Начин и рокови плаћања комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама ближе је прописан тарифним бројем 5. , тачка 14. Одлуке о локалним комуналним таксама.
Такса за коришћење простора на јавним површинама плаћа се месечно и то до 15. у месецу за претходни месец.

уплатни рачун за плаћање таксе је: 840 – 714 531 843 – 77