Начин плаћања пореза на имовину строго је прописан Законом о порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији.
Законом о порезима на имовину прописано је чланом 39.да се порез на имовину плаћа тромесечно у року од 45 дана од почетка тромесечја. (15. фебруар, 15. мај, 15. август и 15. новембар)
До доношења решења о утврђивању пореза на имовину за текућу годину, порез се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.
Законом о пореском поступку и пореској администрацији прописано је чланом 68. да је дан плаћања пореза дан када је ДУГОВАНИ ИЗНОС пореза и споредних пореских давања пореског дужника ПРЕНЕТ НА ПРОПИСАНИ УПЛАТНИ рачун јавних прихода.

уплатни рачун за плаћање пореза је: 840 – 713 121 843 – 57