Права пореских обвезника су између осталог строго прописана и Законом о пореском поступку и пореској администрацији и то тако што је цела глава број 5 посвећена правима и обавезама порескох обвезника. Овом приликом цитирамо одредбу члана 24. Закона о пореском поступку и пореској администрацији која говори о правима пореских обвезника.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА

Обавезе пореских обвезника

Порески обвезник, у складу са овим законом, обавезан је да:

  1. у прописаном року поднесе пријаву за регистрацију Пореској управи, осим обвезника за чију је регистрацију, односно упис у регистар, надлежна Агенција за привредне регистре и пријави све касније измене података у пријави који се не пријављују Агенцији за привредне регистре;
  2. поднесе пореску пријаву Пореском одељењу на прописаном обрасцу, у року и на начин уређен пореским прописима;
  3. поднесе документацију и пружи информације које захтева Пореско одељење, у складу са пореским прописима;
  4. води прописане пословне књиге и евиденције ради опорезивања;
  5. у законским роковима тачно обрачунава порез, када је по закону дужан да то сам чини;
  6. плаћа порез на начин, под условима и у року прописаном законом;
  7. не омета и не спречава службена лица која учествују у пореском поступку у обављању законом утврђене дужности;
  8. обавести Пореску управу о отварању или затварању рачуна код банке, друге финансијске организације, поштанске штедионице или друге организације која обавља платни промет;
  9. буде присутан током пореске контроле; и
  10. Извршава и друге обавезе утврђене Законом о пореском поступку и порекој администрацији и другим пореским законима.