Начин и рокови плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору ближе је прописан тарифним бројем 1. , тачка 9. Одлуке о локалним комуналним таксама.
Локална комунална такса за истицање фирме плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 15. у месецу за претходни месец.

уплатни рачун за плаћање таксе је: 840 – 716 111 843 – 35