Rad organa Grada je javan.

Javnost rada obezbeđuje se:
– putem izdavanja biltena, informatora, saradnjom sa medijima, prezentovanjem odluka i drugih akata javnosti i postavljanjem internet prezentacije;
– organizovanjem javnih rasprava od strane organa Grada, u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama organa Grada;
– i u drugim slučajevima utvrđenim Statutom i drugim aktima organa Grada.

Rad Skupštine i njenih radnih tela je javan.

Predstavnici sredstava javnog informisanja imaju pravo da prisustvuju sednicama Skupštine i njenih radnih tela radi obaveštavanja javnosti o njihovom radu, ukoliko dobiju akreditaciju od predsednika Skupštine. Sednici Skupštine imaju pravo da prisustvuju i građani, osim kada Skupština odluči da se javnost isključi. Ukupan broj građana koji može da prisustvuje sednici ograničava se, ako je to potrebno, radi obezbeđivanja nesmetanog toka sednice. Građani koji žele da prisustvuju sednici Skupštine dužni su da se pre početka sednice prijave stručnoj službi, sa ličnom kartom, radi evidentiranja.

Skupština i njena radna tela, u slučaju razmatranja određenih pitanja, mogu ograničiti ili isključiti javnost iz svog rada iz razloga bezbednosti ili iz drugih razloga utvrđenih zakonom i ovim poslovnikom. Predstavnicima sredstava javnog informisanja stavljaju se na raspolaganje predlozi akata, kao i informativni i dokumentacioni materijal o pitanjima iz rada Skupštine i njenih radnih tela. Radi stvaranja uslova za rad predstavnicima sredstava javnog informisanja obezbeđuju se potrebni uslovi za praćenje rada na sednicama Skupštine i njenih radnih tela.

Radio stanice i televizijske stanice mogu prenositi tok sednice Skupštine ukoliko Skupština drukčije ne odluči. Skupština može da izda službeno saopštenje za sredstva javnog informisanja. Konferenciju za štampu, u vezi sa pitanjima koja razmatra Skupština, može da održi predsednik ili zamenik predsednika Skupštine, a predsednik radnog tela Skupštine o pitanjima iz nadležnosti tog radnog tela.

Sekretar Skupštine ili lice koje on odredi ostvaruje kontakte između novinara i Skupštine. Kada akreditivni novinar zloupotrebi svoja prava ili grubo povredi red ili pravila pristojnosti na sednici, predsednik Skupštine udaljiće ga sa sednice, a može doneti i odluku da to lice ne može vršiti prava koja mu po ovom poslovniku pripadaju. U tom slučaju obavestiće se i novinska agencija, radio ili televizija čiji je predstavnik to lice i zamoliće se da odredi drugo lice kao svog predstavnika.

Skupština može odlučiti, na predlog predsednika Skupštine ili na predlog 10 odbornika, da se sednica održi bez prisustva javnosti ili da se samo o pojedinim pitanjima raspravlja i odlučuje bez prisustva javnosti. Odluka o ovom predlogu donosi se bez rasprave. Skupština može odlučiti da objavi kratak izveštaj o radu na sednici, kao i odluke donete na sednici koja je održana bez prisustva javnosti.

Gradsko veće

Gradsko veće obaveštava javnost o svom radu i donetim aktima davanjem saopštenja za javnost, održavanjem konferencija za medije, davanjem intervjua, objavljivanjem informacija putem interneta i na drugi pogodan način.

Rad Gradske uprave dostupan je javnosti.

Gradska uprava obezbeđuje javnost rada davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, davanjem informacija elektronskim putem, izdavanjem informatora o radu, izdavanjem službenih informacija i obezbeđivanjem uslova za nesmetano obaveštavanje javnosti o obavljanju poslova iz svog delokruga i o svim promenama koje su u vezi sa organizacijom, delokrugom rada, rasporedom radnog vremena i dr.

Načelnik Gradske uprave daje informacije o radu Gradske uprave sredstvima javnog informisanja . Načelnik Gradske uprave može ovlastiti drugo zaposleno lice da o radu Gradske uprave daje informacije sredstvima javnog informisanja.  Gradska uprava može uskratiti davanje informacija ako njihova sadržina predstavlja državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu, u skladu sa zakonom. O uskraćivanju informacija ili drugih podataka i činjenica odlučuje načelnik Gradske uprave, u skladu sa zakonom.
.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Radno vreme: od 7,30-15,30 časova

www.pancevo.rs (usluge-monitoring I dokumenta- ekologija dokumenta) , ekologija@pancevo.rs , zdenka.miljkovic@pancevo.rs 013 308 784, vesna.petkovic-borovnica@pancevo.rs 013 308 884

Sekretarka sekretarijata za zaštitu životne sredine Zdenka Miljković (u saradnji sa licem ovlašćenim za kontakte sa javnošću) i svi ostali zaposleni u sekretarijatu po zaduženju sekretarke zdenka.miljkovic@pancevo.rs 013 308 784, 064 8662217

U slučaju Javnog uvida određenog dokumenta (napr Plan kvaliteta vazduha i sl) objavljuje se javni poziv u kome se tačno naznači mesto i tačno vreme i period u kome sva zainteresovna lica mogu da pregledaju određeni dokument.
.

Sekretarijat za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj

Radno vreme: 7:30-15:30 časova

http://www.pancevo.rs/dokumenta/poljoprivreda/

Kontakt podaci lica koji su ovlašćeni za saradnju sa novinarima ijavnim glasilima:

Treša Radonjin,kancelarija 305, telefon: 013/308-879, 064/8662253,e-mail: tresa.radonjin@pancevo.rs
.

Sekretarijat za finansije

Javnost u radu Sekretarijata za finansije može se ograničiti ili isključiti u slučajevima utvrđenim zakonom i drugim propisom ili aktom nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Radno vreme 7,30 č. – 15,30 č.

Elektronska adresa: enisa.agovic-hoti@pancevo.rs
Kontakt telefon: 013/308-858
.

Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj

Propisi, pravila i odluke kojima se uređuje javnost rada, isključenje i ograničavanje javnosti rada:
Odluka o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Pančeva(„Službeni list grada Pančeva“ br.24/09 i 26/11);

Radno vreme od 7,30 do 15,30 časova

Elektronska adresa i kontakt telefoni organizacionih jedinica:
*sekretar, jasminka.pavlovic@pancevo.rs,
telefon 065/8662538;
*pomoćnik sekretara za objedinjenu proceduru, vesna.vlajkovic@pancevo.rs,
telefon 065/8662541;
*šef Odeljenja za legalizaciju, jadranka.jelic@pancevo.rs,
telefon 065/8662544;
*šef odeljenja za praćenje planske dokumentacije i stambeno-komunalne poslove, dusanka.antonijev-stajic@pancevo.rs,
telefon 065/8662551;
*šef odseka za stambeno-komunalne poslove, dragana.miskovic@pancevo.rs,
telefon 064/8662393.

Lica koja su ovlašćena za postupanje po zahtevima za pristup informacijama:
*sekretar, Jasminka Pavlović,
jasminka.pavlovic@pancevo, telefon 065/8662538
*pomoćnik sekretara za objedinjenu proceduru, Vesna Vlajković,
vesna.vlajkovic@pancevo.rs, telefon 065/8662541
*šef Odeljenja za legalizaciju, Jadranka Jelić, telefon 065/8662544
*šef odeljenja za praćenje planske dokumentacije i stambeno-komunalne poslove, Dušanka Antonijev Stajić,
dusanka.antonijev-stajic@pancevo.rs, telefon 065/8662551
*šef odseka za stambeno-komunalne poslove, Dragana Mišković,
dragana.miskovic@pancevo.rs, telefon 064/8662393

Lice ovlašćeno za saradnju sa novinarima i javnim glasilima:
*sekretar, Jasminka Pavlović,
jasminka.pavlovic@pancevo.rs,
telefon 065/8662538.

Sekreterijat za javne nabavke

Pravila u vezi sa javnošću rada:

Javnost u radu Sekretarijata za javne nabavke može se ograničiti ili isključiti u slučajevima utvrđenim zakonom i drugim propisom ili aktom nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Lica ovlašćena za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja su: Biljana Maslić – Sekretar sekreterijata, Marija Krstić – pomoćnik sekretara

  • Zakon o javnim nabavkama (službeni glasnik RS br.91/19 i 92/23)
  • Zakon o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja ( „Sl. glasnikRS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010 i 105/21)
  • Zakon o državnoj upravi ( Službeni glasnik RS“, br. 79 od 16. septembra 2005, 101 od 6. novembra 2007, 95 od 17. decembra 2010, 99 od 11. septembra 2014, 30 od 20. aprila 2018 – dr. zakon, 47 od 20. juna 2018.)

Portal javnih nabavki, internet stranica naručioca, Portal sl. glasila i Baza propisa RS.

Radno vreme organizacionih jedinica je od 07:30 do 15:30 časova.

Elektronska adresa: javne.nabavke@pancevo.rs , 013/308-810
.

Sekretarijat za investicije

Javnost u radu Sekretarijata za inspekcijske poslove može se ograničiti ili isključiti u slučajevima utvrđenim zakonom i drugim propisom ili aktom nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Radno vreme 7,30 č. – 15,30 č.

Elektronske adrese:

www.pancevo.rs

djurica.resanovic@pancevo.rs

branka.maric@pancevo.rs

Kontakt telefoni: 013 308 803 i 013 308 836

Đurica Resanović – Sekretar sekretarijata 0648765235

Branka Marić – pomoćnik sekretara 0648765211

Sekretarijatzaimovinu  

– U glavnom meniju gradskog sajta pod banerom „Usluge“, te pod-banerom „Finansije, privreda i konkursi“ navedene su usluge koje građanima pruža Sekretarijat za imovinu kao i komunikacija kroz oglašavanja, te blanko obrasce različitih namena koje građani mogu da preuzmu. Za potrebe neposrednog kontakta građani se mogu obratiti elektronski putem, telefonom 013/351-228 ili lično (VII sprat).

Sekretar sekretarijata Ivan Dupor –  ivan.dupor@pancevo.rs

Radno vreme 07:30 – 15:30.

.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Javnost u radu Sekretarijata za investicije može se ograničiti ili isključiti u slučajevima utvrđenim zakonom i drugim propisom ili aktom nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Radno vreme: 7,30 č. – 15,30 č.

Pristup elktronskoj adresi : http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/inspekcijski-poslovi

Kontakt telefon: 013/354-354

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama: Slobodan Kundaković

Izgled identifikacionog obeležja zaposlenih u organu koji mogu doći u dodir sa građanima po prirodi svog posla:

KOMUNALNA MILICIJA

Javnost u radu Komunalne milicije Gradske uprave grada Pančeva može se ograničiti ili isključiti u slučajevima utvrđenim

zakonom i drugim propisom ili aktom nadležnog organa u skladu sa zakonom.

Radno vreme: komunalni milicionari od 08,00 do 16,00 i od 16,00 do 24,00

Radno vreme: administracije od 07,30 do 15,30 časova

E -mail: komunalna.milicija@pancevo. rs

Telefoni:013/347-492 i 013/347-555