grad i predlaganje mera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti; praćenje propisa iz oblasti vodoprivrede, vanrednih situacija i pokretanje inicijative za preduzimanje obaveznih mera i aktivnosti kada je to obaveza Gradske uprave grada Pančeva, pružanje pomoći Gradskom štabu za vanredne situacije u slučaju opasnosti od elementarnih nepogoda i u radu civilne zaštite;
 • pripremanje nacrta i učestvovanje u izradi programa redovnog održavanja, investicionih programa i projektno-tehničke dokumentacije kanalske mreže za odvodnjavanje na teritoriji Grada u meri i obimu i u skladu sa nadležnostima Grada,
 • prikupljanje informacija o ugroženim područjima i evidentiranje pregleda plavnih površina na teritoriji Grada uzrokovanih atmosferskim i podzemnim vodama na osnovu izveštaja sa teretna i u saradnji sa mesnim zajednicama i gradskim štabom predlaže hitne mere;
 • praćenje i kontrolisanje projektovanje i izgradnju novih sistema i rekonstrukciju postojećih sistema i vršenje nadzora nad redovnim održavanjem postojećih sistema za odvođenje atmosferskih i poplavnih voda;
 • obavljanje elektronske obrade podataka i operativno-administrativnih poslova iz oblasti poljoprivrednog zemljišta; obavljanje tehničko-administrativnih poslova u procesu prikupljanja katastarske i druge dokumentacije za ustanovljenje baze podataka iz nadležnosti Odeljenja i učestvovanje u procesu formiranja i održavanja ove baze podataka;
 • izrada Programa mere podrške za sprovođenje poljoprivredene politike i politike ruralnog razvoja, u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2013, 142/14, 103/15 ,101/16, 35/2023 i 92/2023);
 • učestvovanje u izradi i raspodeli Agrarnog budžeta grada,
 • izrada programskih i drugih materijala iz delokruga rada Odeljenja, realizacija mera predviđene akcionim planovima i projektima za povećanje nivoa razvijenosti infrastrukture, zadrugarstva, kulturnog, socijalnog razvoja u naseljenim mestima, kao i nivoa razvoja udruženja i asocijacija stanovništva u naseljenim mestima;
 • učestvovanje u pripremi programa i izveštaja o radu Mesnih zajednica u naseljenim mestima; aktivno učestvovanje, podsticanje, podržavanje i pružanje pomoći svim subjektima na teritoriji naseljenih mesta u aktivnostima koje su predmet ruralnog razvoja; i
 • pružanje podrške Mesnim zajednicama u naseljenim mestima i JKP sa teritorije naseljenih mesta u pripremi i realizaciji infrastrukturnh projekata i drugih projekata vezanih za razvojne prioritete naseljenih mesta;
 • praćenje namenskog korišćenja sredstava i finansijskog poslovanja budžetskih korisnika u naseljenim mestima i u vezi toga;
 • predlaganje mera i aktivnosti; i
 • učestvovanje u izradi odgovarajućih izveštaja.

Treša Radonjin, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj,
kancelarija 305,
telefon: 013/308-879,
e-mail: tresa.radonjin@pancevo.rs

Zorica Bogdanov, šef Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
kancelarija 309b,
telefon: 013/308-865 ,
e-mail: zorica.bogdanov@pancevo.rs

Sekretarijat za imovinu

Sekretarijat za imovinu čine:

1) Odeljenje za upravljanje javnom svojinom

2) Odeljenje za upravno pravne poslove.   

Radom Sekretarijata za imovinu rukovodi sekretar Sekretarijata Ivan Dupor. Odeljenjem za upravljanje javnom svojinom rukovodi pomoćnik sekretara Jelena Ankić, a odeljenje radi poslove koji se odnose na identifikaciju, evidenciju, upravljanje i korišćenje nepokretnosti na kojima Grad ima pravo svojine, a koje se ostvaruje upisom u katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda. Prikupljene podatke Sekretarijat dostavlja Republičkoj direkciji za imovinu elektronskim putem. Nakon prikupljenih potvrda da nepokretnosti nisu predmet restitucije, niti na drugi način imovinski-pravno sporne, a na zahtev Javnog gradskog pravobranilaštva, upisuje ih u katastar nepokretnosti kao javnu svojinu Grada. Odeljenjem za upravno pravne poslove rukovodi šef odeljenja Milovan Anović, a ovo odeljenje bavi se vođenjem upravnih postupaka po zahtevu stranaka.

Uz stručnu pomoć Sekretarijata, Grad upravlja navedenim nepokretnostima po cenama formiranim na tržišnim principima, te takve može dati na korišćenje, u zakup, razmeniti ili otuđiti. Podaci o nepokretnostima u javnoj svojini Grada pohranjuju se u republičke i gradske baze podataka odnosno softvere,  uključujući dalja ažuriranja (dopune, izmene, brisanja). Korisnici gradske svojine sve promene prijavljuju elektronskim putem preko sajta E Uprava, popunom NEP obrazaca i njegovom dostavom Republičkoj direkciji za imovinu.

U svom radu Sekretarijat neposredno primenjuje Zakon o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – drugi zakon, 108/16, 113/17, 95/18 i 153/20), Zakon o eksproprijaciji („Sl. glasnik RS“ br. 53/95, „Sl.list SRJ“ br.16/01-odluka SUS i „Sl. glasnik RS“ br. 20/09, 55/13-odluka US i 106/16-autentično tumačenje), Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ br.72/09, 81/09, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), kao i mnoge druge zakone i podzakonske akte i gradske odluke, kojima su pojedine oblasti razrađene.

Ostale usluge koje pruža Sekretarijat:

 • sprovodi upravni postupak u vezi sa utvrđivanjem zemljišta za redovnu upotrebu objekata i formiranje građevinskih parcela
 • sprovodi postupke eksproprijacije, administrativnih prenosa, denacionalizacije, povraćaja zemljišta i zadružne imovine, te vraćanja utrina i pašnjaka selima
 • priprema predloge akata u vezi sa konstituisanjem prava službenosti, kao i davanju saglasnosti za izvođenje radova na nepokretnostima u javnoj svojini Grada
 • bliže uređuje pitanja koja se odnose na korišćenje i davanje u zakup poslovnog i magacinskog prostora i garaža  u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima koji uređuju tu oblast.
 • priprema predloge akata u vezi sa raspolaganjem stvarima u javnoj svojini Grada koje donosi Skupština Grada, kao i druge akte imovinsko-pravnog karaktera.