Način plaćanja poreza na imovinu strogo je propisan Zakonom o porezima na imovinu i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Zakonom o porezima na imovinu propisano je članom 39.da se porez na imovinu plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. (15. februar, 15. maj, 15. avgust i 15. novembar)
Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu, porez se plaća akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.
Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je članom 68. da je dan plaćanja poreza dan kada je DUGOVANI IZNOS poreza i sporednih poreskih davanja poreskog dužnika PRENET NA PROPISANI UPLATNI račun javnih prihoda.

uplatni račun za plaćanje poreza je: 840 – 713 121 843 – 57