Начин и рокови за плаћање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине прописани су чланом 5 Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине.

Обвезници посебне накнаде дужни су да утврђени износ посебне накнаде плаћају месечно, до 15. у месецу за претходни месец.

уплатни рачун за плаћање накнаде је: 840 – 714 562 843 – 56