Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB1083
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину435.9 KB2970
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB2472
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB50621
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB2186
Инспекцијски надзор - Годишњи план за 2023.годину6.5 MB478
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB478
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB490
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.7 KB462
Инспекцијски надзор - Контролна листа 2023519.0 KB120
Инспекцијски надзор - Месечни план за април 2023.године4.4 MB110
Инспекцијски надзор - Оперативни план за период Јануар / Јун 2023.године4.4 MB117
Инспекцијски надзор - Тромесечни план за период Април / Јун 2023.године4.4 MB113
Изјава - Прикупљање података184.0 KB27
Захтев за исправку грешке - ЗИГ376.1 KB26
Захтев за издавање преписа решења202.3 KB28
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима за правна лица 232.2 KB45
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима за предузетнике и физичка лица 400.1 KB68
Захтев за одложено плаћање315.2 KB41
Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања382.9 KB29
Захтев за повраћај и прекњижавање378.7 KB41

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...118/21)757.9 KB1566
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB1357
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB1125
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB1309
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB1251
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Слгласник РС", број 80/02.....96/21)997.9 KB1846
Одлука о локалним комуналним таксама (Сл. лист града Панчева бр. 36/21, 36/22 )638.3 KB3010
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB1466
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB999
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB1565
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB829
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB902
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18, 3/20 И 36/22)540.3 KB1704
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB596
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB709
Одлука о боравишној такси1.9 MB610
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB755
2022 ИМ - Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину, број: II-04-06-5/2022-8415.2 KB158
2022 ИМ - Одлука о утврђивању просечних цена м2 непокретности, број: II-04-06-5/2022-8661.5 KB190
Преглед такси и накнада456.6 KB108

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија