Najčešće tražene informacije od javnog značaja su bile informacije vezane za pojedine predmete u nadležnosti:

 • Sekretarijat za opštu upravu:
  – podaci o broju birača upisanih u birački spisak
  – podaci o broju činjenica upisanih u matične knjige
  – podaci o broju izdatih izvoda i uverenja iz matičnih knjiga
 • Sekretarijat zaskupštinske poslove, Gradonačelnika i Gradskog veća
  informacije koje se odnose na podnošenje Zahteva za naknadu štete od ujeda napuštenih pasa i mačaka
  – informacije o danu objavljivanja akata u Službenom listu grada Pančeva, koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik ili Gradsko veće
 • Sekretarijata za finansije:
  – iznos subvencija;
  – informacije koje se odnose na dostavljanje kopija Rešenja i cenovnika komunalnih usluga;
  – informacije koje se odnose na zahteve za naknadu štete po raznim osnovama.
  Način traženja informacija od javnog značaja je zvaničnim upitom i putem mejla.
 • Sekretarijata za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj:
  – zahtevi se odnose na izdavanje fotokopije akata nastalih u radu ovog sekretarijata,
  – rešenja, zaključci, zapisnici koji se donose u postupcima koji se vode radi izdavanja lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola;
 • Sekretarijata za zaštitu životne sredine:
  – podaci u vezi sa Programom budžetskog fonda za zaštitu životne sredine
  – podaci u vezi sa radom operatera
  – podaci o zagađenju ( prvenstveno kvalitetu vazduha)
  – podaci u vezi sa pijaćom vodom (izvorišta)
  – izveštaj o stanju životne sredine.
  Najčešći način traženja informacija od javnog značaja jeste preko zahteva za pristup informacijama, telefonskim pozivom, zvaničnim upitom ili dr…
 • Sekretarijat za javne nabavke:
  – informacije vezane za pokretanje i sprovođenje postupka javnih nabavki;
  – utrošak budžetskih sredstava;
  – broj sprovedenih i realizovanih nabavki;
  Najčešći način traženja informacija od javnog značaja jeste preko Zahtev za pristup informacijama.
 •  Sekretarijat za imovinu  U glavnom meniju gradskog sajta pod banerom „Usluge“, te pod-banerom „Finansije, privreda i konkursi“ navedene su usluge koje građanima pruža Sekretarijat za imovinu kao i komunikacija kroz oglašavanja, te blanko obrasce različitih namena koje građani mogu da preuzmu. Za potrebe neposrednog kontakta građani se mogu obratiti elektronski putem, telefonom ili lično (VII sprat).
 • Sekretarijata za inspekcijske poslove:
  – zahtevi se odnose na davanje kopije zapisnika, rešenja i drugih akata građevinskog, komunalnog,saobraćajnog,inspektora za zaštitu životne sredine,sportskog i prosvetnog inspektora,
  – informacije vezane za izvršenje rešenja i dr.;
  Najčešći način traženja informacija od javnog značaja jeste preko Zahtev za pristup informacijama.
 • Komunalna milicija:
  – izveštaji komunalnih milicionara.
 • Sekretarijat za poresku administraciju

Zahteve za pristup informacijama od javnog značaja, iz nadležnosti Sekretarijata za poresku administraciju, podnose građani, pravna lica, advokati, izvršni poverioci u sudskim postupcima, na adresu sekretarijata Tražioci informacija, zahteve podnose u pisanoj formi zvaničnim upitom i putem mejla

Zahtevi se odnose na:

– podatke i dokumentaciju o nepokretnostima, utvrđenim poreskim obavezama i dugovanjima za druge poreske obveznike,

– podatke i dokumentaciju na osnovu koje se utvrđuju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Pančeva za utvrđivanje godišnjeg poreza na imovinu

10.Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja:
– informacije vezane za Konkurse u oblasti sporta i finansiranje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja;
– izveštaje i finansijsku dokumentaciju za sredstva koja su dobijena po tim konkursima.

11.Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj:

 • Informacije u vezi sa realizacijom mera predviđenih Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje
 • Informacije u vezi sa realizacijom javnih konkursa za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za nabavku mašina i opreme

12.Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj:
– informacije vezane za Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja za grad Pančevo,
– protivgradne zaštite i poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

13.Sekretarijat za investicije:
– informacije vezane za pokretanje i sprovođenje postupka javnih nabavki;
– utrošak budžetskih sredstava;
Najčešći način traženja informacija od javnog značaja jeste preko Zahtev za pristup informacijama.