Порез – обрасци

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Изјава - Наслеђе298.4 KB1201
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1193
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB626
ИМ_ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину939.8 KB1306
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1850
ИМ_ППИ-1 (Прилог 1 уз Образац ППИ-1)242.2 KB1432
ИМ_ППИ-1 (Прилог 2 уз Образац ППИ-1)155.7 KB898
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2615
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB2211
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1647
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1753
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB805
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB215
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB27758
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1036
Табела Такси и Накнада285.0 KB230
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB23
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB23
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB21

Закони и одлуке

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...86/19)179.9 KB880
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB840
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB669
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB821
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB649
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...86/19)428.4 KB955
ЛКТ_Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.2/14...41/19)436.8 KB1660
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB978
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB582
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB794
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB377
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB383
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18 и 3/20)681.6 KB465
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB179
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB229
Одлука о боравишној такси1.9 MB152
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB199

Обавезујућа мишљења Министарства Финансија

ИмеВеличинаБр.Преузимања
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB679
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB697
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB665
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB730
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB689
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB610
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB655
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB639
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB586
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB674
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB718
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB646
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB682
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB607
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB643
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB771
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB803
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB590
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB566
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB569
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB677
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB548
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB596
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB656
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB587
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB618
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB571
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB592
20130912 430 335 2013138.9 KB522
20130912 430 335 2013 2138.9 KB535
20130912 430 335 2013 3138.9 KB510
20130912 430 433 2013131.5 KB570
20130912 430 433 2013 2131.5 KB539
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Локална комунална такса63.2 KB590
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB569