Sednice Skupštine Grada2018-01-28T21:22:45+01:00

Skupštinska sala

Sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Predsednik Skupštine stara se o pripremanju sednice uz pomoć sekretara Skupštine.

Predsednik Skupštine je dužan da sednicu zakaže na zahtev gradonačelnika, Gradskog veća ili jedne trećine odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Ako predsednik Skupštine ne zakaže sednicu u slučajevima i roku iz prethodnog stava, sednicu može zakazati podnosilac zahteva, a predsedava odbornik koga odredi podnosilac zahteva. Predsednik skupštine može odložiti sednicu koju je sazvao samo u slučaju kada ne postoji kvorum potreban za rad, a u drugim slučajevima o odlaganju sednice odlučuje Skupština. U slučaju iz predhodnog stava, ne produžava se rok za podnošenje amandmana utvrđen Poslovnikom. Sednice Skupštine sazivaju se pisanim putem.

Poziv za sednicu sadrži mesto i vreme održavanja sednice. Poziv za sednicu Skupštine dostavlja se odbornicima najkasnije 7 dana pre dana određenog za održavanje sednice. Odbornicima se sa pozivom dostavlja i predlog dnevnog reda, odgovarajući materijal koji se odnosi na predlog dnevnog reda, izveštaj odgovarajućeg radnog tela Skupštine, druga dokumentacija, kao i zapisnik sa prethodne sednice. Izuzetno, u hitnim slučajevima, predsednik Skupštine može sazvati sednicu Skupštine sa rokom kraćim od 7 dana, a dnevni red za ovu sednicu može predložiti na samoj sednici.

Poziv za sednicu Skupštine kao i materijal dostavljaju se u štampanom ili elektronskom obliku, o čemu odlučuje predsednik Skupštine, uz prethodne konsultacije sa predsednicima odborničkih grupa.

Dnevni red sednice predlaže predsednik Skupštine na osnovu izveštaja sekretara Skupštine o pristiglim materijalima. Sa predloženim dnevnim redom upoznaju se predstavnici odborničkih grupa. Svaki odbornik, Gradonačelnik i Gradsko veće može zahtevati da se u dnevni red, pored predloženih unesu i druga pitanja i predlozi za koje smatraju da treba da se razmatraju. Oni su dužni da obrazložen predlog za izmenu i dopunu dnevnog reda, podnesu predsedniku Skupštine u pisanoj formi najkasnije 3 dana pre dana određenog za održavanje sednice.

Sednicom predsedava predsednik Skupštine, koga u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti zamenjuje zamenik predsednika Skupštine, sa svim pravima i obavezama koje ima predsednik Skupštine. U slučaju njihove odsutnosti i sprečenosti, sednicom predsedava najstariji odbornik, sa svim pravima i obavezama koje ima predsednik Skupštine.3. Tok sednice

Nakon otvaranja sednice, a pre utvrđivanja dnevnog reda, predsednik Skupštine, po izveštaju sekretara Skupštine, utvrđuje da li postoji kvorum potreban za rad. Za punovažan rad i odlučivanje na sednici potrebno je prisustvo većine od ukupnog broja odbornika. Ako se utvrdi da ne postoji kvorum potreban za rad, predsednik odlaže sednicu. Sednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se u toku trajanja sednice utvrdi da ne postoji kvorum potreban za rad. Ako predsednik na početku ili u toku sednice posumnja u postojanje kvoruma potrebnog za rad, narediće prebrojavanje ili prozivku. Prebrojavanje ili prozivka izvršiće se i kada to zatraži neki od odbornika. Prozivanje na sednici vrši sekretar Skupštine. Predsednik Skupštine može odrediti pauzu sednice da bi se izvršile potrebne konsultacije i pribavila mišljenja.

Kad usled obimnosti dnevnog reda ili iz drugih razloga ne može da se završi rasprava po svim tačkama dnevnog reda u zakazani dan, Skupština može odlučiti da se sednica prekine i da se nastavak zakaže u određeni dan, o čemu se pismeno obaveštavaju samo odsutni odbornici.

Pre prelaska na dnevni red verifikuje se zapisnik sa prethodne sednice. O primedbama na zapisnik Skupština odlučuje bez rasprave.

Go to Top