Prava poreskih obveznika su između ostalog strogo propisana i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i to tako što je cela glava broj 5 posvećena pravima i obavezama poreskoh obveznika. Ovom prilikom citiramo odredbu člana 24 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koja govori o pravima poreskih obveznika.

Glava peta:

PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA

Prava poreskih obveznika

Član 24.

Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, ima pravo da:

 1. od Poreskog odeljenja besplatno dobije informacije o poreskim propisima iz kojih proizlazi njegova poreska obaveza, a ako je neuk i osnovnu pravnu pomoć, što omogućuje da prijavi i plati porez i obračuna i plati sporedna poreska davanja, u skladu sa propisima;
 2. u pismenom obliku dobije odgovor na pitanje koje je u takvom obliku postavio Poreskom odeljenju, a tiče se njegove poreske situacije;
 3. zahteva da se Poresko odeljenje i njegovi službenici ophode prema njemu sa poštovanjem i uvažavanjem;
 4. se o njemu prikupljeni podaci u poreskom postupku od strane Poreskog odeljenja čuvaju kao službena tajna i koriste, odnosno čine dostupnim drugim licima, odnosno organima ili organizacijama, na način uređen u članu 7. ovog zakona;
 5. Poresko odeljenje poštuje njegovu privatnost;
 6. ostvari uvid u podatke o utvrđivanju i naplati poreza koji se o njemu vode kod Poreskog odeljenja i zahteva izmenu nepotpunih ili netačnih podataka;
 7. zastupa vlastite interese pred Poreskim odeljenjem neposredno ili putem punomoćnika;
 8. na propisan način koristi poreske olakšice;
 9. na propisan način i u propisanim rokovima dobije refakciju, odnosno povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza;
 10. prisustvuje tokom terenske poreske kontrole;
 11. dobije obrazloženje akata donetih u postupku poreske kontrole;
 12. daje obaveštenja poreskim organima u poreskom postupku;
 13. koristi pravna sredstva u poreskom postupku;
 14. koristi i druga prava utvrđena ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.

Poreski obveznik čija su prava iz stava 1. ovog člana povređena ima pravo na sudsku zaštitu.

Ako sud utvrdi da su prava poreskog obveznika povređena, naknada pretrpljene štete i sudski troškovi padaju na teret budžeta Republike, odnosno na teret budžeta jedinica lokalne samouprave.