Način i rokovi za plaćanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine propisani su članom 5 Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Obveznici posebne naknade dužni su da utvrđeni iznos posebne naknade plaćaju mesečno, do 15. u mesecu za prethodni mesec.

uplatni račun za plaćanje naknade je: 840 – 714 562 843 – 56