Tokom svoje bogate istorije, Pančevo je oduvek predstavljalo važan trgovinski, zanatski i industrijski centar. Danas ima raznovrsnu privrednu strukturu čiji su nosioci poljoprivreda i industrija.

0 13 RAZLOGA DA INVESTIRATE U PANČEVO:

– Udaljenost od Beograda 18 km;
– Na čvorištu koridora X i VII;
– Izlaz na tri reke: Dunav, Tamiš i Nadel, sa lukom na Dunavu;
– Blizina tri velika centra – Beograda, Novog Sada i Temišvara otvara pristup tržištu od preko tri miliona ljudi;
– Oko 70.000 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta visokog kvaliteta;
– Razvijena komunalna i putna infrastruktura;
– Visoko kvalifikovana i motivisana radna snaga;
– Duga privredna tradicija kao simbol pouzdanosti i uspeha i raznovrsna privredna aktivnost danas;
– Grinfild severna poslovno-industrijska zona – 75 hektara;
– Braunfild lokacije;
– Razvijena mreža obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite;
– Bogat kulturni život i pregršt mesta za sport i rekreaciju; i
– Prijatno mesto za život i podizanje porodice.

Pismo o namerama

Radi lakšeg i efikasnijeg izlaska u susret vašem poslovnom planu u gradu Pančevu, molimo Vas da dostavite Pismo o namerama u kome ćete izneti vaše poslovne ideje, predstaviti planirani investicioni projekat i vaše potrebe u vezi sa realizacijom planirane investicije.

Severna poslovno-industrijska zona

Severna industrijsko-poslovno-proizvodna zona obuhvaćena je Generalnim urbanističkim planom i Planom detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone U Pančevu (“Sl list grada Pančeva”, broj 30/17). Ukupna površina zone je 75 ha, a do sada je na ovoj lokaciji realizovana investicija nemačke kompanije ZF na parceli od 9,8 ha (I faza), dok je ostalo zemljište u javnoj svojini grada Pančeva. Zona je udaljena 18 km od Beograda, 40 km od međunarodnog aerodroma „Nikola Tesla“, 5 km od centra Pančeva, a 8 km od Luke „Dunav“. U pitanju je neizgrađeno građevinsko zemljište koje na zapadnoj strani izlazi na državni put II reda – „Jabučki put“, a na severnoj strani na državni put II reda Pančevo–Kovačica–Zrenjanin. Sa južne strane omeđeno je opštinskim putem (interna saobraćajnica zone – Ulica 7.nova), a sa istočne strane zone izgrađena je saobraćajnica „Crepajski put“ u dužini oko 615 m koja će biti povezana sa putem II reda Pančevo–Kovačica–Zrenjanin kružnim tokom. U neposrednoj blizini zone je i međunarodna železnička pruga Beograd–Pančevo–Vršac–Rumunija. Zona ima izuzetan položaj zato što su se izgradnjom mosta “Mihajlo Pupin” stvorili uslovi za izgradnju državnog puta prvog reda „M24“ koji će neposredno tangirati Severnu industrijsko-poslovno-proizvodnu zonu, predstavljati vezu između Beograda i Novog Sada i povezati se sa pravcem magistralnog puta ka Vršcu – granicom sa Rumunijom.

Zona je opremljena infrastrukturom vodovoda, kanalizacije, električne energije i prirodnog gasa. Prema Planu detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone U Pančevu, u ovoj zoni dozvoljena je izgradnja objekata za koje nije obavezna procena uticaja na životnu sredinu prema Uredbu o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, odnsno dozvoljena je izgradnja objekata za sve vrste proizvodne i poslovne aktivnosti manjeg ili većeg obima, tj. kapaciteta, uz zadovoljavanje uslova zaštite životne sredine, obejkata male privreda i proizvodnog zanatstva.

U neposrednoj blizini ove greenfield lokacije nalazi se aerodrom, industrija posebne namene “UTVA Avioindustrija” Pančevo, kao i veći broj preduzeća iz oblasti građevinarstva, poljoprivrede, drumskog prevoza tereta i sl. Razvoj Severne industrijske zone omogućava postojećim uspešnim malim i srednjim preduzećima u zoni i neposrednoj okolini da šire svoju proizvodnju tj. poslovnu delatnost, a takođe omogućava i dolazak novih investitora i otvaranje novih radnih mesta.

Imajući u vidu najnoviju „Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija“, koju je donela Vlada RS (“Službeni glasnik RS”, broj 37/2018), budući zainteresovani investitori imaju priliku da uz pomoć sredstava iz budžeta RS ubrzaju svoja investiciona ulaganja.

Podsticaji za investitore:

Gradske odluke: