Начин и рокови плаћања комуналне таксе за приређивање музичког програма ближе је прописан тарифним бројем 3. , тачка 4. Одлуке о локалним комуналним таксама.
Такса за за држање средстава за игру – „забавне игре“ плаћа се до 15. у месецу за претходни месец.

уплатни рачун за плаћање таксе је: 840 – 714 572 843 – 29