Порески дужници на дан 31.12.2022.године

Дана 04.07.2014.године ступиле су на снагу измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији између осталог и члана 7. којим је регулисано да дуг пореског обвезника, и то правних лица са пореским дугом у износу од 20.000.000,00 динара и вишем и предузетника са пореским дугом у износу од 5.000.000,00 динара и вишем, не представља тајну.

1. Утврђивање, контролу и наплату изворних прихода остварених на територији Града Панчева, без накнаде за градско грађевинско земљиште, закључно са 31.12.2008. године је администрирало Министарство финансија – Пореска управа Филијала Панчево, а од 01.01.2009. године Секретаријат за пореску администрацију.

2. Поступак миграције података о пореским обвезницима од Министарства финансија – Пореске управе је трајао од 25.03.2009. године све до 23.11.2009.године када је имплементиран Завршни рачун Пореске управе и тек тада су се стекли услови за спровођење поступка принудне наплате.

3. Код појединих дужника из законских разлога није могао да се врши или је нажалост морао да се прекине поступак редовне принудне наплате, а ради се:

3.1. субјектима у поступку приватизације (Закон о приватизацији „Сл. гласник РС“, број 38/01, 123/07):

– од дана доношења одлуке о реструктурирању до дана доношења одлуке о окончању реструктурирања не може се спроводити принудно извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења потраживања;
– који се приватизују методом јавног тендера, односно јавне аукције за дугове настале до 31.12.2007. године поступак принудног извршења се прекида;

3.2. субјектима који се налазе у поступку стечаја (Закон о стечају „Сл.гл.РС, број 104/09):

– од дана покретања стечајног поступка против стечајног дужника, односно над његовом имовином се неможе спроводити принудно извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења потраживања;

4. Велики број обвезника је након покретања поступка принудне наплате у складу са чланом 73. Закона о пореском поступку и пореској администрацији извршио репрограмирање својих дугова са новим роковима доспећа (највише 12 месеци) и над истима се такође не спроводи поступак принудне наплате.

5. Изменама члана 114. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прецизирана је обавеза Секретаријата да, по службеној дужности, доноси решење о престанку пореске обавезе, односно о престанку права на повраћај, рефакцију, рефундацију, као и на намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза, због застарелости која настаје у року од десет година од истека године у којој је порез требало утврдити или наплатити, односно у којој је извршена преплата.

6. Скупштина града Панчева је на седници одржаној 27.12.2012. године донела Одлуку о о условном отпису камата и мировању пореског дуга, а у складу са Законом о условном отпису камате и мировању пореског дуга („Сл. гласник РС“, број 119/12) којим је уређен условни отпис камата и мировање обавезе плаћања неплаћених изворних прихода буџета града доспелих за плаћање закључно са 31.10.2012. године.

Порески дужници на дан 31.12.2022.године